Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Etablering af fællesfaciliteter til flygtninge ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 15/2290

  RESUMÉ:

  På møde i Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016 blev der behandlet etablering af en fællespavillon ved boligpavillonerne ved Hollænderhallen. Forslaget om opstilling af en fællespavillon blev udsat til nærmere drøftelse, når ¾ af flygtningeboliger ved Hollænderhallen var beboet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der besluttes et af følgende:

  1. at der besluttes etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen indeholdende fælleskøkken, vaskerum og opholdsrum, eller

  1.a Såfremt indstilling 1 besluttes, skal der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til opstilling og etablering af fællespavillon, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  1. at der besluttes etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen indeholdende fælleskøkken og vaskerum, eller

  2.a Såfremt indstilling 2 besluttes, skal der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til opstilling og etablering af fællespavillon, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  1. at der besluttes etablering af vaskerum i Hollænderhallen.

  3.a Såfremt indstilling 3 besluttes, skal der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til etablering af vaskerum i Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund
  På møde i Kommunalbestyrelsen 26. maj 2016 blev følgende forslag besluttet:

  ”Forvaltningen undersøger mulighed for placering og pris for et fælleslokale ved Hollænderhallen med henblik på etablering når ¾ af flygtningeboligerne ved Hollænderhallen er beboet.”

  På møde i Økonomiudvalget 8. september 2016 blev udvalget orienteret om, at der pr. 1. oktober 2016 er 40 ud af kommunens 50 boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fuldt udnyttet. Dette svarer til, at godt ¾ af boligerne er udnyttet. Administrationen indstiller derfor til, at udvalget beslutter hvilke funktioner fællesområderne skal rumme.

  Fællespavillon med køkken, vaskerum og opholdsrum

  Administrationen har tidligere indstillet til etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen med konkret forslag til placering og indretning som vist på bilag 1 og 2.

  Anlægsudgifterne ved etablering af den beskrevne fællespavillon udgør 500.000 kr., som éngangsbeløb, og lejeudgiften udgør 13.100 kr. pr. måned.

  Beløbet på 500.000 kr. indeholder:

  • Levering og montage kr. 125.000,-

  • Indretning af køkken m.m. kr. 167.500,-

  • Hårde hvidevarer (cirka) kr. 100.000,-

  • Demontage kr. 105.000,-

  Fællespavillonen vil bestå af tre sammensatte pavilloner, som indrettes til et fælleskøkken, vaskerum samt opholdsrum. Pavillonens samlede størrelse er på 80 kvm, og afhængigt af indretningen vil pavillonen kunne rumme alle 25 beboere.

  Fællespavillon med køkken og vaskerum

  Administrationen har undersøgt muligheden for, at der etableres en fællespavillon, der består af to sammensatte pavilloner, som indrettes til et fælleskøkken samt vaskerum.

  Anlægsudgifterne ved etablering udgør 500.000 kr., som éngangsbeløb, da byggemodningen (fremføring af el, vand, kloak m.v.) er den samme. Lejeudgiften udgør 8.600 kr. pr. måned.

  Vaskerum i Hollænderhallen

  Administrationen har undersøgt mulighed for etablering af et vaskerum i Hollænderhallens tidligere postrum.

  Estimat på anlægsudgifterne ved etablering af vaskerum udgør cirka 200.000 kr.

  Administrationens vurdering

  Indstillingens pkt. 1 og 2 er administrationens prioriterede anbefaling til, hvilken beslutning der bør tages for at tilvejebringe muligheder for en hensigtsmæssig boligplacering samt integration af flygtninge. På nuværende tidspunkt har flygtninge, som er boligplaceret ved Hollænderhallen, begrænsede køkkenfaciliteter.

  Det skal derudover understreges, at det forventes, at boligplaceringen i boligpavillonerne bliver mere langvarig end oprindeligt forventet som følge af bl.a. indførelse af integrationsydelsen.

  Som tidligere oplyst er administrationen udfordret i forhold til at kunne anvise billige boliger, og det er især begrænset med handlemuligheder efter at integrationsydelsen ikke rækker til, at flygtninge kan afholde huslejen i permanente boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomi ift. forslag 1 og 2

  Der indstilles til, at såfremt udvalget ønsker etablering af en fællespavillon ved Hollænderhallen, at der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til opstilling og etablering af fællespavillon, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  Den løbende lejeudgift til fællespavillon dækkes af det allerede afsatte driftsbudget til boligudgifter.

  Økonomi ift. forslag 3

  Såfremt udvalget ønsker etablering af vaskerum i Hollænderhallen, indstilles der til, at der gives en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til etablering, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at indstilling nr. 3 forelægges udvalget på ny med specificering af udgiften til etablering på det specifikke sted og samtidig vurdere om vaskesøjle kan etableres andet sted I HH med færre udgifter

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ad 2

  For stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (C+V)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Ad 3

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  3 (C+O)

  Faldet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling

  For stemte:

  6 (C+O+V)

  Imod stemte:

  9 (A+I+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Forslag fra I:

  At sagen tages af dagsordenen med henblik på en belysning af lovligheden af, at sagen behandles i KB.

  For stemte:

  5 (C+I+O)

  Imod stemte:

  8 (A+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  2 (V)

  Faldet.

  Forslag fra Svend Mathiasen (Løsgænger):

  Svarende til punkt 1 i administrationens indstilling.

