Skip navigationen

Referat

Torsdag den 18. september 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Rita Smedegaard (T)deltog som suppleant for Annette Nyvang (T).
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. behandling af budget 2015-18
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at Økonomiudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiafdelingen anbefaler at nye tekniske korrektioner jr. Bilag 2 indarbejdes i budgetforslaget 2015-18.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget 1. behandle budgetforslaget 2015-18.

  Drift

  Budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2014. Dertil kommer tekniske korrektioner.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2014. Dertil kommer nye politiske besluttede projekter samt ændringer i forhold til viden om overførsler fra budget 2014 til budget 2015 på de lånefinansierede områder (ESCO projekter).

  Øvrige budgetforudsætninger

  I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget er budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

  • Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille, 2017: 25,52 promille, 2018: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Dækningsafgiften forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016. 9.0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

  Øvrige skattesatser er uændrede.

  Procedure mm.

  Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget den 24. september 2014.

  Den sidste frist for at Kommunalbestyrelsens medlemmer indsender ændringsforslag til budgetforslaget, hvis forslagene kræver administrationens beregning, er den også den 24. september 2014.

  LOVE/REGLER:

  Jfr. Styrelseslovens §37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget den 24. september 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Ad budgetforslaget oversendes til 1. behandling i KB

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ad tekniske korrektioner

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Ad budgetforslaget oversendes til 2. behandling

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt, oversendt til 2. behandling.

  Protokol fra Liste T:

  ”Dragør Kommune bør udarbejde budgetter på basis af realiserede tal – og ikke på basis af budgetter”

  Ad tekniske korrektioner

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Halvårsregnskab 2014
  Sagsid.: 14/2300

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at det aflagte halvårsregnskab godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2014 viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

  Regnskabsopgørelsen (det forventede regnskab, som opgjort pr. 30. juni), som viser det udgiftsbaserede resultat, viste et underskud på 18,1 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et underskud på 28,2 mio. kr. Det vil sige et mindreforbrug på ca. 10,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

  Mindreforbruget på ca. 10,1 mio. kr. afspejler primært overførte anlægsudgifter fra 2013 til 2014 på 15,0 mio. kr. til videreførelse af allerede finansierede anlægsprojekter og forventede overførsler på 25,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.

  De skattefinansierede driftsudgifter forventedes pr. 30. juni at blive 1,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der er på områder med overførselsadgang overført 4,7 mio. kr. til budget 2014. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -1,7 mio. kr.

  Budget 2014 er vedtaget med:

  Mio. kr.

  En forventet forøgelse af kassebeholdningen

  0,1

  Tillægsbevillinger på drift:

  Decentraliseringsoverførelser

  Annonce-rekruttering

  0,3

  0,1

  I alt

  0,4

  Forbrug af kassen til anlæg

  KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014

  KB 19.12.2013: Deponering ESCO

  KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014

  KB 22.5.2014: Forøgelses af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 i Dragør Skolevæsen

  -7,4

  -6,0

  -1,5

  -0,5

  I alt

  -15,5

  Samlede forventede forbrug af kassebeholdning

  15,0

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårsregnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2014 inklusiv det forventede regnskab 2014.

  I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2014 til kommunalbestyrelsen.

  Halvårsregnskabet består af to elementer:

  · Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2014, samt

  · Forventet regnskab 2014

  og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

  Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 8,2 mio. kr. over sevicerammen for 2014. Der er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicerammen for 2014 medfører sanktioner ved kommunernes overskridelse under ét

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det politisk godkendte halvårsregnskab indsendes umiddelbart efter godkendelse i kommunalbestyrelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Der vil ikke blive fastsat krav om revision af halvårsregnskabet.

  Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse pr 30. juni 2014 samt det forventede årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2013.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte            1 (T)

  Undlod at stemme     1 (L)

  Anbefales over KB   

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  For stemte 11 (A+C+O+V+ Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 3 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  ”T-gruppen anerkender de realiserede tal i halvårsregnskabet, men kan ikke acceptere den manglende præcision i forventet regnskab 2014”

  Bilag

 • 5
  Revisionsberetning vedr. regnskab 2013 og beretning om revisionsaftale
  Sagsid.: 14/760

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler.

  1. at revisionsberetning nr. 15 vedrørende årsregnskabet 2013 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,
  1. at årsregnskabet 2013 med de anbefalede ændringer godkendes,
  1. at beretning om revisionsaftale nr. 14 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beretning nr. 15. vedrørende årsregnskab 2013.

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 22. maj 2014 årsregnskabet 2013 til revisionen.

  Formålet med beretningen er, at give kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 393, at der efter diverse korrektioner af årsregnskabet, ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

  Årsregnskabet 2013 er blevet ændret i forhold til det tidligere fremsendte på følgende områder:

  Statusbalancen side 29, kortfristede tilgodehavender, kortfristede gæld samt omkostningskontiene 9.81 – 9.94 er blevet reguleret.

  Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 1.5:

  Regnskabsaflæggelsen 2013

  Revisionen henstiller til at der sker en opstramning af kvalitetskontrol og ledelsestilsyn af regnskabsaflæggelsen inden den overgives til revisionsmæssig gennemgang.

  Der er allerede sket tiltag som sikrer større kvalitetskontrol af regnskabsaflæggelsen samt mere ledelsestilsyn fremadrettet, således at regnskabet kan aflægges korrekt til revisionen fremadrettet.

  Hjemtagelse af statsrefusion

  Der er en periodiseringsfejl på 5,4 mio. kr., som burde være bogført på 2013. Revisionen henstiller, at kommunen fremadrettes sikre sig større nøjagtighed i refusionsafregningen overfor staten og sikre korrekt periodisering af udgifter/indtægter.

  Der er allerede sket tiltag til oplæring af ny medarbejder til at hjemtage refusion.

  Manglende statusafstemninger

  Der mangler afstemning af statuskonti og revisionen henstiller til at der fastlægges en tidsplan for afstemning af de manglende konti. Samt at der etableres en forretningsgang, der sikre afstemning af alle statuskonti.

  Der er allerede etableret en tidsplan for afstemning af de manglende afstemninger og fremadrettet sker afstemning af statuskonti i kommunens nye økonomisystem med ledelsestilsyn.

  Boligstøtte – statsrefusionsopgørelsen 2013

  Statsrefusionsopgørelsen 2013 overfor Staten er ikke udarbejdet og forelagt til revisionsmæssig gennemgang. Det henstilles at den snarest udarbejdes.

  Den er udarbejdet og refusionsanmeldelsen er allerede foretaget.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskabet 2013 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Ad 1-2

  Anbefales overfor KB

  Ad 3

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Ad 1-2

  Godkendt.

  Ad 3

  Til efterretning

  Bilag

 • 6
  St. Magleby skole - Frigivelse af bevilling til udvidelse af tandklinik
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på kr. 500.000 til udvidelse af tandklinik på St. Magleby skole og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 500.000,- kr. til udvidelse af tandklinikken på St. Magleby skole.

  I forbindelse med nedlæggelse af Skolen ved Vierdiget nedlægges også tandklinikken på skolen og hovedparten af børnene flyttes til St. Magleby skole.

  St. Magleby skoles tandklinik har ikke kapacitet til det øgede antal børn. Derfor skal klinikken udvides med en tandlægestol.

  Det er muligt at etablere en ny tandlægestol i tilknytning til eksisterende tandklinik ved at inddrage en del af balkonen i gymnastiksalen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 500.000,- kr. til udvidelse af tandklinikken på St. Magleby skole.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

 • 7
  Lokalplan for en ny boligbebyggelse i Søvang
  Sagsid.: 14/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplanrevision 2013, for en ny boligbebyggelse i Søvang, vedtages og fremlægges til offentlig debat i 2 måneder, i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 1. april 2014, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for det tidligere lokalcenter i Søvang, Fælledvej 157, der muliggjorde opførelsen af en ny boligbebyggelse på ejendommen. Beslutningen blev truffet på grundlag af et konkret skitseprojekt, der beskrev en rækkehusbebyggelse med 8 boliger, i 1½ etage.

  En ny boligbebyggelse forudsatte, at der tillige blev udarbejdet et tillæg til Kommuneplanrevision 2013, der konverterede det tidligere lokalcenter til boligformål.

  Udvalget besluttede, at der indledningsvis skulle gennemføres en forudgående høring, i henhold til planlovens § 23c, med det formål at indkalde ideer og forslag til det videre planarbejde, fra de omboende og andre interesserede.

  Forudgående høring

  Den forudgående høring blev gennemført i perioden 1. juli til 18. juli 2014, og forvaltningen modtog 4 høringssvar fra de omkringboende.

  I høringssvarerne udtrykkes en generel positiv holdning til at området tages i brug til boligformål, men der udtrykkes også en vis usikkerhed, om højden på den nye bebyggelse, kunne medføre gener for de omboende.

  Grundejerforeningen Søvang bifalder, at kravet om etablering af en ny dagligvarebutik frafaldes. Grundejerforeningen insisterer på, at der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, frem for de 1½, som er gældende andre steder Søvang. Der udtrykkes skepsis overfor den stigende tendens til øge tætheden i boligbebyggelserne i Søvang, men Grundejerforeningen udtrykker dog forståelse for, at der kræves en speciel løsning for det tidligere lokalcenter.

  Forslag til lokalplan 73

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, for en ny boligbebyggelse på Fælledvej 157A og B. Forslaget vedlægges som bilag 1, og skal kommenteres som følger.

  Lokalplanforslaget åbner mulighed for en rækkehusbebyggelse, opdelt i 2 blokke, der hver især rummer 4 bolig i 1½ etage. Muligheden for at opføre boliger i 1½ etage, er gældende overalt i Søvang.

  Indbliksgener til de omgivende private opholdsarealer, som der peges på i høringssvarerne, findes at være minimeret, dels på grund af opholdsarealers primære orientering mod sydvest, og dels fordi det alene er til soveværelser i den nye bebyggelse, at der er kviste. Det skal i denne forbindelse noteres, at bebyggelsen, herunder højden, er i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i Bygningsreglementet.

  Lokalplanforslagets bilag 4 illustrerer bebyggelsens højde i forhold til omgivelserne.

  Bebyggelsesprocenten for den nye bebyggelse er reduceret fra de oprindelige 42 til 40, i lighed med den gældende rummelighed for lokalcentret, og der anlægges 16 parkeringspladser, svarende til 2 pladser pr. bolig.

  Der etableres ny indkørsel til bebyggelsen i den nordøstlige del af området, men Movia vurderer, at den nye indkørsel ikke vil få indvirkning på det eksisterende busstop, og dermed bustrafikken, men anbefaler dog at flytte busstoppet lidt mod sydvest, hvor den nuværende indkørsel er placeret.

  Forvaltningen vurderer sammenfattende, at lokalplanforslaget beskriver en ny attraktiv boligbebyggelse i Søvang, og anbefaler at forslaget vedtages med henblik på offentliggørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Lokal parkeringsbekendtgørelse Dragør Kommune
  Sagsid.: 14/282

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at ny lokal parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) vedtages.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2014 ny lokal parkeringsbekendtgørelse under forudsætning af politiets godkendelse.

  Københavns Politi har meddelt, at de kan godkende en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune under forudsætning af ændret formulering af bekendtgørelsens § 2 om parkering delvis på fortov.

  Politiet oplyser, at sidste del af paragraffen: ”såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet” skal udelades, idet det ikke er muligt at pålægge parkeringsafgifter i forbindelse med et skøn - analogt færdselslovens § 28, stk. 1. Derimod er det fortsat muligt for politiet at give en bilist en bøde for at parkere delvist på fortov til gene for fx en gående med barnevogn.

  Forvaltningen anbefaler, at indføre den ændrede formulering, så politiets samtykke kan opnås. Herved vil køretøjer med vægt under 3.500 kg igen kunne parkeres delvist på fortov, foruden at langtidsparkering med køretøjer med vægt over 3.500 kg igen kan henvises til parkering på Kongelundshallens parkeringsplads.

  Det foreslås, at den nye lokale parkeringsbekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2014.

  LOVE/REGLER:

  Der er trådt ny Færdselslov i kraft pr. 1. marts 2014, hvorved hidtidige lokale parkeringsbekendtgørelser annulleres.

  Vedtagelse af en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune vil bevirke, at der i Dragør Kommune kan parkeres, som før den nye færdselslov blev vedtaget pr. 1. marts 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse vil blive lagt ud på Dragør Kommunes hjemmeside samt på Justitsministeriets hjemmeside.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-09-2014

  Anbefales over for ØU/KB, med politiets bemærkning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Cykling uden alder - frivillige cykler med ældre
  Sagsid.: 14/2226

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at det godkendes at Dragør Kommune anskaffer to cykelrickshaws til brug af frivillige som cykler ture med ældre.

  2.

  at Dragør Kommune tegner et kommunemedlemskab i foreningen Cykling uden alder.

  3. at anskaffelsesudgiften på 77.000 kr. og et årligt driftsbeløb på

  17.000 kr. afholdes inden for egne rammer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Foreningen Cykling uden alder har som mål at give de ældre ”vind i håret”. Frivillige kører ture med ældre, typisk plejehjemsbeboere, i rickshaws, som er en videreudvikling af Christinia-ladcyklen. De ældre kommer ud og oplever og genser det lokalmiljø, de bor i, får mulighed for at fortælle deres livshistorie og sanser naturen. Herudover er generationsmødet mellem de frivillige og de ældre et centralt mål i foreningens virke.

  I Dragør Kommune har en frivillig taget initiativ til at etablere Cykling uden alder som lokal indsats. Der er således en organisering omkring initiativet med frivillige, som er klar til at gå i gang.

  Der er prøveuge i Dragør fra mandag den 25. august til søndag den 31. august, hvor foreningen Cykling uden alder har stillet en rickshaw til rådighed. Beboere på Enggården har været på ture med forskellige frivillige bag styret. Tilbagemeldingerne er positive. De ældre har nydt at komme ud og opleve det lokalmiljø, de har boet i. De har genset barndomshjem, gamle ruter de færdedes på, havnen m.m. De frivillige har nydt samværet med de ældre og melder også tilbage om en positiv oplevelse.

  For at initiativet kan videreføres, er der behov for at Dragør Kommune investerer i to rickshaws med batteri, kalecher og regnslag. Derudover skal kommunen afsætte et årligt beløb til vedligeholdelse af cyklerne og melde sig ind i foreningen Cykling uden alder.

  Medlemskabet omfatter en ansvarsforsikring for de frivillige samt adgang til et bookingsystem, hvor kommunens medarbejdere booker de ældre ind, som har lyst til en tur, og de frivillige booker ind, hvornår de kan køre.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til indsatsen er ca. 77.000 kr. til anskaffelse af to rickshaws og opstart af initiativet. Herefter er der en årlig udgift på ca. 17.000 kr. til vedligehold af cykler og medlemskab af foreningen Cykling uden alder.

  Udgiften afholdes inden for rammen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2014

  Ad 1. til 3.

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Digital skoleindskrivning og faste skoledistrikter
  Sagsid.: 14/2087

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler,

  at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtager faste skoledistrikter i Dragør Kommune for at kunne udnytte KMD Elev optimalt til digital skoleindskrivning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi rummer et krav om, at alle kommuner skal tilbyde digital skoleindskrivning fra december 2012.

  Dragør Kommune har indkøbt KMD’s modul til skoleindskrivning, men endnu ikke taget det i brug. Modulet er linket til det system, der bruges på institutionsområdet, så forældrene samtidig kan melde barnet ind i SFO. Den nye selvbetjeningsmulighed vil blive beskrevet på kommunens hjemmeside og i informationsmateriale til de nye forældre.

  Selvbetjeningsløsningen åbnes i november 2014, hvilket vil blive annonceret i lokalpressen. Skolerne holder informationsmøder for de nye forældre. Her vil de forældre, der har behov, kunne få hjælp til at indskrive børnene. Forældre vil også kunne hente hjælp hos skolesekretærerne.

  Der er ikke et lovkrav om faste skoledistrikter, men for at udnytte systemet optimalt er det nødvendigt, at kommunerne har oprettet faste skoledistrikter.

  I november 2013 undersøgte Dragør Kommune om, det var muligt at bibeholde de flydende skoledistrikter og samtidig anvende digital skoleindskrivning (KMD elev). Svaret fra KMD var, at det er muligt at ændre indstillingerne i systemet for Dragør kommune ved at indskrive alle elever i én enhed ”Dragør Skole”, hvorefter eleverne siden fordeles efter forældrenes ønsker. Men da systemet er baseret på tilknytning til distriktsskole pointerede KMD, at der så vil blive et større administrativt arbejde efterfølgende med den manuelle fordeling. Derudover er det ikke muligt at anvende KMD Institution(system til indskrivning i institutioner) som integreret løsning til automatisk ind/udmeldelse, da det kun kan lade sig gøre, når elever er tilknyttet distriktsskolen.

  Det skal pointeres, at de faste distrikter vil være fleksible og kan justeres fra år til år ud fra både demografi, kapacitet samt hensyntagen til frit skolevalg og til Kommunalbestyrelsens vedtagne kriterier for optagelse af børn bl.a. søskendekriteriet, klassekvotienter etc.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014.

  Økonomiudvalget, 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen, 18. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  Oplæg til skoledistriktsinddeling forelægges på næste møde i BFKU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  For stemte              6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte            1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  For stemte 14 (A+C+O+T+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 1 (L)

  Godkendt.

 • 11
  Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet
  Sagsid.: 14/2099

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at

  1.

  Rammepapiret, ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet”, godkendes.

  2.

  forvaltningen efterfølgende fremlægger en plan for, hvordan indsatserne i rammepapiret implementeres i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  KKR Hovedstaden har sendt et rammepapir med fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet til godkendelse i alle kommuner i Region Hovedstaden.

  Baggrund

  Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (godkendt i Dragør Kommune i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL´s udspil ”det nære sundhedsvæsen”.

  Kommunerne i Region Hovedstaden har valgt en ret ’proaktiv’ implementeringsstrategi af det nære sundhedsvæsen, idet man som det første af de fem kommunekontaktråd valgte en strategi, hvor kommunerne forpligter hinanden på fælles mål. Senere er denne strategi blevet understøttet af linjen i den kommende sundhedsaftale 2015 – 2018, hvor kommunerne indgår én fælles aftale med regionen, som er forpligtende for alle kommuner. Der er således både paralleller og overlap mellem rammepapirerne fra KKR og den kommende sundhedsaftale.

  Formål

  Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre i kommunalt regi. Men papiret skal også ses i sammenhæng med den kommende sundhedsaftale og praksisplan, som sætter rammerne for samarbejdet mellem hospital, kommuner og almen praksis.

  Samtidig er rammepapiret forpligtende på den måde, at kommunerne skal gennemføre indsatserne, som er beskrevet i papiret.

  Indhold

  Papiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner (”skal”-indsatser) og 9 indsatser, som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling (”kan”-indsatser). Indsatserne er inddelt i fire målsætningsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, forebyggelse af (gen)indlæggelser, borgerens forløb samt dokumentation og metodeudvikling.

  Opfølgning

  KKR følger op på rammepapirerne på det somatiske og psykiatriske område. Opfølgningen sker via spørgeskemaer til kommunerne, der sammenskrives og afrapporteres til KKR. KL følger desuden op på implementeringen af ”Det nære sundhedsvæsen” generelt og bruger resultaterne herfra i dialogen med regeringen om status for udmøntningen af Det nære sundhedsvæsen.

  LOVE/REGLER:

  Målsætningerne udspringer af implementeringen af Det nære sundhedsvæsen, og skal desuden ses som et kommunalt supplement til Sundhedsaftalerne, der udmønter Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I økonomiaftalen 2013 fik kommunerne et varigt økonomisk løft over bloktilskuddet til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Dragør Kommunes andel er på 2.064.000 kr. årligt, som blev afsat ved budgetlægningen 2014-2017.

  Indsatserne gennemføres indenfor denne ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2014

  Ad 1. + 2

  Anbefales over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) foreslog, at udvalget får en status på det nære sundhedsvæsen, hvilket udvalget tilsluttede sig.

  Anbefales over for ØU + KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015
  Sagsid.: 14/2113

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen til Pulje til løft af ældreområdet 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Der er i aftale om Finanslov 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen af midlerne sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Midlerne fordeles ud fra kommunernes størrelse, og Dragør Kommunes andel af puljen i 2015 er på 3.089.000 kr.

  Formål og målgruppe

  Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejebehov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

  Dragør Kommunes ansøgning

  Udkast til Dragør Kommunes ansøgning er vedlagt som bilag. Midlerne i 2015 foreslås primært anvendt på at fortsætte de varige ansættelser af medarbejdere i hjemmeplejen og på Enggården. Derved fastholdes opnormeringen begge steder. I hjemmeplejen er der ansat to ergoterapeuter og en sygeplejerske. På Enggården er der ansat fire ergoterapeuter, én på hver af afdelingerne med varige boliger samt en sosu-hjælper i aftenvagt hver anden uge i den skærmede enhed. Stillingen som aftenvagt foreslås desuden udvidet, så alle uger er dækket.

  Herudover foreslås besparelsen i hjemmeplejen på tid i morgenbesøget til ældre med omfattende plejebehov fortsat rullet tilbage. Tilskuddet til indkøb af et træningsredskab årligt samt service på træningsredskaber i Aktivitetshuset foreslås bibeholdt.

  Overførsel af midler fra 2014 til 2015

  Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med ministeriet om, hvorvidt ubrugte midler fra 2014 kan overføres til 2015. Indtil videre er meldingen, at op til 10 procent af midlerne til en given indsats kan overføres til det efterfølgende år. Midler derudover kan overføres, hvis kommunen præciserer det eksakte beløb samt hvad midlerne anvendes til, og dette formål godkendes af ministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Aftale om Finanslov 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtager 3.089.000 kr. i 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til ansøgning har været i høring i Ældrerådet. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag.

  Ældrerådet foreslår, at midlerne i 2015 anvendes til øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset, fritagelse for brugerbetaling i den øvrige del af aktivitetshuset, oftere rengøring og hovedrengøring hos borgere som modtager praktisk hjælp, genindførelse af tilskud til deltagelse i kurser og aktiviteter i dag- og aftenskoler mv. Endvidere foreslår Ældrerådet at uforbrugte midler i 2014 anvendes i indeværende år på ovennævnte aktiviteter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2014

  Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling over for ØU og KB.

  Herudover anbefaler udvalget over for ØU og KB at forvaltningen udmønter en pulje til initiativer i forbindelse med sårbare ældre.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af sikkerhedspolitik for skoler og institutioner i Dragør Kommunes sejlads
  Sagsid.: 14/1569

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at sikkerhedspolitikken med tilhørende sikkerhedsinstrukser for institutioner og skolers sejlads med kano, kajak og stand up paddle i Dragør Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Søfartsstyrelsen har – på baggrund af den tragiske hændelse på Præstø Fjord i 2011– udstedt en bekendtgørelse som nødvendiggør, at der vedtages en sikkerhedspolitik for skoler og institutioners sejlads med elever.

  Søfartsstyrelsen stiller nu bl.a. krav om, at alle der underviser i maritime aktiviteter skal have et opdateret 12-timers førstehjælpsbevis, man skal kunne svømme 200 meter samt have uddannelse inden for den maritime aktivitet der undervises i.

  Hovedindholdet af reglerne er også, at det er rederen, der er ansvarlig for sejladsen og sikkerheden.

  Som reder anses den der har arrangeret sejladsen/står for sejladsaktiviteten, hvilket konkret indebærer at det er den pågældende, enkelte skole/institution der har ansvaret for den/de enkelte sejladsaktiviteter som måtte blive arrangeret.

  Dette afstedkommer behovet for fælles regler om, på hvilke betingelser skoler og institutioner i Dragør Kommune må arrangere sejladsaktiviteter.

  Dragør Ungdomsskole og Friluftsskole har udarbejdet udkast til politik og retningslinjer, som vedlægges sagen som bilag.

  Hovedindholdet af sikkerhedspolitikken på området er:

  -

  At alle medarbejdere i Dragør Kommune, der som led i arbejdet deltager i sejladsaktiviteter med kano, kajak og stand up paddle fremadrettet skal have gennemgået og bestået et sikkerhedskursus, som skal opdateres hvert 3. år.

  -

  Sikkerhedskurset forestås af Dragør Ungdomsskole og tilbydes gratis som et minimumstilbud.

  -

  Ved sejladsaktiviteter i skoler og institutioner skal børnene være mindst 11 år, og der skal foreligge samtykke fra forældre til deltagelse i aktiviteten. Ved friluftsskolens undervisning af elever i skoletiden informeres forældrene dog alene via Skoleintra om aktiviteten.

  -

  Ved sejlads skal der deltage mindst 2 sikkerhedsuddannede medarbejdere, og der må maks. deltage 8 børn pr. sikkerhedsuddannet.

  -

  Ved sejlads der forestås af uddannede instruktører gælder kravet om 8 børn pr. instruktør ikke; herunder ikke ved sejlads ved Kongelundsfortet og i Dragør Havn som anses for særligt sikre områder. Dermed må uddannede instruktører på de disse to lokaliteter undervise flere.

  -

  Sejlads må, når den forestås af sikkerhedsuddannede, alene finde sted i perioden 1. maj – 31. oktober ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Sejlads kun kystnært og i dagslys.

  -

  Sejlads må, når den forestås af instruktøruddannede, alene finde sted i perioden 1. maj – 31. oktober ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Sejlads som udgangspunkt kun i dagslys; dog således at sejles der undtagelsesvist om natten, skal der tages særlige forholdsregler omkring lys, flådesejlads og lydsignaler.

  -

  Det påhviler arrangøren af enhver sejladsaktivitet at tjekke alt udstyr; herunder at eleverne iføres veste samt at udfylde og printe elevlister til turen.

  Det kan supplerende oplyses, at det omtalte sikkerhedskursus har en varighed på 12 timer, som skal afvikles inden for 3 dage.

  Sikkerhedskurset er niveauet under den uddannelse som kaldes ”Instruktør 1” og som udbydes af Dansk Kano- og Kajakforbund.

  Forvaltningen vurderer, at sikkerhedskurset er tilstrækkeligt til at opfylde og tilgodese de krav, som nu stilles af Søfartsstyrelsen, og anbefaler derfor at sikkerhedspolitikken godkendes. Der har i øvrigt været dialog med Søfartsstyrelsen, Friluftsrådet samt Århus og Københavns Kommuner om sikkerhedskurset.

  LOVE/REGLER:

  Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tegnet forsikring for al sejladsaktivitet i regi af skoler og institutioner, ungdoms- og friluftsskolen i Dragør Kommune.

  Den årlige udgift er kr. 50.000,00 og udgiften afholdes inden for rammerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-,Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

  Økonomiudvalget den 11. september 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-09-2014

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra C
  Sagsid.: 14/1062

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup har på vegne af C-gruppen i mail af 10. juni 2014 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden den 19. juni 2014, jf. styrelseslovens § 11:


  ”C gruppen foreslår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at rette henvendelse til ministeren med anmodning om, at der dispenseres fra landsplansdirektivet, således at Dragør Kommune kan give tilladelse til et mindre byggeri på mark svarende til ca. 9 ha beliggende nord for Thimandsvænget.

  Med henvendelsen inviteres trafikudvalget på besøg i Dragør, så de kan besigtige forholdende.


  I skrivelse til ministeren anføres, udover det forvaltningen finder relevant at, området har en af de mindste støjbelastninger, i forhold til andre områder, omfattet af lands­plandirektivet om lufthavnens støjgener.

  Arealet kan udformes og udnyttes under nøje hensyn til oplevelsen af byranden mod de åbne dyrkede områder mod Sto­re Magleby. Vejbetjeningen kan ske som en udbygning af Thimandsvænget, som derved kan udgøre et sammenhængende og afsluttet vejforløb.

  Arealets størrelse åbner mulighed for etablering af større samlede friarealer, der kan udgøre et aktiv for hele bydelen. Arealet vil med en tæt lav boligbebyg­gelse kunne rumme 150 til 200 boliger, afhængig af områdets disponering.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-06-2014

  Trukket fra dagsordenen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  L stillede følgende ændringsforslag:

  Forud for endelig stillingtagen til det fremsatte forslag udarbejder forvaltningen en samlet redegørelse over de økonomiske og praktiske konsekvenser, der skønsmæssigt vil være for Dragør Kommune ved evt. at meddele samtidig (indenfor en relativ kortere årrække) tilladelse til opførelse af boligbyggeri på kommunens resterende ”byggegrunde”; det nævnte område på Kirkevej, Skolegrunden ved Vierdiget, kommunens område ved Hvidtjørnen samt sportspladsarealet på Engvej.

  Endvidere oplyses, i hvilket omfang ejerne af de markarealer, der mod vest, langs Kirkevej til Rådhuset, grænser op til det i forslaget nævnte område, efterfølgende vil kunne gøre krav på, at også deres jordarealer inddrages i byzone.

  For stemte 1 (L)

  Imod stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Faldet

  Forslaget fra C:

  Det præciseres, at det er ”op til 9 ha” og at arealet ligger vest for Thimandsvænget.

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  For stemte 11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte 4 (L+T)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste L:

  ”Amagerlisten skal anbefale, at forvaltningen forud for udarbejdelse af ansøgning om dispensation fra landsplandirektivet i dette og andre større boligprojekter udarbejder en detaljeret konsekvensberegning for Dragør Kommune.”

  Protokol fra Liste T:

  ”T-gruppen ønsker ikke en bymæssig udnyttelse af arealet vest for Thimandsvænget. Vi finder tillige, at det er særdeles uhensigtsmæssigt at henvende sig til ministeren uden at afledte kommunale konsekvenser er identificeret forinden.”

 • 15
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i juni 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver december 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. september 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-09-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-09-2014

  Der var ingen spørgsmål.