Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Nye Borgerlige), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Å)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Der var ikke modtaget spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Flextur stoppested nedlægges i Københavns Lufthavn
  Sagsid.: 10/2161

  RESUMÉ:

  Movias bestyrelse nedlægger Flextur stoppested i Københavns Lufthavn.

  INDSTILLING:

  Movias bestyrelse nedlægger Flextur stoppested i Københavns Lufthavn.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med introduktionen af Flextur i Dragør Kommune tilbage i 2010 arrangerede Movia, at Dragør Kommune fik et stoppested ved metroen i Københavns Lufthavn, selvom Tårnby Kommune ikke har tilvalgt Flexturordningen. Som følge af anden kommunes utilfredshed med betaling for ture mellem egen kommune og lufthavnen har Movias bestyrelse besluttet at nedlægge stoppestedet i lufthavnen pr 2. maj 2016. Dog således, at allerede forudbestilte ture vil blive kørt, så ingen kunder lades i stikken i forhold til indgåede aftaler.

  Movia har undersøgt muligheden for at oprette andet stoppested for Dragør Kommune ved en af de andre metrostationer. Dette ser desværre ikke ud til at være muligt.

  I 2015 har der været 482 rejser til/fra lufthavnen med Flextur, heraf har de 56 været til/fra boliger i Dragør Kommune. For Dragør Kommune har det betydet en månedlig udgift i størrelsesordenen 1.500-1.600 kr. ud af en samlet årlig Flextur udgift for Dragør Kommune på godt 80.000 kr.

  Tiltaget med nedlæggelse af Flextur stoppestedet i lufthavnen er en af flere ændringer, som Movias bestyrelse har besluttet den 21. april 2016 (se bilag). Heraf kan nævnes, at der bliver indført forhøjet takst for lange rejser, som overskrider kommunegrænser, for at begrænse attraktiviteten af meget lange Flexture. Dette indføres fra januar 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Nedlæggelsen af stoppestedet i lufthavnen forventes at betyde et mindreforbrug på Flextur for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movia har orienteret administrationen i Dragør Kommune og udsendt pressemeddelelse om sin beslutning. Administrationen offentliggør Movias beslutning på Kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  1. Budgetopfølgning 2016, ØU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 105.794 kr. til ØUs område, som finansieres af kassebeholdningen, og at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØUs område til SSUs område på 31.801 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det forventede regnskab tages til efterretning, og
  2. at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 105.794 kr., som finansieres af kassebeholdningen og
  3. at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØUs område til SSUs område på 31.801 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forventet regnskab:

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 1.

  Det forventede regnskab for 2016 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien, men kan ændre sig begrundet i de hændelser, der vil ske i løbet af året.

  1.budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er ØUs område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØUs område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 105.794 kr.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 9

  Forvaltning

  I budgetforliget er indlagt en forventet besparelse på 1,6 mio. kr. i 2016 som følge af udbud af forsikringer. Besparelsen har imidlertid vist sig at blive ca. 75.000 kr. mindre end forventet.

  Budgetneutral bevillingsomplacering: Fra sektor 9 til sektor 7. Tandplejen: Budget til pension for ny deltids-medarbejder som efterfølger for en pensioneret tjenestemand.

  74.987

  -31.801

  Sektor 11

  Finans

  Fritagelse for grundskyld til Søvang Sportsklub

  30.807

  Merforbrug i alt

  105.794

  Budgetneutral bevillingsomplacering i alt

  -31.801

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 105.794kr., som finansieres af kassebeholdningen, og at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØUs område til SSUs område, på 31.801 kr. Tillægsbevillingen og bevillingsomplacering gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen og budgetomplaceringen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ad 1-3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Anbefaling fra ØU

  For stemte:          11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)

  Imod stemte:         3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Å)

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation.

  Bilag

 • 5
  1. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1 budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til BEPU’s område. Beløbet gives til naturforvaltning og finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning

  gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til naturpulje., som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte

  budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BEPU’s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU’s område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 100.000 kr.

  Tillægsbevilling gives som følge af beslutning truffet i Kommunalbestyrelsen på møde d. 28. januar 2016. Det blev her tiltrådt at øge budgettet til lovpligtige opgaver under Naturpulje.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor


  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 2

  Teknik & Miljø

  På møde i Kommunalbestyrelse d. 28. januar 2016 blev det tiltrådt at øge budgettet til lovpligtige opgaver under Naturpulje.

  Sektoren gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor

  100.000

  Afvigelse i alt

  100.000

  Som en del af udmøntningsplanen for budgetforliget kommenteres særligt status vedr. besparelse på vintertjeneste og øget indtægt på havneleje, erhvervsareal. Efter 1. kvt. er status som følgende:

  Vintertjeneste: Besparelse forventes realiseret.

  Havneleje, øget indtægt: Den forudsatte merindtægt i 2016 kan vise sig at være urealistisk at realisere. Udviklingen følges og opdateret status gives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til lovpligtige opgaver under Naturpulje, som tages fra kassen. Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den. 10. maj 2016.

  Økonomiudvalg den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)                     

  Imod stemte:           3 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (Å)  

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation.

  Bilag

 • 6
  1. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1 budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 60.885 kr. til BFKU’s område. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 60.885 kr., som finansieres fra kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunes budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

   I forbindelse med 1. budgetopfølgning er BFKU´s område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU´s område i 2016 samlet set vil have en merudgift på 60.885 kr.

  Der er tale om tekniske justeringer til budgettet. Alle punkterne har budgetvirkning.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug       +

  Mindreforbrug  -

  Sektor 3

  Folkeskole

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 4

  Kultur og fritid

  På OPP projekt Svømmehal / Hollænderhal er afsat et budget på 24.115 kr., som ikke skal anvendes til formålet.

  Hollænderhallens budget mangler 75.000 kr., som vil blive ændret ved en teknisk justering.

  -24.115

  75.000

  Sektor 5

  Børn og pædagogik

  Teknisk korrektion af rammebesparelse til Dragør Menighedsbørnehave.

  10.000

  Sektor 6

  Borger og Social, børnedelen

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Afvigelser i alt

  60.885

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på BFKU´s område er, at der gives en tillægsbevilling på 60.885 kr., som finansieres fra kassebeholdningen.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj. 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj. 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Formanden foreslog at tilbagesende sagen til administrationen med henblik på at den kan indgå i 2. budgetopfølgning.

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:            14 (A+C+I+O+T+V+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme:   1 (Å)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  1. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 31.801 kr. fra ØU´s område til SSU’s område. Beløbet bevilges til Tandplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område til SSU´s område på i alt 31.801 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 1. budgetopfølgning er SSU’s område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU’s område i 2016 samlet set vil have et merforbrug på 31.801 kr. Det er dog budgetneutralt, idet det kan finansieres ved en bevillingsomplacering fra ØU´s område.

  Bevillingsomplaceringen foretages i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020. Bevillingsomplaceringen er budgetneutral.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 6

  Social, spec. voksen område og pension

  Der foretages ikke justeringer på denne sektor.

  Sektor 7

  Sundhed og Omsorg

  Budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område:

  Pensionsudgift til medarbejder, der har erstattet en pensioneret tjenestemand.

  +31.801

  Afvigelse i alt

  +31.801

  Som en del af udmøntningsplanen for budgetforliget kommenteres særligt status vedr. nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet samt reduktion i budgettet til botilbud efter § 107/108:

  Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet: Den forudsatte besparelse kan vise sig vanskellig at realisere. Udviklingen følges og opdateret status gives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

  Botilbud efter § 107/108: Besparelse forventes realiseret.

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 1. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering fra ØU´s område på 31.801 kr.

  Bevillingsomplaceringen foretages i budget 2016 og indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Bevillingsomplaceringen har ikke betydning for kommunens samlede overholdelse af servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalg den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalg den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  For stemte:

  3 (A+C +Nye Borgerlige)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (I+O+Å)

  Godkendt og anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V+Nye Borgerlige)                     

  Imod stemte:           3 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (Å)  

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at indholdet af 1. budgetopfølgning er kritisabel ved, at det politiske niveau ikke informeres om de områder, hvor omkostninger/indtægter stiger/falder meget. Det umuliggør en relevant politisk indsigt i kommunens reelle økonomiske situation

  Bilag

 • 8
  Genopretning af bygninger - frigivelse
  Sagsid.: 16/901

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for opfyldelse af lov- og sikkerhedsmæssige krav.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 624.600 kr., og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1,1 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende :

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse, kr. 500.000

  Sikkerhedskrav, kr. 50.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Genopretning af daginstitutioner 2016 - Frigivelse
  Sagsid.: 16/907

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for genopretning af daginstitutioner

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling på 624.600 kr. og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for normalbudgettet til almindelig vedligeholdelse.

  Der er i 2016 prioriteret aktiviteter på Nordstrandens Vuggestue, Strandengens SFO og Blushøj SFO. Herudover skal alle daginstitutioner energimærkes i 2016. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en samlet udgift for årene 2016 til 2018 på ca. 1,5 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Genopretning af skoler 2016 - Frigivelse
  Sagsid.: 16/932

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget 2016 for genopretning af skolerne.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr., og bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2016 er der afsat 1.100.000 kr. til genopretning af skolerne

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2016 prioriteret aktiviteter på alle 3 skoler. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2016 – 2020 på ca. 11 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Terrænregulering ved Sdr. Strandvej, genbehandling
  Sagsid.: 13/2416

  RESUMÉ:

  Det skal tages stilling til ansøgning om godkendelse af terrænregulering på ejendommen Strandjægervej 28, efter fremsendelse af supplerende dokumentation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at terrænreguleringen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen blev tilbagesendt fra KB den 26. maj 2016 til genbehandling i BEPU og at det i den forbindelse ønskes at udvalget besigtiger grunden og terrænreguleringen.

  Ved mødet i BEPU den 12.1.2016 blev 2 forhold i relation til ny bebyggelse på ejendommen Strandjægervej 28 behandlet.

  Det drejede sig dels om godkendelse af opført garage og dels om godkendelse af terrænregulering.

  I spørgsmålet om garagen blev der truffet beslutning om at godkende placeringen, men at højden skal reduceres. Denne beslutning er efterfølgende påklaget til Statsforvaltningen, hvor den pt verserer.

  I sagen om terrænregulering besluttede udvalget at udskyde en behandling af ansøgningen, indtil der foreligger ”et retvisende grundlag for terrænreguleringen, dokumenteret af en landmåler”.

  Sagen om terrænregulering vedrører en gennemført regulering af terrænet mellem den nye bebyggelse og Sdr. Strandvej, hvor genboen på den anden side af den offentlige sti mellem Strandjægervej og Sdr. Strandvej ved nabohøring har gjort indsigelse om oplevede indbliksgener.

  Terrænreguleringen og høringssvaret er beskrevet i sagsfremstillingen fra BEPU’s møde den 12.1.2016 (Bilag 1).

  Som opfølgning på sagen om terrænregulering har forvaltningen udbedt sig supplerende dokumentation i form af fx terrænsnit med højdemål langs den offentlige sti, før og efter reguleringen, udført af landinspektør, med henblik på sagens genbehandling.

  Efter flere henvendelser om denne dokumentation har forvaltningen med e-mail af 10.4.2016 modtaget bl.a. beskrivelse og tegninger af terrænreguleringen før/efter, i form af linje-koter og tværsnit med koter (Bilag 2).

  Højdeforskellen i forhold til stien er på det højeste sted 53 cm, aftagende til 0 ved skellet langs Sdr. Strandvej.

  Ansøger har i sagen tidligere anført, at håndtering af regnvand sker på egen grund.

  Terrænreguleringen vurderes således ikke at medføre gener for naboarealer med hensyn til afledning af regnvand.

  LOVE/REGLER:

  Bygningsreglementet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været gennemført høring af genboen mod nordøst, Strandjægervej 26 B, hvor høringssvaret er beskrevet i Bilag 1.

  Der foreligger accept af terrænreguleringen fra naboen mod sydvest, Strandjægervej 30.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Gokendt.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra V

  V synes, at det er en kompliceret sag, og vi vil derfor foreslå, at sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling, hvor vi som udvalg har mulighed for at besigtige grunden og terrænregulering.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At terrænreguleringen ikke godkendes.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Sagen er sendt tilbage fra KB til BEPU, og skal derfor tilbage til KB.

  Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (I):

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag. Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-06-2016

  For stemte 6 (A+C+O+T+Å)

  Imod stemte 1 (V)

  Anbefales over for KB.

  Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2016

  Forslag fra Å:

  Sagen sendes tilbage til udvalget m.h.b. På forvaltningens vurdering af, hvorvidt der ville blive givet tilladelse til den nævnte terrænregulering, såfremt ansøgning herom var indgivet forud for arbejdets udførelse.

  For stemte: 3 (I+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme: 3 (C+Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU (at terrænregulering ikke godkendes)

  For stemte: 8 (A+C+T)

  Imod stemte: 7 (V+I+O+Å+Jens Passarge (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  I videreførte protokolbemærkning fra BEPU

  LA finder det besynderligt at udvalget ikke kan følge forvaltningens indstilling som er fuldt belyst og underbygget på et solidt fagligt grundlag.Desuden har kommunen for år tilbage selv foretaget terrænregulering af stien. Det er derfor LA"s holdning at der med afslaget er tale om god dansk Jantelov.

  Rita Smedegaard (T) deltog i stedet for Ebbe Kyrø (T) og Nicolaj B. Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A)

  Bilag

 • 12
  Skolernes udearealer, frigivelse af midler fra anlægsbudget
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Frigivelse af midler til udvikling af skolernes udearealer

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af skolernes udearealer koncentreres omkring Store Magleby Skole og Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektudvikling og forundersøgelser og at beløbet frigives

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan man kunne udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer. Både for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag og bevægelse, samt at være ”åben skole” og skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Prioritering af samlet projekt på to matrikler

  Skole- og kulturforvaltningen har i samarbejde med Plan og Teknik arbejdet videre med, hvordan projektet bedst kan realiseres. Det vurderes, at det giver mest kvalitet for de bevilgede midler hvis to matrikler prioriteres, og at disse to sendes i udbud som et samlet projekt.

  Der er behov for udvikling på alle tre matrikler, men som det fremgik af anlægsskemaet til budgetforslag for 2016-19 ”BFKU A, 02”, var gennemførslen af udviklingen af skolernes udearealer oprindeligt budgetteret til 17,8 millioner kr., hvilket helhedsplanen tog sit udgangspunkt i. Da der i alt er afsat 8,5 millioner kroner i budget 2016-19 til udviklingen, har det været nødvendigt at koncentrere indsatsen på færre områder.

  Det anbefales at områderne omkring St. Magleby Skole og ved Dragør skole Nord prioriteres. Da St. Magleby Skole er den skole, som har størst efterslæb på vedligehold anbefales det at begynde der. Derudover kan udearealerne bidrage til udviklingen af ”Aktivt knudepunkt St. Magleby” og etableres forud for svømmehalsbyggeriet, så der ikke er flere byggepladser i gang samtidigt.

  Dragør Skole Nord anbefales som det andet udviklingsområde, da der er en udvidelse af skolen i gang, hvor nuværende udearealer opbrydes, hvorfor der er brug for genetablering og nyudvikling af disse.

  Som det fremgår af tids- og aktivitetsplanen (bilag), vil det med start dette forår være realistisk, at de nye udearealer kan indvies i henholdsvis december 2017 på St. Magleby Skole og august 2018 på Dragør Skole Nord.

  Der er herudover afsat 450.000 kr. til en multibane. Sag om multibanen forelægges for udvalget i juni mødet.

  Økonomi

  De afsatte midler består af 3 forskellige bevillinger/sager, men det vil gøre projektarbejdet lettere om bevillingerne kan samles under et budgetpunkt benævnt ”Skolernes udearealer” med særlige midler øremærket miniarena ved Hollænderhallen. Det drejer sig om følgende bevillinger:

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  Administrationen foreslår at frigive 600.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse, miljøundersøgelser mv. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud. Se i øvrigt tid- og aktivitetsoversigt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  - Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

  2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  - Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

  15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

  2015 til 2016).

  - Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

  år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ad.1.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ad.3.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra C

  C gr. Foreslår, at sagen forelægges udvalget på ny for en prioritering og der i prioriteringen tages aktivt stilling til om der er behov for (og i hvilket omfang) Dragør skole Syd også har et behov. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  For stemte:             13 (A+C+I+O+T+Å+Nye Borgerlige)                 

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2016

  Liste T foreslår, at Dragør Skole Syd også tilgodeses – og at pengene fordeles med 2,78 mio. kr. til Store Magleby. 3,77 mio. til Dragør Nord. 1,64 mio. til Dragør Syd.

  Idet overslaget sidste år lød på hhv. 3,4 – 4,6 og 2,0 mio. kr. i helhedsplanen, og budgetrammen er 18 procent lavere, så barberes den enkelte skoles budget med 18 procent i forhold til helhedsplanen. Der ses kritisk på udgifterne til projektudvikling, og de fordeles forholdsmæssigt på de tre skolematrikler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslog at sagen behandles igen i august med indstilling fra forvaltningen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Ældrerådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/605

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Handicaprådets årsberetning for 2015
  Sagsid.: 16/606

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, udarbejder Handicaprådet en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Handicaprådets årsberetning for 2015 tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2015.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. maj 2016.

  Økonomiudvalget 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2016

  Sagen udsættes til behandling på næste møde i SSU den 9. maj 2016.

  Ole H. Hansen (A), Kenneth Gøtterup (C) og Morten Dreyer (O) deltog ikke under dette punkt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-05-2016

  Til efterretning. Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Lukkedag for SFO
  Sagsid.: 14/3517

  RESUMÉ:

  Udvalget skal træffe beslutning om at flytte SFO’ens lukkedag som konsekvens af elevernes ferieplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget flytter SFO’ens lukkedag for skoleåret 2016/2017 fra den 2. januar 2017 til den 22. december 2016 som konsekvens af elevernes ferieplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med udarbejdelsen af elevernes ferieplan for skoleåret 2016/17 har Administrationen ikke været opmærksom på, at SFO’erne har lukkedag den 2. januar.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. februar 2016 at godkende elevernes ferieplan for skoleåret 2016/2017, hvor det fremgår, at børnene skal begynde i skole igen efter juleferien mandag den 2. januar.

  Administrationen foreslår at flytte SFO’ens lukkedag i 2017 fra den 2. januar 2017 til den 22. december 2016, da eleverne har juleferie fra skole allerede fra den 17. december til 1. januar.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at 0-6 års området tilpasses, jf. administrationens bemærkninger herom.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

 • 16
  Godkendelse af fritidspas for sårbare børn og unge
  Sagsid.: 15/2543

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2016 blev det besluttet, at administrationen arbejder videre med Høje-Taastrup modellen for at opstarte en fritidspas-ordning i Dragør Kommune. Administrationen ønsker hermed at orientere udvalget om modellen med henblik på godkendelse.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at model for fritidspas-ordningen i Dragør Kommune godkendes med start pr. 1. august 2016.

  SAGSFREMSTILLING:

  Høje-Taastrup modellen går ud på, at børn og unge mellem 6 – 17 år, der i forvejen ikke går til fritidsaktiviteter, kan få betalt kontingent i en periode på 3 – 6 måneder. Kontingentet må være på max 1000 kr. Kontingentet gælder fra 3 – 6 måneder afhængigt af kontingentets størrelse.

  Med afsæt i ovenstående model kan børn og unge i Dragør Kommune i alderen 6 – 18 år, som i forvejen ikke er aktive i fritidsaktiviteter få et økonomisk tilskud på max 1000 kr. i en periode på 6 måneder til en selvvalgt fritidsaktivitet.

  Derudover skal husstandens årlige indkomst være lavere end 172.992 kr. pr. år for at komme i betragtning til et økonomisk tilskud. Dette foreslås på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, herunder også Høje-Taastrup Kommune.

  Såfremt modellen for fritidspas-ordningen godkendes, vil den blive forankret i Skole og Kultur afdelingen.

  Ansøgninger vil kunne indsendes elektronisk via kommunens hjemmeside, og startdatoen for ordningen vil være 1. august 2016.

  Ordningen evalueres efter et år.

  Udkast til ansøgningsskema samt vejledning er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det forventes, at omfanget vil være på ca. 50.000 kr., som afholdes inden for egen ramme, nærmere bestemt forebyggelsesrammen i Borger og Social.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016

  Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at køgemodellen implementeres.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB

  Protokol:

  Liste T mener, at Køge-modellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Køgemodellen implementeres.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at Køge-modellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at Køgemodellen implementeres.

  For stemte: 5 (T+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+Å+Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T mener, at Køgemodellen er en mere relevant model for Dragør, idet den vil sikre kontinuitet for børnene i det valgte fritidstilbud.

  Bilag

 • 17
  Fortsat behandling af Hollænderhallens styrelsesvedtægter med høringssvar
  Sagsid.: 16/228

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler Hollænderhallens styrelsesvedtægter. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget anbefaler styrelsesvedtægten overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med den ændring, at §4 stk. 3 ændres fra ”Ordinære møder afholdes 4 gange årligt” til ”Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede sagen om at ændre Hollænderhallens styrelsesvedtægter på mødet den 2. marts 2016 og besluttede at sende denne i høring.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse. Høringsvaret vedlægges denne sag som bilag.

  Dragør Vandaktivitet føler sig ikke berettiget til at kommentere sagen og har dermed ikke indsendt et høringssvar, men kommenterer, at de er glade for indsigten.

  Nedenstående fremhæver de væsentligste punkter fra brugerbestyrelsens høringssvar med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Hollænderhallens brugerbestyrelse:

  1. Der er uklarhed om bestyrelsens reference forhold til de politiske udvalg.
  2. Der er uklarhed omkring beføjelser og ansvar på økonomiområdet.
  3. Der er uklarhed om resultatkontrakt.
  4. Ønske om, at det fremtidige brugerråd bliver etableret lignende det lovbundne koncept om forældrebestyrelse på skolerne.
  5. Brugerbestyrelsen er enig i ændringerne vedrørende ansættelser og afskedigelser, men finder det utilsigtet kun at være høringsberettiget i forhold til forpagteraftaler.
  6. Brugerbestyrelsen er enig i antallet af medlemmer, men ønsker at ændre teksten fra 4 ordinære årlige møder til ”der afholdes minimum 4 ordinære årlige møder”.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1. Brugerrådet refererer ikke til noget politisk udvalg, men i stedet til Hollænderhallens ledelse. Brugerrådet er høringsberettiget i forhold til tildeling af haltider samt andre sager, der vedrører idrætshaller.

  Ad. 2. Brugerrådet har ikke noget selvstændigt økonomisk ansvar, dette ansvar påhviler udelukkende Hollænderhallens ledelse.

  Ad. 3. Brugerrådet kan i samarbejde med ledelsen aftale, hvordan det fremadrettede samarbejde skal planlægges, herunder drøfte udviklingsmål.

  Ad. 4. Skolebestyrelserne og disses beføjelser er fastsat ved lov i modsætning til brugerbestyrelsen, som er et høringsberettiget organ, men som Dragør Kommune bl.a. ikke kan delegere sine myndighedsbeføjelser til.
  Brugerbestyrelsen kan ikke i denne form tildeles et selvstændigt bestyrelsesansvar i selskabsretlig forstand.

  Ad. 5. Administrationen ønsker med den foreslået ændring af styrelsesvedtægten at skabe klarhed over ansvarsforholdet i forhold til de nævnte områder.

  Det daglige ansvar for kontraktindgåelse- og overholdelse med forpagter forbliver hos Dragør Kommune og Hollænderhallens ledelse.

  Brugerrådet er høringsberettiget i forhold til ønsker i forbindelse med evt. fremtidige udbud af forpagteraftaler.

  Ad. 6. Administrationen har genovervejet formuleringen og er enige med brugerbestyrelsen. Administrationen anbefaler dermed, at § 4 stk. 3 ændres fra ”Ordinære møder afholdes 4 gange årligt” til ”Brugerrådet planlægger og fastsætter selv sin mødeaktivitet”.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 2. marts 2016.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Forslag fra Liste T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forvaltningens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2016

  Forslag fra T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T:

  § 1 Formål og kompetencer:

  · Hollænderhallens og Kongelundshallens brugerråd skal sikre den direkte dialog mellem brugerne og hallernes ledelse om hallernes drift.

  · Brugerrådet kan rådgive hallernes ledelse og Kultur- og Fritidsudvalget om alle forhold vedrørende hallerne.

  · Brugerrådet skal høres af Kultur- og Fritidsudvalget og andre relevante kommunale instanser om alle væsentlige forhold, der vedrører Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  For stemte: 4 (T + Å)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Å)

  Undlod at stemme:  1 (Nye Borgerlige)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder ikke, at de nye vedtægter giver nok kompetence til brugerrådet og brugerne af hallerne. I en tid, hvor kommunen ønsker aktivt medborgerskab, er dette den forkerte vej at gå.

  Å tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 18
  Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Museum Amager
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Da der efter de nye vedtægter for Museum Amager kun skal være to medlemmer af kommunalbestyrelsen repræsenteret i bestyrelsen, skal kommunalbestyrelsen foretage en ny udpegning af to medlemmer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer fra kommunalbestyrelsen til bestyrelsen i Museum.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. april 2016 de nye vedtægter for Museum Amagers.

  En konsekvens af de nye vedtægter er, at kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i bestyrelsen for Museum Amager med tre medlemmer, men kun to medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsens valg af to medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg.

  Det betyder, at kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg.

  Hvis valggrupperne hedder (A+C+O+V) og (I+T+Å+Nye Borgerlige) skal hver valggruppe udpege ét medlem til bestyrelsen i Museum Amager.

  LOVE/REGLER:

  Museum Amagers vedtægter, § 10 stk. 1

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Kommunalbestyrelsen udpegede Allan Holst (A) og Annette Nyvang (T) til Museum Amagers bestyrelse.

 • 19
  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Museum Amagers bestyrelse
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Museum Amagers bestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler to medlemmer til Museum Amagers bestyrelse med professionel kompetence for museums drift over for Kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. april 2016 Museum Amagers nye vedtægter. I henhold til vedtægternes § 10,stk.1 skal Kommunalbestyrelsen udpege i alt 4 medlemmer, heraf skal 2 være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. De øvrige 2 medlemmer skal være i besiddelse af relevant professionel kompetence for museumsdrift.

  Udpegningen af de 2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen sker direkte fra Kommunalbestyrelsen i separat sag på kommunalbestyrelsesmødet den 26. maj 2016, hvor valget foregår ved forholdstalsvalg. BFKU tager stilling til de øvrige 2 medlemmer og anbefaler over for KB.

  Museum Amagers anmodning vedlægges.

  LOVE/REGLER:

  Museum Amagers vedtægter, § 10.stk.1

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

  Udvalget anbefaler Thorhauge og Liebgott til Museum Amagers bestyrelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Kommunalbestyrelsen udpegede Jens Thorhauge og Niels-Knud Liebgott til Museum Amagers bestyrelse.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra C - Udeservering
  Sagsid.: 16/1045

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  INDSTILLING:

  Jerrik Walløe (C) har i mail af 1. maj 2016, på vegne af C gruppen, anmodet om at følgende forslag sættes på BEPU’s dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget træffer beslutning om,

  ·     At Strandhotellet får tilladelse til i sæsonen 2016 at opstille en let afskærmning som ønsket mod vind og vejr ved deres udeservering mod vejen.

  ·     At udvalget får et oplæg til harmonisering af fælles regler for bl.a. stadeleje, udeservering mv. for restaurationerne i byen.

  Motivation

  I 2015 fik Strandhotellet afslag på opstilling af et mindre antal læskærme. Samtidig har andre restaurationer mulighed for opstilling af læskærme. Ligeledes er der mellem restaurationerne ulighed for de regler og rammer kommunen opstiller, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at udvalget får et oplæg om et mere ens regelsæt.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. maj 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-05-2016

  Forslag fra Allan Holst (A)

  Med henvisning til sag nr. 12 i BEPU den 3. november 2015, forslås at der meddeles godkendelse til en løsning med løst opsatte men sikrede læskærme for sæson 2016.

  For stemte:

  4 (Morten Dreyer +A+C+V)

  Imod stemte:

  3 (Birger Larsen +I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede herefter sagen i KB jf. Styrelsesloven § 23.

  Protokol fra I+T+V

  I+T+V ønsker ikke læskærme ud for Strandhotellet, da det vil give et uheldigt æstetisk udtryk og kan danne præcedens.

  Et enigt udvalg besluttede at udvalget får et oplæg til harmonisering af fælles regler for bl.a. stadeleje, udeservering mv. for restauranter i Dragør Kommune. Samtidig at udvalget får et oplæg til regler for en harmonisering af terrasseudstyr, plantekasser mv. med henblik på en harmonisk fremtoning i bybilledet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra A

  Med henvisning til sag nr. 12 i BEPU den 3. november 2015, forslås at der meddeles godkendelse til en løsning med løst opsatte men sikrede læskærme for sæson 2016.

  For stemte: 8 (A+C+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 7 (I+T+Å+Nye Borgerlige+Birger Larsen (O))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra I+T

  I + T ønsker ikke læskærme ud for Strandhotellet, da det vil give et uheldigt æstetisk udtryk og kan danne præcedens.

  BEPU’s beslutning om oplæg til harmonisering af fælles regler:

  Godkendt.

 • 21
  Forslag fra Å - reglement for spørgetid
  Sagsid.: 16/1116

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (Å) har i mail den 30. april bedt om at få følgende forslag på dagsordenen:

  ”Alternativet foreslår, at det eksisterende "reglement for spørgetid" (1) i forbindelse med KB-møder, der i dag er sålydende:

  Skriftlige spørgsmål

  Spørgsmål skal stilles skriftligt i brev til Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør eller pr. e-mail til dragoer@dragoer.dk skal være borgmesterkontoret i hænde senest kl. 08.00 ugedagen inden mødets afholdelse,

  ændres således, at enhver fremmødt borger/tilhører i byrådssalen - inden KB-mødets formelle begyndelse - kan fremsætte mundtlige spørgsmål til borgmesteren (kommunalbestyrelsen).

  Begrundelse:

  Alternativet finder det ikke rimeligt, at borgere der ønsker at rejse spørgsmål til borgmesteren / kommunalbestyrelsen henvises til, at disse forhåndsvis skal være indsendt skriftligt til borgmesterkontoret senest kl. 08:00 ugedagen inden mødets afholdelse.

  Det er Alternativets opfattelse, at det nuværende "reglement for spørgetid" i ikke uvæsentligt omfang begrænser den aktive borgerinddragelse i beslutningsprocesserne.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra V

  Forvaltningen forelægger ØU en sag om mundtlig spørgetid i starten af KB-møder på baggrund af de gamle regler.

  Godkendt.

 • 22
  Forslag fra T - forslag om ældremad
  Sagsid.: 16/1179

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 15. maj 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at kommunalbestyrelsen bespises med dagens menu fra ældreplejen/Enggården næste gang, kommunalbestyrelsen har et temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Godkendt.

 • 23
  Forslag fra C og I - Forslag om fremrykning af temadebat om flygtninge
  Sagsid.: 16/1182

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 16. maj 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C og I foreslår at temamøde vedr. flygtninge – vedtaget i SSU i maj måned – fremrykkes til afholdelse snarest og der ikke træffes dispositioner af økonomisk karakter i fagudvalg eller forvaltning, før efter mødets afholdelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Ændringsforslag fra O

  Dansk Folkeparti foreslår at den fastsatte dato for afholdelse af temamødet fastholdes og at den ændrede praksis som Borgmesteren har indført med hensyn til, at forvaltningen har overladt til flygtningene selv at vedligeholde udenomsarealerne på deres bosteder, tages til efterretning.

  For stemte:             4 (O+V)                          

  Imod stemte:           1 (Å)           

  Undlod at stemme:   10 (A+C+I +T+Nye Borgerlige)     

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra C:

  C og I foreslår at der ikke træffes dispositioner af økonomisk art, i hverken fagudvalg eller forvaltning, før end KB har afholdt temamøde. Dog undtaget de lovpligtige ydelser.

  For stemte:             14 (A+C+I+T+V+Å+Nye Borgerlige+Morten Dreyer (O))                   

  Undlod at stemme:   1 (Birger Larsen (O))

  Godkendt.

 • 24
  Forslag fra Å - Forslag om etablering af fælleslokale til flygtninge
  Sagsid.: 16/1186

  SAGSFREMSTILLING:

  Svend Mathiasen (Å) har i mail af 12. maj 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Med henblik på etablering af et ”fælleslokale” for de flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret ved Hollænderhallen indhenter forvaltningen tilbud til forelæggelse for udvalget på erhvervelse (køb eller leje) af et beredskabstelt i passende størrelse (ca. 50 personers) samt en beregning af de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med interiør, vand- og elforsyning etc.

  Begrundelse

  Forvaltningen har tidligere anbefalet opstilling af en stor ’fast’ fællespavillon på stedet, dels med henvisning til de meget små /utilstrækkelige køkkenforhold i de eksisterende boligpavilloner samt muligheden for at for dyrke socialt samvær og forskellige former for aktiviteter. Forslaget blev, fortrinsvis af økonomiske årsager, nedstemt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

  Erfaringerne fra de boligplacerede flygtninge ved Rødtjørnen viser imidlertid, at netop tilstedeværelsen af et fælles opholdslokale har vist sig stærkt fremmende, ikke mindst for flygtningene sociale virke, integration, aktivitetsniveau og relationerne flygtningene imellem.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra O

  DF foreslår at forslaget om en Fællespavillon ved Hollænderhallen udsættes til en nærmere drøftelse på det kommende temamøde.

  For stemte: 2 (O)

  Imod stemte: 9 (A+I +T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme: 4 (C+V)

  Faldet.

  Forslag fra A

  A foreslår, at forvaltningen undersøger mulighed for placering og pris for et fælleslokale ved Hollænderhallen med henblik på etablering når 3/4 af flygtningeboligerne ved Hollænderhallen er beboet.

  For stemte: 10 (A +T+V+Å+Nye Borgerlige)

  Imod stemte: 5 (C+I+O)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra O

  DF beklager, at man ikke kunne vente med beslutning indtil kommunalbestyrelen bliver grundlæggende oplyst på temamøde 9/6.

 • 25
  Forslag fra C - Forslag om brev til justitsministeren om politiets udrykning
  Sagsid.: 16/1184

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 16. maj 2016  anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gruppen foreslår, at Kommunalbestyrelsen – i forlængelse af svaret fra Københavns Politi – retter henvendelse til Justitsministeren og anmoder om, at ministeren sikrer, at kommunen kan få udleveret responstider på udrykning.

  Det anføres i skrivelsen, at det anføres som helt urimeligt at kommunen ikke har nogen mulighed for at følge med i politibetjeningen af Dragørs borgere og alene er hensat til en udtalelse fra politidirektøren.

  Motivation

  Politidirektøren har oplyst, at Kbh. politi ikke råder og systemer der kan angive responstider. Samtidig er det som noget nyt oplyst, at Dragør kommune fremadrettet også betjenes af politi på Station Bellahøj og ikke alene af Station City. Det er muligt at politidirektøren henviser til, at vi stadig vil have en ordentligt betjening, men synligt politi i gaderne må have kommunalbestyrelsens interesse og opmærksomhed. Kommunalbestyrelsen må fastholde at vi får en datagrundlag at have drøftelser med politiet på, og her er responstider et væsentligt parameter. Ministeren må tage ansvar for den omstrukturering der sker i politikredsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Ændringsforslag fra et samlet KB:

  at kommunalbestyrelsen - i forlængelse af svaret fra KBH politi - retter fornyet henvendelse til politidirektøren for at sikre at kommunen kan få udleveret responstider på udrykning. Det anføres i skrivelsen, at det er helt urimeligt at kommunen ikke har mulighed for at følge med i politibetjeningen og alene er hensat til en udtalelse fra politidirektøren. Det bemærkes at det i pressen er oplyst at responstider forefindes,

  Godkendt.

 • 26
  Forslag fra T – behandling i KB af sag om udbud af drift og vedligehold af bygninger
  Sagsid.: 16/1190

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016, at sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på eksempelvis at drøfte følgende ting:

  · udarbejdelse af nyt udbudsmateriale inklusive kriterier

  · redegørelse for, hvordan budget for drift og vedligehold af kommunens ejendomme kan stige fra ca. 3.2 mio. kr. til 7.5 mio. kr., som er forvaltningens seneste bud

  · hvor stor en del af de ca. 46 mio. kr., som Skou-gruppen har faktureret fra marts 2013 til ultimo 2015, er vundet i udbud - og hvor stor en del er vundet ved, at Skou-gruppen har givet tilbud uden at andre har budt.

  · Belysning af, om alle opgaver der ikke løses i entreprisemodellen kan løses ved, at der på kommunens indkøbsaftaler prioriteres håndværkerydelser, eller andre former for udbud af de supplerende håndværkerydelser

  Peter Læssøe har i mail den 15. maj 2016 bedt om at få følgende på dagsordenen:

  ”Med baggrund i vedlagte læserbrev, så ønsker liste T denne sag (”udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger”) optaget på dagsordenen til KB den 26. maj 2016. Vi mener, at der foreligger nye oplysninger i sagen og i grundlaget, der førte til den gældende beslutning på BEPU d. 12. januar 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen, den 26. maj 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forlag fra A+C+T+O+Å+Nye Borgerlige

  at sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på eksempelvis at drøfte følgende ting:

  · udarbejdelse af nyt udbudsmateriale inklusive kriterier

  · redegørelse for, hvordan budget for drift og vedligehold af kommunens ejendomme kan stige fra ca. 3.2 mio.kr.til 7.5 mio.kr., som er forvaltningens seneste bud

  · hvor stor en del af de ca. 46 mio.kr., som Skou-gruppen har faktureret fra marts 2013 til ultimo 2015, er vundet i udbud - og hvor stor en del er vundet ved, at Skou-gruppen har givet tilbud uden at andre har budt.

  · Belysning af, om alle opgaver der ikke løses i entreprisemodellen kan løses ved, at der på kommunens indkøbsaftaler prioriteres håndværkerydelser, eller andre former for udbud af de supplerende håndværkerydelser

  For stemte: 12 (A+C +O+T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme: 3 (I+V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  T genfremsatte forslag fra BEPU den 7. juni 2016:

  At udbudsmaterialet godkendes politisk og at forvaltningen undersøger Gentofte Kommunes model for drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

  For stemte: 5 (T+ Jens Passarge (løsgænger)+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+O+I+ V)

  Faldet.

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU den 7. juni 2016:

  At nuværende udbud fortsætter uændret.

  For stemte: 8 (A+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (C+T)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  C genfremsatte forsalg fra BEPU den 7. juni 2016

  At der igangsættes en proces, hvor der på kommunens indkøbsaftale optages håndværkere og der stilles krav til kommunens forskellige tilbud, at alle håndværkere opgaver der ikke er omfattet af hovedentreprisen skal varetages af håndværkere på indkøbsaftalen.

  Godkendt.

  Bilag

 • 27
  Forslag fra T - behandling i KB af sag om Dragør Havn
  Sagsid.: 16/1190

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail den 13. maj 2016 bedt om at KB får optaget sagen ”Forslag til disponering af budget 2016-19 på Dragør Havn”, som blev behandlet på BEPU den 10. maj 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forslag fra T

  at forvaltningen tager kontakt til en eller flere relevante fonde. Formålet hermed er at få et samarbejde i stand om udvikling af et oplevelsesområde forankret i et sammenhængende by-, havne- og naturmiljø i og omkring Dragør Havn med udgangspunkt i Lokalplan 70.

  For stemte: 4 (T+Å)

  Imod stemte: 7 (V+C+O+I)

  Undlod at stemme: 4 (A+Nye Borgerlige)

  Faldet.

  Forslag fra A

  at BEPU får en samlet prioriteret tidsplan for anlægsprojekterne til godkendelse. Herunder installation af en station til tømning af søtoiletter, samt at nye bådpladser allerede indarbejdes fra 2016.

  For stemte: 14 (A+C+O+T+V+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 28
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Der var tre spørgsmål fra Allan Karlsson vedrørende opbevaring af containere på skolevejens SFO, ansvar for arbejde på badeanstalten og flygtningebyen.

  Borgmesteren svarede delvist og henvist øvrige til skriftlig besvarelse.