  For stemte:

  5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Svarende til punkt 2 i administrationens indstilling.

  For stemte:

  8 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  7 (C+I+O+V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Flotel i Dragør havn - og tidligere høringssvar om havnens udvikling
  Sagsid.: 16/1287

  RESUMÉ:

  Genbehandling af forslag om etablering af hotelskibe (”flotel”) i Dragør Havn, i relation til tidligere høringssvar om udvikling af Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes med henblik på eventuelle videre tiltag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved kommunalbestyrelsens møde den 15. september behandledes sagen om ”Hotelskibe (flotel) i Dragør havn”.

  Det blev besluttet ”at sagen udsættes og genbehandles hvor alle 16 forslag fra tidligere borgerhøring fremlægges til politisk behandling, således at de behandles under ét”.

  Vedlagte notat af 4.12.2015 indeholder en status for behandlingen af de indkomne 13 høringssvar til den ”indkaldelse af idéer og forslag til havnens udvikling” som blev iværksat i 2013.

  Det skal bemærkes,

  - at det samlede statusnotat om ”Udvikling af Dragør havn - projektforslag, projekter og gennemførelse” tillige indeholder status for projekterne om omlægning af færgearealet (parkering og tilkørsel), ændringer i havnens infrastruktur samt genplacering af eksisterende havneerhverv. Disse 3 projekter er enten afsluttet eller behandles i andet regi.

  - at notatet beskriver de politiske beslutninger der er truffet i relation til de 13 høringssvar, samt den opfølgning, der har fundet sted.

  Samtlige 13 høringsvar med diverse forslag, med tilhørende referater fra dialogmøder med forslagsstillerne, indgår som bilag til den første behandling i BEPU den 4. marts 2014 (”Udvikling af Dragør havn – interessetilkendegivelser og forslag”), sagsnr.13/1526, pkt. 2 på dagsordenen.

  En sammenfatning af de 13 høringssvar fremgår af vedlagte Planlægningsnotat 03.13.

  LOVE/REGLER:

  Planforudsætningerne for realisering af projekter på Dragør havn udgøres af helhedsplanen for havnens udvikling i kommuneplanen samt Lokalplan 70.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til havneudvikling stammer fra en høring i 2013 om ”interessetilkendegivelser”.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Forslag fra C og V:

  At administrationen arbejder videre med vurdering af, hvor husbåde og flotel kan etableres

  For stemte:

  3 (C+I+V)

  Imod stemte:

  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra C og V:

  At  administrationen arbejder videre med om der kan etableres havnebad.

  Godkendt.

  Forslag fra A:

  At forvaltningen udarbejder et forslag til plangrundlag for etablering af et Flotel på Dragør Havn.

  For stemte:

  4 (A+I+O)

  Imod stemte:

  2 (V+C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe (T):

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  C+V genfremsatte ændringsforslag:

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU om etablering af havnebad:

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU om udarbejdelse af plangrundlag for etablering af et Flotel:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Liste T protokol:

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn. Behovet for overnatningskapacitet i Dragør er mindsket grundet udbydere som Airbnb m.fl.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) tilsluttede sig protokollen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Forslag fra T:
  Liste T ønsker sagen udsat til der findes en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, dernæst en plan for ændring/renovering af molerne og uddybning i Dragør Havn.

  For stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  C og V genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  At administrationen arbejder videre med vurdering af, hvor husbåde og flotel kan etableres.

  For stemte:

  5 (C+I+V)

  Imod stemte:

  10 (A+O+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  At administrationen arbejder videre med om der kan etableres havnebad.

  For stemte:

  14 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU:

  At forvaltningen udarbejder et forslag til plangrundlag for etablering af et Flotel på Dragør Havn.

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at en beslutning om flotel på nuværende tidspunkt strider imod en forventet samlet fremlæggelse fra forvaltningens side af en helhedsplan for havnen. Første relevante afklaring må være at få fastlagt udflytningen til det østlige byggefelt, samt den overordnede målsætning om, at få ændret/renoveret molerne i Dragør Havn. Behovet for overnatningskapacitet i Dragør er mindsket grundet udbydere som Airbnb m.fl.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+
  Sagsid.: 16/221

  RESUMÉ:

  Bestyrelsen for Hovedstaden Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ (RBD 2017+). Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Det følger af § 8 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at planen skal godkendes af samtlige 8 ejerkommuner, for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2017. I forbindelse med den RBD 2017+ får Dragør to nye kapacitetsområder og skal fremover varetage overfladeredning og vandforsyning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til den risikobaserede dimensionering 2017+ godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fastlæggelse af serviceniveau

  Alle kommuner skal mindst en gang i hver kommunal valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen fastlægger med deres vedtagelse serviceniveauet for beredskabet i kommunerne, på baggrund af risikoprofilen i ejerkommunerne.

  Med etableringen af Hovedstadens Beredskab er opgaven med at udarbejde en risikobaseret dimensionering - gældende for det samlede beredskabsområde - overdraget til Hovedstadens Beredskab.

  Hovedstadens Berdskab har således udarbejdet en risikoprofil for alle ejerkommunerne, der indeholder en identifikation og analyse af kommunernes lokale risici f.eks. farlige virksomheder, hospitaler og infrastruktur. Redningsberedskabets dimensionering dvs. størrelsen af beredskabet, herunder bl.a. antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

  Af § 1 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om rikobaseret kommunalt redningsberedskab fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger i forhold til de lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

  Serviceniveauet i Hovedstadens Beredskab er defineret i 3 dimensionerende parametre:

  • Tryghed, første køretøj er fremme og kan begynde indsatsen.

