Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. april 2015 kl. 20:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Borgmesteren satte under afstemning om kommunalbestyrelsen kunne godkende, at sagen om boligplacering af flygtninge genoptages til behandling i KB. Godkendt. Dagsordenen bev godkendt. Jan Baeré (V) deltog som stedfortræder for Helle Barth (V).
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-04-2015

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-04-2015

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Genoptagelse af sag om midlertidig boligplacering af flygtninge.
  Sagsid.: 15/760

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler

  1. at det godkendes at der påbegyndes omindretning af Rødtjørnens SFO.
  2. at det godkendes at der påbegyndes byggemodning af friarealerne ved Rødtjørnens SFO med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge.
  3. at det godkendes at der påbegyndes byggemodning af et areal ved Hollænderhallen med henblik på opstilling af boligpavilloner til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen bevilgede og frigav på sit møde den 26. marts 2015 i sag om anlægsbevilling og frigivelse kr. 3.335.000 til byggemodning af friarealerne ved Rødtjørnens SFO og arealet ved Hollænderhallen samt til omindretning af Rødtjørnens SFO.

  Der blev tillige bevilget kr. 1.133.565 til driftsudgifterne.

  I sag 17 på dagsordenen for Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 om ”midlertidig boligplacering af flygtninge – økonomi” skete der imidlertid ikke konkret godkendelse af iværksættelsen af omindretningen af Rødtjørnens SFO og byggemodningen af friarealerne ved ejendommen med henblik på opstilling af et antal boligpavilloner.

  Der skete heller ikke godkendelse af iværksættelsen af byggemodningen af arealet ved Hollænderhallen hvor der vil kunne opstilles op til 25 boligpavilloner.

  Da de fornødne beløb er bevilget og frigivet har administrationen behov for at kunne foretage det videre fornødne med henblik på at kunne løfte opgaven med midlertidig boligplacering af de flygtninge som Dragør Kommune skal modtage.

  Det kan oplyses, at administrationen sideløbende holder sig orienteret om muligheden for alternative boligplaceringsmuligheder for eksempel ved køb af fast ejendom til formålet.

  Såfremt sådanne muligheder opstår, vil der blive fremsendt konkret sag til politisk behandling.

  Administrationen vurderer dog, at der på nuværende tidspunkt er et stort, aktuelt behov for at der sker godkendelse af igangsætning af omindretning og byggemodningen af bygning og friarealer i henhold til ét eller begge punkter i anbefalingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen nye oplysninger i forhold til tidligere behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 16. april 2015.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-04-2015

  Ændringsforslag fra AIV og Kenneth Gøtterup (C) bemyndiger forvaltningen til at igangsætte følgende for at sikre den tilstrækkelige boligplacering af flygtninge

  1) etablering af midlertidige boliger i Rødtjørnens SFO samt opstilling af pavilloner

  2) Opstilling af pavilloner ved Hollænderhallen når lovgivningen åbner mulighed for det.

  3) opstilling af pavilloner i yderligere landzone når lovgivningen åbner mulighed for det.

  4) leje af boliger

  5) Såfremt ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at sikre det nødvendige antal boliger og forvaltningen vurdere, at køb af fast ejendom er nødvendigt, forelægges dette for KB enten på ex.ord/ordinært møde

  6) at der rettes henvendelse til boligselskaberne i Dragør for drøftelse af, hvorvidt der i en periode på et år kan åbnes op for, at der tildeles flere boliger end det ¼ reglen giver mulighed for.

  Pkt. 3 forelægges for KB på ny for valg af mulige placeringer hvis lovgivningen åbner mulighed for dette

  For stemte:

  8 (A+I+V+Kenneth Gøtterup (C))

  Imod stemte:

  5 (L+T+Birgitte Brix Bendtsen (C))

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Godkendt.

  Protokol fra Liste T:

  Birgitte Brix Bendtsen, Amagerlisten og Liste T ønsker ikke at anvende individuelle pavilloner til midlertidig boligplacering af flygtninge. Dragør Kommune kan opnå en mere værdig, markant bedre, billigere og mere fleksibel løsning ved at købe egnede parcelhuse. Lejede boliger kan også udgøre en værdig og fornuftig boligplacering for flygtninge.

 • 4
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-04-2015

  Der var ingen spørgsmål.