Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. november 2015 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Jerrik Walløe (C), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Birger Larsen (O) var fraværende fra punkt 7.

Kenneth Gøtterup (C) var fraværende under punkt 12.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  ANBEFALING:

  Der var ikke indkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget
  Sagsid.: 15/762

  ANBEFALING:

  Det anbefales,

  1.

  at

  udvalget drøfter høringssvarene

  2.

  at

  Udvalget beslutter

  A

  Om der er elementer i høringssvarene, som ønskes indarbejdet i lokalplanen, med forbehold for at der som konsekvens af større ændringer, udarbejdes et tilrettet lokalplanforslag til offentliggørelse, i henhold til planlovens § 27, stk. 2.

  eller

  B

  Om forslag til Lokalplan 74 og tilhørende Kommuneplantillæg 2 godkendes i henhold til planlovens § 27, med de tilføjelser og præciseringer, der fremgår af kommentarerne til høringssvarene i Planlægningsnotat 02.15,

  3.

  at

  det tilkendegives overfor bygherren, at Dragør Kommune er indstillet på et projektsamarbejde om udformning af randzonen langs Sdr. Strandvej, med henblik på etablering af grøft til regnvandsafledning og sikring af stiforbindelser, og at træbeplantningen på vejarealet i den forbindelse fjernes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 blev forslag til Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget, med tilhørende Kommuneplantillæg 2, vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring.

  Planforslagene er vedlagt som Bilag 1.

  Der er i høringsperioden frem til 28. september 2015 modtaget følgende høringssvar:

  Gruppe A: 34 individuelle høringssvar,

  Gruppe B: 35 høringssvar, der tilslutter sig indlæg i Dragør Nyt om byggeriet,

  Gruppe C: 3 underskriftindsamlinger, med henholdsvis 277, 13 og 24 underskrifter.

  Planlægningsnotat nr. 02.15 (Bilag 2) indeholder en oversigt over høringssvarene med resuméer og kommentarer til de individuelle høringssvar.

  Alle individuelle høringssvar, tilslutninger til indlæg i Dragør Nyt samt de 3 underskriftindsamlinger indgår som særskilte bilag i sagen (Bilag 3 – 5).

  Sammenfattende om høringssvarene

  Det gennemgående tema i høringssvarene er indsigelse mod lokalplanforslagets vejledende bebyggelsesplan. Med henvisning til den eksisterende bebyggelse på naboarealerne langs Sdr. Strandvej findes bebyggelsesplanen for lukket i forhold til kystlandskabet og baglandet.

  Det foreslås, at alle boligstokke placeres vinkelret på kysten / Sdr. Strandvej, for derved at skabe åbne kiler gennem bebyggelsen.

  Den i høringssvar A2 rejste problemstilling om den mere detaljerede udformning af randzonen med hensyn til regnvandsgrøft og beplantning langs Sdr. Strandvej, findes mest hensigtsmæssigt afklaret gennem et efterfølgende projektsamarbejde mellem bygherre og Dragør Kommune.

  I nogle høringssvar foreslås forskellige ændringer, tilføjelser og præciseringer af mere planteknisk art, som umiddelbart kan indføjes. Det drejer sig bl.a. om præcisering af parkeringsdækningen, bekrevet i lokalplanens pkt. 7.5 (høringssvar A2) og reference til gældende varmeplan (høringssvar A24).

  Ændringer i lokalplanen

  I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen kan der foretages ændringer i planen, bl.a. ved imødekommelse af ændringsforslag, der er fremkommet i høringsperioden.

  Sådanne ændringer kan i henhold til planloven gennemføres efter en kortere, supplerende høring af berørte eller ved udarbejdelse, vedtagelse og offentliggørelse i min. 8 uger af et nyt planforslag, afhængigt af ændringens omfang og rækkevidde.

  Det skal i den forbindelse bemærkes, at reguleringen i Lokalplan 74, som ”projektlokalplan”, meget knytter sig til den vejledende bebyggelsesplan. Strukturelle og større ændringer i bebyggelsesplanen vurderes at forudsætte en ændret lokalplan.

  Videre proces og klageadgang

  Efter vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med evt. ændringer, offentliggøres vedtagelsen. Det er 4 uger efter denne offentliggørelse muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige forhold i forbindelse med vedtagelsen.

  LOVE/REGLER:

  Behandling af høringssvar og vedtagelse af en lokalplan med kommuneplantillæg sker i henhold til planlovens § 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planvedtagelsen i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Vedtagelsen af Lokalplan 74 danner forudsætning for den endelige gennemførelse af salget af ejendommen Vierdiget 2-4.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Vedtagelsen af planforslagene vil blive offentliggjort via Plansystem.dk og ved annoncering på kommunens hjemmeside samt i Dragør Nyt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1

  Høringssvarene blev drøftet.

  Ad. 2A

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Allan Holst (A) foreslår følgende indarbejdet i Lokalplan 74:

  - at regnvand håndteres på egen grund gennem LAR løsninger

  - at Dragør Kommune kan indgå i et projektsamarbejde med bygherren om randzonen langs Sdr. Strandvej, blandt andet om stiforbindelser og andre tiltag, der kan skabe en god forbindelse mellem bebyggelsen og strandarealet

  - at der etableres et parkeringsareal svarende til 1½ parkering pr. bolig, og at der samlet udlægges et areal med mulighed for 2 biler pr. bolig

  - at bebyggelsesplanen tilrettelægges således, at bebyggelse sker ’vinkelret’ og med varierende afstand til Sdr. Strandvej med henblik på at flest mulige boliger, nye såvel som eksisterende, får gode udsigtsforhold

  Ovenstående bør kunne håndteres inden for lokalplanforslaget uden fornyet høring. Eventuelt kan der etableres en nabohøring med en kortere frist end 8 uger. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. yderligere høring kan afklares ved henvendelse til Naturstyrelsen.

  For stemte:

  2 (A+T)

  Imod stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O). Hvidtjørn udtages af plantelisten.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 2 B

  For stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Allan Holst (A)

  Jeg kan ikke stemme for lokalplanforslaget på det foreliggende grundlag men anbefaler en dialog om den endelige udformning i det videre forløb.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

  Dragør Kommune bør afvise Lind og Risørs tilbud. Virksomhedens forslag til bebyggelse af Vierdiget-grunden lever ikke op til intentionerne i udbudsmaterialet. Desuden har virksomheden ikke vist fornøden vilje og interesse for at indgå i dialog om imødekommelse af Dragør Kommunes ønsker, herunder at engagere arkitekt- og byplanfaglig bistand med henblik på at sikre gode udsigtsforhold for alle og en bedre indpasning i forhold til den omgivende natur.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Forslag fra A:

  Sagen udsættes til der foreligger svar fra HORTEN

  For stemte 3 (A+L+T)

  Imod stemte 4 (C+O+V)

  Faldet

  A genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte 3 (A+L+T)

  Imod stemte 4 (C+O+V)

  Faldet

  O genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  For stemte 1 (O)

  Imod stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Faldet

  Ad 1

  Drøftet

  Ad 2 B

  For stemte 4 (C+O+V)

  Imod stemte 3 (A+L+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte 4 (C+O+V)

  Imod stemte 3 (A+L+T)

  Anbefales over for KB

  A videreførte protokoltilføjelse fra BEPU

  T videreførte protokoltilføjelse fra BEPU

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra L:

  at beslutning om stillingtagen til lokalplan /74 udsættes til KB mødet den 17. december 2015 med henblik på indhentning af en juridisk vurdering af i hvilket omfang Dragør kommune EVENTUELT kan gøres erstatningsansvarlig, såfremt Lind & Risør ikke kan godkende den af kommunalbestyrelsens vedtagne lokalplan”

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 10 (Ole Hansen (A)+ Ole Svendsen (A)+C+I+ O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Forslag fra Allan Holst (A):

  at Behandling af lokalforslaget for Vierdiget udsættes 1 måned med henblik på i denne periode at vurdere et nyligt indkommet bud på 104 mio. Kr. for Vierdiget.

  For stemte: 5 (Allan Holst (A)+L+T)

  Imod stemte: 8 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 2 (Ole Hansen (A) + Ole Svendsen (A))

  Faldet

  Forslag fra T:

  at Dragør Kommune indleder forhandlinger med Lind & Risør om at få indarbejdet elementerne fra høringssvarene i lokalplanen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 10 (Ole Hansen (A)+Ole Svendsen (A)+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad. 2B

  For stemte: 10 (Ole Hansen (A)+Ole Svendsen (A)+C+I+O + V)

  Imod stemte: 5 (Allan Holst (A) + T + L)

  Godkendt

  Ad. 3:

  For stemte: 10 (Ole Hansen (A) + Ole Svendsen (A)+ C+I+O + V)

  Imod stemte: 4 (L + T)

  Undlod at stemme: 1 Allan (A)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Allan Holst (A):

  Lokalplanen burde være ændret i overensstemmelse med høringssvaret vedr. byggeriets placering, samt efter vurdering af et højere bud

  Protokoltilføjelse fra T:

  Dragør Kommune bør afvise Lind og Risørs tilbud. Virksomhedens forslag til bebyggelse af Vierdiget-grunden lever ikke op til intentionerne i udbudsmaterialet. Desuden har virksomheden ikke vist fornøden vilje og interesse for at indgå i dialog om imødekommelse af Dragør Kommunes ønsker, herunder at engagere arkitekt- og byplanfaglig bistand med henblik på at sikre gode udsigtsforhold for alle og en bedre indpasning i forhold til den omgivende natur.

  Bilag

 • 4
  Opgaveløsningen på kontanthjælps – og sygedagpengeområdet
  Sagsid.: 15/1788

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget godkender en varig tillægsbevilling på 600.000 kr. til Borger og Social med henblik på at styrke kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. 
  2. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen med virkning fra 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet i Økonomiudvalget den 10. september 2015 blev sagen omhandlende ”Håndtering af opgaveløsningen på kontanthjælps- og sygedagpengeområderne” behandlet og følgende forslag besluttet:

  ”Der afsættes de nødvendige ressourcer mhp. rekruttering af medarbejdere for fortsat at kunne løse opgaven i Dragør Kommune.”

  Baggrund

  Administrationen orienterede på Økonomiudvalgsmøde den 10. september, at kontanthjælps- og sygedagpengeområdet er meget sårbart i Dragør Kommune. Administrationen anbefalede derfor, at Dragør Kommune skulle indgå samarbejde med Tårnby Kommune gennem en udvidelse af delaftalen. Anbefalingen blev afslået, jf. ovenstående beslutning.

  Ydelsesområdet er generelt et særdeles fagligt komplekst område, hvor der er mange lovgivningsmæssige justeringer, reformer, ændrede refusionssatser, opstramninger i forhold til rettigheder, tidsfrister m.v., som kræver stor faglig opmærksomhed og mange ressourcer fra medarbejderne. Områderne kræver, at medarbejderne har solidt kendskab til lovgivningen og beskæftigelsesområdet generelt.

  Som følge af, at sagsbehandlingen foregår i Tårnby Kommune og udbetalingen i Dragør Kommune, opleves der både en faglig og personalemæssig sårbarhed i Dragør Kommune, fordi der stilles større krav til den udbetalende enhed om at være fagligt og lovgivningsmæssigt opdateret.

  Som nævnt i tidligere sag har det øgede arbejdspres på medarbejderne skabt udfordringer i forhold til at overholde lovgivningen i praksis, sagsbehandlingstiden er blevet længere, og der forekommer flere klager.

  Aktuelt kan det oplyses, at der er modtaget omkring 10 borgmesterklager, og et stigende antal telefoniske henvendelser vedr. borgernes udbetalingssager. Grundet det øgede pres har det været nødvendigt at indføre telefontider til sagsbehandlerne.

  Såfremt medarbejderne ikke overholder tidsfrister i sagsbehandlingen af udbetalinger, har det direkte indvirkning på kommunens økonomi.

  Ved at opnormere sagsbehandlergruppen skabes der de nødvendige forudsætninger for at yde en kvalificeret service samt sikre borgernes retssikkerhed.

  Kontanthjælpsområdet

  Personalebehovet er vurderet til 1,5 årsværk, men området er igennem en længere periode blevet varetaget af én medarbejder. Dragør Kommune har ikke kunnet tiltrække og fastholde faste medarbejdere til varetagelsen af kontanthjælpsområdet. Det har resulteret i, at administrationen, i snart et år, har gjort brug af vikar på området. Stillingen har været opslået både i november 2014 og marts 2015, men det var ikke muligt at rekruttere kvalificerede ansøgere.

  Det er vanskeligt at tiltrække kvalificerede sagsbehandlere, fordi området er fagligt komplekst, og sagsbehandlere ønsker at være en del af et fagligt team, hvor der er mulighed for løbende at modtage faglig sparring m.m.

  Faktuelt

  Aktuelt har Dragør Kommune 347 åbne sager vedrørende hovedsageligt forsørgelsesydelser indenfor kontanthjælpsområdet.

  Udover de 347 sager har der været 172 åbne sager i løbet af 2015, dvs. sager som behandles og lukkes inden for samme år.

  Derudover er der 90 aktuelle integrationssager, som ligeledes er borgere på kontanthjælp/integrationsydelse. Her har der været et flow på 27 behandlede sager i løbet af 2015

  Det vejledende antal sager pr. årsværk på landsplan på kontanthjælpsområdet er almindeligvis 150-180 sager.

  På kontanthjælpsområdet har Dragør Kommune i alt brugt nettotal 14.965 mio. kr. i 2015.

  Sygedagpengeområdet

  Personalebehovet er vurderet til ét årsværk, men opgaven løses på nuværende tidspunkt med et forbrug på 22 ugentlige timer fordelt på to medarbejdere.

  Også på sygedagpengeområdet er der et stigende antal sager samtidig med, at der er afsat relativt få timer til opgaveløsningen. Konsekvensen af dette er, at medarbejderne på området ikke når alle opgaver. På dette område gælder, som på kontanthjælpsområdet, at Dragør Kommune er et ydelseskontor, der har udbetalingsforpligtelsen i forhold til kommunens borgere.

  Faktuelt

  Aktuelt er der 151 åbne sager på sygedagpengeområdet.

  Udover de 151 sager har der været et flow på 364 åbne sager i løbet af 2015.

  Det vejledende antal sager pr. årsværk på landsplan på sygedagpengeområdet er almindeligvis ca. 100 sager.

  På sygedagpengeområder er der i alt brugt nettotal 18.620 mio. kr. i 2015.

  Derudover kan det oplyses, at der vil være ekstraordinære opgaver på både kontanthjælps- og sygedagpengeområdet i forbindelse med indførelsen af nye IT-systemer som led i monopolbruddet.

  Administrationens vurdering

  Administrationen foreslår, at der tilføres 600.000 kr. til Borger og Social, svarende til 1,5 medarbejder med henblik på at styrke kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

  Såfremt Økonomiudvalget godkender opnormeringen foreslår administrationen også, at der oprettes et team bestående af medarbejdere på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, som vil kunne kvalitetssikre lovgivningsmæssige justeringer, reformer, ændrede refusionssatser, opstramninger m.v. Teamet skal kunne sparre og dele viden på områderne, således at de hele tiden er fagligt opdateret på nye regler, afgørelser m.v. På nuværende tidspunkt er det også vanskeligt for ledelsen at løfte den faglige sparringsopgave og udvikle medarbejderne på det faglige plan.

  Administrationen forudsætter etableringen af et team vil være en fordel i forhold til at rekruttere arbejdskraft til området. På nuværende tidspunkt har det netop været svært at tiltrække arbejdskraft på baggrund af, at medarbejderne sidder alene i jobfunktionen uden mulighed for sparring eller vidensdeling med kolleger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Borger og Social tilføres varigt 600.000 kr. til at styrke kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Denne tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen med virkning fra 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Ad 1-2

  For stemte              6 (A+C+L+O+T)

  Undlod at stemme     1 (V)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til fornyet behandling i udvalget

  For stemte:  5 (C+V)

  Imod stemte: 9 (A+O+L+T)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet.

  Ad 1-2

  For stemte:  9 (A+O+T+L)

  Imod stemte: 3 (I + C)

  Undlod at stemme: 3 (V)

  Godkendt.

 • 5
  Boligplacering af flygtninge i 2016
  Sagsid.: 15/1822

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes hvilke af nedenstående modeller administrationen skal arbejde videre med og belyse nærmere i forhold til boligplacering af flygtninge som modtages i 2016:

  1. Opsætning af yderligere 25 boligpavilloner ved Hollænderhallen.
  2. Leje af ejendomme.
  3. Køb af ejendomme.
  4. Etablering af bofællesskaber i nogle af de større almene lejeboliger.
  5. Beslutning om anvisning af lejere til helårsejendomme som står tomme i mere end 6 uger.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. februar 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen blandt andet, at omindrette Rødtjørnens SFO til midlertidig boligplacering af flygtninge i bygningen samt i boligpavilloner på ejendommens friarealer.

  Det blev også besluttet at placere 25 boligpavilloner på et grønt areal ved Hollænderhallen når lovgivningen (en mindre ændring af planloven) gav mulighed for det.

  Foranstående løsninger – som begge er påbegyndt – skulle tjene til midlertidig boligplacering af de flygtninge som Dragør Kommune modtager i 2015 – i alt 38.

  Nu har Dragør Kommune modtaget oplysning om, at kommunen i 2016 kan forvente at modtage 48 flygtninge som skal boligplaceres.

  Dette aktualiserer, at der træffes fornyede beslutninger om hvilke boligplaceringsmuligheder administrationen skal arbejde videre med.

  Kommunen har overordnet pligt til at foretage permanent boligplacering af flygtningene, men i det omfang der ikke er permanente boliger til rådighed, kan der ske midlertidig boligplacering.

  Med den seneste revision af planloven, blev kommunens dispensationsmuligheder til midlertidig boligplacering af asylansøgere forøget.

  Planlovens § 5u åbner således mulighed for, at der kan dispenseres fra lokalplaner, og at der uden lokalplan kan ske ændret anvendelse af eksisterende bygninger og gennemføres byggearbejder, med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til asylansøgere, i kommunens byzoneområder og i St. Magleby landsby.

  Det er i begge tilfælde en betingelse, at tilladelserne tidsbegrænses til maksimalt 5 år, at opholdsstederne sikres mod støjgener, og at eventuelle tilladelser offentligøres på kommunens hjemmeside.

  Lovændringen har ikke medført en forøgelse af placeringsmulighederne i Dragør Kommune, siden Kommunalbestyrelsens sidste behandling af sagen, og derfor fremlægges igen nogle af de forslag til boligplaceringsmuligheder, som blev behandlet tidligere på året.

  Det skal indledningsvist oplyses, at ud af de boligplaceringsmuligheder som oplistes i indstillingen vil kun få – om nogen – kunne anvendes til permanent boligplacering af flygtninge.

  Det hænger navnlig sammen med de krav som stilles til permanent boligplacering. Kravene gennemgås overordnet i bilag 2. Et af kravene er, at lejer skal kunne betale den husleje, som den anviste bolig koster.

  Da enlige flygtninge uden børn fremover vil modtage kr. 5040 efter skat i integrationsydelse pr. mdr., og vejledende rådighedsbeløb er på kr. 3.000 pr. mdr., når alle faste udgifter er betalt, anslås huslejeudgifterne til permanent boligplacering maksimalt at måtte være på omkring kr. 2.000 pr. mdr. alt afhængigt af, om der er hjemmel til at udbetale boligstøtte til lejemålet.

  I bilag 1 til denne sag er foretaget en gennemgang og beskrivelse af de muligheder der er anført i indstillingens pkt. 1-5.

  I bilag 2 er oplistet de krav og regler som gælder i forhold til midlertidig og permanent boligplacering m.v. samt reglerne for opnåelse af boligstøtte.

  I bilag 3 gives et opdateret bud på udgifterne for scenarier for boligplacering af flygtninge. Det bemærkes, at der til dels er tale om ”kendte forudsætninger” fra sagens behandling i 2015.

  Generelt skal det anføres, at der under alle omstændigheder vil være behov for at viceværtsstillingen styrkes gennem tilføjelse af yderligere en ressource, således at der kan ske fortsat relevant opfølgning på boligplaceringerne og sikre at ordningen også fremadrettet er velfungerende.

  LOVE/REGLER:

  Der henvises til uddybende beskrivelse i sagens bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien som kendt på nuværende tidspunkt er beskrevet i sagens bilag 3.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-10-2015

  C-gruppen foreslår, at KB retter henvendelse til ministeren endnu engang og påpeger det helt urimelige og uansvarlige i, at der ikke kan dispenseres fra gældende lovgivning så pavilloner kan etableres i landzone og anmoder om en dispensation.

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme     2 (L+O)

  Anbefales over for KB

  Ad 1

  For stemte 4 (A+C+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Undlod at stemme            1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme             1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte      3 (C+V)

  Undlod at stemme        2 (A+O)

  Faldet

  Ad 4

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme      1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ad 5

  For stemte 6 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme             1 (O)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra O:

  At sagen sendes tilbage til udvalget med henblik på belysning af yderligere alternativer.

  For stemte: 2 (O)

  Imod stemte: 12 (A+C+L+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet

  Ændringsforslag fra A:

  At punkterne 1-5 kan bringes i anvendelse under hensyn til den bedst mulige boligplacering og bedst mulig økonomi.

  For stemte: 3 (A)

  Imod stemte: 8 (V+C+O+I)

  Undlod at stemme 4 (T+L)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  At KB retter henvendelse til ministeren endnu engang og påpeger det helt urimelige og uansvarlige i, at der ikke kan dispenseres fra gældende lovgivning så pavilloner kan etableres i landzone og anmoder om en dispensation.

  For stemte: 8 (A+C+V)

  Imod stemte: 6 (O+T+L)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Ad 1

  For stemte: 9 (A+C+I+V)

  Imod stemte: 6 (O + T + L)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 12 (A+C+L+T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (V+ A+ C+ O+ I)

  Faldet.

  Ad 4:

  For stemte: 13 (A+C+I+L+T+V)

  Imod stemte: 2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 5:

  For stemte: 12 (A+C+ L+T+V)

  Imod stemte: 3 (O + I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Opstilling af en fællespavillon ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/2290

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der godkendes opstilling af en fællespavillon ved Hollænder-hallen.

  2.

  at

  der bevilges og frigives kr. 500.000 til opstilling af fællespavillon.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2015, at behandling af muligheden for opstilling af en fællespavillon, ved de nye boligpavilloner ved Hollænderhallen, blev sendt tilbage til genbehandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Dispensation til fællespavillon jf. planlovens § 19 behandles særskilt i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Beslutning vedr. opstilling af fællespavillon samt frigivelse behandles i Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget.

  Der foreligger nu konkret forslag til en fællespavillon, placeret og indrettet som vist på bilag 1 og 2.

  Baggrund

  Der er ønske om oprettelse af en fællespavillon, således at de 25 flygtninge, der løbende boligplaceres i pavillonerne ved Hollænderhallen, har mulighed for at benytte sig af fælles faciliteter samt deltage i fælles aktiviteter.

  Ønske om oprettelse af en fællespavillon begrundes således:

  Praktiske årsager

  • Det skaber adgang til fælles køkkenfaciliteter, da flygtninge har begrænset mulighed for madlavning i pavillonerne.
  • Der er behov for et vaskeri, således at der er mulighed for at vaske/tørre tøj. Især når der ikke er noget møntvaskeri i Dragør Kommune.

  Sociale årsager

  • Etablering af fælles pavillon vil muliggøre, at flygtninge kan mødes og spise sammen, møde sprogfæller og danne netværk.
  • Fælles arealer vil ligeledes også kunne anvendes til møder med kontaktpersoner m.v., da egne pavilloner kan opleves for små.
  • Fordelen ved fælles arealer er også, at man kan gå til/fra i for-hold til fælles aktiviteter.


  Der er modtaget forslag på anlægsudgifterne ved etablering af den på bilag 2 beskrevne fællespavillon. Beløbet udgør kr. 500.000, som engangsbeløb, og lejeudgiften udgør kr. 13.100 pr. måned.

  Beløbet på kr. 500.000 indeholder:

  • Levering og montage kr. 125.000,-
  • Indretning af køkken m.m. kr. 167.500,-
  • Hårde hvidevarer (cirka) kr. 100.000,-
  • Demontage kr. 105.000,-

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet udgør kr. 500.000, som engangsbeløb, og lejeudgiften udgør kr. 13.100 pr. måned.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  2 (L+T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe(T) hævede herefter sagen til KB.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Ad 1-2

  For stemte: 7 (A+L+T)

  Imod stemte: 8 (C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra C og V:

  At forvaltningen bemyndiges til at anvende det gamle bademesterrum ved Svømmehallen til evt. fællesrum. Evt. udgifter skal holdes inden for rammen

  For stemte: 8 (C+I+O+V)

  Imod stemte: 1 (L)

  Undlod at stemme: 6 (A + T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Forslag til erhvervs- og turismestrategi 2016-2020
  Sagsid.: 15/2251

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at forslag til erhvervs- og turismepolitik 2016-2020 samt handleplan for 2016 vedtages.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget vedtog på møde den 11. august 2015, at administrationen skulle arbejde for politisk godkendelse af en konkret strategi for erhverv og turisme inden årets udgang. Forslag hertil foreligger nu.

  Strategien består af fem overskrifter:

  · Sådan taler vi sammen

  · Det vil vi gøre for vores virksomheder

  · Det fokuserer vi på

  · Dragør er en attraktion

  · Hvem gør hvad

  Strategien fokuserer primært på at forbedre dialogen mellem kommune og erhverv, lette virksomhedernes adgang til kompetenceudviklingstilbud, forbedre rammerne for at drive erhverv i Dragør og at udnytte kommunens potentialer bedst muligt.

  Samtidig er der fokus på at tiltrække dagstursgæster til byen og at øge disses døgnforbrug.

  Det er intentionen, at strategien vedtages for en femårig periode, og at handleplanen fornys og behandles politisk en gang om året.

  Administrationen har afholdt møder med bestyrelserne i både Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. Begge organisationer har givet udtryk for, at en fælles strategi vil være at foretrække.

  Formandskaberne i begge foreninger har fået tilsendt et udkast, men har på nuværende tidspunkt ikke vedtaget strategien. Dette afventer en politisk tilkendegivelse.

  Erhvervsvirksomhederne i Dragør er på et debatmøde i regi af Dragør Erhverv den 21. oktober blevet præsenteret for hovedelementerne i udkastet til strategi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke foretaget nogen høring, men der har været afholdt dialogmøder med såvel Dragør Erhverv som Dragør Turistråd. Hertil kommer et debatmøde med virksomheder i Dragør i regi af Dragør Erhverv.

  Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi og handleplan vil den færdige strategi blive sendt til bestyrelserne i Dragør Turistråd og Dragør Erhverv til vedtagelse.

  Eventuelle bemærkninger fra denne behandling vil tilgå By-, Erhverv-, og Planudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen relation.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Forslag fra Liste T:

  At forslaget sendes i høring

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra T:

  At erhvervs- og turismestrategien sendes i høring hos Dragør Erhverv og Dragør Turistråd.

  For stemte: 5 (L+T+I)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at erhvervs- og turismestrategien evalueres efter et år sammen med handlingsplanen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 7 (A+O+V)

  Undlod at stemme: 3 (C+I)

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 13 (A+C+I+O+T+V)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 8
  Ansøgning om udvidelse af Sandagergård
  Sagsid.: 15/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at udvidelsen med 56 nye kontorpavilloner godkendes, og

  1.

  at

  der meddeles dispensation fra lokalplan 57, pkt. 4.2, i henhold til planlovens § 19 og § 20 stk. 2, om afgrænsning af byggefelt.

  2.

  at

  der meddeles landzonetilladelse til pavillonerne i henhold til planlovens § 35 stk. 1 og stk. 6, med udløb 31.12.2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om godkendelse af en udvidelse af Sandagergård, Fælledvej 8, med 56 kontorpavilloner, der skal rumme ca. 130 nye arbejdspladser. Pavillonerne har et samlet etageareal på 2240 m2 (bilag 1).

  Pavillonerne placeres på et ubenyttet parkeringsareal (kortbilag 2), der er beliggende i direkte tilknytning til de øvrige bebyggelsesarealer på ejendommen.

  Planforhold

  Ejendommen er omfattet af Lokalplan 57, og da pavillonerne placeres umiddelbart uden for lokalplanens byggefelt, forudsættes dispensation fra planens pkt. 4.2.

  Pavillonerne tænkes anvendt i ca. 6 år, og de forudsætter landzonetilladelse, der kan tidsbegrænses.

  Da pavillonerne ikke er synlige for omgivelserne, er de vurderet til at være af underordnet betydning for naboer, og høringer af disse er derfor udeladt.

  Vurdering

  Da den eksisterende parkeringskapacitet på ejendommen kan dække de nye arbejdspladser, ser forvaltningen ingen hensyn, der taler imod en dispensation til kontorpavillonerne.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2 og § 35 stk. 1 og stk. 6.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen konsekvenser for kommunen

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C gruppen:

  C gruppen anbefaler at kommunen svarer: "så længe miljøministeren afviser midlertidigt byggeri i landzone, ser kommunen sig ikke i stand til at give den ønskede dispensation."

  Asger Larsen (I) tilsluttede sig protokollen.

  Helle Barth (V) hævede herefter sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra C:

  Kommunen svarer: Så længe miljøministeren afviser midlertidigt byggeri i landzone, ser Dragør Kommune sig ikke i stand til at give den ønskede dispensation.

  For stemte:  4 (C+I+Jens Passarge (V))

  Imod stemte: 8 (A+O+T+L)

  Undlod at stemme: 2 (Eik Bidstrup (V)+Helle Barth (V))

  Faldet

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:  8 (A+O+L+T)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 5 (C+V)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 9
  Fortsættelse af byttemarked på genbrugspladsen
  Sagsid.: 15/2194

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  byttemarkedet på Dragør genbrugsplads bliver en permanent ordning

  2.

  at

  der fra 1. januar 2016 budgetteres med en årlig bevilling på kr. 200.000 til at drive byttemarkedet fremover, finansieret via opsparingen på området og fra 2017 via en takststigning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som et forsøg har der siden maj 2014 været etableret et byttemarked på Dragør genbrugsplads til erstatning for det tidligere byttecenter. Byttemarkedet har fungeret ved, at borgerne i løbet af ugen er kommet på genbrugspladsen med brugbare ting og afleveret dem til byttemarkedet. Hver lørdag har byttemarkedet været åbent fra kl. 10-14, hvor borgerne har kunnet komme og bytte.

  Byttemarkedet har haft stor succes: kunderne er glade for ordningen, det sikrer miljøgevinsten ved direkte genbrug, og det har elimineret de gener, der var ved det tidligere byttecenter. Hver lørdag benyttes byttemarkedet af ca. 250 borgere, der på en lørdag bytter ca. 1½ ton ting til direkte genbrug.

  Forvaltningen foreslår at fortsætte med det nuværende populære byttemarked, da det er meget vellidt blandt borgerne, og da det giver en stor miljøbesparelse i at genbruge ting, i stedet for at smide ud. Dermed får tingene ”nyt liv” og fortrænger de ressourcer, der ellers ville have været brugt til at producere nyt.

  Historik

  Der har igennem mange år været etableret et byttecenter på Dragør Genbrugsplads. Ordningen blev drevet af Amager Ressourcecenter, og var tiltænkt som en god service for borgerne til på en miljøvenlig at kunne aflevere/hente ting til direkte genbrug.

  Byttecentret har dog de seneste år været udfordret af forskellige problemstillinger, idet situationer med såkaldte super-klunsere har bevirket, at en del borgere har haft ubehagelige oplevelser, når de har benyttet byttecenteret. Dette har bevirket, at færre borgere benyttede byttecenteret, hvilket blev nævnt af mange borgere i genbrugspladsens seneste brugertilfredshedsundersøgelse. Brugbare ting, der ellers kunne være genbrugt, blev derfor afleveret i andre containere på genbrugspladsen. Situationen var den samme i byttecentrene i København og Frederiksberg Kommune.

  I Dragør Kommune har der som erstatning for byttecentret været forsøg med byttemarked. Ved byttemarked er der alene åbent om lørdagen med bemanding, hvorimod der ved byttecentret har været åbent hele ugen uden bemanding. Byttemarked har været en stor succes.

  Amager Ressourcecenters bestyrelse besluttede derfor den 12. februar 2015, at byttecentrene skulle lukkes i deres daværende form med udgangen af 2015. I stedet skulle byttecentrene erstattes af andre løsninger, der sikrer direkte genbrug. Bestyrelsen tilkendegav, at de foretrak en ordning med frivillige organisationer, der kunne afhente genbrugelige ting eller et byttemarked fx som byttemarked i Dragør, som ikke skulle finansieres af fælleskabet, men i givet fald af den enkelte kommune. Det koster i størrelses orden 200.000 kr. af drive ordningen videre.

  Forvaltningen har i samarbejde med Amager Ressourcecenter arbejdet på at finde alternative løsninger til byttecenter. Eventuelt samarbejde med kommunes genbrugsbutik er blevet undersøgt, men genbrugsbutikken har meddelt, at den ikke har kapacitet til at indgå et samarbejde.

  Hidtil har byttecenter og byttemarked været finansieret via genbrugspladsernes fælles driftsbudget. På Amager Ressourcecenters bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 blev det dog besluttet, at driftsbudgettet for direkte genbrugsordninger på genbrugspladserne skulle tages ud af fællesudgifterne, og i stedet afholdelse særskilt hos den enkelte kommune.

  Det koster kr. 200.000 årligt at drive byttemarkedet. Pengene går til ekstra bemanding på genbrugspladsen, svarende til 0,4 årsværk. Den ekstra bemanding på genbrugspladsen er nødvendig til at håndtere borgernes afleverede ting i løbet af ugen, til at opstille ting/rydde op i byttemarkedet, og til at bemande byttemarkedet i åbningstiden om lørdagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er gebyrfinansieret og betales direkte af borgerne. Det er muligt fra 2017 at indregne udgiften i taksten, men for 2016 foreslås det at driftsudgiften meddeles som en tillægsbevilling, finansieret over opsparingen på området som er på ca. 7.3 mio. kr. pr. ultimo 2014. Udgiften svarer til ca. 40 kr. pr. husstand pr. år.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ordningen er i overensstemmelse med kommunens Nye affaldsplan for 2015-2019. Affaldsplanen kan ses på www.dragoer.dk

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

  Økonomiudvalget den 19. november 2015.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Ad. 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  For stemte 3 (A+O+T)

  Imod stemte 3 (C+V)

  Undlod at stemme 1 (L)

  Faldet

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Ad 1 og 2.

  For stemte:  7 (A+O+T)

  Imod stemte: 6 (V+C+I)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

 • 10
  Oversigt over verserende sager - milepælsplanen november 2015
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at oversigten over verserende sager tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  ØU og KB fik henholdsvis den 9. og den 22. juni 2015 forelagt den seneste oversigt over verserende sager (milepælsplanen).

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling. Både ØU og KB kan beslutte, at projekter fjernes eller tilføjes planen.

  Milepælsplanen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Klimasikring, ARC og digitaliseringsstrategi (erstatter ordet hjemmeside) tilføjes milepælsplanen

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Taget til efterretning

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 11
  Mødeplan 2016
  Sagsid.: 15/2023

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at mødeplanen for 2016 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2016. Indholdet er beskrevet nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for Kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 21. juni er en tirsdag.

  Mødet den 6. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden Kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Budgethøringsmøder:

  Der er som i 2015 indlagt 2 budgethøringsmøder. Datoerne for disse er den 19. april og den 23. august 2016. Høringsmøderne er for borgere og foreninger. Disse møder afhænger dog af økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproces 2016, hvilket forventes behandlet i december 2015.

  Miniseminarer:

  Det kan konstateres, at der jævnligt opstår behov for en grundigere drøftelser af større emner som eksempelvis planstrategi.

  Det har vist sig vanskeligt at placere disse møder i kalenderen med kort varsel. Derfor foreslås det, at der i 2016-kalenderen reserveres tid til 3 miniseminarer fra kl. 17-20. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne, så aflyses de.

  Økonomiudvalget:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 12. april og den 14. juni er en tirsdag.

  Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social- og Sundhedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der møder på mandage den 11. januar, 9. maj og 3. oktober 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

  Budgetseminar:

  Der er forslag om budgetseminar den 18. marts og den 29. august 2016. Dette afhænger dog af beslutning i Økonomiudvalget om budgetproces 2016.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts 2016.

  Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børne og unge Topmøde tirsdag den 19. januar og onsdag den 20. januar 2016.

  Social- og Sundheds politisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundheds politisk Forum torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016.

  Plan og Tekniks politisk Forum:

  KL afholder Plan og Tekniks politisk Forum torsdag den 14. april og fredag den 15. april 2016.

  Kommunaløkonomisk Forum:

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. januar og fredag den 15. januar 2016.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-11-2015

  Ole Svendsen (A) forslår at møderne henlægges til kl. 8.00.

  For stemte:

  2 (Ole Svendsen (A) + C)

  Imod stemte:

  4 (O+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Allan Holst (A))

  Faldet

  Annette Nyvang (T) forslår at møderne henlægges til kl. 17.00

  For stemte:

  3 (O+T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Helle Barth (V) forslår at møderne forbliver som nu.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Godkendt.

  Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2015

  Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

  Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Anbefales over KB for så vidt angår egne møder

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 12
  Strandparken - godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelser, råderetssager
  Sagsid.: 15/2217

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at Boligselskabet Strandparken afd. 1 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 46,0 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder, og
  2. at Boligselskabet Strandparken afd. 2 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 8,6 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
  1. at Boligselskabet Strandparken afd. 5 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 21,2 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
  2. at Boligselskabet Strandparken afd. 7 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 2,8 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
  3. at Boligselskabet Strandparken afd. 8 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 2,0 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
  1. at Boligselskabet Strandparken afd. 9 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt kr. 6,27 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
  1. at de lejeforhøjelser som vil være en konsekvens af låneoptagelsen i afdelingerne 1,2,7,og 8 godkendes med en maksimal huslejestigning på kr. 1.110 pr. måned for de beboere der vælger at benytte råderetten, og i afdeling 5 med kr. 890 og i afdeling 9 med kr. 610 pr. måned.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har den 19. oktober 2015 fremsendt ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelse i de såkaldte råderetssager for afdelingerne 1,2,5,7,8 og 9 i Strandparken.

  Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2015 imødekommet en lignende ansøgning fra Strandparken, afdelingerne 4 og 6.

  Alle afdelingerne har i henhold til reglerne afholdt beboermøde, og har godkendt råderetskataloget.

  Råderetssager er reguleret af lovgivningen for almene boliger.

  Reglerne indebærer mulighed for, at afdelingsmødet kan beslutte at tillade, at de lejere som ønsker det, kan få lov at udføre moderniseringsarbejder i lejeboligen, som lejere normalt ikke har adgang til at udføre.

  Der er typisk tale om udskiftning af køkken og bad, og det er helt frivilligt for lejerne om de vil benytte sig af råderetten.

  Arbejderne finansieres ved at boligselskabet optager et lån til dækning af udgiften. Det er boligorganisationen som skal sørge for, at arbejderne udføres.

  Lånet tilbagebetales som en lejeforhøjelse af de lejere som har valgt at benytte råderetten.

  Hvis lejerne fraflytter i den periode lånet betales tilbage, påhviler lejeforhøjelsen lejligheden/den ny lejer som så modsvarende overtager en lejlighed som er delvist moderniseret gennem råderetsarbejderne.

  I henhold til lovgivningen kan en boligforening ikke optage lån uden kommunalbestyrelsen godkendelse, ligesom de lejeforhøjelser som er en konsekvens af låneoptagelsen i råderetssager og som overstiger 5% af den årlige husleje også skal godkendes af kommunalbestyrelsen før de kan effektueres.

  Da det er frivilligt for lejerne om de vil benytte råderetten kan det eksakte lånebehov ikke opgøres for hver enkelt afdeling.

  Derfor ansøger afdelingerne om en maksimal låneramme, opgjort som det højeste lånebeløb der ville skulle optages, hvis alle lejemål skal låne det maksimale lånebeløb, afdelingerne respektivt har besluttet

  Afdeling 1:

  Afdelingen har besluttet, at der maksimalt kan optages lån for kr. 200.000 pr. lejemål.

  Afskrivningshorisonten på arbejderne – og dermed tilbagebetalingsperioden på de enkelte lån – er fastsat til 20 år.

  Hvis alle 230 lejemål låner kr. 200.000 til råderetsarbejder, er der behov for en låneramme på maksimalt 46,0 mio. kr. da afdelingen består af 106 lejemål.

  Det oplyses i ansøgningen, at en låneoptagelse på kr. 200.000 vil medføre en huslejestigning på maksimalt kr. 1.100 pr. måned for de enkelte lejemål der benytter råderetten og låner det maksimale beløb.

  På nuværende tidspunkt er lejen pr. m2 kr. 737 pr. år og en låneoptagelse på kr. 200.000 vil medføre at en bolig på 64 m2 vil koste kr.4.485 pr. måned efter lejestigning og en bolig på 101 m2 vil koste kr. 7.311 pr. måned.

  Afdeling 2 :

  Også i denne afdeling er afskrivningshorisonten og dermed tilbagebetalingsperioden fastsat til 20 år, medens det maksimale beløb der er besluttet at kunne optages lån for er kr. 200.000 pr. lejemål i denne afdeling.

  Såfremt alle 43 lejemål optager lån med kr. 200.000 vil dette indebære en maksimal lejestigning på kr. 1.100 pr. lejemål pr. måned, og der vil være behov for en maksimal låneramme på 8,6 mio. kr.

  Den nuværende leje er kr. 1.013 pr. m2 pr. år og efter en evt. låneoptagelse betyder dette at en bolig på 52m2 vil koste kr. 5.637 pr. måned og en bolig på 104m2 vil koste 9.775.

  Afdeling 5:

  Afskrivningshorisonten er også hér besluttet til 20 år, og det maksimale beløb der kan optages lån for pr. lejlighed er kr. 160.000.

  Hvis alle 106 lejemål optager lån for kr. 160.000 medfører dette et lånebehov på i alt 21,2 mio. kr.

  Den nuværende årlige leje er kr. 1.198 pr.m2.

  Lejeforhøjelsen vil være kr. 890 pr. måned, og det indebærer at en lejlighed på 54m2 vil koste kr. 5.866 pr. måned og en lejlighed på 107 m2 vil koste kr. 10.749 pr. måned.

  Afdeling 7:

  Det maksimale beløb der kan lånes er kr. 200.000 pr. lejemål, og afskrivningshorisonten er 20 år.

  Hvis alle 14 lejemål benytter råderetten medfører dette et lånebov på kr. 2,8 mio. kr.

  Den nuværende årlige leje er kr. 1.073 pr. m2.

  Lejestigningen vil være kr. 1.110 pr. måned og en bolig på 46 m2 vil koste 5.445 pr. måned og en bolig på 87 m2 kr. 8.589 pr. måned.

  Afdeling 8:

  Afdelingen har besluttet en afskrivningshorisont på 20 år, og det maksimale beløb der kan optages lån for pr. lejemål er kr. 200.000.

  Hvis alle 10 lejemål optager lån, er der derfor et samlet behov for en maksimal låneoptagelse på 2,0 mio. kr.