  • Kapacitet, der beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen.

  • Robusthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse hændelser.

  Med RBD 2017+ opnås følgende mål

  • Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og optimereret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet.

  • Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige terrorhændelser.

  • Gennem et stærkt fokus på forebyggelse og fortsat drift, skabes kapacitet til, at beredskabet kan håndtere flere komplekse hændelser.

  • Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndighedsopgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det operative arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændelser ved koordineret forberedelse og planlægning samt sikrer en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og derved sikre en effektiv forebyggende og operativ indsats.

  • Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udrykningssammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, opgaver, mv.

  • Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effektive tekniske og taktiske metoder anvendes.

  • Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de lovgivningsmæssige krav til fri disponering.

  • Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervågning og krisestyring.

  Nye ansvarsområder på stationerne

  I forbindelse med den risikobaserede dimensionering for 2017+ får flere stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladeredningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, station H og Frederiksberg.

  Større fleksibilitet

  Den risikobaserede dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedstadens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længerevarende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde, myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv.

  Fleksibiliteten hentes ved at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller forebyggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foretage en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere ressourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse med indsatser bevares.

  Under afdækning

  Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under afdækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i havn og på strand.

  Derudover iværksætter Hovedstadens Beredskab, som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa, i efteråret 2016 analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Selvfinansieret

  Som udgangspunkt vil forslagene i RBD2017+ være selvfinansierede inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gennem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker serviceniveauet. Hvis der opstå yderligere investeringsbehov, som følge af nye operative udfordringer eller ændringer i risikoprofilen, der ikke kan løses inden for det eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra økonomi.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (I+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte:

  Imod stemte:

  For stemte:

  9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  6 (I+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  At relevante personer fra Hovedstadens Beredskab på guld-, sølv- og bronzeniveau inviteres til temamøde med kommunalbestyrelsen for en mere detaljeret gennemgang af udrykningsdistrikt Syds opgaver og udfordringer, herunder lange responstider i den sydlige del af kommunen og forebyggelse af brand i den gamle bydel.

  For stemte:

  5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (C+V+ Morten Dreyer (O))

  Undlod at stemme:

  5 (A+I+ Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  T-gruppen ser ingen synergier med HOBER for Dragør Kommune. Den risikobaserede dimensionering 2017+ øger ikke Dragør Kommunes mulighed for at samarbejde tæt med Tårnby Kommunes beredskab, som er nærmeste beredskab i tilfælde en større hændelse, jf.nedenstående illustration. (Illustration kan ikke vises i edagsorden og på hjemmesiden)

  Bilag

 • 6
  Dragør Havn - Revideret forslag til disponering af budgetmidler
  Sagsid.: 16/898

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  Denne sag indeholder et revideret forslag til disponering af de afsatte midler samt forslag til rækkefølge og tidsplan.

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. september 2016 blev det besluttet, at sagen skulle udsættes til efter budgetforhandlingerne for 2017 er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til den overordnede disponering af anlægsbudgettet på 10 mio. kr. i budgetperioden 2016-19, rækkefølge af projekter og tidsplan godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2016-19 er der afsat 10 mio. kr. til udvikling af Dragør Havns infrastruktur over de næste 4 år.

  Disponeringen af budgetmidlerne blev behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde i maj.

  På mødet blev der fremsat ønske om en yderligere disponering af budgetmidlerne samt en prioriteret rækkefølge af projekterne og tidsplan.

  Administrationen har udarbejdet en revideret og prioriteret disponering af budgetmidlerne samt forslag til rækkefølge for de enkelte projekter. Rækkefølgen vil løbende blive tilpasset realisering af erhvervsudviklingen på havnen.

  Forslag:

  • Renovering af toilet/baderum
  • Byggemodning af byggefelter
  • Bådepladser ved eksisterende moler
  • Grillplads
  • Grejbokse – ny havn
  • Grejbokse – gammel havn
  • Søtoiletter
  • Havnekontor
  • Nedrivning af bygninger
  • Mastehus
  • Kran og vaskeplads
  • Omklædning- og badfaciliteter til fritidsklubber

  I alt

  1.075.000 kr.

  280.000 kr.

  2.200.000 kr.

  75.000 kr.

  725.000 kr.

  350.000 kr.

  100.000 kr.

  2.300.000 kr.

  775.000 kr.

  450.000 kr.

  970.000 kr.

  700.000 kr.

  10.000.000 kr.

  Forslag til rækkefølge samt status på anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på deres møde d. 10. august 2016 behandlet Dragør Vandaktivitets ønsker i forbindelse med udviklingen af havnen. Dragør Vandaktivitets ønsker fremgår af vedlagte bilag.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har på mødet besluttet, at det skal belyses hvordan ønskerne kan implementeres på havnen og udgiftsniveauet hertil. Sagen oversendes samtidig til By-, Erhvervs- og Planudvalget til endelig beslutning og udmøntning af ressourcerne afsat til havnens udvikling.

