Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Karlsson har den 15. februar 2016 bedt om at følgende spørgsmål besvaret i Spørgetid 1 på Kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2016:

  "Kan Borgmesteren oplyse, hvor mange arbejdstimer der er brugt, og hvad det har kostet, på el-tavle udskiftning / renovering i motionsrummet i Hollænderhallen?"

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Borgmesteren svarede, at forvaltningen har modtaget en redegørelse fra Bachmann El-teknik, som har udført opgaven. Der er anvendt ca. 400 timer i alt, heraf ca. 75 lærlingetimer. En del af timerne er udført som overarbejde, for at mindske generne for Hollænderhallens brugere. Den samlede udgift inklusiv materialer ligger i størrelsesordenen 200.000 kr. ekskl.. moms.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Der var ikke nogen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Beskæftigelsesplan 2016
  Sagsid.: 16/302

  RESUMÉ:

  Hvert år udarbejdes der en beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for kommunens beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplan for 2016 forelægges hermed Økonomiudvalget til orientering.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jobcenter Tårnby har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2016, som blev forelagt til politisk godkendelse i Tårnbys Kommunalbestyrelse den 15.12.2015.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Jobcenter Tårnby beskæftigelsesindsatsen overfor ledige og sygemeldte Dragørborgere.

  Beskæftigelsesplanen belyser både det samlede tal for Jobcenter Tårnby men også særskilt for begge kommuner, hvor det giver mening.

  Dragør Kommunes fokuspunkter

  Administrationen vil arbejde med følgende fokuspunkter på baggrund af Tårnby Kommunes Beskæftigelsesplan 2016:

  1. Sygedagpenge:
   På baggrund af OPP-samarbejdet med Falck Jobservice har antallet af sygedagpengemodtagere været faldende de seneste år. Administrationen vil derfor fortsat arbejde med at sikre, at antallet af sygedagpengemodtagere forbliver reduceret. Der vil fortsat afholdes møder løbende på lederniveau mellem Jobcenter Tårnby og Borger og Social.
  1. Ledighed over 52 uger:
   Som følge af refusionsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016, vil administrationen fokusere på indsatser, der tages i brug overfor de langtidsledige borgere. Der vil fortsat afholdes møder løbende på leverniveau mellem Jobcenter Tårnby og Borger og Social.
  1. Virksomhedsservice:
   Administrationen vil fokusere på at etablere et tættere samarbejde mellem Dragørborgere og Dragørvirksomheder. Der vil afholdes møder med afdelingslederen i Virksomhedsservice i et fast interval.

  Som bilag vedlægges sagsfremstillingen fra Tårnby Kommune samt

  Beskæftigelsesplanen 2016.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  Peter Læssøe (T) kunne ikke tage beskæftigelsesplanen til efterretning

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Ansøgning om ny REMA 1000 butik St. Magleby- 2. genbehandling
  Sagsid.: 14/764

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om en ny REMA 1000 dagligvarebutik på ejendommen Sdr. Kinkelgade 27 (tidligere ”Møbelgården”), blandt andet på grundlag af en ny rapport: ”Dagligvarehandel i Dragør Kommune”, januar 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter, om en butikslokalisering med projektforslag 2, ved Sdr. Kinkelgade 27 (”Møbelgården”), skal nyde fremme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oprindelig anbefaling til By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 01-12-2015

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter, om en butikslokalisering med projektforslag 2, ved Sdr. Kinkelgade 27 (”Møbelgården”), skal nyde fremme.

  Beslutning på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 01-12-2015:

  Ændringsforslag fra C, O og T:

  C, O og T foreslår, at den nugældende centerstruktur respekteres. Samtidig iværksættes en detailhandelsanalyse, om der er behov for en ny plan for detailhandelslivet i Dragør.

  For stemte:

  4 (C+O+T)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Sag 2 og 3 genoptages når detailhandelsanalyse foreligger.

  Dagligvarehandel i Dragør Kommune, januar 2016

  Plan og Teknik har rekvireret den ønskede rapport (bilag 1), om dagligvarehandelen i Dragør Kommune. Formålet med rapporten er at beskrive dagligvarehandelen i kommunen, til brug for kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt der skal åbnes mulighed for flere dagligvarebutikker.

  Rapporten beskriver 3 scenarier (side 11), der vurderes:

  1. Uden ændringer i dagligvareforsyningen
  2. Etablering af 1 dagligvarebutik (discount)
  3. Etablering af 2 dagligvarebutikker (discount).

  Det vurderes i rapporten, side 11 og 12:

  Ad 1) At omsætningen uden ændringer i den eksisterende butikssituation, vil være vigende frem mod 2017, og svagt stigende frem mod 2025. Stigningen vil udelukkende skyldes den stigende internethandel.

  Ad 2) At etablering af 1 dagligvarebutik á ca. 800 -1000 m2 kan ske, uden på kort sigt at påvirke omsætningen samlet i de eksisterende dagligvarebutikker.

  Ad 3) At etablering af 2 dagligvarebutikker vurderes at påvirke den samlede omsætning i de eksisterende dagligvarebutikker både på kort og langt sigt.

  Oprindelig sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 26. marts 2015 en ansøgning om tilladelse til at opføre en REMA 1000 dagligvarebutik på ejendommen Sdr. Kinkelgade 27, benævnt ”Møbelgården”, som illustreret på kortbilag 1.

  Kommunalbestyrelsen besluttede, at ansøger skulle anmodes om at revurdere projektet, således at gældende ejendomsskel og vejbyggelinje kunne overholdes, samt at en eventuel udtalelse fra Københavns Politi, vedrørende trafikafviklingen, herunder en eventuel gennembrydning af midterrabatten på Englandsvej, skulle afvente det reviderede projekt.

  Forvaltningen har med skrivelse af 3. november 2015 modtaget 3 forslag til en ny butiksbygning (bilag 2). Ejendommens indretning med hensyn til parkering, ind- og udkørsel samt vareindlevering, er i princippet ens.

  Forslag 1

  Forslaget (bilag 3) har et bruttoetageareal på 930 m2,svarende til en bebyggelsesprocent på 32. Salgsarealet udgør 630 m2. Bygningen tænkes udført med saddeltag, der i henhold til ansøgningen vil medføre en mindre overskridelse af vejbyggelinjen på ca. 0,5 m, svarende til et areal på ca. 0.9 m2. Bygningen vil få en højde på mellem 8,2 m og 8,5 m. Forslaget rummer 43 parkeringspladser.

