Skip navigationen

Referat

Onsdag den 27. maj 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Rita Smedegaard deltog som suppleant for Annette Nyvang (T). Pkt 22 blev behandlet efter pkt 8. Dagsordenen blev godkendt.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Borgmesteren orienterede om at kommunalbestyrelsens møde i juni er flyttet til den 22. juni 2015 pga. valg til Folketinget.

 • 3
  Sociale klausuler
  Sagsid.: 15/746

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. At der altid i kontrakter om bygge- og anlægsopgaver, indskrives en arbejdsklausul svarende til principperne i arbejdsklausulen fra Københavns Kommune, tilpasset det konkrete udbud og forholdene i Dragør Kommune
  1. At der anvendes tilsvarende arbejdsklausuler i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt, jf. henstillingen fra Beskæftigelsesministeriet
  2. At administrationen i de ”relevante udbud” foretager en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses – og praktikaftaler. Er dette tilfældet, anbefales det, at kommunen benytter en tilsvarende kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter som den udsendte fra Københavns Kommune

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013 blev det godkendt, at:

  ”A foreslår, at administrationen udarbejder forslag til retningslinjer for, hvordan Dragør Kommune kan påtage sig et større socialt ansvar i forbindelse med udbud, kontraktindgåelse o.l. Dette gælder både i forhold til byggeprojekter, men også ved indkøb af andre typer tjenesteydelser.

  A ønsker, at retningslinjerne omfatter både arbejdsklausuler mod social dumping og forpligtelser til at ansætte elever, for der i gennem at bidrage til at flere unge får en uddannelse.”

  Arbejdsklausuler

  En arbejdsklausul er en klausul, der skal sikre ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

  I dag er det et krav, at staten gør brug af arbejdsklausuler, mens det er frivilligt for kommunerne. I juni 2014 udsendte Beskæftigelsesministeriet et cirkulære med vejledning, som oplyser kommunerne om, hvordan man kan bruge arbejdsklausuler. Det henstilles i cirkulæret, at alle kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter efter retningslinjerne i cirkulæret uanset kontraktens størrelse samt i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt.

  Københavns Kommune har i flere år anvendt arbejdsklausuler og har senest i 2014 tilrettet kommunens arbejdsklausul efter de nationale anbefalinger og har implementeret Beskæftigelsesministeriets nye og mere præcise retningslinjer. Arbejdsklausulen udsendes som bilag.

  Det er administrationens anbefaling, at der fremadrettet altid i kontrakter om bygge- og anlægsopgaver indskrives en arbejdsklausul svarende til principperne i arbejdsklausulen fra Københavns Kommune, tilpasset det konkrete udbud og forholdene i Dragør Kommune i øvrigt.

  Det skal endvidere anbefales, at der anvendes arbejdsklausuler i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt, jf. henstillingen fra Beskæftigelsesministeriet. Det kunne være tjenesteydelseskontrakter på rengøringsområdet eller ved udbud af hjemmepleje.

  Lærlingeklausuler i ”relevante udbud”

  Kommunale ordregivere er i dag forpligtet til at overveje at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Pligten baserer sig på et såkaldt ”følg eller forklar”- princip. Princippet indebærer, at ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare offentligt, hvorfor de ikke gør det, for eksempel fordi de anvender partnerskabsaftaler.

  Afgrænsningen af ”relevante udbud” er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere og er beskrevet i vejledningen ”Sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud” som udsendes som bilag.

  Relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter, og tjenesteydelseskontrakter, som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav:

  • Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr., eller
  • Tjenesteydelseskontrakter som har en varighed af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. Derudover skal tjenesteydelseskontrakter indeholde et driftselement (for eksempel rengøring eller kantinedrift).

  Falder kontrakten ind under kategorien relevante udbud, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses – og praktikaftaler. Årsagen er, at lovligheden af sociale klausuler i et offentligt udbud altid beror på en konkret vurdering i henhold til EU´s udbudsregler. Kommunen skal også overveje, om en social klausul i et konkret udbud er proportionalt i forhold til opgaven, som skal udbydes, og om klausulen kan medføre en overtrædelse af ikke-diskrimination- og ligebehandlingsprincipperne.

  Hvis kommunen vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud, skal kommunen forklare grunden herfor. Forklaringen skal fremgå af kommunens hjemmeside. Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten.

  Falder kontrakten ikke ind under relevante udbud, skal kommunen ikke foretage sig yderligere. Der er således ikke pligt til at forklare, hvorfor udbuddet ikke omfatter en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler.

  I Københavns Kommune har man udarbejdet en kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter. Udgangspunktet er, at leverandøren skal beskæftige mindst en praktikant for hver gang, de nævnte beløbsgrænser passeres. Kontraktklausulen udsendes som bilag.

  Administrationen skal anbefale, at administrationen i de ”relevante udbud” som beskrevet ovenfor foretager en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses – og praktikaftaler. Er dette tilfældet, anbefales det, at kommunen benytter en tilsvarende kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter som den udsendte fra Københavns Kommune.

  LOVE/REGLER:

  I følge Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale hensyn ved offentlige indkøb (2004) side 17 defineres spillerummet for at bruge sociale klausuler af følgende fem punkter:

  • Offentliggørelse: Det sociale kontraktvilkår skal fremgå af udbudsmaterialet
  • Saglighed: Det sociale hensyn skal være sagligt begrundet
  • Ikke-diskriminerende: Det sociale kontraktvilkår må ikke bevirke, at udenlandske leverandører udelukkes fra eller får vanskeligere ved at komme i betragtning til kontrakten
  • Proportionalitet: Omfanget af de sociale hensyn skal stå mål med den opgave, der udbydes. Vilkåret må ikke forpligte leverandøren ud over den konkrete kontrakt
  • Eksportforbud: Det sociale kontraktvilkår må generelt ikke knyttes til ydelser, opgaver eller produkter, der produceres eller leveres i andre lande

  I forhold til det sidste punkt ”Eksportforbuddet” vil det ifølge Kommissionen som altovervejende hovedregel alene være lovligt at opstille kontraktvilkår, der vedrører eller regulerer udførelsen af ydelser i ordregiverens land. Kerneområdet for sociale klausuler i Danmark vil derfor som udgangspunkt være udbud, hvor vilkårene kan knyttes til persongrupper, der udfører opgaven her i landet. Der vil typisk være tale om tjenesteydelseskontrakter eller bygge- og anlægsarbejder, hvor leverandøren og dennes ansatte fysisk indfinder sig ”på stedet”.