  Ønskerne fra Dragør Vandaktivitet er blevet politisk behandlet på By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 1. marts 2016 som en del af tilbagemeldingen i offentlighedsfasen. Derudover har ønskerne været fremsendt i bilag til udvalgsbehandling den 10. maj 2016.

  To af ønskerne, som omhandler ramper ved slæbested og genopretning af belægning på Madsens Krog, vil indgå i Dragør Havns årlige prioritering af driftsbudgettet. Der er desuden afsat en pulje til omklædning og badefaciliteter til klubberne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 10 mio. kr. med 2.5 mio. kr. årligt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil ske en inddragelse af brugerne og havnens brugerbestyrelse i realiseringen af de enkelte projekter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Disponeringen af anlægsbudgettet er i overensstemmelse med helhedsplanen for udvikling af Dragør Havn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra (I)

  At grill plads til kr. 75.000,- udgår

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  5 (A+V+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at der først tages stilling til nybygning af havnekontor, når der er indgået kontrakt om såvel det østlige som vestlige byggefelt.

  For stemte:

  2 (C+I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+C+O+V:

  ACOV foreslår, at der i første kvartal 2017 fremlægges forslag til nye bade- og omklædningsfaciliteter på havnen til brug for vandklubberne med pris- og placeringsforslag.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (I+T)

  Godkendt.

  Administrationens forslag:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Forslag fra I:

  At anvendelsen af 10 mio. kr. til disponering af budgetmidler udskydes til foråret 2018. Påtrængende opgaver forlægges med ansøgning om frigivelse af anlægsmidlerne fremlægges enkeltvis for udvalg og kommunalbestyrelsen.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  14 (A+C+O+V+T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  I genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  At grill plads til 75.000 kr. udgår

  For stemte:

  3 (C+I)

  Imod stemte:

  11 (A+T+V+ Morten Dreyer (O) + Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  1 (Birger Larsen (O))

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  At kommunen i samarbejde med Dragør Vandaktivitet etablerer en ny stævne-, bad- og toiletbygning ved Madsens Krog.

  For stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  At der først tages stilling til nybygning af havnekontor, når der er indgået kontrakt om såvel det østlige som vestlige byggefelt.

  For stemte:

  3 (C+I)

  Imod stemte:

  7 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+C+O+V:

  At der i første kvartal 2017 fremlægges forslag til nye bade- og omklædningsfaciliteter på havnen til brug for vandklubberne med pris- og placeringsforslag.

  For stemte:

  9 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  6 (I+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  6 (I+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder ikke, at det udarbejdede forslag til disponering af anlægsmidler til Dragør Havn er en relevant prioritering af projekterne. Liste T finder, at planen skal fokusere på afklaring af fremtidig molestruktur, samt presserende uddybning af lystbådehavnen

  Bilag

 • 7
  Dispensation til helårsbeboelse i Rosenlund
  Sagsid.: 16/2483

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om at bebo sommerhuset, Militærvej 10, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 29. august 2016, om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Militærvej 10 hele året (bilag 1)

  Ansøger motiverer ønsket om en dispensation med, at vedkommende har ejet sommerhuset siden 2003, og at han de senere år har arbejdet aktivt i grundejerforeningen, og været medlem af Søvang Badminton Dermed har han fået opbygget et socialt netværk, som han sætter pris på og som har øget hans tilknytning til området.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra A:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter. Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  3 (C+I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Behandling af forslag til lokalplan 75, dagligvarebutik
  Sagsid.: 16/1039

  RESUMÉ:

  Der skal behandles forslag til lokalplan 75, for et nyt lokalcenter ved Møllevej. Lokalplanen vil åbne mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik samt indrette forskellige serviceerhverv, på ejendommene Møllevej 14A og 14B.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan 75, for et nyt lokalcenter ved Møllevej, vedtages og offentliggøres i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016, at der skulle skabes mulighed for en dagligvarebutik på Møllevej 14, indbefattende en plan for sikker trafikafvikling, og efter en høring i området, herunder Søvang.

  Opførelse af en ny dagligvarebutik forudsætter, at der er vedtaget et kommuneplantillæg til den gældende kommuneplan, der justerer den hidtidige detailhandelsstruktur, og udlægger et nyt lokalcenter ved Møllevej. Der fremkom i forbindelse med den forudgående offentlige høring om kommuneplantillægget, 3 høringsvar, der kommenteres i nærværende sag.

  Foruden et nyt kommuneplantillæg, forudsættes det endvidere, at den nye dagligvarebutik lokalplanlægges, og at der i den forbindelse foretages en miljømæssig vurdering af konsekvenserne ved etablering af butikken.

  Der vedhæftes forslag til lokalplan for et nyt lokalcenter ved Møllevej (bilag 1), herunder en oversigtlig vurdering af de miljømæssige konsekvenser (en screening), der indgår som bilag i forslaget.

  Desuden vedhæftes en mere detaljeret udredning af de trafikale konsekvenser af en ny dagligvarebutik på Møllevej (Notat af 31. august 2016), der indgår som bilag 2.

  Lokalplanforslagets indhold

  Lokalplanområdet har en samlet størrelse på ca. 4800 m2, og der er planlagt en opdeling i 2 delområder: A, der rummer dagligvarebutikken, gives en størrelse på ca. 3400 m2 og delområde B, der tænkes at rumme forskellige serviceerhverv, gives en størrelse på ca. 1400 m2.

