Skip navigationen

Referat

Torsdag den 06. oktober 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Jens Passarge (Løsgænger), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Rita Smedegaard (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T)
Per Faldborg (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (Løsgænger)

Forslag fra T:
at 2. behandling af budgettet flyttes ned efter det nuværende punkt 7.

For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))
Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

Faldet

Dagsorden godkendt
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  Borgmesteren ønskede Birger Larsen (O) tillykke med sin nylige 75 års fødselsdag.

 • 3
  2. behandling af budget 2017-2020
  Sagsid.: 15/2653

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 den 15. september 2016 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2017-2020 inkl. de i sagen skitserede korrektioner til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Der er den 23. september 2016 indgået budgetforlig mellem et flertal af Kommunalbestyrelsens partier.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2017-2020
  1. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
  1. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2017
  1. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,02 i 2017
  1. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 9,0, 8,75 og 12,51 promille i 2017
  1. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2017
  1. at taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 2
  1. at daginstitutionstaksterne fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2017 og forelægges til endelig godkendelse i november
  1. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 ”Takstoversigt” er erstattet med nyt bilag efter behandlingen i ØU. Ved en fejl var linjen om ”Rykningsgebyr for betaling af restancer pr. skrivelse” ikke med i ØUs bilag.

  Ved 1. behandlingen af budget 2017 den 15. september 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende budgetforslag 2017 inkl. skitserede tekniske korrektioner til 2. behandlingen.

  De tekniske korrektioner foretaget efter 1. behandlingen beløber sig til følgende:

  I mio. kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Tekniske korrektioner

  3,9

  4,2

  4,2

  4,2

  + = udgifter, - = indtægter

  Af bilag 3 fremgår uddybning af korrektioner til det tekniske budget efter 1. behandlingen.

  På baggrund af budgetforliget indgår følgende hovedtal, jf. bilag 4, Budgetforlig pr. 23. september 2016:

  I mio. kr. (2017-prisniveau)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Driftsudgifter

  779,8

  789,2

  809,1

  825,6

  Indtægter

  -812,5

  -831,6

  -861,4

  -890,6

  Ordinær drift i alt

  -32,7

  -42,4

  -52,3

  -65,0

  Anlægsudgifter

  40,2

  53,1

  35,8

  13,2

  Skattefinansieret område i alt

  7,5

  10,7

  -16,5

  -51,7

  Lån og øvrige finansforskydninger

  11,0

  13,2

  15,9

  14,4

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  18,6

  23,9

  -0,6

  -37,3

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = Udgift, - = indtægt

  I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 3,6 mio. kr. i 2017.

  Finansiering:

  Beregning af kommunens indtægtsside peger på en lille forskel mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb for 2017 og selvbudgettering. I budgetforslaget er budgetteret med statsgaranti. Administrationen anbefaler, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i 2017.

  I budgetforslaget er der budgetteret med følgende skatteprocenter:

  • Grundskyldspromillen fastsættes til 25,02 promille i 2017. Som konsekvens heraf fastsættes dækningspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,51, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen
  • Ved finansieringen af budget 2015 blev der fastsat, at dækningsafgiften reduceres til 9,0 i 2017 og til 8,5 i 2018 og frem
  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8

  Uddybning herfor fremgår af bilag 1, notat om finansiering

  Takster:

  Taksterne for 2017 er vedlagt sagen som bilag 2., til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2017 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, med dertilhørende konsekvenser for økonomien og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2016. Høringssvarene fremgik af 1. behandlingssagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 29. september 2016

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 29-09-2016

  Ad 1

  Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem ACOV indarbejdes i budget 2017-2020.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-9

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  Ændringsforslag fra T:

  At det omdelte budgetforslag fra Liste T indarbejdes i budgettet.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 5 (I+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2-9

  For stemte : 14 (A+C+O+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Forslag fra ACOV - Nedsættelse af rådgivende havneudvalg
  Sagsid.: 16/2752

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har på vegne af ACOV pr. mail den 20. september 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”ACOV foreslår, at der nedsættes et rådgivende havneråd, som skal bidrage til udvikling af Dragør Havn. Havnerådet skal have fokus på den strategiske udvikling af havnen, i samspil med byens erhvervsliv og turisme.

  Den nuværende brugerbestyrelse for havnen nedlægges, og repræsentanter for brugerne (erhvervs, forenings- og fritidsbrugere) inviteres til at deltage det rådgivende havneudvalg, sammen med museet, turistforeningen m.fl.

  Den politiske repræsentation udpeges af kommunalbestyrelsen, og består af tre medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger rådets formand.

  ACOV foreslår at forvaltningen på førstkommende møde i BEPU fremlægger forslag til kommissorium og tidsplan for etablering af et rådgivende havneråd.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokol fra T:

  Liste T finder, at det er relevant at nedsætte et rådgivende § 17, stk. 4 udvalg, der fokuserer på den strategiske udvikling af havnen. Det virker blot uigennemtænkt at nedlægge det eksisterende brugerråd, når fokus netop her er på den daglige operationelle drift og vedligeholdelse af havnen.

 • 5
  Forslag fra T - Vedligeholdelse af kommunale bygninger
  Sagsid.: 16/2821

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 7. september 2016 bedt om at få sagen Vedligeholdelse af kommunale bygninger fra BEPU den 6. september 2016 behandlet i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  Forslag fra T:

  At udbudsmaterialet fremsendes til kommunalbestyrelsen og at materialet godkendes politisk.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Dragør Kommune ændrer udbuddet til at være den model, Gentofte Kommune anvender - og at udbudsmaterialet godkendes politisk.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Bilag

 • 6
  Forslag fra T - Hollænderhallen forslag til udformning af facader
  Sagsid.: 16/2820

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 7. september 2016 bedt om at få sagen Hollænderhallen forslag til udformning af facader fra BEPU den 6. september 2016 behandlet i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  Forslag fra T:

  At facaderenoveringen af Hollænderhallen indstilles indtil det er afklaret, hvilken sammenhæng Hollænderhallen har til svømmehal, multibane og St. Magleby skoles udearealer.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  At forvaltningen i dialog med brugere, Hollænderhallens brugerbestyrelse, Folkeoplysningsudvalget og andre relevante aktører afklarer hvilke ændringer, der bør indgå, når hollænderhallens facader skal renoveres.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokol fra T:

  Inden planen igangsættes, ønsker T, at brugerne inddrages, og at den samlede økonomi for alle faser er belyst.

  Bilag

 • 7
  Forslag fra T - Forslag fra A Linje 5A
  Sagsid.: 16/2827

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 7. september 2016 bedt om at få sagen forslag fra A linje 5A fra BEPU den 6. september 2016 behandlet i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-10-2016

  Forslag fra T:

  At der tilføres 4,6 mio. kr. til det kommende budget 2017.

  For stemte: 4 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 11 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  En forlængelse af linje 5A til Dragør Stationsplads vil komme for få af Dragørs borgere til gode og vil ikke kunne levere en tilfredsstillende regularitet. Liste T ønsker en ringbus med direkte adgang til metroen og regionaltoget ved Københavns Lufthavn.

  Bilag

 • 8
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Spørgsmål fra Kristine Bak om mangelfuld udlevering af budgetforslag til tilhørerne.

  Borgmesteren svarede at budgetforslaget indgik som bilag til dagsordenen og havde været tilgængelig på hjemmesiden.