Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. november 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A).
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Kvalitetsrapport version 2.0
  Sagsid.: 14/3213

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler,

  1.

  at

  udvalget tager orienteringen om Kvalitetsrapport version 2 (2014/15) til efterretning.

  2.

  at

  Udvalget træffer beslutning om eventuelle tilføjelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapport version 2

  Med folkeskolereformen er det besluttet at overgå fra etårige til toårige kvalitetsrapporter. Dog således at der i overgangsårene 2014/15 og 2015/16 udarbejdes etårige kvalitetsrapporter. Den første toårige kvalitetsrapport vil blive udarbejdet for skoleårene 2016/17 og 2017/18.

  Kravene til indholdet og tidsterminer for kvalitetsrapporten er beskrevet i kvalitetsrapportbekendtgørelsen.

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale og lokalt fastsatte mål.

  Nedenfor beskrives minimumskravene til den nye kvalitetsrapport.

  Indhold

  Kommunalbestyrelsens vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau.

  Resultatoplysninger

  På skolevæsens- og skoleniveau

  1.

  Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

  a.

  Karaktergennemsnit i 9.klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.

  b.

  Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.

  c.

  Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik.

  2.

  Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

  a

  Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.

  b.

  Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

  c.

  Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

  3.

  Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

  a.

  Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 1. marts efter afsluttet 9. klasse eller 10. klasse.

  b.

  Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

  c.

  Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

  d.

  Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

  4.

  Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

  Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

  5.

  Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

  Midlertidige krav til oplysninger for skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/22.

  Kompetencedækning

  I hvilket omfang har lærerne undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

  Inklusion

  Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

  Sammenfattende vurdering og udarbejdelse af handleplaner

  Vurdering

  Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Dette skal som minimum gøres på baggrund af de ovennævnte parametre.

  Herudover skal kvalitetsrapporten indeholde opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

  Handlingsplan

  Det kan besluttes at udarbejde handlingsplaner, hvis niveauet i en eller flere skoler ikke er tilfredsstillende. Handlingsplanen skal indeholde en redegørelse for de forhold, der begrunder udarbejdelsen af handlingsplanen, de tiltag, som skal tages for at forbedre niveauet, hvem der er ansvarlig for tiltagene, og en tidsplan for tiltagene og den forventede effekt.

  Kvalitetsrapporten skal, i det omfang det er relevant, omfatte en redegørelse for virkningen af iværksatte initiativer til forbedring af niveauet, herunder handlingsplaner, der er iværksat som led i opfølgningen på tidligere kvalitetsrapporter, en vurdering af deres virkning og en stillingtagen til eventuelle justeringer af initiativerne.

  Tidsfrister

  Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet oktober året før.

  Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport i skoleåret 2014/15 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget 5. november 2014.

  Økonomiudvalget 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Ad 1.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU/KB.

  Ad 2.

  Et enigt udvalg anbefaler overfor ØU og KB, at eventuelle ændringer drøftes ved fremlæggelsen i 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ad 1.

  Godkendt.

  Ad 2.

  Sendes tilbage til drøftelse i udvalget.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

 • 4
  Høring om Hovedgadens Fritidshjem
  Sagsid.: 14/969

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget tager stilling til høringssvarene og træffer beslutning om den fremtidige organisering af Hovedgadens Fritidshjem.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fortsættelse af sagsfremstillingen om Hovedgadens Fritidshjem i skolereformen fra den 8. oktober 2014, hvor udvalget anbefaler at omdanne fritidshjemmet til SFO, men inden endelig vedtagelse, sendte udvalget beslutningen i høring. Høringsbrevet er vedlagt som bilag.

  Sagen har nu været i høring hos berørte parter på institutions- og skoleområdet.

  Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

  Personalet i Hovedgadens Fritidshjem

  Forældrebestyrelsen i Hovedgadens Fritidshjem

  SFO ledelsen på St. Magleby skole

  Personale og forældrebestyrelse ved Dragør Menighedsbørnehave

  Personale og forældrebestyrelse ved Børnehaven Kornblomsten

  Forældrebestyrelsen Hollænderhus

  Institutionssamrådet

  Der er ikke modtaget høringssvar fra skolen eller SFO-personalet.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af høringssvarene:

  Personalet i Hovedgadens Fritidshjem ønsker ikke omdannelse til SFO, da hele grundlaget for den pædagogiske kerneopgave for Hovedgaden, som er defineret i Dagtilbudslovens ambitioner om trivsel og udvikling af børn i udsatte positioner, vil forsvinde.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel beslutter at omdanne Hovedgaden til SFO, ønsker institutionen beslutningen truffet med en særstatus om at:

  • Normeringsniveauet fastholdes uden besparelser.
  • Hovedgadens økonomi kan ikke sammenblandes med de øvrige SFO-matrikler eller med skolen.
  • 100% af personalet er pædagogisk uddannet.
  • Personalet ikke rykkes rundt på andre institutioner.
  • Dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode.
  • Kluboverbygningen bevares som del af det pædagogiske tilbud.
  • Adgang til pædagogisk sparring om børn i udsatte positioner i Børn & Pædagogik.
  • Bevar status som uddannelsesinstitution.

  Forældrebestyrelsen i Hovedgaden er bekymrede for om overgangen til SFO medfører alvorlige forringelser for deres børn. Forældrebestyrelsen påpeger bl.a. at den selvstændige økonomi er forudsætningen for, at det særlige pædagogiske tilbud er muligt, og at den daglige ledelsesmæssige sparring forsvinder, når der ikke længere er et fast ledelsesteam tilknyttet huset. Forældrebestyrelsen mener ikke, at det særlige pædagogiske tilbud kan fastholdes i rammerne for en SFO.

  SFO ledelsen på St. Magleby hilser derimod en SFO struktur på Hovedgaden velkommen. SFO-lederen mener, at de kompetencer og erfaringer Hovedgaden har, kvalificerer den udviklingsproces, der skal tilgodeses i SFO- og skoleregi, og at et fremtidigt samarbejde omkring skolen vil være lettere at organisere, såfremt Hovedgaden bliver en SFO.

  De øvrige høringssvar udtrykker hovedsageligt bekymring over beslutningen og ønsker Hovedgaden bevaret som fritidshjem. Bekymringen tager udgangspunkt i at det særlige tilbud bliver vanskeligt at bevare/udvandes i en SFO struktur pga. fælles ressourcer, lavere normering, ingen selvstændig ledelsesstruktur, færre uddannede medarbejdere, og risikoen for at Hovedgadens personale skal dække huller andre steder med sårbarhed for Hovedgadens børn til følge.

  Desuden udtrykker høringssvarene bekymring over, at den pædagogiske viden i Hovedgaden vil forsvinde, når /hvis personalet ikke vil fortsætte i den nye organisationsform.

  Forvaltningens vurdering:

  Høringssvarene forholder sig hovedsageligt kritisk til den eventuelle beslutning om omdannelse af Hovedgaden til SFO.

  Såfremt Kommunalbestyrelsen alligevel ønsker at træffe beslutning om omdannelse af Hovedgaden til SFO, anbefaler forvaltningen, at følgende indskrives i den politiske beslutning i tråd med det politiske ønske om at bevare det særlige pædagogiske tilbud i de eksisterende rammer i Hovedgaden:

  • At normeringsniveauet fastholdes
  • At personalet har kompetencer, som er relevante i forhold til det særlige pædagogiske tilbud.
  • At dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutning om omdannelse til SFO kan få konsekvenser for budget 2015-18, idet forældrebetalingen er lavere i SFO, jf. sagsfremstillingen af 8. oktober 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  A, C, O, V foreslog, at Hovedgadens Fritidshjem omdannes til SFO, og at det særlige pædagogiske tilbud bevares i nuværende rammer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 T

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol:

  Liste T mener, det er højst uheldigt, at man ikke sikrer normeringsniveauet, når man omdanner Hovedgadens fritidshjem til SFO.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår at normeringsniveauet fastholdes, at personalet har kompetencer, som er relevante i forhold til det særlige pædagogiske tilbud og at dyreholdet bevares som led i den pædagogiske metode.

  For stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol:

  Liste T vil gerne omdanne Hovedgadens Fritidshjem til en SFO, men kun under forudsætning af, at der stilles specifikke krav til kvaliteten i form af normeringsniveau, personalets kompetencer og pædagogiske metode.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 5
  Tillægsbevilling til Jul i Dragør 2014
  Sagsid.: 14/268

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles en bevilling på kr. 308.600 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med afholdelse af Jul i Dragør 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sidste møde i økonomiudvalget den 23. oktober 2014 blev det af forvaltningen oplyst, at der af tekniske årsager ikke er truffet formel beslutning af ØU og KB om at bruge 308.600 kr. i forbindelse med Jul i Dragør 2014. Forvaltningen skal på den baggrund anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 308.600 kr. til projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En tillægsbevilling på i alt 308.600 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med Jul i Dragør

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

 • 6
  §17 stk 4
  Sagsid.: 14/2249

  ANBEFALING:

  Skoleforvaltningen anbefaler

  1.

  at

  kommunalbestyrelsen fortsætter med et § 17. stk. 4 udvalg, der med udgangspunkt i det vedlagte kommissorium skal tjene som et rådgivende dialogforum.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg – Dragør Learning lab og den videre proces.

  Folkeskolereformen er en realitet på skolerne i Dragør Kommune, men ambitionerne på skoleområdet er store, og derfor er der fortsat fokus på at udvikle skoleområdet, samt udarbejdelse af et udkast til en ny skolepolitik i kommunen. En sådan politikudvikling fordrer dialog imellem politikere, lokalsamfund, erhvervsliv, foreninger, interessenter og forvaltning, idet disse på forskellig vis kan kvalificere og bidrage positivt til udviklingen af skolerne i Dragør.

  Med henblik på at systematisere dialogen omkring grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutninger om skolepolitik, foreslås det at der i Dragør fortsat er et dialogforum baseret på styrelseslovens § 17 stk. 4. Udvalgets overordnede målsætning er at skabe værdifuld indsigt og viden som grundlag for skoleafdelingens oplæg til en ny skolepolitik, der kan præsenteres for kommunalbestyrelsesbeslutning medio 2015.

  Udvalget drøfter ikke styringsmæssige og økonomiske rammer og der gives udelukkende et fagligt indspil til skoleudvikling. Det er ambitionen, at udvalget skal være med til at skabe et innovativt rum, hvor der er plads til visionerne for fremtidens folkeskole i Dragør kommune.

  Det foreslås, at udvalget fortsætter sit arbejde efter kommunalbestyrelsens behandling, og der forventes ca. 3 møder fra primo 2015 til medio 2015. Udvalget vil med afsæt i medlemmernes faglige indsigt og erfaringerne skulle drøfte relevante temaer.

  Mulige Deltagere:

  Deltagerne udpeges af skoleafdelingen

  Formanden for Børne-, Fritids og Kulturudvalget

  Et yderligere medlem fra Børne-, Fritids og Kulturudvalget

  En repræsentant fra skoleledelsen

  En forældrerepræsentant fra hhv. skolebestyrelsen på Dragør skole og St. Magleby skole

  Et antal unge

  En repræsentant fra SFO ledelsen

  Skolechef

  En lærer

  En pædagog

  Mulige interessenter til temamøderne:

  En repræsentant Museum Amager

  En forældrerepræsentant fra indskolingen

  En forældrerepræsentant fra mellemtrinet

  En forældrerepræsentant fra udskolingen

  Dragør Bibliotekerne

  Repræsentant fra Dragørs erhvervsliv

  To repræsentanter fra kulturlivet

  En repræsentant fra Aktivitetshuset Wiedergården

  Ungdomsskolen

  Musikskolen

  Repræsentanter fra uddannelsesinstitution

  Relevante aktører med viden indenfor temaområderne

  Der forelægges kommunalbestyrelsen et oplæg til Dragør kommunes skolepolitik til beslutning medio 2015. Beslutningsoplægget udarbejdes af forvaltningen - og understøttes af skole og læringsudvalgets anbefalinger.

  Konsekvenser

  Intet at bemærke.

  Høring, dialog og formidling

  Fortsættelsen af et 17,4 udvalg, der kan agere dialogforum for reformarbejdet, vil kunne supplere sædvanlige hørings- og dialogformer.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 17 stk. 4, aftalen om skolereformen. Der må forventes ændringer af en række relaterede love samt bekendtgørelser. Det er pt. uklart, hvor hurtigt disse regelændringer kan vedtages og implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  A, C, O, V forslog, at deltagerkredsen udvides med 1 repræsentant fra hver skolebestyrelse. Yderligere interessenter udvides med forældrerepræsentant fra indskoling, mellemtrin og udskoling.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Forslag fra T: Udvalget ændrer navn til: Det rådgivende skoleudvalg.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Anbefaling fra BFKU om udvidelse af deltagerkreds:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (Asger Larsen (løsgænger)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling fra BFKU om udvalgets navn:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Supplerende forslag fra ACOV:

  I tillæg til BFKU indstilling foreslår ACOV at udover formanden for BFKU, sikres en plads til henholdsvis valggruppe 1 og 2.

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  1

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 7
  Ændring af byggesagsgebyr, genbehandling
  Sagsid.: 14/2838

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til et af følgende principper for opkrævning af byggesagsgebyr:

  A.

  at

  byggesagsbehandling i Dragør Kommune gøres gebyrfri med virkning fra den 1. januar 2015.

  Eller

  B.

  at

  der indføres byggesagsgebyr efter medgået tid med virkning fra den 1. januar 2015, og i givet fald at forhåndsdialog holdes gebyrfri og at gebyr kun faktureres ved afslutning af byggesagen (udstedelse af byggetilladelse).

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag blev behandlet på møde den 7.10.2014 i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU). Her blev følgende besluttet:

  ”Udvalget besluttede at, sagen genbehandles på næste møde, idet udvalget ønsker supplerende oplysninger om forventet antal byggesager sager opdelt på privat boligbyggeri og erhvervsbyggeri, vurdering af forventet byggesagsgebyr ved forskellige typer af byggesager i forhold til gebyret i dag, oplysninger om der er moms på det fremtidige gebyr.”

  De ønskede supplerende oplysninger fremgår af Notat af 27.10.2014 (vedlagt som Bilag 4).

  Sagsfremstilling til den første behandling i BEPU den 7.10.2014:

  Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

  Det er et krav, at kommunerne dokumenterer deres direkte og indirekte omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at de samlede gebyrindtægter ikke overstiger de samlede omkostninger. Kommunen kan imidlertid også vælge at undlade at opkræve gebyr for byggesagsbehandling.

  Lovændringen og de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet træder i kraft 1. januar 2015.

  Timepris

  Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug. Der må ikke opkræves ”grundgebyr” eller ”opstartsgebyr”.

  I dag opkræver kommunen gebyr efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvadratmeter for 5 forskellige bygningskategorier.

  De nugældende gebyrer er angivet i takstbladet bilag 1.

  I henhold til Energistyrelsens vejledning om opkrævning og fastsættelse af byggesagsgebyr, kan kommunen kun tage gebyr for behandlingen af byggesager efter byggeloven.

  Medgået tid til sagsbehandling efter planloven, fx kontrol af projekters overholdelse af lokalplaners bestemmelser, kan således ikke faktureres.

  Det vurderes således, at behandlingen af byggesager efter byggeloven alene omfatter mellem 20 og 40 % af den samlede ”bruttotid” pr. medarbejder.

  Det er som nævnt et væsentligt princip, at gebyrindtægterne ikke må overstige de omkostninger, kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne. Derfor skal kommunen kunne dokumentere, hvilke udgifter og indtægter der er på byggesagsområdet. Der skal desuden udarbejdes en lovpligtig instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Eksempel på udregning af maksimal timepris er vist i bilag 2.

  Det er endnu ikke endeligt afgjort hvilke dele af sagsbehandlingen, der kan kræves gebyr for. Men det er en entydig forudsætning, at tidsforbruget registreres detaljeret på de enkelte sager. Det registrerede tidsforbrug ganges med en beregnet timepris, som skal opdateres løbende og skal dokumenteres af regnskabsudtræk.

  En ansøger vil kunne modtage 3 regninger, én for forhåndsdialogen, én for tilladelsen (eller afslaget) og én for afslutning af byggesagen efter endt byggeri. Opkrævning af gebyrer sker i dag kun, når tilladelsen er givet. Den fremtidige administration bliver mere kompliceret, da der kontinuerligt skal laves timeregnskaber og fakturering, samt dokumentation på at timeprisen ikke er for høj.

  Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. Udvalgte sagstyper, dele af sagsbehandlingen eller hele sagsbehandlingen kan være skattefinansieret. Flere kommuner har besluttet at indføre gebyrfri byggesagsbehandling, som konsekvens af den nye lovgivning.

  Vurdering

  Administrationen af ordningen bliver betydeligt mere ressourcekrævende end den nuværende. Hertil kommer et forventet større antal borgerhenvendelser vedr. gebyrstørrelsen. Ansøgningens kvalitet er afgørende for, hvor lang tid sagsbehandlingen tager, og dermed hvor stort et gebyr der opkræves. Dette vil gå ud over den uprofessionelle bygherre, som kun bygger denne ene gang. Opkrævning af gebyr for forhåndsdialog kan medføre, at ansøger fravælger denne med mulighed for dårligere ansøgninger til følge.

  10 kommuner har ”prøvekørt” ordningen, og de konkluderer, at gebyret for små byggesager som parcelhuse bliver dyrere, mens gebyret for større sager som erhvervsbyggeri bliver billigere i den nye ordning. I Dragør Kommune har erhvervsbyggerierne hidtil stået for ca. 60 % af den årlige gebyrindtægt. Samlet set viser erfaringerne, at kommunernes gebyrindtægter reduceres mellem 1/3 og halvdelen, ved det samme antal sager i den nye ordning sammenlignet med den nuværende.

  Hvis den nye ordning med gebyr efter tidsforbrug indføres, forventes det med de nuværende personaleressourcer at betyde en reduktion af servicen overfor borgerne som blandt andet vil gå ud over den indledende rådgivning af borgerne. Den indledende rådgivning er erfaringsmæssigt påskønnet og er hensigtsmæssig, blandt andet ved at forberede en hurtig sagsbehandling og stoppe urealistiske projekter inden de forelægges udvalget.

  Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at den nye ordning for byggesagsgebyrer vil forøge gebyromkostningerne i småhus-sagerne, forøge tidsforbruget på administration, åbne for klager over gebyrstørrelsen, medføre længere sagsbehandlingstider og en risiko for en reduceret gebyrindtægt.

  Det er således forvaltningens vurdering at der er tale om en væsentlig forringelse af serviceniveau, arbejdsgange og sagsbehandlingstider, samt at der vil opstå en skævvridning af størrelsen på gebyrer i forhold til projekternes størrelse, ved indførelse af timebaseret byggesagsgebyr.

  En total skattefinansiering af byggesagsbehandlingen vil derimod kunne ses som en serviceforbedring og bruges i kommunens branding som bosætnings- og erhvervskommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes gebyrindtægter på byggesagsbehandling har de seneste år været budgetteret til ca. 380.000 kr.

  Ved forslag A (gebyrfri byggesagsbehandling) skal indtægten fra byggesagsgebyrer i budget 2015 og frem fjernes.

  Hvis der indføres timebaseret byggesagsgebyr (forslag B) vil det have følgende konsekvenser:

  1.

  Der må forventes en mindre indtægt på ca. 200.000 kr. (ca. 50 %) i 2015, da der det første år må forventes en forsinket indbetaling af gebyrer, idet de først betales ved afslutning af byggesagen, hvor vi i dag opkræver gebyret ved udstedelse af byggetilladelsen. De efterfølgende år kan der fortsat budgetteres med ca. 380.000 kr.

  2.

  Der skal udarbejdes en lovpligtig instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne.

  3.

  Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende beslutte den endelige timepris for byggesagbehandling. Forventningen til en timepris kunne være ca. 650 kr./time, hvilket svarer til niveauet i hovedstadsområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Ad. A

  For stemte:

  3 Asger Larsen (løsgænger) + C + V

  Imod stemte:

  4 (A + O + T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. B

  For stemte:

  4 (A + O + T)

  Imod stemte:

  3 Asger Larsen (løsgænger) + C + V

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Asger Larsen (løsgænger) hævede herefter punktet til KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Ad. A

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet

  Ad. B

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Sagen er hævet til kommunalbestyrelsen i en tidligere behandling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ad A:

  For stemte:

  6 (C+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad B:

  For stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Imod stemte:

  6 (C+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 8
  Valg til Folketinget
  Sagsid.: 14/3085

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der til det kommende valg til Folketinget kun er ét afstemningssted og at det er i Hollænderhallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Det sidste valg til Folketinget fandt sted den 15. september 2011, og der skal derfor senest afholdes valg senest den 15. september 2015.

  Der er normalt tre afstemningssteder i Dragør Kommune, men ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen i maj 2014 var der truffet politisk beslutning om, at hele kommunen skulle udgøre ét afstemningsområde og at det eneste afstemningssted var i Hollænderhallen.

  Da det er tidskrævende at ændre antallet af afstemningsområder i det centrale personregister (foregår manuelt), har administrationen af hensyn til planlægningen behov for en afklaring af, om der er politisk opbakning til igen kun at have ét afstemningssted placeret i Hollænderhallen.

  Ved afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen i Hollænderhallen i maj 2014 var en af udfordringerne de trafikale forhold på p-pladsen, hvor der i perioder var meget trængsel. Det vurderes dog, at de trafikale forhold kan håndteres ved at benytte grusbanen bag Kirkevejens SFO som en ekstra parkeringsplads.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at der primært er fordele forbundet med afholdelse af valghandlingen på ét afstemningssted, eksempelvis i form af ensartet bedømmelse af stemmesedler, mindre sårbarhed i forhold til sygdom/fravær, omfanget af administrativt personale er mindre og der kræves færre tilforordnede. Hertil kommer, at tilrettelæggelsen af valghandlingen er markant enklere og mindre tidskrævende for administrationen at håndtere.

  Desuden er det tidsbesparende for Vej & Gartnerafdelingen som kun skal opstille valgudstyr ét sted og ligeledes for IT-afdelingen som opsætter it-udstyr efter at kommunen er gået over til afholdelse af digitale valg.

  På den baggrund skal administrationen anbefale, at der til det kommende valg til Folketinget kun er ét afstemningssted og at det er i Hollænderhallen.

  Der vil tættere på valget til Folketinget i lighed med tidligere blive fremlagt en sag om opgaver som kommunalbestyrelsen skal forholde sig til, herunder nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere, udpegning af valgstyrere, udpegning af formand for valgstyrerne og fastsættelse af antal tilforordnede vælgere m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien er beskrevet yderligere i vedlagte økonomiske beregning. Der arbejdes med fire beregninger, hvor besparelsen er udregnet i forhold til afholdelse af almindelige ikke digitale valg.

  Ved afholdelse af digitalt valg i Hollænderhallen med 3 valgborde opnås en besparelse på 18.800 kr.

  Afholdelse af digitalt valg i Hollænderhallen med 4 valgborde medfører en merudgift på 2.400 kr.

  Afholdelse af digitale valg på to afstemningssteder medfører en merudgift på 5.200 kr.

  Afholdelse af digitale valg på tre afstemningssteder medfører en merudgift på 46.000 kr.

  I beregningerne er der ikke taget højde for den tid administrationen må forventes at bruge yderligere ved valgafhandling på flere afstemningssteder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. november 2014

  Kommunalbestyrelsen 27. november 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T foreslår 3 valgsteder, under forudsætning af at Vierdiget Skole er funktionsdygtig ved valget.

  For stemte:

  3 (O+L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår 2 valgsteder.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Ændringsforslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at valg til Folketinget foregår i Hollænderhallen og på Dragør Skole Syd, samt på Vierdiget Skole i tilfælde af, at skolen er funktionsdygtig ved valget.

  For stemte:

  7 (O+L+T+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  8 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T-Ebbe Kyrø)

  Undlod at stemme:

  2 (Ebbe Kyrø (T) + Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 9
  Mødeplan 2015
  Sagsid.: 14/3167

  ANBEFALING:

  Borgmestersekretariatet, HR og udvikling anbefaler, at mødeplanen for 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2015.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage.

  Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00.

  Enkelte møder er flyttet pga. arrangementer eller helligdage.

  Mødet den 27. januar er en tirsdag og mødet den 27. maj er en onsdag.

  Mødet den 8. oktober vil kun indeholde budgettets 2. behandling.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. juni er en tirsdag.

  Mødet den 1. oktober vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der et møde tirsdag den 29. september.

  Datoer for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første SSU møder i året.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 5. maj og et Vejsyn den 1. september.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Der er indlagt et dialogmøde den 8. april.

  Seminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 19. juni og 28. august 2015.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 12. og fredag den 13. marts 2015.

  Børn og Unge Topmøde

  KL afholder Børn & Unge Topmøde torsdag den 29. januar – fredag den 30. januar 2015. Topmødet finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 8. og fredag den 9. januar 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. november 2014.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. november 2014.

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 20. november 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-11-2014

  Anbefales over for BFKU/SSU/ØU/KB for så vidt angår BEPU’s egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-11-2014

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår BFKU´s egne møder.

  Herudover aftaltes det at lægge et yderligere dialogmøde ind den 6. maj 2015 i forbindelse med BFKU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-11-2014

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af at der ønskes et ekstraordinært ØU møde omkring 25. juni, med opfølgning på Økonomiaftalen, samt et opfølgningsseminar for KB i første kvartal.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg godkendte mødeplanen for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Der fastsattes følgende datoer til dialogmøder, som afholdes fra kl. 17.00 i forbindelse med udvalgets ordinære møder:

  7. maj – Enggården

  4. juni – Sundhed og Omsorg, herunder Tandplejen

  13. august - Ældrerådet

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  Bilag

 • 10
  Udpegning af nyt medlem til grundlisteudvalget
  Sagsid.: 14/3491

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Maria Riber udpeges som nyt medlem af grundlisteudvalget.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 10. december 2013 udpegede kommunalbestyrelsen fem medlemmer til grundlisteudvalget.

  Valggruppe 1 udpegede Svend Erik Haase som er afgået ved døden den 26. september 2014.

  Valggruppe 1 skal derfor udpege et nyt medlem til grundlisteudvalget.

  Maria Riber indstilles som medlem af grundlisteudvalget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog som suppleant for Ole Svendsen (A)

 • 11
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-11-2014

  Jutta Hørlyck spurgte vedr. sagen om ændring af Hovedgadens Fritidshjem til SFO, hvorfor det ikke er fremgået at SFO er under en anden lovgivning end fritidshjem?

  Svar: Borgmesteren oplyste at det burde have fremgået.

  Maria Riber spurgte om borgmesteren er bekendt med, at kommunalbestyrelsesmedlem Svend Mathiasen på de sociale medier har refereret andre end sig selv fra et lukket møde, og om dette er i overensstemmelse med Styrelseslovens regler. I bekræftede fald, hvilke konsekvenser kan det medføre at overtræde Styrelseslovens regler.

  Svar: Borgmesteren oplyste at han er bekendt med sagen, det er vurderingen at der ikke er sket overtrædelser. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse.

  Det blev under oplæsning af protokollen præciseret overfor KB, at det er forvaltningens vurdering at der i den konkrete sag er sket en overtrædelse af reglerne om at referere fra et lukket møde. Det er dog vurderingen at indholdet og omfanget af de oplysninger som er refereret, ikke har skadet kommunen, og at sagen derfor ikke kan bære politianmeldelse.