Skip navigationen

Referat

Torsdag den 18. december 2014 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kristine Bak har i mail af 11. december 2014 indbragt følgende spørgsmål til Kommunalbestyrelsen:

  Spørgsmål til KB-mødet den 18. december 2014

  Hermed stilles fem spørgsmål vedr. Dragør Kommunes administration i henhold til Serviceloven og Styrelsesloven:

  Ad. Serviceloven:

  1. Hvad er status og tidsplan for Dragør Kommunes frivillighedspolitik? Efter det seneste udkast til tidsplan skulle et udkast til politik fremlægges til politisk drøftelse november 2014.
  1. Efter seneste udkast til tids- og handleplan ønskes etableret en tværgående koordinerende enhed og ansættelse af en frivillighedskonsulent i 2015. Hvor er der afsat midler til dette i budgettet for 2015 og overslagsårene?
  1. Hvad er Dragør Kommunes frivilligbudget, jf. servicelovens § 18, stk. 2?
  1. Er der uforbrugte § 18 midler i 2011, 2012, 2013 og 2014? I givet fald, hvor stor en andel af budgettet er uforbrugt i de enkelte år?

  Ad. Styrelsesloven:

  1. Hvormed begrunder borgmesteren, at der ikke er udsendt referater, jf. styrelseslovens § 8, stk. 6, af ØU’s og KB’s behandling af sagen om Vierdiget-grunden? Baggrunden for spørgsmålet er, at alene lovgivningens regler om tavshedspligt, dvs. forvaltnings­lovens § 27, begrænser pligten til at offentliggøre udskrift af beslutningsprotokollen, herunder for beslutninger truffet bag lukkede døre.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Ad 1: Der har senest været afholdt et borgermøde om aktiv medborgerskab. Forvaltningen er i gang med at samle op på borgermødet og opsamlingen vil blive en del af grundlaget for den endelige politik for aktiv medborgerskab og frivillighed. På grund af jobskifte på området er der ikke sat dato på hvornår sagen forventes politisk behandlet.

  Ad 2: Der er i budget 2015 og frem ikke afsat midler til en ½ frivillighedskonsulent. I det foreløbige udkast til tids- og handleplan for politik for frivillighed og medborgerskab er der foreslået at der afsættes ½ medarbejderressource til området. Spørgsmålet vil blive behandlet, når der skal tages endeligt stilling til politikken og tids- og handlingsplanen for området.

  Ad 3: Budgettet er på 87.300 kr. i 2014.

  Beløbet pr. indbygger er lavt ift. andre kommuner. Det skyldes at under § 79 i Serviceloven finansierer kommunen Aktivitetshuset, der må ses som et væsentligt tilskud til frivilligt arbejde for og blandt pensionister i Dragør. Aktivitetshusets budget udgør i 2015 knapt 3 mio. kr.

  Ad 4: Budgettet er stort set brugt i de nævnte år. Der er uforbrugte beløb på mellem 2.500 og 5.500 kr. pr. år.

  Ad 5: Styrelseslovens § 13 regulerer at der udarbejdes protokol fra alle møder i kommunalbestyrelsen. Der er dog ikke pligt til at offentliggøre trufne beslutninger i lukkede sager.

  Dragør Kommune udarbejder altid protokol fra såvel lukkede som åbne møder i KB samt møder i ØU og fagudvalg. Ved lukkede punkter fremgår det af hjemmesiden at der har været behandlet punkter, og emnet fremgår af overskriften.

  Referater åbnes i visse tilfælde når sagen åbnes. Sagen om Vierdiget afsluttes, når udbudsmaterialet er endeligt godkendt.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Borgmesteren orientrede om udbud af Vierdigetsagen. Udbuddet er godkendt og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside inden jul.

  Kommunen har valgt BDO til lovpligtig revision fra regnskab 2015 til og med 2018.

 • 3
  Meddelelse: Letbanesvar fra trafikministeren
  Sagsid.: 13/1114

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. august 2014 at meddele deltagelse i analysearbejdet om et sammenhængende letbane/BRT-net (højklassede busser) i Storkøbenhavn og tilhørende økonomisk bidrag.

  Dragør Kommune afgav fælles svar til Transportministeren med en række kommuner i hovedstadsområdet (bilag 1).

  Jf. bilag 2 har Transportministeren takket for det fælles svar og lægger op til, at analysen tilrettelægges i nogle faser, hvor Transportministeriet med inddragelse af Region Hovedstaden gennemfører en første fase, der skal fungere som en screening af perspektiverne for nye letbaner/BRT.

  Resultaterne af den første fase tænkes så at danne grundlag for fælles drøftelser af, hvilke perspektiver og forslag, der er fælles interesse for at arbejde videre med i en fase to. I denne fase kan kommunal medfinansiering komme på tale, idet der da er udpeget hvilke konkrete forslag og linjeføringer for nye letbaner/BRT-løsninger, det kan være relevant at arbejde videre med.

