Skip navigationen

Referat

Torsdag den 15. september 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (Løsgænger), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra T:
At sagerne 4-9 om anlægsregnskaber udsættes med henblik på tilvejebringelse af nye bilag.

For stemte: 5 (T+Jens Passarge(Løsgænger)+Svend Mathiasen (Løsgænger))
Imod stemte: 9 (A+C+O+V)
Undlod at stemme: 1 (I)

Faldet

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  1. behandling af budget 2017-2020
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Byrådet skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de kommende 3 år.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2017-2020, som danner grundlag for budgetforslaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

  2. at administrationen bemyndiges til at foretage de i sagen skitserede tekniske korrektioner, når disse foreligger

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2017-2020, med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2017-2020. Indtægtssiden er indregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2017-2020 følgende budgetforslag:

  I mio. kr. (2017-prisniveau)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Driftsudgifter

  785,7

  797,0

  812,8

  830,3

  Indtægter

  -812,5

  -831,6

  -861,4

  -890,6

  Ordinær drift i alt

  -26,8

  -34,6

  -48,6

  -60,3

  Anlægsudgifter

  36,1

  47,4

  29,7

  10,6

  Skattefinansieret område i alt

  9,3

  12,8

  -18,9

  -49,7

  Lån og øvrige finansforskydninger

  11,0

  13,2

  15,9

  14,4

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  20,3

  26,1

  -3,1

  -35,3

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = Udgift, - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 20,3 mio. kr. i 2017, 26,1 mio. kr. i 2018, og en kasseforbedring på 3,1 mio. kr. i 2019 og 35,3 mio. kr. i 2020.

  I forhold til servicerammen og anlægsrammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2017-2020 således:

  I mio. kr.

  Teknisk

  budget

  Mål

  Difference

  Serviceramme

  635,5

  622,2

  13,3

  Anlægsramme

  36,1

  40,4

  -4,3

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2016. Derefter er budgettet korrigeret for Lov- og cirkulæreprogrammet, Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning, demografiudviklingen, beslutninger i kommunalbestyrelsen samt økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

  Indtægter

  I budgetforslag 2017-2020 er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget for 2017-2020 er der ikke budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2016, dog er dækningsafgiften på forretningsejendomme med henvisning til budgetvedtagelsen for budget 2014-2017 nedsat til 9,0 promille i 2017 og 8,5 promille i 2018 og frem.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i den reviderede anlægsplan. I forhold til det vedtagne budget 2016-2019 er anlægsplanen korrigeret med flytning af rådighedsbeløb til svømmehallen mellem årene – ændringerne går i 0 på tværs af årene, flytning af rådighedsbeløb til Hollænderhallen fra 2018 til 2019, samt indsat rådighedsbeløb i 2020 ud fra en administrativ vurdering af, hvilke projekter der er fortløbende.

  Tekniske korrektioner

  Der udestår som nævnt på budgetseminaret den 29.-30. august 2016 stadig enkelte udeståender i forhold til det endelige tekniske budget. De vedrører endeligt budget for Eventyrhuset (privat institution), medfinansiering og eventuelle berigtigelser.

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober, vil bestå af 1. behandlingsforlaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen samt de tekniske korrektioner der udestår.

  Som uddybende materiale og bilag til sagen ligger budgetmappen for 2017-2020 tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes sendt til Kommunalbestyrelsen, samt indkomne høringssvar, der er vedlagt denne sag som bilag.

  Den videre proces

  Budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2017 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015. Tidsfristen for de politiske forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er den 20. september 2016.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 29. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august. Høringssvarene er fremsendt på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer, samt vedlagt sagen som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Ad 1 og 2

  For stemte: 9 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+ Jens Passarge (Løsgænger)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at et teknisk budget bør tage udgangspunkt i realiserede tal. Med dette som udgangspunkt bør alle forøgelser af det tekniske budget udover pris- og lønstigninger godkendes politisk. Ligeledes bør forvaltningen fremlægge korrigerende handlinger for alle poster, der er steget mere end 5 % på 12 måneder.

  Liste T ønsker ikke at godkende et teknisk budget, der tager udgangspunkt i et budget. Det vil alt andet lige altid give et teknisk budget, der på samtlige poster vil stige.

  Bilag

 • 4
  Anlægsregnskab ESCO 2010-2013
  Sagsid.: 16/1160

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab ESCO bygninger 2010 – 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab ESCO 2010 – 2013 vedr. energiforbedringer i kommunale ejendomme godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  ESCO bygninger 2010 – 2013

  Samlet anlægsbevilling:

  18.228.200 kr.

  Anlægsudgift:

  16.336.202 kr.

  Mindre udgift:

  1.891.998 kr.

  Overførsel til andet projekt:

  1.500.000 kr.

  Mindreudgift:

  391.998 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 16.336.202 kr., hvilket er 1.891.998 kr. mindre end bevilget. Der er i ESCO projektet afsat 1.500.000 kr. til isolering af Hollænderhallens klimaskærm, og beløbet indgår som en del af projekt modernisering af Hollænderhallen jf. frigivelse af 23.04.2013. Restbeløb til kassen udgør således 391.998 kr.

  Anlægsbevillingen er lånefinansieret, og de opnåede energibesparelser finansierer lånene. Energirenoveringerne i kommunens bygninger i perioden 2010 -2013 har primært omfattet varme-, ventilations- og belysningsanlæg samt efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer.

  Den årlige energibesparelse i 2013 i forhold til 2009 er beregnet til ca. 2 mio. kr., hvilket er en reduktion af energiudgiften på ca. 20 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse-og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførsel til projekt modernisering af Hollænderhallen: 1.500.000 kr.

  Mindreudgift til kassen: 391.998 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 5
  Anlægsregnskab for kunstgræsbane
  Sagsid.: 16/2416

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for anlæg af kunstgræsbane ved Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for kunstgræsbane godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlægger regnskab for anlægsbevillig til anlæg af kunstgræsbane.

  Samlet anlægsbevilling:

  5.178.000 kr.

  Anlægsudgift:

  5.074.648 kr.

  Mindre udgift:

  103.352 kr.

  Indtægter i form af donation fra boldklubben:

  1.858.148 kr.

  Fondsmoms til staten:

  262.500 kr.

  Mindreforbrug:

  1.699.000 kr.

  Bevilling reduceret ifm budget 2016, jf budgetaftalen:

  1.200.000 kr.

  Til kassen

  499.000 kr.

  Anlægsudgiften beløber sig til 5.074.648 kr., hvilket er 103.352 kr. mindre end bevillingen. Der er modtaget kontante donationer på i alt 1.858.148 kr., og der er afholdt fondsmoms på i alt 262.500 kr. til staten. Dragør Kommunes samlede andel til projektet er på i alt 3.216.500 kr.

  Projektet er gennemført som et fællesprojekt mellem Dragør Kommune og Dragør Boldklub som bl.a. har opnået donationer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og Entreprenør Kjær & Lassen A/S. Herudover har leverandøren af kunstgræsbanen doneret måltavlen.

  I budgettet for 2016-2019 er anlægsbevillingen reduceret med 1.200.000 kr. Der er således en samlet mindreforbrug på i alt 499.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgift til kassen: 499.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 6
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2012
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2012.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2012 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2012:

  Anlægsbevilling: 3.141.500 kr.

  Anlægsudgift: 3.167.175 kr.

  Merforbrug: 25.675 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.167.175 kr. hvilket er 25.675 kr. mere end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og slidlag på følgende veje i Dragør Kommune: Møllegade, Fælledvej mellem Bachersmindevej og Søvej, Fasanvænget mellem Møllevej og Stærevænget, Duevænget og Stærevænget nord for Fasanvænget samt D B Dirchsens Alle nord for Ndr Dragørvej.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbrug fra kassen: -25.675 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2013
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2013 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2013:

  Anlægsbevilling: 2.610.927 kr.

  Anlægsudgift: 2.511.909 kr.

  Mindre forbrug: 99.018 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.511.909 kr., hvilket er 99.018 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og asfaltslidlag på Strandjægervej, Øresunds Alle mellem Løkkevej og Dagmarsvej, cykelstien på Banestien, del af Wiedersvej og Batterivej ved Batterisøen samt Prins Knuds Dæmning.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 99.018 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 8
  Anlægsregnskab Genopretning af veje 2014
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Genopretning af veje 2014.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Genopretning af veje 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af veje 2014:

  Anlægsbevilling: 2.092.400 kr.

  Anlægsudgift: 2.086.490 kr.

  Mindre forbrug: 5.910 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.086.490 kr., hvilket er 5.910 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er hovedsagligt anvendt til opretning og asfaltslidlag på følgende veje i Dragør Kommune: Jægervej mellem Fasanvænget og Lundevej, Stubvænget, Skyttevænget og del af Færgevej/havnearealet.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 5.910 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 9
  Anlægsregnskab Omlægning af Færgearealet
  Sagsid.: 16/2407

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab projekt: Omlægning af Færgearealet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Omlægning af Færgearealet godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Omlægning af Færgearealet:

  Anlægsbevilling: 2.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 1.999.797 kr.

  Mindreforbrug: 203 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.999.797 kr., hvilket er 203 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbrug til kassen: 203 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+ Jens Passarge (løsgænger))

  Undlod at stemme: 1 (Svend Mathiasen (løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen

  Bilag

 • 10
  Dispensation til helårsbeboelse i Rosenlund
  Sagsid.: 16/1488

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dispensation til at bebo et sommerhus, Rosenlundsvej 4, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 16. august 2016, om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Rosenlundsvej 4, hele året (bilag 1)

  Ansøger, der udgøres af en mindre familie, motiverer ønsket om en dispensation med områdets herlighedsværdier og dets landlige stemning.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Der forelå en dispensation til helårsbeboelse til den tidligere ejer af ejendommen Rosenlundsvej 4. Denne dispensation er nu bortfaldet.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen medfører ingen høringer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Sagen berører ikke nogen foreliggende politikområder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ændringsforslag fra A og O

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  A og O genfremsatte forslag fra BEPU:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte: 7 (A+O+V)

  Imod stemte: 8 (C+I+T+ Jens Passarge (Løsgænger)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A beklager kommunalbestyrelsens kursskifte i denne type sager. Derved svækkes kommunalbestyrelsens intentioner om, at Rosenlund overgår til at være helårs boligområde.

  O tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 11
  Hotelskibe (flotel) i Dragør havn
  Sagsid.: 16/1287

  RESUMÉ:

  Som opfølgning på det vedtagne forslag fra A-gruppen om at undersøge muligheden for etablering af et ”flotel” i Dragør havn, redegøres for det tidligere forslag og sagsforløb vedrørende placering af et eller flere hotelskibe i havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle videre tiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved mødet i kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016 blev følgende forslag fra A-gruppen besluttet (Bilag 1):

  ”A gruppen foreslår, at forvaltningen fremlægger forslag til placering, med henblik på efterfølgende udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag, for at muliggøre etablering af et Flotel i Dragør Havn.

  Udgangspunktet for placering, antal enheder, arkitektur mv. er Tænketankens idé oplæg.

  Motivation:

  Det har været et ønske igennem flere år at udvide antallet af overnatningsmuligheder i Dragør. Det vil betyde, at turister og gæster kan være længere i Dragør, hvilket vil gavne Dragørs handelsliv. Der har tidligere været finansiel interesse for at etablere et flotel. Nu er der generel interesse i at fortsætte udbygningen af Dragør Havn. Vi mener derfor, at tiden er inde til at virkeliggøre den del af Tænketankens projekt. Visualisering vedlagt.”

  Forslagets behandling – med tilhørende bilag - indgår i Bilag 1.

  I 2013-2015 behandledes en sag om projektforslag til udvikling af Dragør havn indenfor rammerne af den gældende helhedsplan og lokalplan, på baggrund af indkaldelse af interessetilkendegivelser og idéer.

  Blandt de modtagede 13 henvendelser med forslag og idéer indgik et forslag om placering af hotelskibe i den nordlige del af lystbådehavnen ved ”sandtangen”, en placering der havde reference til ”Tænketankens” tidligere idéoplæg. Etablering af flotel var i dette projekt koblet med etablering af husbåde.

  Ved møder i BEPU i marts og april 2014 blev forslagene behandlet, og for så vidt angår hotelskibsforslaget blev det den 1.4.2014 vedtaget,

  - at der skulle arbejdes videre med forslaget,

  - at forvaltningen skulle fremkomme med placeringsforslag, herunder placering af de tilhørende serviceanlæg på land, og

  - at placering af hotelskibe i Dragør havn forudsætter i givet fald udarbejdelse af lokalplan.

  Forslaget blev videre drøftet ved møde mellem forslagsstiller og forvaltningen i august 2014, og placeringsmuligheder i relation til andre ønsker om aktiviteter på ”sandtangen” blev vurderet.

  Sagen blev genbehandlet ved møder i BEPU den 2.12.2014, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forslaget ved at sende det til høring i havnens brugerbestyrelse om stillingtagen til hotelskibe.

  Ved sagens videre behandling i BEPU den 3.2.2015 blev det besluttet at stille sagen i bero, indtil resultatet af udbud af det østlige byggefelt i Lokalplan 70 foreligger.

  Sagsfremstilling fra de seneste behandlinger i BEPU fremgår af Bilag 2, der har følgende dokumenter fra sagens behandling:

  - Forslaget til placering af husbåde og hotelskibe

  - Referat fra møde med forslagsstiller,

  - Forvaltningens skitseforslag til placering af husbåde og hotelskibe ved sandtangen med tilhørende vejadgang og landfaciliteter,

  - Referat fra besigtigelsestur,

  - Referat fra møde i havnens brugerbestyrelse,

  - Udtalelse fra havnens brugerbestyrelse.

  I sagsfremstillingen er bl.a. redegjort for planforudsætninger og tidligere tilsvarende sager, og for forhold omkring byggemodning, udbud, aftaleforhold og takster.

  Forvaltningen har haft et møde med Søren Hvalsø fra ”Tænketanken” om havnens udvikling, hvor der blev orienteret om Tænketankens tidligere forslag til indplacering af et flotel i den nordlige del af lystbådehavnen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har på nuværende stade ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  A gruppen foreslår, at forvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag, for at muliggøre etablering af et Flotel i Dragør Havn.

  For stemte:

  4 (A+I+O)

  Imod stemte:

  3 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T):

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn.

  Jerrik Walløe (C) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Forslag fra T:

  Sagen udskydes til der er skabt overblik over ombygning af infrastrukturen i Dragørs havnebassiner og om udlejningen på det østlige byggefelt.

  For stemte:  6 (C+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 6 (A+I+O)

  Undlod at stemme: 3 (V+ Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at sagen udsættes og genbehandles hvor alle 16 forslag fra tidligere borgerhøring fremlægges til politisk behandling, således at de behandles under et.

  For stemte: 9 (C+T+V+ Jens Passarge (Løsgænger)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 6 (A+I+O)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A beklager, at det heller ikke denne gang lykkedes at skabe flere overnatningsmuligheder, som det er anbefalet i blandt andet seneste turismeanalyser.

  I og O tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 12
  Dragør Havn - Frigivelse til renovering af toiletter og bade
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til renovering og udbygning af sejlertoiletter og bade beliggende Gammel Havn 2. Det drejer sig om 1.075.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. for 2016.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.075.000 kr. til at gennemføre totalrenovering af sejlertoiletter og bade på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget afsat 2.5 mio. kr. pr. år i årene 2016-2019, til forskellige anlægsprojekter til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Renovering af toiletter og bade er et af de anlægsprojekter som der er afsat midler af til i budgettet.

  Toiletter og bade på Gammel havn 2 bliver primært benyttet af sejlere samt gæstesejlere. Faciliteterne fremstår slidte og i deres oprindelige stand. Samtidig er der et øget behov for flere toiletter og bade.

  Toiletterne totalrenoveres og den eksisterende indretning ændres. Dette gøres for at skabe plads til et ekstra bad og toilet på dametoilettet samt et ekstra bad på herretoilettet. Der uføres nye tekniske installationer i alle rum og alle overflader renoveres. Al sanitet og tilbehør skiftes så toiletterne efter renoveringen fremstår tidssvarende.

  Projektet er udbudt og der er indhentet tilbud fra 3 entreprenører. Renoveringen af toiletterne forventes at starte op i oktober 2016 og afsluttet i januar 2017 således at projektet er gennemført inden sejler sæson 2017 opstarter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2016 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Godkendt.

 • 13
  Vedtagelse af trafiksikkerhedsplan
  Sagsid.: 15/134

  RESUMÉ:

  Trafiksikkerhedsplanen skal vedtages. Den er udarbejdet på baggrund af omfattende borgerinddragelse samt diverse trafikanalyser. Den samlede plan har været udsendt i fire ugers offentlig høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Trafiksikkerhedsplan ”Trafiksikker i Dragør” med bilag vedtages.

  2.

  at

  nyt kapitel med ”Resultater fra høringsfasen” indarbejdes i den endelige trafiksikkerhedsplan.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på mødet i maj 2016 at forslag til trafiksikkerhedsplan ’Trafiksikker i Dragør’ skulle udsendes i fire ugers høring. Der er indkommet 30 høringssvar.

  De 30 høringssvar ændrer ikke på den generelle status for trafiksikkerheden i Dragør, og derved ikke på planens konklusioner og anbefalinger. Status for trafiksikkerhed er blandt andet skabt med hjælp fra over 500 borgere og 1000 udpegninger på kort. Kortfattet status for trafiksikkerheden i Kommunen er:

  • Generel stor sikkerhed
  • Generel stor tryghed
  • Ønske om max 40 km/t i boligområder
  • Ønske om flere tiltag for cyklister
  • Ønske om mere tryghed for skolebørn
  • Enkelte kryds og ulovligt parkerede biler gør folk utrygge

  Resultater fra høringen

  De 30 høringssvar afslører en meget bred vifte af udfordringer og bekymringer. Der er særligt fire trafikale udfordringer, som har stor opbakning blandt de 30 høringssvar.

  Forvaltningen foreslår derfor, at trafiksikkerhedsplanen godkendes med tilføjelse af et ekstra kapitel ”Resultater fra høring”. Her vil de fire trafikale udfordringer fra høringen beskrives kort med følgende handlinger:

  • Fodgængerovergangen ved Ndr Dragørvej

  Høringssvarene handler om frygt for skolebørns og voksnes færdsel i fodgængerovergangen. Problemet er, at biler ikke stopper ved fodgængerovergangen, kører for stærkt eller overhaler hinanden i fodgængerovergangen. Borgerne har forskellige idéer til løsninger, hvor der blandt andet indgår flytning af fodgængerovergang og busstop, omlægning af kørselsretninger i området, etablering af bump, lysregulering med tryk, stitunnel mv.

  Denne udfordring er muligvis større end først antaget. Det kan være at udpegningerne i tidligere borgerinddragelse har været spredt ud på forskellige lokaliteter, hvor de i stedet kan være udtryk for ét samlet problem med sikkerhed for bløde trafikanter i området. Derfor vil forvaltningen udarbejde økonomisk overslag for en løsning, som kan indgå i budgetbehandling i 2017.

  • Krydset Krudttårnsvej/Møllevej
   Høringssvarene handler om dårlig oversigt og et gadespejl, som forværrer situationen. Flere høringssvar påpeger, at løsningen med at forlægge krydset ca.5 meter mod syd ikke er tilstrækkeligt. Borgerne har forskellige idéer til løsninger, hvor der blandt andet indgår ændring af forkørselsret, fodgængerovergang, trafiklys, rundkørsel mv.

  Der er udarbejdet økonomisk overslag til udarbejdelse og implementering af løsning, som indgår i budgetforhandlingen i efteråret 2016.

  • Ulovlig parkering og manglende oversigt Vestgrønningen
   Høringssvarene handler om ulovlig parkering, som giver dårlig oversigt på Vestgrønningen. Dette er særlig farligt for skolebørn og cyklister. Høringssvarene peger på løsninger med nedsættelse af hastighed på Vestgrønningen, andre parkeringsløsninger fx med belægning og bede, fuldt optrukne gule striber og bedre skiltning.

  Denne udfordring var også stor i den tidligere borgerinddragelse. Forvaltningen vil derfor udarbejde økonomisk overslag, som kan indgå i budgetbehandling i 2017.

  • Generel bekymring om for høj hastighed på forskellige lokaliteter
   Mange høringssvar omhandler for høj hastighed på forskellige strækninger og borgerne er bekymrede for sikkerheden. Udfordringen med høj hastighed fyldte også meget i den tidligere borgerinddragelse, hvor mange strækninger også er udpegede.

  For høj hastighed er en politiopgave, som dog har kommunens bevågenhed. Kommunen følger politiets arbejde, laver anlægstiltag, bestiller fartmålinger samt opsætter ”din fart”-tavler.

  Endelig har ældrerådet foreslået en fælles gennemgang af lyskryds for at sikre tid til overgang for ældre, og forvaltningen vil arrangere dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler i budget 2016-19 til trafiksikkerhedsprojekter, men administrationen har udarbejdet to A-skemaer for trafiksikkerhedsprojekter til brug for budget 2017. Det drejer sig om:

  - A-skema for forbedring af krydset Møllevej/Krudttårnsvej

  - A-skema for flere trafiksikkerhedsprojekter prioriteret efter projektlisten fra trafiksikkerhedsplanen (projektlisten med størst effekt i forhold til omkostninger)

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der blev i 2015 gennemført en digital borgerundersøgelse og et åbent hus arrangement om trafikanternes tryghed og sikkerhed. Over 500 mennesker deltog i undersøgelsen, og udpegede over 1000 steder på kort. Viden fra borgerundersøgelsen 2015 har suppleret eksisterende viden i kommunen.

  Derudover er der gennemført en fire ugers høring af forslag til ” Trafiksikker i Dragør” med annoncering på hjemmeside og i pressen.

  Forvaltningen har i høringsperioden afholdt et uformelt høringsmøde med de trafikansvarlige på skolerne.

  Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige plan forventer administrationen at lægge det endelige materiale på kommunens hjemmeside og uddele trykte eksemplarer fx i borgerservice.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Trafiksikkerhedsplanen indordner sig trafikpolitikken i Kommuneplanrevision 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. september 2016.

  Økonomiudvalget den 8. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-09-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB, med fokus på høringssvar nr. 14 (cyklister ved D.B. Dirchsens Alle og Nordre Strandvej).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Ændringsforslag fra V:

  At den oprindelige indstilling fra forvaltningen godkendes.

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Indstiiling af formandsskab til Museum Amagers bestyrelse
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal udpege en formand til Museum Amagers bestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger en formand for Museum Amagers bestyrelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. april 2016 nye vedtægter for Museum Amager. Som konsekvens heraf, har bestyrelsen fået nye medlemmer, og der skal udpeges en formand.

  Efter § 10 stk. 3 i vedtægterne for Museum Amager skal kommunalbestyrelsen udpege en formand blandt museumsbestyrelsen med relevante professionelle kompetencer efter dialog med og efter indstilling fra museumsbestyrelsen.

  Bestyrelsen i Museum Amager har indstillet Carsten Maass som formand. Indstillingen er ikke enstemmig.

  Kommunalbestyrelsens udpegning foretages ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24 stk. 1.

  LOVE/REGLER:

  Museum Amagers vedtægter § 10 stk. 3.

  Styrelseslovens § 24 stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Forslag fra T:

  At KB følger flertalsindstillingen fra Museum Amagers Bestyrelse og udpeger Carsten Mass som formand for bestyrelsen.

  Der var skriftlig afstemning.

  For stemte: 6

  Imod stemte: 4

  Undlod at stemme: 4

  Ugyldig stemme: 1

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Reduktioner i driften på natbuslinje 81A
  Sagsid.: 16/2641

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 8. september 2016 var der i udvalget enighed om, at optage et forslag fra A på dagsordenen.

  Forslag fra A:

  A anbefaler, at KB tilskriver Regionen Hovedstaden om, at reduktioner i driften på natbuslinjen 81A vil have særlig negativ betydning for Dragørs borgere, idet der til Dragør ikke er alternative transportmuligheder, herunder S-tog og Metro.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-09-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Godkendt.

 • 16
  Udpegning af ny suppleant til hegnssynet
  Sagsid.: 16/2514

  RESUMÉ:

  Der skal udpeges en ny suppleant til hegnssynet.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at valggruppe 2 udpeger en ny suppleant til hegnssynet.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 10. december 2013 udpegede kommunalbestyrelsen tre medlemmer og tre personlige suppleanter til hegnssynet.

  Valggruppe 2 udpegede suppleant Ole Nørgaard som er afgået ved døden den 25. august 2016.

  Valggruppe 2 skal derfor udpege en ny suppleant til hegnssynet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Valggruppe 2 (I+T+Svend Mathiasen (Løsgænger) udpegede Leif Mortensen som suppleant til hegnssynet.

 • 17
  Forslag fra I - Betegnelsen gratis frem for skattefinansieret på kommunens hjemmeside.
  Sagsid.: 16/2623

  SAGSFREMSTILLING:

  Asger Larsen (I) har i mail af 25. august 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  1. at Kommunalbestyrelsen pålægger Forvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om, at ordet ”gratis” erstattes med ordet ”skattefinansieret” på Dragør Kommunes hjemmeside m.m.

   (Stillet af Liberal Alliance)

   MOTIVERING

  Liberal Alliance finder det ukorrekt og misvisende, når Dragør Kommune i sin kommunikation anvender betegnelsen ”gratis” frem for ”skattefinansieret” i sammenhænge, hvor en service eller et tilbud åbenlyst ikke kan anses for værende gratis, men netop finansieret af skatteydernes penge. Et eksempel på dette kunne være et kommunalt rygestopkursus, en familierådgivningssamtale, alkoholbehandling m.m.

  Der vil altid være en direkte eller indirekte omkostning forbundet med hvilken som helst aktivitet, som Dragør Kommune initierer, hvorfor det i den optik vil være mere korrekt at bruge ordet skattefinansieret i stedet for gratis. I respekt for skatteyderne bør man kreditere dem for finansieringen af tilbuddene, og således bør Dragør Kommune ikke anvende den ukorrekte betegnelse ”gratis”.

  Forslaget fokuserer primært på at implementere denne ny sprogbrug på Dragør Kommunes hjemmeside, og derudover ønsker Liberal Alliance, at det tydeliggøres blandt kommunens medarbejdere, at man bestræber sig på at anvende denne nye diskursive praksis i Dragør Kommunes eksterne såvel som interne kommunikation, så man sikrer en større korrekthed i Dragør Kommunes kommunikation. Samt at dette indarbejdes i kommunens kommunikations manual.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  For stemte: 1 (I)

  Imod stemte: 7 (A+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 7 (C+O+V+ Jens Passarge (Løsgænger))

  Faldet.

 • 18
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Der var spørgsmål fra Jan Baeré om vedligeholdelse af spejle langs cykelsti.

  Borgmesteren konstaterede, at der ikke var tale om et spørgsmål, men om et debatindlæg.