  Nuværende leje er kr. 1.198 pr. m2 og lejeforhøjelsen vil ved en optagelse af lån for kr. 200.000 være kr. 1.110 pr. måned.

  En bolig på 22 m2 vil herefter koste kr. 3.196 pr. måned og en bolig på 71 m2 kr. 8.165.

  Afdeling 9:

  Det maksimale beløb der kan optages lån for pr. lejemål er kr. 110.000.

  Såfremt alle 57 lejemål i afdelingen optager lån medfører det et samlet lånebehov på kr. 6,27 mio. kr.

  Lejen er i dag kr. 1.033 pr. m2 pr. år og ved fuld udnyttelse af lånerammen pr. lejemål vil huslejestigningen udgøre kr. 610 pr. måned.

  En bolig på 105 m2 vil herefter koste kr. 9.620 pr. måned.

  Råderetten indebærer en mulighed for, at lejerne i de almene boliger kan vælge at få indflydelse på moderniseringen af deres bolig og dermed opnå større tilfredshed med boligen samtidigt med, at boligen bringes i en tidssvarende stand.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at Strandparken afdelingerne 1,2,5,7,8 og 9 tillades en maksimal låneoptagelse og lejeforhøjelse som ansøgt.

  LOVE/REGLER:

  Lovgivningen om almene boliger regulerer råderetsarbejderne. Der er redegjort for hovedindholdet af de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  For stemte: 12 (A+C+O+L+T+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede

  Bilag

 • 13
  Digitaliseringstrategi 2016-2020 Dragør Kommune
  Sagsid.: 15/2417

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller, at digitaliseringsstrategien 2016-2020 godkendes, og at den efterfølgende udmøntes i konkrete handleplaner og projekter

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi skal understøtte en god og effektiv service til kommunens borgere og virksomheder.

  De fleste områder og ydelser er i dag understøttet af digitale løsninger. Strategien dækker ikke alle områder, men den fokuserer på de temaer, som forventes prioriteret i perioden.

  De grundlæggende principper

  Strategien baserer sig på de grundlæggende principper for digitaliseringsarbejdet i kommunen:

  • Vi opfinder som udgangspunkt ikke løsninger fra bunden.

  • Vi indgår gerne i samarbejder med andre kommuner for at opnå fordele for Dragør Kommunes opgaveløsning og borgere

  • Vi opfylder alle nationale krav og regler

  • Vi vil gerne markere os på det digitale danmarkskort, men ikke nødvendigvis som nr. 1

  De nationale rammer

  Dragør Kommunes strategi vedrører lokale forhold, og den fungerer i sammenhæng med de nationale rammer. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 ”Lokale og digital – et sammenhængende Danmark” er skrevet i samarbejde mellem KL og kommunerne. Den fælleskommunale strategi udgør i vidt omfang den bruttoliste af temaer, som Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi er inspireret af. Begge strategier lægger et spor frem mod 2020, som styrker borgernes oplevelse af nærhed og indflydelse på egen situation samtidigt med, at borgerne møder en sammenhængende og effektiv offentlig sektor.

  Udvalgte temaer for Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi:

  • Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen

  • Borgerbetjening 3.0

  • Adgang til offentlige data/ Sikkerhed og tilgængelighed

  • Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler

  • Borgerne – at mestre eget liv

  • Børn og unge – digital sammenhæng

  • Effektiv styring og administration

  Udmøntes i konkrete handleplaner og projekter

  Strategien vil efterfølgende blive udmøntet i konkrete handleplaner og projekter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. november 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-11-2015

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Forslag fra T:

  At digitaliseringsstrategien evalueres efter et år, således at IT-aftaler mellem staten og kommunerne kan indarbejdes.

  For stemte: 6 (C+L+T)
  Undlod at stemme: 8 (A+I+O+V)

  Godkendt

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

  Bilag

 • 14
  Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen
  Sagsid.: 15/2434

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansøgning fra Birgitte Brix Bendtsen om permanent udtræden af kommunalbestyrelsen imødekommes med virkning fra efter mødet i kommunalbestyrelsen den 26. november 2015 og at Jerrik Walløe indtræder permanent i kommunalbestyrelsen med virkning fra dette tidspunkt
  2. at Jerrik Walløe indtræder i Birgitte Brix Bendtsens poster

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 27. august 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at imødekomme anmodning fra Birgitte Brix Bendtsen om midlertidigt at træde ud af kommunalbestyrelsen frem til udgangen af 2015.

  Birgitte Brix Bendtsen har i mail af 7. november 2015 anmodet om tilladelse til permanent at træde ud af kommunalbestyrelsen efter kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2015.

  Birgitte Brix Bendtsen har begrundet anmodningen således:

  ”Grundet jobskifte til HR chef med øget opgaver og rejseaktivitet inden- og udenlands vil jeg ikke kunne varetage hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem forsvarligt og derfor anmoder jeg om udtræden”.

  Det fremgår af den kommunale valglov § 103, at et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

  Det fremgår endvidere af den kommunale valglov § 104, at når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted. Jerrik Walløe er stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen.

  Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 1, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori hun er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  Gruppen der udpegede Birgitte Brix Bendtsen er A+C+O+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Birgitte Brix Bendtsen er udpeget:

  Økonomiudvalget, By-, Erhvervs- og Planudvalget, Valgbestyrelse ved kommunale valg, Valgbestyrelse for skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Køjevænget, Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Høgevænget.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsen imødekommer ansøgning fra Birgitte Brix Bendtsen om udtræden af kommunalbestyrelsen efter mødet i kommunalbestyrelsen den 26. november 2015 og at Jerrik Walløe indtræder permanent i kommunalbestyrelsen.

  Endvidere anbefales det, at Jerrik Walløe indtræder i Birgitte Brix Bendtsens poster.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I § 30 i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv fremgår det, at vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

  Birgitte Brix Bendtsen har modtaget vederlag for september, oktober og november 2015.

  Ved indtræden i kommunalbestyrelsen efter den kommunale valglovs § 91, ydes vederlag forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Godkendt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede

 • 15
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-11-2015

  Poul Erik Gjerka spurgte til, om kommunen har overvejet, at bruge den gamle svømmehal i forbindelse med husning af flygtninge.

  Borgmesteren svarede, at det havde været overvejet og fundet for dyrt.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede