Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Marianne Grip-Hansen (O) deltog som suppleant for Birger Larsen (O).

Dagsorden blev godkendt.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kristine Bak har den 13. januar bedt om at følgende spørgsmål besvares i spørgetid 1, på kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015.

  ”Jeg havde fremsendt nogle spørgsmål til besvarelse i spørgetiden ved KB-mødet den 18. december 2014, herunder nedenstående spørgsmål 4, hvortil borgmesteren svarede, jf. Ad 4, idet jeg citerer fra referatet.

  ”4. Er der uforbrugte § 18 midler i 2011, 2012, 2013 og 2014? I givet fald, hvor stor en andel af budgettet er uforbrugt i de enkelte år?

  Ad 4: Budgettet er stort set brugt i de nævnte år. Der er uforbrugte beløb på mellem 2.500 og 5.500 kr. pr. år.”

  Jeg skal bede borgmesteren uddybe sit svar på det kommende KB-møde, idet jeg har brug for at forstå sammenhængen mellem svaret og vedhæftede tabel, ”Frivilligt socialt arbejde efter område, økonomisk støtte og tid” for årene 2008 – 2013 for Dragør Kommune, som jeg den 9. januar 2015 har hentet på Ankestyrelsens hjemmeside. Tabellen er vedhæftet som regneark.

  Dragør

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Udbetalt i 1.000 kr.

  75

  76

  82

  82

  84

  86

  Bloktilskud i 1.000 kr.

  240

  228

  312

  312

  336

  336

  Støtte i procent af bloktilskud

  31

  33

  26

  26

  25

  25

  Som jeg læser tabellen, har Dragør Kommune et uforbrugt beløb på 230.000 kr. i 2011 stigende til 250.000 kr. i 2013, altså betydeligt mere end de 2.500-5.500 kr., som borgmesteren nævnte i sit svar den 18. december 2014.

  Jeg kan forstå at puljen var på 348.000 kr. i 2014, jf. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Jeg vil være glad for at vide hvor stor en andel heraf, der er forbrugt.

  Hvad sker der med de uforbrugte midler? Skal de tilbagebetales til staten? Eller er de overført til andre formål?

  Hvad vil borgmesteren gøre for at sikre, at der ikke er uforbrugte bloktilskud til frivilligt socialt arbejde fremover?”

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Svar til Kristine Bak

  Borgmesteren oplyste på KBs møde i december 2014, at de afsatte budgetmidler til frivilligt socialt arbejde efter § 18 var udmøntet tæt på 100 pct. hvert år.

  Den fremlagte opgørelse fra ministeriet viser den andel af kommunens samlede bloktilskud, som er givet til § 18. Bloktilskuddet tildeles imidlertid som et samlet tilskud for alle de kommunale aktiviteter, hvor de enkelte dele ikke er opgjort. Der er derfor ikke tale om uforbrugte midler som skal betales tilbage.

  Dragør Kommunes budget vedtages af kommunalbestyrelsen. Udmøntningen efter § 18 er kun en del af det tilskud som kommunen giver til frivilligt socialt arbejde. Aktivitetscentret på Wiedergården modtager et betydeligt tilskud på ca. 3 mio. kr. om året, ligesom kommunalbestyrelsen i det seneste budget har besluttet at give et mindre tilskud til fx projektet Spisevenner.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Borgmesteren orientrede om undervisningsministerens besøg mandag på Dragør Badeanstalt, med orientering om Ungdomsskolens aktiviteter i udeskolen.

 • 3
  Forslag til procedure for budgetlægningen 2016
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til budgetprocedure for budget 2016-2019 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har bedt direktionen om at udarbejde forslag til budgetprocedure for budget 2016-2019, der tager udgangspunkt i:

  • Et fortsat fokus på at opretholde en stærk økonomi, herunder forslag til effektiviseringer, der giver politiske handlemuligheder.
  • En tværgående dialog om budget 2016-2019 i hele kommunalbestyrelsen.
  • En tydelig rolle for fagudvalgene i at prioritere på eget udvalgsområde
  • En tættere involvering af interessenter i budgetprocessen.

  Administrationen har på baggrund af borgmesterens bestilling samt erfaringerne fra budgetprocessen i 2015 udarbejdet forslag til budgetprocedure 2016-2019 – jf. bilag. Kommunaldirektøren gennemgår forslaget på økonomiudvalgets møde 22. januar 2015.

  De nye elementer i forslaget er:

  • Tidligere fremlæggelse af administrationens forslag til budgetudvidelser og –reduktioner
  • Dags-seminarer for kommunalbestyrelsen ultimo marts, juni og august med henblik på fælles overblik og pejlemærker samt tværgående dialog.
  • Tidligere prioriteringer i fagudvalg af forslag til budgetudvidelser og –reduktioner inden for aftalte budgetrammer, der aftales på seminar ultimo marts.
  • Budgetdialogmøder i april mellem de enkelte fagudvalg og interessenter på området.
  • Fremrykning af høringsproces samt offentligt dialogmøde ultimo august med henblik på tættere og tidligere borgerdialog.
  • Fælles forhandlingsrunde for alle partier/lister.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Anlægsbevilling - salg af ejendommen Vierdiget 2
  Sagsid.: 14/1020

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på kr. 400.000,00 som samtidig frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udbuddet af ejendommen Vierdiget 2 er igangsat, og dette udløser faktureringer fra ejendomsmægler for det foreløbige arbejde med udbudsmaterialet, ligesom administrationen har ladet udføre en mindre jordbundsundersøgelse af grunden til brug for udbudsmaterialet.

