Skip navigationen

Referat

Torsdag den 17. september 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Birger Larsen (O) var ikke til stede. Jørgen Honoré (O) var indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Der var ikke indkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. behandling af budget 2016-2019.
  Sagsid.: 14/3581

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at Økonomiudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 og 2 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
  2. at den nye tekniske korrektion jr. bilag 3 indarbejdes i budgetforslaget 2016-2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget 1. behandle budgetforslaget 2016-2019.

  Drift

  Budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015. Dertil kommer tekniske korrektioner vedrørende aftale om kommunernes økonomi, ny lovgivning samt senere beslutninger i Kommunalbestyrelsen herunder budgetopfølgninger mv.

  Forvaltningen har modtaget en korrigeret pris vedrørende Det Forpligtende Samarbejde, og anbefaler på denne baggrund, at en merudgift på 1,6 mio. kr. årligt indarbejdes som en ny teknisk korrektion i budget 2016-2019 jf. bilag 3.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2015. Dertil kommer nye politiske besluttede projekter samt ændringer i forhold til viden om overførsler fra budget 2015 til budget 2016 på de lånefinansierede områder (ESCO projekter).

  Øvrige budgetforudsætninger

  I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget for 2016-2019 er der ikke budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2015, dog er dækningsafgift på forretningsejendomme med henvisning til budgetvedtagelsen for 2 år siden af budget 2014-2017 nedsat til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

  Øvrige skattesatser er uændrede.

  LOVE/REGLER:

  Jfr. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt i høring med svarfrist den 3. september kl. 9.00. Forvaltningen har modtaget 28 høringssvar jf. bilag 4 - 38.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Ad 1

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Ad 1 budgetforslaget sendes til 2. behandling

  For stemte:

  12 (A+C+I+L+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Godkendt.

  Protokolbemærkning fra T-gruppen:

  T-gruppen finder ikke, at det foreliggende budgetforslag i tilstrækkelig grad afspejler kommunens realiserede driftsomkostninger. T-gruppen er grundlæggende imod, at ”budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2015”. Et budget bør først og fremmest tage udgangspunkt i realiseret driftsøkonomi, samt forventede renteudgifter, samt anlægsøkonomi.

  Ad 2

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Millionpulje 2015
  Sagsid.: 15/1718

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til millionpuljen på 624.600 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra flg:

  A. Lovliggørelse og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større opgaver som ikke kan rummes i alm. Drift

  E. Brugerønsker

  4 af i alt 9 planlagte opgaver er igangsat, da opgaverne var akutte. Udgiften fordeler sig således.

  Akutte opgaver, kr. 292.000 kr.

  Sikkerhedskrav, kr. 20.000

  Risiko for følgeskader, 240.000 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. sept. 2015.

  Økonomiudvalget den 10. sept. 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. sept. 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-09-2015

  Anbefales overfor ØU/KB, dog afventer gulvbelægningen i Nordstrandens Vuggestue budgettets vedtagelse.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  St.Magleby Skole, udearealer
  Sagsid.: 15/1541

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller:

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til etablering af forbedringer af udearealer på St. Magleby Skole, samt at beløbet frigives.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på kr. 250.000 til udførelse af bakkelandskabet beliggende mellem St. Magleby Skole og Kirkevejens SFO, så bakkelandskabet kan udvikles som legeområde samt at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  St. Magleby Skole er udbygget fra 2 til 3 spor. Der er derfor kommet flere elever, som cykler til skole og som afleveres i bil. I forbindelse med udbygningen har der ikke været midler til udearealer eller til at forbedre P-arealerne. I budget 2015 er der afsat 500.000 kr. til P-arealer på St. Magleby Skole.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til forbedring af cykelparkering og forhold ved afleveringen af elever i bil indenfor en ramme af 500.000 kr. Dette er under forudsætning af at vej- og gartnerafdelingen forestår arbejderne.

  Forslaget omfatter følgende aktiviteter:

  1. Cykelparkering ved nybygget indskoling
   Formålet er at øge antallet af cykelstativer og placere dem hensigtsmæssigt.
  2. Opretning af adgangsareal til St. Magleby Skole
   Formålet er, at etablere en klarere afgrænsning af skolebussens p-plads samt at give skolen en kønnere indgang fra Kirkevej. Det anses både at være for dyrt og uhensigtsmæssigt at etablere p-plads på hele forarealet, hvorfor Annesmindegrunden i stedet foreslås omlagt til legehave som en del af opretningen af området.
  3. ”Kiss and Ride” på P-plads fra Kirkevej
   Formålet er at imødekomme en sikker afsætning af skolebørn, og fjerne trafik fra skolebussens p-plads.
  4. Trapper og slisker i overgang ml. Hollænderhal og skole
   Formålet er at skabe en åben, sikker og tilgængelig overgang mellem Hollænderhallen og skolen, idet dette område i stigende grad anvendes af nye skoleelever, som går og cykler i skole.

  Forvaltningen foreslår derudover, at der indenfor den økonomiske ramme på i alt kr. 250.000, etables nedenstående forbedring af udearealerne på St. Magleby Skole:

  1. Afslutning af bakkelandskabet
   Formålet er at rydde op i eksisterende jorddepot, og færdiggøre bakkelandskabet, så det kan udvikles som legeområde. Området er beliggende mellem St. Magleby Skole og Kirkevejens SFO (langs boldbanerne mod Kirkevej).

  Vej- og gartnerafdelingen planlægger, at udføre opgaverne når der er kapacitet i afdelingen, og forventer, at arbejdet kan udføres i løbet af vinteren 2015/2016. Såfremt der mod forventning ikke er afsat midler nok, vil forbedringerne blive udført i prioriteret rækkefølge.

  Forslagene er udarbejdet i samarbejde med skolen og SFO’en Tulipanen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat kr. 500.000 til p-plads St.Magleby Skole.

  Der er i 2012 afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til skoleprojektet. Pengene er ikke øremærkede, og der resterer i dag 2.195.000 på dette anlægsprojekt.

  Det foreslås, at det vedlagte projekt for forbedringer af udearealerne til St. Magleby Skole på i alt kr. 750.000 finansieres af anlægsbevillingen til p-plads ved St. Magleby Skole samt at restbeløbet på 250.000 kr. finansieres af anlægsrammen på 2.195 mio. kr.

  Budgettet omfatter kun materialer, idet vej/gartnerafdelingen står for at udføre opgaven som prioriteret vinteraktivitet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forvaltningen har været i dialog med skolen, Hollænderhallen og SFO Tulipanen om fremsendte forslag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget d. 1.september 2015

  Økonomiudvalget d. 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen d. 17. september 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-09-2015

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Sagen udsættes og forslaget sendes til høring hos de berørte parter.

  For stemte:

  3 (I+O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forvaltningens forslag

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I)

  I stemmer imod da det er vores opfattelse at der er tale om et administrativt forslag, stik imod kommunalbestyrelsens tidligere tilkendegivelse ved behandling i KB. Til og frakørsel bør ske ad Halvejen.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Forslag fra Liste T

  Sagen sendes retur til udvalgsbehandling

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra Liste T

  Sagen udsættes og forslaget sendes til høring hos de berørte parter

  For stemte

  2 (L+T)

  Imod stemte

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C

  C foreslår, at forvaltningens indstilling godkendes, men at BEPU i oktober drøfter de parkeringsmæssige udfordringer ved Hollænderhallen

  For stemte

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (L)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Forslag fra T-gruppen

  T-gruppen foreslår, at der frigives kr. 750.000 til forbedring af udearealer ved St. Magleby Skole. Inden opstart og gennemførelse af anlægsarbejderne gennemføres en høring af relevante parter – herunder St. Magleby Kirke, skolebestyrelsen, institutioner, beboere – eventuelt gennem annoncering.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+L+T)

  Godkendt.

  Protokolbemærkning fra Asger Larsen (I)

  I stemmer imod da det er vores opfattelse at der er tale om et administrativt forslag, stik imod kommunalbestyrelsens tidligere tilkendegivelse ved behandling i KB. Til og frakørsel bør ske ad Halvejen.

  Bilag

 • 6
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger, OPP
  Sagsid.: 12/1417

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  kontrakt med Skou Gruppen A/S om vedligeholdelse af Dragør Kommunes bygninger forlænges med 1 år.

  2.

  at

  der igangsættes en udbudsproces med fokus på øget inddragelse af de bydende.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2013 godkendt tildelingen af opgaven med drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner til Skou Gruppen A/S fra marts 2013 til udgangen 2015.

  Nuværende kontrakt udløber den 31.12.2015. men der er mulighed for at forlænge kontrakten med et ekstra år (options år) således at Skou Gruppen A/S forsætter drift og vedligehold af kommunens bygninger og institutioner i hele 2016.

  Det er forvaltningens vurdering at en udbudsproces, med størst mulig involvering af de bydende, kan gennemføres på 6 til 8 måneder, fra igangsætning til opstart af entreprisen. Ideen er at sikre at bland andet de lokale leverandøre har mulighed for at deltage i udbudsprocessen.