  Kommissionen har endvidere fremhævet, at det i forbindelse med indkøbskontrakter vil være vanskeligt at indføre sociale klausuler vedrørende selve produktionen.

  En social klausul må nemlig som udgangspunkt kun vedrøre udførelsen af ydelser i det land, hvor den ordregivende myndighed hører hjemme. Bestemmelser, der kræver ændring af organisationen, strukturen eller politikken i en virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, vil således ofte være diskriminerende eller udgøre en uberettiget hindring for samhandelen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Forslag fra C:

  At sagen sendes til høring i Dragør Erhverv

  For stemte 2 (C+V)

  Imod stemte 5 (A+L+O+T)

  Faldet

  Ad 1-3

  For stemte 5 (A+L+O+T)

  Imod stemte 1 (C)

  Undlod at stemme 1 (V)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Forslag fra C og O:

  C og O genfremsætter forslag fra ØU med den tilføjelse, at forvaltningens samtidig vurderer A-gruppens forslag i forhold til EU lovgivningen.

  For stemte 8 (C+I+O+V)

  Imod stemte 6 (A+T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Effektiviseringspuljer og -initiativer
  Sagsid.: 14/60

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at:

  · der gives en tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. på overførselsindkomster på borger- og socialområdet i hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetforliget for 2015-2018 er indlagt årlige effektiviseringspuljer på:

  1,5 mio. kr. i 2015

  3,0 mio. kr. i 2016

  1,5 mio. kr. i 2017

  1,5 mio. kr. i 2018

  Tillægsbevillingen vil betyde, at størstedelen af den ønskede effektivisering bliver imødekommet. Tilbage står at finde yderligere effektiviseringer for 1,5 mio. kr. i 2016 for at opfylde den samlede effektiviseringspulje, som blev besluttet ved budgetforliget for 2015 – 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget indebærer, at de effektiviseringspuljer, som blev indlagt i budgetforliget for 2015 – 2018 imødekommes fuldt ud for 2015, 2017 og 2018. Dog ikke 2016, hvor der stadig skal findes effektiviseringer for 1,5 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (I+T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Effektiviseringer handler per definition om at få mere ud af de samme penge, eller at få det samme ud af færre penge. I dette tilfælde kan ingen af de partier, der stemmer for en tillægsbevilling på – 1.5 mio.kr. forklarer hvor det er, at kommunen effektiviserer? Hvad er det kommunen gør smartere og mere effektivt nu end før? Reelt fjerner flertallet blot et lag af budgetfedt.

 • 5
  Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015
  Sagsid.: 15/856

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 3.578.580 kr. til 2015 ved tillægsbevilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18.12.2015 besluttet at overføre 22.243.036 kr. fra 2014 til 2015.

  Det endelige resultat ultimo 2014 viser at der skal overføres yderligere 3.578.580 kr.

  Det giver en samlet overførsel på i alt 25.821.616 kr.

  De væsentligste overførsler ultimo 2014 er flg.:

  • 8,2 mio. kr. til ESCO-vejbelysning.
   Der er netop gennemført udbud og anlæg påbegyndes i 2015.
  • 4,5 mio. kr. til ESCO 2013 og 2014.
   Det drejer sig om igangværende projekter som ikke er afsluttet samt 1,5 mio. kr. fra ESCO 2013 som er disponeret til medfinansiering af nye facader og efterisolering af Hollænderhallen
  • 1,5 mio. kr. til kunstgræsbane.
   Projektet skal afsluttes ved betaling af 262.000 kr. til fondsbeskatning. Herefter afsluttes projektet.
  • 1,5 mio. kr. jordlægning og luftledninger.
   Projektet er afsluttet, men den endelige økonomiske opgørelse udestår
  • 2,0 mio. kr. til skoleombygning.
  • 1,2 mio. kr. til genopretning af skoler.
   Projektet er i gang og en række af opgaverne udføres parallelt med projekt for udbygning af St. Magleby Skole.
  • 1,5 mio. kr. til digitalisering og nye PC. Projektet er i gang og videreføres i 2015.
  • 0,8 mio. kr. til servicearealer på Enggården.
   Igangværende
  • 0,8 mio. kr. til ombygning af Saltholm på Enggården.
   Igangværende
  • 0,4 mio. kr. til omlægning af færgeareal
   Igangværende

  Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende anlægsprojekter.

  Det kan oplyses at anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og regnskabsmæssigt skal overførsler overføres ved beslutning.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en tillægsbevilling til anlæg i 2015 på 3.578.580 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Regnskab 2014 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 15/982

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2014 oversendes til revisionen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2013 på 105,8 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2014, det korrigerede budget 2014 samt regnskabet for 2014.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 4,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 27,8 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og det oprindelige budget er 32,1 mio. kr. Dette dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  • De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 1,4 mio. kr. højere. Det skyldes, at vi har fået flere indtægter på kildeskat.
  • De skattefinansierede driftsudgifter udviser en mindre udgift på 26,3 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen på de 26,3 mio.kr. fratrukket nedstående årsager.
   • Korrigeret med negative tillægsbevillinger 7,0 mio.kr.
   • Overførsler til budget 2015 5,4 mio.kr.
   • Omplacering fra drift til renter og afdrag
    på ældreboliglån                         3,0 mio.kr.
   • Tidsforskudt refusionsindtægt 3,0 mio.kr.
   • Afvigelse i alt 7,6 mio. kr.

  Administrationen er som en del af budgetprocessen ved at undersøge, hvor stor en andel af de 7,6 mio. kr. der kan nedskrives i 2016-2019.

  • Renteudgifterne er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært færre renteudgifter til vores lån
  • Anlægsudgifterne er 3,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Beløbet overføres til forbrug i 2015.

  Der har i 2014 været en likviditetsforøgelse på 0,4 mio. kr. Likviditeten er fremkommet ved følgende delposter:

  • regnskabsresultatet med 4,3 mio. kr.
  • lånoptagelse på 10,8 mio. kr.
  • øvrige finansforskydninger 1,8 mio. kr.
  • Afdrag på lån -16,5 mio. kr.

  Ved udgangen af 2014 var den regnskabsmæssige beholdning 105,8 mio. kr.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 338,1 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden med 7,5 mio. kr. i forhold til starten af året.

  Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 2,7 mio. kr.

