Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. august 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:

Forslag fra O: At det lukkede punkt optages på den åbne dagsorden, idet bilaget fortsat er lukket.

Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Der var et mundtligt spørgsmål fra Kristine Bak om, hvorvidt St. Magleby skole bliver omfattet af den trivselsundersøgelse, der er besluttet for Dragør Skole i økonomudvalget?

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og udvalgsformand Kenneth Gøtterup (V) svarede, at St. Magleby omfattes af undersøgelsen.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Tillæg til aftale om I/S Amager Ressourcecenter
  Sagsid.: 15/1644

  RESUMÉ:

  På baggrund af et analysearbejde og efterfølgende drøftelse mellem borgmestrene i interessentkommunerne forelægges et tillæg til den politiske aftale fra 2012 om I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Aftalen genopretter økonomien og sikrer miljøet. Ændring af aftalen kræver enighed mellem alle 5 interessentkommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  ARCs ledelse har på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2015 og senest i redegørelsen af 4. juni 2015 oplyst, at faldende affaldsmængder og el-priser vil betyde en negativ likviditet for selskabet fra 2023. Økonomiudvalget behandlede redegørelsen på mødet den 20. august 2015. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet den 10. september 2015 godkendt, at Dragør Kommune deltager i et analysearbejde af 4 forskellige scenarier for ARC’s fremtid mhp at forbedre selskabets økonomi.

  Borgmesteren har løbende på møderne i økonomiudvalget orienteret om arbejdet med analyser og forhandlingerne mellem kommunerne om at finde en løsning på den økonomiske udfordring. Og der er senest den 12. maj 2016 afholdt en tema-drøftelse i kommunalbestyrelsen, hvor status og hovedpunkterne i sagen blev præsenteret.

  Én af de gennemførte analyser er en advokatundersøgelse. Undersøgelsen forholder sig dels til ansvaret for, hvorfor den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat, dels til ansvaret fremadrettet, hvis der ikke handles ud fra de foreliggende oplysninger. Analysen konkluderer, at der ikke kan gøres ansvar gældende i forhold til, at den oprindelige business case ikke er blevet realiseret som forudsat. Vedrørende det fremadrettede ansvar påhviler der ejerne, herunder de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, en forpligtelse til at skabe grundlag for, at selskabet kan genoprette økonomien.

  Ligeledes er der gennemført en analyse af konsekvenserne ved en eventuel fusion mellem Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR), Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og ARC. Analysen har påvist synergigevinster ved etablering af servicefællesskab mellem de tre selskaber. Der er desuden påvist synergier ved en fusion mellem CTR og ARC.

  Analyserne vedrørende ændringer af den politiske aftale viser, at der i henhold til livscyklusbetragtninger opnås en positiv effekt for klimaet ved import af affald. Det skyldes, at forbrænding med effektiv udnyttelse af el og varme erstatter deponering. Desuden kan forbrænding af importeret affald tilrettelægges, så det ved forbrænding i vinterperioden fortrænger fossile brændsler i hovedstadens varmesystem.

  På baggrund af analyserne er der udført supplerende beregninger med henblik på at påvise en tilstrækkelig robust økonomi. Beregningerne viser, at der kan opnås en positiv nutidsværdi og likviditet ved at gennemføre en række ændringer i forhold til den gældende aftale fra august 2012.

  Efter forhandlinger i en politisk styregruppe på tværs af de 5 ejerkommuner bag ARC blev der den 13. juni 2016 opnået enighed om, at en aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning forelægges til behandling i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentatio-nen i august. Aftalen er et tillæg til den nuværende aftale fra 31. august 2012.

  Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

  1. Tilladelse til CO2-fortrængende import af affald og biomasse

  2. Plan for genanvendelse og CO2-reduktion

  3. Strukturel tilpasning

  4. Omlægning af lån og krav til effektiviseringer

  5. Selskabets implementering af aftalen.

  I henhold til aftalen får ARC mulighed for at importere affald til forbrænding, hvis det fortrænger mere CO2-belastende brændsler i hovedstadens varmesystem. Mens den nuværende aftale begrænser afbrænding på ARC til ca. 400.000 ton pr. år, får selskabet med den nye aftale som udgangspunkt mulighed for at brænde op til 440.000 ton affald om året svarende til anlæggets nuværende forbrændingstilladelse. Aftalen forholder sig til de nuværende rammebetingelser, men ved ændringer heraf eller ved faldende mængder fra oplandet er ejerkommunerne indstillet på at genforhandle aftalen. Desuden gives mulighed for afbrænding af biomasse.

  Som et væsentligt element i aftalen skal der udarbejdes en plan for øget genanvendelse og CO2-reduktion. Planen omfatter etablering af anlæg og skal forelægges, så der kan træffes beslutning om planen i både kommuner og ARC senest den 1. marts 2018 med henblik på ibrugtagning af anlæg i 2020. Planen skal endvidere indeholde finansieringsforslag og vurdering af rentabilitet.

  Idet analyserne har påvist synergigevinster ved strukturel tilpasning, skal der i henhold til aftalen gennem-føres en strukturel tilpasning og hjemtages effektiviseringsgevinster. Under forudsætning af aftalen godkendes, undersøges forskellige muligheder i samarbejde med de berørte selskaber og øvrige ejere med henblik på beslutning senest den 1. marts 2017.

  Dernæst rummer aftalen bestemmelser over for ARC vedrørende omlægning af lån og krav til effektiviseringer.

  Endelig er interessenterne forpligtet til at gøre status på aftalen senest den 1. juli 2018 i forhold til økonomi, CO2-målsætninger m.m. Ligeledes er interessenterne forpligtiget til at genforhandle aftalen, hvis der sker væsentlige ændringer i det lovgivningsmæssige grundlag, eller hvis der i øvrigt opstår behov herfor for eksempel ved en uventet udvikling i selskabets økonomi.

  Under forudsætning af aftalens godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser, træder den i kraft den 1. oktober 2016.

  Med en godkendelse af den politiske aftale forpligter interessenterne sig gennem interessenternes kommunalbestyrelser og ved instruktion af respektive bestyrelsesmedlemmer i selskabet til at gennemføre de nærmere angivne beslutninger, jf. ovenfor og jf. bilag.

  På Økonomiudvalgets møde den 18. august 2016 vil Frederiksbergs Kommunaldirektør og konsulent fra PWC deltage og give en introduktion til sagen og besvare spørgsmål før udvalget drøfter sagen. Borgmesteren inviterer de øvrige medlemmer i Kommunalbestyrelsen til at deltage i denne del af mødet.

  Forvaltningens vurdering

  Forvaltningen vurderer, at der med aftalen er fundet en løsning, som giver selskabet mulighed for at rette op på økonomien samtidig med, at klima og miljø styrkes. Samtidigt er det Forvaltningens vurdering, at Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 22. oktober 2015 om at give selskabets mulighed for bedre at udnytte anlæggets kapacitet og energiudnytte affald er sikret i aftalen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen vedrører ARCs økonomi og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen. Interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser og herunder eventuel gæld.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T+Å)

  Anbefales over KB.

  Birger Larsen (O) var til stede under forhandlingerne i Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra T

  Liste T foreslår, at det fremlagte beslutningsgrundlag reviewes og analyseres af relevant og kompetent 3. part. Review/analyse skal i særdeleshed fokusere på konsekvenser af import af affald, genanvendelse af affald og ikke mindst på relevante følsomhedsberegninger i relation til bl.a. affaldsmængder, el-prisen, forurening ved naturgasopvarmning m.m. Liste T foreslår, at ARC her og nu fokuserer på låneomlægning

  For stemte: 4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+C+I+V+ Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme: 2 (Birger Larsen (O)+ Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 8 (A+C+V+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte: 5 (I+ T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (Birger Larsen (O)+ Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Ved beslutning om opførelsen af Amager Bakke forelå kritiske analyser af grundlaget for gennemførelse af projektet. Det valgte direktion og bestyrelse at negligere og det er ikke dokumenteret, at alle kritiske analyser er forelagt hele bestyrelsen forud for en endelig beslutning om opførelse af Amager Bakke. Liste T ønsker ikke at gentage denne proces ved ikke at gennemføre en kritisk gennemgang af beslutningsmaterialet før der tages omsiggribende bindende beslutninger om import af affald, fusioner af selskaber m.m. Liste T ønsker, at beslutningsgrundlaget gennemgås og analyseres af en relevant og kompetent 3. part.

  Svend Mathiasen (løsgænger) tilsluttede sig protokoltilføjelsen fra T.

  Bilag

 • 4
  Dragør Tennis - tilbageførsel af areal m.v.
  Sagsid.: 16/1810

  RESUMÉ:

  Der skal træffes formel beslutning om tilbageførsel af et areal som Dragør Tennis får brugsret til med henblik på opførelse af en tennishal.

  Der skal tages principielt stilling til forlængelse af brugsretsaftalen med 18 år.

  Der skal tages principiel stilling til om Dragør Kommune vil være positivt indstillet på at give tilsagn om 100% kommunal garanti for et lånebeløb på maksimalt 5,5 mio. kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. At det besluttes at tilbageføre brugsretten til et areal på Engvej til Dragør Tennis på betingelse af, at et fornødent plangrundlag for at opføre tennishallen kan tilvejebringes.
  1. At det besluttes at forlænge klubbens brugsretsaftale med 18 år, således at den får en løbetid på i alt 30 år, betinget af at der opføres en tennishal.
  1. At der tages principiel stilling til, om Dragør Kommune vil være positivt indstillet over for at give tilsagn om 100% garanti for et lån på maksimalt 5,5, mio. kr. til opførelse af tennishallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016:

  ”at der indledes dialog med tennisklubben om tilbageførsel af det tidligere aftalte mageskifte, således at en ny tennishal kan placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne”.

  Administrationen har indledt dialogen med Tennisklubben.

  Tennisklubben er positivt indstillet over for tilbageførslen, men ønsker i den sammenhæng nogle forhold afklaret af hensyn til sagens videre forløb og klubbens videre dispositioner.

  Ad indstillingens pkt. 1:

  Dragør Tennis ønsker, at der formelt træffes beslutning om, at der kan ske tilbageførsel af det areal, klubben tidligere havde brugsret til.

  Arealerne fremgår af sagens bilag 1.

  Tilbageførslen ønskes betinget af, at der kan tilvejebringes et fornødent plangrundlag for at opføre en hal på arealet, således at hvis plangrundlaget måtte vise sig, ikke at kunne tilvejebringes, så opretholdes brugsretten som den er i dag.

  Der vil blive fremlagt separat sag om plangrundlaget til behandling i By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Ad indstillingens pkt. 2:

  Dragør Tennis ansøgte i 2015 om at få forlænget brugsretsaftalen med 30 år.

  Dette blev afslået ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 28. januar 2016.

  Tennisklubbens aftale har d.d. en restløbetid på 12 år, og da det vil være en stor investering for klubben at opføre en tennishal ansøger klubben nu om, at aftalen forlænges med 18 år, således at den i alt har en samlet restløbetid på 30 år.

  Klubben argumenterer også for, at en aftale som har en længere løbetid end 12 år må forventes at have en gunstig effekt på muligheden for at kunne opnå finansiering.

  Administrationen anbefaler, at brugsretsaftalen forlænges såfremt tennishallen opføres.

  Ad indstillingens pkt. 3:

  Dragør Tennis ønsker i forhold til deres videre arbejde med projektet, på nuværende tidspunkt at få en tilkendegivelse på, om Dragør Kommune vil være positivt indstillet over for, at give tilsagn om 100% kommunal garanti for det lån, klubben skal optage for at opføre tennishallen.

  Lånebeløbet vil udgøre maksimalt 5.5 mio.kr., have en løbetid på 20 år og der forventes en forrentning på ikke over 2,5% p.a.

  Der er ikke indhentet konkret lånetilbud endnu, men såfremt der tilkendegives en positiv indstilling over for at give tilsagn om 100% garanti for maksimalt kr. 5.5 mio. kr., vil der senere blive udarbejdet en sag til politisk behandling på baggrund af et konkret lånetilbud.

  Administrationen henviser til det under ”økonomi/personaleforhold” anførte, og anbefaler at der tages principiel stilling til, om Dragør Kommune er positivt indstillet i forhold til et garantistilsagn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Hvis Dragør Kommune giver tilsagn om 100% kommunal garanti for lån til opførelsen af tennishallen, vurderer administrationen, at dette vil påvirke kommunens låneramme.

  Lånebekendtgørelsen for kommuner § 3, stk. 1 nr. 8 har følgende ordlyd:

  ”Til en kommunes låntagning henregnes:

  Lån eller aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, der ikke er omfattet af nr. 1-7, i det omfang kommunen

  meddeler garanti eller anden sikkerhed for lånet eller aftalen, og lånet anvendes til finansiering af

  anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+O+T+V+Å)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  3 (A+C)

  Undlod at stemme:

  2 (O+V)

  Faldet.

  Ad 3

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra C:

  At der indledes drøftelser med Tennisklubben om etablering af hal ved Hollænderhallen.

  For stemte: 3 (I+C)

  Imod stemte: 9 (A+O+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 3 (V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte: 11 (A+O+T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (C+ I)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra A+O+T:

  At det besluttes at forlænge klubbens brugsretsaftale med 8 år, således at den får en løbetid på 20 år, betinget af at der opføres en tennishal.

  For stemte: 11 (A+O+T+V+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (C+ I)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra V:

  V foreslår en genforhandling af vedligeholdelsesaftalen som en del af forlængelse af brugsretsaftalen ved indgåelse af kontrakt.

  For stemte: 2 (V)

  Imod stemte: 12 (A+C+I+O+T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet

  Forslag fra A+O+T:

  At driftstilskud til tennisklubben genforhandles efter 12 år, hvor den nuværende aftale udløber.

  For stemte: 9 (A+O+T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 5 (C+I+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune giver 100 % kommunal garanti for et lån på maksimalt 5.5 mio.kr.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder at idrætten bør samles ved Hollænderhallen og har tidligere stillet flere forslag om, at der indledes drøftelser med Tennisklubben om etablering af hal ved Hollænderhallen, uden at dette har kunnet finde et politisk flertal.

  Bilag

 • 5
  Revisionsberetning vedr. regnskab 2015
  Sagsid.: 16/758

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2015.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberegning (revisionsberetning nr. 18) vedrørende regnskabet 2015 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,
  2. at årsregnskabet 2015 med de anbefalede ændringer godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2016 årsregnskabet 2015 til revisionen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 518, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er retvisende, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

  Årsregnskabet 2015 er blevet ændret i forhold til det tidligere fremsendte på følgende områder: Kortfristede tilgodehavender, langfristede tilgodehavender, materielle anlægsaktiver, hensatte forpligtigelser, langfristet gæld, egenkapitalen og driftsregnskabet.

  Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, jf. afsnit 1.5.2.

  Revisionen henstiller til at der sker en opstramning af kvalitetskontrol og

  ledelsestilsyn af regnskabsaflæggelsen inden den overgives til revisionsmæssig

  gennemgang.

  På områder med statsrefusion, at der konstateret fejl på en række sagsområder som alle administreres af Tårnby Kommune. Det er revisionens vurdering, at administrationen heraf fortsat er fejlbehæftede, og det anbefales at der iværksættes tiltag, som sikrer, at området administreres korrekt fremadrettet.

  Jobcenter Tårnby har generelt oplyst for alle områder, at der på baggrund af deres udførte ledelsestilsyn er iværksat en række initiativer med henblik på at rette op på de konstaterede forhold.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på møde i Økonomiudvalget d. 25. august.

  Regnskab 2015 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Social- og Indenrigsministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  2. Budgetopfølgning 2016, ØU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning indstilles, at budget til rengøring reduceres med 150.000 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Der er ydermere et opmærksomhedspunkt vedrørende Barselspuljen, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor ØUs egen budgetramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgettet til rengøring reduceres med 150.000 kr. i 2016, som tilgår kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er ØUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på Barselspuljen på 2.200.000 kr. i år. Merforbruget forventes dækket indenfor ØUs egen budgetramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Herudover indstilles, at budgettet til rengøring reduceres med 150.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2016. Reduktionen er en konsekvens af beslutning om udbud eller besparelse på rengøring (ØU d. 21. 1.), hvor det blev besluttet, at der af budgettet på 300.000 kr. afsat til at afsøge mulighederne for udbud af rengøring, skulle indgå restbeløb på 150.000 kr. i budgetopfølgningen.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +

  Mindreforbrug -

  Sektor 9

  Forvaltning

  Restbeløb vedr. budget afsat til udbud af rengøring

  -150.000

  Afvigelser i alt

  -150.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelsen af 2. budgetopfølgning på ØU’s område er, at budgettet til rengøring reduceres med 150.000 kr., som tilgår kassebeholdningen i 2016.

  Budgetreduktionen vedrører et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Asger Larsen var ikke til stede.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 7
  2. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til BEPU’s område. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Havnen, som finansieres af kassebeholdningen.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BEPUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overskrides med 250.000 kr.

  Som en del af budgetforliget for budget 2016 indgik en forudsat forøgelse af udleje af kommunale grunde og bygninger på 500.000 kr. i 2016 samt 1.500.000 kr. i 2017, 2018 og 2019. Det forventes overordnet, at den forudsatte merindtægt i 2016 samt 2017-2019 er urealistisk at realisere fuldt ud, hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på 250.000 kr. i 2016. Forvaltningen vil primo 2017 vurdere mulighederne for lejeindtægter i forhold til budgetkravet om en merindtægt på 1,5 mio. kr. pr. år fra 2017.

  Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +

  Mindreforbrug -

  Sektor 2

  Teknik & Miljø

  Manglende indtægt på arealleje, Havnen

  Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor.

  250.000

  Afvigelser i alt

  250.000

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 250.000 kr. til dækning af manglende indtægter på arealleje, som tages fra kassen. Tillægsbevillingen gives med budgetvirkning i budget 2016 og er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2017-2020.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den. 9. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra Jerrik Walløe (C)

  C foreslår at budget 17-20 budgetkorrigeres for manglende indtægter i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 8
  2. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKUs område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at budgettet overholdes. Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende skoleområdet, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor BFKUs egen budgetramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BFKUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på Skoleområdet. Merforbruget forventes dækket indenfor BFKUs egen budgetramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 10 (A+C+O+V+Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 9
  2. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSUs område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at budgettet overholdes. Der er imidlertid et opmærksomhedspunkt vedrørende hjemmeplejen, som administrationen følger nøje, og som forventes dækket indenfor SSUs egen budgetramme eller alternativt indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  2. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet vurderes det, at budgettet overholdes. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3.600.000 kr. i hjemmeplejen. Merforbruget forventes dækket indenfor SSUs egen budgetramme eller alternativt indenfor kommunens samlede driftsøkonomiske ramme. Udviklingen vil blive fulgt nøje frem mod 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 vedlægges til orientering som bilag 2.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Som bilag 4 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 2. budgetopfølgning.

  Til denne SSU sag er desuden vedlagt bilag, notat med uddybning af årsager til det forventede merforbrug på hjemmeplejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. august 2016

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 11-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Asger Larsen (I) var ikke til stede.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole H. Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte: 11 (A+C+O+I+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 3 (T)

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder budgetopfølgningen utilstrækkelig set i lyset af, at kommunaldirektøren primo august 2016 hejste ”gult flag – hold igen med udgifterne” overfor alle ledere i Dragør kommune. Politikerne får via budgetopfølgningen en forventning om, at ”budgettet overholdes”. Parallelt med denne udmelding sender borgmester og kommunaldirektør en særlig meddelelse ud til alle ledere om at holde igen og samtidig udsættes alle besættelser af ledige stillinger med 3 måneder i resten af 2016. Liste T forventer, at en budgetopfølgning klart og tydeligt præsenterer de største absolutte og relative negative afvigelser i det løbende driftsregnskab og de korrigerende handlinger direktionen vil gennemføre.

  Bilag

 • 10
  Halvårsregnskab 2016
  Sagsid.: 16/2184

  RESUMÉ:

  Der fremlægges et halvårsregnskab for 1. halvår 2016 samt et forventet regnskab for 2016, som skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det aflagte halvårsregnskab godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2016 viser hovedtallene for det skat-tefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

  Regnskabsopgørelsen for 1. halvår 2016 viser et underskud på 5,2 mio. kr.

  Det forventede regnskabsresultat for hele det skattefinansierede område, dvs. udgifter til drift og anlæg samt indtægter fra skat, tilskud og udligning viser pt. et underskud på 9,4 mio. kr.

  For de skattefinansierede driftsudgifter forventes overholdelse af budget 2016 med de forslag til tillægsbevillinger, der er indeholdt i 2. budgetopfølgning.

  På anlægsområdet indeholder budgettet en indtægt for slag af Vierdiget på ca. 90 mio. kr., som allerede blev realiseret i 2015. Ser man bort fra dette, er det korrigerede anlægsbudget på 57,3 mio. kr. Med et forven-tet regnskab for anlæg på 38,9 mio. kr. forventes der dermed et min-dreforbrug på 18,4 mio. kr. på anlæg, som forventes overført til 2017.

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårs-regnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2016 inklusiv det forventede regn-skab 2016.

  I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2016 til kommunalbestyrelsen.

  Tidsfristen for indsendelse af halvårsregnskabet er 1. september.

  Halvårsregnskabet består af to elementer:

  • Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2016, samt
  • Forventet regnskab 2016

  og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

  LOVE/REGLER:

  Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kom-munalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det politisk godkendte halvårsregnskab indsendes umiddelbart efter godkendelse i kommunalbestyrelsen til Social- og Indenrigsministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund 2016
  Sagsid.: 16/2200

  RESUMÉ:

  Som følge af trepartsaftalen for 2007 fastsætter kommunalbestyrelsen hvert år et samlet måltal for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i kommunen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at afrapportering for 2015 godkendes

  2. at målsætningen for 2016 godkendes (fastholde nuværende andel)

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor andel af de kommunale medarbejdere, der skal være have ikke-vestlig baggrund (indvandrere eller efterkommere).

  Formålet med måltallene er, at sammensætningen af medarbejdere i den enkelte kommune i videst muligt omfang skal afspejle det omkringliggende samfund.

  Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene besluttes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt.

  Andel af medarbejder med ikke-vestlig baggrund

  I Dragør Kommune var andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i 2015 på 7,8 procent. Tabel 1 viser udviklingen år for år.

  Tabel 1: Andel af medarbejdere med ikke-vestlige baggrund i.

  År

  Andel (pct.)

  2011

  6,4

  2012

  6,5

  2013

  6,1

  2014

  7,4

  2015

  7,8

  Kilde: Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL

  I faktiske tal er der tale om 88 ansatte med ikke-vestlig baggrund ud af kommunens 1.136 medarbejdere i alt.

  Den næste tabel viser fordelingen på fagområder i kommunen 2015.

  Tabel 2: Ikke-vestlig baggrund i 2015, fordelt på områder.

  Område

  Andel (pct.)

  Administration

  2,4

  Børn og Unge

  4,2

  Teknisk

  13,9

  Undervisning

  2,4

  Ældre og Sundhed

  13,5

  I alt

  7,8

  Kilde: Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik og KRL

  Tabel 3 viser andelen af medarbejdere og andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund.

  Tabel 3: Ikke-vestlig baggrund, medarbejdere og borgere

  Andel af

  Medarbejdere (pct.)

  Andel af

  borgere (pct.)

  Dragør Kommune

  7,8

  3,7

  Region Hovedstaden

  11,2

  17,5

  Hele Danmark

  6,1

  11,6

  Kilde: Kilde: Baseret på særkørsel fra Danmarks Statistik og KRLog Danmarks Statistik: ”Indvandrere i Danmark 2015”

  Note: Data i de to kolonner er fra forskellige publikationer, og kan derfor ikke sammenlignes 100 pct., men de giver en indikation om forholdet mellem medarbejderandel og borgerandel.

  Måltal for 2016

  Det er administrationens vurdering, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund i tilfredsstillende grad afspejler det omkringliggende samfund. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2016 at fastholde det nuværende niveau.

  LOVE/REGLER:

  Trepartsaftalen 2007.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  For stemte:

  6 (A+C+T+V+Å)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Morten Dreyer (O):

  DF mener, at vi finder andelen af ansatte med ikke vestlig baggrund for høj og skal bringes ned til den laveste procent, som opfylder 3 partsaftalens minimum.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte:             12 (A+C+T+V+ Jens Passarge (løsgænger)+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte:           3 (I+O)

  Godkendt.

 • 12
  Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - repræsentant i politisk koordinationsforum
  Sagsid.: 16/1666

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Efter vandforsyningsloven skal Dragør Kommune nedsætte et Koordinationsforum med politisk deltagelse, for indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Koordinationsforummet skal bistå forvaltningen ved udarbejdelsen af planen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalgsformand for By-, Erhvervs- og Planudvalget Allan Holst indgår i koordinationsforummet, som politisk repræsentant for Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Naturstyrelsen har i 2015 ultimo afsluttet kortlægningen af grundvandet i Tårnby-Dragør området. Kortlægningen viser hvilken kvalitet og udbredelse grundvandet har i området og beskriver sårbarheden. Naturstyrelsens datagrundlag fra kortlægningen skal danne grundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

  I henhold til Vandforsyningslovens § 13 er det et lovkrav, at Dragør Kommune skal udarbejde en indsatplan for grundvandsbeskyttelse. Det tilsvarende gælder for Tårnby Kommune. I henhold til det forpligtende samarbejde varetager Tårnby Kommune opgaven for Dragør kommune.

  Formålet med indsatsplanen er at sikre godt drikkevand til forbrugerne også i fremtiden.

  Der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Orbicon om udarbejdelse af forslag til én indsatsplan for Dragør kommune og én indsatsplan for Tårnby Kommune. Arbejdet med udarbejdelse af indsatsplanerne vil foregå i sammenarbejde imellem de to kommuner og der er nedsat en fælles arbejdsgruppe.

  Til at bistå forvaltningen ved udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune er det et krav i henhold til Vandforsyningslovens § 12, at der oprettes et Koordinationsforum bestående af repræsentanter fra vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen med interesse for grundvand.

  Koordinationsforummet kan med fordel omfatte repræsentanter fra det relevante politiske udvalg.

  I Tårnby Kommune vil udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan R. Jakobsen blive indstillet, som politisk repræsentant for Tårnby Kommune i Koordinationsforummet

  Koordinationsforummet etableres som et fælles koordinationsforum for både Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

  Koordinationsforum er rådgivende og skal primært være et ideudvekslingsforum, som skal gøre det muligt at udarbejde og gennemføre en indsatsplan, så der opnås den bedst mulige beskyttelses af grundvandet i et positivt samspil med de berørte parter og interessenter.

  Der forventes afholdt tre møder i koordinationsforummet. Det første møde i Koordinationsforummet forventes afholdt ultimo august/ primo september 2016.

  Forvaltningen skal ifølge Bekendtgørelse om indsatsplaner forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse inden høring og offentliggørelse. Forvaltningen forventer at forelægge et forslag til indsatplan i starten af 2017. Forvaltningen skal efterfølgende orientere Koordinationsforummet om det reviderede forslag til indsatplan inden den endelige politiske behandling og vedtagelse.

  Det er kommunalbestyrelsen, der har kompetensen til at træffe afgørelse om indsatsplanens indhold, jf. § 13 i Vandforsyningsloven.

  LOVE/REGLER:

  Vandforsyningsloven jf. lovbek. nr. 1584 af 10. december 2015, § 12 og § 13.

  Bekendtgørelse om indsatsplaner nr.1319 af 21.december 2011, § 5 og § 7.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-08-2016

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  Sagen oversendes til KB, for udpegning af politisk repræsentant efter gældende regler.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O)

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Valggruppe 1 indstillede Allan Holst (A).

  Valggruppe 2 indstillede Peter Læssøe (T).

  For AH stemte:        9 (A+C+O+V)

  For PL stemte:         4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme:   2 (I+ Jens Passarge (løsgænger))

  Allan Holst indgår i koordinationsforummet som politisk repræsentant for Dragør Kommune.

 • 13
  Kommunal svømmehal – udvælgelse af tilbudsgivere
  Sagsid.: 15/2513

  RESUMÉ:

  Der skal udvælges 5 firmaer til at give tilbud. 7 firmaer har søgt om at blive prækvalificeret til at give tilbud på den nye kommunale svømmehal. Hvert firma består af en hovedentreprenør, arkitekt og rådgiver. Udvælgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af kvalifikationer, erfaring med anlæg af svømmehaller og økonomiske robusthed.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller at følgende 5 firmaer prækvalificeres:

  -

  GVL med Rådgiverne MOE og BAY Arch

  -

  Sten og Stål med Rådgiverne Nøhr & Sigsgaard og Hundsbæk & Henriksen

  -

  Entreprenør Morten C. Henriksen med Rådgiverne Kullegaard Ark og Torkil Laursen ING

  -

  Vestergaard Nielsen med Rådgiverne CREO ARK og Alectia ing.

  -

  Raunstrup Entreprise med Rådgiverne Arkitektfirmaet IIIxSKAK og Sweco Danmark

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at igangsætte udbud af en kommunal svømmehal og kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. april godkendt udbudsmaterialet. Der er nu gennemført prækvalifikation og 7 firmaer har ansøgt om at få mulighed for at afgive tilbud på opgaven. I henhold til prækvalifikationen kan op til 5 firmaer godkendes.

  De 5 firmaer er vurderet ud fra en helhedsvurdering af kvalifikationer, erfaring med anlæg af svømmehaller og økonomiske robusthed. Vurdering af de 7 firmaer fremgår af bilag 1 og 2.

  Politisk proces

  Projektet forventes behandlet 7 gange før svømmehallen kan indvies til juni 2019. Nuværende proces er fremhævet med fed:

  - Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)

  - Godkendelse af udbudsmateriale (april 2016)

  - Godkendelse af tilbudsgivere – prækvalifikation (august 2016)

  - Godkendelse af vinder af udbudsrunden og frigivelse af anlægsbevilling for 2017 (marts 2017)

  - Godkendelse af tilbud og frigivelse af anlægsbevilling til nedrivning af eksisterende svømmehal (marts 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (december 2017)

  - Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (december 2018)

  Tilbud modtages i november 2016 og i den forbindelse inddrages brugergruppen, som skal bistå med at vurdere brugeroplevelsen ved de indkommende tilbud.

  Tidsplanen fremgår i øvrigt af bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Prækvalifikationen er gennemført i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 65 mio. kr. i anlægsbudget 2015-2019 til opgaven. Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del af udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr.

  Der er ingen bemærkninger mht. personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) deltog ikke i dette punkt.

  Annette Nyvang (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  Liberal Alliance forslå at hele projektet udsættes til efter kommunalvalget i 2017.

  For stemte:             1 (I)

  Imod stemte:           12 (A+C+O+T+V)

  Undlod at stemme:   2 (Jens Passarge (løsgænger) +Svend Mathiasen (løsgænger))

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:             14 (A+C+O+V+T+ Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))         

  Imod stemte:           1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  SFO mål og indholdsbeskrivelser med høringssvar
  Sagsid.: 14/42

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i Dragør. Mål og indholdsbeskrivelserne har nu været i høring hos skolebestyrelserne og udvalget skal tage stilling til sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender SFO mål og indholdsbeskrivelser med de foreslåede ændringer/tilføjelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede den 11. maj 2016 at sende mål og indholdsbeskrivelser for SFO’erne i høring hos skolebestyrelserne. Administrationen har modtaget høringssvar fra de to skolebestyrelser, som begge bakker op om mål og indholdsbeskrivelserne.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. Skolebestyrelsen på Dragør Skole bakker op om forslaget til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO og har ikke yderligere bemærkninger.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1. Der ønskes klarere formuleringer i forbindelse med evalueringer, således at disse gøres mere målbare.
  1. Foreslår at ændre overskriften ”dokumentation og evaluering” til ”metode og evaluering”.
  1. Forslag til ændring af tekst fra ”vi kan lave samtaler med børn” til ”børnene bliver i stand til at deltage i samtaler om deres aktiviteter”.
  1. Ønsker at samarbejdet vedrørende 1. maj børn starter tidligere.
  1. Ønsker en uddybelse af billeddokumentation til internt brug.
  1. Savner indhold i forhold til evaluering af inklusion.

  Administrationen har konsulteret de pædagogiske afdelingsledere for St. Maglebys SFO’er og har følgende bemærkninger:

  Ad. 1 + 6 Indsatsen evalueres i forbindelse med formuleringen af en kommende mål og indholdsplan. Her vil effekten af de nye tiltag, der er iværksat i perioden blive gennemgået.

  Ad. 2 + 3 Enig i ændringen af tekst.

  Ad. 4 På nuværende tidspunkt er projektet ”Den røde Tråd – styrkelse af overgange fra børnehave til skole” i gang, som afslutningsvis vil ende ud med en rapport med forslag til styrkelse af overgangene. Nogle af delprojekterne i ”Den røde tråd” omhandler bl.a. et tidligere samarbejde på tværs, men i forhold til at ændre i mål og indholdsbeskrivelserne afventes projektets afslutning.

  Ad. 5 Forslag til tilføjelse: ”Billeddokumentation benyttes til internt brug til samtaler med børnene omkring hverdagen og aktiviteter. Vi understøtter den fælles hukommelse og oplevelser, fortæller den fælles historie, som arbejdet med bl.a. relationer og inklusion er bygget op om.

  Vi fotograferer, printer og hænger billeder op. Vi taler med børnene. Børnene taler med hinanden og når forældrene kommer, kan de bruge billederne til at tale sammen om dagens oplevelser.”

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40 stk. 4 – Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

  Bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. februar 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Et enigt udvalg ønsker at punkt 2 + 3 fra Store Magleby skole indarbejdes.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Skolernes udearealer
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bad på sit møde den 8. juni 2016 administrationen om at genfremsætte sagen om skolernes udearealer i august med henblik på, at det vurderes om der også er et behov på Dragør Skole Syd og i hvilket omfang. Samtidig fremlægges forslag til en mindre udgift til ekstern rådgiver end det foreslåede.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1.

  at

  der frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en rådgivende undersøgelse af udearealerne

  2.

  at

  Alle skolematrikler indgår i undersøgelsen af deres udearealer, dog vil undersøgelsen ikke indeholde tekniske undersøgelser.

  3.

  at

  bevillinger til projektet samles under et budgetpunkt i ”Skolernes udearealer”.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skolernes udearealer

  I juni 2015 tog Børne-, Fritids- og Kulturudvalget helhedsplanen for skolernes udearealer til efterretning. Planens formål var at give input til, hvordan det kunne være muligt at udfolde og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer, for at skabe bedre muligheder for en varieret skoledag hvor bevægelse indgår. Derudover er det også ønsket at tænke dette sammen med ambitionen om at være en ”åben skole”, der kan skabe attraktive områder for børn og familier i kommunen, herunder ved at inkludere en multibane. Planen var udarbejdet på et overordnet niveau med vægt på at afdække forventningerne blandt brugerne.

  Administrationen foreslår at frigive 500.000 kr. til første fase som omhandler projektudarbejdelse på de tre skolematrikler i kommunen. Da rammen er mindre end den først forslåede ramme vil disse undersøgelser ikke indeholde tekniske undersøgelser, da de vil blive udskudt til en eventuel projektering. Projektforslaget vil blive fremlagt til BFKU i efteråret 2016 til godkendelse før udarbejdelse af udbud.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er bevilget følgende midler til udvikling af ”Skolernes udearealer” og ”miniarena” på budget 2016-19.

  -  Skolernes udearealer (budget 2016-19): 7 mio.kr., (2016: 3 mio.

     2017: 3 mio.kr. og 2018: 1 mio.kr.).

  -  Overførsel fra genopretning af skoler til skolernes udeareal (sag:

     15/124) 1.050.000 kr. (evt. afrundet til 1 mio.kr. ved overførsel fra

     2015 til 2016).

  -  Miniarena (budget 2014-2017): 245.000 kr. (35.000 kr. fordelt på 7

     år fra 2014 til 2020)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Ændringsforslag fra Liste T til ad. 1:

  Der indhentes tre tilbud på rådgivning og tekniske undersøgelser af udearealer med efterfølgende politisk godkendelse af valg af rådgiver.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 2+3.

  Godkendt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Å)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til udvalg.

  For stemte: 7 (I+O+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+C+V)

  Undlod at stemme 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Liste T genfremsatte forslag fra ØU:

  Der indhentes tre tilbud på rådgivning og tekniske undersøgelser af udearealer med efterfølgende politisk godkendelse af valg af rådgiver.

  For stemte: 5 (I+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme: 1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (I+T)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (I+Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 3:

  For stemte: 13 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (I+Jens Passarge (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:
  Liste T finder processen med forbedring af skolernes udearealer kritisabel. Først bruges mange penge på at indhente inspiration; så skal der nu bruges mange penge på projektbeskrivelser; sluttelig skal der laves udbud på projekterne. Det kan gøres billigere og bedre ved at forvaltningen selv udbyder både projektbeskrivelse og udmøntning.

 • 16
  Styrelsesvedtægt på skoleområdet, august 16
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler styrelsesvedtægter på skoleområdet. Udvalget skal tage stilling til om styrelsesvedtægterne skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender styrelsesvedtægten,  

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på sit møde den 8. juni at udsætte sagen med henblik på, at administrationen yderligere belyser sagen.

  Administrationen påpegede i sidste sagsfremstilling, at styrelsesvedtægten blev konsekvensrettet for korrektur heriblandt at fjerne ordet ”fremadrettet” i § 6 samt at afdelingslederens med særligt ansvar for SFO omtales som pædagogisk afdelingsleder for indskolingen i bilag 6. Efterfølgende har administrationen foretaget yderligere konsekvensrettelser, blandt andet:

  • Repræsentanter fra lokale erhvervsliv, ungdomsskoleuddannelser eller foreninger har stemmeret og en funktionsperiode på 1 år.
  • Tilføjelse af, at dagsordenen fastsættes i samarbejde med skolelederen i § 4 stk. 3.
  • Bilag 4.2 opdatering af skolelederens funktioner
  • Bilag 4.9 at ferieplanen senest besluttes i november.

  Se eventuelt vedlagte styrelsesvedtægt.

  For yderligere belysning af hørringssvarene, fremhæves her de væsentligste punkter igen med administrationens bemærkninger.

  Høringssvar fra Dragør Skolebestyrelse:

  1. § 5 ønskes tilføjet, at det udelukkende er på den relevante skoles hjemmeside, at referater offentliggøres.

  2. § 6 fjernelse af ordet ”fremadrettet”.

  3. Bilag 4 afsnit 4.2. Følgende tilføjes:

  a. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale

  b. Skoleleder kan indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid indenfor skolens budget

  c. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  4. Bilag 4 afsnit 4.3 tilføjelse af at fritidsklubbens medarbejdere indgår i den understøttende undervisning på mellemtrinet.

  5. Bilag 4 afsnit 4.6 rettelse af klasselærer til kontaktlærer.

  6. Ønsker en omskrivning af afsnittet om skolefritidsordninger.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1, 2 og 5 Som en del af konsekvensrettelsen er disse blevet rettet, se vedlagte styrelsesvedtægt.

  Ad. 4 Administrationen foreslår at dette konsekvensrettes.

  Ad. 6 Administrationen er ikke enig i, at afsnittet bør omskrives da styrelsesvedtægten ikke skal have en sådan detaljeringsgrad.

  Høringssvar fra St. Magleby Skolebestyrelse:

  1.

  § 1 ønskes uddybet, at repræsentanter fra erhvervsliv/foreningsliv ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  2.

  § 1 stk. 3 ønsker en tilføjelse af, at øvrige afdelingsledere kan deltage efter aftale med skolebestyrelsen.

  3.

  Ønsker at reglerne om skolebestyrelsesvalg er beskrevet i et særskilt bilag.

  4.

  § 4 stk. 1 tilføjelse af ”Forholdene omkring indkaldelse til ekstra-ordinære møder beskrives i en forretningsorden. Herunder beskrives også varsler for mødets afholdelse”.

  5.

  § 4 stk. 9 tilføjelse af ”Det er formanden, eller et flertal af medlemmerne, der afgør, hvem der inviteres”.

  6.

  Bilag 4 afsnit 4 tilføjelse af ”Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage, når der er afsat tid til undervisning i fagene og pauser”.

  7.

  Bilag 4 afsnit 10 tilføjelse af bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

  8.

  Bilag 5 afsnit 5 tilføjelse af ”Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste”.

  9.

  Ønsker tilføjelse vedrørende skolebestyrelsesvalg.

  Administrationens bemærkninger:

  Ad. 1 Da det fremgår af styrelsesvedtægten, at det er muligt for Kommunalbestyrelsen at udpege to pladser til repræsentanter for erhvervsliv/foreningsliv ser administrationen det ikke nødvendigt at uddybe at disse ikke erstatter forældrerepræsentanter.

  Ad. 3 + 9 Der efterstås et arbejde med udarbejdelse af nye valgregler. Disse forventes at blive præsenteret for udvalget i november, da administrationen ønsker at inddrage skolebestyrelserne i udarbejdelsen af nye valgregler.

  Ad. 4 Bestyrelsen udarbejder selv deres forretningsorden.

  Ad. 7 Administrationen foreslår at det nuværende bilag 4 afsnit 10 omskrives, således at det er den gældende bekendtgørelse for pædagogiske læringscentre, der fremgår – se vedlagte styrelsesvedtægt.

  Ad. 8 Af bilag 5.5 fremgår det, at supplerende undervisning eller anden faglig støtte tilbydes i henhold til Folkeskolelovens § 5 stk. 5.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV foreslår, at styrelsesvedtægten godkendes med tilføjelse af at pkt. 4 i Dragør skoles høringssvar indarbejdes, at regler for valghandling udarbejdes i et samspil med skolebestyrelser, samt afsnit om pædagogiske læringscentre konsekvensrettes.

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Liste T foreslår, at bilag 4 afsnit 4.2 tilføjes: A. Skolelederen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. B. Indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid inden for skolens budget. C. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A Ole Svendsen)+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A Allan Holst)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At paragraf 14 stk 2 – minimumshøringsfristen ændres fra 14 dage til 3 uger

  For stemte:

  7 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2.

  For stemte:

  2 (T+Å)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Ad 3.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Anbefalingen fra ØU (ad 1 og 3):

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra liste T:

  Liste T foreslår, at bilag 4 afsnit 4.2 tilføjes: A. Indgå aftaler om lokale tillæg og arbejdstid inden for skolens budget. B. Skolelederen afgiver indstilling om ændring til kommende års budget til skolechefen.

  For stemte:             4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))       

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)    

  Undlod at stemme:   1 (Jens Passarge (løsgænger))

  Faldet.

  Bilag

 • 17
  12 måneders opkrævning af daginstitutionstakst
  Sagsid.: 16/1923

  RESUMÉ:

  Januar 2016 trådte de nye regler for økonomisk fripladstilskud i kraft. En væsentlig ændring er, at det økonomiske fripladstilskud genberegnes hver måned. Det har økonomisk betydning for de borgere, der får feriepenge udbetalt.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller, at udvalget godkender, at taksten for dagtilbud opkræves med 12 rater årligt fra januar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Januar 2016 trådte de nye regler for økonomisk fripladstilskud i kraft. En væsentlig ændring er, at det økonomiske fripladstilskud genberegnes hver måned.

  Borgere, der får feriepenge udbetalt i april/maj, får reguleret det økonomiske fripladstilskud på baggrund i indtægten i april/maj plus feriepengene.

  Det betyder, at borgerne betaler op mod fuld institutionstakst i den pågældende måned.

  I juli, hvor de fleste holder ferie, har borgeren ferie uden løn, feriepengene, der blev indregnet som indtægt i april/maj, er til udbetaling i juli.

  Da juli er opkrævningsfri, sker der ikke en regulering af det økonomiske fripladstilskud.

  Det betyder, at borgeren havde den fulde udgift i april/maj, men ikke opnår økonomisk fripladstilskud i juli, trods borgeren ikke har en indtægt i juli, da den blev indregnet i april/maj.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at taksten for dagtilbud opkræves med 12 rater årligt fra januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

 • 18
  Prioritering af legepladspulje
  Sagsid.: 15/421

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2016 bevilget 250.000,- til renovering og fornyelse af daginstitutionernes legepladser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til genopretning af Høgevængets integrerede institutions legepladser, og at bevillingen frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget legepladsrapporter for samtlige dagtilbud fra Legepladseftersynet ved Knud Birkedal Nielsen. Legepladsrapporterne anvender farvemarkører, der indikerer risikovurdering i tre niveauer: små/ingen fejl, reparation kan vente og repareres snarest.

  I prioriteringen af ressourcerne indstiller administrationen, at første prioritet er udbedringer af sikkerhedsrisici med efterfølgende prioritering af genopretning. Er der herefter midler tilbage, tager forvaltningen initiativ til møde med lederne om prioritering af fornyelse på legepladserne.

  Der er seks dagtilbud, der har i alt 16 risikomarkerede områder, der skal udbedres snarest.

  De fire af markeringerne er umiddelbart til at udbedre ved fx at fjerne eller udskifte klatretov. Derudover er der en del af udbedringerne, som kan udbedres af Dragør Kommunes medarbejdere.

  Dragør Menighedsbørnehave og Høgevænget har hovedparten af de risikobetonede markeringer med fire og fem røde markeringer. I Dragør menighedsbørnehave er der taget hånd om de fleste af de risikomarkerede områder.

  Det er derfor administrationens anbefaling, at de 250.000,- der er afsat i anlægsbudgettet til legepladser på dagtilbudsområdet prioriteres til Høgevænget.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat et anlægsbudget på 250.000 i 2016.

  Herudover er der afsat yderligere 500.000 kr. i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016.

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker et overslag på forskellige modeller for etablering af mobilvideoovervågning samt

  omfanget af hærværk.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Svar til Statsforvaltningen, Tilsynet
  Sagsid.: 16/996

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget Statsforvaltningens brev af 20. maj 2016 med klage fra den private daginstitution, Eventyrhuset. Den private institution klager over kommunens udregning af bygningstilskud.

  Statsforvaltningen har bedt Dragør Kommune om en redegørelse i forhold til de videre overvejelser om at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til svar til Statsforvaltningen godkendes.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede punktet på møde den 21. juni 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til behandling på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 10. august 2016.

  Statsforvaltningen har den 20. maj 2016 fremsendt klage fra den private daginstitution, Eventyrhuset beliggende Rødtjørnen 60A og 60B, 2791 Dragør. Klagen omhandler Dragør Kommunes udregning af bygningstilskud til den private daginstitution.

  Statsforvaltningen anmoder konkret Dragør Kommune om en redegørelse i forhold til de videre overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

  Den private daginstitution, Eventyrhuset ønsker bygningstilskuddet fastsat med udgangspunkt i kommunens ejendomsrelaterede udgifter til kommunens selvejende institution, Dragør Menighedsbørnehave.

  Administrationen har udarbejdet et udkast til svar til Statsforvaltningen, som indstilles godkendt til afsendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2016

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2016

  ACOV anbefaler administrationens indstilling over for KB.

  Liste T undlader.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  For stemte:             10 (A+C+O+V+ Jens Passarge (løsgænger))                          

  Imod stemte:           1 (I)

  Undlod at stemme:   4 (T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Svar til statsforvaltningen, Tilsynet - Høring af ældreråd
  Sagsid.: 16/1631

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget brev fra Statsforvaltningens om Ældrerådets klager over mangelfulde høringer af Ældrerådet i Dragør Kommune.

  Statsforvaltningen har bedt Dragør Kommune om en redegørelse, som fremlægges til godkendelse her.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til svar til Statsforvaltningen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget breve fra Statsforvaltningen hhv. den 24. maj 2016 og den 21. juni 2016, hvor der henvises til klager over høringer af Ældrerådet i Dragør Kommune.

  Statsforvaltningen har bedt Dragør Kommune om en redegørelse på begge klager. Redegørelser i tilsynssager skal godkendes i kommunalbestyrelsen inden afsendelse.

  Ældrerådet klager over hvad de opfatter som en generelt mangelfuld høring, med angivelse af en række konkrete sager fra 2014, 2015 og 2016. Ældrerådet klager desuden specifikt over mangelende inddragelse i udarbejdelse af værdighedspolitik og anvendelsen af værdighedsmidlerne.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til redegørelse, med svar på de konkrete forhold som nævnes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Stemmeret i bestyrelser, råd og nævn
  Sagsid.: 16/1169

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har bedt administrationen om at belyse, om det i vedtægter for kommunale råd og nævn mv. kan bestemmes, at det udpegede KB-medlem ikke har stemmeret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2016 at administrationen skal belyse, om det i vedtægter for kommunale råd og nævn mv. kan bestemmes, at det udpegede KB-medlem ikke har stemmeret i pågældende råd og nævn m.v.

  Administrationen har taget udgangspunkt i dagsordenen for kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2013.

  Udgangspunktet for undersøgelsen er, at der er tale om egne kommunale bestyrelser, råd og nævn med nogle få undtagelser, hvor kommunen stiller sekretærbistand til rådighed eller er hovedbidragsyder, og det er kommunalbestyrelsesmedlemmer som er udpeget dertil.

  Lokalt beskæftigelsesråd og Grønt Råd som begge er fælles med Tårnby Kommune indgår ikke i undersøgelsen. Det samme gælder diverse valgbestyrelser.

  Organ

  Stemmeret

  Kan ændres ensidigt af kommunalbestyrelsen*

  Beboer- og pårørenderåd for Enggården

  Nej

  Bestyrelsen i Hollænderhallen

  Nej

  Biblioteksrådet

  Ja

  Ja

  Brugerbestyrelsen for Dragør Havn

  Ja

  Ja

  Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus

  Nej

  Dragør Bevaringsnævn

  Ja

  Nej

  Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe

  Ja

  Ja

  Handicapråd

  Ja

  Nej

  Institutionssamråd

  Ikke i praksis

  Er ikke reguleret

  Lokalarkivrådet

  Nej

  Musik- og Kulturskolens bestyrelse

  Nej

  Museum Amagers bestyrelse

  Ja

  Nej

  Store Magleby Bevaringsfond

  Ja

  Nej

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Ja

  Formentligt nej**

  *Det vil sige uden høring eller indstilling fra pågældende organ.

  **Kræver nærmere undersøgelse i rette ministerium.

  Herudover deltager kommunalbestyrelsens medlemmer uden stemmeret i skolebestyrelser og forældrebestyrelser i daginstitutioner.

  Da det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem er udpeget af kommunalbestyrelsen har det pågældende medlem som udgangspunkt til opgave, at varetage kommunalbestyrelsens interesser.

  Administrationen indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ikke noget at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Forslag fra A:

  A forslår, at i de kommunalt nedsatte råd og nævn kan KB repræsentanten ikke påtage formandsskab/næstformandsskab uden at det er politisk besluttet.

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Å)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Forslag fra T:
  At sagen sendes tilbage til ØU for en kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag

  For stemte:             5 (T+Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  A forslår, at i de kommunalt nedsatte råd og nævn kan KB repræsentanten ikke påtage formandsskab/næstformandsskab uden at det er politisk besluttet.

  For stemte:             10 (A+C+O+V+ I)             

  Imod stemte:           4 (T+Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme:   1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at sagen indeholder mange aspekter, som kalder på en grundigere udvalgsbehandling. Såvel interne kommunale poster som eksterne poster i råd, nævn og bestyrelser bør være med i oversigten.

 • 22
  Delegationsplan
  Sagsid.: 15/547

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget blev af kommunalbestyrelsen bemyndiget til at godkende delegationsplanen alene med fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning skal efterfølgende forelægges til orientering i kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 11. januar 2016, at udvalget gennemgår og beslutter delegationsplan for SSU på miniseminar den 22. februar 2016.

  Delegationsplanen blev endeligt godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. januar 2016, med den præcisering, ”at større organisatoriske omlægninger, eller ændringer i ledelsesstruktur altid skal godkendes politisk i ØU efter eventuel indstilling fra fagudvalg. SSU bemyndiges til på deres temamøde at godkende delegationsplanen alene med det fokus på, hvem der har kompetence til beslutninger og udvalgets beslutning forelægges KB til orientering.”

  Drøftelser på temamøde

  Social- og Sundhedsudvalget holdt temamøde om de dele af delegationsplanen, som vedrører udvalget den 22. februar 2016.

  Rettelserne er efterfølgende godkendt i udvalget den 9. maj 2016.

  De generelle rettelser er som følger:

  • Flere steder er der indsat en ekstra linje, så der er skelnet mellem principper for ydelser, som skal til politisk behandling, og den konkrete, individuelle sagsbehandling, som sker i administrationen.
  • Der er tilføjet paragraffer på overordnede sagsområder
  • Punkterne er nummereret

  Der er kun få funktionelle ændringer i delegationsniveaet. Som eksempel kan nævnes at uddelingen af § 18-midler til frivillige nu sker i udvalget, og ikke administrativt.

  Derudover er der sket sproglige rettelser og præciseringer.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 23
  Forslag fra T – behandling i KB af sag om udbud af drift og vedligehold af bygninger
  Sagsid.: 16/1190

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2016, at sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på eksempelvis at drøfte følgende ting:

  · udarbejdelse af nyt udbudsmateriale inklusive kriterier

  · redegørelse for, hvordan budget for drift og vedligehold af kommunens ejendomme kan stige fra ca. 3.2 mio. kr. til 7.5 mio. kr., som er forvaltningens seneste bud

  · hvor stor en del af de ca. 46 mio. kr., som Skou-gruppen har faktureret fra marts 2013 til ultimo 2015, er vundet i udbud - og hvor stor en del er vundet ved, at Skou-gruppen har givet tilbud uden at andre har budt.

  · Belysning af, om alle opgaver der ikke løses i entreprisemodellen kan løses ved, at der på kommunens indkøbsaftaler prioriteres håndværkerydelser, eller andre former for udbud af de supplerende håndværkerydelser

  Peter Læssøe har i mail den 15. maj 2016 bedt om at få følgende på dagsordenen:

  ”Med baggrund i vedlagte læserbrev, så ønsker liste T denne sag (”udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger”) optaget på dagsordenen til KB den 26. maj 2016. Vi mener, at der foreligger nye oplysninger i sagen og i grundlaget, der førte til den gældende beslutning på BEPU d. 12. januar 2016.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen, den 26. maj 2016.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. juni 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-05-2016

  Forlag fra A+C+T+O+Å+Nye Borgerlige

  at sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på eksempelvis at drøfte følgende ting:

  · udarbejdelse af nyt udbudsmateriale inklusive kriterier

  · redegørelse for, hvordan budget for drift og vedligehold af kommunens ejendomme kan stige fra ca. 3.2 mio.kr.til 7.5 mio.kr., som er forvaltningens seneste bud

  · hvor stor en del af de ca. 46 mio.kr., som Skou-gruppen har faktureret fra marts 2013 til ultimo 2015, er vundet i udbud - og hvor stor en del er vundet ved, at Skou-gruppen har givet tilbud uden at andre har budt.

  · Belysning af, om alle opgaver der ikke løses i entreprisemodellen kan løses ved, at der på kommunens indkøbsaftaler prioriteres håndværkerydelser, eller andre former for udbud af de supplerende håndværkerydelser

  For stemte: 12 (A+C +O+T+Å+Nye Borgerlige)

  Undlod at stemme: 3 (I+V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 07-06-2016

  Ændringsforslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår, at kommunens vedligehold udbydes i fagentrepriser.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+I+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T)

  Liste T foreslår, at udbudsmaterialet godkendes politisk og at forvaltningen undersøger Gentofte Kommunes model for drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag Allan Holst (A):

  At nuværende udbud fortsætter uændret

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Forslag fra Jerrik Walløe (C):

  C gruppen foreslår at der igangsættes en proces, hvor der på kommunens indkøbsaftale optages håndværkere og der stilles krav til kommunens forskellige tilbud, at alle håndværker opgaver der ikke er omfattet af hovedentreprisen skal varetages af håndværkere på indkøbsaftalen

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. Styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  T genfremsatte forslag fra BEPU den 7. juni 2016:

  At udbudsmaterialet godkendes politisk og at forvaltningen undersøger Gentofte Kommunes model for drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

  For stemte: 5 (T+ Jens Passarge (løsgænger)+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+O+I+ V)

  Faldet.

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU den 7. juni 2016:

  At nuværende udbud fortsætter uændret.

  For stemte: 8 (A+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (C+T)

  Undlod at stemme: 2 (Jens Passarge (løsgænger)+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  C genfremsatte forsalg fra BEPU den 7. juni 2016

  At der igangsættes en proces, hvor der på kommunens indkøbsaftale optages håndværkere og der stilles krav til kommunens forskellige tilbud, at alle håndværkere opgaver der ikke er omfattet af hovedentreprisen skal varetages af håndværkere på indkøbsaftalen.

  Godkendt.

  Bilag

 • 24
  Forhandlingsmandat til administrationen - indgåelse af lejeaftaler
  Sagsid.: 16/1847

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører bemyndigelse af administrationen til at indgå lejeaftaler om villaer/lejligheder med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Der gives også status i forhold til beslutningen om at arbejde videre med omindretning af erhvervslokaler i privat eje til boligplacering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. At status på drøftelserne om omindretning af erhvervslokaler til midlertidig boligplacering tages til efterretning.
  2. At administrationen bemyndiges til at kunne indgå lejeaftaler om lejligheder og parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering inden for de rammer der er beskrevet i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016 følgende i sagen om boligplacering af flygtninge:

  at liste Ts ændringsforslag til ad 3 sendes tilbage til udvalg til behandling som lukket sag (Liste T foreslår, at forvaltningen fortsat undersøger muligheden for indkvartering af flygtninge i lejede lejligheder og parcelhuse – med en maksimal husleje på ca. 4.500 kr.pr.md.pr.flygtning. Forvaltningen bemyndiges til at aftale længere uopsigelighedsperiode end 6 måneder).

  Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes.

  Der arbejdes videre med midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler.

  I forhold til beslutningen om at arbejde videre med midlertidige boliger i privatejede erhvervslokaler, så har administrationen på ny kontaktet de to borgere med hvem denne løsning har været drøftet.

  Erhvervsejendommen på Kirkevej – ”Møbelgården” er i mellemtiden blevet fuldt udlejet til andet formål, og står således ikke længere til rådighed for løsningen.

  Ejeren af ejendommen har imidlertid 3 parcelhuse til salg som kommunen er blevet tilbudt at leje – i det omfang ejendommene ikke er solgt.

  I forhold til erhvervsejendommen på A.P. Møllers Allé så har ejeren indledt en forhandling til anden side om en mulig 100% udlejning til erhvervsformål.

  Resultatet af forhandlingerne forventes at foreligge ved udgangen af august 2016, og det er aftalt at ejer af ejendommen kontakter administrationen til den tid med oplysning om, om der er indgået lejeaftale til anden side, eller om der kan indledes mere konkrete forhandlinger med kommunen.

  I forhold til beslutningen om, at undersøge muligheden for indkvartering af flygtninge i ledige lejligheder og parcelhuse med en maksimal husleje på kr. 4.500 pr. måned pr. boligplaceret person, så har administrationen undersøgt dette nærmere, og kan oplyse følgende:

  Dragør Kommune har modtaget tilbud om at kunne leje 3 parcelhuse som i dag er sat til salg.

  De 2 af villaerne vil – efter en mindre ombygning som udlejer foretager – hver især kunne rumme 7 personer, den sidste 6 personer.

  Ejendommene fremgår af bilag 1 (markeret med gult), og den månedlige leje som udlejer forlanger medfører, at det vil koste 3.429 kr. – 4000 kr. pr. boligplaceret person pr. ejendom.

  Administrationen har – for sammenlignelighedens skyld – fundet 3 andre villaer samt 2 lejligheder som er til salg i Dragør for at beregne om der gennemsnitligt kan påregnes et lejeniveau på ikke over 4.500 kr. pr. boligplaceret person pr. måned.

  Det skal understreges at ejendommene – ud over de 3 ejendomme som kommunen har fået tilbudt – er taget direkte fra salgsoplysninger på internettet og uden at der har været kontakt med ejerne, da boligerne alene er udvalgt med henblik på at foretage beregninger på forventet lejeniveau.

  De foretagne beregninger viser, at et lejeniveau på ikke over 4.500 kr. pr. måned pr person ikke er urealistisk, og på den baggrund anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at indgå lejeaftaler om villaer/lejligheder til midlertidig boligplacering på følgende vilkår:

  1. Kommunens maksimale lejeudgift pr. boligplaceret person sættes på nuværende tidspunkt til 4.500 pr. person pr. måned.

  Såfremt efterfølgende forhandlinger med kommende udlejere måtte vise, at det er nødvendigt at hæve dette beløb, vil der blive fremsendt ny sag til politisk behandling.

  Forbrug af el- vand m.v. betales af kommunen separat ud over lejen efter forbrug.

  1. Det er kommunen der lejer ejendommene og som derfor påtager sig det overordnede ansvar som lejer over for udlejer.

  I henhold til lejelovgivningen er der pligter som påhviler henholdsvis udlejer og lejer i lejeforholdet.

  De pligter som typisk påhviler lejer er bl.a. indvendig vedligeholdelse af det lejede, men også vedligeholdelse af ejendommens udearealer hvis der f.eks. følger en have med lejemålet.

  At kommunen har ansvaret over for udlejer betyder alene, at det i sidste ende er kommunens pligt at sørge for, at den fornødne vedligeholdelse sker – kommunen vælger selv hvordan vedligeholdelsen skal udføres op til kontraktmæssig standard.

  1. Det påhviler udlejer at foretage den fornødne ombygning af lejemålet.

  Det har hidtil været gældende for de villaer som kommunen i dag lejer, at udlejer har forestået den fornødne ombygning af lejemålene med henblik på en optimeret benyttelse; herunder opsætning af skillevægge, separate låse til enkeltværelserne m.v.

  1. Administrationen bemyndiges til at aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  De lejeaftaler som i dag er indgået om parcelhuse med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge har et hovedindhold om en étårig periode hvor kommunen som lejer ikke kan opsige aftalen. Efter udløbet af dette ene år er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

  Nogle af de forespørgsler kommunen har fået, har blandt andet vedrørt uopsigelighedsperiodens længde, idet nogle potentielle udlejere af ejendom har givet udtryk for, at en længere uopsigelighedsperiode eventuelt ville kunne få positiv indflydelse på lejens størrelse.

  Derfor foreslår administrationen at blive bemyndiget til at kunne aftale en uopsigelighedsperiode på op til 3 år.

  1. Der stilles fra kommunens side ikke krav om, at lejemålene skal være nyistandsatte ved indflytning.

  Dragør Kommune har ikke hidtil krævet at lejemålene er ny-istandsatte ved indflytning.

  Det hænger blandt andet sammen med, at en udlejer ikke kan fordre at lejemålet – når det ophører – skal afleveres i en bedre stand end ved lejemålets påbegyndelse.

  Administrationen anbefaler at dette udgangspunkt fastholdes, idet udgangspunktet dog ikke skal forhindre at der indgås lejeaftale om nyistandsatte lejemål, såfremt det er dét kommunen tilbydes.

  De 3 konkret tilbudte villaer er for eksempel alle nyistandsatte.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om boligplacering af flygtninge som foreskriver, at kommunerne skal foretage midlertidig boligplacering af flygtninge indtil hovedforpligtelsen, at anvise en permanent bolig kan løftes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt lejen pr. boligplaceret person udgør det maksimale beløb på 4.500 kr. pr. måned, vil kommunens udgift til husleje udgøre 2.348 pr. person pr. måned, idet beløbet på 2.152 kr. pr. måned - svarende til det beløb hver enkelt maksimalt må betale for midlertidig boligplacering – skal fradrages.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. august 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2016

  Ad 1

  Til efterretning.

  C foreslår, at sagen genoptages når 3/4 af nuværende boliger er udlejet.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  4 (A+T+V+Å)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  For stemte:

  3 (A+V+Å)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (O+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 25-08-2016

  Forslag fra I:

  At sagen går tilbage til økonomiudvalget.

  For stemte: 5 (I+T+ Svend Mathiasen (løsgænger))

  Imod stemte: 8 (A+C+V+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (O)

  Faldet.

  Forslag fra C+I:

  at sagen udsættes indtil 3/4 af pavillonerne er besat og der herefter arbejdes for yderligere pavilloner ved Kongelundshallen eller andre ledige arealer.

  For stemte: 4 (C+ I+Jens Passarge (løsgænger))

  Imod stemte: 7 (A+T+Svend Mathiasen (løsgænger))

  Undlod at stemme: 4 (O+V)

  Faldet.

  Forslag fra O:

  DF foreslår ,at ved placering af flygtningebosteder ved leje eller køb af ejendomme rundt om i kommunen, skal borgerne i de berørte områder forinden høres. Det være sig naboer, genboer og grundejerforeninger. I den aktuelle sag betyder det, at der skal foretages en høring inden beslutning træffes.

  For stemte: 8 (O+I+T+ Svend Mathiasen (løsgænger) Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 7 (A+C+V)

  Godkendt.

 • 25
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2016

  Kristine Bak stillede spørgsmål om de økonomiske beregninger i forhold til at leje og købe boliger til flygtninge.

  Borgmesteren henviste spørgsmålet til besvarelse i forvaltningen, som vil modtage mail med spørgsmålet fra spørgeren.