Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra: Birger Larsen (O)
Bemærkninger: Afbud fra Birger Larsen (O), Marianne Grip-Hansen var indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Der var ikke indkommet spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - BEPU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  På BEPU’s område er der netto et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 97.933 kr., der anbefales overført til den i 2016 afsat-te pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet underskud/ merforbrug på 97.933 kr. på BEPU’s område med overførelsesadgang til budget 2016. Beløbet overføres til den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BEPU’s område er der et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 97.933 kr. Merforbruget er sammensat af merforbrug for Bygningsvedligehold, Energipuljen og Vej og Gartner, samt et mindreforbrug/overskud for Havnen.

  Det opgjorte merforbrug for Bygningsvedligeholdelsen og Vej & Gartner ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte mindreforbrug for Havnen og merforbruget på Energipuljen ligger udenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning

  Opgørelsen over decentrale overførelser på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mu-lighed for overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsen-hedernes korrigerede budget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet netto overføres 97.933 kr. til den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - BFKU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  På BFKU’s område er der et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 2.768.922 kr. Beløbet anbefalet overført til budget 2016 og overføres fra den i 2016 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på områder med overførselsadgang overføres et samlet overskud/mindreforbrug på 1.721.095 kr. på BFKU’s område til budget 2016. Beløbet overføres fra den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der på områder uden overførselsadgang overføres et samlet overskud/mindreforbrug på 1.047.827 kr. på BFKU’s område til budget 2016. Beløbet overføres fra den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU’s område er der et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 2.768.922 kr.

  Mindreforbruget er sammensat af merforbrug for Dragør Skole Syd, St. Magleby Skole, SFO Nord Fælles, Nordstrandens SFO, Strandengens SFO, Hartkorn SFO, Hollænderhus, Klub Dragør, og Køjevænget samt et mindreforbrug/overskud for Blushøj SFO, Dragør Skole Nord, Tulipanen SFO, Hovedgaden SFO, Jægervejen SFO, Ungdomsskolen, Musikskolen, Sølyst SFO, SFO st. Magleby Fælles Kirkevejens SFO, Biblioteket, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Søbadet, Lokalarkivet, Høgevænget, Harevænget, Menighedsbørnehaven, Børnehaven Kornblomsten, Børnehaven Sølyst, Sansehuset, Nordstrandens Vuggestue og Dagplejen.

  Det opgjorte merforbrug for Dragør Skole Syd, St. Magleby Skole, SFO Nord Fælles, Hartkorn SFO, Klub Dragør og Køjevænget ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres, mens merforbruget for Nordstrandens SFO, Strandengens SFO og Hollænderhus kan overføres ved politisk beslutning.

  Det opgjorte mindreforbrug for Blushøj SFO, Dragør Skole Nord, Musikskolen, Tulipanen SFO, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Søbadet, Lokalarkivet, Høgevænget, Kornblomsten, Sansehuset og Nordstrandens Vuggestue ligger indenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres, mens mindreforbruget for Hovedgaden SFO, Jægervejen SFO, Ungdomsskolen, Sølyst SFO, Kirkevejens SFO, Biblioteket, Menighedsbørnehaven, Harevænget, Børnehaven Sølyst og Dagplejen ligger udenfor rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførelser på BFKU’s område fremgår af bilag 1. Bemærkninger til mer- og mindreforbrug er angivet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 pct. af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 pct. af driftsenhedernes korrigerede budget.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet overføres 2.768.922 kr. den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ad. 1

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af SFO St. Magleby Fælles.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår, at der kan dispenseres i denne overførselssag, således at St. Magleby skole og SFO økonomi ses under et.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Å)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra A:

  A stemte imod og ser hellere en principiel drøftelse af en harmonisering af SFO- og skolebudgetter fx i forbindelse med budgetseminaret.

  Anbefaling fra BFKU:

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  1 (Å)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra A:

  Der udarbejdes en sag til budgetseminaret med en principiel drøftelse af en harmonisering af SFO- og skolebudgetter.

  For stemte: 13 ( A+I+O+T+V+Å)

  Imod stemte: 2 (C)

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  Ad 1 (Forslag fra C):

  For stemte: 6 (C+O+Eik Dahl Bidstrup (V) og Helle Barth (V)),

  Imod stemte: 9 (A+I+T+Å+Jens Passarge (V))

  Faldet.

  Ad 2 (indstillingens 1. at punkt):

  Godkendt.


  Ad 3 (indstillingens 2. at punkt):

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T kan ikke stemme for driftsoverførsler, som ikke klart og entydigt beskrives og forklares i sagsbehandling og på udvalgsmøder. Det er Liste T’s vurdering, at der netop nu er en ubalance mellem skolernes ressourcer til materialer m.m. og de ressourcer, som anvendes på ledelsesudvikling.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 5
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - SSU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  På SSU’s område er der et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 596 kr. Beløbet anbefalet overført til budget 2016 og tilføres den i 2016 afsatte pulje til overførelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et underskud/merforbrug på 596 kr. til 2016 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSU’s område, som anbefales tilført den pulje, der finansierer overførsler af overskud/mindreforbrug.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et under-skud/merforbrug på driftsbudgettet overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug i Aktivitetshuset Wie-dergården på 625 kr. og et merforbrug i Tandplejen på 1.221 kr.

  Det opgjorte merforbrug ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  I henhold til Dragør Kommunes regler kan driftsenheder og områder uden overførelsesadgang søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. Den øvrige del af Wiedergården og Enggården er ikke omfattet af reglerne om overførselsadgang.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat en overførselspulje til håndtering af overførsler.

  Konsekvensen af overførelsen er, at denne pulje tilføres 596 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (I+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  2 (T+Å)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Endelige driftsoverførsler fra 2015 til 2016 - ØU
  Sagsid.: 16/517

  RESUMÉ:

  I 2015 var der på ØUs område et mindre forbrug på i alt 2.678.384 kr. vedr. løn på Rådhuset og puljen til lokal lønforhandling for kommunes ansatte. Dette mindreforbrug tilgik kassen i 2015. Mindreforbruget er omfattet af reglerne for overførsel. Det overføres derfor automatisk og fuldt ud til 2016 i henhold til reglerne om lønsumsstyring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der overføres et driftsoverskud/mindreforbrug på 1.100.833 kr. på ØU´s område vedrørende Rådhusets løn. Beløbet, som tilgik kassen i 2015, finansieres i budget 2016 af den i 2016 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  der overføres et driftsoverskud/mindreforbrug på 1.577.551 kr. på ØU’s område vedrørende Lokallønspuljen. Af de 1.577.551 kr. finansieres de 852.241 kr. som tilgik kassen i 2015, fra den afsatte pulje til overførsler i budget 2016. De resterende 725.310 kr., som ligeledes tilgik kassen i 2015, finansieres fra kassen i 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring overføres mindre-/merforbrug på Rådhusets løn automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår.

  Baggrunden for regelsættet er, at ledere af enheder med lønsumsstyring som led i deres ledelsesrum på lønområdet bør have mulighed for at overføre uforbrugte lønmidler 100 %, således at der kan ske en aktiv styring af lønbudgettet, mhp. størst mulig aktivitets- og udgiftskontrol.

  Målet hermed er at øge den økonomiske effektivitet i kommunens styring af lønbudgettet ud fra den betragtning, at lederen er den bedste til at træffe de optimale beslutninger for det enkelte område, og at man derved opnår den mest optimale udnyttelse af lønbudgettet.

  Mindreforbruget vedrørende lønninger på Rådhuset skyldes især vakancer på direktør- og chefstillinger.

  Mindreforbruget på puljen til lokal lønforhandling i 2015 skyldes, at lokallønsmidlerne først udmøntes i 2016.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for overførsel af lønmidler for enheder med lønsumsstyring overføres mindre-/merforbrug på Rådhusets løn automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat en pulje på i alt 5 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2015 til 2016.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØU’s område er, at der samlet overføres 2.678.384 kr. fra 2015 til 2016.

