Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. august 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Per Faldborg Olesen (V) deltog som suppleant for Jens Passarge (V).
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Moviasvar busdrift i Dragør fra 2015
  Sagsid.: 13/1556

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har ved brev af 23. juni 2014 svaret på Dragør Kommunes busbestilling for 2015.

  Movia oplyser, at forlængelse af natbus 81N og linje 350S til Lufthavnen samt forkortelse af linje 35 til Dragør Stationsplads alle er større ændringer, som fordrer enighed blandt involverede kommuner. Da Tårnby Kommune har oplyst, at de ikke ønsker ændret busbetjening, kan Movia ikke implementere disse af Dragørs ønskede ændringer.

  Derimod arbejder Movia på at oprette det ønskede afsætningsstoppested for linje 350S på Stationsvej ved Nordre Væl. Dette forventes implementeret 31. august 2014. Endvidere arbejder Movia på at forbedre korrespondancen mellem linje 350S og linje 35 på Dragør Stationsplads.  Dette forventes implementeret ved køreplanskiftet i oktober 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen giver ingen ændrede økonomiske eller personalemæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Orientering om indgåede aftaler med OPP-rådgivere efter forhandling, samt oplysning om projektets aktuelle stadie.
  Sagsid.: 13/682

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2014 advokatfirmaet Bech-Bruun, Bascon og revisionsfirmaet PWC som udbudsrådgivere til at forestå udbuddet og OPP-kontraktudarbejdelsen.

  Samtidigt blev administrationen bemyndiget til at gennem en forhandling med Bech-Bruun, Bascon og PWC om rådgiverhonoraret, og til at ”indgå aftale uden yderligere politisk behandling, hvis honorarforhandlingerne forløber tilfredsstillende”.

  Forhandlingerne er gennemført og på den baggrund skal administrationen redegøre for, at aftalen omfatter:

  • Udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale.

  • Præsentation af udbudsmaterialet.

  • Gennemførelsen af tilbudsfasen (under forudsætning af, at der træffes politisk beslutning om at gennemføre udbuddet).

  • Den indledende vurdering af de indkomne tilbud.

  Ovennævnte punkter svarer til fase 1-4 i Bech-Bruun og PWC´s processkrivelse fra januar 2014, og finansieres inden for rammerne af det afsatte beløb til udbudsrådgivning jfr. beslutning af 27. marts 2014.

  Aftalen indebærer, at Dragør Kommune – såfremt det besluttes at gennemføre et udbud - ved afslutningen af fase 4 har overblik over:

  • hvem der har budt ind på opgaven,

  • om disse tilbud er konditionsmæssige, og

  • tilbudsgivers/tilbuddets økonomiske soliditet.

  Hvis Kommunalbestyrelsen herefter beslutter at gå videre med udbuddet, inviteres én eller flere af tilbudsgiverne til at deltage i dialog- og forhandlingsfasen.

  Denne fase har til formål at optimere de modtagne løsningsforslag (tilbud) i forhold til Dragør Kommunes ønsker og krav.

  Afslutningsvis gennemføres evaluering og kontraheringsfasen, hvor de indkomne tilbud evalueres i forhold til de opstillede tildelingskriterier og hvor der i kontraheringsfasen sikres mulighed for at tilpasse det valgte løsningsforslag forud for en endelig kontraktunderskrift.

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning.

  Det kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, hvor stort beløb der forventes at medgå til disse poster. Baggrunden for det er, at det i høj grad afhænger af antallet af tilbud, der er indkommet, og disses indhold, i hvilket omfang, der er behov for at gennemføre disse to faser.

  På nuværende tidspunkt er udbudsmaterialet under udarbejdelse, og dette forventes præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 28. august.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til rådgivning og bistand under dialog- og forhandlingsfasen samt evaluerings- og kontraheringsfasen er ikke indeholdt i det afsatte beløb til udbudsrådgivning. Beløbets størrelse kan ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, men afhænger bl.a. af antallet af tilbudsgivere og kompleksiteten af de efterfølgende forhandlinger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

 • 5
  Kvartalsrapport - juli 2014
  Sagsid.: 10/2194

  ANBEFALING:

  Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende sammensætning mellem fast og variabel finansiering.

  Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 199.296.349 kr. ultimo juli 2014.

  Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,24 pct. Gælden fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner.

  Rådgiver oplyser, at efter 5 år med nulvækst er aktiviteten igen stigende i dansk økonomi. De ledende indikatorer peger på, at den spirende fremgang vil få yderligere rodfæste over de kommende kvartaler, således at det ind i 2014 vil få karakter af et selvnærende økonomisk opsving. I lyset af denne udvikling venter vi en vækst i år på 1,3 pct., stigende til 1,7 pct. I 2015

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 6
  Model til beregning af ressourcetilpasning af hjemmeplejen på ældreområdet
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at SSU, ØU og KB godkender:

  1.

  at

  løn- og vikarbudgettet for de demografiafhængige løn- og vikar-udgifter på ældreområdet fremover som led i budgetlægningen beregnes ved at gange antallet af ældre i hver af 3 aldersgrupper (jf. seneste befolkningsprognose) med et enhedsbeløb for hver aldersgruppe.

  2.

  at

  enhedsbeløbenes størrelse fastsættes til:

  Aldersgrupper

  Enhedsbeløb

  DKK, PL 2015

  65-74 år

  4.246

  75-84 år

  18.000

  85+ år

  49.550

  SAGSFREMSTILLING:

  Demografiske udfordringer

  I de kommende år forventes den relative andel af ældre i kommunen at stige. Som følge af demografiudviklingen vil der opstå et tilsvarende og voksende pres på de økonomiske ressourcer, som er nødvendige for at løfte ældreområdets opgaver. Der er derfor behov for en økonomisk model, som på en klar, gennemskuelig og styrbar måde giver politikerne mulighed for at budgetlægge på ældreområdet i årene frem og for at vurdere de økonomiske konsekvenser af beslutninger.

  Forvaltningen har set på, hvordan en række andre kommuner budgetlægger på området, og foreslår nedenfor en model, som er inspireret af Randers Kommune (som bilag 1 er vedlagt en oversigt udarbejdet af Viborg Kommune over andre kommuners måder at demografiregulere ældreområdet på).

  Forvaltningen har i et tidligere papir beskrevet den hidtidige praksis for ressourcetilpasning på ældreområdet i Dragør Kommune (bilag 2).

  Forslag til ny model

  I forbindelse med budgetlægningen og demografireguleringen opdeles de ældre i 3 aldersgrupper – nemlig 65-74 årige, 75-84 årige og 85 årige og derover.

  Til hver af disse målgrupper knyttes et ”enhedsbeløb”. Enhedsbeløbet er udtryk for, hvad en gennemsnitlig ældre i den pågældende aldersgruppe koster at passe og pleje i eget hjem i form af demografiafhængige løn- og vikarudgifter efter fagforvaltningens vurdering. Enhedsbeløbene er endvidere sammensat således, at hvis de var blevet anvendt ved budgetlægningen for 2014, ville budgettet for 2014 have omtrent samme størrelse, som det har nu.

  Budgettet for det efterfølgende års demografiafhængige lønudgifter og vikarydelser findes så ved at gange antallet af personer i hver aldersgruppe (jf. befolkningsprognosen) med det tilhørende PL-regulerede enhedsbeløb.

  Aldersgrupper/ DKK, PL 2015

  Enhedsbeløb

  2015

  2016

  2017

  2018

  65-74 år

  4.246

  8.379.313

  8.466.970

  8.541.923

  8.415.207

  75-84 år

  18.000

  17.608.698

  18.478.457

  18.981.533

  20.305.189

  85+ år

  49.550

  17.521.974

  17.955.141

  18.520.826

  19.257.381

  Demografi afhængigt løn- og vikarbudget

  43.509.985

  44.900.568

  46.044.281

  47.977.777

  Den resterende del af budgettet på ældreområdet er kun i mindre grad påvirkeligt af antallet af ældre og vil derfor kun i mindre grad være påvirkeligt af demografiudviklingen i kommunen.

  Det foreliggende basisbudget for ældreområdet for 2015 og BO 2016 inkl. demografiregulering er jf. nedenstående tabel på hhv. ca. 111,5 og 113,5 mio. kr. Hvis man i stedet for anvender de foreslåede enhedsbeløb til demografireguleringen vil budgettet for 2015 og BO 2016 blive på hhv. ca. 111,5 og 113,8 mio. kr. – dvs. uden ændring i forhold til basisbudgettet for 2015 men ca. 0,3 mio. kr. højere end basisbudgettet i 2016.

  Mio. kr. PL 2015

  2015

  2016

  Basisbudget 2015 – 16*

  111,5

  113,5

  Budget 2015 - 16, ny model*

  111,5

  113,8

  Ændring i forhold til basisbudget

  0,0

  0,3

  *Hertil kommer ændringer som følge af tekniske korrektioner, drifts- og råderumsønsker, politiske ønsker mv.

  Enhedsbeløbene kan naturligvis efter politisk ønske ændres over tid - f.eks. hvis de yngre aldersgrupper indenfor ældreområdet som forventet bliver mere og mere selvhjulpne.

  Budgetlægning med udgangspunkt i enhedsbeløb vil bevirke, at det vil være meget enkelt at beregne de budgetmæssige konsekvenser af politiske omprioriteringer på ældreområdet eller ændringer i demografiudviklingen langt ud i fremtiden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den foreslåede metode til beregning af ressourcetilpasning på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling vil have betydning for budgetlægningen på ældreområdet herunder lønbudgettets størrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-06-2014

  Ad 1. + 2.

  For stemte:

  3 (A, O, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C, L, T, Asger Larsen (Løsgænger)

  Anbefales over for ØU/KB med den tilføjelse, at udvalget ønsker en evaluering om et år fra forvaltningen.

  Forvaltningen udarbejder sammenlignende materialer til den videre behandling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2014

  For stemte 3 (A+O+V)

  Undlod at stemme 4 (C+L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Sagen blev sendt tilbage til udvalgsbehandling.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Svend Mathiasen (L) foreslog, at ordningen evalueres efter 2 år, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning.

  For stemte:

  5 A, C, L, O, V,

  Imod stemte:

  1 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte 12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Analyse af sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn
  Sagsid.: 13/1114

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune deltager i analysearbejdet om et sammen-hængende letbanenet.

  2.

  at

  Dragør Kommune bidrager til analysearbejdet med kr. 15.000

  SAGSFREMSTILLING:

  Transportministeren har udsendt brev til Region Hovedstaden og kommunerne indenfor Ring 3 med orientering om, at folketinget i forlængelse af Trængselskommissionens rapport har besluttet at gennemføre en analyse af et sammenhængende letbanenet / BRT-net i Storkøbenhavn.

  Transportministeren anmoder om eventuel forslag til analysens indhold og analyserede linjeføringer. Endvidere anmoder han om tilkendegivelse af, hvorvidt det ønskes at bidrage økonomisk til analysen med henblik på at indgå i organiseringen omkring arbejdet.

  Kommunaldirektør i Gladsaxe, formand for KKR Hovedstaden har efterfølgende forespurgt de involverede kommuner, om der er interesse for at mødes med henblik på en fælles tilbagemelding til Transportministeriet.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune meddeler ønske om deltagelse i analysearbejdet. Dette med afsæt i, at en mulig letbaneforbindelse til Dragør omtales i Trængselskommissionens rapport. Endvidere i at Dragørs borgere også har interesse i mulighed for rejsemål længere væk i regionen.

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune meddeler interesse i økonomisk medfinansiering af analysearbejdet i størrelsesordenen kr. 15.000.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen foreslår, at Dragør Kommune medfinansierer analysearbejdet i størrelsesordenen kr. 15.000 til rådgivning finansieret fra forvaltningens driftsbudget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Genopretning af Hollænderhallen 2014
  Sagsid.: 14/1525

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til genopretning af Hollænderhallen på 1.270.243 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2014 er der afsat 1.595.243 kr. til genopretning af Hollænderhallens omklædnings- og baderum.

  Der er tidligere i år frigivet 325.000 kr. til udskiftning af hovedvandledninger, og restbeløbet udgør således 1.270.243 kr. Den samlede udgift til renovering af alle 6 baderum er tidligere vurderet til ca. 2 mio. kr.

  Opgaven omfatter udskiftning af eksisterende udsugningsanlæg med balancerede ventilationsanlæg i omklædnings- og baderum samt maleristandsættelse af rummene.

  El-forsyningen til Hollænderhallen skal udskiftes, idet et af 2 kabler er brændt over. El-installatør anbefaler at begge kabler udskiftes, da begge kabler er af ældre dato. Arbejdet beløber sig til ca. 400.000 kr,.og arbejdet er igangsat for at undgå yderligere nedbrud. Da kablet er brændt over under gravearbejdet i forbindelse med udvidelse af St. Magleby skole, er en del af arbejdet omfattet af byggeriets forsikring.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 9
  Høring om ny linjefordeling af busdrift fra 2016
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at meddele Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har fremsendt høringsbrev (bilag 1) og høringsnotat (bilag 2) om ny linjefordeling af busdriften i hovedstadsområdet. Dette som følge af, at Folketinget har vedtaget ændringer af Lov om Trafikselskaber, som blandt andet betyder,

  -

  at kommunerne skal afgive ansvaret for buslinjer med regional betydning til regionerne

  -

  at der indføres en ny lovbestemt finansieringsmodel

  -

  at kommunerne skal bidrage til finansieringen af trafikselskabets administrative udgifter

  Den nye finansieringsmodel medfører en økonomisk omfordeling mellem kommunerne indenfor den enkelte region, men ikke mellem regioner og kommuner.

  I bemærkningerne til loven er endvidere lagt op til, at regionerne overtager trafikbestilleransvaret for S-, R- og N-busser. Trafikselskabet skal dog efter loven efter forhandling med kommuner og regioner beslutte hvilke buslinjer, der udgør det regionale busnet, som fra 2016 skal bebestilles og betales af regionerne. For Dragør Kommune lægges op til at afgive linje 350 S og natbussen N81.

  Dragør Kommune anmodes om bemærkninger til:

  -

  Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.

  -

  Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjeføring indfases over tre år fra 2016

  LOVE/REGLER:

  Ændret Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis finansieringsmodellen og linjefordelingen gennemføres i henhold til det fremsendte høringsforslag medfører det, at Dragør Kommune årligt får en driftsbesparelse på 5 mio. kr. Der lægges op til en indfasning over tre år fra 2016 af hensyn til de kommuner, som får øgede driftsudgifter som følge af den nye finansieringsmodel og linjefordeling.

  Forvaltningen har ikke indregnet besparelsen i budget 2015 og frem.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Renovering af Kommandørboligen
  Sagsid.: 14/1639

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 300.000 kr. til udskiftning af taget mod gården på ejendommen Kongevejen 11 (”Kommandørboligen”), og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014-2017 vedtaget at der afsættes 300.000 kr. om året, i fire år, til genopretning af Kommandørboligen.

  I anlægsbudget 2014 er der således afsat 300.000 kr. til renovering af Kommandørboligen.

  Ved en bygningsgennemgang er de forskellige bygningsdele og installationer blevet vurderet, og en udskiftning af taget står som højeste prioritet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af anlægsbudget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 11
  Afholdelse af borgermøde om aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 13/1801

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at

  1. det reviderede udkast til politik for aktivt medborgerskab drøftes med henblik, at det godkendes som grundlag for det planlagte borgermøde om aktivt medborgerskab.
  2. borgermødet om aktivt medborgerskab afholdes torsdag den 25. september 2014, kl. 19-21.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hen over sommeren 2014 har en tværfaglig arbejdsgruppe arbejdet med en revision af det eksisterende udkast til Dragør Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed. Målet har været at skærpe politikkens fokus på det aktive medborgerskab som et gensidigt forpligtende samarbejde i Dragør Kommune.

  Det udarbejdede udkast skal tjene som grundlag for afholdelse af et borgermøde om aktivt medborgerskab, som planlægges gennemført den 25. september 2014, kl. 19-21.

  Målene med borgermødet er:

  1. At gøre Dragør Kommunes tanker om aktivt medborgerskab og frivillighed kendt blandt kommunens borgere.

  2. At få borgerne til at være aktive medspillere i at udforme Dragør Kommunes politik for aktivt medborgerskab og være medskabere af nye måder at være aktiv medborger i Dragør Kommune.

  De forhåbentligt mange ideer om aktivt medborgerskab, som er opstået under mødet, vil efterfølgende af forvaltningen blive samlet i et idékatalog og indgå som baggrundsmateriale for udformningen af den endelige politik for aktivt medborgerskab og frivillighed.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifter til afholdelse af borgermødet hentes inden for budgettet til markering af Dragør Kommunes 40 års jubilæum

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Ad 1.

  Anbefales overfor KB med præcisering af, at det er et udkast til videre drøftelse.

  Ad 2.

  Kenneth Gøtterup (C) foreslog, at datoen for borgermødet flyttes til den 29. september 2014.

  Godkendt.

  Udgifter til afholdelse af borgermødet afholdes inden for budgettet til markering af Dragør Kommunes 40 års jubilæum.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Opstilling af granithavfruer på havnen
  Sagsid.: 14/1749

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslaget om at opstille to granithavfruer på havnen i Dragør drøftes med henblik på at træffe en beslutning, om man vil takke ja til tilbuddet.

  Alternativt kan udvalget bede forvaltningen om at indhente en uvildig, kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der træffes en politisk beslutning i sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af de to granitskulpturer, Peter Bech, har i et brev af 2. juli 2014 henvendt sig til Dragør Kommune med et forslag om, at de to skulpturer opstilles ”et i øjenfaldende sted i den gamle havn” i Dragør By. Skulpturerne har aldrig været offentligt udstillet før. Peter Bech foreslår, at havfruerne i første omgang i f.eks. et år udlånes til opstilling et sted på havnen efter nærmere aftale mellem ejer og kommune, ”så man kan få lejlighed til at registrere publikums reaktion”.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen oplyst.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  (A)foreslår, at der nedsættes en gruppe med en repræsentant for hvert parti og en repræsentant fra henholdsvis Erhvervs- og Turistråd for at drøfte placeringsmuligheder.

  For stemte:

  4 A – C – V

  Imod stemte:

  3 O – T

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Birgitte Brix Bendtsen (C) stillede forslag om at kommunen takker nej tak til tilbuddet:

  For stemte 3 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C))

  Imod stemte 4 (A+O+V+Kenneth Gøtterup (C))

  Faldet

  Forslag fra L:

  At sagen oversendes til Kunstindkøbsgruppen

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Birgitte Brix Bendtsen (C) stillede forslag om at kommunen takker nej tak til tilbuddet:

  For stemte 7 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C) +
  Birger Larsen (O)+ Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 8 (A+V+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Drejer(O))

  Faldet

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår at der udarbejdes en uvildig kunstkritisk vurdering af skulpturerne, før der træffes politisk beslutning i sagen.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet

  Forslag fra L:

  At sagen oversendes til Kunstindkøbsgruppen, der indhenter de nødvendige ekspertvurderinger.

  For stemte 4 (L+T)

  Imod stemte 11 (A+C+O+V+ Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte 8 (A+V+Kenneth Gøtterup (C)+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte 6 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C)+
                                   Asger Larsen (løsgænger))   

  Undlader………………….1 (Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Udvikling af Dragør havn, projektforslag
  Sagsid.: 13/1526

  ANBEFALING:

  Sagen drøftes med henblik på stillingstagen til yderligere projekttiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. maj 2014 at sende sagen om forslag fra Liste T om yderligere projekttiltag på Dragør Havn, tilbage til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget. På baggrund af forslaget fra Liste T og af drøftelsen i kommunalbestyrelsen er det udvalgsformandens anbefaling, at det er følgende elementer som ønskes genbehandlet:

  1) at der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for

  · at komme i betragtning som ny hjemhavn for Georg Stage

  · at tiltrække søfartsrelaterede ungdomsuddannelser

  · at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø

  2) at muligheden for langtidsleje via udbud indgår som et element i den videre planlægning for udviklingen af bådeværftsgrunden

  Der henvises i øvrigt til sagen om ”Udvikling af Dragør Havn, projektforslag – 2. behandling ” (BEPU 1. april 2014) samt meddelelsespunktet for Dragør havn, i nærværende dagsorden, hvor der er en status for de aktiviteter som er igangsat på havnen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. august 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-08-2014

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A): at punkterne sættes til afstemning hver for sig

  1)

  at der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for

  1a

  at komme i betragtning som ny hjemhavn for Georg Stage og at tiltrække søfartsrelaterede ungdomsuddannelser

  1b

  at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø

  2)

  at muligheden for langtidsleje via udbud indgår som et element i den videre planlægning for udviklingen af bådeværftsgrunden

  Ad. 1a

  For stemte:

  6 (A, C, O, V, T)

  Imod stemte:

  1 Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokol fra Asger Larsen (Løsgænger)

  De 2 punkter under 1a, må bero på en konkret henvendelse.

  Ad. 1b

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A, C, O, V, Asger Larsen (Løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ebbe Kyrø (T) begærede herefter punktet hævet til Kommunalbestyrelsen.

  Ad. 2

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Forslag fra Liste T:

  At der igangsættes en udredning - under involvering af frivillige hvor det er relevant - vedrørende muligheden for at indgive ansøgning om udpegning af Dragør havn og by som UNESCO-kulturmiljø.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Faldet.

  ACOV foreslår, at kommunalbestyrelsen afventer de videre drøftelser af UNESCO initiativer til lokalplan 70 er nærmere udmøntet.

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlader

  4 (L+T)

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

 • 14
  Styrket indsats på kontanthjælpsområdet
  Sagsid.: 14/1933

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler at imødekomme Tårnbys anmodning om opnormering på kontanthjælpsområdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør har gennem det sidste 1½ år haft et samarbejde med Falck i Tårnby kommune, på vores sygedagpengeområde.

  Det har betydet en reduktion på sygedagpengeydelsesområdet på ca. 30%.

  Falcks store succes skyldes primært en rigtig god normering som har kunnet muliggøre tæt opfølgning på samtlige sager.

  Jobcenter Tårnby har udarbejdet en benchmarkanalyse på sammenlignelige kommuners normering i jobcentrene. Resultatet af undersøgelsen har som vist (se bilag 1) at Tårnbys normering er under sammenlignelige kommuner.

  Tårnby ønsker gennem styrket indsats at kunne lave en ”Falck model”, hvor tæt opfølgning kan muligøre færre på overførselsindkomst.

  Set i lyset af den nye lov på statsrefusion samt Falcks ikke ubetydelige succes på sygedagpengeområdet, anbefales det at imødekomme denne anmodning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil drage fordel af at opnormering på sektor 9 vil betyde den sammen reducering på sektor 5, og med tiden forhåbentlig mere. Det vil sige opnormeringen vil blive udgiftsneutral.

  Den bevillingsmæssige omplacering mellem sektor 9 og sektor 5 vil blive medtaget på næste budgetopfølgning.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Ansættelse af kontrolmedarbejder til indsats mod socialt bedrageri
  Sagsid.: 14/1482

  ANBEFALING:

  Social og Sundhedsudvalget anbefaler,

  1.

  at

  der forbliver en 37 timers kontrolmedarbejder med henblik på at styrke indsatsen mod socialt bedrageri.

  2.

  at

  udgifterne afholdes af beløb indkommet fra den styrkede indsats mod socialt bedrageri.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 1. december 2011 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle ansætte en kontrolmedarbejder i Dragør Kommune til styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri. Kommunen havde forventninger om en besparelse på de sociale ydelser på 500.000 kroner årligt.

  Kontrolmedarbejder blev den 1. juni 2012 ansat i kommunen.

  Ved sidste halvdel af året 2012 havde kontrolmedarbejder 35 aktive sager, hvoraf der faldt dom om tilbagebetaling på 10 af sagerne svarende til 478.835 kr. hvoraf de 182.313 kr.er statsandel og fratrækkes dermed 296.522 kr. i alt.

  Fremtidige besparelser udgør 376.762 kr.

  2012 Inddrevet svarende til 673.284 kr. i alt.

  Året 2013 er et helt år modsat 2012.

  Kontrolmedarbejder havde 39 sager. 8 sager faldt der dom om tilbagebetaling på 497.221 kr. Statsandel svarende til 171.698 i alt 325.523 kr.

  Derudover var der 2 sager, som udbetales af UDK (udbetaling Danmark) hvor der var krav om tilbagebetaling svarende til 456.443 kr. statsandel på 206.499 kr. i alt 249.944 kr.

  Fremtidige besparelser beregnes til 730.062 kr.

  2013 inddrevet svarende til 977.542 kr. i alt.

  Indeværende år er på nuværende 711.474 alt inkl. heraf er ikke fratrukket statsandel, da tallet stadig er ukendt. Det vurderes at lande indenfor samme ramme som 2013.

  Alle tal kan ses i vedlagte bilag

  Ovenstående er opnået gennem en optimering af kommunens indsats mod socialt bedrageri på følgende fokus områder:

  • Optimering af information på hjemmeside og oplysning af nye forhold i pressen. Klar politisk holdning meldt ud til borgerne om at socialt bedrageri ikke accepteres og følges op af kontrolmedarbejderen.
  • Alle undersøgelser, interne som eksterne, koordineres af kontrolmedarbejderen.
  • Der er blevet foretages virksomhedsbesøg både i Dragør Kommune og i andre kommuner.
  • Der er styrket samarbejde med Udbetaling Danmark.
  • Kontrolmedarbejderen sikre endvidere borgernes retssikkerhed overholdes, og at Dragør Kommunes praksis på området, følger afgørelser truffet af Ankestyrelsen eller ved domstolene.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen har fordel af at nuværende kontrolmedarbejder har et vist forhåndskendskab til området. Lønudgiften udgør 516.000 kr. årligt inkl. pension.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2014.

  Økonomiudvalget den 21. august 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2014

  Ad 1. + Ad 2.

  Anbefales overfor ØU og KB.

  Asger Larsen (løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Dragør Ungdomsskole - beslutning om stemmeret til elevrepræsentanterne
  Sagsid.: 14/1523

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der gives de to elevrepræsentanter i Dragør Ungdomsskolebestyrelse stemmeret; dog ikke i sager som angår personforhold såsom afskedigelse og ansættelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Ungdomsskolebestyrelse deltager 2 unge fra ungerådet som elevrepræsentanter jfr. ungdomsskolelovens § 7, stk. 1 nr. 3.

  Disse 2 elevrepræsentanter har i dag ikke stemmeret ved ungdomsskolebestyrelsesmøderne.

  Hvis elevrepræsentanterne skal have stemmeret, skal dette besluttes af Kommunalbestyrelsen jfr. ungdomsskoleloven § 7, stk.3.

  Ungdomsskolebestyrelsen ønsker nu, at elevrepræsentanterne får stemmeret, således at elevrepræsentanterne får reel indflydelse på ungdomsskolens arbejde.

  Ungdomsskolebestyrelsen har på et møde den 10. juni 2014 besluttet, at anmode kommunalbestyrelsen om, at tildele de 2 elevrepræsentanter stemmeret i ungdomsskolebestyrelsen; dog ikke i sager som vedrører personforhold; herunder afskedigelse/ansættelse.

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at elevrepræsentanterne tildeles stemmeret som ansøgt af ungdomsskolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ungdomsskoleloven § 7, stk. 3 ifølge hvilken kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, i hvilket omfang elevrepræsentanterne skal have stemmeret.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  Et enigt udvalg anbefaler overfor KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Behandling af klager over skolebestyrelsesvalget ved St. Magleby Skole
  Sagsid.: 14/1398

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes

  at

  meddele klagerne, at skolebestyrelsesvalget er gennemført i overensstemmelse med gældende regler i folkeskoleloven og bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser m.v. og at valget derfor ikke kendes ugyldigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med afholdelse af skolebestyrelsesvalg ved Dragør Kommunes to skoler, er der efter valgets gennemførelse modtaget i alt 4 henvendelser, der alle udgør klager over valget ved St. Magleby Skole.

  Klager over skolebestyrelsesvalg skal behandles af kommunalbestyrelsen i henhold til § 11 i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter (skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

  Klagerne vedlægges i deres helhed denne sag som bilagene 1-4.

  Hovedessensen i klagerne er, at valget angiveligt ikke skulle opfylde gældende regler; herunder styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Dragør, fordi ingen af de forældrerepræsentanter, der er valgt til skolebestyrelsen, har børn på St, Magleby Skole afd. Vierdiget pr. 1. august 2014.

  Fakta og baggrund:

  Folkeskoleloven foreskriver i § 42, stk. 1, litra 1a, at hvis en skole har undervisning på flere afdelinger, så skal der vælges mindst én repræsentant for hver afdeling.

  I forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Dragør Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre det antal som i loven er angivet som ”mindst en” til, at fordelingsnøglen skulle være 3 / 4.

  Op til valget er administrationen blevet mødt med spørgsmål om bl.a. hvilket tidspunkt der var afgørende for opstillings- og stemmeberettigelsen.

  Baggrunden for dette spørgsmål er blandt andet, at ombygningen af St. Magleby Skole afd. Kirkevej har medført, at nogle elever derfra midlertidigt har været placeret på afdeling Vierdiget, ligesom nogle børn pr. 1. august 2014 flyttes tilbage til afd. Kirkevej.

  På valgtidspunktet var forholdet det, at alle opstillede forældre havde børn på en eller begge skolens afdelinger.

  Disse forhold har været administrationen fuldt ud bekendt i forbindelse med afgivelse af svar, som har været, at valgtidspunktet måtte anses for afgørende for opstillings- og stemmeberettigelsen.

  Baggrunden for administrationens besvarelse er, at det i henhold til skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 3-5 kun er i tilfælde af egentlige skolelukninger eller overflytning til en anden skole med ældre klassetrin – eller undervisning på en specialskole -, forældrene skal opstille og afgive stemme ved den skole, børnene flyttes til i stedet for at opstille og afgive stemme ved skole, børnene går på, på valgtidspunktet.

  I forbindelse med modtagelsen af klagerne over skolebestyrelsesvalget har administrationen forespurgt Undervisningsministeriet.

  Undervisningsministeriets svar, der fremlægges som bilag 5, er:

  Det følger af folkeskolelovens § 42, stk. 1, nr. 1, litra a, at hvis en skole har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

  Folkeskoleloven stiller ikke krav om, at forældrene har børn, på den afdeling, som de repræsenterer.

  Forældre kan således godt vælges som repræsentant for en afdeling, selvom de på valgtidspunktet ikke har børn, der undervises på afdelingen.

  Der er heller ikke noget til hinder for, at forældre vælges som repræsentant for en afdeling, som deres barn flyttes fra i løbet af valgperioden. I så fald repræsenterer de afdelingen i resten af deres funktionsperiode. Hvis undervisningen på afdelingen ophører i funktionsperioden, indgår de blot i skolebestyrelsen som ”almindeligt” medlem.

  Konsekvensen af Undervisningsministeriets svar er, administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at kende valget ulovligt på baggrund af de fremsatte klagepunkter, da lovgrundlaget er tilgodeset og overholdt i forbindelse med gennemførelse af valget til skolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolelovens § 42, stk. 1 litra 1a, der har følgende ordlyd:

  Herunder gælder følgende:

  a)Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.

  Skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 5, der har følgende ordlyd:

  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.

  Stk.2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.

  Stk.3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.

  Stk.4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.

  Stk.5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids, - og Kulturudvalget den 13. august 2014

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2014

  For stemte:

  5 A – C – O – V

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Protokol: Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Liste T viderefører protokoltilføjelse fra BFKU:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod:

  3 (T)

  1 (L)

  Godkendt.

  Liste T viderefører protokoltilføjelse fra ØU:

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Store Magleby Skole, Vierdiget ikke bliver repræsenteret i skolebestyrelsen af en forælder, der har børn på skolen – ligesom Liste T mener, at det er i modstrid med hensigten både i folkeskolelovens paragraf 42 stk. 1 litra 1 A, samt kommunalbestyrelsesbeslutningen af 27. februar 2014 om 3/4 repræsentation.

  Bilag

 • 18
  Inddragelse af det lokale erhvervsliv
  Sagsid.: 14/1029

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der indføres en passus i kommunens indkøbspolitik, hvorefter der altid indhentes mindst ét tilbud lokalt vedrørende bygge- og anlægsopgaver op til 3 mio. kr. i det omfang, at opgaven ikke er omfattet af anden kontraktmæssig forpligtelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2014, at forvaltningen fremlægger en vurdering af, hvorledes kommunen i fremtidige udbud i størst muligt omfang kan inddrage lokale erhvervsvirksomheder.

  Generelt er det sådan, at kommunen er underlagt udbudsdirektiverne, tilbudslovgivningen og annonceringspligten i forbindelse med udbud af opgaver. Reglerne fastlægger en række krav og principper som skal opfyldes når der indhentes tilbud, herunder forbud mod diskrimination, at sikre ligebehandling af tilbudsgivere og skabe størst mulig gennemsigtighed ved tildeling af kontrakter.

  Der er imidlertid nogle muligheder for at inddrage lokale erhvervsvirksomheder når visse tærskelværdier ikke overskrides.

  Tilbudsloven (bygge- og anlægskontrakter)

  Indledningsvis skal det bemærkes, at kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013 besluttede, at tildele kontrakten om drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner (Offentlig Privat Partnerring) til Skou Gruppen A/S. Kontrakten løber i fire år.

  Groft sagt omhandler kontrakten med Skou Gruppen A/S ikke indvendig drift og vedligehold hvorfor sådanne opgaver i princippet kan være relevante for lokale erhvervsvirksomheder.

  Der gælder forskellige tærskelværdier for bygge- og anlægskontrakter, som afgør hvilken udbudsform der skal vælges. Tilbudsloven bestemmer, at for bygge- og anlægskontrakter med en værdi op til og med 300.000 kr. kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra én enkelt tilbudsgiver. Hvis kontraktværdien ligger mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. kan tilbudsindhentning ske ved underhåndsbud fra mindst to tilbudsgivere, som ikke kan være fra samme tilbudskreds hver gang. Kontrakter som har en værdi mellem 3 mio. kr. og den gældende tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder i udbudsdirektivet, skal i licitation.