  Regnskabet for 2014 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  LOVE/REGLER:

  § 45 i lov om kommunernes styrelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen yderligere bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

 • 7
  Forsikringsudbud - godkendelse af udbudsmateriale
  Sagsid.: 14/3165

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler at det udarbejdede udbudsmateriale vedrørende kommunens forsikringer godkendes til udsendelse og offentliggørelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. november 2014 godkendte Økonomiudvalget at administrationen efter indhentning af tilbud kunne indgå aftale med en forsikringsmæglervirksomhed der skulle forestå udarbejdelsen af udbudsmaterialet til det forsikringsudbud som Dragør Kommune skal gennemføre i 2015.

  Forsikringsmæglervirksomheden Contea blev valgt, og virksomheden har nu udarbejdet udkast til udbudsmateriale.

  Forsikringerne udbydes med samme portefølje som hidtil, og det er ikke påtænkt at Dragør Kommune skal være selvforsikrer på nogle forsikringsområder.

  Tilbud indhentes på en grundlæggende aftaleperiode på 4 år med mulighed for efterfølgende forlængelse i 2x 1 år.

  Udbudsmaterialet er – i lighed med tidligere udbud - udformet således, at tilbudsgiverne kan byde på hele – eller dele af forsikringsporteføljen og således at Dragør Kommune ved valg af tilbudsgiver(e) har mulighed for at sammensætte sin forsikringsportefølje på den for kommunen mest hensigtsmæssige måde.

  Administrationen anbefaler at udbudsmaterialet godkendes, således at udbuddet iværksættes umiddelbart med frist for at afgive tilbud primo august 2015.

  Når tilbuddene er gennemgået af administrationen sammen med Contea, vil der – forventeligt i september 2015 – blive fremlagt sag om valg af tilbudsgiver(e) til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  De udbudsretlige regler som foreskriver offentligt udbud i sager af denne type og økonomisk omfang.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunens samlede, årlige præmiebetaling er i 2015 på kr. ca. 4.7 mio.

  Contea oplyser, at forsikringsmarkedet i de seneste 4 år har udviklet sig således, at det vil være forventeligt at opnå præmiebesparelser gennem det kommende udbud.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Dragør Tennis - Ansøgning om kommunegaranti for lån
  Sagsid.: 15/973

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at der gives en garanti på 400.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har fremsendt ansøgning til Dragør Kommune om at yde en garanti på op til 400.000 kr. i form af en kommunegaranti til brug for et lån.

  Det nævnes at de 400.000 kr. skal bruges til at udbygge og forbedre tennisanlægget (jf. aftale fra 2014 mellem Dragør Tennis og Dragør Kommune om brugsret til areal ved Engvej 24).

  Det samlede projekt, som Dragør Tennis håber på kan igangsættes i august måned, estimeres til at koste omkring kr. 1.000.000 (tilbud er indhentet fra diverse kvalificerede danske leverandører), hvoraf Dragør Tennis selv bidrager med en opsparet egenkapital, på ca. kr. 600.000.

  Projektet består af følgende hovedelementer:

  - 3 nye tennisbaner, hvoraf den ene bane bliver en kombineret slåmur/ ung- domsbane

  - banebelysning på 1 eller 2 baner

  - gangsti fra klubhus til de nye baner.

  Lånet tilbagebetales over en periode på 6 år. Dette gøres blandt andet ved kontingentforhøjelse (kontingentet er holdt stabilt og uændret de sidste 4 år) og fortsat stram økonomistyring med mulighed for at spare op.

  Kort begrundelse:

  Det oplyses at over sommeren benytter Dragør Tennis’ godt 510 medlemmer flittigt banerne til træning, holdkampe, camps og diverse andre aktiviteter og banebelægningen er derfor høj. Dette bevirker at der til tider ikke kan initieres nye aktiviteter for klubbens medlemmer og Dragørs borgere.

  1/3 af klubbens medlemmer er børn som går til træning og spiller holdkampe på alle ugens hverdage. Den nye skolereform har bevirket at børnene får senere fri fra skole og træningstilbuddet kan derfor først starte senere på eftermiddagen og dette er med til at sætte yderligere pres på banetiderne i eftermiddags- og aftentimerne og dermed bliver det sværere for medlemmerne at finde ledige baner til almindeligt spil på hverdage.

  Dragør Tennis ser frem til et positivt svar, således at de kan komme videre med projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ansøgning om kommunegaranti på op til 400.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen foreslår, at de i ØU rejste spørgsmål belyses af forvaltningen før endelig beslutning træffes i KB

  For stemte 2 (C+V)

  Imod stemte 5 (A+L+O+T)

  Faldet

  Administrationens anbefaling med tilføjelse om, ”det præciseres, at der ikke gives øget driftstilskud”

  For stemte 5 (A+L+O+T)

  Undlod at stemme 2 (C+V)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  C foreslår at sagen sendes tilbage i udvalget

  For stemte:

   6 (C+I+V)

  Imod stemte:

  6 (L+O+T)

  Undlod at stemme:

  3 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  9 (A+L+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I)

  Undlod at stemme:

  3 (V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Jordlægning af luftledning Harevænget
  Sagsid.: 12/455

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at luftledninger på Harevænget jordlægges i forbindelse med genopretning af veje, og at udgiften på 320.000 finansieres af mindreforbruget på anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med opretningsarbejde af fortov og kantsten forud for årets asfaltslidlagsarbejder (Genopretning af veje) skal blandt andet dele af fortovene på Harevænget oprettes.

  DONG har færdiggjort deres jordlægning af luftledninger i Dragør Kommune, hvor Dragør Kommune ved samgravning har fået nedgravet vejbelysningskabel som forberedelse til den senere jordlægning af kommunens egne luftledninger. Derefter udestår dog fortsat ca. 11 km vej med luftledninger til vejbelysning, hvor DONG ikke har skullet jordlægge luftledninger. Harevænget er en af disse vejstrækninger og er ca. 1 km lang.

  I forbindelse med samgravningen med DONG gav forvaltningen bestilling på 25-27 km vejbelysningskabel fra NKT, som alle er produceret. Heraf udestår fortsat levering af og betaling for ca. 2,5 km kabel.

  Forvaltningen anbefaler, at dette kabel hjemtages og jordlægges i forbindelse med Vej- og Gartnerafdelingens opretningsarbejder på Harevænget. Herved undgås, at hele fortovet på Harevænget senere skal opgraves på grund af jordlægning af kabel. I forbindelse hermed vurderer forvaltningen i øvrigt, om andre af årets påtænkte genopretninger skal omdisponeres på grund af samtidig jordlægning af kabel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Til anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger i samarbejde med DONG har kommunalbestyrelsen den 19.12.2013 frigivet 2.990.800 kr. og projektet er afsluttet. Samgravningen har beløbet sig til 1.480.827 kr. Der er således et mindreforbrug på 1.509.973 kr. Forvaltningen anbefaler, at udgift til fortsat jordlægning af luftledninger fortsættes i eget regi finansieret af det mindre forbrug. Forvaltningen har disponeret 60.000 kr. til indkøb af det allerede bestilte og producerede vejbelysningskabel.