  Af disse kan kun de 1.953.075 kr. finansieres af puljen, som dermed vil være opbrugt som følge af driftsoverførsler på andre udvalgsområder.

  De resterende 725.310 kr., som tilgik kassen i 2015, finansieres fra kassen i 2016.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Ad 1

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Udmøntningsplan for aktivt medborgerskab
  Sagsid.: 15/1088

  RESUMÉ:

  Administrationen fremlægger udbygget udmøntningsplan for aktivt medborgerskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udmøntningsplan for aktivt medborgerskab.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget fik den 11. februar 2016 efter forudgående behandling i fagudvalgene fremlagt kortlægning over aktivt medborgerskab i Dragør Kommune, samt forslag til indsatser i udmøntningsplan for aktivt medborgerskab.

  Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på ny forelæggelse for ØU med en mere deltaljeret udmøntningsplan. Forslag til denne foreligger nu.

  Med udgangspunkt i kommunens ”Politik for aktivt medborgerskab” er det ambitionen:

  • at det er Dragørs frivillige selv, der skal drive den frivillige indsats i Dragør,
  • og at Dragør Kommunes rolle er at understøtte frivilligheden og skabe rammer, der gør det attraktivt at være frivillig i Dragør.

  Det er derfor vigtigt, at kommunen ikke overtager styringen eller sætter for mange krav til aktiviteter for og med frivillige i udmøntningsplanen for aktivt medborgerskab.

  De enkelte indsatser i udmøntningsplanen vil derfor løbende blive tilpasset og testet i samarbejde med frivillige, således at kommunen opleves som en fleksibel og attraktiv samarbejdspartner.

  Som beskrevet i sagen af den 11. februar 2016 er der følgende indsatser i forslaget til udmøntning af politikken for Aktivt Medborgerskab:

  • Lette adgangen til udlån af kommunens lokaler
  • Oprette en fælles aktivitets- og eventkalender
  • Uddele og synliggøre initiativpris og fejre ”Frivillig Fredag”
  • Afsøge muligheden for at lave en on-line ”børs” for frivillighed
  • Synliggøre mulighederne for at involvere sig i lokalsamfundet på den nye www.dragoer.dk og skabe én indgang til dialog med kommunen
  • Kompetenceudviklingsforløb

  De enkelte indsatser er uddybet i vedlagte udkast til udmøntningsplan for aktivt medborgerskab.

  Som opfølgning på udmøntningsplanen gennemføres i 2. halvår af 2016 en temadrøftelse for kommunalbestyrelsen med deltagelse af aktive medborgere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen konsekvenser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelse af udmøntningsplanen den 10. december 2015, at administrationen udmønter midlerne på baggrund af drøftelser af udkast til handleplaner i de enkelte fagudvalg primo 2016. Der er afsat kr. 200.000 til udmøntning af politik for aktivt medborgerskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er ikke planlagt høringer, men forvaltningen er i dialog med grupper af frivillige, og vil fortsætte denne indsats for at sikre tilpasning af de beskrevne initiativer til de frivilliges ønsker.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen relaterer sig til Politik for Aktivt Medborgerskab, som er vedtaget 22. juni 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at indsatsen og økonomi i de enkelte aktiviteter præciseres. Eksempelvis kan en online børs uden problemer oprettes på Facebook i dag uden omkostninger.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet.

  Beslutningen i ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at udmøntningsplanen er unuanceret og helt undlader at redegøre for økonomien for de enkelte aktiviteter.

  Bilag

 • 8
  Politisk milepælsplan - marts 2016
  Sagsid.: 12/1397

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen en oversigt over større verserende sager (milepælsplan).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen fik henholdsvis den 19. og den 26. november 2015 forelagt den seneste oversigt over verserende sager (milepælsplanen). Kommunalbestyrelsen besluttede, at ”klimasikring, ARC og digitaliseringsstrategi (erstatter ordet hjemmeside) tilføjes milepælsplanen”.

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling. Både ØU og KB kan beslutte, at projekter fjernes eller tilføjes planen.

  Milepælsplanen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2015

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2015

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  ”Aktivt knudepunkt Store Magleby” tilføjes milepælsplanen.

  Tekst vedrørende sag nr. 11 ”Multibane og helhedsplanen for skolernes udearealer” opdateres.

  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Udgifter til flygtninge, 2016-2019
  Sagsid.: 16/528

  RESUMÉ:

  Borger- og Social- og Økonomiafdelingen har udarbejdet opdatering af notat om de anslåede udgifter til flygtninge 2016-2019. Notat herom blev første gang forelagt for Kommunalbestyrelsen i august 2015, hvor det indgik som en del af budgetmaterialet. Det opdaterede notat forelægges til behandling i SSU og ØU i marts måned.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at notat om ”Dragørs samlede udgifter til flygtninge, 2016-2019” tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af budgetmaterialet for budget 2016 blev Kommunalbestyrelsen første gang forelagt notat om de anslåede udgifter til flygtninge i Dragør Kommune 2016-2019.

  Der er dog behov for at belyse de anslåede økonomiske konsekvenser under hensyntagen til en forventet flygtningekvote på 64 flygtninge i 2016 samt en fremskrivning af de forventede antal flygtninge.

  På baggrund heraf har Borger- og Social- og Økonomiafdelingen foretaget en opdatering af notat om anslåede udgifter til flygtninge i Dragør Kommune 2016-2019 herunder en opdatering af de til grund læggende forudsætninger for antallet af flygtninge, familiesammenføringer mv.

  Som det vil fremgå af notatet forventes en samlet nettoudgift til flygtninge i 2016 på 9,0 mio.kr. stigende til 21,0 mio.kr. i 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2016

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2016

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  3 (T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Taget til efterretning og anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra O:

  Beboerne i et af de tre lejede parcelhuse flyttes til flygtningeboligerne ved Hollænderhallen.

  For stemte:

  1 (O)

  Imod stemte:

  3 (T+V+Å)

  Undlod at stemme:

  3 (C+A)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget

  For stemte:  3 (C+I)

  Undlod at stemme: 12 (A+O+V+T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Forslag fra C:

  Der afholdes temadrøftelse for kommunalbestyrelsen om flygtningeområdet.

  For stemte:

  6 (A+C+O+Nye Borgerlige+T+Å)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Afrapportering §17, stk.4 Udvalget for kollektiv trafik
  Sagsid.: 14/6

  RESUMÉ:

  §17, stk.4 udvalget for kollektiv trafik har over en 2årig periode undersøgt og drøftet forslag til fremtidig kollektiv trafikbetjening af Dragør Kommune. Arbejdet er mundet ud i vedlagt afrapportering med anbefalinger til fremtidig busbetjening af Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at § 17, stk.4 udvalgets afrapportering drøftes med henblik på tilkendegivelse af ønsker til busbestilling 2017 på baggrund af afrapporteringen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituering den 1. december 2013 blev det aftalt at nedsætte et § 17, stk.4 udvalg om kollektiv trafik (trafikudvalget), der over en 2årig periode skal udarbejde en anbefaling til Kommunalbestyrelsen om Dragør Kommunes ønsker til den fremtidige busdrift.

  Trafikudvalgets arbejde er nu færdigt og udvalgets anbefalinger foreligger i form af rapporten § 17, stk. 4 Udvalget om kollektiv trafik Afrapportering (bilag 1).

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2016 skal foretage trafikbestilling for 2017. På baggrund af By-, Erhvervs- og Planudvalgets drøftelser vil administrationen fremlægge sag om busbestilling for 2017 til møderækken i april måned 2016.

  Trafikudvalgets primære målsætning er en forbedring af forbindelsen til/fra metroen i Københavns Lufthavn. Trafikudvalget peger på enten en forlængelse af linje 350S til Lufthavnen i Movia-regi og finansieret af Region Hovedstaden, der har overtaget linjen pr. 1. januar 2016. Eller etablering af en ringbuslinje til/fra Lufthavnen ligeledes i Movia-regi eller om muligt etablering af en servicebus i eget regi udenom Trafikselskabet Movia. Dette sidste fordrer en tilladelse fra Transportministeren, idet Movia som trafikselskab for Sjælland har monopol på planlægning og udførsel af den rutebundne kollektive trafik på Sjælland.

  I forbindelse med udmøntning af ovenstående primær målsætning foreslår Trafikudvalget at nedlægge linje 35 i Dragør Kommune.

  Linjerne 33 og 34 (tidligere kaldet linje 30) anbefaler Trafikudvalget at fortsætte i nuværende rute og frekvens. Endelig anbefaler Trafikudvalget at forlænge natbussen 81N til Lufthavnen. Denne linje er i lighed med linje 350S overgået til Region Hovedstaden, hvorfor forlængelsen forudsætter Regionens accept og finansiering.

  Endelig anbefaler Trafikudvalget, at Dragør Kommune tager initiativ til at starte et samkørselsprojekt. Projektet går ud på, at folk kører sammen, at bilisterne kan samle andre op ved udvalgte steder i byen. Projektet skal ses som et supplement til de øvrige transportformer.

  Baggrundsmateriale til afrapporteringen foreligger som bilagsrapport, der kan rekvireres i Plan og Teknik. Heraf fremgår kommissorium, behandlede forslag fra de enkelte partier som Trafikudvalgets fælles forslag, mødereferater fra udvalgets møder samt præsentationer fra administrationen og eksternt inviterede parter undervejs i processen.

  Flere eksterne parter har i processen peget på muligheden af at indtænke busdriften i samspil med andre transportformer samt ikke mindst peget på den mulige gevinst ved at opgradere forholdene for buskunderne ved busstoppestedsfaciliteter. Gevinst i form af flere passagerer og/eller fastholdelse af passagerne, når stoppestedsfaciliteter opgraderes.

  Trafikudvalget har i den forbindelse drøftet supplerende overdækninger af busstoppesteder og af cykelparkeringer, supplerende rejsetidsinformation, cykelpumpe på udvalgte stoppesteder (trafikknudepunkter) samt fx siddefaciliteter og evt. vandposte ved udvalgte stoppesteder.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2016 er Dragør Kommunes budget til kollektiv busdrift inklusive flex-trafikordningerne 6,8 mio. kr. Heraf går 5,1 mio. kr. til rutebunden busdrift, dvs. de buslinjer som er bestilt via Movia (350S, 35 m.fl).

  Såfremt det besluttes at etablere en ringbus til/fra lufthavnen med frekvens 4/3/2 og samtidig nedlægge linje 35 i Dragør Kommune, så vil det alt andet lige medføre behov for en årlig tillægsbevilling til busdrift på ca. 4,6 mio. kr. Det vil give en samlet ramme på 11,4 mio. kr. inklusiv flextrafik og handikapkørsel i Movia regi (se bilag 2). Dog med forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser af kontraktmæssig art ved nedlæggelse af linje 35. Dette forhold har endnu ikke været drøftet med Movia.

  Såfremt transportministeren kan tillade at oprette en servicebus i eget regi, så skal opgaven beskrives nærmere og udbydes. Trafikudvalgets umiddelbare sonderinger har peget i retning af en udgift omkring 5 mio. kr. Servicebussen må forventes at træde i stedet for udgiften til en ringbus på 4,6 mio. kr. Hertil må påregnes udgifter til ekstern assistance med udbud og kravsspecifikationer, altså en tillægsbevilling ift. det nuværende budget på min. 5 mio. kr.

  Dragør Kommune har siden år 2000 været tilmeldt et samkørselsprojekt kaldet pendlernet.dk. Ordningen fremgår af Kommunens hjemmeside og der er aktuelt 29 tilmeldte brugere. Såfremt det besluttes, at Dragør Kommune skal tage initiativ til at starte et nyt samkørselsprojekt, vil det medføre behov for at ansætte en projektmedarbejder til håndtering af opgaven, indtil opgaven kan videreføres som et borgerinitiativ. Trafikudvalget forventer en vis kommunal medfinansiering af projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det påtænkes at beslutte at ændre den nuværende busdrift og heri nedlægge linje 35 i Dragør Kommune, så bør det overvejes, om de påtænkte ændringer forinden skal sendes i høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Rapporten tages til efterretning og forvaltningen bedes udarbejde budgetsag til budgetseminar.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår – som det anbefales i afrapporteringen og i kommissoriet for §17, stk 4 udvalget - ”at forbedre forbindelsen til/fra Metroen i København Lufthavn fra primo 2017”. Et enigt §17, stk. 4 udvalg anbefaler at forbedre busdriften pr. 1.1.2017 med udgangspunkt i en samlet økonomi på ca. 11.4 mio.kr. – eller det samme beløb som Dragør Kommune brugte på kollektiv bustrafik i 2015.

  For stemte:  5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 9 (A+C+O+Eik Dahl Bidstrup (V)+Helle Barth (V))

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (V))

  Faldet.

  Forslag fra ACOV:

  ACOV foreslår, at Dragør Kommune beder om forlængelse af 350S og 81N til lufthavnen, og ansøger om tilladelse til servicebus. Det forudsættes at 350S fortsætter som regional busrute.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det ejendommeligt, at anbefalingen fra et enigt §17, stk.4 udvalg bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, det tidligere Amagerlisten og Liste T – nu stemmes ned af Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative! – som tidligere endvidere har besluttet udvalgets kommissorium, som definerer, at udvalgets anbefaling skal ligge til grund for busbestilling 2017

  I+Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Protokoltilføjelse fra Å:

  Alternativet henstiller, at der i forbindelse med forhandlingerne om den offentlige busdrift mellem Søvang og Dragør for 2017 (linje 33) tages størst muligt hensyn til tidspunktet for skolebørnenes fremkomsttidspunkt om morgenen til hhv. STM og Dragør Skole Nord samt at skolebussens virke udvides således at den er tilgængelig for alle klassetrin og betjener såvel kørsel til STM som Dragør Skole Nord.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab godkendes

  2.

  at

  etablering af et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Alle kommuner er i henhold til beredskabslovens § 25 forpligtet til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. De 8 ejerkommuner i Hovedstadens Beredskab har i dag eget beredskabsplankompleks.

  I henhold til Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab, som blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser samt borgerrepræsentation i september/oktober 2015, skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne, og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

  Hovedstadens Beredskab har en ambition om at understøtte kommunerne i at sikre borgerne og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det er et centralt mål for Hovedstadens Beredskab at medvirke til, at ingen kommunale institutioner og serviceydelser må lukke i forbindelse med uro eller krise i et område. Det betyder, at kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes, eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

  Store og/eller alvorlige hændelser går ofte på tværs af kommunegrænserne. Derfor er der behov for at sikre, at ejerkommunerne og deres forvaltninger alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler, der kan opstå mod det politisk fastsatte serviceniveau.

  Intentionen med Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunernes eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Samtidig med at det ansvar, der påhviler forvaltningerne og relevante aktører, tydeliggøres.

  Beredskabspolitikken tager udgangspunkt i 7 områder: Ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner.

  Beredskabspolitikken og de tilhørende planer og programmer offentliggøres, således at borgerne og virksomhederne har mulighed for at orientere sig i planerne.

  Plan for fortsat drift

  Som supplement til Beredskabspolitikken vedtages en beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som konkretiserer, hvordan kommunerne og de enkelte forvaltninger inden for en fireårig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægger, hvordan kommunerne skal arbejde ved hændelser, der kan påvirke det kommunale serviceniveau.

  Mens beredskabspolitikken danner rammen for beredskabsarbejdet i kommunerne, er Plan for fortsat drift (beredskabsplanen) værktøjet, der anvendes, når en kommune rammes af en eller flere uønskede hændelser.

  For at sikre, at kommunernes Plan for fortsat drift altid er opdateret, vil der i regi af Hovedstadens Beredskab løbende og mindst en gang årligt udarbejdes sårbarheds-vurderinger, der identificerer kommunernes kritiske funktioner samt foretages analyse af hyppighed og konsekvens af truslerne imod disse funktioner.

  Hovedstadens Beredskab vil på den baggrund sikre, at der er et specialistområde, der har til formål at koordinere og understøtte ejerkommunernes arbejde med beredskabsplanlægning og bistå med udarbejdelsen af plan for fortsat drift, sårbarhedsanalyse, mv.

  Hovedstadens Beredskab vil i tilfælde af en hændelse, der medfører aktivering af en eller flere ejerkommuners beredskabsplan, sikre, at den operative ledelse samt de tilhørende faciliteter aktiveres for bedst muligt at understøtte krisehåndteringen i den eller de berørte kommuner. Hovedstadens Beredskab vil i den sammenhæng sikre, at der er den fornødne systemunderstøttelse til at forestå krisestyringen lokalt.

  Det tværgående arbejde forankres i HOBS (Hovedstadens Beredskabssamordning)

  Formålet med af HOBS er bl.a. at have et beslutningsdygtigt organ, der fx vil kunne tage stilling til strategier og planlægningsspørgsmål på tværs af kommuner mv. Det er også i regi af HOBS, at der udarbejdes et beredskabsprogram med udgangspunkt i den fælles beredskabspolitik og plan for fortsat drift, og hvor arbejdet med sårbarhedsrapporter er forankret.

  Det er Hovedstadens Beredskabs opgave at rådgive og understøtte denne proces i samarbejde med de enkelte kommuner, ligesom Hovedstadens Beredskab sørger for koordinering i såvel planlægning som under en beredskabssituation, der involverer to eller flere kommuner.

  Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab

  Store og/eller alvorlige hændelser kan gå på tværs af ejerkommunerne. Derfor er der et behov for at sikre, at ejerkommunerne både alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete hændelser, der kan påvirke det fastsatte kommunale serviceniveau.

  I overgangen fra selskabets etablering til vedtagelse af indstilling om en fælles tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring vil den enkelte ejerkommune fortsætte med eget beredskabsplankompleks, der var gældende ved udgangen af 2015.

  Den konkrete håndtering af rolle- og ansvarsfordelingen mellem de enkelte kommuner og Hovedstadens Beredskab fra 1. januar 2016 er uddybet i vedlagte bilag om kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab. Dragør Kommune har indgået en aftale med Hovedskadens Beredskab, at de udarbejder beredskabsplan for Dragør Kommunes sekundære ydelser.

  Forslaget om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabslovens § 25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Ad. 1+2

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  1 (Å)

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Anbefaling fra ØU:

  Ad 1:

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder det uhensigtsmæssigt, at Dragør Kommune indgår i HOBER. Dragør Kommune burde samarbejde med Tårnby Kommune, som fastholder sit eget beredskab og som geografisk vil sikre Dragør Kommune en hurtigere hjælp end den HOBER kan tilbyde. Liste T finder det tillige utilfredsstillende, at Dragør Kommune ikke selv bestemmer serviceniveauer.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 12
  Godkendelse af forslag til RBD 2016
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab. Ny samlet RBD forventes udarbejdet for 2017. Den indledende RBD har ingen konsekvenser for bredskabet i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til– den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016) godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal der over de næste år findes en række besparelser indenfor redningsberedskabet, hvilket også vil få betydning for Hovedstadens Beredskab. Som led i de effektiviseringer, der skal findes i 2016 og de kommende år, er der udarbejdet et forslag til en indledende RBD 2016 for Hovedstadens Beredskab.

  Det står i forbindelse med de indledende operative analyser af beredskabet i de 8 kommuner klart, at der er behov for at opdele processen med RBD’en i to dele. En første indledende RBD, der som udgangspunkt primært har til formål at hente første fase af de nødvendige effektiviseringer uden herved fundamentalt at påvirke det operative serviceniveau. Samtidig hermed lægges der an til en proces med udarbejdelse af en større og mere dybdegående analyse, der kan lede hen mod en RBD gældende fra 2017 og frem.

  På baggrund af de forudgående analyser og operative overvejelser er Hovedstadens Beredskab nået frem til to indledende ændringer i det operative beredskab:

  1. Nedlæggelse af det operative beredskab på Station Dæmningen (Valby).

  2. Ny struktur for Operativ Ledelse i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

  Analyser viser, at den mest hensigtsmæssige og skånsomme justering af serviceniveauet vil være at nedlægge beredskabet på Station Dæmningen. Beslutningen skal ses ud fra en vurdering af den nuværende udrykningsaktivitet i distriktet og sammenholdt med, at der som følge af sammenlægningen vil opstå en synergi i det operative beredskab, hvilket åbner op for mulighed for en bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Hertil kommer, at Station Dæmningen er lokaliseret tæt på Hvidovre Brandstation, og det vurderes, at i forhold til robustheden af det samlede beredskab vil nedlæggelsen af beredskabet på Station Dæmningen have begrænset effekt.

  Formålet med justeringen af strukturen for operativ ledelse er dels at kvalitetssikre og udnytte de fælles ressourcer i den operative ledelse på en mere optimal måde, dels at ensrette ledelsen af de operative indsatser i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

  Hovedstadens Beredskab modtog den 23. december 2015 Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. den indledende risikobaserede dimensionering.

  Beredskabsstyrelsen har ingen bemærkninger til ændringerne i det operative beredskab, idet det nuværende serviceniveau i Station Dæmningens udrykningsområde fastholdes. I forhold til indsatslederstrukturen er det væsentligt at være opmærksom på, at der i udkast til den risikobaserede dimensionering grundlæggende ikke er tale om store besparelser på den operative ledelse. Hovedstadens Beredskabs forslag til justeringer handler primært om, at der er behov for at konvertere ressourcerne til at opprioritere kompetencerne hos indsatslederne. Det skyldes, at erfaringerne fra de seneste års større indsatser viser, at effektiv og god indsatsledelse ikke kun handler om hurtig responstid, men i høj grad også om at sikre god kvalitet i håndtering af indsatsen, dvs. at de besidder de rette teoretiske og praktiske kompetencer samt personlige evner. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 23. december 2015 samt bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

  I forbindelse med dannelsen af Hovedstadens Beredskab har flere af de daværende indsatsledere fra bl.a. Frederiksberg og Vestegnen fået nye og krævende ledelsesposter, der ikke er forenelige med også at varetage en indsatslederfunktion i Hovedstadens Beredskab.. Derfor har det været nødvendigt at implementere indsatslederstrukturen.

  Forslaget til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab, blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændringen har ingen økonomisk konsekvens for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)    

  Imod stemte:           4 (T+Å)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at overordnet ”indledende RBD2016” ikke giver mening for Dragør Kommune. Alene vedlagte geografiske oversigt over de deltagende kommuner i HOBER/RBD2016 viser det uhensigtsmæssige i, at Dragør Kommune indgår i HOBER. Dragør Kommune bør indgå i et samarbejde med Tårnby Kommune. Endvidere står der eksplicit i RBD2016, at ”de to stationer i Dragør Kommune indgår ikke som en del af den modulopbyggede hverdag, idet bemanding med deltid ikke giver mulighed for dette”. Liste T ser ingen synergier for Dragør Kommune i HOBER-samarbejdet sammenlignet med et samarbejde med Tårnby Kommune.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det konkrete ansvar for terrorbekæmpelsen ligger hos Politiet og Forsvaret, men den kommunale organisation har en yderst vigtig rolle både før, under og efter et terrorangreb. En effektiv bekæmpelse af terrorisme og håndtering af terrorangreb vil derfor kræve en koordineret indsats mellem myndighederne, og hvor den kommunale organisation spiller en afgørende rolle for et godt resultat.

  Terrorstrategien for Hovedstadens Beredskab tager udgangspunkt i eksisterende planer, systemer og strukturer, og definerer rammerne for den kommunale organisering og kapacitet i forhold til håndtering af eventuelle terrorhændelser.

  Det overordnede formål med terrorstrategien er at skabe et robust og ’resilient’ samfund, der er rustet til at håndtere en given terrorhændelse.

  Strategien bygger på følgende mål:

  1. Identifikation og analyse af risiko, sårbarhed og konsekvenser i forhold til byens funktionalitet.

  2. Samarbejde med relevante myndigheder, organisationer og aktører, fx politi, SSP, arbejdsformidling, undervisnings-, social- og sundhedssektoren, boligforeninger, idrætsforeninger, kulturinstitutioner, mv.

  3. Opdage og afværge eventuelle terrorhandlinger, før de får chancen for at finde sted, ved at skabe bevidsthed blandt byens borgere, ansatte og aktive.

  4. Håndtere et eventuelt terrorangreb på bedste mulige vis ved at etablere en effektiv organisation, koordination og ledelse under og efter en hændelse. Herunder sikre at hele ledelsesorganisationen kender beredskabets opgaver og ansvar samt eget ansvar.

  5. Sikre at byen kommer tilbage til normal tilstand hurtigst muligt ved at identificere og gennemføre tryghedsskabende tiltag efter en terrorhændelse.

  Set i forhold til kommunernes opgavesæt indeholder terrorstrategien ligeledes en række anbefalinger til initiativer og målsætninger for håndtering både før, under og efter en hændelse. Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med arbejdet med beredskabspolitikken, men med særlig fokus på håndteringen af terror fx:

  Det anbefales, at:

  • Der iværksættes et uddannelsesforløb i opmærksomhed og awareness omkring mistænkelig adfærd og forhold for medarbejdere på væsentlige institutioner fx rådhuset, kulturinstitutioner, institutioner med mange unge.

  • Kommunens medarbejdere i de fremskudte borgernære funktioner har de fornødne kompetencer fx førstehjælp til at kunne bistå borgere eller kollegaer, hvis der opstår akut brug for hjælp.

  • Direktionsniveauet i kommunen medvirker ved to årlige øvelser med det formål at styrke kendskabet til krisestyringsorganisationen, herunder beredskabets opgaver og ansvar samt forvaltningernes opgaver og ansvar.

  • Krisestyringsledelsen/Operationschefen ved Hovedstadens Beredskab vil ved en given hændelse kontakte rådhusvagten med henblik på at sikre det rette sikkerhedsniveau for rådhuset. Københavns Rådhus har defineret forskellige sikringsniveauer. Hovedstadens Beredskab vil indlede dialog med de øvrige rådhusvagter om behovet for lignende initiativer.

  • Hovedstadens Beredskab udvikler et koncept, hvor alle kommuners kriseledelse i Hovedstadens Beredskab kan samles, og som er bygget op omkring faciliteterne og stabsstrukturen i Hovedstadens Beredskab.

  • Hovedstadens Beredskab bør udarbejde en klar strategi for synlighed og tryghedsskabende indsats fra kommunens side. Erfaringerne er, at politiet vil være mærkbart til stede med synlige våben, men borgerne har også behov for at mærke, at samfundet kører videre, og at kommunerne er der både i forhold til at sikre tryghed og fortsat drift.

  • Hovedstadens Beredskab iværksætter en evaluering af, hvorvidt der i dag er klare kommunikationslinjer fra kommunens kriseledelse helt ud til de borgerrettede funktioner. Medarbejderne i de borgernære funktioner skal stilles i stand til at kunne give tryghedsskabende information omkring beredskabet samt være bevidste om mulighederne for hjælp såfremt, der måtte opstå problemer.

  Forslaget til en fælles terrorstrategi omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Frigivelse af anlægsmidler til genopretning mv. af Dragør Havn
  Sagsid.: 16/336

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevilling til udvikling af Dragør Havn, til renovering af fortøjningspæle, reparation af tag og solfanger og udarbejdelse af byggemodningsprojekt for erhvervsområde øst. Det drejer sig om 350.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 350.000 kr. til at gennemføre akut udskiftning af 50 fortøjningspæle i lystbådehavnen, ca. 10 fortøjningspæle i den gamle havn, reparation af solfanger og tag på bygningerne i lystbådehavnen og udarbejdelse af projekt for byggemodning af erhvervsområde øst, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i budgetforliget afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige projekter på havnen. Havnens genopretningspulje på 316.400 kr. for 2016 er inkluderet i budgettet.

  I sommeren 2015 knækkede 6 fortøjningspæle i lystbådehavnen i forbindelse med en kuling fra øst. Havnen valgte akut, at erstatte de 6 knækkede pæle, samt yderligere 25 pæle der vurderedes at være i samme forfatning, som de knækkede. Ved at udskifte yderligere 50 pæle forventes det akutte behov at være dækket. De resterende fortøjningspæle forventes at kunne udskiftes løbende indenfor havnens almindelige driftsbudget over de kommende år.

  Reparation af solfanger i lystbådehavnen sker efter konstatering af stærkt reduceret effekt, bl.a. på grund af hærværk. Efter nedtagning af solfangerelementerne er der konstateret alvorlige skader på tagpappet.

  Der skal udarbejdes et projekt for byggemodning af det østlige erhvervsareal på Dragør Havn. Det omfatter kloak, vand, el, gas mv. Udgiften vil blive en del af den årlige leje.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudget 2016 til udvikling af Dragør Havn. Det er samtidigt besluttet at den tidligere pulje på ca. 320.000 kr. til vedligehold inkluderes i dette beløb.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-03-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

 • 15
  Tilsyn med den kommunale hjemmepleje i 2015
  Sagsid.: 16/205

  RESUMÉ:

  Denne sag har tidligere været forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 4. februar 2016, hvor udvalget besluttede, at ledelsen for hjemmeplejen udarbejder en mere målrettet handlingsplan med henblik på at imødekomme tilsynsrapportens konklusioner.

  Sagen er nu genfremsat med en revideret handleplan vedlagt som bilag.

  Tilsynsrapporten for det årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale

  hjemmepleje er gennemført af rådgivningsfirmaet BDO på vegne af Dragør Kommune i december 2015. Tilsynsrapportens hovedresultater er sammenfattet i sagsfremstillingen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget godkender handleplanen for den kommunale hjemmepleje.

  2.

  at

  Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag ”Tilsynsrapport – Kommunal hjemmepleje i Dragør 2015” er tilføjet efter behandling i ØU den 17. marts 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 4. februar, at ledelsen for hjemmeplejen udarbejder en mere målrettet handlingsplan med henblik på at imødekomme tilsynsrapportens konklusioner.

  Vedlagt er bilag med en mere målrettet handlingsplan.

  Fra Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 4. februar 2016:

  Den 14. og 15. december 2015 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO på

  vegne af Dragør Kommune det årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger

  og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn

  med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag

  Konklusion på rådgivningsfirmaet BDO’s tilsyn

  Tilsynets overordnede konklusion er, at den kommunale hjemmepleje har jævnt tilfredsstillende forhold ved det uanmeldte tilsyn.

  På baggrund af tilsynet vurderes det, at leverandør er karakteriseret ved

  følgende:

  ’Den Kommunale Hjemmepleje har ny ledelse, som har igangsat og arbejder på en række forbedringspunkter. Der indføres håndholdte enheder hos medarbejderne ved årsskiftet, som skal bidrage til at sikre, at dokumentationen lever op til lovgivningens krav. Der er ligeledes igangsat udviklingstiltag på ledelses- og disponentområdet, som skal sikre

  sammenhæng mellem de visiterede ydelser og borgernes tilstand og dokumentationen på den enkelte borger’.

  I forbindelse med tilsynet udtrykker borgerne tilfredshed med kvaliteten

  af medarbejdernes indsats og oplever, at de får den hjælp, de har brug

  for.

  Udviklingsområder

  Hjemmeplejen vurderes at have følgende udviklingsområder:

  1. Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov.

  2. Der foreligger en samlet plan for pleje- og omsorgsindsatsen

  3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats

  4. Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter

  5. Borgerens ressourcer medinddrages, fastholdes og udvikles i det omfang, det er muligt

  6. Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse

  7. Borgeren oplever respekt i kommunikationen

  Anbefalinger

  Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til Hjemmeplejens fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje implementerer indsatser, som fremadrettet kan sikre, at der skabes sammenhængen mellem de visiterede og leverede ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje i forbindelse med indførelse af håndholdte enheder hos medarbejderne har fokus på, at plejeplanerne kommer til at fremstår med handlevejledende og individuelle beskrivelser af borgerens problemstillinger og behov for hjælp og støtte i hverdagen.

  3. Tilsynet anbefaler, at Den Kommunale Hjemmepleje implementerer indsatser, der skal sikre større kvalitet i opgaveløsningen omkring praktisk hjælp til renholdelse af borgernes hjælpemidler.

  4. Tilsynet anbefaler, at der iværksættes de nødvendige indsatser, som sikrer en styrket indsats vedrørende medicinhåndtering.

  5. Tilsynet anbefaler, at hjemmeplejen er opmærksom på, at vikarerne besidder de relevante faglige kompetente og kender til opgaven, som skal løses hos den enkelte borger.

  Handleplan for opfølgning

  Tilsynsrapportens konklusion og indhold er områder den kommunale

  hjemmepleje har fokus på og har derfor bekræftet, at den allerede udarbejdede handleplan er relevant og fortsat aktuel.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 og Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-03-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales og taget til efterretning over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Folkeskolereformen vs. 3.0
  Sagsid.: 14/3475

  RESUMÉ:

  Opdateret version af ”Rammenotat for implementering af Folkeskolereformen i Dragør Skolevæsen”.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, atudvalget tager orienteringen omkring rammenotat for implementeringen af Folkeskolereformen vs. 3.0 til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, Notat om Konvertering af ’understøttende undervisning’ til ’to-voksen-ordning’ tilføjet efter behandling i BFKU den 2. marts 2016.

  I 2015 påbegyndte Skole- og Kulturforvaltningen produktionen af et årligt ”Rammenotat for implementering af Folkeskolereformen i Dragør Skolevæsen”.

  Rammenotatet skal opdateres hvert år, således at der skabes et aktuelt fælles grundlag og forståelse for, hvordan vi i Dragør Kommune arbejder med folkeskolereformens elementer.

  I forhold til den tidligere version er rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0 ændret på følgende punkter:

  • Punkt 2.1: Opdatering af 4-årig udviklingsplan
  • Punkt 2.2: Indsættelse af nye politiske beslutninger
  • Punkt 3: Indsættelse af rammen for udvikling af en ny skolepolitik 2016.
  • Punkt 4: Opdatering af organisationsdiagram i henhold til den nye ledelsesstruktur.
  • Punkt 5: Dette afsnit er ændret således, at det i højere grad beskriver den virkelighed og det sprog, der er ude på skolerne.
  • Punkt 6: Visuel ændring af evalueringshjul.
  • Punkt 7: Opdatering af skemaer så de stemmer overens med datoer for det nye år.

  Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0 ligger inden for allerede vedtagne politiske beslutninger og er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Taget til efterretning

  Supplerende forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at skolechefen kan dispensere for, i overensstemmelse med lovgivningen og efter ansøgning, at skolerne på udvalgte klassetrin kan etablere to-lærerordning og kortere skoledag, hvor det kan understøtte de vedtagne læremål, og elevernes faglige, sociale, og personlige udvikling.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Sagen går videre til og anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at formålet med rammenotatet er uklart. Det indeholder en række beslutninger, som ikke er behandlet og godkendt politisk. Liste T kan ikke acceptere, at forvaltningen bruger dette notat, som værende konkrete beslutninger, der skal føres ud i livet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslag fra Liste T:

  Liste T vil gerne have undersøgt hvad det vil koste årligt, hvis man konverterer hhv. 3 og 5 ugentlige timer fra understøttende undervisning til 2-lærerordning eller lærer plus en SFO-pædagog i 0.-3. klasse.

  Altså økonomien i fire scenarier for 0.-3. klasse:

  1. Tre ugentlige timer med 2-lærerordning

  2. Tre ugentlige timer med lærer plus en SFO-pædagog

  3. Fem ugentlige timer med 2-lærerordning

  4. Fem ugentlige timer med lærer plus en SFO-pædagog

  Vil I bekræfte, at det er udgiftsneutralt at konvertere understøttende undervisning til timer med 2-lærerordning, når børnene går i 4. klasse og derover?

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at formålet med rammenotatet er uklart. Det indeholder en række beslutninger, som ikke er behandlet og godkendt politisk. Liste T kan ikke acceptere, at forvaltningen bruger dette notat, som værende konkrete beslutninger, der skal føres ud i livet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T:
  Liste T foreslår, at rammenotat sendes i høring i skolebestyrelserne

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at skoleledelsen – efter udtalelse fra skolebestyrelsen - kan indstille til kommunalbestyrelsen (som beskrevet i Folkeskoleloven), at skolen på alle ønskede klassetrin kan etablere 2-lærerordning og kortere skoledag.

  For stemte:  4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T vil gerne have undersøgt hvad det vil koste årligt, hvis man konverterer hhv. 3 og 5 ugentlige timer fra understøttende undervisning til 2-lærerordning eller lærer plus en SFO-pædagog i 0.-3. klasse.

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  Ad 1 (forslaget fra A)

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Ad 2 (administrationens indstilling)

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Godkendt

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at formålet med rammenotatet er uklart. Det indeholder en række beslutninger, som ikke er behandlet og godkendt politisk. Liste T kan ikke acceptere, at forvaltningen bruger dette notat, som værende konkrete beslutninger, der skal føres ud i livet.

  Bilag

 • 17
  Kvalitetsrapport 2015 med høringssvar
  Sagsid.: 15/536

  RESUMÉ:

  Sagen handler om kvalitetsrapport 2015 på skoleområdet. Der skal tages stilling til om udvalget vil anbefale rapporten overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget anbefaler kvalitetsrapporten 2015 overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

  2.

  at

  de kommende skolepolitiske mål bliver inddraget i den kommende kvalitetsrapport 2016.

  3.

  at

  nøgletal fra kvalitetsrapporten, som sammenligner Dragør Kommune med andre lignende kommuner, bliver inddraget i den kommende kvalitetsrapport 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporten 2015 blev efter møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015 sendt i høring hos de to skolebestyrelser.

  Hensigten er, at kommende kvalitetsrapporter skal inddrage de lokalt fastsatte skolepolitiske mål, som Kommunalbestyrelsen godkender.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser, som er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 2. marts 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelse den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger nærmere, hvad der ligger bag, at mange børn i Dragørs skoler siger, at de har ondt i hovedet, og at en stor gruppe føler, at lærerne ikke hjælper ’dig med at lære på måder, som virker godt’ og at lærerne ikke møder ”præcist til undervisningen”.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger nærmere, hvad der ligger bag, at mange børn i Dragørs skoler siger, at de har ondt i hovedet, og at en stor gruppe føler, at lærerne ikke hjælper ’dig med at lære på måder, som virker godt’ og at lærerne ikke møder ”præcist til undervisningen”.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Anbefaling fra BFKU:

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger nærmere, hvad der ligger bag, at mange børn i Dragørs skoler siger, at de har ondt i hovedet, og at en stor gruppe føler, at lærerne ikke hjælper ”dig med at lære på måder, som virker godt” og at lærerne ikke møder ”præcist til undervisningen”.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Forslag fra ACOV:

  Kvalitetsrapporten 2015 tages til efterretning. Skolebestyrelserne opfordres til at man arbejder med et eller flere - efter eget valg - fokuspunkter, der nævnes i rapporten.

  Godkendt.

  Anbefalingen fra ØU:

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  SFO kapacitet og udfordringer
  Sagsid.: 16/515

  RESUMÉ:

  Orientering omkring SFO placering i forbindelse med skoleindskrivningen og de udfordringer der er på kort og lang sigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  SFO-kapaciteten

  Ved fordelingen af børnehaveklassebørn på kommunens SFO’er er det vægtet højt, at børn fra samme klasse tilbydes samme SFO, eller som minimum at halvdelen af klassen kommer i samme SFO, og at den enkelte klasse kun er fordelt på to forskellige SFO-matrikler.

  Vi har indenfor den eksisterende kapacitet på SFO-området fordelt de nyindskrevne børnehaveklasseelever med henholdsvis to klasser i SFO’erne ved Dragør Skole Nord, og en klasse på Jægervejens SFO. På Dragør Skole Syd bliver alle børn i de kommende børnehaveklasser tildelt plads på SFO Strandengen.

  På St. Magleby Skole bliver alle børn fordelt på Tulipanen, Kirkevej og Hovedgadens SFO.

  Udfordringer på kort og lang sigt

  Der er udfordringer med SFO-kapaciteten, når ønsket er, at børn fra samme klasse kan være i samme SFO afdeling. Når klasserne deles på f.eks. to SFO-matrikler kan der opstå grupper med få børn af samme køn. Det kan påvirke den samlede klasses trivsel og det kan være vanskeligt at opretholde fællesskabet, når børnene i fritiden deles på flere matrikler.

  Konkrete udfordringer i år:

  • Administrationen har været nødt til at flytte en enkelt af de nye børnehaveklasser fra Dragør Skole Nord til Jægervejens SFO, da der ikke er plads til alle tre nye klasser på SFO’erne på Dragør Skole Nord. Det betyder, at de tre nye børnehaveklasser bliver delt.
  • Administrationen har placeret begge børnehaveklasser fra Dragør Skole Syd på SFO Strandengen.
  • Der er ca. 30 børn tilbage på SFO Sølyst, hvilket giver nogle institutionelle udfordringer set fagligt og ressourcemæssigt.

  På lidt længere sigt:

  • Det kunne være en mulighed at samle 3. klasserne i ét tilbud, hvor der kan skabes et miljø, der retter sig til de lidt større børn, og gøre dem klar til overgangen til klublivet. Det kunne være en mulighed at samle alle Dragør Skoles 3. klasser f.eks. på SFO Strandengen.
  • Ligeledes er der en mulighed for at samle St. Maglebys 3. klasser f.eks. på SFO Kirkevejen evt. i en tilstødende pavillon og her også skabe et miljø, hvor der var særlig plads til at være stor.
  • De små institutioner bliver udfordret på både at skulle lægge timer i skolen og opretholde et SFO- tilbud af høj kvalitet. Institutionerne er skrøbelige, fordi de ikke har så meget personale og dermed ikke så høj grad af fleksibilitet. Det koster mindst to medarbejdere at åbne og lukke uanset institutionens størrelse og normering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Under godkendelse af dagsorden blev meddelelsespunktet løftet og behandles som beslutningspunkt.

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes med henblik på politisk behandling i maj 2016.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Der forelå 2 forslag fra Liste T:

  Forslag 1:

  Liste T foreslår, at forvaltningen arbejder videre med SFO-udfordringerne, men ikke går videre med en model, der samler 3. klasserne på særlige SFO"er.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag 2:

  Liste T ønsker, at forvaltningen redegør for konsekvensen af at flytte mange elever sammen i SFOer tæt på skolerne.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen drøftet.

 • 19
  Forslag til ny IT- og mediestrategi på skoleområdet
  Sagsid.: 15/1052

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler den overordnede ramme for en ny IT- og mediestrategi på skoleområdet. Der skal tages stilling til om strategien skal anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget drøfter udkastet til en ny IT- og mediestrategi.

  2.

  at

  At IT- og mediestrategien sendes i høring i skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  På foranledning af udvalget er administrationen blevet bedt om at komme med et udkast til en IT strategi på skoleområdet. Administrationen har været i dialog med It-vejledere, skoleledere og IT-afdelingen, og vedlægger hermed udkastet til en ny IT- og mediestrategi.

  Administrationens finder det væsentlig med en navneændring, således at ’medie’ bliver inkluderet. Til grund for dette ligger, at omtales strategien kun som en IT strategi, falder talen hurtigt på kun den tekniske del. Inddragelsen af ’medie’ favner bredere og sikrer at flere medier tænkes ind.

  IT og medier skal være med til at sikre elevernes trivsel og faglighed og er dermed med til at understøtte den kommende skolepolitik.

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 3. juni 2015 godkendte udvalget syv fokusområder, der skal arbejdes efter de kommende år. På baggrund af den dialog, administrationen har haft med flere aktører vil administrationen gerne lægge op til en ændring af disse.

  Den første ændring består i at fjerne fokusområdet ’Bring your own device’. Hvis Dragør Kommune skal følge en ’Bring your own device’ tilgang giver det nogle udfordringer, som er væsentlige at adressere. ’Bring your own device’ tilgangen betyder nemlig, at eleverne kan medbringe alle slags enheder. En lærer skal således planlægge et undervisningsforløb, som er tilgængeligt på alle former for enheder. Det er dog ikke alle digitale læremidler, som nødvendigvis er tilgængelig til alle de enheder, som kan være til stede i den pågældende undervisningssituation. Ligeledes er der en problematik i forhold til, at det er kommunen som køber licenserne til de forskellige digitale læremidler, og disse må ikke bare installeres på elevernes egne enheder. Dette medfører en eventuel forsikringsmæssig problemstilling for enheder, der pludselig ikke virker mere.

  Administrationen lægger hermed op til en differentieret tilgang i forhold til enheder, hvor der satses på ensartede medier i undervisningssituationen, men at der i nogle fag og områder er mulighed for, at eleverne arbejder med deres egne enheder og derudover skal der stilles enheder til rådighed, der hvor der er en ensartet tilgang. Endvidere arbejdes der på nuværende tidspunkt på at indgå i projektsamarbejde med Google om at sponsorere Google Cromebook til Dragør Kommunes skolevæsen.

  Den anden ændring består i en tilføjelse af digital dannelse som fokusområde. Overalt er børn og unge i kontakt med digitale medier, og skolen har derfor en central opgave i forhold til udvikling af elevernes dannelse inden for IT og medier. Digital dannelse skal ses som tre spor, hvor der både er fokus på lærere, elever og forældre.

  Den videre proces for IT- og mediestrategien omhandler udarbejdelsen af en handleplan, hvor der sikres, hvordan der de kommende år arbejdes med de syv fokusområder på skolerne. Administrationen anbefaler, at IT- og mediestrategien bliver evalueret midtvejs, ultimo 2. kvartal i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ad.1

  Drøftet.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at ØU og KB er en del af beslutningsprocessen, sådan at økonomi og konsekvenser lægges fast.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt, med tilføjelse af at høringen udvides med høring af bibliotekerne.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at eventuelle sponsoraftaler for IT/medier i folkeskolen fremlægges til politisk beslutning

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at ØU og KB er en del af beslutningsprocessen, sådan at økonomi og konsekvenser lægges fast.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Faldet.

  BFKU beslutning:

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen
  Sagsid.: 16/45

  RESUMÉ:

  Henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøfter UNESCO-arbejdsgruppens anmodning om kommunal stillingtagen til den videre proces.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har modtaget en henvendelse fra UNESCO-arbejdsgruppen, som ønsker en procesaftale i forhold til det videre sagsforløb, herunder kommunal stillingstagen til prospekt for ansøgninger til henholdsvis Europa Nostra Danmark og UNESCO.

  Skrivelsen er vedlagt som bilag til sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

  Ændringsforslag fra T gruppen:

  Liste T foreslår, at udvalget i maj behandler Unesco-arbejdsgruppens prospekt med en beskrivelse af Dragør som europæisk og verdens kulturarv, samt et notat med nærmere redegørelse for mulige konsekvenser af en udpegning af Europa Nostra og UNESCO.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår at sagen tages til efterretning. Sagen genoptages når Unesco gruppen fremsætter yderligere materiale, sammen med forvaltningens notat om konsekvenser for Dragør kommune.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra A:

  At sagen sendes tilbage til behandling i udvalget.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:   4 (T+Å)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Forslag fra A:

  A foreslår at sagen tages til efterretning. Sagen genoptages når

  UNESCO gruppen fremsætter yderligere materiale, sammen med forvaltningens notat om konsekvenser for Dragør kommune.

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Forslag fra C - Henvendelse til Københavns Politi om nedlæggelse af station
  Sagsid.: 16/611

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 9. marts 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Konservative foreslår, at kommunalbestyrelsen retter henvendelse til såvel Københavns politi som Justitsministeren, med udtalelse om, at vi finder det bekymrende, at stationen på Amager nedlægges pr. 1.april 2016 og opfordrer til, at beslutningen ændres.

  Motivation:

  Dragør Kommunalbestyrelse er orienteret ved skrivelse af 7. marts 2016 fra Københavns Politi om, at stationen på Amager nedlægges for udkørende uniformeret personale fra 1.april 2016. Det betyder at Dragør skal betjenes af patruljer fra København og at der må være en forventet længere responstid, ligesom det må forventes at politiet bliver mindre synligt i gadebilledet.

  En samlet vurdering af dette er, at borgernes betjening fra politiet i gadebilledet forringes, der bliver mindre synligt politi og der er risiko for, at det fører til øget kriminalitet i Dragør.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra I:

  At udkast til brev forelægges KB inden afsendelsen

  For stemte: 5 (I+T+Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra ACOV

  ACOV foreslår, at KB retter henvendelse til såvel Københavns Politi samt Justitsministeren med udtalelse om, at vi finder det bekymrende, at stationen på Amager nedlægges og opfordrer til at beslutningen ændres. Subsidiært, at politistationen i Kastrup lufthavn til forebyggende og kriminalitetsbekæmpende arbejde opgraderes.

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 1 (I)

  Undlod at stemme: 4 (T+Å)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra I:

  Da jeg ikke kender brevets indhold, kan jeg ikke stemme for at skrivelsen fremsendes.

 • 22
  Forslag fra C - Boligplacering af flygtninge
  Sagsid.: 16/583

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 3. marts 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gruppen foreslår, at Dragør kommune anmoder Forsvarsministeren, Miljøministeren og Indenrigs- og integrationsministeren om, at Dragør kommune og staten samarbejder om løsning af boligplacering af flygtninge, således at Dragør Kommune får tilladelse til at opstille pavilloner på grunde ejet af staten og som ikke anvendes til aktive militære formål, fx markerne ved fælledvej/pionergården, som ligger i åbent landskab uden afgrænsning af hegn mv. og som ikke anvendes til andre bygningsformål.

  Motivation;

  Dragør kommune har i to omgange søgt ministeren om at få dispensation til at placere boligpavilloner på de af kommunens grunde der ligger i landzone, hvilket Dragør har flere af, ligesom Dragør kommune har en parkeringsplads der ligger i kystnært område. Ministeren har givet Dragør kommune afslag på dette. Dragør kommune har løst boligplaceringen for kvoten udmeldt i 2015 på ansvarlig vis, men har ikke yderligere muligheder for at løse kvoten for 2016 inden for egne grundarealer på grund af ministerens afslag. Samtidig ser det ikke ud til, at regeringen får stoppet flygtningetilstrømmen for de kommende år, hvorfor det på nuværende tidspunkt er vigtigt, at der tænkes i mere holdbare løsninger, som vores forslag er. Staten har umiddelbart tre arealer liggende ved fælledvej/pionergården der i dag er fuldt tilgængelig for offentligheden og som ikke anvendes til militære formål. Vi har bemærket os, at forsvarsministeren i andre sammenhænge ikke har indvendinger mod pavillonløsninger på forsvarets arealer.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Å)

  Godkendt

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  For stemte:             7 (C+O+V)   

  Imod stemte:           8 (A+I+T+Å)

  Faldet.

  Bilag

 • 23
  Forslag fra T - Dragør Tennis
  Sagsid.: 16/433

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 14. februar 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  Liste T foreslår, at

  • Dragør kommune forlænger den nuværende brugsaftale mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis med ca. 8 år, så klubben har minimum 20 år til at afdrage på lån til opførelse af tennishal
  • Dragør Kommune ser velvilligt på et eventuelt forslag fra Dragør Tennis om stille en kommunegaranti for lån til opførelse af en tennishal

  Ved tidligere behandling på kommunalbestyrelsesmødet i januar måned blev en forlængelse på 30 år stemt ned af et flertal i kommunalbestyrelsen. Men da det kun er relevant at forlænge aftalen med ca. 8 år, så bør kommunalbestyrelsen behandle sagen på ny.

  I tennisklubbens bestræbelser på at opføre en tennishal udgør en effektiv og billig finansiering en væsentlig faktor for at opnå en god driftsøkonomi. Derfor bør kommunen støtte op om at skaffe mulighed for at klubben kan opnå en finansiering gennem KommuneKredit. På den måde vil klubben opnå en markant billigere finansiering end ved optagelse af et banklån.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016

  Økonomiudvalget den 17. marts 2016

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-02-2016

  Forslag fra V:

  At sagen sendes tilbage til udvalget

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I)

  Undlod at stemme:

  4 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-03-2016

  Forslaget fra T:

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Peter Læssøe begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Forslag fra C:

  C gruppen foreslår, at boblehal ved Engvej afvises, men at Dragør Tennis tilbydes en hal på det allerede foreslåede areal ved Hollænderhallen, som Dragør Tennis selv har peget på som en mulighed. Hal ved Hollænderhallen er del af den samlede flytning af klubben.

  For stemte:             2 (C)

  Imod stemte:           9 (A+O+T+Å)

  Undlod at stemme:   4 (I+V)

  Faldet.

  Forslaget fra liste T:

  For stemte:             4 (T+Å)                 

  Imod stemte:           11 (A+C+I+O+V)    

  Faldet.

 • 24
  Nyt medlem til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden
  Sagsid.: 16/579

  RESUMÉ:

  I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælleskommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

  Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

  Af vedtægterne til Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

  • Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
  • Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
  • Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
  • Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune)

  Udpegningen af de otte medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden.

  De 23 kommuner har i marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

  • Ib Terp, Brøndby
  • Allan Holst, Dragør
  • Jesper Würtzen, Ballerup
  • Jens Jørgen Nygaard, Egedal
  • Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
  • Morten Dreyer, Dragør
  • Thomas Bak, Fredensborg
  • Gustav Juul, Furesø

  I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  KKR Hovedstaden har i brev af 24. februar 2016 anmodet de enkelte kommunalbestyrelser om at behandle udpegningen af et nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse senest den 29. april 2016.

  Taxinævn Hovedstaden er et § 60-selskab efter den kommunale styrelseslov og udpegning til bestyrelsen skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen.

  På den baggrund skal administrationen indstille, at kommunalbestyrelsen godkender Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til bestyrelsen i Taxinævn Hovedstaden.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-03-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 25
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Der var ingen spørgsmål.