Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. april 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Jan Baeré deltog som stedfortræder for Jens Passarge (V). Birgitte Rinhart deltog som stedfortræder for Peter Læssøe (T). Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Der var ikke indkommet skriftlige spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Tilskud til Dragør Biografforening
  Sagsid.: 15/125

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget tager en kulturpolitisk diskussion om den fremtidige støtte til Dragør Biografforening, herunder

  1.

  at

  udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at støtte Dragør Biografforening med årligt kr. 300.000.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at yde et ekstraordinært tilskud i 2015 på 75.000 kr. til opstart af foreningen.

  3.

  at

  tilskuddet på i alt kr. 375.000 i 2015 bevilges via de afsatte midler i budget 2015 til Dragør Biografforening på i alt kr. 150.189, og at restfinansieringen sker ved en tillægsbevilling på i alt kr. 224.811.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Biograf skal ses som en del af det samlede kulturelle udbud i Dragør Kommune, og biografen har tidligere samarbejdet med både biblioteket, skolerne og forskellige andre foreninger i forbindelse med forskellige filmarrangementer. Dertil kommer, at Dragør Biograf adskiller sig fra de mere almindelige biografer i Danmark, da den er indrettet i en af byens gamle og bevaringsværdige bygninger.

  Dragør Biograf er tidligere blevet drevet af ejer Inge Poulsen, der imidlertid valgte at gå på pension i slutningen af 2014.

  Grundet et ønske om at beholde en biograf i Dragør blev Dragør Biografforening stiftet den 28. oktober 2014, hvor foreningen afholdte sin første generalforsamling.

  I den forbindelse blev der også nedsat en bestyrelse og en række udvalg. Kopi af vedtægterne vedlægges som bilag 2.

  Foreningen ansøger nu kommunen om et årligt driftstilskud på kr. 300.000 og et engangstilskud på kr. 75.000. Kopi af ansøgningen vedlægges som bilag 1.

  Driftstilskuddet på kr. 300.000 skal dække udgifter til leje af lokaler, der anslås at koste ca. kr. 180.000 og en lønudgift til en deltidsansat daglig leder, hvor udgiften anslås at ville udgøre ca. kr. 220.000.

  De resterende ca. kr. 100.000 til den daglige drift forventer Dragør Biografforening at kunne tjene ind via billet- og kiosksalg.

  Derudover søger Dragør Biografforening også kommunen om et engangstilskud på kr. 75.000, der skal dække en udgift på ca. kr. 25.000 til advokatbistand i forbindelse med forhandling om huslejefastsættelse samt en række startomkostninger, der er beregnet til yderligere ca. kr. 50.000. For et mere detaljeret budget, se bilag 3.

  I 2011 ydede Dragør Kommune tilskud med kr. 93.000.

  I 2012 blev der fra kommunens side ydet et tilskud på ca. kr. 194.000 til digitalisering. Dette beløb er delvist tilbagebetalt med kr. 48.500 samme år og kr. 48.500 året efter i form af modregning i tilskuddet på kr. 95.200, der således i 2012 0g 2013 alene blev udbetalt til biografen med ca. kr. 46.700.

  I 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at eftergive tilbagebetalingen af resten af tilskuddet fra 2012 med ca. kr. 97.000. Således er der fra og med år 2014 igen udbetalt fuld støtte med kr. 90.000.

  Sagen vil blive ført videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen såfremt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vælger at meddele en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  Der er faste regler for, hvor meget kommuner maksimalt må yde i direkte støtte til biografer, som ikke kan betegnes som kunstbiografer. Dragør Biograf/Biografforening er ikke en kunstbiograf i denne sammenhæng.

  Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 754 af 9. juni 2014 om kommunalt tilskud til biografvirksomhed og i EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

  Der er sat loft over de direkte tilskud, som kommuner må yde til biografvirksomhed, og dette loft er, i henhold til den såkaldte ”de minimisregel”, fastsat således, at der maksimalt over 3 regnskabsår må gives direkte tilskud, der samlet set ikke overstiger et beløb på 200.000 euro, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr.

  Reglen hindrer ikke, at kommunalbestyrelsen vil kunne imødekomme den konkrete ansøgning, da tilskuddet for de tre forudgående år ikke – sammen med en eventuel øget støtte i 2015 som ansøgt – bringer støtten over den fastsatte grænse.

  Reglen vil ej heller være en hindring for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at Dragør Biografforening også fremadrettet kan få et årligt tilskud på kr. 300.000, da den samlede støtte over tre regnskabsår stadig vil være under det fastsatte loft i henhold til de minimisreglen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Biografforening har ansøgt kommunen om et tilskud på i alt kr. 375.000.

  På kommunens budget er der afsat midler til tilskud til biografen på i alt kr. 150.189.

  Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at meddele en tillægsbevilling på det resterende ansøgte beløb, vil der skulle findes finansiering for yderligere kr. 224.811. Beløbet tages i givet fald af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-03-2015

  Der blev foreslået 4 ændringsforslag:

  1. Ændringsforslag fra C+V.

  Sagen udsættes en måned med henblik på at afklare de juridiske spørgsmål.

  Herudover inviteres formanden for biografforeningen til mødet for nærmere uddybning af eventuelle spørgsmål.

  2. Ændringsforslag fra A.

  Ad 1.
  Socialdemokraterne forslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  Subsidiært

  Ad 2.
  At Dragør kommune er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  3. Ændringsforslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningens anbefaling følges, men foreløbigt for 2015. Udbetaling af beløbet kan først påbegyndes, når yderligere informationer om lejekontrakt, overdragelsesvilkår m.m. er bragt til veje fra Biografforeningen.

  Som det mest vidtgående blev Liste T’s ændringsforslag 3 sat under afstemning:

  For stemte:

  3 (T+O)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Herefter blev Socialdemokraternes ændringsforslag 2-1 sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  3 (T+O)

  Faldet

  Socialdemokraternes subsidiære ændringsforslag 2-2 blev sat under afstemning:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+O)

  Faldet

  Endelig blev C+V’s ændringsforslag 1 sat under afstemning:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt

  Spørgsmål til sagen fremsendes til Sekretariatet v/Benny Brandt-Jensen pr. mail senest den 12. marts 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Biografforeningens formand Mette Jansen deltog i punktet for besvarelse af de fremførte politiske spørgsmål. Herefter forlod Mette Jansen mødet.

  A,C,O,V foreslår, at biografforeningen modtager det årlige tilskud der tidligere er ydet til biografen og som fremgår af budget 2015-2018 (90.000 kr.).

  At der ydes et engangstilskud på 25.000 kr. til etablering og kommunen indgår i bankgaranti på 25.000 kr. Forvaltningen fordeler tilskuddet for 2015 mellem oprindelig tilskudsmodtager og biografforeningen efter drøftelse med parterne.

  Liste T genfremsatte Socialdemokraternes ændringsforslag fra mødet den 4. marts, som lyder:

  Dragør Kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet og er sindet at yde en tilskudsgaranti på op til 200.000 kr. efter aflæggelse af regnskab det første år.

  Som det mest vidtgående blev Liste T ændringsforslag sat under afstemning først.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Derefter stemte udvalget om A,C,O,V´s forslag

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for Økonomiudvalget

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (L+T)

  Anbefales over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør kommune er sindet at yde et etableringstilskud på 75.000 kr. finansieret fra budgettet.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune er sindet at yde et engangstilskud på 60.189 kr. – jf. budget 2015 (033561), hvor der er afsat kr. 150.189 til biografen i 2015.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune støtter driften af Dragør Biograf med et årligt driftstilskud på kr. 150.189 i år 2015 og kr. 101.181 (i 2015-kroner) i årene 2016 og frem.

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU/ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  5 (I+L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder det uforståeligt, at flertallet ikke ønsker at bevilge de ansøgte penge, så Dragør kan få en seriøs foreningsdrevet biograf - især fordi forslagene er finansieret.

  Bilag

 • 4
  Implementeringsplan for Sundhedsaftale 2015 - 2018
  Sagsid.: 15/573

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at de udvalgte indsatsområder godkendes med henblik på at forvaltningen udarbejder konkrete forslag til indsatser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sundhedsaftale 2015 – 2018 er nu vedtaget og skal implementeres i alle kommuner. Der er udarbejdet en fælles implementeringsplan, som beskriver, hvordan kommunerne og regionen i fællesskab kan arbejde videre med Sundhedsaftalens indsatser. I planen er angivet, hvilket ressourcetræk de beskrevne indsatser vil medføre. Ressourcetrækket er kun angivet for de indsatser, som er udvalgt til implementering i 2015 og 2016.

  Ressourceforbrug

  Ressourceforbruget skal langt overvejende forstås som brug af personaleressourcer i den enkelte kommune, hvor sundheds- og omsorgsfaglige medarbejdere skal bruge tid og kompetencer på at arbejde med de indsatser, som omsætter Sundhedsaftalens mål til konkret virkelighed i kommunen. Personaleressourcerne kan opdeles i to kategorier, hvor den ene handler om at bidrage til fælles udvikling af nye indsatser i regionen, mens den anden handler om implementering af vedtagne indsatser i den enkelte kommune.

  Dragør Kommunes indsatsområder i lyset af Sundhedsaftalen

  I Dragør Kommune vurderer forvaltningen, at Sundhedsaftalen overordnet får konsekvenser på følgende områder, som kommunen skal arbejde med:

  Kompetenceudvikling

  At der sker en kompetenceudvikling blandt kommunens ledere og medarbejdere på sundhedsområdet for at kunne leve op til kravene, herunder særligt i forhold til at yde den rigtige service til borgere med komplekse og/eller særlige behov såsom psykisk syge, misbrugere eller borgere med flere kroniske sygdomme (multisygdom).

  Tværfagligt samarbejde omkring psykisk sygdom

  Der skal større fokus på det tværfaglige samarbejde omkring psykisk sygdom, herunder det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, regionens behandlingstilbud og almen praksis.

  Digitalisering

  Digitaliseringen af sundhedsområdet fortsætter, hvilket vil sætte yderligere pres på sikker døgndækkende drift på IT-området.

  Forløbsprogrammer

  Der skal indføres forløbsprogrammer på flere områder: palliation, erhvervet hjerneskade for børn og voksne samt for psykiske lidelser. De eksisterende forløbsprogrammer skal kvalitetssikres og justeres.

  Genoptræning og rehabilitering

  Der skal endnu mere fokus på gentoptræning og rehabilitering. Genoptræning varetages af Tårnby Kommune som led i det forpligtende samarbejde. Rehabilitering skal Dragør Kommune selv sætte øget fokus på.

  Foreslåede implementeringsindsatser

  Ud fra disse fokusområder foreslår forvaltningen nogle indsatser i implementeringsplanen, som Dragør med fordel kan prioritere. Planen er vedhæftet som bilag, og forslag til de indsatser, som Dragør vil prioritere er markeret med lyserødt. Vedhæftet i bilag er også en uddybning af indsatserne, og hvordan de er koblet til sundheds- og omsorgsområdet i Dragør Kommune.

  Efter eventuel politisk godkendelse arbejder forvaltningen videre med at kortlægge og afklare opgaven og samarbejdsflader mellem de involverede parter.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 203-205 samt Bekendtgørelse nr. 1569 af 16. december 2013 fastlægger rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Dette er udmøntet i Sundhedsaftalevejledningen (VEJ nr. 9005 af 20/12/2013), som beskriver, hvad sundhedsaftalerne skal indeholde samt, hvordan de implementeres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Arbejdet med konkretisering og afklaring holdes indenfor budgetrammen i 2016. Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil indgå som oplæg til Budget 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2015.

  Økonomiudvalget den 16. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2015

  Der foretoges afstemning om forvaltningens anbefaling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU + KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Forslag fra Liste T

  Sagen sendes tilbage til udvalget.

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra SSU:

  For stemte:

  5 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefalet over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Ungdomsråd
  Sagsid.: 14/468

  ANBEFALING:

  Social, Børn & Kultur anbefaler,

  at

  oplægget til etablering af et Ungdomsråd godkendes

  at

  BFKU udpeger 2 repræsentanter til at deltage i seminaret med

  observatørstatus

  at

  det anbefales overfor KB at udpege to politiske repræsentanter til Ungdomsrådet, jf. sagsfremstillingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev ved seneste budgetforlig afsat 25.000 kr. årligt til etablering af et Ungdomsråd. Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning den 3. december 2014 arbejdet videre med oprettelsen af et Ungdomsråd.

  Ungdomsråd betyder ungdomsdemokrati. Et velfungerende ungdomsråd kan løse konflikter, som kommunen i forvejen kæmper med – ballade hver aften på det lokale torv fordi de unge keder sig, bandedannelser i byen, dårlige skoleforhold o.l. Et ungdomsråd kan samle de unges holdninger og sammen finde løsninger, som de kan give videre til kommunalpolitikerne. Yderligere kan de kommunale politikere høre de unge om spørgsmål, som direkte vil vedrøre deres liv. Således kan ungdomsrådet fungere som høringsorgan.

  Det er et politisk ønske, at etablering af et ungdomsråd i Dragør Kommune skal have medlemskab af Netværket af ungdomsråd (NAU).

  NAU er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratisk funderede projekter for unge mellem 13 og 30 år, som fx ungdomsråd, ungdomshuse og lignende. NAUs primære formål er at servicere medlemmer ved blandt andet at arrangere opkvalificerende kurser, styrke erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne og støtte medlemmerne i deres arbejde.

  Målet er desuden at udbrede kendskabet til ungdomsrådsidéen nationalt. Endelig søger Netværket af Ungdomsråd at være platform for det internationale ungdomsrådsarbejde. I dag har Netværket af Ungdomsråd registreret ca. 30 ungdomsråd i Danmark og NAU organiserer 24 af disse.

  Et medlemskab af NAU koster 750 kr. om året for et ungdomsråd. Se mere på www.nau.dk

  Opstart af Ungdomsrådet

  Der er foreløbig 4 unge, der ønsker at være medlem af Ungdomsrådet og være med til at starte Ungdomsrådet op.

  Forvaltningen foreslår, at der foruden de unge sidder to politiske repræsentanter i Ungdomsrådet samt en kommunal repræsentant.

  NAU har sendt invitationer ud til kommunerne, der skal hjælpe kommuner med at starte et Ungdomsråd. NAU fortæller, at kommunerne bare skal stå for at samle et hold af nogle unge, som har lyst til at være en del af et ungdomsråd, to byrådspolitikere og en kommunalt ansat, der sammen kan tage af sted for at ideudvikle på, hvad et ungdomsråd kan bruges til i netop deres kommune. NAU foreslår, at disse repræsentanter deltager på et opstartsseminar til etablering af Ungdomsråd, som afholdes i NAUs regi torsdag den 16. april. Seminaret er gratis.

  Der skal således på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2015 vælges to politiske repræsentanter til Ungdomsrådet. Da dette ligger efter opstartsseminaret, vælges der på BFKU mødet to politiske repræsentanter, som kan deltage i opstartsseminaret den 16. april med observatørstatus.

  Omkring Kommunalbestyrelsens valg af 2 repræsentanter kan det oplyses, at de vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+C+O+V) udpeger det første medlem. Herefter skal der trækkes lod mellem valggruppe 1 og valggruppe 2 (I+L+T) om, hvem der skal udpege det andet medlem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 25.000 kr. om året til formålet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-04-2015

  Ad ”første at”.

  Godkendt

  Ad ”andet at”.

  Det blev aftalt, at hver valggruppe snarest melder tilbage om, hvem der deltager i seminaret

  Ad ”tredje at”

  Det anbefales, at KB udpeger de to politiske repræsentanter til Ungdomsrådet. Forvaltningen undersøger inden KB mødet om de to politiske repræsentanter skal udpeges blandt KB’s medlemmer eller kan udpeges udenfor kredsen af KB medlemmer.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Ad 3:

  Kommunalbestyrelsen udpegede for valggruppe 1, Allan Holst og for valggruppe 2, Peter Læssøe.

 • 6
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Strandparken afd. 1, 4 og 5.
  Sagsid.: 15/709

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebreve som i ansøgt i forbindelse med omlægning af lån i Strandparken, afdelingerne 1, 4 og 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne Strandparken afdelingerne 1, 4 og 5 søgt om godkendelse af ny pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning disse afdelinger gennemfører.

  I afdeling 1 omlægges 7 ældre lån.

  Alle lånene omlægges med samme restløbetid som de eksisterende lån og uden provenu, og omlægningen sker således med henblik på at opnå en lavere rente og en lavere ydelse.

  Af ansøgningen fremgår, at der ved omlægningen af alle 7 lån til sammen opnås en besparelse i form af nedsat ydelse på kr. 428.933,00.

  I afdeling 4 omlægges 2 ældre lån.

  Begge lån omlægges med samme restløbetid som de eksisterende lån og uden provenu, og omlægningen sker således med henblik på at opnå en lavere rente og en lavere ydelse.

  Af ansøgningen fremgår, at der ved omlægningen af begge lån til sammen opnås en besparelse i form af nedsat ydelse på kr. 70.882,00.

  I afdeling 5 omlægges 3 ældre lån på samme vilkår som afdeling 1 og 4.

  Af ansøgningen fremgår, at der ved omlægningen af de 3 lån til sammen opnås en besparelse i form af nedsat ydelse på i alt kr. 232.685,00.

  De lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommene, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingerne, anbefaler administrationen at udstedelsen af de ny pantebreve godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. april 2015

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-04-2015

  Anbefalet over for KB.

  Birgitte Brix Bendtsen (C) var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

  Der blev spurgt til de billeder som tidligere hang i mødelokalerne på rådhuset.  

  Svar: Der er overvejelser om yderligere opsætning fa it-udstyr i lokalerne og at en evt. genophængning afventer dette.

  Ved indtræden i HOFOR havde Dragør Kommune et antal dæksler med kommunens byvåben. Hvor er de og kan de bruges fremover?

  Svar: I det omfang kommunens gamle dæksler kan anvendes, sker det.

  Torontoanlægget på Krudttårnsvej er beskadiget, så der kun er det halve anlæg tilbage. Kan det udbedres?

  Svar: Plan og Teknik ser på sagen.

  Hvad er status på sagen om svømmehal efter det lukkede møde?

  Svar: Der blev fremsat ændringsforslag fra ACOV om at der iværksættes en foranalyse om en kommunal svømmehal. Forslaget blev godkendt.