  I første omgang anbefales, at jordlægning af vejbelysningskabel på Harevænget på 320.000 kr. finansieres af mindreforbruget efter samgravning med DONG.

  Forvaltningen fremlægger i øvrigt til kommunens budget 2016 A skema for jordlægning af de resterende strækninger i kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

 • 10
  Frigivelse tunnelrenovering Harevænget
  Sagsid.: 15/160

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på i alt kr. 840.000 til renovering af den sidste tunnel under Hartkornsvej ved Harevænget, og at rådighedsbeløbet frigives

  2.

  at

  anlægsbevillingen finansieres ved:

  - kr. 610.900, afsat i anlægsbudget 2015 til renovering af tunnel ved Harevænget

  - kr. 44.000, mindreforbrug på renovering af tunnel ved Banestien i 2014

  - kr. 185.100, mindreforbrug på renovering af Kongevejen

  SAGSFREMSTILLING:

  Det styrende budget for renovering af tunnellen ved Harevænget er på kr. 840.000.

  I anlægsbudget 2015 er der afsat kr. 610.900 til renovering af denne, den sidste af fire tunneller under Hartkornsvej. Hertil kommer en forventet overførsel på kr. 44.000 efter renovering af den 3. tunnel i 2014. I alt en bevilling på kr. 654.900, hvilket medfører behov for en restfinansiering på kr. 185.100.

  I lighed med de 3 øvrige tunneller omfatter renoveringen etablering af ny vandtæt membran ovenpå tunnelen, så der ikke trænger vand ned betonkonstruktionen oppefra samt fjernelse af ødelagt beton og armering inde i konstruktionen, primært nede i tunnellen.

  I årevis er der piblet vand ud gennem den nederste del af støttemuren og i bunden af tunnelen med algevækst og glatte belægninger i bunden af tunnelen til følge. Disse gener vil ikke blive afhjulpet ved ovennævnte renovering. Forvaltningen har derfor iværksat en supplerende undersøgelse af afløbsledningerne nede i tunnellen, idet der er foretaget gennemspuling af ledningssystemet og tv-inspektion. Undersøgelserne er endnu ikke tilendebragt og fordrer yderligere tv-inspektion og rørspuling, som udføres i foråret 2015 for at klarlægge årsag(er) og løsning på denne problematik, så renoveringen af tunnelen kan omfatte alle aspekter. I alt forventes en udgift til undersøgelser og løsning på anslået kr. 100.000.

  Forvaltningen afholdt samlet licitation for de to sidste tunneller i 2014, hvor vindende bud for den sidste tunnel er på kr. 740.000. Inklusiv ovenstående supplerende undersøgelser og løsning et samlet budget på kr. 840.000.

  Selve tunnelrenoveringen forventes udført sensommer/efterår 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 610.900 til renovering af den sidste af 4 tunneller under Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2015. Hertil kommer forventet overførsel af kr. 44.000 fra renoveringen af den 3. tunnel i 2014. Til sammen et beløb på kr. 654.900.

  På Kommunalbestyrelsens møde i maj måned 2015 skal der tages stilling til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015, herunder en overførsel efter renoveringen af Kongevejen på kr. 491.124, der forventes at give et mindreforbrug på ca. kr. 450.000. Det anbefales, at restfinansieringen på kr. 185.100 tages fra dette projekt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

 • 11
  Genopretning af dagsinstitutioner 2015
  Sagsid.: 15/879

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 624.600 kr. til genopretning af dagsinstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2015 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens dagsinstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes indenfor normalbudgettet til almindelig vedligeholdelse.

  Der er i 2015 prioriteret aktiviteter på Kirkvejens SFO, samt Harevængets børnehave. Herudover afsættes ca. 25.000 kr. til uforudseelige udgifter og mindre akutte opgaver.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilaget.

  Genopretningsplanen for 2015 til 2017 viser en samlet udgift på ca. 1.600.000 kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring
  Sagsid.: 14/2175

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2015-2018 sendes i offentlig høring i 8 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, erhvervs- og planudvalget besluttede bl.a. den 2. september 2014, at affaldsplanen udarbejdes med forslag til at øge genanvendelsen af udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet til mindst 50 % i 2022, som følge af Regeringens krav i Ressourcestrategien. Derudover skal initiativerne i planen støtte op om Dragør Kommunes forpligtende tilsagn til ARC om at reducere mængden af dagrenovation til forbrænding med 20 % i 2030.

  Det centrale tiltag i forslag til Affaldsplan er at udnytte affaldets ressourcer bedre ved at styrke affaldssorteringen. Dette søges opnået ved gennemførelse af initiativer inden for otte initiativer:

  1. Borgertilfredshed

  2. Helhedsorienteret affaldssystem

  3. Genanvendelse af bioaffald

  4. Elektronikaffald og batterier

  5. Information og samarbejde

  6. Gode affaldsvaner

  7. Dialog med virksomheder

  8. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

  Affaldsplan 2015-2018 er udarbejdet og koordineret med Tårnby Kommune, således at initiativernes aktiviteter i affaldsplanen er afstemt i overensstemmelse med aftalen om forpligtende miljøsamarbejde.

  Affaldsplan 2015-2018 er opdelt i to dele; en kortlægnings- og prognosedel, samt en planlægnings- og målsætningsdel.

  I kortlægnings- og prognosedelen fremgår status for Dragør Kommunes indsamlingsordninger og evaluering af tidligere initiativer beskrives. Herefter er der udarbejdet grundlag for de kommende initiativer med henblik på at opfylde Dragør Kommunes målsætning om 50 % genanvendelse og 20% reduktion af dagrenovationen. Med baggrund i en forventet effekt af initiativerne er den forventede affaldsmængde fordelt på fraktioner og behandlingsform fremskrevet, herunder den forventede effekt på Dragør Kommunes omkostninger for håndtering af affaldet.

  I Planlægnings- og målsætningsdelen beskrives baggrunden for de udvalgte initiativer kort, som efterfølges af en beskrivelse af omfanget af initiativet, herunder fastlæggelse af målgruppe, aktiviteter, økonomiske konsekvenser, samt forventet tidsrum for aktiviteterne.

  Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af perioden 2015-2018.

  Formålet med opdelingen af planen i to dele er, at interessenter lettere kan finde information om planen og de kommende aktiviteter i Dragør Kommune, som fremgår af planlægnings- og målsætningsdelen. I kortlægnings- og prognosedelen kan den ønskede effekt af initiativet for affaldssorteringen aflæses og sammenholdes med den aktuelle udvikling af affaldsmængderne i planperioden.

  LOVE/REGLER:

  Miljøvurdering

  I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening af affaldsplanens miljøpåvirkning.

  Det er vurderet at gennemførsel af affaldsplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Den eventuelle efterfølgende beslutning om indførsel af yderligere sortering af husholdningsaffald til biologisk behandling kan medføre øget renovationsgebyr. Størrelsen vil bero på en konkret vurdering af ordning, omfang og aktuelle priser på indsamling og behandling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- erhverv- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Energiforbedringer 2015 - ESCO bygninger
  Sagsid.: 15/869

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en bevilling til ESCO projektet på 4.300.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 4.300.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

  Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme i 2009, og energimærkningen er anvendt som grundlag for prioritering af opgaverne, som blev påbegyndt i 2010.

  Aktiviteterne omfatter renovering af varme, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og installationer og udskiftning af vinduer.

  Endvidere er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang inden ændrerede regler betød at nye kommunale solcelleanlæg ikke mere er rentable. Der er p.t. opsat solceller på Enggården, St. Magleby Skole og Rådhuset. Anlæggene er i samme størrelsesorden, og den samlede årlige el-produktion ligger på ca. 50.000 kWh.

  Opgaverne i 2015 fordeler sig på 14 forskellige ejendomme, 3 skoler, 5 daginstitutioner, Rådhuset, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Materialegården, Wiedergården og Tolderbygning. Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 300.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 14 år. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om omfang, investering og energibesparelse.

  Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 – 2015. ESCO projektet afsluttes med bevillingen i 2015, og den samlede årlige energibesparelse er beregnet til 2.250.000 kr. I perioden 2011 – 2016 bliver den samlede budgetreduktion i alt 2.900.000 kr. og heraf udgør den nedlagte svømmehal ca. 400.000 kr. Den faktiske reduktion ligger således ca. 250.000 kr. over beregnet reduktion.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling lånefinansieres.

  Årlig reduktion af energiudgift ca. 300.000 kr. indregnes i budget 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Forslag fra T:

  T foreslår at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling

  For stemte:

  4 (L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  I (1)

  Faldet.

  Forslag fra I:

  I foreslår at energirenovering af Hollænderhallen afventer yderligere belysning af hallens fremtid.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen mener ikke, at det er fornuftigt at tage beslutning vedrørende Hollænderhallen, når man ikke har vedtaget en samlet plan for Hollænderhallens fremtid.

  Bilag

 • 14
  Aftale og frigivelse ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der indgås aftale med entreprenør om energirenovering af Dragør Kommunes vejbelysning i henhold til bilag 1.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 8.219.421 til igangsætning af energirenovering af vejbelysning, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udbuddet af Dragør Kommunes energirenovering af vejbelysning er nu gennemført. Alle 5 tilbud var konditionsmæssige og er af Dragør Kommunes belysningsrådgiver blevet gennemgået og vurderet i forhold til de i udbudsmaterialet valgte tildelingskriterier for det økonomisk mest fordelagtige tilbud bestående af dels prisen og dels de designmæssige løsninger. Jf. i øvrigt Lukket bilag 1.

  På baggrund heraf fremgår Dragør Kommunes tildelingsbeslutning øverst i afsnit 6 i bilag 1. Dette efterfølges af vægtningen af de enkelte delkriterier og en gennemgang af de enkelte bedømmelser af de tilbudte løsninger med armaturvalg, såvel prismæssigt som designmæssigt.

  Som det fremgår af bilag 1 ligger det valgte tilbud under Dragør Kommunes overslag på 16 mio. kr. ligesom den tilbudte garanterede energibesparelse afspejler Kommunens forventning.

  Ved indgåelse af aftale med den valgte entreprenør ved udgangen af maj måned kan energirenoveringen komme i gang til sommer 2015 og være afsluttet sommer 2019. Den endelige planlægning vil ske i samarbejde med entreprenøren og kommunens belysningsrådgiver.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye vejbelysning finansieret som et ESCO projekt er en del af anlægsbudgettet. I anlægsbudget 2015 forventes der overført kr. 8.219.421 til ESCO vejbelysning fra 2014. Se i øvrigt sagen om anlægsoverførsler 2014-2015. Ved frigivelse af beløbet kan 1. og 2. års energirenovering iværksættes.

  Den resterende sum op til 16 mio. kr. er inkluderet i anlægsbudget 2017-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udskiftning af vejbelysning i de bevaringsværdige byområder vil blive forelagt Dragør Bevaringsnævn og Store Magleby Bevaringsfond, før der tages endelig stilling til renovering i disse to byområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Ad 1)

  Anbefales over for KB

  Ad 2)

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen ønsker, at der frigives 4.65 mio. kr., som dækker forventede investeringer frem til sommeren 2016.

  For stemte:

  5 (I+L+T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1)

  For stemte:

  13 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Godkendt.

  Ad 2)

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (I+L)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen finder det unødvendigt at frigive midler til mere end et år ad gangen.

 • 15
  Dragør skole nord - tildeling af opgaven og frigivelse af anlægsbudget
  Sagsid.: 14/487

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  entreprenør Skou Gruppen A/S tildeles opgaven, idet de har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

  2.

  at

  option på udvidelse af bygningen med 76m², godkendes.

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på 16.6 mio. kr. og at rådighedsbeløbet på 10.8 mio. kr. i 2015 frigives til udbygning af Dragør Skole Nord.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. februar 2015 godkendt udbygning af Dragør Skole Nord i totalentreprise, herunder at der indhentes supplerende tilbud (option) på udvidelse af tilbygningen, i alt 76 m².

  Der har været afholdt en prækvalifikationsrunde, hvor 15 firmaer har søgt om at komme i betragtning til at afgive tilbud.

  5 blev udvalgt til at afgive tilbud på en totalentreprise, hvor tilbuddene vurderes efter princippet økonomisk mest fordelagtigt.

  Tilbuddene skulle bl.a. overholde en økonomisk ramme på 18.1 mio. kr. inkl. optioner for at være konditionsmæssige. Herudover konkurreres på kvalitet.

  Der er modtaget 5 tilbud.

  Vurdering af tilbud, pris og konkurrencen i øvrigt fremgår af vedlagte

  notat udarbejdet af White arkitekterne.

  Der er i notatet også opstillet et revideret anlægsbudget, hvor udbudsresultatet indgår.

  Det fremgår, at det er muligt at udbygge Dragør Skole Nord efter principperne som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar, samt at tilkøbe optionen på udvidelse af bygningen inden for anlægsbudgettet på i alt 18.1 mio. kr.

  Der er tilbudt et byggeri med muret facader og materialer i øvrigt som udbudt.

  Byggesummen andrager 16.6 mio. kr. fordeles på følende poster:

  Entreprenørens tilbudssum er på ca. 12.0 mio. kr.

  Optionen på udvidelsen har entreprenøren tilbudt til ca. 1.0 mio. kr.

  Grundudgifter til miljø, byggesags gebyr, forsikring m.m. 0.8 mio. kr.

  Entrepriseudgifter til vinterforanstaltninger m.m. 1.0 mio. kr.

  Tilpasningsudgifter til IT, tilpasninger, uforudsete udgifter 1.8 mio. kr.

  Herudover er der afholdt 0.5 mio. kr. til projekt og udbud.

  Det forventes at kontrakten kan indgås med entreprenøren i juni måned 2015, anlægsarbejderne forventes op startet primo juli 2015 og udbygningen forventes afsluttet med udgangen af juli 2016.

  Revideret tidsplan vil blive udarbejdet endeligt i samarbejde med entreprenøren i forbindelse med opstarten af byggeprocessen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. maj 2014 frigivet en

  anlægsbevilling på 500.000 kr. til brug for rådgivning i forbindelse med udbuddet.

  Der restere således en samlet anlægsudgift på 16.6 mio. kr. det giver en samlet anlægspris på 17.1 mio. kr.

  I anlægsbudgettet 2015 – 17 er der afsat 18.6 mio. kr. til projektet, disponeret med et forbrug på 0.5 mio. kr. i 2014, 12.0 mio. kr. i 2015, 5.0 mio. kr. i 2016 og 1.1 mio. i 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-05-2015

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-05-2015

  Udvalget følger BEPU´s anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af et to-familieshus til én ejendom
  Sagsid.: 15/946

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejerne af ejendommen Nordre Kinkelgade 44-48 at sammenlægge ejendommen til én bolig.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejerne af ejendommen Nordre Kinkelgade 44-48, Dragør har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge ejendommen - som i dag har status af 2 familieshus - til én bolig.

  Ejendommen blev i 2013 solgt samlet til de nuværende ejere.

  Begrundelsen for ønsket om at måtte sammenlægge boligen er, at SKAT har rådet ejerne til at få ændret status, fordi SKATS systemer ikke kan foretage korrekt beregning af skatteforholdene for ejerne og ejendommen så længe der er tale om et to-familiershus der er ejet af de samme personer.

  Plan og Teknik, Dragør Kommune er hørt i sagen og udtaler, at der intet planretligt er til hinder for at tillade en sammenlægning.

  Ejendommen fungerer og fremstår fysisk som én samlet ejendom og er i øvrigt beliggende på ét matrikelnummer.

  Det samlede areal vil efter en sammenlægning udgøre 284 m2.

  Boligreguleringsloven § 46 anfører, at det ikke uden kommunalbestyrelsen samtykke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist - herigennem ved sammenlægning.

  Da der intet planretligt er til hinder for en sammenlægning, og henset til begrundelsen for ansøgningen, anbefaler administrationen at sammenlægningen tillades.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46, der er sålydende:

  Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.

  Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

  a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,

  b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,

  c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

  I den konkrete sag er der tale om en ejendom der har formel status af at være et to-familiershus, men som reelt fungerer og fremstår som én bolig/samlet ejendom.

  Det er samtidig oplyst, at den sammenlagte ejendom vil få et areal på 284m2, og at kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

 • 17
  Indstillinger til ordinære generalforsamlinger i HOFOR 2015
  Sagsid.: 15/969

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
  2. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
  3. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
  4. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som revisor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der afholdes ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2015.

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Endvidere har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

  Ejerkommunerne har en repræsentant i hver af de to holdingselskabers bestyrelser. Allan Holst repræsenterer Dragør Kommune i begge selskaber.

  Holdingselskaberne skal efter lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan sendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen. I HOFOR Spildevand Holding A/S har Dragør Kommune 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen på baggrund af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen har én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne skriftligt uden fremmøde. Generalforsamlingerne og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Efterfølgende udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkter

  Med hensyn til indstillingens punkt 1, 2 og 3 henvises til de to vedlagte årsrapporter 2014 for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat.

  Se bilag 1 og 2

  I 2014 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 135.331.290 kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 19.965.772 kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

  Se bilag 3 og 4

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  For stemte 6 (A+C+O+V+T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  For stemte:

  13 (A+C+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (I+L)

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Kvalitetsstandarder 2015, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 14/3509

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice drøftes og godkendes med tilføjelse af henvisning til klageadgang og for madservice en tilføjelse af henvisning til ”anbefalinger for den danske institutionskost”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarder 2015 for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet har afgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag sammen med forvaltningens kommentarer til høringssvaret.

  På baggrund høringssvaret bliver følgende tilføjet i kvalitetsstandarderne:

  Henvisning til klageadgang.

  I kvalitetsstandarden for madservice henvises til, at maden overholder retningslinjerne i ’Anbefalinger for den danske institutionskost’ udgivet af Fødevarestyrelsen.

  Tidligere sagsfremstilling:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt fleksibel hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83.

  I Dragør Kommune er kvalitetsstandarderne senest godkendt i 2011. Serviceniveauet har været uændret i den mellemliggende periode.

  Kvalitetsstandarderne er i den mellemliggende periode blevet forelagt til politisk godkendelse den 4. december 2014. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udskyde godkendelsen til marts 2015, så ændringen i Servicelovens § 83 fra 1. januar 2015 indarbejdes i de nye kvalitetsstandarder.

  Ændringer i § 83 – Personlig hjælp, omsorg og pleje.

  I Servicelovens § 83 er der tilføjet en § 83 a vedrørende rehabiliteringsforløb. Den siger indledende ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1”.

  Konkret betyder det, at en borger skal tilbydes et forløb med fokus på hverdagsrehabiliterende hjælp, inden den varige hjælp efter § 83 tildeles. Formålet er at højne borgerens funktionsniveau til at kunne mestre mest mulig selv, før den varige hjælp tilbydes. Det er afgørende, at et rehabiliteringsforløb baserer sig på en konstruktiv dialog med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Hvis den samlede vurdering af borgerens behov og situation under rehabiliteringsforløbet er, at borgeren ikke magter at gennemføre rehabiliteringsforløbet, skal kommunen vurdere borgerens behov for hjælp efter § 83.

  I Dragør Kommunes kvalitetsstandarder for 2015 er de principielle konsekvenser i ændringerne i tildelingen af hjælp beskrevet. I 2015 vil forvaltningen pilotafprøve, hvordan ændringerne implementeres i praksis til gavn for borgerne i Dragør Kommune. På baggrund af disse erfaringer afgøres det, om ændringerne skal beskrives mere konkret i kvalitetsstandarderne for 2016.

  Øvrige ændringer

  Foruden ændringerne i kvalitetsstandarderne på grund af indførelsen af § 83 a, er følgende nyt i kvalitetsstandarderne for 2015 sammenholdt med de gamle kvalitetsstandarder fra 2011:

  Madservice leveres nu efter § 83 i Serviceloven og skal derfor beskrives i kvalitetsstandarden, hvilket ikke var tilfældet i 2011.

  Formen er ændret lidt, således at ydelserne er beskrevet mere skematisk med henblik på bedre overblik.

  I afsnittet ’Samspillet med borgeren’ pointeres det, at hjælpen som udgangspunkt leveres med et rehabiliterende sigte (hverdagsrehabilitering) uanset borgerens funktionsniveau.

  Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens ret til erstatningshjælp.

  Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens mulighed for at klage over levering af hjælpen.

  Det er blevet præciseret, at rengøring efter husdyr kun foretages i begrænset omfang.

  LOVE/REGLER:

  I Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning

  efter servicelovens §§ 83 og 86 præciseres følgende:

  ”§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en

  kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal

  genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Serviceniveauet er uændret, og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015.

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2015

  Forvaltningens anbefaling blev sat under afstemning.

  For stemte:

  5 (A+O+I+V+L)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  For stemte:

  12 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  T-gruppen kan bl.a. ikke leve med, at visse borgere kun tilbydes rengøring hver 3. uge. T-gruppen arbejder for forbedrede vilkår generelt på ældreområdet og finder ikke, at den foreslåede kvalitetsstandard lever op til dette. T-gruppen ønsker endvidere, at kvalitetsstandarden skal indeholde konkrete retningslinjer for gennemførelse af de lovbestemte rehabiliteringsforløb.

  Bilag

 • 19
  Godkendelse af årsregnskab 13/14 for Boligselskabet Strandparken
  Sagsid.: 15/962

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at årsregnskab 13/14 for Boligselskabet Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  2. at det godkendes at Dragør Kommune på styringsdialogmødet har følgende dagsorden til drøftelse med boligselskabet:

  a) Drøftelse af boligselskabets og afdelingernes økonomi generelt.

  b) Opfølgning på tilstrækkelige henlæggelser og drifts- og vedligeholdelsesplanerne.

  c) En drøftelse af anvisningsmuligheder og mulighederne for etablering af bofællesskaber (permanent boligplacering af flygtninge)

  d) En drøftelse af Strandparkens ønske om etablering af flere almene boliger; herunder navnlig boligselskabets overvejelser omkring den tidligere Rødtjørnens SFO.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsregnskab 13/14 med tilhørende revisionsprotokollat for det almene boligselskab Strandparken er modtaget og gennemgået af administrationen i Dragør Kommune.

  Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til påtegninger eller forbehold.

  Selve boligorganisationen har i regnskabsåret haft et overskud på kr. 302.599.

  Dispositionsfonden udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 6.927.574 hvoraf kr. 5.532.708 er disponibel dispositionsfond.

  Den samlede egenkapital udgør kr. 6.040.766 hvoraf kr. 4.615.700 er disponibel egenkapital.

  Arbejdskapitalen er negativ med kr. 887.00 og den negative arbejdskapital afvikles over to år, idet en afvikling over ét år ville medføre utilsigtet store huslejestigninger.

  For afdelingerne gør følgende resultat sig gældende for året:

  Afd. 1: har realiseret et overskud på kr. 109.000 og har en resultatkonto på kr. 552.000.

  Afd. 2: har realiseret et overskud på kr. 409.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 157.000

  Afd. 3: har realiseret et overskud på kr. 93.000 og har en resultatkonto på kr. 80.000.

  Afd. 4: Har realiseret et overskud på kr. 172.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 185.000.

  Afd. 5: har realiseret et overskud på kr. 365.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 98.000.

  Afd. 6: har realiseret et overskud på kr. 85.000 og har en resultatkonto på kr. 55.000.

  Afd. 7: har realiseret et overskud på kr. 8.000 og har et underskud på resultatkontoen på kr. 16.000.

  Afd. 8: har realiseret et overskud på kr. 73.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 33.000.

  Afd. 9: har ikke realiseret noget overskud, men har en resultatkonto på kr. 87.000.

  Afd. 10: har heller ikke realiseret noget overskud, men har en resultatkonto på kr. 118.000.

  Generelt er det administrationens vurdering, at der er tale om en yderst positiv udvikling, idet ingen afdelinger har realiseret et underskud i året, og at der således sker den forudsatte genopretning af selskabets og afdelingernes økonomi.

  Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund, at årsregnskabet godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  I forhold til henlæggelserne og deres forhold til drifts- og vedligeholdelsesplanerne anføres det dog i revisionsprotokollatet, at der bør være fokus på visse afdelinger, hvis henlæggelser ikke skønnes tilstrækkelige i forhold til den planlagte vedligeholdelse og istandsættelse efter fraflytning.

  Administrationen i Dragør Kommune agter på styringsdialogmødet at foretage en nærmere drøftelse med boligselskabet om, hvordan denne opgave nærmere agtes løftet.

  På styringsdialogmødet foreslår administrationen også, at muligheden for anvisning af boliger drøftes, samt at det afklares om boligselskabet kunne være indstillet på etablering af bofællesskaber i de større boliger med henblik på permanent boligplacering af flygtninge.

  Strandparken har tidligere – i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om midlertidig boligplacering af flygtninge - henvendt sig med interesse for at erhverve den tidligere Rødtjørnens SFO med henblik på opførelse af almene boliger.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2015, ”at Dragør Kommune optager en dialog med Boligselskabet Strandparken for at drøfte muligheden for at opføre yderligere et antal almene boliger i Dragør.”

  Administrationen i Dragør Kommune tilskrev den 23. marts 2015 formanden for Strandparken om indledning af denne dialog.

  Administrationen foreslog, at drøftelsen kunne finde sted på styringsdialogmødet som er aftalt til den 9. juni 2015, men tilbød samtidig, at der om ønskeligt kunne afholdes møde om emnet på et tidligere tidspunkt. Administrationen har ikke modtaget et ønske om et tidligere møde, og derfor opstartes dialogen på styringsdialogmødet.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet for økonomiudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som foreskriver at Kommunalbestyrelsen fører økonomisk tilsyn med de almene boliger; herunder gennem årsregnskabet ligesom kommunerne skal afholde styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Anbefales over for KB

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra A
  Sagsid.: 15/944

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst har på vegne af A-gruppen i mail af 22. april 2015 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

  ”A - gruppen foreslår, at Dragør Kommunalbestyrelse træffer beslutning om:

  at Dragør Kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold.

  Motivation:

  Socialdemokraterne mener ikke Dragør Kommune skal støtte transportvirksomheder, der tilbyder deres ansatte ansættelsesvilkår, der er ringere end de sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  V foreslår at sagen sendes til udvalgsbehandling i ØU

  For stemte:

  11 (C+L+O+V+T)

  Imod stemte:

  4 (A+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 21
  Forslag fra L
  Sagsid.: 15/972

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (L) har i mail den 25. april 2015 anmodet om, at følgende forslag behandles på mødet i Økonomiudvalget den 21. maj 2015:

  ”Med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning af 23. april 2015, om at meddele forvaltningen bemyndigelse til: "At undersøge muligheden for at bygge en kommunal svømmehal ved Hollænderhallen i Dragør", stiller Amager Listen hermed forslag om, at forvaltningen - i den specifikt nævnte undersøgelse - inddrager, indregner og videreformidler synspunkterne om den eventuelle ny svømmehals fysiske indretning fra repræsentanter for de relevante brugergrupper, herunder Dragør Svømmeklub (Dragør Dragons), "Skoleundervisningen", Ældrerådet, Handicaprådet, Dragør Ungdomsskole, Rehabiliteringsområdet/Enggården og andre relevante brugergrupper af en mulig ny svømmehal.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. maj 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-05-2015

  Ændringsforslag fra A+C+O+V:

  A+C+O+V foreslår, at sagen oversendes til BFKU for drøftelse af, hvordan borgerinddragelse kan finde sted, i lighed med den normale praksis som vi altid har haft i Dragør og ønsker at fastholde.

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Godkendt

  L begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder, at A,C,O og V"s ændringsforslag er rent politisk drilleri overfor Amagerlisten

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  A+C+I+O+V foreslår, at sagen oversendes til BFKU for drøftelse af, hvordan borgerinddragelse kan finde sted, i lighed med den normale praksis som vi altid har haft i Dragør og ønsker at fastholde.

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

 • 22
  Aktivitetshusets organisatoriske placering i den kommunale sundhedsopgave
  Sagsid.: 14/896

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at det godkendes, at Aktivitetshuset fortsat er en kommunalt drevet aktivitet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Aktivitetshusets tilbud og aktiviteter spiller en væsentlig rolle i den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til ældrebefolkningen. Antallet af ældre i Dragør Kommune stiger, hvilket vil få en betydning for kommunens økonomi og gøre betydningen af at have et forebyggende sundhedstilbud til de ældre endnu vigtigere.

  Fordele ved at Aktivitetshuset er kommunalt organiseret:

  Kommunen har mulighed for løbende dialog, direkte indflydelse på og samarbejde med Aktivitetshuset om, hvordan den kommunale forebyggende sundhedsopgave i forhold til ældrebefolkningen løses, herunder hvordan forskellige målgrupper nås.

  Kommunen har fleksibel adgang til Aktivitetshusets lokaler, når behovet opstår.

  Ulemper ved at Aktivitetshuset ikke er kommunalt organiseret:

  Driftsoverenskomsten vil være Dragør Kommunes eneste styringsredskab i forhold til Aktivitetshuset og kan derfor komme til at låse og afskære fra udvikling af nye indsatser og nye samarbejder.

  Aktivitetshuset skal have en startkapital.

  Fleksibiliteten i benyttelsen af lokalerne i Wiedergården mindskes, idet Aktivitetshuset som selvejende institution vil have råderet over egne lokaler.

  Brobygning for borgere fra forløbsprogrammer og integration af sårbare borgere i huset kan blive sværere, når skillelinjen mellem kommunen og Aktivitetshuset trækkes op.

  Samlet set er det forvaltningens anbefaling, at Aktivitetshuset fortsat er et kommunalt drevet tilbud. Dette skal ses i sammenhæng med det stigende antal ældre, øget fokus på forebyggelsesindsatsen og sammenhæng i den kommunale sundhedsopgave.

  LOVE/REGLER:

  Aktivitetshuset drives efter § 79 i Serviceloven om iværksættelse af eller tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Aktivitetshuset som fortsat kommunalt drevet aktivitet vil have uændret økonomi.

  Af sag fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget den 3. juni 2014 (Oplæg til videre undersøgelse af Aktivitetshusets muligheder for at drives som selvejende institution) fremgår følgende:

  ’Økonomien afhænger af, hvor mange funktioner Aktivitetshuset skal tilkøbe udefra. F. eks kan bogholderi, regnskab, revision, HR m.m. enten købes udefra eller fortsat varetages af Dragør Kommune. Hvis kommunen varetager disse funktioner, forventes overgangen til selvejende institution at være udgiftsneutral.

  Lederen kan ansættes af Bestyrelsen, der også har indflydelse på hvilken type og hvor mange medarbejdere, der ansættes.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2015

  Forvaltningens anbefaling blev sat under afstemning.

  For stemte:

  4 (A+O+I+V)

  Imod stemte:

  2 (T+L)

  Undlod at stemme:

  Herefter hævede Peter Læssøe (T) sagen til KB, jf. Styrelseslovens §23.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2015

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at forvaltningen undersøger perspektiverne i, at Aktivitetshuset bliver en selvejende institution.

  For stemte:

  6 (C+L+T)

  Imod stemte:

  9 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om SSU´s beslutning:

  For stemte:

  9 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  4 (L+T)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 23
  Spørgetid2
  Sagsid.: