Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (L)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Jørgen Honoré (O) deltog i stedet for Birger Larsen (O)
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Der var ikke indkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Ajourført kasse- og regnskabsregulativ
  Sagsid.: 16/62

  RESUMÉ:

  Kommunens eksisterende kasse- og regnskabsregulativ blev politisk godkendt den 6. april 1995. Vedlagt er kasse- og regnskabsregulativet blevet ajourført med fortrinsvis ny lovgivning og politiske beslutninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Kasse- og regnskabsregulativet godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kasse- og regnskabsregulativet beskriver på overordnet plan hvordan økonomistyring skal udføres. Kasse- og regnskabsregulativet indeholder blandt andet bestemmelser og vejledninger om:

  Bevillingsregler

  Regler om bogføring, attestation og anvisning

  Principper for budgetlægning

  Organiseringen af økonomistyringen

  Økonomistyring af anlægsprojekter

  Administrationen har revideret Kasse- og regnskabsregulativet, fordi det skal afspejle Dragør Kommunes praksis.

  De væsentligste ændringer i det nye Kasse- og regnskabsregulativ er beskrevet nedenfor.

  • Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er skrevet ind i Kasse- og regnskabsregulativet
  • Kommunalbestyrelsens porteføljepleje er der henvist til.
  • Økonomisystemet Opus er blevet implementeret i Kasse- og regnskabsregulativet.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven §42, stk. 7 om , at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige opgaves forskrifter vedrørende forretningsgangen for kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet tilstilles for den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kasse- og regnskabsregulativet beskriver på overordnet plan hvordan kommunens økonomistyring skal udføres.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regulativet har været tilsendt kommunens revision. De har ikke haft kommentarer til regulativet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte                                  6 (A+C+L+O+V)               

  Imod stemte                               1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at alle bevillinger over 200.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at kasse- og regnskabsregulativet er for uambitiøst eksempelvis udtrykt ved: ”Regnskabet aflægges snarest muligt efter regnskabsårets udløb, dog senest 1. maj”. Det samlede regulativ er for løst formuleret og vil ikke medføre en løbende optimering af kommunens økonomistyring og regnskabsaflæggelse

  Bilag

 • 4
  Revisionsregulativ
  Sagsid.: 16/63

  RESUMÉ:

  Ajourført revisionsregulativ

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at revisionsregulativet godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter udbud af revisionsopgaven, med politisk beslutning i december 2014, skal revisionsregulativet ajourføres med de nye aftaler der er indgået med revisionsfirmaet.

  Revisionsfirmaet er det samme, nemlig BDO kommunernes revision.

  Regulativets væsentligste ændring er indføjelsen, at der er revisionen der udøver kontrol med kommunens institutioners rådighedskasser minimum 2 gange årlig.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at aftale med ekstern revision ændres til, at kommunen selv kan foreslå et område til revidering.

  For stemte:  4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+O+V+ I)

  Faldet

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:  4 (L+T)

  Godkendt

  Bilag

 • 5
  Sygefraværspolitik
  Sagsid.: 15/2637

  ANBEFALING:

  Det indstilles,

  1. at udkast til ny sygefraværspolitik godkendes.

  2. at vejledninger til håndtering af sygefravær tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 er sagen tilføjet nye bilag i form af vejledninger til håndtering af sygefravær samt en folder målrettet til medarbejderne. Politikken og vejledningerne er en del af en bred indsats for nedbringe sygefraværet.

  Desuden er der tilføjet et indstillingspunkt nr. 2 om vejledningerne. Derudover er sagen uændret.

  Sagsfremstilling (fra ØU d. 10-12-2015 og KB d. 17-12-2015)

  I Hoved-MED-Udvalget (HMU) har ledelsen og medarbejdersiden i fællesskab formuleret et udkast til en ny sygefraværspolitik. Den tidligere sygefraværspolitik blev vedtaget i Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2003.

  Der er enighed i HMU om, at afsættet for politikken er en situation, hvor sygefraværet ligger for højt og skal nedbringes. Der er også enighed om, at sygefravær er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Det gælder i sidste ende om, at få kommunens samlede ressourcer bedst muligt i spil for at løse opgaverne og levere service til borgerne.

  En vigtig del af arbejdet er en åben, ærlig og hyppig dialog om sygefravær samtidigt med, at der skal være tydelighed, ensartethed og gennemsigtighed i indsatsen på tværs af organisationen.

  Sygefraværspolitikken er organisationens fælles ramme for en lang række konkret indsatser, der er i gang med at blive implementeret – eller vil blive implementeret i forlængelse af, at sygefraværspolitikken godkendes. Status på disse indsatser behandles i selvstændig sag til Økonomiudvalget den 10. december 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2015

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2015

  Forslag fra L:

  L foreslår, at sagen sendes tilbage til udvalget sammen med et konkret forslag fra forvaltningen med måltal for, i hvilket omfang og over hvilken årstalsperiode det fysiske sygefravær skal være reduceret såvel samlet som indenfor hver enkelt faggruppe.

  For stemte: 5 (I+L+T)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra T:

  T-gruppen foreslår, at sagen udsættes en måned, så de underliggende vejledninger kan fremlægges og godkendes politisk.

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 3 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 6
  Model og måltal for reduktion i sygefravær
  Sagsid.: 15/2488

  RESUME:

  Sagen handler om, hvordan budgetforligets reduktion vedrørende sygefravær skal indhentes i praksis. Den fastlægger desuden måltal for sygefraværet på sektorniveau.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at modellen for at indhente besparelsen på reduktion i sygefraværet godkendes

  2. at måltal for forvaltningens sygefravær på sektorniveau godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetforliget indgår en reduktion vedrørende sygefravær på 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 og frem. Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015 udmøntningsplanen for budget 2016-2019, hvor det fremgår, at principper for reduktion skal godkendes politisk, mens opfølgning og justering af måltal sker administrativt.

  Model for indhentning af reduktion

  Forvaltningen foreslår en model, som er enkel at administrere, kan implementeres fra og med 2016 og som kobler økonomien til udgifter, der er direkte relateret til sygefravær.

  Modellen går på, at reduktionerne indhentes som en del af refusionsindtægterne ved sygdom. Dragør Kommune modtager som arbejdsgiver refusion fra medarbejderens bopælskommune svarende til den aktuelle dagpengesats.

  Da sygefraværet ikke kendes på forhånd, så kan refusionsandelen fremadrettet ikke beregnes præcist, men forudsat at refusionsindtægterne ligger på niveau med 2014, så svarer reduktionen på 0,9 mio. kr. i 2016 til, at der fra centralt hold modregnes 25 procent af sygerefusionerne inden kontering til de enkelte enheders lønbudgetter. De resterende 75 pct. af sygerefusionerne tilføres som vanligt institutionernes lønbudgetter.

  Ved samme model i 2017 og frem, så svarer det til en modregning på 35 pct. af beløbet. De resterende 65 pct. tilføres som vanligt institutionernes lønbudgetter.

  Hvis refusionen afviger væsentligt fra 2014 kan det give behov for tilpasninger undervejs.

  Forvaltningens arbejde med måltal

  I fastlæggelsen af måltal har forvaltningen taget udgangspunkt i den økonomiske reduktion, der er besluttet med budgetforliget, og omregnet den til en reduktion i sygefraværsprocenter. Den politisk vedtagne økonomiske reduktion svarer til, at sygefraværet nedbringes med 7 pct. over 2 år (fordelt med 5 procent i 2016 og 2 procent i 2017).

  Med udgangspunkt i sygefraværet for hele 2015, så viser tabel 1, hvad nedbringelsen af sygefraværet med 7 pct. giver af måltal for sygefraværet i 2016 og 2017 fordelt på sektorer.

  Område

  Antal fuldtidsbeskæftigede

  Fraværs % 2015

  Måltal % 2016

  Måltal % 2017

  Plan og Teknik

  125,0

  2,3

  2,2

  2,1

  Sundhed og Omsorg

  275,0

  7,4

  7,0

  6,9

  Borger og Social

  24,0

  8,2

  7,8

  7,6

  Børn og Pædagogik

  182,0

  4,5

  4,3

  4,2

  Skole og Kultur

  260,0

  4,8

  4,6

  4,5

  Stabene + SBK sekretariat

  55,0

  4,0

  3,8

  3,7

  I alt

  921,0

  5,2

  4,9

  4,8

  Ledernes evne til at opfylde måltallene vil indgå i den løbende dialog med direktion og afdelingsledere samt i de årlige LUS samtaler. Der kan for den enkelte institution være legitime lokale forklaringer på afvigelser fra måltallene, men det samlede mål ligger fast.

  ØU vil fortsat modtage en status på sygefraværet hvert kvartal. I fremtidige status-sager vil måltallene for sygefravær indgå. Derudover vil ØU årligt blive forelagt en sag om det kommende års måltal.

  Det skal bemærkes, at uanset de eksakte måltal, så er udgangspunktet for forvaltningens arbejde med sygefraværet, at det skal reduceres mest muligt med de ressourcer og midler, der er til rådighed – inden for rammerne af sygefraværspolitikken. Det har derfor mindre betydning for den løbende indsats, hvilken decimal, der præcist fastlægges som mål, men det er et redskab til at holde fokus hos lederne.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ny sygefraværspolitik behandles i selvstændig sag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at modellen er uhensigtsmæssig, fordi den rammer enhederne vilkårligt. Enheder med tvungen vikardækning rammes meget hårdere end enheder uden tvungen vikardækning. Der bør tillige ske en relevant indarbejdelse af kompensation for langtidssygdom.

  Liste T finder, at måltallene er for generelle og for uambitiøst formuleret. Måltal bør fastsættes i en dialog mellem direktion og ledelsen af de enkelte enheder. Der bør tillige ske en relevant indarbejdelse af kompensation for langtidssygdom.

 • 7
  Ny hjemmeside
  Sagsid.: 15/2638

  RESUMÉ:

  Status på ny hjemmeside blev sendt tilbage til behandling i Økonomiudvalget på kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at ny hjemmeside drøftes.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

  Til efterretning

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2012

  Forslag fra I:

  at sagen sendes tilbage til behandling i Økonomiudvalget.

  For stemte: 12 (A+C+O+I+L+T)

  Imod stemte: 2 (Eik Bidstrup (V)+ Helle Barth(V))

  Undlod at stemme: 1 (Jan Baeré (V))

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på ny hjemmeside blev sendt tilbage til behandling i Økonomiudvalget på kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

  I aftalen om budget 2014 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til ny hjemmeside for Dragør Kommune. Forvaltningen har efterfølgende afsøgt de økonomiske muligheder og været i dialog med mulige leverandører. Denne sag giver en status på arbejdet, konceptet og tidsplanen.

  Dragør Kommune har indgået samarbejde med Skybrud.dk, som også er leverandør til kommunens nuværende hjemmeside og intranet samt til lokalarkivets og Hollænderhallens hjemmesider. Den nye hjemmeside flyttes til en mere funktionel og fleksibel platform ved navn Umbraco, som baserer sig på Open Source (åben kildekode).

  Indhold

  Den nye hjemmeside opgraderes markant i forholdt til brugervenlighed og indhold.

  Hjemmesidens indhold udvikles i dialog mellem kommunen og Skybrud.dk. Der findes en række standardfunktioner, som kan sammensættes og tilpasses til kommunens behov.

  Den nye side skal være fleksibel og brugervenlig for kommunens borgere og virksomheder. Der vil være forskellige indgange på forsiden alt efter, hvilket formål man har som bruger.

  Væsentlige funktioner på den nye hjemmeside omfatter selvbetjeningsbase, borger.dk-modul, kampagnemodul, nyhedsoversigt, bedre søgefunktion og telefonbog. Siden bliver responsiv, så visningen tilpasses fx PC, tablet eller smartphone.

  Proces

  Nu hvor leverandøren er valgt, følges en standardproces frem mod lanceringen, som i store træk er defineret af leverandøren.

  Funktionalitet og skabeloner til hjemmesiden opsættes i starten af 2016. I uge 10 undervises redaktørerne. Efterfølgende skal der arbejdes med at konvertere indhold fra den gamle hjemmeside til den nye. I denne del af processen involveres hele organisationen i opdatering og kvalitetssikring af indholdet. Den nye hjemmeside går i luften inden sommerferien (forventet uge 23).

  Fremtidig udvikling

  Umbraco er en udbredt platform. Det giver stabilitet og tryghed samtidigt med, at den åbne kildekode betyder, at der ikke skal betales licens.

  Dragør Kommune har mulighed for at vælge at deltage i et udviklings- og erfaringsfællesskab for danske kommuner, KOBRA, og dermed drage nytte af fælles kommunale webudviklingsprojekter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til hjemmesiden forventes at blive på 0,49 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af 0,2 mio. kr. som blev afsat ved vedtagelsen af budget 2014. Den resterende udgift finansieres af kommunens digitaliseringspulje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 10. december2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Hjemmesiden gennemføres med det nuværende oplæg:

  For stemte 6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra L:

  At sagen sendes tilbage til udvalget.

  For stemte: 3 (Jens Passarge (V)+I+L)

  Imod stemte: 9 (Helle Barth (V)+Eik Dahl Bidstrup (V)+A+C+O)

  Undlod at stemme: 3 (T)

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 14 (A+C+I+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (L)

  Godkendt

 • 8
  Retningslinjer for pressemeddelelser
  Sagsid.: 16/35

  ANBEFALING:

  Det indstilles, at det beskrevne forslag til brug af pressemeddelelser godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Økonomiudvalget godkendte den 10. december 2015 et forslag fra C og O om, at ”forvaltningen fremlægger en strategi for brug af pressemeddelelser, som drøftes på et kommende udvalgsmøde”.

  På den baggrund kommer forvaltningen med forslag til, hvordan der arbejdes med pressemeddelelser fremover.

  Formål

  Formålet med en pressemeddelelse er at fortælle borgerne, hvad der sker i kommunen. Det vil typisk være i forbindelse med væsentlige beslutninger truffet i KB eller på et udvalgsmøde. Pressemeddelelser kan også omhandle begivenheder i kommunen.

  Initiativ

  Pressemeddelelser skrives på forvaltningens initiativ. Det grundlæggende kriterium for indhold og vinkling er relevans for borgerne.

  Pressemeddelelser skrives primært af kommunens kommunikationskonsulent, som også har en lang række andre kommunikationsopgaver.

  Enighed eller flertal

  Hvis en pressemeddelelse udspringer af en politiske beslutning, så vil det fremgå om beslutningen er truffet af en enig kommunalbestyrelse eller af et flertal i kommunalbestyrelsen.

  Citater

  En pressemeddelelse kan indeholde et citat fra borgmesteren og/eller udvalgsformanden. I enkelte tilfælde kan der være citater fra flere – eksempelvis fra gruppeformænd for partier, som deltager i budgetforlig. Der kan også være et citat fra en administrativ medarbejder, der har den faglige indsigt i pressemeddelelsens indhold.

  Der vil ikke altid være citater. Det er en vurdering fra gang til gang.

  Proces for offentliggørelse

  Kommunalbestyrelsen orienteres om pressemeddelelsen ved udsendelsen, og den lægges på kommunens hjemmeside. Pressemeddelelsens indhold er altid godkendt af en direktør.

  I nogle sager, eksempelvis afskedigelsessager, kan der være behov for, at medarbejdere orienteres før pressemeddelelsen offentliggøres.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Forslag fra Liste T:

  Såfremt forvaltningen vælger at medbringe citater i en pressemeddelelse, så tilbydes alle partier at medvirke med citat, såfremt de måtte ønske det.

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (L+T)

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  Såfremt forvaltningen vælger at medbringe citater i en pressemeddelelse, så tilbydes alle partier at medvirke med citat, såfremt de måtte ønske det.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Anbefalingen:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (L+T)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Det er uforståeligt, at Konservative stemmer ”nej” til et forslag, som de selv stillede i Økonomiudvalget.

 • 9
  Delegationsplan 2015
  Sagsid.: 15/547

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

  Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

  Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

  BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- og KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

  Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

  Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

  Forvaltningen udmelder processen herfor.

  BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

  Forslag fra Liste T:

  Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

  For stemte 2 (L+T)

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen:

  Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (L+T)

  Godkendt

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-10-2015

  Taget af dagsordenen.

  BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

  Forslag fra I:

  Sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fagudvalgsbehandling

  For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

  Imod stemte: 1 (Eik Bidstrup (V))

  Undlader: 2 (Helle Barth (V)+ og Jan Baeré (V))

  SAGSFREMSTILLING:

  Delegationsplanen blev taget af dagsordenen i kommunalbestyrelsen den 17. december 2015 og sendt tilbage til fagudvalgsbehandling.

  På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

  Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende ”Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter” tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

  Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

  På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

  Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 ”Lov om offentlige veje” frem til afsnittet på side 41 som begynder med ”Færdselsloven”.

  Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015

  Økonomiudvalget den 20. august 2015

  Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2016

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2016

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T):

  Liste T foreslår, at SSU gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar d. 22. februar 2016.

  For stemte:

  4 (I+L+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ændringsforslag fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (I+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens forslag blev herefter sat til afstemning:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at afvente resultatet fra SSU’s miniseminar den 22. februar, og at forløbet for den videre proces herefter besluttes.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra Ebbe Kyrø (T):

  T-gruppen foreslår, at følgende ting afklares i forhold til den endelige udformning af delegationsplanen – inden at planen besluttes:

  1. Høringsberettigede bør fremgå. Planen kan netop løse den udfordring, som SSU/Borgmesteren har med Ældrerådet, hvor man endnu ikke er nået frem til en liste over emner/sager, hvor Ældrerådet gerne vil høres. Planen bør indeholde oversigt, der for hver sagstype beskriver hvem, der skal/kan høres

  2. Samtlige punkter i planen bør entydigt nummereres, så opdatering og operationel brug af plan smidiggøres

  3. Planen vil tillige kunne indeholde markering, som kan bruges til at danne et årshjul for både udvalg og roller i forvaltningen

  4. Planen bør indeholde markering af, hvem der skal informeres om beslutningen. Dette kunne indarbejdes ved at tilføje en overbliksside i planen, hvor alle potentielle aktører er listet og med reference til samtlige de punkter, hvor den enkelte aktør skal informeres

  5. Hvordan får vi indarbejdet borgernes (m.fl.) klageadgang i plan? (plan bør vise hvem der er klageinstans og konkret link til indsendelse af klage)

  6. Vi bør forholde os til de steder, hvor der ikke er klageadgang; skal borgeren i nogle situationer have adgang til at mødes med rette udvalg?

  7. Helt særligt bør kommunen forholde sig borgernes klageadgang i relation til det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dragør Kommune bør facilitere borgerens dialog med Tårnby Kommune, når der opstår tvivl hos den enkelte borger

  8. Borgeres klagebehandling over forvaltningen bør også fremgå af delegationsplanen og kommunens hjemmeside bør indeholde link og oversigt over behandlingen

  9. Ad. side 4 – ØU ”har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges KB til beslutning” – forvaltningen bør beskrive afgrænsning af hvad ”økonomiske og almindelige administrative forhold” er og hvad det ikke er

  10. Ad. side 4 – indgåelse af leasingaftaler – bør godkendes af ØU

  11. Ad. side 5 – hvilken bemyndigelse har kommdir. i dag fsva. ”administrative udgifter på ØU’s budgetområde”?

  12. Ad. side 5 – ”konvertering af lån, hvor restløbetid ikke forlænges” – dette bør besluttes af ØU

  13. Ad. side 5 – ”Oprettelse og nedlæggelse af stillinger” – adm. indstiller og ØU beslutter – fsva. niveauet afdelingschef/souschef og opefter. Dette bør også gælde organisatoriske omstruktureringer

  14.

  Ad. side 5 – nyt vedrørende økonomi og bevillinger

  Jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

  § 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

  Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

  Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

  Kommunen bør fastlægge præcise regler, der understøtter ”foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet, må ikke iværksættes, før KB har meddelt den fornødne bevilling.” Det er uacceptabelt med den nuværende praksis, der blot specificerer, at bevillinger sker ”indenfor rammen”. Forvaltning og stående udvalg kan ikke ud fra nogle totale sumposter bevilge penge til nye foranstaltninger/aktiviteter, som ikke er eksplicit nævnt i årsbudgettet.

  KB bør beslutte nogle bagatelgrænser for at skabe en operationel og fornuftig praksis på dette område.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra Annette Nyvang (T):

  1. Side 48: BFKU godkender igen fremover de pædagogiske handleplaner samt beslutter, om der skal yderligere handlinger til.

  2. side 49, 50 og 53: At BFKU beslutter lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, både i daginstitutioner og fritidstilbud (SFO?) samt i klubtilbud. SBKU besluttede en forlængelse af lukning 3. februar 2011, punkt 2.

  3. Side 51: At punktet ’Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, fx fastlæggelse af ferieplan’ tages ud, idet fastlæggelse af ferieplan netop er et KB-anliggende ifølge den nye folkeskolelov.

  4. Side 51: Udarbejdelse af kvalitetsrapport (forvaltningsbeslutning) bør tages ud. Det er et lovkrav, at den skal udarbejdes og ikke noget, forvaltningen kan beslutte, om den vil.

  5. Side 52: Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. Dette besluttes ikke af forvaltningen, men af BFKU jf. paragraf 42, stk. 10 i folkeskoleloven

  Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Ole Svendsen (A):

  Delegationsplanen anbefales overfor ØU/KB

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Peter Læssøe (T) begærede separat afstemning om punkterne 1-14 fra BFKU.

  Borgmesteren foreslog en samlet afstemning om punkterne 1-14:

  For stemte                        5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Godkendt

  Herefter samlet afstemning af punkterne 1-14 fra BFKU:

  For stemte              2 (L+T)

  Imod stemte            5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra administrationen:

  For stemte              5 (A+C+O+V)

  Imod stemte                     2 (L+T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  T genfremsatte ændringsforslagene fra BFKU den 13. januar 2016 (spørgsmål 1-14 fra ændringsforslag 1 og spørgsmål 1-5 fra ændringsforslag 2). Forslagene blev sat til afstemning samlet.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 9 (Helle Barth (V), Eik Dahl Bidstrup (V)+A+C+O)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (V)+I)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at delegationsplanen godkendes i sin helhed, dog med den præcisering, at større organisatoriske omlægninger, eller ændringer i ledelsesstruktur altid skal godkendes politisk i ØU efter eventuel indstilling fra fagudvalg. SSU bemyndiges til på deres temamøde at godkende delegationsplanen alene med det fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning forelægges KB til orientering.

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (L+T)

  Godkendt

  T-gruppen finder ACOV’s modvilje mod at forbedre delegationsplanen uforståelig. Det virker eksempelvis ulogisk, at ACOV ikke ønsker indarbejdelse af høringsberettigede

  Bilag

 • 10
  Fritagelse for grundskyld - Søvang Sportsklub
  Sagsid.: 15/2639

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  • at der meddeles tilsagn til Søvang Sportsklub om fritagelse for grundskyld.
  • at kommunens mindreindtægt på 30.807,13 kr. årligt indgår i den første budgetopfølgning i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Søvang Sportsklub har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

  Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld, men administrationen skal gøre opmærksom på, at der er givet tilsagn til Dragør Golfklub i en lignende ansøgning og ud fra lighedsgrundsætningen skal ansøgninger behandles ens.

  Søvang Sportsklub var, ligesom Dragør Golfklub, fritaget for grundskyld frem til 2012, hvor Kommunalbestyrelsen tilbagekaldte alle daværende § 8 fritagelser. Herudover modtager Søvang Sportsklub i lighed med Dragør Golfklub lokaletilskud.

  Administrationen vurderer, at ansøger er berettiget til at opnå fritagelse efter § 8 stk. b som sports- og idrætsanlæg. Arealet, der kan søge fritagelse for er opgjort til at udgøre 2134 m².

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

  § 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

  · b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der meddeles fritagelse for grundskyld til Søvang Sportsklub dette medfører en mindreindtægt på kr. 30.807,13 årligt. Kommunens mindreindtægt indgår i den første budgetopfølgning i 2016.

  Administrationen skal oplyse at endelig værdiansættelsen suverænt foretages af SKAT.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Godkendt

  Bilag

 • 11
  Naturforvaltning og budgetreduktion
  Sagsid.: 15/2772

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  de lovpligtige opgaver vedrørende naturpleje af strand- og kystarealer omfattet af bestemmelser om naturbeskyttelse i henhold til fredning og NATURA 2000 fortsættes, og at udvalget tager stilling til finansiering af aktiviteterne i forbindelse med første budgetopfølgning i 2016.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til eventuel finansiering af projekter i Naturpark Amager i relation til de konkrete projekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med behandling af Budget 2016 blev der vedtaget en reduktion indenfor ”naturforvaltning” på 200.000 kr.

  Denne besparelse dækker over det fulde budgetbeløb til hhv. naturpleje på 100.000 kr. og naturprojekter i tilknytning til udvikling af ”Naturpark Amager” på 100.000 kr.

  I ”Udmøntningsplan for budget 2016-2019”, der blev behandlet i BEPU den 1.12.2015 og i ØU den 10.12.2015, anføres at der skal fremlægges en særskilt sag til BEPU med beskrivelse af konsekvenser samt lovgrundlag og kommunale forpligtelser på området.

  Beløbet til naturpleje dækker de løbende omkostninger til externe ydelser og leverancer, der supplerer gartnerafdelingens driftsopgaver.

  Den mest omfattende opgave i den forbindelse er, at kystarealernes naturtilstand, i henhold til den gældende fredning med tilhørende plejeplan, samt de forpligtelser, der følger af, at områderne er omfattet af de internationale NATURA 2000-bestemmelser, skal sikres.

  Det drejer sig især om at fastholde strandengenes ”lysåbne karakter”.

  Dette gennemføres bl.a. i et samarbejde med TAMU-Center Storkøbenhavn, der vederlagsfrit varetager afgræsning med kreaturer og får på delstrækninger, hvor Dragør Kommune som ejer bl.a. finansierer hegning og til dels vandforsyning og læskure mv.

  Dertil kommer, at der som supplement til afgræsningen skal gennemføres maskinel slåning og udtynding, hvor extern entreprenør-indsats med special-maskinel kan være nødvendig.

  De beskrevne ydelser og leverancer er en afgørende forudsætning for at kunne efterleve lovkrav og fredningsbestemmelser.

  Der kan i øvrigt henvises til meddelelsessag om ”Naturpleje og afgræsning i kystnære naturområder”, der var på dagsordenen til mødet i BEPU den 6. oktober 2015 (bilag).

  Beløbet til naturprojekter i tilknytning til udvikling af Naturpark Amager har hidtil hovedsagligt været anvendt til ”grønne projekter” i tilknytning til aktiviteterne på og omkring Kongelundsfortet, fx tømmerflåder til Ungdomsskolens vandaktiviteter på Kongelundsfortet samt indkøb af badebro-elementer. Dertil kommer Dragør Kommunes bidrag til diverse driftsomkostninger i projektsamarbejdet mellem de 5 parter (fx konsulentbistand til planudarbejdelse).

  I den forbindelse kan oplyses, at der netop i partnerskabet er udarbejdet et samlet projektprogram som afsæt for ansøgninger om fondsstøtte, hvor der bl.a. er fokus på udvikling af ”blå støttepunkter” langs kysten.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes strandenge og kystlandskab er omfattet af fredning af 17.6.2004 med dertil hørende plejeplan. Kystarealerne er tillige omfattet af NATURA 2000-bestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har relation til budgetreduktion på ca. 200.000 kr. af de ”grønne puljer” til naturforvaltning/naturbeskyttelse, i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016. I budget 2015 udgjorde det samlede budget på området 207.700 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2016

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØU og videreføres også til KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  For stemte                        6 (A+C+L+O+V)

  Imod stemte                     1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at ACOV’s udmøntning af deres 2016-budget er uforståelig! ACOV sparer 200.000 kr. i budgettet, men da visse dele af de tænkte besparelser er lovpligtige, så bruger ACOV pengene alligevel!

  Bilag

 • 12
  Genbehandling: Dragør Tennis - ansøgning om forlængelse af aftale om brugsret
  Sagsid.: 15/2500

  RESUMÉ:

  Dragør Tennis ansøger om en 30. årig forlængelse af brugsretsaftalen med henblik på opførelse af tennishal.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at der tages stilling til, om det kan godkendes at forlænge Dragør Tennis brugsret til arealerne ved Engvej med 30 år fra den dato der foreligger bygningsattest på en tennishal.

  2. at en eventuel forlængelse betinges af, at der skal foreligge bygningsattest på hallen inden for 2 år fra denne sags behandling, i det den gældende aftale i modsat fald lægges til grund med hensyn til aftalens udløb og frist for forhandling om evt. yderligere forlængelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2015 og på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2015.

  Kommunalbestyrelsen traf følgende beslutning:

  Der tilbydes drøftelser med Dragør Tennis om muligheden for 1) etablering af baner samt hal ved området omkring Hollænderhallen, eller 2) etablering af hal ved Hollænderhals området.”

  Administrationen har den 8. januar 2016 holdt møde med Dragør Tennisklub.

  Referatet fra mødet vedlægges – sammen med et uddybende svar fra tennisklubben – denne sag som nye bilag.

  Fra sagens tidligere behandling:

  Dragør Tennis Klub har en aftale om brugsret til et areal ved Engvej.

  Aftalen udløber i sin nuværende form den 1. juli 2028, og kontrakten regulerer, at der senest den 1. juli 2026 skal etableres kontakt mellem kommunen og tennisklubben om en evt. forlængelse af klubbens brugsret.

  Klubben ønsker imidlertid allerede nu at drøfte en mulig forlængelse af aftalen.

  Baggrunden er, at tennisklubben den 27. maj 2015 fik Kommunalbestyrelsens tilsagn om en kommunegaranti på kr. 400.000 for at klubben kunne optage lån til etablering af 3 nye tennisbaner.

  Klubben er ved at planlægge etableringen af de 3 nye baner, og ønsker – såfremt det er muligt – at overdække 2 af disse baner med en stålhal.

  Klubben anfører selv, at behovet for en indendørshal er stort bl.a. på grund af folkeskolereformen der medfører, at børn først kan møde til sport senere end før, ligesom klubben grundet sit høje medlemstal har behov for at kunne optimere brugen af banerne.

  Udgiften til opførelse af hallen er så stor, at det ifølge klubben alene er rentabelt at foretage investeringen, hvis den kan afskrives over en periode på 30 år.

  Derfor søger klubben nu om, at ”aftalen forlænges med 30 år fra den dato bygningsattest af hallen foreligger, og at kommunen og klubben senest 2 år før aftalens udløb tager kontakt med henblik på forhandling om yderligere forlængelse af kontrakten”.

  Plan og Teknik bekræfter, at det planretlige grundlag gør det muligt at etablere en tennishal.

  Den eksisterende kontrakt som blev forlænget pr. 1. juli 1998 indeholdt et – nu udløbet – vilkår om, at såfremt hallen blev opført inden udgangen af 2001, ville aftalen automatisk blive forlænget med yderligere 2 år til den 1. juli 2030.

  Administrationen anbefaler derfor, at forlængelsen – såfremt den godkendes – betinges af, at tennishallen er opført således at der foreligger bygningsattest inden for 2 år fra denne sags behandling.

  En forlængelse på disse vilkår vil reelt indebære at aftalen forlænges 18-20 år ud over det udløb den har i dag.

  Opføres hallen ikke inden tidsfristen, vil den eksisterende brugsretsaftale være gældende, og forhandling om en eventuel yderligere forlængelse skal i så fald indledes senest 1. juli 2026.

  Behandlingen af denne sag indebærer ingen stillingtagen til den hal som klubben oplyser at ville opføre, fordi klubben efterfølgende skal fremsende byggeansøgning til Plan og Teknik til selvstændig byggesagsbehandling.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tennisklubben betaler ikke for brugen af arealet, men modtager et årligt tilskud til vedligeholdelse af banerne på ca. kr. 300.000 (2015-niveau) og et årligt lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på kr. 52.000 (2015-niveau).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra C:

  C gruppen foreslår at forvaltningen udarbejder oplæg til, hvor ved Hollænderhallen Tennisbanerne kan placeres og derefter tages der politisk stilling til, om der skal indledes forhandlinger med Tennisklubben om at flytte. I konsekvens af dette arbejdes der ikke videre med Tennisklubbens aktuelle ansøgning.

  For stemte: 5 (C+V)

  Imod stemte: 10 (A+I+O+L+T)

  Faldet

  Ad. 1:

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet. Som konsekvens bortfaldt punkt 2.

  Protokoltilføjelse fra T:

  T-gruppen beklager, at et flertal ikke ønsker at imødekomme Dragør Tennis ønske om at forlænge aftale om brugsret til arealet ved Engvej. Derved stoppes klubben i en videreudvikling i form af etablering af indendørs sportsaktiviteter i Dragør.

  Bilag

 • 13
  Temadrøftelse - Opstart af fritidspas for sårbare børn og unge
  Sagsid.: 15/2543

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter

  oprettelse af fritidspas-ordning for sårbare børn og unge i form af økonomisk støtte til kontingent eller udstyr, transport, lejrture m.v.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015 blev sagen omhandlende ”Temadrøftelse - Opstart af fritidspas for sårbare børn og unge” forelagt politisk behandling, og det blev besluttet, at der arbejdes videre med fritidspas-ordningen, og at sagen genoptages på næste møde.

  Baggrund

  Administrationen foreslår at afsætte kommunale midler til iværksættelse af en fritidspas-ordning, så sårbare børn og unge, der ikke allerede deltager i en fritidsaktivitet pga. økonomiske udfordringer, får mulighed for at deltage på lige fod med andre jævnaldrende i kommunen.

  Undersøgelser, foretaget af bl.a. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd og Statens Institut for Folkesundhed peger på, at udsatte børn og unge ikke deltager i fritidsaktiviteter i samme udstrækning som børn og unge fra ressourcestærke familier.

  Samtidig peger undersøgelserne også på, at der er mange fordele for børn og unge ved at deltage i fritidsaktiviteter; de styrker deres sociale kompetencer, de får adgang til et socialt netværk udenfor hjemmet, de øger deres trivsel, sundhed og livskvalitet, de danner venskaber samt møder voksne rollemodeller.

  Socialstyrelsen gennemførte et fritidspas-projekt i 10 kommuner i perioden 2006-2009. Derudover har Socialstyrelsen igangsat endnu et projekt om fritidspas, hvor 9 kommuner deltager og får støtte til at implementere ordningen. Socialstyrelsen ønsker at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Nuværende fritidspas-projekt hører under styrelsens tiltag ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Administrationen vil trække på erfaringer fra styrelsens satspuljeprojekter i den videre proces.

  Målgruppe

  Målgruppen er sårbare børn og unge i alderen 6-18 år.

  Definitionen af sårbare børn/unge er, at de på grund af manglende økonomiske ressourcer ikke har mulighed for at deltage i fritidslivet. I dette tilfælde skyldes manglende økonomiske ressourcer, at forældre står uden for arbejdsmarkedet og indtægtsgrundlaget er kontanthjælp eller lavere sats end kr. 172.992 pr. år.

  Det samlede antal børn og unge i alderen 6-18 år, der går i skole i Dragør Kommune er cirka 1874.

  Aktuelt er der 19 personer på kontanthjælp med børn mellem 8-18 år.

  Social sammenhæng og inklusion

  Sårbare børn og unge er i risikogruppen for at blive ekskluderet fra et aktivt og socialt fællesskab. Administrationen vurderer derfor, at oprettelse af en fritidspas-ordning for sårbare børn og unge sikrer en social sammenhæng og inklusion med øvrige børn/unge i Dragør Kommune. Mulighed for deltagelse i fritidslivet understøtter kommunens inklusions-strategi, hvor børn og unge skal kunne føle ”at de hører til i et fællesskab” og har mulighed for ”at indgå aktivt i sociale fællesskaber.”

  Ifølge Dragør Kommunes Børne- og Ungepolitik skal alle børn og unge have et godt liv, og have muligheden for at ”kunne udfolde sig kreativt og rekreativt.”

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at omfanget vil være på ca. 50.000 kr., som afholdes indenfor egne rammer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Der forelå 2 forslag:

  Forslag fra Liste T:

  At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Køge modellen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra ACOV:

  At forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Høje Tåstrup modellen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T hævede herefter sagen til Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens §23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslag fra T:

  Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Køge modellen.

  For stemte: 4 (L+T)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  Forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med Høje Tåstrup modellen.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Bilag

 • 14
  Anmodning om fritagelse fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem, januar 2016
  Sagsid.: 15/1210

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at Signe Brix Arvin efter anmodning fritages fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem på St. Magleby Skole.

  2. at stedfortræder Christina Laugesen indkaldes for resten af valgperioden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Signe Brix Arvin, der er medlem af skolebestyrelsen på St. Magleby Skole har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  ”Jeg ønsker hermed at træde ud af skolebestyrelsen på St. Magleby Skole. Siden jeg i sin tid stillede op til skolebestyrelsen, har jeg fået nyt job. Dette betyder, at jeg både arbejder væsentlig flere timer end tidligere og at jeg har fået en længere transport. Jeg er derfor blevet nødt til at prioritere forskellige aktiviteter i min fritid fra, så mit jobskifte påvirker mine familie og særligt mine børn mindst muligt. Jeg må derfor med beklagelse opgive min post i skolebestyrelsen på Store Magleby Skole.

  Venlig hilsen

  Signe Brix Arvin”

  I Bekendtgørelsen nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af kap. 3 § 9, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på denne fra kommunalbestyrelsen.

  I henhold til Bekendtgøreles nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen kap. 3 § 10 indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden, når en forældrerepræsentant træder ud af skolebestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelse den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Godkendt

 • 15
  Forslag fra C - Udbud i fagentreprise
  Sagsid.: 16/150

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 17. januar 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gruppen foreslår, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at kommunens vedligehold af institutioner sker ved, at kommunen udbyder opgaven i fagentreprise.

  Motivation

  BEPU traf den 12. januar 2016 beslutning om, at fortsætte med at udbyde vedligeholdelsesopgaver i totalentreprise. Ved udbud i totalentreprise er det vanskeligt for mindre håndværksvirksomheder at byde ind på opgaverne. Det er ikke dokumenteret, at det nødvendigvis er billigere at udføre opgaven i totalentreprise kontra i fagentreprise.  For at give Dragørs erhvervsliv bedre muligheder for at kunne byde ind på opgaverne foreslås det at opgaven udbydes i fagentreprise.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016

  Forslaget fra C:

  At kommunens vedligehold af institutioner sker ved, at kommunen udbyder opgaven i fagenterprise.

  For stemte: 2 (C)

  Imod stemte: 13 (A+I+L+O+T+V)

  Faldet

  Forslag fra Liste T

  Liste T foreslår, at ca. 1/2 af kommunens vedligeholdelsesopgaver lægges i totalentreprise, mens større enkeltopgaver lægges ud som fagentreprise som den sidste ca. 1/2. Komplekse koordineringsopgaver går efter forvaltningens vurdering i totalentrepriser, mens større enkeltopgaver sendes i fagentreprise.

  For stemte: 6 (C+L+T)

  Imod stemte: 9 (A+I+O+V)

  Faldet

  Forslag fra A:

  A gruppen anbefaler, at BEPUs beslutning om at fastholde hovedentreprise fastholdes

  For stemte: 9 (A+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (C+T)

  Undlod at stemme: 1 (L)

  Godkendt

  Bilag

 • 16
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Kristine Bak stillede spørgsmål vedrørende punkt 13 om fritidspas. Hvordan vil kommunen udbrede kendskabet til ordningen, herunder i forhold til, at nogle af børnene ikke er dansksprogede?

  Borgmesteren svarede, at forvaltningen vil sende et svar.

  Jan Baeré stillede spørgsmål vedrørende punkt 10 om fritagelse for grundskyld. I sagen nævnes, at Dragør Golfklub er blevet fritaget for grundskyld. Er kommunalbestyrelsen klar over, at det er et aktieselskab, der ejer grunden?

  Borgmesteren svarede, at man var bekendt med ejerforholdene ved behandlingen af sagen.