  Forslag 2

  Forslaget (bilag 4) har et bruttoetageareal på 958 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 33. salgsarealet udgør ca. 658 m2. Bygningen udformes i lighed med forslag 1. Forslaget rummer 46 parkeringspladser.

  Forslag 3

  Forslaget (bilag 5) har et bruttoetageareal på 922 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 32. Salgsarealet udgør ca. 614 m2. Bygningen tænkes udformet med fladt tag, med en højde på ca. 5,4 m. Forslaget rummer 45 parkeringspladser.

  Alternativt forslag

  Til de 3 forslag er der vedlagt et alternativt forslag (bilag 6), som forudsætter køb af et kommunalt ejet vejareal på ca. 280 m2. Det alternative forslag indgik ved udvalgets tidligere behandling af sagen, og beskriver indsnævring af en kørebane på Englandsvej, etablering af lyskryds samt gennembrydning af midterrabatten på Englandsvej. Forslaget rummer 49 parkeringspladser. Forslaget har et bruttoetageareal på 932 m2, et salgsareal på 627 m2 og en bebyggelsesprocent på 29. Bygningen og parkeringspladsen overholder ikke vejbyggelinje eller ejendomsskel.

  Plan- og lovgivningsmæssige forhold

  Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan 42, for St. Magleby. Indretning af en ny dagligvarebutik vil forudsætte forslag til ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der udlægger St. Magleby som et nyt lokalcenter. Planproceduren skal indledes med en forudgående offentliggørelse af et oplæg til den kommende kommuneplanlægning, i henhold til planlovens § 23c stk. 2.

  Planlovens § 5p stk.2 bestemmer en maksimal butiksstørrelse i et lokalcenter til 1000 m2, dog undtaget personalefaciliteter på maksimalt 200 m2, jf. planlovens § 5t stk. 2.

  Det samlede etageareal i et lokalcentret må ikke overstige 3000 m2.

  Alle projektforslag i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om butiksstørrelser. De eksisterende butikker i St. Magleby landsby udgøres af en cykelhandler på 112 m2 og en farvehandel på 135 m2. Størrelsen på et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby vil således heller ikke blive overskredet.

  Vurdering

  Projektforslag 2 og 3 respekterer vejbyggelinjen mod kirkevej samt ejedomsskellet, og er i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutning.

  Selv om der skal udarbejdes en ny lokalplan for en eventuel butik, bør bevaringshensynet til St. Magleby landsby ikke tilsidesættes. Det er derfor forvaltningens vurdering, at projektforslag 3, hvor butiksbygningen udformes med fladt tag, bør udgå i vurderingen.

  Det tilbageblevne projektforslag 2, der illustreres på bilag 7, bør vurderes i forhold til et lignende projekt, der behandles på nærværende møde, for ejendommene Møllevej 14A og 14B (se bilag 8).

  Sammenfattende konklusion

  Som det fremgår af bilag 8, er der en principiel mulighed for at realisere 2 butikker, i et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby landsby.

  Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere de markedsmæssige konsekvenser af en sådan disposition – om der er et omsætningsgrundlag for begge butikker- eller kun for en enkel.

  Derimod er der grundlag for at vurdere nogle byplanmæssige aspekter, ved den konkrete butikslokalisering.

  Trafikbetjeningen af en butik på Sdr. Kinkelgade, vil være hæmmet, såfremt der ikke sker et gennembrud af midterrabatten på Englandsvej. Dette er en forudsætning for at gøre butikken tilgængelig for den nordlige del af St. Magleby, samt fra Dragør, via Englandsvej.

  Vareindlevering og affaldshåndtering ved butikkers varegårde, har andre steder i kommunen medført gener for de tilstødende boliger.

  En butik på Sdr. Kinkelgade er ud fra dette aspekt problematisk, da ejendommen er omgivet af boliger på 3 sider.

  En butiksbygning vil alt andet lige være dominerende i bybilledet, blandt andet ved sin skiltning, belysning og parkering. Det forhold, at vejbyggelinjen mod Englandsvej overholdes for en butik på Sdr. Kinkelgade, sikrer ikke i sig selv en harmonisk indpasning en bygning, selv om der er taget arkitektoniske hensyn ved bygningens udformning.

  Sammenfattende vurderes en lokalisering af en butik på Sdr. Kinkelgade 27, ud fra disse byplanmæssige aspekter, at rumme specifikke problemer.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 5, 13 og 23c.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen skal på nuværende stade ikke sendes i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relationer til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  Administrationens indstilling med projektforslag 2, med tilføjelse af at

  tilrettelæggelse af den optimale trafikafvikling drøftes med REMA 1000.

  For stemte:

  4 (Allan Holst (A)+Ole Svendsen (A)+I+V)

  Imod

  3 (Ole Hansen (A)+C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ebbe Kyrø (T) og Jerrik Walløe (C) hævede herefter sagen til KB.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T) og Jerrik Walløe (C):

  Vi ønsker at fastholde den nuværende centerstruktur, da denne giver en god fordeling af dagligvarehandlen i byen, og de bedste vilkår for erhvervsdrivende generelt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Ole Hansen (A) indbragte spørgsmål om egen inhabilitet.

  Kommunalbestyrelsen vurderede, at Ole Hansen ikke var inhabil.

  Administrationens anbefaling:

  For stemte: 6 (I+V+Ole Svendsen (A)+Allan Holst (A))

  Imod stemte: 9 (C+O+T+Ole Hansen (A)+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Bilag

 • 5
  Ansøgning om en ny KIWI butik i St. Magleby- Genbehandling
  Sagsid.: 15/1332

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning om en ny KIWI dagligvarebutik ved Møllevej 14A og 14B, blandt andet på grundlag af en ny rapport: ”Dagligvarehandel i Dragør Kommune”, januar 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter om en butikslokalisering ved Møllevej 14A og 14B, skal nyde fremme.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oprindelig anbefaling til By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 01-12-2015

  Forvaltningen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget beslutter, om en butikslokalisering ved Møllevej 14A og 14B, skal nyde fremme.

  Beslutning på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 01-12-2015:

  Ændringsforslag fra C, O og T:

  C, O og T foreslår, at den nugældende centerstruktur respekteres. Samtidig iværksættes en detailhandelsanalyse, om der er behov for en ny plan for detailhandelslivet i Dragør.

  For stemte:

  4 (C+O+T)

  Imod stemte:

  3 (A+I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Sag 2 og 3 genoptages når detailhandelsanalyse foreligger.

  Dagligvarehandel i Dragør Kommune, januar 2016

  Plan og Teknik har rekvireret den ønskede rapport (bilag 1), om dagligvarehandelen i Dragør Kommune. Formålet med rapporten er at beskrive dagligvarehandelen i kommunen, til brug for kommunalbestyrelsens beslutning om hvorvidt der skal åbnes mulighed for flere dagligvarebutikker.

  Rapporten beskriver 3 scenarier (side 11), der vurderes:

  1. Uden ændringer i dagligvareforsyningen
  2. Etablering af 1 dagligvarebutik (discount)
  3. Etablering af 2 dagligvarebutikker (discount).

  Det vurderes i rapporten, side 11 og 12:

  Ad 1) At omsætningen uden ændringer i den eksisterende butikssituation, vil være vigende frem mod 2017, og svagt stigende frem mod 2025. Stigningen vil udelukkende skyldes den stigende internethandel.

  Ad 2) At etablering af 1 dagligvarebutik á ca. 800 -1000 m2 kan ske, uden på kort sigt at påvirke omsætningen samlet i de eksisterende dagligvarebutikker.

  Ad 3) At etablering af 2 dagligvarebutikker vurderes at påvirke den samlede omsætning i de eksisterende dagligvarebutikker både på kort og langt sigt.

  Oprindelig sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at indrette en ny KIWI dagligvarebutik på 2 ejendomme, del af Møllevej 14A (matr.nr. 98u) og Møllevej 14B (matr.nr. 98v), i erhvervsområdet Møllelodden (bilag 1).

  De berørte ejendomme har et samlet grundareal på ca. 3600 m2, og rummer i dag en trælade i dårlig stand og den tidligere blanketvirksomhed Ganget, der begge påregnes nedrevet (se oversigtskort bilag 2).

  Butiksbygningen får salgsareal på ca. 1000 m2, foruden personalefaciliteter, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 33. Der anlægges ca. 46 parkeringspladser, med ind- og udkørsel til Møllevej. Vareindlevering foregår ved den sydlige facade, ind mod DONGs transformerbygning (se situationsplan bilag 3).

  Der er på sagens aktuelle stade ikke taget stilling til bygningens udformning, bortset fra at facaderne tænkes opført i teglsten. Tagkonstruktionen tænkes udformet efter en nærmere dialog med kommunen.

  Det resterende areal på matr.nr. 98u, Møllevej 14A udgør ca.750 m2, og ejeren har ikke taget endelig stilling til den fremtidige anvendelse.

  Plan- og lovgivningsmæssige forhold

  De 2 ejendomme er omfattet af Lokalplan 10, der fastlægger anvendelsen til lettere industri- og værkstedsformål.

  Indretning af en ny dagligvarebutik vil forudsætte forslag til ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, der udlægger St. Magleby som et nyt lokalcenter. Planproceduren skal indledes med en forudgående offentliggørelse af et oplæg til den kommende kommuneplanlægning, i henhold til planlovens § 23c stk.2.

  Planlovens § 5p stk.2 bestemmer en maksimal butiksstørrelse i et lokalcenter til 1000 m2, dog undtaget personalefaciliteter på maksimalt 200 m2, jf. planlovens § 5t stk. 2.

  Det samlede etageareal i et lokalcentret må ikke overstige 3000 m2.

  Projektet er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om butiksstørrelser. De eksisterende butikker i St. Magleby landsby udgøres af en cykelhandler på 112 m2 og en farvehandel på 135 m2. Størrelsen på et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby vil således heller ikke blive overskredet.

  Vurdering

  Projektet bør vurderes individuel og i forhold til et lignende projekt, der er fremlagt til behandling på nærværende møde, på ejendommen Sdr. Kinkelgade 27 (”Møbelgården”).

  Bilag 4 indeholder en summarisk opgørelser over sammenlignelige forhold, for de 2 butikker.

  Sammenfattende konklusion

  Som det fremgår af bilag 4, er der en principiel mulighed for at realisere 2 butikker, i et eventuelt nyt lokalcenter i St. Magleby landsby.

  Forvaltningen har ikke grundlag for at vurdere de markedsmæssige konsekvenser af en sådan disposition - om der er et omsætningsgrundlag for begge butikker- eller kun for en enkel.

  Derimod er der grundlag for at vurdere nogle byplanmæssige aspekter, ved den konkrete butikslokalisering.

  En butik på Møllevej vil være tilgængelig for praktisk taget hele St. Magleby, samt for størsteparten af byområdet syd for Hartkornsvej og Søvang.

  Vareindlevering og affaldshåndtering ved butikkers varegårde, har andre steder i kommunen medført gener for de tilstødende boliger. En butik på Møllevej er omgivet af erhverv på 3 sider, og varegården er placeret ud mod DONGs transformerbygning, som eneste nabo. Hermed er muligheden for helt at eliminere generne betydelige.

  En butiksbygning vil alt andet lige være dominerende i bybilledet, blandt andet ved sin skiltning, belysning og parkering. Udfordringen med butikkers visuelle dominans i bybilledet, kan uden større krav til arkitekturen, eller de åbne pladsers indretning og belysning, afhjælpes ved en indpasning i et ældre udbygget erhvervsområde

  Sammenfattende vurderes en lokalisering af en butik, ud fra disse byplanmæssige aspekter, at være hensigtsmæssig på Møllevej 14A og 14B.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 5, 13 og 23c.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen skal på nuværende stade ikke sendes i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen har ingen relationer til foreliggende politikker.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At ansøgningen ikke imødekommes med henvisning til den udarbejdede dagligvareanalyse og beslutning under punkt 3 på dagsordenen den 2. februar 2016.

  For stemte:

  5 (A+C+T)

  Imod stemte:

  2 (I+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Helle Barth (V) hævede herefter sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra A, T og V:

  At der skabes mulighed for en dagligvarebutik på Møllevej 14, indbefattende en plan for sikker trafikafvikling og efter en høring i området, herunder Søvang.

  For stemte:

  10 (I+T+V+Ole Svendsen (A)+Allan Holst (A)+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (C+O+ Ole Hansen (A))

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Engparken
  Sagsid.: 16/262

  RESUMÉ:

  Der skal gives formel tilladelse til pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning i Engparken, Dragør Almene Boligselskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som i ansøgt af Nykredit i forbindelse med omlægning af lån i Engparken.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nykredit har på vegne Engparken søgt om godkendelse af ny pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning som boligselskabet gennemfører.

  Denne ansøgning vedrører omlægning af et lån på opr. 2.722.000 kr. til nyt lån 1.980.000 kr.

  Låneomlægningen sker med samme restløbetid som eksisterende lån, og omlægningen vil medføre en årlig besparelse på 25.138 kr.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at udstedelsen af det ny pantebrev godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægning i Boligselskabet Strandparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ingen høringsberettigede.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 7
  Valg af konsulenter til analyse af ejendomsoptimering
  Sagsid.: 15/2341

  ANBEFALING:

  Administrationen indstiller,

  1. at den udvidede analyse fra tilbudsgiver 1 vælges
  2. at udgiften til konsulentbistand finansieres ved, at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. fra kassen i 2016, og at kravet til besparelsen på ejendomsudgifter samtidigt hæves med 0,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019 blev det besluttet, at iværksætte en ekstern analyse af mulighederne for ejendomsoptimering med henblik på at opnå en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  I udmøntningsplanen af budget 2016 – 2019 som blev godkendt på møde i Økonomiudvalget den 10. december 2015, fremgår det, at administrationen fremlægger sag om ekstern analyse i 2016 til politisk godkendelse i ØU primo 2016.

  Administrationen har indhentet to tilbud, der vedlægges som lukkede bilag. Administrationen har forud for tilbudsafgivelsen afholdt dialogmøder med begge tilbudsgivere.

  Økonomien i de to tilbud er stort set ens, hvorfor det ikke er afgørende for valget.

  Det er administrationens vurdering, at tilbudsgiver 1 har afgivet den bedste projektbeskrivelse på gennemførelse af optimeringsanalysen.

  Tilbudsgiver 1 har også konkret erfaring med opgaven fra andre kommuner, hvilket samlet set medfører, at administrationen indstiller, at tilbudsgiver 1 vælges til opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I den politiske aftale forventes fra 2018 en årlig besparelse på 1 mio. kr. Der er ikke afsat midler til den eksterne analyse

  Der ønskes derfor en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., som finansieres af kassen.

  De 0,3 mio. kr. lægges oven i den årlige forventede besparelse således at den i 2018 reelt udgør 1,3 mio. kr. Udgiften til tillægsbevillingen indhentes således i besparelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. januar 2016

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2016

  Sagen udsættes til næste møde i ØU i februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Forslag fra ACOV:

  ACOV ønsker ikke at arbejde videre med analysen p.t., men ønsker at administrationen fremlægger en business-case til effektivisering af ejendomsdriften

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Beslutningen i ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

   3 (T)

  Undlod at stemme:

    1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T er positiv overfor forvaltningens forslag om at undersøge potentialet i ejendomsoptimering, men ønsker ikke at sætte forvaltningen i gang med en opgave, som ikke er ordentlig defineret.

 • 8
  Decisionsskrivelse for regnskab 2014
  Sagsid.: 16/149

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om svarskrivelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for regnskab 2014 på baggrund af decisionsskrivelsen fra den 21. december 2015. Dragør Kommune modtager statsrefusion på beskæftigelsesområdet, og STAR har på baggrund af revisionsberetningen taget stilling til, hvorvidt administrationen har opfyldt betingelserne for at modtage statsrefusion.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen samt svarskrivelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 21. december 2015 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2014 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Ministeriet har bedt administrationen redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes, mhp. at der fremadrettet sikres korrekt sagsbehandling indenfor de omhandlende områder og gerne i tæt samarbejde med Jobcenter Tårnby.

  Efter aftale med STAR er deadline for modtagelse af redegørelsen fra Dragør Kommune rykket til fredag den 26. februar 2016, således at meddelelsessagen kan behandles politisk på KB den 25. februar 2016.

  Administrationen har efterfølgende haft kontakt med kommunens revisionsfirma BDO vedr. Årsberetning fortaget på bagrund af besøgsnotat 2014. I henhold til det vedlagte bilag 2 er BDO’s vurdering af de sociale regnskaber for 2014 væsentlig anderledes end STAR’s decisionsskrivelse. Ifølge BDO er der ikke anledning til genbehandling af sager, da de omtalte områder vurderes afsluttet efter udført berigtigelse. Dette fremgår også i Årsberetningen samt bilag 2.

  STAR har desuden orienteret administrationen om, at ministeriet generelt har fokus på kommuner, der indgår i et forpligtende samarbejde, som følge af kommunalreformen 2010.

  Som administrationen tidligere har orienteret Kommunalbestyrelsen om, er der et tæt samarbejde mellem Dragør Kommunes ydelseskontor, der har udbetalingsforpligtelsen, og Jobcenter Tårnby, der har sagsbehandlingsforpligtelsen. Der afholdes ledermøder og afdelingsledermøder en gang pr. måned, samt at der afholdes møder i den større ledelsesgruppe i jobcenteret en gang i kvartalet. Derudover er der indgået aftale om, at der udføres ledelsestilsyn en gang pr. måned, hvor udtrukne cpr. numre sendes til Dragør Kommune, således at der kan foretages ledelsestilsyn af udbetalingsdelen.

  Besvarelsen på decisionsskrivelsen indeholder flere gentagelser fra Årsberetningen 2014, udført af BDO.

  Decisionsskrivelsen, BDO’s vurdering samt administrationens besvarelse vedlægges hermed som bilag. Derudover vedlægges BDO’s Årsberetning 2014, som er udarbejdet på baggrund af besøgsnotat.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik

  Lov om Aktiv Beskæftigelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Frikommuneforsøg 2016-2019
  Sagsid.: 16/171

  RESUMÉ:

  Social- og indenrigsministeren har i brev af 15. januar 2016 inviteret landets kommuner til at søge om at deltage i et nyt frikommuneforsøg.

  Økonomiudvalget skal drøfte om Dragør Kommune skal deltage i frikommuneforsøget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 - 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

  Til forskel fra det tidligere frikommuneforsøg skal de nye frikommuner fokusere deres forsøg inden for ét tema, som de sammen i netværk af kommuner vælger at stille skarpt på. Det kan for eksempel være:

  • Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgeren
  • Mere sammenhængende indsatser på velfærdsområderne
  • Hvordan en kommune skaber vækst

  Ved udvælgelsen af frikommunenetværk vil der blive lagt vægt på ambitionsniveauet med fokus på beskrivelsen af målsætninger, forventede resultater og forsøgenes landsdækkende perspektiv i forhold til at kunne omsætte gode erfaringer til praksis i alle kommuner, herunder i form af lovændringer.

  De udvalgte frikommuner vil inden for temaet for netværket kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag, men der kan ikke laves forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder afgørende med borgernes retssikkerhed.

  Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016.

  Det er administrationens vurdering, at der i Dragør Kommune ikke umiddelbart foreligger forslag til forsøg som vil være egnede for en ansøgning.

  Det er endvidere administrationens vurdering, at deltagelse i frikommuneforsøget vil kræve væsentlige ressourcer i form af ansøgning, forhandlinger og løbende evalueringer.

  Administrationen vil løbende følge resultaterne af frikommuneforsøget med henblik på implementering af nye løsninger og vil nøje vurdere, om der er i forbindelse med frikommuneforsøget opstår mulige samarbejder med relevante kommuner.

  På den baggrund indstiller administrationen, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at kommunen identificerer potentielle områder og kommuner, som vil indgå i et frikommunenetværk med Dragør Kommune

  For stemte 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Administrationens anbefaling:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Imod stemte 2 (T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune på kommunaldirektørniveau tager kontakt til andre relevante kommuner i Københavnsområdet med henblik på at identificere relevante samarbejdsprojekter med relevant potentiale, som gør at Dragør Kommune kan indgå i frikommuneordningen

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det beklageligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke kan se potentialet i, at Dragør Kommune indgår i frikommuneforsøget. Liste T vurderer, at Dragør Kommunes størrelse og organisering gør det oplagt, at Dragør Kommune bør deltage i relevante projekter med frikommunestatus. Det kunne være indenfor det nære sundhedsvæsen eller indenfor skolevæsenet.

  Bilag

 • 10
  Frigivelse fortov på Hartkornsvej nord
  Sagsid.: 16/180

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2016 skal etableres fortov på østsiden af Hartkornsvej på strækningen mellem Maglebytorv og Dragør Skole Nord. Anlægsbeløbet ønskes frigivet, så arbejdet kan udføres i eget regi af Vej- og Gartnerafdelingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 80.000 kr. til fortov på Hartkornsvej mellem Maglebytorv og Dragør Skole Nord og at bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat 80.000 kr. til etablering af et fortov på østsiden af Hartkornsvej på strækningen mellem Maglebytorv og Dragør Skole Nord.

  Administrationen påtænker at iværksætte anlægsarbejdet i samarbejde med Vej- og Gartnerafdelingen i løbet af vinteren 2016 og indstiller derfor, at beløbet frigives.

  Strækningen er på ca. 210 meter, med eksisterende kantsten mod kørebane og med et bredt grønt beplantet rabatareal. Fortovet tænkes udført som fortov etableret syd for Kirkevej på Hartkornsvej i 2015 med en fliserække lagt på den brede led og en asfaltbort på fortovets yderside mod kantstenen. Bag ved fortovsfliserne bevares det grønne rabatareal med beplantning.

  LOVE/REGLER:

  Vejlovgivningen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på 80.000 kr. til anlæg af fortov på Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Omfanget og udformningen af fortovet sendes i høring hos Ældrerådet og Handikaprådet i Dragør Kommune.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

 • 11
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer
  Sagsid.: 16/235

  RESUMÉ:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragørs vand- og spildevandsselskaber på henholdsvis 18,4 mio. kr. og 25,8 mio. kr.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 18,4 mio. kr. til garantistillelse for HOFOR Vand Dragør A/S’ låneoptagelse.
  1. at kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 25,8 mio. kr. til garantistillelse for HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for deres låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Se bilag 1

  Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, fordi anlægsudgifterne ikke kan finansieres over årets takster på grund af prislofterne, der hvert år fastsættes af Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

  I 2013 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer for anlægsårene 2011–2014. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse for perioden 2015-2019.

  Garantirammer 2015–2019

  HOFOR Vand Dragør

  18,4 mio. kr.

  HOFOR Spildevand Dragør

  25,8 mio. kr.

  En specifikation af de aktuelle garantirammer fremgår af bilag 2 for HOFOR Vand Dragør A/S og bilag 3 for HOFOR Spildevand Dragør A/S.

  Kommunen kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, uden at det påvirker kommunens låneramme. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er 40 år.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelsen af lånegarantierne er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  Kommunen skal opkræve en garantiprovision på 0,3 % af restgælden for lån med garantier stillet for HOFOR Vand Dragør A/S’ og HOFOR Spildevand Dragør A/S’ låneoptagelse.

  Forbrugerne betaler for garantiprovisionen gennem taksterne, men får en større økonomisk fordel gennem låneoptagelsen med garantistillelse, fordi taksterne bliver lavere.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

  Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Ad 1-2

  For stemte 6 (A+C+O+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme 1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  For stemte:

  12 (A+O+T+V+Jerrik Walløe(C))

  Imod stemte:

   1 (I)

  Undlod at stemme:

   1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt

  Kenneth Gøtterup (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 12
  Sammensætning af bestyrelserne i HOFOR
  Sagsid.: 16/282

  RESUMÉ:

  Ejerkommunerne skal i 2016 træffe beslutning om hvorvidt sammensætning og størrelse af bestyrelsen i HOFOR skal ændres. Bestyrelsen har fremsendt en anbefaling om, at nuværende sammensætning og størrelse bibeholdes. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning i sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig bestyrelsens anbefaling af, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR bibeholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er vedlagt et ekstra bilag (bilag 4) efter behandling af punktet i Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i 2012 aftalte ejerkommunerne, at evaluere størrelse og sammensætning af koncernens bestyrelser i 2016.