  Beløbene skal betales løbende og dermed også før en evt. salgsindtægt er Dragør Kommune i hænde.

  På den baggrund beder administrationen om en anlægsbevilling til dækning af omkostningerne forbundet med salgsarbejdet m.m.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift forbundet med udarbejdelse af udbudsmateriale og annoncering af dette samt bistand i processen vil udgøre ca. kr. 300.000,00.

  Hertil kommer en udgift på kr. 15. – 20.000,00 for de jordbundsundersøgelser Dragør Kommune har ladet udføre til brug for udbudsmaterialet.

  Beløbet tages af kassen nu, men modregnes i en kommende salgsindtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Forslag fra T

  T foreslog tilføjelse af et beslutningspunkt til dagsordenen:

  Udsendelse af rettelsesblad til udbud for Vierdiget.

  På baggrund af diskussionen på lukkede møder og ud fra skriftlige udtalelser på Facebook er det tydeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen har ønsket sociale klausuler indføjet i udbud for Vierdiget ejendommen. Liste T foreslår derfor, at der udsendes et rettelsesblad til udbuddet, således at sociale klausuler i form af krav om danske løn- og arbejdsvilkår og krav om lærlinge- og eller praktikpladser er en del af udbuddet.

  For stemte:

  3 (L+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Afstemning om indstilling

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Forslag fra T:

  På baggrund af diskussionen på lukkede møder og ud fra skriftlige udtalelser på Facebook er det tydeligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen har ønsket sociale klausuler indføjet i udbud for Vierdiget ejendommen. Liste T foreslår derfor, at der udsendes et rettelsesblad til udbuddet, således at sociale klausuler i form af krav om danske løn- og arbejdsvilkår og krav om lærlinge- og eller praktikpladser er en del af udbuddet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Afstemning om indstilling:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

 • 5
  Forslag fortov på Stationsvej
  Sagsid.: 13/1101

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender forslag til fortov på Stationsvej

  2.

  at

  forvaltningen inviterer til borgermøde den 29. januar 2015, hvor forslaget fremlægges for beboere og grundejerforeninger

  3.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.200.000 til fortov på Sta-tionsvej, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2015 afsat kr. 3.200.000 til et fortov på Stationsvej på strækningen ud for Grushullerne.

  Forvaltningen har sammen med trafikrådgiver afholdt arbejdsgruppemøde med beboere på Stationsvej og Nordstrandens Grundejerforening for at få yderligere input til beboerønsker udover de tidligere fremkomne ved borgermødet afholdt sommeren 2013 (bilag 1 og 2). Hovedessensen er et ønske om etablering af et fortov på østsiden af Stationsvej samt et ønske om fortsat at få nedsat hastigheden på vejstrækningen.

  Der foreligger nu et forslag til en sådan fortovsløsning (bilag 3-6), hvor der er indarbejdet sammenhæng mellem Grushullerne og området øst for Stationsvej ved Fristrands Alle og stiadgang overfor gennem Grushullerne. Herved nedtones oplevelsen af et langt lige vejforløb visuelt, hvor hastigheden også yderligere reduceres ved etablering af to sæt pudebump på strækningen.

  I projektforslaget er lagt op til, at afvandingen af vejen sker til grøft eller faskiner i Grushullerne. Forudsætningerne for denne afvanding eller afvanding til kloak skal ske i dialog med andre myndigheder, og endelig løsning kan have indflydelse på pris og tid for realisering af projektet.

  Da etableringen af fortovet er fremrykket fra 2016 til 2015, giver det et stramt forløb tidsmæssigt til både projektering, udbud og udførelse i kalenderåret 2015 og inden vinter 2015. Der vedlægges som bilag 7 forslag til tids- og procesplan for arbejdet. Heraf fremgår et tæt program med projektering og input fra borgere, politiske udvalg, politiet samt fredningsmyndigheden hen over vinter og forår med udbud til sommer og udførelse til efteråret 2015. Dog anbefales at udsætte nyt slidlag til 2016 af hensyn til konsolideringen af det nyetablerede sideforskudte areal.

  Da tidsplanen er stram, og projektet også omfatter tilladelse fra andre myndigheder, er det uanset tidspunkt for slidlagsudlægningen usikkert, om projektet kan nå at blive udført og færdigt inden vinter 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 3.200.000 til et fortov på Stationsvej er afsat i anlægsbudget 2015.

  Den endelige pris på anlægsarbejderne kendes først, når projektet har været i udbud, og der er modtaget tilbud fra entreprenører.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt borgermøde sommeren 2013 om forholdene på Stationsvej ud for Grushullerne. Efterfølgende har borgere fra Stationsvej samt Nordstrandens Grundejerforening deltaget i arbejdsgruppemøde.

  Der planlægges at afholde nyt borgermøde den 29. januar 2015, hvor løsningsforslag til fortov på Stationsvej fremlægges.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for ØU/KB. Invitation udsendes efter BEPU mødet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Udvikling af bådeværftsgrunden, Dragør Havn
  Sagsid.: 14/1974

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget.

  2.

  at

  der tages principiel stilling til, om kommunen er sindet at forlænge kontrakten med uopsigelighed i minimum 15 år.

  3.

  at

  der tages principiel stillingtagen til, om kommunen er sindet at tillade fremleje af kommunale lejemål.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens indkaldelse af udviklingsforslag og projekter for Dragør Havn, fremkom Dragør Baadeværft med forslag til udvikling af bådeværftsgrunden omfattende renovering af den eksisterende bebyggelse og videreudlejning af dele af hovedbygningen til maritime erhvervsformål.

  Ved BEPU’s behandling af de modtagende havneforslag blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget fra Dragør Baadeværft, med henblik på en genbehandling af forslaget, når det foreligger mere oplyst.

  Der har herefter været en dialog med ejeren af Dragør Baadeværft, Dirch Petersen, med henblik på yderligere konkretisering af forslaget, - både vedrørende den fysiske indretning og forventninger til ændringer i lejekontrakten.

  Ved et møde den 12. august 2014 mellem Dirch Petersen og forvaltningens projektgruppe blev der redegjort for elementerne i projektet, som omfatter:

  Renovering af facader,

  Fjernelse af den nuværende skurbebyggelse mod øst langs Fiskerikajen for derved at åbne op for et offentligt tilgængeligt gårdareal, bl.a. med udeservering for øje,

  Placering af 2 skurvogne i gårdarealet, den ene rettet mod ”kaffeservering” i gårdarealet, den anden som udstillingsvogn for produktion af skurvogne på bådeværftet,

  Bevaring af nuværende teltoverdækkede reparationsarealer (4 teltmoduler) mod sydøst, hvor der vil foregå skurvognsproduktion i det ene telt og reparation af træjoller (åbent værksted) i et andet.

  Indretning af glaspusteri (v/ Rikke Bruzelius) i den østlige ende af bådeværftsbygningen, med ”udstillingsvindue” mod havnen.

  Indretning af maskinværksted/bådmekaniker med port ud mod Fiskerikajen,

  Flytning af salgskontor for ”Hanse-både” fra færgebygningen til

  kontoret mod vest (er gennemført)

  Fastholdelse af nuværende snedkerværksted og den store bådhal med port ud mod havnepladsen.

  Der blev præsenteret skitser til illustration af forslaget (bilag).

  På længere sigt stiles mod en udflytning af bådeværftet til byggefeltet på den østlige del af færgearealet, i overensstemmelse med Lokalplan 70. Telthallen med tilhørende udeareal for Scandinavian Yacht Center forventes flyttet til byggefeltet i forbindelse med den aktuelle omlægning af færgearealet (er pt gennemført).

  Der er efterfølgende den 21. august 2014 modtaget en kortfattet projektbeskrivelse af de foreslåede indretninger, under forudsætning af at lejemålet forlænges minimum 15 år (vedlagt).

  I beskrivelsen anføres følgende tidsplan for tiltag og indretninger:

  Indenfor de næste 6 måneder:

  Generel oprydning af alle udenomsarealer, renovering af facader, fjernelse af østlige skur, udleje til glaspusteri og opstilling af skurvogne på ”den nye plads”.

  Inden for de næste 12 måneder:

  Indretning af mekanisk værksted.

  For så vidt angår forslaget i relation til lejekontrakten mv. oplyser Borgmestersekretariatet følgende:

  Dragør Baadeværft oplyste under det senest afholdte møde, at det er en afgørende forudsætning for forslaget og projektets realisering, at de er sikret kontraktmæssigt i en periode på mindst 15 år. Kontrakten er tidligere forlænget og aftalen udløber den 27. november 2018.

  Administrationen vurderer konkret, at én ny forlængelse af aftalen ikke vil være i strid med reglerne på området, men vurderer samtidigt at en eventuel fortsættelse af lejemålet herefter ikke vil kunne ske gennem forlængelse af den eksisterende kontrakt.

  Da spørgsmålet om forlængelse er afgørende for værftet, anbefaler administrationen, at der allerede på nuværende tidspunkt tages principiel stilling til, om man er positivt indstillet over for en forlængelse/fornyelse af den eksisterende kontrakt med en ny uopsigelighedsperiode på 15 år.

  Ved en overvejelse af, at ville forlænge kontrakten bør iagttages at en uopsigelighedsperiode begrænser kommunens handlemuligheder og råderum.

  Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen efterfølgende foretage nærmere undersøgelse af, hvorvidt nogle af delelementerne i projektet vil skulle have indflydelse på lejeniveauet for den grund værftet lejer af kommunen.

  I projektet indgår fremlejeforhold til andre formål end værftsformål (kaffeservering og glaspusteri) og dette kan ikke udelukkes at skulle have indflydelse på lejeniveauet når henses til, at kommunen er forpligtet til at udleje til markedsleje og ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til bl.a. virksomheder. En meget lav grundleje vil eventuelt kunne siges at danne baggrund for en optimering af værftets (som fremlejer) indtjeningsmuligheder på fremlejeforholdet.

  Endvidere har Dragør Kommune ikke praksis for, at tillade fremleje hvorfor der også bør tages principielt stillingtagen til, om det er noget man fremadrettet vil tillade.

  En eventuel beslutning om at tillade fremleje vil have afsmittende virkning for fremtidige sager af lignende karakter, da det vedrører kommunens grundlæggende lejevilkår.

  En tilkendegivelse af, at være indstillet på en forlængelse af kontrakten vurderes ikke at danne præcedens, da forlængelsen i givet fald sker af hensynet til realiseringen af det konkrete projekt.

  Sagens videre fremdrift

  Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med forslaget jævnfør anbefalingen, vil administrationen følge op på sagen i forhold til nærmere dokumentation for projektets enkeltelementer, og efterfølgende fremsende dette til politisk behandling i en sag om endelig godkendelse af det samlede projekt, herunder evt. ændrede kontraktforhold.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har pt. i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Det kan oplyses, at værftet i dag betaler kr. 40 pr. m2 pr. år for det lejede areal på i alt 1.266 m2.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. oktober 2014

  Økonomiudvalget den 23. oktober 2014

  Økonomiudvalget den 11. december 2014

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-10-2014

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2

  Udvalget anbefaler over for ØU, at en evt. forlængelse af lejekontrakten ikke må være til hinder for kommunens fremtidige udvikling af havneområdet.

  Ad. 3

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Oversendes til ØU, med anbefaling om at fremleje ikke er en mulighed.

  For stemte:

  6 (A +Asger Larsen (løsgænger) +C +O +V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-10-2014

  Sagen udsættes til næste ØU med henblik på yderligere drøftelser mellem partierne om udmøntning af erhvervsdelen i LP 70.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Ændringsforslag fra ACOV

  ACOV foreslår,

  1. at forvaltningen kommer med et oplæg med henblik på udbud af det østlige byggefelt (B) i Lokalplan 70 i starten af 2015.

  2. at forvaltningen efterfølgende kommer med et oplæg med henblik på udbud af den vestlige byggefelt (A2) i Lokalplan 70

  3. at forvaltningen ikke skal arbejde videre med forslaget fra Dragør Bådeværft

  For stemte:

  6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Sagen var løftet af Liste T, men udsendt for sent. Sagen blev taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen får mandat til at forhandle en opsigelse af bådeværftets lejekontrakt, for eksempel mod en kontant økonomisk kompensation. En hurtig udvikling af havnen fordrer, at bådeværftet – som noget af det første – bør rykke ud til det østlige byggefelt i lokalplan 70. Derfor er det i alles interesse at indgå en holdbar aftale, der sikrer et bådeværft i fremtiden og en hurtig udvikling af arealet for det nuværende bådeværft.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår,

  1. at forvaltningen kommer med et oplæg med henblik på udbud af det østlige byggefelt (B) i Lokalplan 70 i starten af 2015.

  2. at forvaltningen efterfølgende kommer med et oplæg med henblik på udbud af den vestlige byggefelt (A2) i Lokalplan 70

  3. at forvaltningen ikke skal arbejde videre med forslaget fra Dragør Bådeværft

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (L+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af takster for vand og spildevand i 2015
  Sagsid.: 15/24

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vand- og spildevandstaksterne for 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for vand og spildevand, som HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætter i forhold til prislofterne, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. vandsektorloven.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

  HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ bestyrelsers godkendte takster for 2015 fremgår af skemaet nedenunder.

  Takster for 2015 og tidligere år

  Dragør

  2012

  2013

  2014

  2015

  2014-15

  Takst kr.

  Takst kr.

  Takst Kr.

  Takst Kr.

  Ændring

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  30,64

  28,08

  30,20

  8 %

  Vandpris

  8,21

  8,38

  12,58

  10,53

  -16 %

  Vandafgift til staten

  5,23

  5,46

  5,46

  5,86

  7 %

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0,67

  0,67

  0,67

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift og moms.

  55,14

  56.44

  58,49

  59,07

  1 %

  Abonnement inkl. moms

  441,15

  441,15

  441,15

  441,15

  0 %

  Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år

  4.730,80

  4.841,30

  5.015,55

  5.065,21

  1 %

  Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m3 pr. år

  8.160,40

  8.342,40

  8.629,40

  8.711,18

  1 %

  Takstfastsættelsen for 2015 er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter fra Forsyningssekretariatet – se bilag 7 og 8.

  Takstbilag med alle priser, specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal, årsberetninger m.m. - se bilag 1-6

  Endvidere er en præsentation fra temamødet den 27. november 2014 vedlagt - se bilag 9.

  Et skøn over taksterne for 2016 fremgår af tabellen på næste side.

  Skønnede takster for 2016

  Dragør

  2016

  2015-16

  Takst Kr.

  Ændring

  Vandafledningsbidrag

  30,00

  -1 %

  Vandpris

  9,00

  -14 %

  Vandafgift til staten

  5,86

  0 %

  Statslig ressourceafgift

  0,67

  0 %

  Forbrugsafhængige takster inkl. afgift og moms.

  56,91

  -4 %

  Abonnement inkl. moms

  441,15

  0 %

  Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år

  4.881,68

  -4 %

  Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m3 pr. år

  8.408,90

  -3 %

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

  Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010)

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LOV nr. 902 af 04/07/2013).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2015 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  Prisfastsættelsen for 2015

  Vandafgiften til staten stiger med 7 %. Trods det er vandprisen inklusiv afledning af spildevand stort set uændret i 2015. Den samlede prisstigning er på 1 %.

  Prisen på vandafledningsbidraget stiger med 8 %, hvilket primært skyldes, at der er indregnet flere investeringer i taksten end i 2014. En effektiviseringsgevinst for 2013 samt den forventede for 2015 er indregnet til reduktion af taksten, samlet ca. 0,9 mio. kr.

  Effektiviseringsgevinster er de færre realiserede driftsudgifter i forhold til driftsrammen, som må bruges til nedsættelse af takster eller finansiering af investeringer. For at fastholde en jævn takstudvikling bruges realiserede effektiviseringsgevinster i 2012 og 2013 i både vand og spildevandsselskabet til at reducere taksten i 2015.

  Den lavere pris på vand skyldes primært indregning af effektiviseringsgevinster fra 2012, 2013 og forventet for 2015, i alt 1,3 mio. kr.

  I vandprisen i for 2015 er der forudsat en skønnet egenproduktion på omkring 60 %. Og i vandprisen for 2016 er forudsat en skønnet egenproduktion af vand på 83 %.

  Der forudsættes optaget lån på 2 mio. til vand og 7 mio. til spildevand til medfinansiering af investeringer på 4,7 mio. kr. i vand og 13,2 mio. kr. i spildevand i 2015.

  Klimatilpasning, rensning af centrale spildevandsledninger og renovering af vandforsyningsnettet er blandt fokusområderne i 2015.

  Bestyrelsen har endvidere besluttet at harmonisere tilslutningsbidraget på vand, så alle forbrugere i HOFOR selskaber opkræves samme beløb for tilslutning og omlægning af stik. Alle øvrige takster er fastholdt på 2014 niveau.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (L)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  For stemte:

  13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (I+L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Nye fælles leveringsbestemmelser for vand
  Sagsid.: 15/34

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at de nye fælles leveringsbestemmelser for vand godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR har udarbejdet et udkast til nye enslydende fælles leveringsbestemmelser for vandselskaberne:

  HOFOR Vand Albertslund A/S, HOFOR Vand Brøndby A/S, HOFOR Vand Dragør A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, HOFOR Vand Hvidovre A/S, HOFOR Vand København A/S, HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Vand Vallensbæk A/S.

  Leveringsbestemmelserne er udarbejdet på baggrund af lov om vandforsyning, og skal nu godkendes i den kommune, hvor det enkelte vandselskab har hjemsted. Der er fortrinsvis tale om tekniske opdateringer.

  Et udkast til de nye fælles leveringsbestemmelser har været i høring i kommunerne. Og leveringsbestemmelserne er godkendt af vandselskabernes bestyrelser den 3. september 2014 og af HOFOR Vand Holding A/S’ bestyrelse den 4. september 2014.

  Fordelen ved at ensrette leveringsbestemmelserne er, at administrationsgrundlaget bliver enklere og lettere at arbejde med. Herudover understreges det, at HOFOR er et fællesskab, hvor der gælder samme retningslinjer for alle forbrugere tilknyttet vandkoncernen.

  De nuværende leveringsbestemmelser varierer i alder. Flere er før vandsektorloven med selskabsudskillelse mv., hvilket betyder, at der er behov for opdateringer.

  Leveringsbestemmelserne følger opbygningen og indholdet i Naturstyrelsens normalregulativ af maj 2014 for almene vandforsyninger. Derudover er enkelte af de eksisterende bestemmelser indarbejdet.

  Ved at godkende leveringsbestemmelserne giver kommunalbestyrelsen bemyndigelser til vandselskabet. Det er blandt andet i forbindelse med lukning for vandet ved en fare for forurening og omfattende vandspild. Hvad der tidligere var praksis er nu præciseret i de nye leveringsbestemmelser.

  HOFOR har valgt at anvende betegnelsen ”leveringsbestemmelser” i stedet for ”regulativ”, fordi det bedre signalerer, at det først og fremmest handler om forholdet mellem kunde og selskab.

  Se også bilag 1-3.

  LOVE/REGLER:

  Lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De nye leveringsbestemmelser har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder at Vandselskabets udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Evaluering af folkeskolereformen i Dragør
  Sagsid.: 14/3701

  ANBEFALING:

  Skoleafdelingen anbefaler, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det har været Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets ønske, at skoleafdelingen skulle evaluere folkeskolereformen i Dragør kommune.

  Gennem hele efteråret har skoleafdelingen kontinuerligt drøftet og evalueret reformen med skolelederne. Skoleafdelingen har i november og december interviewet medarbejdere (både lærere og pædagoger), elever og forældre.

  Hele reformen er blevet diskuteret, men særlig fokus har været på de lokale beslutninger. Begge skoler har været repræsenterede. Alle interviews er blevet optaget, men de interviewede personer er blevet lovet anonymitet. Derfor er sammenfatningen af interviews kondenseret og uden anførelse af, hvilken skole udtalelsen kommer fra.

  Sammenfatningen af interviews er vedhæftet som bilag.

  Generelt har der været sammenfaldende holdninger og synspunkter på tværs af skole, matrikler, elever, forældre og medarbejdere.

  Følgende kan fremhæves:

  Manglende overordnet organisering mellem skolerne.

  Stor utilfredshed med organisering, planlægning og udførelse af den understøttende undervisning.

  Betingelserne for pædagogernes varetagelse af den understøttende undervisning fremhæves som problematisk.

  Struktureringen af lærer/pædagogsamarbejdet beskrives som problematisk.

  Fordelingen 65% pædagoger og 35% lærere i den understøttende undervisning fremkalder mangeartede problemer.

  Det ændrede pausemønster fremkalder stor frustration hos alle adspurgte.

  Tilfredshed med den lange pause midt på dagen – særligt hos eleverne.

  Eleverne efterspørger struktur – det er en stressfaktor ikke at vide, hvad der skal ske, og om der er pauser.

  Det er opfattelsen hos alle adspurgte, at der er blevet mindre bevægelse efter reformen.

  Generel tilfredshed med Ungdomsskolens tilbud.

  Ingen adspurgte kender til Musikskolens projekter i forhold til reformen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 14. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015

  BFKU anbefaler overfor ØU og KB, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af Sundhedsaftale 2015 - 2018
  Sagsid.: 13/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015 – 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen godkendes. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt endeligt forslag til Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen til godkendelse i kommunerne. Sundhedsaftalen er blevet til i en proces, som startede i efteråret 2013. Udviklingen af sundhedsaftalen er foregået i en vekselvirkning mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelserne og en administrativ styregruppe, hvor almen praksis også er repræsenteret.

  I Dragør Kommune har sundhedsaftalen været behandlet på følgende tidspunkter:

  Den 7. november 2013 drøftede Børne, Social, og Sundhedsudvalget forslag til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III samt en proces- og tidsplan plan for udarbejdelsen af sundhedsaftalen fremsendt af KKR Hovedstaden. På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen udkast til høringsvar.

  Den 5. december 2013 godkendte Børne, Social, og Sundhedsudvalget høringssvar fra Dragør Kommune til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  Den 19. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen høringssvar fra Dragør Kommune til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  Den 3. juni 2014 drøftede Social- og Sundhedsudvalget udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 fremsendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og godkendte høringssvar.

  Den 19. juni 2014 drøftede Kommunalbestyrelsen udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 fremsendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden og godkendte høringssvar.

  Herudover har der været en dialog i KKR Hovedstaden om Sundhedsaftalen 2015 – 2018, lige som der har været indbudt til politisk dialogmøde for politikere fra alle kommuner i regionen.

  Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del. Den politiske del består af fire visioner:

  1.

  at

  borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.

  2.

  at

  udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

  3.

  at

  sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed.

  4.

  at

  borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen.


  Derefter følger den administrative del, hvor organisering, implementering og opfølgning beskrives. Derefter uddybes de politiske visioner og omsættes til indsatsområder.

  Helt overordnet er målgruppen for sundhedsaftalen borgere, der har brug for, at parterne i sundhedsvæsenet er gode til at arbejde sammen. Det er typisk borgere med en eller flere kroniske sygdomme og/eller funktionsnedsættelser, altså borgere hvor indsatsen er kompleks, og hvor flere parter er involveret samtidig. Fx egen læge, hjemmeplejen og et til flere ambulatorier.

  Der er også fokus på specifikke grupper af sårbare og udsatte borgere. Det gælder ikke mindst på det psykiatriske område, som i denne sundhedsaftale sidestilles med det somatiske område. På det somatiske område er det borgere med kronisk sygdom, ældre medicinske patienter og nyfødte, som særligt er i fokus for specifikke indsatser.

  Målgrupperne er udvalgt, fordi der for disse grupper er særligt behov for at sikre kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorerne.

  I Sundhedsaftalevejledningen står der, at sundhedsaftalen skal behandle fire temaer: forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering samt sundheds-IT og digitale arbejdsgange. Målsætningerne og indsatserne i aftalen adresserer derfor disse temaer og beskriver, hvordan man i Region Hovedstaden vil arbejde med dem.

  Konsekvenser i Dragør Kommune

  Sundhedsaftalen er ikke på nuværende tidspunkt så konkret, at præcise konsekvenser og krav til Dragør Kommune kan beskrives. Når implementeringsplanen for sundhedsaftalen er kendt, vil forvaltningen udarbejde en handlingsplan for indsatserne i Dragør Kommune. Overordnet kan følgende fremhæves:

  At der skal ske en kompetenceudvikling blandt kommunens ledere og medarbejdere på sundhedsområdet for at kunne leve op til kravene, herunder særligt i forhold til at yde den rigtige service til borgere med komplekse og/eller særlige behov såsom psykisk syge, misbrugere eller borgere med flere kroniske sygdomme (multisygdom).

  Angående psykisk sygdom skal der større fokus på det tværfaglige samarbejde, herunder det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, regionens behandlingstilbud og almen praksis.

  Digitaliseringen af sundhedsområdet fortsætter, hvilket vil sætte yderligere pres på sikker døgndækkende drift på IT-området.

  At der skal indføres forløbsprogrammer på flere områder: palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt for psykiske lidelser. De eksisterende forløbsprogrammer skal kvalitetssikres og justeres.

  Øget fokus på gentoptræning og rehabilitering og dermed øgede omkostninger, bl.a. fordi genoptræning ses som alternativ til medicin ved fx operation, lige som den i større og større grad bruges til at understøtte medicinske indsatser. Ydelserne udføres af Tårnby Kommune som del af det forpligtende samarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 203-205 samt Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 fastlægger rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Dette er udmøntet i Sundhedsaftalevejledningen (VEJ nr. 9005 af 20/12/2013), som beskriver, hvad sundhedsaftalerne skal indeholde samt, hvordan de implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiske konsekvenser

  Handleplanen vil blive udarbejdet, så den eventuelt kan indgå i budgetprocessen for 2016.

  Personalemæssige konsekvenser

  I Dragør Kommune vil implementeringen af Sundhedsaftalen 2015 – 2018 og videreudviklingen af det nære sundhedsvæsen generelt betyde, at der skal ske et kompetenceløft. Både i form af kompetenceudvikling og i form af ændret fagsammensætning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Henholdsvis Sundhedsaftalens politiske og administrative del har været i høring hos en bred række af interessenter i regionen, lige som de har været i høring i alle kommuner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  For stemte:

  6 A, C, L, O, T, V.

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales overfor ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december at sende sagen til behandling i udvalgene med henblik på justering af tidsfrister.

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i september 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. december 2014.

  Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014.

  By-, Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 15. januar 2015.

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-12-2014

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 18-12-2014

  Forslag fra C:

  C foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling med henblik på justering af tidsfrister.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-01-2015

  Anbefales over for SSU/ØU/KB med følgende bemærkninger:

  Pkt. 5, skoleudbygning, uændret

  Pkt. 6, OPP, ny bemærkning om, at udbud forventet afklaret 2015

  Pkt. 7, Naturpark, er i drift, kan udtages

  Pkt. 8, Frivillighed, overflyttelse fra BEPU til BFKU

  Pkt. 9, Erhvervspolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  Pkt. 10, Turismepolitik, afsluttes 2015 (i stedet for 2016)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-01-2015


  Udvalget anbefaler milepælsdokumentet over for ØU og KB, herunder

  at

  frivillighedspolitikken hører under BFKU,

  at

  sagen om frivillighedspolitikken fremsendes til udvalget inden sommeren 2015, og

  at

  sager som henhører under BEPU og har interesse for BFKU orienteres for dette udvalg.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2015

  Anbefales over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at Udbudsstrategi og Indkøbspolitik optages i Oversigt over verserende sager blandt andet med henblik på revision inden udgangen af 2015 på baggrund af Beskæftigelsesministeriets vejledning fra juli 2014 vedr. Arbejdsklausuler

  Godkendt.

  Oversigt over verserende sager blev godkendt med anbefalinger fra udvalgene.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om tilladelse til nedlæggelse af én bolig ved sammenlægning af lejligheder
  Sagsid.: 14/3359

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejeren af ejendommen Strandgade 34, Dragør at nedlægge én bolig ved sammenlægning af lejlighederne Strandgade 34, 1. th og Strandgade 34, 1. mf.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af ejendommen Strandgade 34, Dragør har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge 2 lejligheder i ejendommen.

  Der er tale om lejlighederne Strandgade 34, 1. th og Strandgade 1. mf.

  Begrundelsen for ønsket om at sammenlægge lejlighederne er, at lejligheden Strandgade 34, 1. th. er utidssvarende, da den ikke har hverken bad eller soveværelse.

  Det er ikke muligt med lejlighedens nuværende indretning at etablere bad.

  Badefaciliteter forefindes i dag på gangen.

  Ejer af ejendommen, der selv bebor lejligheden 1. mf., har overfor administrationen dokumenteret, at lejligheden 1., th. er ledig og at Boligreguleringslovens krav således er opfyldt på dette punkt.

  Plan og Teknik, Dragør Kommune er hørt i sagen og udtaler, at der intet planretligt er til hinder for at tillade en sammenlægning.

  Efter en eventuel sammenlægning vil den tilbageværende lejlighed have et areal på 158m2.

  Boligreguleringsloven § 46 anfører, at det ikke uden kommunalbestyrelsen samtykke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist - herigennem ved sammenlægning.

  Da den ene lejlighed er utidssvarende, anbefaler administrationen at der gives tilladelse til nedlæggelse af én bolig gennem sammenlægning af de to lejligheder.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46, der er sålydende:

  Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.

  Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

  a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,

  b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,

  c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

  I den konkrete sag er det dokumenteret, at den lejlighed der ønskes nedlagt er ledig.

  Det er samtidig oplyst, at den sammenlagte lejlighed vil få et areal på 158m2, og at kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. januar 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-01-2015

  Anbefalet over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 13/1906

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen i tillæg til beslutning fra kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2014 bemyndiger kommunaldirektør Kenneth Kristensen og direktør Jesper Tangbæk til at underskrive dokumenter jf. styrelsesloven § 32.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til kommunestyrelsesloven § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person der er bemyndiget dertil at af Kommunalbestyrelsen.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  Den 30. januar 2014 blev daværende kommunaldirektør i Dragør kommune Michael Schrøder og de to tidligere direktører Kim Jørgensen og Søren S. Kjær bemyndiget til at kunne underskrive dokumenter jf. styrelsesloven § 32.

  Da ingen af disse længere er ansat i Dragør Kommune, er der behov for en ny bemyndigelse jf. anbefalingen i denne sag.

  Bemyndiget på mødet den 30. januar 2014 blev også økonomichef Susanne Lüchau Michelsen og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen.

  Denne sag tilsigter ikke at ændre ved deres bemyndigelse som dermed opretholdes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Godkendt.

 • 14
  Forslag fra I
  Sagsid.: 15/126

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail fra den 16. januar 2015 anmodet om, at følgende sag behandles på kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015:  

  ”Med baggrund i kommunaldirektørens redegørelse om beredskab udsendt på mail den 16. januar 2015, skal jeg anmode om at sagen optaget som behandlingspunkt på kommunalbestyrelsesmøde møde den 27. januar 2015 med henblik på politisk tilkendegivelse af hvilket samarbejde der ønskes fra de politiske partier i kommunalbestyrelsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Forslag fra L:

  Amagerlisten foreslår, at det pålægges borgmesteren fremover at drage omsorg for at kommunalbestyrelsen underrettes på behørig vis FØR fortrolige forhandlingsemner m.v. offentliggøres.

  Godkendt.

 • 15
  Anmodning om udtræden af Beredskabskomissionen
  Sagsid.: 15/122

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at Kommunalbestyrelsen imødekommer Theis Jensens anmodning om udtræden af Beredskabskommissionen, og
  2. at valggruppe 1 udpeger et nyt medlem af Beredskabskommissionen med virkning fra 1. februar 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2013 blev Theis Jensen af valggruppe 1 udpeget som medlem af Beredskabskommissionen.

  Kommunalbestyrelsen udpegede i henhold til reglerne i alt tre medlemmer, der ikke behøver at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

  Foruden Theis Jensen blev udpeget Kurt Christensen og Asger Larsen.

  Theis Jensen anmoder om, at måtte udtræde af Beredskabskommissionen med omgående virkning.

  Begrundelsen for ønsket om udtræden er, at Theis Jensen er uenig i det Theis Jensen opfatter som en nedprioritering af beredskabet i Dragør Kommune, og derfor ikke ønsker at være medlem af Beredskabskommissionen længere.

  I sin mail skriver Theis Jensen bl.a.:

  Baggrunden for min anmodning skal ses som en konsekvens af det, jeg ikke kan opfatte som andet end en nedprioritering af beredskabet i Draør Kommune

  Udpegning af medlemmer til udvalg, kommissioner m.v. sker i medfør af kommunestyrelsesloven § 17 og udpegningen har jfr. § 17, stk.3. virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

  Uanset bestemmelsen i § 17, stk. 3 antages det dog i henhold til lovens bemærkninger og kommentarer til denne, at kommunalbestyrelsen på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden når kommunalbestyrelsen skønner at der er rimelig grund dertil.

  Der tilkommer i den forbindelse kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn, og kommunalbestyrelsen vil således også kunne imødekomme en begæring om udtræden begrundet i politiske forhold.

  Såfremt kommunalbestyrelsen imødekommer Theis Jensens anmodning om udtræden, skal der udpeges et nyt medlem til Beredskabskommissionen.

  Medlemmet der udpeges behøver ikke at være medlem af kommunalbestyrelsen.

  Hvis et medlem udtræder af et udvalg eller en kommission m.v. er reglen i kommunestyrelsesloven § 28, at den ledigblevne plads skal besættes af den valggruppe der udpegede det medlem der er udtrådt.

  Udpegningen af et nyt medlem skal derfor i givet fald foretages af valggruppe 1: (A+C (minus Asger Larsen)+O+V).

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven. Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Kommunalbestyrelsen udpegede Bertel Riber.

 • 16
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

  Spørgsmål fra Kristine Bak:

  Hvornår vil borgerne i Dragør Kommune få indsigt i de dokumenter der ligger til grund for sammenlægningen af beredskab?

  Svar: Sagen forventes åbnet efter mødet i Beredskabskommissionen.