  Forvaltningen vil foreslå at optionen på et år udnyttes og at udbudsprocessen gennemføres med opstart april 2016 således at en ny kontrakt kan træde i kraft pr. 1.1.2017.

  Det er i øvrigt forvaltningens vurdering at såvel kvalitet som økonomi i den eksisterende kontakt svarer til markedsprisen og samtidigt sikre en hurtig og sikker opgaveløsning.

  Opgaven omfatter ca. 65.000 m², fordelt på ca. 50 bygninger og endnu flere lokaliteter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 1. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-09-2015

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU/KB, dog kun med ½ års forlængelse.

  Ad. 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Afbud fra Morten Dreyer (O), Ole H. Hansen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Forslag fra C

  C foreslår, at BEPU indstilling godkendes, men at der ved genfremlæggelse af sagen belyses fordele og ulemper ved, at Dragør overgår til fagentrepriser

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

 • 7
  Godkendelse af social rammeaftale – udviklingsstrategi og styringsaftale 2016
  Sagsid.: 15/1702

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og godkender Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede

  social- og specialundervisningsområde samt udarbejdelse af den årlige rammeaftale.

  Den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi del), der er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2016.

  KKR Hovedstaden har den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender udviklingsstrategien og styringsaftalen i rammeaftale 2016 inden den 1. oktober 2015, således at rammeaftalen 2016 kan fastsættes senest den 15. oktober 2015. Rammeaftalen indeholder tilbud både inden for børne-, unge- og voksenområdet.

  I nedenstående sammenlægges væsentlige fokusområder.

  Udviklingsstrategien 2016

  På baggrund af kommunernes indberetninger har KKR konkluderet, at kommunerne overordnet set ikke oplever akutte problemstillinger i sammenhæng mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. Derfor vurderer KKR også, at der i 2016 ikke er behov for at indgå tværkommunale aftaler om reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af udviklingsstrategi 2016. Men selvom kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, så er der alligevel tendenser, der peger på, at kommunerne kan have vanskeligheder med at finde egnede og mest fordelagtige tilbud til visse målgrupper. På baggrund af disse udviklingstendenser er der udvalgt fire fokusområder, der danner grundlag for den tværkommunale koordination og samarbejde i KKR-regi i 2016:

  Fokusområder

  Når borgerne med svære og komplekse handicap bliver ældre.

  Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autisme spektrum forstyrrelser og ADHD.

  Behov for omstillingsparat tilbudsviften med stor fleksibilitet i tilbuddene.

  Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.


  Fokusområderne 1 og 2 bliver genstand for videndelingsaktiviteter blandt kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Der udarbejdes kommissorium for proceduren.

  Fokusområde 3 og 4 kommer til at indgå i KKR´s selvvalgte særlige tema for 2016: "Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området."

  Formålet med udviklingsstrategien er at udvikle og understøtte det tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen inden for det specialiserede socialområde.

  Dragør kommune mærker en øget fokusering på inklusion, og som også i stigende grad varetages, som hovedregel i lokalt regi. Dragør kommune kan nikke genkendende til disse 4 tendenser, som ses på landsplan.

  Styringsaftale 2016

  Styringsaftalen består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

  Styringsaftalen i 2016 indeholder følgende nye elementer:

  Takstudvikling

  Aftalen om takstudvikling for 2016, samt aftale om udvikling i overheadprocenten, blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

  Aftalen om takstudvikling indbefatter:

  Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

  Der skal arbejdes på, at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

  Dragør Kommune har ikke specialiserede tilbud, hvor der skal

  reguleres på taksten eller finansieringen af institutionen.

  Dermed har styringsaftalen alene relevans, når kommunen køber sig til eksterne tilbud, hvilket vi aktuelt har 12 af på børneområdet og 11 på voksenområdet. Dragør ser positivt på en nedsættelse af overheads-

  prisen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. september 2015.

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2015.

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-09-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra A - indkøb af flybilletter og transportydelser
  Sagsid.: 15/944

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at kommunen fremover anvender det billigste rejsebureau og indkøber flyrejser på SKI Rammeaftale 16.08,

  2. at kommunen ved flyrejser til Bornholm på nuværende tidspunkt som udgangspunkt benytter Danish Air Transport, der pt. er eneoperatør af ruteflyvninger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2015 at sagen om indkøb af flybilletter og tilsvarende transportydelser genoptages på ØU med forvaltningens bemærkninger.

  Forslaget fra A var, at kommunalbestyrelse træffer beslutning om:

  ”At Dragør Kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold”.

  Det er administrationens opfattelse, at det kan være vanskeligt uden udbud at håndtere et kommunalt vilkår om, at de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske vilkår.

  For så vidt angår flybilletter kunne en model være, at kommunen tilmelder sig Rammeaftale 16.08 fra SKI på flyrejser, hvor der kan købes flybilletter med faste rabatsatser.

  Når der købes gennem rammeaftalen, er kommunen sikret, at leverandøren har skrevet under på, at en række fundamentale forhold vedrørende samfundsansvar er i orden. Kravene baserer sig på de internationalt anerkendte principper og konventioner til eksempel:

  • FN’s Global Compact
  • OECD"s retningslinjer for multinationale virksomheder
  • ILO-konvention

  I udbudsmaterialet fra SKI er der blandt andet indarbejdet en arbejdsklausul om leverandørens pligt til at sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

  Rammeaftalen er opdelt i fire rutekategorier fordelt på 178 destinationer med i alt 268 ruter fordelt på 14 flyselskaber. Det er en forudsætning for brug af rammeaftalen, at kommunen anvender et rejsebureau ved bestilling af billetter.

  Administrationen har undersøgt priserne i to tilfældige rejsebureauer, og det billigste bureau pålægger flybillettens pris et gebyr på 46 kr. for indenrigsrejser og 164 kr. for rejser i Europa.

  Det er administrationens vurdering, at de pågældende gebyrer er rimelige, hvorfor det anbefales, at kommunen fremover anvender det billigste bureau og indkøber flyrejser på SKI Rammeaftale 16.08.

  For så vidt angår flyrejser til Bornholm anvender kommunen som udgangspunkt Danish Air Transport (DAT), som har indgået overenskomst med Serviceforbundet for selskabets piloter og kabineansatte. DAT er ikke med på aftalen fra SKI, og er pt. eneoperatør på ruteflyvninger til Bornholm.

  Men hensyn til ”tilsvarende transportydelser” som nævnt i forslaget fra A vil det medføre et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug at foretage yderligere undersøgelser, uden at opgaven på forhånd er klart defineret, idet eksempelvis både togdrift og færgefart kan omfatte udenlandske overenskomster, som ikke er svarende til sædvanlige danske vilkår. Derfor vil forvaltningen ikke foretage yderligere undersøgelser i forhold til tilsvarende transportydelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En beslutning om, at kommunen fremover anvender det billigste rejsebureau og indkøber flyrejser på SKI Rammeaftale 16.08 samt at kommunen benytter Danish Air Transport for så vidt angår flyrejser til Bornholm, forventes ikke at medføre væsentlige økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

 • 9
  Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af et tofamiliershus til én ejendom
  Sagsid.: 15/1645

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det tillades ejeren af ejendommen Fogdens Plads 13A at sammenlægge ejendommen til én bolig.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ejeren af ejendommen Fogdens Plads 13A, Dragør har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge ejendommen – som i dag er registreret med 2 boliger – til én ejendom.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at boligerne hver for sig på grund af ejendommens indretning ikke opfylder nutidens krav til at udgøre selvstændige boliger.

  Ejendommen, der oprindeligt er opført i 1784 er ikke udlejet, men ønskes benyttet af ejer selv.

  Det samlede beboelsesareal vil efter en sammenlægning udgøre 179 m2.

  Plan og Teknik vurderer, at der intet planretligt er til hinder for en sammenlægning.

  Dragør Kommune har tidligere i lignende sager givet tilladelse til en sammenlægning, og administrationen anbefaler derfor at der også gives tilladelse i denne sag.

  LOVE/REGLER:

  Boligreguleringsloven § 46, der er sålydende:

  Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.

  Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:

  a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m²,

  b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,

  c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig.

  I den konkrete sag er der tale om en ejendom der ikke i indretningsmæssig henseende opfylder nutidens krav til at udgøre 2 selvstændige boliger.

  Det er samtidigt oplyst at ejendommen efter en sammenlægning vil få et beboelsesareal på 179 m2, og at Kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. september 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-09-2015

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

 • 10
  Folkeafstemning om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning
  Sagsid.: 15/1759

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at udpegningen af valgbestyrelsen tages til efterretning
  2. at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole Syd og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen
  3. at der blandt valgstyrerne vælges to formænd
  4. at fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning
  5. at kommunalbestyrelsen udpeger én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem
  6. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege én stemmemodtager blandt personalet i valgsekretariatet til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem
  7. at kommunalbestyrelsen vælger fire af de udpegede valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer dagen før afstemningsdagen

  SAGSFREMSTILLING:

  Statsministeren har oplyst, at der skal afholdes folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark torsdag den 3. december 2015. I den forbindelse er der en række opgaver som påhviler kommunalbestyrelsen.

  Nedsættelse af valgbestyrelse og valg af stedfortrædere:

  I henhold til Folketingsvalgloven skal afstemningen i hver kommune forberedes og ledes af en valgbestyrelse. I opstillingskredse, der består af to kommuner, skal hver kommunalbestyrelse vælge fire medlemmer.

  Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt otte medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket bevirker, at borgmesteren i Tårnby Kommune er født formand for valgbestyrelsen og at valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

  I henhold til loven skal der for hver af de valgte til valgbestyrelsen vælges en stedfortræder.

  Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved konstitueringen nedsatte en valgbestyrelse til Folketingsvalg, EU-valg og Folkeafstemninger med følgende sammensætning:

  Nr. 1 Eik Dahl Bidstrup (V), stedfortræder Helle Barth (V)

  Nr. 2 Morten Dreyer (O), stedfortræder Birger Larsen (O)

  Nr. 3 Allan Holst (A), stedfortræder Ole K. Svendsen (A)

  Nr. 4 Peter Læssøe (T), stedfortræder Ebbe Kyrø (T)

  Det anbefales, at udpegningen tages til efterretning.

  Udpegning af valgstyrere:

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

  Der er tradition for, at hele kommunalbestyrelsen med undtagelsen af borgmesteren deltager på valgdagen som valgstyrere.

  Det skal foreslås, at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole Syd og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.

  Valg af formand for valgstyrerne:

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+C+O+V) udpeger den første formand. Der skal trækkes lod mellem valggruppe 1 og valggruppe 2 (I+L+T) om hvem der skal udpege den anden formand.

  Fastsættelse af antal tilforordnede vælgere:

  Valg af antal tilforordnede vælgere foretages af kommunalbestyrelsen.

  Der har tidligere i kommunalbestyrelsen været tradition for, at samtlige partier i kommunalbestyrelsen hver kan udpege tre tilforordnede, hvilket vil sige 21 i alt. Da behovet udgør 32 tilforordnede, vil administrationen supplere antallet efter forholdstalsvalgmetoden til de partier der er i kommunalbestyrelsen.

  Fast antal tilforordnede

  Tilforordnede af de 11

  Tilforordnede i alt

  A

  3

  2

  5

  C

  3

  1 eller 2*

  4 eller 5

  I

  3

  1

  4

  L

  3

  1

  4

  O

  3

  1 eller 2*

  4 eller 5

  T

  3

  2

  5

  V

  3

  2

  5

  *Der skal foretages lodtrækning mellem C og O om det 11. mandat. Administrationen fortager lodtrækningen og resultatet meddeles de respektive partiforeninger.

  Antallet af tilforordnede vælgere til hvert parti i kommunalbestyrelsen kan dog blive reduceret, hvis partier, som har opnået repræsentation i Folketinget, ønsker tilforordnede vælgere ved afstemningen. Dette gælder også opstillingsberettigede partier.

  Disse partier kan maksimalt hver udpege tre tilforordnede vælgere.

  Udpegning af tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens eget hjem

  Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Den stemmemodtager, der udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning, behøver ikke selv bo i kommunen.

  Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen udpeger én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem, og at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet i valgsekretariatet.

  Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem.

  Udpegning af fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer

  Valgstyrerne skal gennemgå de modtagne brevstemmer på afstemningsdagen inden afstemningens begyndelse. Gennemgangen skal om nødvendigt foretages dagen før afstemningsdagen. Der skal medvirke mindst to valgstyrere for hvert afstemningsområde ved gennemgangen, undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med valgsekretariatet.

  Gennemgangen foretages normalt dagen før afstemningsdagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget.

  Diætsatsen for hverv, der beslaglægger mere end fire timer, udgør 810 kr. pr. dag.

  Udgiften afholdes inden for budgettet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Godkendt.

  Ad 3

  Der blev trukket lod mellem valggruppe 1 (A+C+O+V) og valgruppe 2 (I+L+T) om, hvem der skulle udpege den anden formand for valgstyrerne. Valggruppe 2 vandt lodtrækningen og udpegede Asger Larsen (I).

 • 11
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-09-2015

  Bent Larsen stillede spørgsmål om flytning af ribber fra gymnastiksal på Vierdiget til tumlesal.

  Det blev besluttet, at administrationen sender et skriftligt svar.