  Det er forudsat i reglerne om underhåndsbud i tilbudsloven, at det er muligt at indhente tilbud fra lokale virksomheder i de ovenfor beskrevne situationer. Administrationen skal derfor foreslå, at der indføres en passus i kommunens indkøbspolitik, hvorefter der altid indhentes mindst et tilbud lokalt vedrørende bygge- og anlægsopgaver op til 3 mio. kr. i det omfang, at opgaven ikke er omfattet af anden kontraktmæssig forpligtelse. Hermed menes der alene, at en lokal erhvervsvirksomhed får mulig for at byde på opgaven og ikke at kommunen er forpligtet til at rykke for tilbud hvis tilbud ikke afgives inden for en eventuel fastsat tidsfrist.

  Det overlades til den ansvarlige indkøber eventuelt i samarbejde med Plan & Teknik, at vurdere hvor mange tilbud der udover det lokale skal indhentes (lokalt som udenbys) for at skabe tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle udbud.

  Tilbudsloven (varer og tjenesteydelser)

  Ordregivende myndigheder skal ved tildeling af kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi over 500.000 kr., men er under udbudsdirektivets tærskelværdier, udbyde kontrakten i overensstemmelse med de nationale udbudsregler i tilbudsloven (annonceringspligten).

  Af tilbudsloven følger både et ligebehandlings-, gennemsigtigheds, og proportionalitetsprincip. Uanset hvordan proceduren tilrettelægges, skal ordregiver derfor sørge for, at proceduren er gennemsigtig, at alle potentielle tilbudsgivere behandles fair og lige, og at alle har adgang til de samme oplysninger om den udbudte kontrakt og tildelingsprocessen. Dette giver virksomhederne de samme vilkår for at udarbejde deres tilbud og konkurrere om kontrakten.

  Heraf følger altså, at lokale erhvervsvirksomheder har samme mulighed som andre erhvervsvirksomheder for at byde ind på annoncerede udbud af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr.

  For kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, der har en kontraktværdi på under 500.000 kr., gælder reglerne i tilbudsloven derimod ikke.

  For disse kontrakters vedkommende skal kommunen vurdere, hvorvidt kontrakten har en grænseoverskridende interesse. Er dette tilfældet, finder traktatens grundlæggende principper og normer anvendelse. Er det i modsat fald ikke tilfældet vil alene forvaltningsretlige principper finde anvendelse. Det indebærer blandt andet et krav om forsvarlig økonomisk forvaltning.

  Det fremgår af kommunens indkøbspolitik, at ”Alle indkøbsområder i Dragør Kommune skal som udgangspunkt være omfattet af indkøbsaftaler. Indkøbsaftaler indgås som rammeaftaler for en given periode (typisk 1-4 år) med én eller flere leverandører på et givet produktområde.”

  Kommunen er tilmeldt en række SKI-aftaler, både de forpligtende aftaler og de ”frivillige” aftaler. Administrationen vurderer løbende om nye SKI-aftaler er relevante for kommunen. SKI-aftalerne er som udgangspunkt attraktive for kommunen idet udbudspligten er afløftet og kommunen på den måde undgår en lang og ressourcetung udbudsproces.

  Herudover har kommunen indgået en række frivillige samhandelsaftaler med private virksomheder. Samhandelsaftalerne indgås på områder hvor forbruget er under tærskelværdierne for udbud, men hvor der stadig er et vist forbrug.

  For at indgå en samhandelsaftale skal virksomheden udfylde en standardskabelon med en række oplysninger, så kommunen kan vurdere behovet og priserne. Skabelonen ligger på kommunes hjemmeside og kan benyttes af både lokale og eksterne erhvervsvirksomheder. De udfyldte skabeloner er placeret på kommunens intranet hvor alle indkøbere kan danne sig et overblik over de enkelte samhandelsaftaler.

  Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for yderligere tiltag i forhold til indkøb under 500.000 kr. da de lokale erhvervsvirksomheder allerede har mulighed for at komme i betragtning til samhandel. Det er endvidere administrationens vurdering, at kommunen i forvejen køber ind lokalt når det er muligt efter gældende lovgivning og kommunens indkøbspolitik i øvrigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Umiddelbart ingen betydning

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. august 2014

  Kommunalbestyrelsen den 28. august 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-08-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Godkendt.

 • 19
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-08-2014

  Birgit Buddegård, Dragør Nyt:

  Spørgsmål 2: Hvad er argumenterne for at KB ikke vil indhente en kunstfaglig vurdering af havfruerne?

  Borgmesteren svarede at den valgte fremgangsmåde er både hurtig og mindre kostbar, end ekstern indhentet hjælp.

  Spørgsmål 2: Vil Dragør Kommune fremadrettet sige ja tak til kunstgaver, som nogle ønsker at deponere i kommunen?

  Borgmesteren svarede, at det beror på en konkret vurdering, men også i eventuelle fremtidige tilfælde kan den valgte fremgangsmåde anvendes.