  Koncernen består af 19 selskaber, fordelt på 2 holdingselskaber, 1 serviceselskab og 16 netselskaber.

  Bestyrelsen i de 2 Holdingselskaber HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S består i dag af 8 ejerrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter. Derudover er der 6 observatører fra andre kommuner.

  Bestyrelsen i serviceselskabet HOFOR A/S består af formand og næstformand fra holdingselskaberne, 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter.

  Bestyrelserne i netselskaberne består af den administrative direktør i holdingselskaberne, 2 forbrugerrepræsentanter og 4 direktører og områdechefer i serviceselskabet.

  Der pågår flere undersøgelser om fusioner af vandforsyningsselskaber i hovedstadsområdet, og HOFOR er interesseret i at være en del af denne udvikling. Derfor ønsker HOFOR at fastholde tilbuddet om observatører til bestyrelsesmøderne.

  Bestyrelsen i HOFOR anbefaler, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne opretholdes.

  Forvaltningen vurderer, at bestyrelserne i HOFOR har en god bred repræsentation med både ejerrepræsentanter, eksterne bestyrelsesmedlemmer, forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, og forvaltningen har ingen bemærkninger til bestyrelsens anbefaling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Liste T stillede forslag om at sagen udsættes:

  For stemte 2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte 5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Administrationens anbefaling:

  For stemte 5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme 2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra T:

  I forbindelse med at ejeraftalerne for vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR er oppe til revision, så foreslår Liste T, at Dragør Kommune udtræder som ejerkommune i HOFOR.

  For stemte:

  4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

   4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T og Svend Mathiasen (Løsgænger):

  Liste T og Svend Mathiasen finder, at Dragør Kommunes vandselskabers indtræden i HOFOR-koncernen har været en fejl og at HOFOR ikke har levet op til de forventninger, som er blevet stillet i udsigt. Dragør Kommune bør udtræde som medejer af HOFOR og indlede et samarbejde med bl.a. Tårnby Kommune, som i dag leverer en stor del af vandet til Dragørs borgere.

  Bilag

 • 13
  Indstilling af medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand og Spildevand Holding
  Sagsid.: 16/125

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal indstille et medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S da indstillingen af Allan Holst (A) på det konstituerende møde i 2013 kun var gældende i to år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen indstiller et medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 10. december 2013 blev Allan Holst indstillet for en 2-årig periode som medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Perioden udløber til maj 2016 og kommunalbestyrelsen skal derfor indstille et medlem til bestyrelserne.

  Det fremgår af ejeraftalerne for de to selskaber, at bestyrelsen udgøres af én repræsentant for hver ejerkommune og at de øvrige ejerkommuner på generalforsamlingen er forpligtet til at stemme for de indstillede kandidater.

  Endvidere nævnes det, at det vil være hensigtsmæssigt hvis ejerkommunerne indstiller samme person til begge bestyrelser.

  Genvalg kan finde sted. Der skal ikke udpeges suppleanter.

  Når kommunalbestyrelsen skal afgive indstilling af én person til et hverv foregår det ved almindelig flertalsafstemning.

  Kommunalbestyrelsen indstiller et medlem til bestyrelserne, som ikke behøver være medlem af kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S aflønnes formanden med 200.000 kr., næstformanden med 150.000 kr. og de menige bestyrelsesmedlemmer med 125.000 kr. om året.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra A, C, O og V:

  At Allan Holst indstilles som medlem til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand A/S.

  For stemte:

  10 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

   3 (I+Annette Nyvang (T)+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

   2 (Ebbe Kyrø (T)+Peter Læssøe (T))

  Godkendt.

 • 14
  Råderumsskema vedr. daghjemsophold for beboere på Enggården
  Sagsid.: 15/2523

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har besluttet på mødet den 30.11.2015, at de midler, der frigives ved at nedlægge 5 daghjemspladser anvendes til at styrke de daglige aktiviteter for beboerne. Midlerne foreslås anvendt til at styrke de personalemæssige ressourcer i arbejdet med at styrke forudsætningerne for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at besparelsen på 187.000 kr. fra reduktion i antal daghjemspladser, anvendes til opnormering af ergoterapeuterne på plejeafdelingerne på Enggården, svarende til ca. 18 timer ugentligt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30.11.2015, blev det besluttet, at 5 daghjemspladser, forbeholdt beboere på Enggården, nedlægges. Det svarer til en årlig reduktion på ca. 187.500 kr. og at disse midler anvendes til styrkelse af de daglige aktiviteter for beboerne. Forvaltningen fremlægger sag om, hvordan midlerne kan anvendes.

  Anvendelse af midler

  Forvaltningen anbefaler at den nu nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger styrkes.

  Styrkelse af Enggårdens fokus på, at skabe de bedste forhold for at beboerne kan leve det gode ældreliv.

  Det betyder:

  • At, der bevidst stiles imod at beboerens tidligere liv respekteres, og søges integreret i beboerens nuværende liv på Enggården. Livskvalitet er i højsædet.
  • At, aktiviteter som beboeren holder af fastholdes eller nye aktiviteter tilbydes under hensyntagen til beboerens aktuelle tilstand.
  • At, beboerens og dennes pårørende fortsat har mulighed for at bevare og dyrke relationen.
  • At, Enggården ønsker at være et åbent sted som knytter relationen til det omgivende lokalsamfund ved, at beboerne kommer ud og at gæster inviteres ind på Enggården.

  Indsatsen er målrettet Enggårdens beboere og omfatter således ikke beboere på daghjemmet og på midlertidige døgnpladser.

  Aktuelt benyttes aktivitetsmedarbejdere bredt i afdelingerne og spiller meget aktivt ind med deres faglighed. Således er de aktive i forbindelse med dokumentation af plejeplaner i forhold til aktiviteter, døgnplejeplaner o.a.

  Medarbejdernes evne til at skabe tæt samarbejde med borgeren og mellem afdelingens forskellige personale er afgørende. Her ser vi at indsatsen for, at vedligeholde borgerens sociale netværk og sammenhængen i livet får et væsentligt løft, når alle kompetencer sættes i spil omkring borgerens samlede tilværelse.

  Aktivitetsmedarbejderne sørger for aktiviteter som udflugter, gymnastik, gåture – både enkeltvis og i grupper, besøg af institutioner fra lokalområdet, aktiviteter i samarbejde med de frivillige, markering af mærkedage o.a. Der er sket en utrolig udvikling bare indenfor det sidste halv år og udviklingen fortsætter.

  For at sikre den ressourcemæssige kapacitet til at lykkes med dette fokus, foreslås den nuværende ansættelse af ergoterapeuter på de 4 plejeafdelinger på 30 timer per uge øget til 34,5 timer per uge.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opnormering finansieres af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på møde den 30.11.2015, om at nedlægge 5 daghjemspladser, forbeholdt beboere på Enggården.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  3 (I+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen, løsgænger)

  Faldet.

  Morten Drejer (O) hæver sagen til KB, jf. Styrelseslovens §23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget.

  For stemte: 8 (I+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+O)

  Godkendt.

 • 15
  Tilsyn med Enggården i 2015
  Sagsid.: 16/204

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 26. november 2015 gennemført det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens konklusion og opmærksomhedspunkter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. november 2015 gennemførte Rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte tilsyn på Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2015, at styrke det uanmeldte kommunale tilsyn med kommunale og private leverandører af hjemmepleje samt Omsorgscenter Enggården. Rådgivningsfirmaet BDO blev valgt til at varetage opgaven i 2016 og 2017. Den samlede rapport med den fulde konklusion samt tilsynets anbefalinger er vedlagt som bilag.

  Sammenfatning af konklusion på BDO tilsyn 2015

  Tilsynets overordnede konklusion:

  ’Det overordnede indtryk af Omsorgscenteret Enggården er, at der er tale om et omsorgscenter med gode og tilfredsstillende forhold.’

  Konklusionen er overordnet positiv på følgende punkter:

  -

  Enggården arbejder på at sikre beboerne den pleje og omsorg, de har behov for, ud fra individuelle hensyn til ønsker og vaner.

  -

  Den sundhedsfaglige indsats leveres med fokus på beboernes medinddragelse og medindflydelse i hverdagen.

  -

  Fokus på at sikre og højne de sundhedsfaglige kompetencer

  -

  Beboerne oplever generelt at trives og giver generelt udtryk for, at de får den pleje og omsorg, de har behov for.

  -

  Enggården tilbyder gode rammer og tryghed for beboerne.

  -

  Der arbejdes målrettet med at forbedre beboernes oplevelse og livskvalitet i forbindelse med mad og måltider og beboerne giver generelt udtryk for tilfredshed med maden.

  -

  Beboerne tilbydes en bred vifte af aktivitetstilbud såvel indendørs som udendørs.

  -

  Ledelse og medarbejdere er kommet godt i gang med processer, der medvirker til at udvikle det faglige samarbejde og miljø på Enggården.

  -

  Omgangstonen er præget af venlighed og høflighed og medarbejderne har en respektfuld kommunikation med beboerne.

  -

  Medarbejderne har fokus på at inddrage beboernes ressourcer i forhold til personlig pleje og beboerne oplever, at de selv hjælper til og anvender egne ressourcer i dagligdagen.

  -

  Rengøringsstandarden på fællesarealerne og i beboernes boliger er god.

  Konklusionen indeholder følgende hovedkritikpunkter:

  -

  Opkvalificering af den sundhedsfaglige dokumentation

  -

  Bedre rengøring af hjælpemidler

  -

  Forbedring af de fysiske rammer, for at sikre bedre orientering uden for den enkelte afdeling og opmærksomhed på at sikre frie og ryddelige brandveje samt overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger

  Handleplan for opfølgning

  Omsorgscenter Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens hovedkritikpunkter udarbejdet en handleplan, se bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og

  16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2016

  Til efterretning.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) var ikke til stede under afstemningen

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Til efterretning.

  Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Bilag

 • 16
  Forslag til ny struktur for markedsførings- og kulturpulje
  Sagsid.: 16/169

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. august 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til en ny struktur for markedsførings- og kulturpuljen. Dette foreligger nu, og har til hensigt at sikre en mere sammenhængende sagsbehandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Markedsføringsgruppen nedlægges, og fremtidige bevillinger uddeles løbende af administrationen

  2.

  at

  den fremtidige markedsføringspulje udelukkende bruges til markedsføringsaktiviteter, mens aktiviteter samles under kulturpuljen, der omdøbes til kultur- og eventpuljen

  3.

  at

  der sker en omfordeling af midlerne, således at markedsføringspuljen fremover er på 70.000 kr., mens kultur- og eventpuljen er på 154.805 kr.

  4.

  at

  der gives en tillægsbevilling til Sektor 04 Kultur og Fritid på 43.269 kr. og ligeledes en tillægsbevilling til Sektor 09 Forvaltning på 43.269 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 11. august 2015 at der skulle udarbejdes et forslag til ny administrativ praksis i forbindelse med markedsførings- og kulturpuljen.

  Der har hidtil eksisteret henholdsvis en administrativt styret kulturpulje på ca. 110.000 kr./år og en markedsføringspulje på et tilsvarende niveau, som er blevet uddelt af en politisk nedsat markedsføringsgruppe via tre årlige uddelinger.

  De to puljer er blevet administreret vidt forskelligt. Således har kulturchefen i samarbejde med bibliotekets ledelse forestået en løbende uddeling af kulturpuljen, med udgangspunkt i den vedtagne kulturpolitik. Markedsføringspuljen har haft en særlig nedsat markedsføringsgruppe, som via tre årlige ansøgningsfrister og politisk udarbejdede dagsordner har tildelt midler til projekter, som synliggør Dragør.

  I budget 2016-19 er der i lighed med tidligere afsat en markedsføringspulje lydende på 113.269 kr. under sektor 09 Forvaltningen(ØU) og 111.536 kr. til en kulturpulje under sektor 04 Kultur og Fritid(BFKU).

  Det foreslås, at de to hidtidige puljer tænkes sammen i en ny struktur, og at der for begge puljer sker en løbende administrativ udmøntning.

  Der er i høj grad blevet givet tilskud til lignende projekter i de to puljer, og visse projekter har endda nydt støtte fra begge. Endvidere har markedsføringspuljens fokus været noget bredere end decideret markedsføring, og navnet har været delvis misvisende. Reelt har det vist sig, at behovet for støtte til aktiviteter har været større end behovet for markedsføring. En ny praksis kunne derfor med fordel se således ud:

  · Dragør Kommune offentliggør udmøntningen af en ny ”Kultur- og Event-pulje”, som tilsvarer den eksisterende, men kan bevilge bredere til eventprægede aktiviteter, og i det hele taget har fokus på aktiviteter.

  · Puljen uddeles af kulturchefen, og er på samlet 154.805 kr.

  · De resterende 70.000 kr. uddeles af erhvervschefen i dialog med kulturchefen, og går til ren markedsføring af Dragør – dvs. ikke til aktiviteter.

  · Kriterierne for tildeling er fokuseret på nye aktiviteter, som skaber liv i Dragør, kulturelle oplevelser for borgerne og synlighed i hovedstadsregionen.

  · Puljerne kan hermed understøtte de mange begivenheder og events, som Dragør skal være yderligere kendt for.

  · Begge puljer afrapporteres årligt til BEPU/BFKU

  Puljestruktur:

  Puljenavn

  Beløb i dag 2016

  Administration i dag

  Foreslået

  beløb

  Foreslået administration

  Markeds-føringspuljen

  113.269 kr.

  Markeds-

  Førings-

  gruppen

  70.000 kr.

  Erhvervschef/

  kulturchef

  Kulturpuljen

  111.536 kr.

  Bibliotekslederen

  154.805 kr.

  Kulturchef/

  biblioteksleder

  LOVE/REGLER:

  Ændringen betyder nedlæggelse af markedsføringsgruppen, som er et udvalg under § 17 stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye struktur forudsætter, at der flyttes 43.269 kr. fra Sektor 09 Forvaltning(ØU) til Sektor 04 Kultur og Fritid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen konsekvenser.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ændringen understøtter erhvervs- og turismestrategien, idet der sikres en mere konsistent eventudvikling og markedsføring af Dragør.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at BFKU tildeler midler fra ”Kultur- og Event-puljen”, mens BEPU uddeler midler fra ”Markedsføringspuljen”, og ordningen evalueres efter 1 år.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-02-2016

  Udvalget følger anbefalingen fra BEPU.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Morten Drejer (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefaling fra BEPU samt ad 2+3+4

  For stemte 6 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme 1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt med en præcisering af, at markedsføringsgruppen nedlægges som et § 17, stk. 4 udvalg.

 • 17
  Elevernes ferieplan 2016-17
  Sagsid.: 14/3517

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at udvalget godkender ferieplanen 16/17.

  SAGSFREMSTILLING:

  Elevernes ferieplan 2016/17 har nu været i høring hos skolebestyrelserne, som ikke har nogen bemærkninger til denne.

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkender udkastet og anbefaler den overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2016

  Økonomiudvalget den 11. februar 2016

  Kommunalbestyrelse den 25. februar 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2016

  Anbefales overfor ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-02-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Forslag fra O - om dispensation til helårsbeboelse
  Sagsid.: 15/2598

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Birger Larsen (O) har anmodet om at By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016 drøfter følgende forslag:

  ”Liste O foreslår at BEPU genbehandler sagen og giver positivt tilsagn til ansøgningen om midlertidig dispensation til helårsbeboelse Rosenlund Sidevej 2, som behandlet i BEPU den 12. januar 2016.

  Ansøgningen foreslås imødekommet, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Motivation:

  Liste O er efter mødet blevet opmærksom på at kommunens praksis hidtil har været at give 10-årige dispensationer og vi ønsker ikke at stille denne ansøger anderledes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. februar 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-02-2016

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) og Jerrik Walløe (C) hævede herefter sagen til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Beslutningen fra BEPU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  5 (I+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Forslag fra T - Dragør Tennis
  Sagsid.: 16/433

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 14. februar 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  Liste T foreslår, at

  • Dragør kommune forlænger den nuværende brugsaftale mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis med ca. 8 år, så klubben har minimum 20 år til at afdrage på lån til opførelse af tennishal
  • Dragør Kommune ser velvilligt på et eventuelt forslag fra Dragør Tennis om stille en kommunegaranti for lån til opførelse af en tennishal

  Ved tidligere behandling på kommunalbestyrelsesmødet i januar måned blev en forlængelse på 30 år stemt ned af et flertal i kommunalbestyrelsen. Men da det kun er relevant at forlænge aftalen med ca. 8 år, så bør kommunalbestyrelsen behandle sagen på ny.

  I tennisklubbens bestræbelser på at opføre en tennishal udgør en effektiv og billig finansiering en væsentlig faktor for at opnå en god driftsøkonomi. Derfor bør kommunen støtte op om at skaffe mulighed for at klubben kan opnå en finansiering gennem KommuneKredit. På den måde vil klubben opnå en markant billigere finansiering end ved optagelse af et banklån.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra V:

  At sagen sendes tilbage til udvalget

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I)

  Undlod at stemme:

  4 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslaget fra T:

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Peter Læssøe begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra C:

  C gruppen foreslår, at boblehal ved Engvej afvises, men at Dragør Tennis tilbydes en hal på det allerede foreslåede areal ved Hollænderhallen, som Dragør Tennis selv har peget på som en mulighed. Hal ved Hollænderhallen er del af den samlede flytning af klubben.

  For stemte:             2 (C)

  Imod stemte:           9 (A+O+T+Å)

  Undlod at stemme:   4 (I+V)

  Faldet.

  Forslaget fra liste T:

  For stemte:             4 (T+Å)                 

  Imod stemte:           11 (A+C+I+O+V)    

  Faldet.

 • 20
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Else Lykke Madsen spurgte om, hvem borgmesteren har talt med i Store Magleby vedrørende sag om ny dagligvarebutik.

  Borgmesteren svarede, at det ikke var muligt på stående fod at opliste komplet oversigt

  Jan Barré spurgte, om der er mulighed for ordning med GPS ordning til demente og pårørende.

  Borgmesteren svarede, at spørgeren måtte rette henvendelse til administrationen.