  Transportministeriet vil skrive udkast til kommissorium for analysen og drøfte dette med regionen. Det samlede analysearbejde forventes at afsluttes endeligt inden udgangen af 2016 men med en række drøftelser og milepæle undervejs.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  3. Budgetopfølgning 2014, BEPU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 1.400.000 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 1.400.000 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 1

  Renovation

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor

  Sektor 2

  Teknik og Miljø

  Budgettet har været skønnet for højt

  -1.400.000

  Sektor 9

  Erhverv og Turisme

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor

  Afvigelse i alt

  -1.400.000

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.400.000 kr. Det vil sige, at kassen forhøjes med 1.400.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhverv og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning, BFKU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at der tages højde for underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord, således at budgetopfølgningen går i nul for udvalget.

  eller

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 5.137.772 kr. til kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Der henvises til sagen om decentraliseringen sags nr. 14/3562

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 5.137.772 kr. Dette beløb foreslås anvendt til at dække underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3

  Folkeskole

  På udgiftssiden er følgende:

  · Søskendetilskud har været skønnet for højt.

  · Færre børn er tilmeldt specialskoler uden for kommunen.

  På indtægtssiden er følgende:

  · En yderlig budgetregulering på baggrund af SFO-taksten er nedsat til 1.100 kr.

  -1.058.285

  Sektor 4

  Kultur og Fritid

  Der er ingen justeringer på denne sektor.

  Sektor 5

  Børn og Pædagogik

  På udgiftssiden er der:

  · Færre udgifter til tilskud til privatinstitutioner, da der er færre børn.

  · Modsat er der flere udgifter på klubområdet, da flere børn der har valgt, at gå på klub uden for kommunen

  -1.467.047

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Generelt har der været færre anbringelser. Især anbringelser af børn og unge på kost og efterskoler samt i plejefamilier. Derudover har der ikke været familier anbragt på døgninstitutioner i 2014.

  -2.612.440

  Afvigelse i alt

  -5.137.772

  Dækning af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord

  Skolereformens lokale påvirkning, se forklaring på bilag 3.

  5.686.877

  Afvigelse i alt

  549.105

  Restbeløbet på 549.105 kr. kan findes i budgetopfølgningen på andre udvalgsområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, en mindreudgift på 5.137.772, men dette foreslås anvendt til at dække underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  A+C+O+V foreslår, at det anbefales over for ØU og KB, at der tages højde for underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord, således at budgetopfølgningen går i 0 for udvalget.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU og KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Liste T:

  T-gruppen foreslår, at skoleområdet tildeles en tillægsbevilling, der helt ekstraordinært dækker den negative overførsel som SFO Nord, STM skole og Musikskolen er registreret for. Det samlede beløb udgør kr. 5.743.842.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O++V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol:

  Det er Liste T’s holdning, at det har været en medvirkende årsag til underskuddene, at direktion og skoleforvaltning har været ikke eksisterende i det første halvår af 2014.

  Bilag

 • 6
  3. Budgetopfølgning 2014, SSU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.064.746 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på -1.064.746 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Fejlagtigt budgetlagt uden refusion i forbindelsen med overgangen til Udbetaling Danmark

  -581.500

  Sektor 7

  Ældre og handicappede

  Årsagerne er mange bl.a.:

  · På udgiftssiden har en privat leverandør trukket sig og den kommunale hjemmehjælp samt andre private leverandører har overtaget opgaven.

  · Der er færre ældre anbragt på plejehjem udenfor kommunen. Kommunen har indgået aftale med hjælpemiddel leverandør, hvor lejen og udgifterne er stigende.

  ·
  Derudover har flere SOSU- assistenter og hjælpere stoppet på uddannelsen før tid.

  ·
  Modsat har der været flere udgifter på medfinansieringsdelen, især genoptræning efter indlæggelse samt ambulante og stationære somatik.

  ·
  På indtægtssiden har vi fået flere ældre anbragt i plejebolig fra andre kommuner.

  ·
  Indtægten på servicepakke bliver større, da der er kommet flere ældre i forbindelsen med indvielsen af Enggården.

  ·
  Derudover modtager kommunen flere indtægter fra betalinger fra andre kommuner, da der er flere ældre, der har fået hjælpemidler.

  -483.246

  Afvigelse i alt

  -1.064.746

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.064.746 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalg den 4. december 2014.

  Økonomiudvalg den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Et enigt udvalg anbefaler forvaltningens indstilling over for ØU+KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  For stemte:

  14 (A+C+O+T+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  3. Budgetopfølgning 2014, ØU
  Sagsid.: 14/647

  ANBEFALING:

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 4.134.932 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er ØU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØU’s område i 2014 samlet set vil have et mindreforbrug på 4.134.932 kr.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Beskæftigelsesområdet

  Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldet i året 2014.

  -3.833.250

  Sektor 6

  Integration

  Grundet uvished på flygtningeområdet bliver pengene først ved 3. budgetopfølgning givet, da flygtningene er geografisk placeret.

  -2.016.320

  Sektor 9

  Administration

  I budgetforliget for 2014 – 2017 er indlagt en effektiviseringspulje på 2,5 mio. kr. årligt. Denne imødegås af en effektiviseringsgevinst som følge af samarbejde med Falck på sygedagpengeområdet.

  2.500.000

  Sektor 10

  Renter

  Mindre renteudgifter på lån, grundet færre låneoptagelse og korrigering af budgetterne.

  -1.334.467

  Dækning af underskud på BFKU’s område.

  Skolereformens lokale påvirkning, se forklaring på bilag 4.

  549.105

  Afvigelse i alt

  -4.134.932

  Effektiviseringspuljer og -initiativer

  I budgetforliget for 2015 – 2018 er indlagt effektiviseringspuljer på 1,5 mio. kr. i 2015, 2017 og 2018 samt 3,0 mio. kr. i 2016. Det påregnes, at dette vil blive imødegået med effektiviseringer på Social- og Sundhedsområdet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på -4.134.932 kr. Det vil sige, at kassen forhøjes med 4.134.932 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder, at kommunens budgetopfølgning er utilstrækkelig og ikke konsekvent nok. Det er Liste T’s overbevisning, at dette primært skyldes, at en række ledende medarbejdere har forladt kommunen i det seneste års tid.

  Liste T ønsker en større opbakning til økonomiafdelingen på tværs af organisationen.

  Bilag

 • 8
  Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - BEPU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der samlet set overføres et underskud på 13.474 kr. til 2015 på BEPU’s område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgjorte over-/underskud vedrørende de decentrale regnskaber for Vedligeholdelse af Ejendomme, Redningsberedskab, Havnen, Vejbelysning og Vej- og Gartnerafdelingen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Redningsberedskabet, Havnen, Vej- og Gartner, Vedligeholdelse af Ejendomme og Vejbelysning mv. er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet overføres et underskud på 13.474 kr. i 2014 på BEPU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den. 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 - SSU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der ikke foretages overførelser fra 2014 til 2015 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, idet de pågældende områder forventer at holde budgettet i 2014.

  2.

  at

  der overføres et overskud på 995.000 kr. til 2015 på SSU’s område vedr. ekstra pulje til løft af ældreområdet uden overførelsesadgang, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  3.

  at

  der overføres et overskud på Ældrerådets driftsramme fra 2014 til 2015 på 11.000 kr., som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2014 til 2015 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  Ældrerådet har anmodet om at få overført et restbeløb på 11.000 kr. fra deres driftsramme på 18.000 kr., hvilket forvaltningen anbefaler.

  Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. februar 2014 brugen af den ekstra pulje til løft af ældreområdet. Det har vist sig, at ikke alle midlerne er brugt i år, som følger:

  • 145.000 kr. vedr. kompetenceudvikling ”praksisnær læring”, som ikke blev nået med baggrund i ledelsesskift.
  • 350.000 kr. som vedrører afsat pulje til initiativer i forbindelse med sårbare ældre.
  • 500.000 kr. som mindre forbrug på sene ansættelser af 4 ergoterapeuter og 1 sygeplejersker.

  I alt 995.000 kr., som anbefales overført.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1.-3.

  Et flertal på 5 (A+C+L+O+V) anbefaler forvaltningens anbefaling over for ØU og KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede ved afstemningen.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Decentraliseringsoverførelser 2014-2015 BFKU
  Sagsid.: 14/3562

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  at

  eller

  der samlet set overføres et overskud på 2.946.233 kr. til 2015 på BFKU’s område, da der heri er forudsat en finansiering af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord. Overskuddet på 2.946.233 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførelser.

  at

  der samlet set overføres et underskud på 2.740.644 kr. til 2015 på BFKU’s område, i henhold til decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, som finansieres af den i 2014 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr. samt den i 2015 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Der er på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord beregnet et underskud på i alt 5,7 mio. kr. Underskuddet kan henvises til forskellige årsager med henvisning til den lokale skolereform, se forklaring i bilag 2.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2014 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2014.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2015 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2014. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte underskud vedrørende det decentrale regnskab for St. Magleby skole og SFO Nord ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på BFKU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2014 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, hvis der overføres et overskud på 2.946.233 kr. at der samlet ydes en bevilling på 2.946.233 kr. i 2014 på BFKU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  Konsekvensen af overførelsen er, hvis der overføres et underskud på 2.740.644 kr. at der samlet ydes en bevilling på -2.740.644 kr. i 2014 på BFKU’s område, som er finansieret af den i 2014 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  A+C+O+V foreslår at det anbefales over for ØU og KB, at der samlet set overføres et overskud på 2.946.233 kr. til 2015 på BFKU’s område, da der heri er forudsat en finansiering af underskuddet på St. Magleby Skole og SFO Dragør Nord. Overskuddet på 2.946.233 kr. finansieres af den afsatte pulje til overførsler.

  For stemte 5(A+C+O+V)

  Imod stemte 2(T)

  Anbefales over for ØU og KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokol: T-gruppen ønsker at tilføre skole og SFO de nødvendige midler til en succesfuld gennemførelse af den nye skolereform, og hvis skole/SFO ønsker en konkret merbevilling til ekstraordinære omkostninger, så vil Liste T se positivt på det. Det kræver dog et ordentligt beslutningsgrundlag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at skoleområdet tildeles en tillægsbevilling, der helt ekstraordinært dækker den negative overførsel som SFO Nord, STM skole og Musikskolen er registreret for. Det samlede beløb udgør kr. 5.743.842. Dermed foreslås, at alle positive overførsler godkendes.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Supplerende forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at KB holder et temamøde om skoleøkonomien først i det nye år.

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+C+L+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015
  Sagsid.: 14/3565

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på22.244.638 kr. fra 2014 til 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2014, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 22.244.638 kr.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Det drejer det sig om 22.244.638 kr. til projekter, der fortsætter i 2015, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2014 på

  -22.244.638 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2014, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2015.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 22.236.502 kr. til kassebeholdningen i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhverv- og Planudvalget den. 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Asger Larsen (løsgænger):

  Det foreslås at de 12 mio. kr., der ikke er gjort rede for, ikke overføres men tilføres kassen og behandles i 2015.

  For stemte:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  14 (A+C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Økonomisk Politik 2015 - 2018
  Sagsid.: 10/2234

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det forslag til Økonomiske politik 2015-2018 godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge den økonomiske aftale mellem KL og Regeringen skal kommunernes styring af udgifterne styrkes væsentligt, og kommunerne skal fortsat udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer. Det er samtidig forudsat, at budget 2015 overholdes.

  En Økonomisk politik fastlægger Kommunalbestyrelsens mål, som vil blive lagt til grund for de kommende års budgetlægning. Endvidere vil politikken blive anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder 4 overordnede målsætninger, nemlig at

  1. Der skal være overskud på den ordinære drift

  2. Kassebeholdningen skal ligge med et gennemsnit for perioden på ca. 80 mio. kr.

  3. Regnskabet må ikke udvise et underskud i forhold til det oprindelige budgetlagte

  4. Det skal som minimum afsættes midler til anlægsinvesteringer, der er tilstrækkelige til at vedligeholde kommunens kapitalapparat.

  Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere indenfor området, eller- hvis det ikke skønnes realisabelt - at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås.

  Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt.

  Til at understøtte den stramme styring har de decentrale enheder en samlet økonomisk ramme. Der arbejdes på at få lønsumsstyring på alle de decentrale enheder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsens møde den 18. december 2014

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+O+L+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunen arbejder med gennemsnitlig likviditet for perioden 2015-18 på 5 % af kommunens driftsomkostninger – pt. ca. 40 mio. kr.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  At Dragør Kommune fremover har den strukturelle balance som primær overordnet målsætning for den økonomiske styring og at målsætning for den strukturelle balance bør være minimum 30 mio.kr.

  Definition: Den strukturelle balance = (skatteindtægter+udligning+tilskud) – (driftsomkostninger+renteudgifter)

  Den strukturelle balance skal dække afdrag på lån og anlæg

  Den strukturelle balance er nærmere defineret i budgetloven (lov nr. 547 af 18.6.2012).

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Ændring af betalingsvedtægt for spildevand
  Sagsid.: 14/3621

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at ændring af betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har sendt en ny betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2015 til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der er tale om nogle få tekniske ændringer.

  Baggrunden for de foreslåede ændringer af spildevandsbetalingsvedtægten er en ny bekendtgørelse fra Naturstyrelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand, der trådte i kraft den 17. oktober 2014.

  Efter bekendtgørelsen skal spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Og kommunalbestyrelsen skal godkende betalingsvedtægten senest den 31. december 2014.

  Se bilag 2

  Ændringer

  HOFORs juridiske afdeling har vurderet, at den nuværende formulering i § 6 i HOFORs betalingsvedtægter skal rettes, fordi den ikke er i overensstemmelse med de nye regler i bekendtgørelsen. En formulering fra Naturstyrelsen erstatter den hidtidige tekst.

  Herudover indeholder BILAG til betalingsvedtægterne formler, der ikke er i overensstemmelse med de nye regler for beregning.

  Bilaget udgår, så nye centralt fastsatte regler for beregning ikke kræver nye godkendelser af kommunalbestyrelserne. I stedet vil oplysninger om beregninger af særbidrag mv. blive vist på HOFORs hjemmeside.

  Endelig er formuleringen af spildevandsbetalingsvedtægtens § 12 om betalingsbetingelser ændret. Det præciseres nu, at ’SKAT’ er inddrivelsesmyndighed, jf. reglerne om inddrivelse af gæld til det offentlige.

  Se bilag 1

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand (BEK nr. 1120 af 15/10/2014)

  Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (LOV nr. 1333 af 19/12/2008)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye betalingsvedtægt har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. HOFOR Spildevand Dragør A/S og øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder at Vandselskabets udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Ny takst for lovpligtigt skorstensfejerarbejde i Dragør Kommune.
  Sagsid.: 14/3573

  ANBEFALING:

  Forvaltning anbefaler, at taksten for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2015 reduceres med 0,5 %.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemført udbud af det lovpligtige skorstensfejerarbejde og der er modtaget et tilbud. I tilbuddet er priserne reduceret med 0,5 % i forhold til KLs vejledende priser for lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser for Dragør Kommune da området er takstfinansieret.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Vedtagelse af lokalplan 73, for 8 nye boliger i Søvang
  Sagsid.: 14/224

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, til Kommuneplanrevision 2013, vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27 og bekendtgøres offentligt i henhold til planlovens § 30.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. september 2014 forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, til Kommuneplanrevision 2013, for en ny rækkehusbebyggelse, i det tidligere lokalcenter i Søvang.

  Kommuneplantillæg 1 havde forinden været i en forudgående offentlig høring i perioden 1. juli til 18. juli 2014, blandt andet med det formål at indhente kommentar fra de omboende, til den påtænkte bebyggelse.

  Lokalplanforslaget beskriver en ny rækkehusbebyggelse, der rummer 8 boliger i 1½ etage, med en samlet bebyggelsesprocent på 40.

  Forslaget var fremlagt til offentlig debat i i perioden 23. september til 18. november 2014, i henhold til planlovens § 24, og forvaltningen har ikke modtaget yderligere kommentar til den påtænkte bebyggelse.

  Der ses herefter intet til hinder for at kommunalbestyrelsen kan vedtage lokalplanen endeligt, uden ændringer udover redaktionelle tilretninger, i henhold til planlovens § 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Fastsættelse af byggesagsgebyr
  Sagsid.: 14/2838

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at der fastsættes en timepris på 650 kr. for byggesagsbehandling efter byggeloven,

  2. at der fastsættes et fast gebyr på 975 kr. for sagsbehandling af mindre byggesager (udhuse, carporte, garager, overdækninger og lignende), svarende til et tidsforbrug på 1½ time.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014 vedtog at indføre byggesagsgebyr efter medgået tid, har forvaltningen udarbejdet en timeprisberegning som dokumentation for at timeprisen ikke overstiger de omkostninger kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne.

  Den gennemsnitlige timepris i andre kommuner er på ca. 650 kr.

  Ved beregning af de direkte og indirekte omkostninger forbundet med byggesagsbehandlingen i Dragør Kommune er det muligt at fastsætte en timepris på 650 kr. uden at overskride omkostninger.

  Det er forvaltningens vurdering at timeprisen bør følge den gennemsnitlige timepris for byggesagsbehandling i sammenlignelige kommuner.

  Bygningsreglementet siger, at kommunalbestyrelsen kan vælge, om byggesagsgebyr for mindre bygninger, såsom carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v. og tilbygninger hertil, skal opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr.

  Hvis kommunen vælger at fastsætte et fast gebyr, må indtægterne fra de faste gebyrer samlet set ikke overstige de omkostninger, som kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen af de mindre bygninger.

  Baggrunden for bestemmelsen er, at visse kommuner allerede i dag opkræver byggesagsgebyrer efter tidsforbrug, og erfaringerne herfra viser, at opkrævning efter tidsforbrug ved de nævnte mindre bygninger kan

  medføre gebyrer, der ikke står i rimelig forhold til ansøgerens investering i byggeprojektet.

  Det vurderes at der bør fastsættes et fastgebyr for sagsbehandling af mindre bygninger for at lette sagsgangen og skabe gennemsigtighed i byggesagsgebyret. Det vurderes at et fastgebyr på 975 kr., svarende til 1½ time vil sikre at det faste gebyr ikke overstiger et eventuelt gebyr efter medgået tid.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Da der er tale om et helt nyt gebyrsystem er det usikkert hvorvidt den budgetterede indtægt fra byggesagsgebyrer i budget 2015 kan opnås.

  Hvad angår konsekvenserne for byggesagsgebyret for de enkelte bygningstyper henvises til notat af 27.10.14 fra genbehandling af sagen ”Ændring af byggesagsgebyr”.

  Alle byggesagsgebyrer er momsfrie.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1 + 2.

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Asger Larsen:

  Forslag til timepris. 50,00. Fast gebyr 100,00.

  For stemte:

  3 (C+Asger Larsen (løsgænger)

  Imod stemte:

  8 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  4 (L+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU, ad 1 + 2.

  For stemte:

  11 (A+C+L+O+T)

  Imod stemte.

  1 (Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  3 (V)

  Godkendt.

 • 17
  Busdrift 3årig indfasning af ny finansieringsmodel
  Sagsid.: 14/492

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune godkender, at konsekvenserne af den ændrede finansieringsmodel indfases over tre år fra 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folketingets vedtagelse af ændret lov om trafikselskaber har medført forslag til ny finansieringsmodel for Movia, som indebærer ny fordeling af buslinjerne på kommunale og regionale linjer, hvilket har været i politisk høring.

  Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse den 28. august 2014 besluttet og meddelt Movia, at Dragør Kommune ikke har bemærkninger til det fremsendte forslag, herunder en indfasning af de økonomiske konsekvenser for kommunerne over en 3årig periode.

  Indfasning over en 3årig periode er imidlertid en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel og kræver derfor, at alle kommuner og begge regionsråd siger ja til forslaget, og at dette foreligger skriftligt.

  Movias bestyrelse har på den baggrund anmodet alle om at tage stilling til Movias forslag om, at konsekvenserne af den ændrede finansieringsmodel indfases over en 3årig periode med 1/3del i 2016, 2/3dele i 2017 og fuld effekt i 2018. Movia anmoder om kommunernes skriftlige stillingtagen snarest muligt og senest den 19. december 2014.

  Det kan i øvrigt oplyses, at arbejdet med linjefordeling og finansieringsmodel er foregået i en arbejdsgruppe og en administrativ styregruppe med deltagelse af Movia, de to kommunekontaktråd, de to regioner samt Københavns Kommune. Det endelige resultat er den 22. oktober blevet konfirmeret i den politiske styregruppe og endeligt besluttet i Movias bestyrelse på møde den 13. november 2014.

  Der har i såvel de administrative grupper som i den politiske styregruppe været enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at indfase de økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne over en periode på 3 år i 2016, 2017 og 2018. Ved en indfasning over 3 år får de kommuner, for hvem ændringerne medfører store ekstraudgifter til busdrift, bedre mulighed for at afbøde konsekvenserne, så risikoen for serviceforringelser og eller lukning af busruter minimeres.

  For Dragør Kommunes vedkommende betyder den ændrede linjefordeling, at linjerne 350 S og 81 N overgår til Region Hovedstaden fra 2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Indfasning af den ændrede linjefordeling og finansieringsmodel medfører for Dragør Kommune en besparelse i 2016 på 1,6 mio. kr., i 2017 på 3,3 mio. kr. og i 2018 en besparelse på 4,9 mio. kr. De økonomiske effekter fremgår i øvrigt af bilag 2.

  Besparelserne er ikke inkluderet i Dragør Kommunes budget for 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. december 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-12-2014

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Beredskab - sammenlægning
  Sagsid.: 14/3625

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Borgmesteren får mandat til at afsøge muligheder for deltagelse i fælles beredskaber.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har senest på Økonomiudvalgsmødet den 20.11.14 orienteret om status på sagen om sammenlægning af beredskaber. På mødet blev det aftalt, at sagen ønskes drøftet på næste Økonomiudvalgsmøde.

  I økonomiaftalen for 2015 er det bl.a besluttet at de kommunale beredskaber i Danmark skal sammenlægges til 20 beredskaber og at der skal effektiviseres for mindst 175 mio. kr. Dragør Kommunes andel af effektiviseringen udgør i størrelsesordnen 450.000 kr. Sammenlægningen skal ske med virkning fra 2016. Der er således en ganske kort periode for kommunerne til at finde sammen, få truffet beslutninger og få dannet et nyt fælles selskab.

  Det skønnes at der på nuværende tidspunkt er tre muligheder. En sammenlægning med kommunerne i det tidligere Københavns Amt, en sammenlægning med København og Frederiksberg eller en stor løsning hvor alle går sammen og danner et fælles selskab. Det vil være vanskeligt at se en løsning hvor Dragør og Tårnby Kommune vælger forskellige samarbejdspartner pga vores beliggenhed.

  KKR og KL har med brev af 4.11.2014 appelleret til kommunerne om at arbejde for at kommunerne i hovedstaden senest pr. 1.1.2016 har etableret sig i tre beredskaber.

  Som tidligere oplyst, er der udarbejdet en forundersøgelse af mulighed for sammenlægning af beredskaberne i det tidligere Københavns Amt og at Dragør og Tårnby kommuner er med i forundersøgelsen. Der er afholdt et Borgmestermøde den 14. november og der er efterfølgende udarbejdet et opfølgende procesnotat om det videre arbejde.

  Der afholdes endvidere et opfølgende Borgmestermøde den 28.11.2014. Materialet herfra vil blive udsendt når det forligger.

  Det kan videre oplyses, at beredskabskommissionen på mødet den 11. oktober er orienteret om status i sagen. Beredskabskommissionen vurderer at det kommunale råderum til at vælge samarbejdspart er yderst begrænset og at Dragør Kommune er afhængig af Tårnby Kommunes valg i sagen pga vores beliggenhed. Beredskabskommissionen foreslog, at muligheden for at inkludere København og Frederiksberg også bør afsøges, idet der i dag er et velfungerende samarbejde mellem Dragør, Tårnby og København.

  Til brug for udvalgets diskussion af sagen vedlægges:

  - Forundersøgelse af grundlaget for et eller flere samordnede beredskaber i hovedstadsområdet

  - Dagsorden for borgmestermødet den 14. november

  - Procespapir om fortsættelse af processen (oplæg til Borgmestermøde den 28.11.2014 – Lukket bilag)

  - Brev fra KKR og KL med anbefaling til at der dannes op til maksimalt 3 beredskaber i Hovedstadsområdet

  Det er forvaltningens vurdering af de politiske sonderinger vil resultere i udarbejdelse af en fælles principbeslutning om det videre arbejde med at sammenlægge beredskaber og at principbeslutningen skal politisk behandles i de enkelte Kommunalbestyrelser.

  Da der er tale om politiske sonderinger og eventuelle forhandlinger er bilaget om den videre proces indstillet lukket.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi

  Ingen.

  Personale

  Ingen konsekvenser pt. men sammenlægningen vil få betydning for de personalemæssige forhold.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 11. december 2014.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Godkendt.

  T hævede sagen til KB.

  Der arrangeres temamøde om emnet for KB i januar.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunaldirektør Kenneth Kristensen pr. 1.1.2015 udpeges som Dragør Kommunes repræsentant i det videre forhandlingsforløb og at beslutninger vedrørende beredskabet løbende tages af BEPU, ØU og KB.

  For stemte:

  5 (T+L+LAsger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  Det tilføjes indstillingen fra ØU, at borgmesteren har fokus på dialog med Tårnby, Københavns og Frederiksberg kommuner og opfordrer til, at de er en del, blandt flere, af de kommuner der søges samarbejde med.

  For stemte:

  12 (A+C+O+L+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra A:

  A gruppen foreslår, at sagen til endelig stillingtagen er ledsaget af Beredskabskommissionens udtalelse.

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Embedslægetilsyn 2014
  Sagsid.: 14/3549

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  tilsynsrapporten fra embedslægen samt Omsorgscenter Enggårdens handleplan godkendes.

  2.

  at

  tilsynsrapporten og handleplanen sendes til orientering til Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården samtidig med, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen.

  3.

  at

  redegørelsen for de registrerede utilsigtede hændelser (UTH´ere) på Enggården og i hjemmeplejen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årets uanmeldte embedslægetilsyn på Omsorgscenter Enggården er blevet gennemført den 14. oktober 2014.

  Sundhedsstyrelsen vurderer ved tilsynet den sundhedsmæssige indsats. Vurderingen er baseret på gennemgang af den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver også foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet.

  Konklusion på tilsynet

  Tilsynet konkluderer følgende i rapporten:

  ”Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

  I en af stikprøverne var medicinlisten i beboerens bolig ikke ført ajour i forhold til to afsluttede medicinske præparater, hvilket kunne medføre risiko for fejlmedicinering.

  Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn.

  Ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende ovenstående områder.

  Næste tilsyn vil blive foretaget i 2015.”

  Omsorgscenter Enggården har handlet på alle anmærkninger.

  Embedslægens tilsyn i henholdsvis 2013 og 2014

  Både i 2013 og i 2014 er Omsorgscentret Enggården ved tilsynet blevet placeret i den kategori, hvor der er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

  Forvaltningens vurdering er, at Omsorgscentret Enggården i perioden mellem de to tilsyn har arbejdet systematisk med at imødekomme kravene fra tilsynet i 2013, hvilket tilsynet også påpeger i rapporten for 2014. Enggården er således på vej i den rigtige retning, selv om der er fejl af betydning for patientsikkerheden, som Enggården skal arbejde videre med.

  Vedlagt som bilag er dels Enggårdens handleplan for opfølgning på tilsynet, dels en redegørelse for utilsigtede hændelser på Enggården og i hjemmeplejen. Forvaltningen arbejder fremadrettet med formen i denne type af afrapporteringer til udvalget.

  Redegørelse for utilsigtede hændelser (UTH) på Enggården og i hjemmeplejen

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 14. august 2014, at der samtidig med forelæggelse af embedslægens tilsynsrapport 2014 for udvalget også skal foreligge en redegørelse for de registrerede utilsigtede hændelser i kommunen. Utilsigtede hændelser bliver i sundhedsfaglig sammenhæng ofte omtalt med forkortelsen UTH, som også vil blive brugt her.

  Vedlagt som bilag er Omsorgscenter Enggårdens og hjemmeplejens samlede redegørelse for de indberettede UTH´er i Dragør Kommune. Her skal det bemærkes, at der også findes tværsektorielle UTH´er, hvor den utilsigtede hændelse er registreret i overgangen mellem sektorer, det vil sige i samspillet mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Disse UTH´er findes der også nogle af i Dragør, og de er ikke nødvendigvis indberettet af Dragør Kommune, selv om de er registreret i vores system.

  Samlet har der været 546 indberettede UTH´ere i perioden januar til november 2014. Det billede som tegner sig på baggrund af de indberettede UTH´ere i Dragør Kommune er det samme som på andre plejehjem og i andre hjemmeplejer i Danmark. Hændelser vedrørende medicinhåndtering er hyppigst forekommende. Herudover er tryksår og faldforebyggelse områder, hvor der jævnligt registreres hændelser.

  Der er i sundhedssektoren på nationalt plan kommet en erkendelse af, at mange UHT´ere opstår på grund af dårligt tværsektorielt samarbejde og kommunikation, hvorfor det er vigtigt at styrke samarbejdet og kendskabet til hinanden på tværs af sektorer. Samtidig bliver det pointeret, at indberetningen af UTH´ere skal bruges til fremadrettet læring og kvalitetsudvikling.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilsynsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tilsynsrapporten foreslås sendt til orientering til Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården samtidig med, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2014

  Ad 1-3.

  For stemte:

  4 (A+O+C+T)

  Imod stemte:

  0

  Undlod at stemme:

  2 (V+L)

  Anbefales over for ØU+KB.

  Asger Larsen (Løsgænger) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1+2+3:

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Ad 1:

  For stemte:

  12 (A+C+O+T+V-Jens Passarge)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (L+Jens Passarge (V)+Asger Larsen (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt.

  Ad 3:

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Skoledistrikter med høringssvar
  Sagsid.: 14/3502

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler udvalget at fastholde beslutningen fra mødet den 8. oktober 2014/KB den 30. oktober 2014, som opfylder følgende kriterier:

  1. Afstand til skolen  
  2. Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i begge distrikter.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af Folkeskolelovens § 40, stk. 2 nr. 3 blev de nye faste skoledistrikter sendt i høring hos de to skolebestyrelser.

  Nedenfor fremhæves hovedpunkterne med skoleafdelingens bemærkninger. Høringssvarene er vedhæftet som bilag i deres helhed.

  St. Magleby Skoles Skolebestyrelse:

  1.

  St. Magleby skoles skolebestyrelse har ikke indvendinger mod distrikternes placering, men ønsker, at søskendeforhold havde været et af kriterierne for den nye distriktsgrænse.

  2.

  St. Magleby skolebestyrelse forudser en del henvendelser, når det går op for forældre, at tildelingen af skoler sker automatisk uden mulighed for ændring før skoleåret begynder.

  3.

  St. Magleby skolebestyrelse ønsker, at alle henvendelser, klager og lignende vedrørende de nye distrikter skal gå direkte til Skoleafdelingen.

  Skoleafdelingens bemærkninger:

  1.

  At tegne distriktsgrænser på baggrund af søskendeforhold ville forudsætte en kortlægning af samtlige familiers søskendeforhold. I praksis ville det være uhåndterligt. Det skal dog nævnes, at der bliver taget hensyn til søskendeforhold i fordelingen af elever.

  2.

  Skoleafdelingen præciserer, at eleven som udgangspunkt bliver tilknyttet distriktsskolen, men hvis der er plads på den anden skole, vil der være mulighed for at ønske og blive optaget inden skoleårets start. Bl.a. med søskendeforhold som begrundelse jf. styrelsesvedtægten.

  3.

  Skoleafdelingen er indforstået med, at henvendelser vedrørende distrikterne rettes direkte til afdelingen.

  Dragør Skoles Skolebestyrelse:

  1.

  Dragør Skoles skolebestyrelse fremsætter forslag til alternativ skoledistrikts grænse (se bilag).

  Skolebestyrelsen ønsker følgende kriterier lagt til grund for distrikterne:

  1.

  Kortest mulig skolevej

  2.

  Sikker skolevej

  3.

  Søskende forhold

  Skoleafdelingens bemærkninger:

  1. Skoleafdelingen har udover afstand til skolen lagt vægt på, at kapaciteten på skolerne er ligeligt fordelt mellem de to distrikter. Såfremt Kålmarken samt Rød- og Hvidtjørnen, hvor der bor rigtigt mange børn, fjernes fra Dragør Skole distrikt opfyldes dette kriterium ikke.

  Skoleafdelingen har indhentet oplysninger fra Teknik og Plan forvaltningen vedrørende sikker skolevej fra Kålmarken, Rødtjørnen og Hvidtjørnen til Dragør Skole Syd. Svaret er vedhæftet som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Ad 1+2

  Et enigt udvalg anbefaler administrationens indstilling over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Elevernes ferieplan
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at Børne-, Fritids- og kulturudvalget godkender udkastet til elevernes ferieplan for skoleåret 2015/2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleafdelingen fremlægger udkast til elevernes ferieplan til godkendelse i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Se vedhæftede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Intet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 3. december 2014.

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-12-2014

  Anbefales overfor ØU+KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra A:

  A foreslår at 1. maj indarbejdes som fridag fra skoleåret 2016/17

  For stemte:

  3 (A)

  Imod stemte:

  7 (C+V+Birger Larsen (O)+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  5 (L+T+Morten Drejer (O))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Bilag

 • 22
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at sende sagen til behandling i udvalgene med henblik på justering af tidsfrister.

  -------------------

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  Bilag

 • 23
  Forslag fra T
  Sagsid.: 14/3680

  ANBEFALING:

  Fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af den 8. december 2014 anmodet om at følgende forslag sættes på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde:

  ”Udarbejdelse af lokalplan og tillæg til Kommuneplan forud for udbud af Vierdiget-ejendommen.

  T-gruppen foreslår, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der udarbejdes lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2009 for område 3.13, Vierdiget-grunden, inden et udbud af ejendommen, jf. Planlovens § 13, stk. 2, hvorefter ”En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse”. Lokalplanlægningen skal sikre opfyldelse af Planlovens formål § 1, stk. 2, pkt. 5, "at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

  Begrundelse:

  Baggrunden for forslaget er, at udbuddet af Vierdiget-ejendommen selvfølgelig skal ske på et plangrundlag, som Dragør Kommunes borgere har haft lejlighed til at få indflydelse på, og som i øvrigt opfylder lovens formål. Et sådant foreligger ikke i dag, idet der ikke foreligger en gyldig kommuneplan og lokalplan for området, der muliggør andre formål end det nuværende formål, nemlig ”offentlige formål: skole, idræt, institutioner mv. samt idrætsformål”. Derfor bør der forlods udarbejdes en lokalplan (samt et kommuneplantillæg) for grunden.

  Det fremgår af planlovens formålsparagraf, at loven særligt tilsigter, ”at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet”, jf. § 1, stk. 2, nr. 5. Det indebærer offentlighed omkring planlægningen.

  Planlovens udgangspunkt er som nævnt, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder. ”Større” er ikke veldefineret i lovgivningen, idet det i henhold til Miljøministeriets vejledning afhænger af omstændighederne.

  I Dragør må udstykningen af Vierdiget-grunden, betragtes som et større område, der kræver en lokalplan. Hertil kommer, at grundens formål ændres fra offentlige formål (skole) til eksempelvis boligbyggeri, hvilket kræver et kommuneplantillæg.

  Der er præcedens for, at en lokalplan kan udarbejdes, efter at der

  f.eks. har været gennemført en arkitektkonkurrence, eller efter at en privat grundejer har udbudt en grund, idet dette da må ske med forbehold for en efterfølgende lokalplan. Vi har haft eksempler på begge dele i Dragør.

  I denne sag har der ikke været gennemført en arkitektkonkurrence, hvor de overordnede rammer har været lagt i grundlaget for konkurrencen, og hvor der efterfølgende sker et transparent valg mellem flere forslag. Der er heller ikke tale om en privat udbyder, hvor kommunen derefter står frit i sin stillingtagen til de indsigelser, der måtte komme i forbindelse med den efterfølgende lokalplanprocedure. Her er kommunen selv udbyder.

  Når kommunen selv er udbyder, vil det være illusorisk at forestille sig, at en efterfølgende lokalplanlægning vil kunne have nogen som helst indflydelse på byggeriets formål, omfang eller udformning. Lokalplanlægningen bliver da uden reelt indhold, og offentligheden fratages dermed sin mulighed for at øve indflydelse på anvendelsen af denne værdifulde grund.

  Der har indtil nu været gennemført en totalt mørklagt proces, hvor end ikke referaterne fra beslutninger i ØU eller KB har været offentliggjort, som det ellers kræves i Styrelseslovens § 8, stk. 6. Kun beslutninger, der er omfattet af Forvaltningslovens § 27, om tavshedspligt, er undtaget herfra. Denne bestemmelse omfatter stillingtagen til tilbud i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Den omfatter ikke fastlæggelse af de planlægningsmæssige forudsætninger før et udbud.

  På denne baggrund ønskes det besluttet, at der gennemføres en normal lokalplanproces og kommuneplanproces, hvilket kan ske samtidig med lokalplanprocessen, inden Vierdiget-ejendommen udbydes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V+Asger Larsen (løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

 • 24
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Der var ingen spørgsmål.