  Butikken får et samlet areal på ca. 1200 m2, hvoraf salgsarealet maksimalt må udgøre 1000 m2. Bygningen opføres med saddeltage, i en enkel arkitektur, med facader i teglsten. Se lokalplanforslagets bilag 3.

  Bygningen placeres gavlvendt mod parkeringspladsen, der rummer 45 parkeringspladser. Kravet er ifølge parkeringsnormen 40 pladser. Vare- og affaldshåndteringen er placeret i skellet ind mod DONGs transformerstation. Der åbnes mulighed for at der kan opstilles en skiltepylon ved indkørslen fra Møllevej. Se lokalplanforslagets bilag 2.

  Der foreligger ikke konkrete planer for bebyggelsen i delområde B, der har en rummelighed på ca. 700 m2, og er udlagt til serviceerhverv.

  Der er foretaget en skematisk miljø-screening af lokalplanforslaget, der indgår som bilag, bagerst i lokalplanforslaget.

  Det er konklusionen, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af forslaget, men det er besluttet, at der skal ske en nærmere udredning af de trafikale konsekvenser af en ny butik. Denne udredning er sket i form af notat af 31. august 2016 (bilag 2).

  Notat om de trafikale konsekvenser

  Det er notatets konklusion, at den nye butik kun vil medføre en begrænset mertrafik i området, da trafikken til butikken hovedsagelig vil blive lokaltrafik, der allerede kører på Møllevej og de omkringliggende veje.

  Notatet anbefaler, at varetrafikafviklingen internt på parkeringspladsen dokumenteres yderligere. Ansøger har på denne foranledning indsendt en plan, med reviderede køre-kurver, der godtgør, at vareindleveringen til butikken kan ske uden større gener for kundeparkeringen. De reviderede køre-kurver er angivet på lokalplanforslagets bilag 2.

  På grundlag af en aftale med DONG bekoster og anlægger ansøger et nyt cykel- og gangstitracé, fra Skolestien, langs Møllevej på Dongs ejendom, frem til butikkens parkeringsplads (se lokalplanforslagets bilag 4).

  Det forslås i notatet, at dette stitracé forlænges mod nord, langs Møllevej. Forslaget forekommer sympatisk, men urealistisk, da tracéet i givet fald skal udlægges på privat grund, da der ikke er udlagt rabatarealer på den vestlig side af Møllevej.

  3 høringssvar

  De trafikale problemer, der rejses i de 3 høringssvar, omhandler primært den høje hastighed, der køres med på Møllevej, samt fremkommeligheden og sikkerheden for de bløde trafikanter.

  Den nye butik vil alene medføre en begrænset mertrafik, der ikke i væsentlig grad vil få indflydelse på hastigederne samt fremkommeligheden og sikkerheden på Møllevej.

  De rejste trafikale problemstillinger bør i givet fald behandles i andet regi, blandt andet med hjemmel i færdsels- og vejlovgivningen.

  Det skal noteres, at det nye sti-tracé fra Skolestien frem til butikken, alt andet lige, vil øge fremkommeligheden og sikkerheden, for de bløde trafikanter

  Konklusion

  Det er administrationens vurdering, at et nyt lokalcenter som planlagt, med nye publikumsorienterede funktioner, vil forøge attraktionen for bosætningerne i St. Magleby landsby, foruden boligområderne i Vængekvarteret og i Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13 og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  2 (I+V)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (A+T)

  Faldet.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB jf. styrelsesloven § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU (hvor det er protokolleret under sagen om ”behandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 3, dagligvarebutik”):

  At forvaltningen undersøger muligheden for, at der også etableres adgang til/fra Fælledvej. Denne løsning indebærer indgåelse af aftale med andre lodsejere.

  For stemte:

  5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+I+O)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra I:

  LA ønsker, i tråd med liste Ts ændringsforslag, at afvente en høring.

  Forslag fra V:

  Administrationens indstilling.

  For stemte:

  10 (I+T+V+ Allan Holst (A)+ Ole Svendsen (A)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (C+O+ Ole Hansen (A))

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Behandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 3, dagligvarebutik
  Sagsid.: 16/1039

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til et kommuneplantillæg nr. 3, til den gældende Kommuneplan 2013.

  Forslaget indeholder en justering af kommunens detailhandelsstruktur, og det har til formål at muliggøre etablering af et nyt lokalcenter ved Møllevej, der kan rumme én ny dagligvarebutik samt serviceerhverv af forskellig art.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 2013, anbefales til vedtagelse, med henblik på offentliggørelse i henhold til planlovens § 24.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2016, at der skulle skabes mulighed for en dagligvarebutik på Møllevej 14, indbefattende en plan for sikker trafikafvikling, og efter en høring i området, herunder Søvang.

  En ny dagligvarebutik vil forudsætte en ændring af kommuneplanens detailhandelsstruktur, i form af et tillæg til kommuneplanen, da der skal etableres et nyt lokalcenter ved Møllevej. Af plantekniske årsager omfatter det nye lokalcenter også benzinstationen på naboejendommen Møllevej 10.

  Den konkrete butiksbebyggelse forudsætter, at der efterfølgende udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for de berørte ejendomme.

  Vedhæftede forslag til kommuneplantillæg nr. 3 (bilag 1), udgør det nævnte tillæg. Forslag til den nye lokalplan forlægges udvalget som en særskilt sag.

  Forudgående høring

  Inden der udarbejdes et egentlig tillæg til kommuneplanen, skal der i henhold til planlovens § 23c, indkaldes forslag og idéer til den forestående planlægning.

  Denne forudgående høring blev med annoncering på kommunens hjemmeside samt i Dragør Nyt, gennemført i perioden 17. maj 2016 til den 17. juni 2016. Annoncen blev tillige fremsendt til Grundejerforeningen Søvang, med henblik på en offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

  Den forudgående høring resulterede i 3 høringssvar, der vedlægges som bilag 2.

  De 3 høringssvar kommenterer problemer i forbindelse med trafikafviklingen på Møllevej, herunder også problemer for cykeltrafikken, samt konkurrenceforhold indenfor kommunens detailhandel.

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 fastlægger alene de overordnede rammer for kommunens detailhandelsstruktur, og administrationen har derfor valgt at inddrage høringssvarernes trafikale aspekter, i miljøvurderingen af det konkrete butiksprojekt, der skal gennemføres som led i lokalplanlægningen af butikken.

  Der er ikke i planloven hjemmel til at regulere konkurrenceforholdene indenfor kommunens detailhandel.

  Konklusion

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 kan skabe grundlag for en forbedret forsyning med dagligvarer i St. Magleby, i boligområderne omkring Hartkornsvej og i Søvang.

  Forslaget er i overensstemmelse med de gældende målsætninger på såvel kommunalt som regionalt niveau, om at fremme en decentral handelsstruktur, hvor borgere har mulighed for indkøb, uden for lang transport.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens kap. 2d og §§ 23c og 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslaget til kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Ændringsforslag fra C og O:

  C og O foreslår, at kommuneplantillægget ikke vedtages.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (I+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for, at der også etableres adgang til/fra Fælledvej. Denne løsning indebærer indgåelse af aftale med andre lodsejere.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  2 (I+V)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (A+T)

  Faldet.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB jf. styrelsesloven §23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  C og O genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  At kommuneplantillægget ikke vedtages.

  For stemte:

  5 (C+O+ Ole Hansen (A))

  Imod stemte:

  10 (I+T+V+Allan Holst (A) + Ole Svendsen (A)+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.


  Forslag fra V

  Administrationens indstilling.

  For stemte:

  10 (I+T+V+ Allan Holst (A)+ Ole Svendsen (A) + Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (C+O+ Ole Hansen (A))

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Ansøgning om anlæg af en midlertidig skøjtebane på havnen
  Sagsid.: 16/2679

  RESUMÉ:

  Administrationen har modtaget en henvendelse om tilladelse til anlæg af en midlertidig skøjtebane ved Dragør havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal gives tilladelse til opsætning af en midlertidig skøjtebane ved Dragør Havn inden for perioden 15. november 2016 til 15. januar 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse om muligheden for at anlægge en midlertidig skøjtebane ved Dragør Havn. Banen vil have en størrelse på ca. 300 kvm., og vil kunne medvirke til at skabe liv på havnen i de kolde måneder.

  Det er ansøgers tanke, at banen skal kunne have åbent i perioden fra slut november til starten af januar.

  Den foreslåede skøjtebane er kunstig, og kræver derfor ikke nedkøling.

  Projektet er initieret af Busk Is, som foreslår en partnerskabsmodel med Dragør Kommune, hvor omkostninger fordeles ligeligt på Busk Is og Dragør Kommune.

  Busk Is anmoder Dragør Kommune om et indskud/underskudsgaranti på 50.000 kr., samt strøm og opsætning af hegn. En sådan støtte vil ikke kunne finde sted grundet statsstøttereglerne, idet det vil blive betragtet som et tilskud til en enkeltvirksomhed.

  Ansøger lægger vægt på en placering nær toiletter og øvrige publikumsfaciliteter, og administrationen har i dialog med ansøger forsøgt at udpege forskellige mulige placeringer.

  Overordnet set er der pladsudfordringer på havnen, idet det må forventes at det østlige byggefelt i løbet af perioden overdrages til de nye lejere, og at den samlede bådopstilling derfor bliver mere kompakt.

  Såfremt skøjtebanen skal ligge ved havnen kan forvaltningen kun pege på muligheden af, at placere banen på det grønne areal mellem Skurbyen og Stejleparkeringen (se vedlagte kortbilag).

  Dette areal er ikke omfattet af fredning, men ligger indenfor Lokalplan 70, der udlægger det meste af området til grønt, ubebygget havneareal med mulighed for anvendelse til stejleplads og klargøring af garn.

  Den østlige del af det grønne areal indgår i lokalplanens vestlige byggefelt (A2), der muliggør udbygning med erhverv.

  Tidsbegrænset anlæg af skøjtebane i vintermånederne anses ikke at stride mod lokalplanens bestemmelser.

  Ved at placere banen på den østlige del af det grønne areal opnås størst mulig afstand til boligbebyggelse i nærområdet.

  Der vil skulle opkræves leje af grunden (havnetakst).

  LOVE/REGLER:

  Ansøgningen vedrører Lokalplan 70.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udlejning vil kunne medføre en beskeden indtægt for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs-, og Planudvalget 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Forslag fra A:

  At der gives tilladelse til etablering af skøjtebane jfr. Sagens indstilling og sagsfremstilling

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Anlægsregnskab Projekt Nye PC
  Sagsid.: 16/2865

  RESUMÉ:

  Der blev afsat en anlægsbevilling 4 mio. kr. på møde i KB den19 december 2013 til indkøb af nye PCere til administrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at anlægsregnskab for Nye PC godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der blev afsat 4 mio. kr. på møde i KB den 19. december 2013 til indkøb af nye PC’ere til administrationen.

  Midlerne til indkøb var oprindeligt placeret på driftsbudgettet, men blev ved beslutningen d. 19 december 2013 omplaceret til anlægsudgifter med en teknisk omplacering fra drift til anlæg på 2 mio. kr. i 2013 og en teknisk omplacering på 2 mio. kr. i 2014.

  Formål med indkøbet har været it opkvalificering af administrationen.

  Indkøbene af pc´er og tilhørende udstyr startede i december 2013 og sluttede i august 2015.

  Økonomi fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Nye PC:

  Anlægsbevilling

  4.000.000 kr.

  Anlægsudgift

  3.982.894 kr.

  Mindre forbrug

  17.106 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.982.894 kr., hvilket er 17.106 kr. mindre end bevilget.

  Anlægsudgiften på 3.982.894 kr. er anvendt til køb af nye PC til Dragør Kommune – administrative formål.

  Ud af den samlede anlægsudgift er 3.733.835 kr. anvendt til indkøb af 630

  stationære PC med tilhørende skærme, tastatur og mus, mens der er indkøbt 270 bærbare PC’ere.

  De resterende 249.069 kr. er anvendt til køb af supplerende udstyr til pc´erne nødvendigt for deres funktion.

  Det ekstra indkøbte udstyr nødvendigt for pc´ernes drift har været SSD diske, HSPA diske, mobilt bredbånd til bærbare PC, Eaton nødstrømsforsyning samt Mcafee virus beskyttelse.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører et mindre forbrug til kassen: 17.106 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 12
  Anlægsregnskab for Dragør Skole Nord
  Sagsid.: 12/2246

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Dragør Skole Nord godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Ombygning af Dragør Skole Nord:

  Anlægsbevilling: 5.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 5.181.841 kr.

  Merforbrug -181.841 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.181.841 kr., hvilket er 181.841 kr. mere end bevilliget, svarende til 3,5 %.

  Projektet omfatter ombygning af fag- og klasselokaler, SFO lokaler m.m.

  Merforbruget skyldes udgifter til tekniske anlæg, som var i dårligere stand end forventet og derfor krævede en mere omfattende renovering.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 13
  Anlægsregnskab for Dragør Skole Syd
  Sagsid.: 12/2246

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for Dragør Skole Syd.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Dragør Skole Syd godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Ombygning af Dragør Skole Syd:

  Anlægsbevilling: 7.000.000 kr.

  Anlægsudgift: 7.275.847 kr.

  Merforbrug -275.847 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 7.275.847 kr., hvilket er 275.847 kr. mere end bevilliget, svarende til 3,8 %.

  Projektet omfatter ombygning af gammelt fysik- og biologilokaler til ny science center.

  Merforbruget skyldes udgifter til tekniske anlæg, som var i dårligere stand end forventet.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansernes af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 14
  Anlægsregnskab for institutionen Køjevænget
  Sagsid.: 16/2619

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for institutionen Køjevænget.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for institutionen Køjevænget godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Etablering af institutionen Køjevænget:

  Anlægsbevilling: 17.101.000 kr.

  Anlægsudgift: 17.200.723 kr.

  Merforbrug -99.723 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 17.200.723 kr., hvilket er 99.723 kr. mere end bevilliget.

  Projektet omfatter anlæg af en ny integreret institution til ca. 150 børn fra 0 til 6 år. Grunden er på 2921 m² og det bebyggede areal er på 1217 m²

  Merforbruget svarende til 0,6 %.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 15
  Anlægsregnskab for køkken, Enggården
  Sagsid.: 11/977

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for køkken, Enggården.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for køkken, Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Køkken Enggården:

  Anlægsbevilling: 4.100.000 kr.

  Anlægsudgift: 4.302.868 kr.

  Merforbrug -202.868 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 4.302.868 kr., hvilket er 202.868 kr. mere end bevilliget, svarende til 4,7 %.

  Projektet omhandler ombygning og modernisering af køkkenet på Enggården, merforbruget skyldes at de tekniske anlæg krævede en mere omfattende renovering end først antaget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merforbruget foreslås finansieret af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker ikke at godkende anlægsregnskaber, når al relevant dokumentation ikke er fremsendt til kommunalbestyrelsen.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder forvaltningens praksis på dette område for aldeles utilfredsstillende. Som minimum bør regnskaberne overholde kommunens eget kasse- og regnskabsregulativ.

  Bilag

 • 16
  Politisk milepælsplan
  Sagsid.: 12/1397

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelagt en oversigt over større verserende sager (milepælsplanen).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at milepælsplanen tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget fik i juni 2016 forelagt den seneste milepælsplan, som blev taget til efterretning.

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling.

  Milepælen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Igen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Igen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Igen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Igen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at den politiske milepælsplan præciseres og at der tilføjes navn på projektleder, tidsplan og ressourceestimater til hvert enkelt projekt.

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  T genfremsatte forslag fra ØU:

  At den politiske milepælsplan præciseres, og at der tilføjes navn på projektleder, tidsplan og ressourceestimater til hvert enkelt projekt.

  For stemte:

  5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Forberedelse af kommunalvalg 2017
  Sagsid.: 16/2783

  RESUMÉ:

  Forberedelserne til kommunalvalget 2017 er gået i gang og der ønskes en politisk stillingtagen til konkrete aktiviteter og nærmere beskrevne principper.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der afholdes kandidataften som beskrevet,

  2. at principper for fordeling af mødelokaler på valgaftenen godkendes,

  3. at de beskrevne introforløb godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 21. juni 2016 ønsker til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget 2017. På den baggrund skal administrationen foreslå følgende:

  Kandidataften

  Der holdes en kandidataften for de opstillede kandidater, det vil sige for de helt nye kandidater og ikke nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  Kandidataftenen vil vare ca. 2½ time og tænkes opdelt i en generel del og en mere specifik del. Den generelle del vil indeholde emner som: Hvad er en kommunes opgaver og rammer, hvad er KB og udvalgenes opgaver og arbejdsform, hvad kan man beslutte samt gennemgang af overordnede temaer om økonomi og planlægning.

  Under den specifikke del vil der blive lejlighed til at dykke ned i fagområderne sammen med den ansvarlige direktør.

  Principper for fordeling af mødelokaler på valgaftenen

  Borgmesteren har sit eget kontor og kan bruge KB-mødesalen til sine partifæller.

  De øvrige mødelokaler på rådhuset fordeles efter stemmetal ved sidste kommunalvalg og under forudsætning af, at partiet opstiller. Det betyder, at der vælges mødelokaler i følgende rækkefølge:

  T, A, C, O, (L), I, (B).

  Der kan vælges mellem fem lokaler: Havnestuen, Dragør Stuen, St. Magleby Stuen, Søvang Stuen og kantinen.

  Mødelokalet i forhallen anses ikke for anvendeligt på grund af støj fra valgcafeen, der afholdes som normalt på valgaftenen.

  Introforløb for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer

  De nye medlemmer, der ikke var medlem af den afgående kommunalbestyrelse, foreslås introduceret på flere måder:

  Tilbud om at deltage på Kattegatkursus (januar-marts 2017)

  Kattegatkurserne varer tre dage og omhandler arbejdet i kommunalbestyrelsen, politikerrollen, kommunen som politisk og administrativ organisation.

  Intropjece og formiddagsmøde med praktiske informationer (januar 2017)

  Der udarbejdes en pjece med praktiske informationer, og der holdes et formiddagsmøde forud for seminaret for hele kommunalbestyrelsen (se nedenfor), hvor der informeres om fx vederlag, diæter, it-udstyr, it-systemer og adgang til rådhus.

  Busrundtur (april)

  Der arrangeres en busrundtur i Dragør Kommune med kommunal guide.

  Introforløb for den samlede kommunalbestyrelse

  Intromapper (november/december/januar)

  Der udarbejdes intromapper til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Intromapperne vil indeholde oplysninger om kommuneplan, styrelsesvedtægt, forretningsorden, kasse- og regnskabsregulativ, økonomisk politik, relevante strategier og politikker m.v.

  Opstartsseminar (ultimo januar)

  Der afholdes et opstartsseminar af 1½ dags varighed. Seminaret begynder med en ½ dags intro for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer (alle medlemmer er dog velkomne), hvor grundlæggende regler og procedurer for arbejdet i kommunalbestyrelsen gennemgås.

  Resten af seminaret vil være for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer med fokus på kommunens visioner, økonomiske rammer, overordnede udfordringer, kommunens styringsprincipper og politikerrollen.

  Kommunalpolitisk topmøde 2017 (marts)

  Hele kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i KLs kommunalpolitiske topmøde. Her afholdes blandt andet delegeretmøde, og der vælges ny bestyrelse for KL.

  Introforløb for Økonomiudvalget

  Kommunaløkonomisk Forum (KØF) Januar 2017

  Hele økonomiudvalget inviteres til KØF med henblik på at få kendskab til den kommunale økonomi i sammenhæng med den fælleskommunale verden og KL.

  Introforløb for de enkelte udvalg.

  Intromøde (januar)

  Før det første møde vil der i hvert udvalg blive holdt et intromøde i form af en slags temamøde for udvalget, hvor udvalgets område og opgaver præsenteres nærmere.

  På det første møde vil der være en drøftelse af, hvilke ønsker og forventninger medlemmer har til emner, der skal behandles. På et efterfølgende møde vil udvalgsformanden – efter samråd med områdets direktør – fremlægge et forslag til et årshjul og prioritering af opgaverne i udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. oktober 2016

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-10-2016

  Til alle arrangementer efter 1. januar 2018 inviteres hele den nyvalgte kommunalbestyrelse.

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår at ad 1 ikke godkendes, da dette er en opgave der henhører under partiforeningerne.

  For stemte:

  4 (C+O+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2 (T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-3

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Ændringsforslag fra C

  At ad 1 ikke godkendes, da dette er en opgave der henhører under partiforeningerne.

  For stemte:

  5 (C+O+I)

  Imod stemte:

  6 (T+V)

  Undlod at stemme:

  4 (A+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte:

  10 (A+T+V+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (C+I+O)

  Godkendt

  Ad 2:

  Godkendt.

  Ad 3:

  Godkendt.

 • 18
  Indstilling af formandsskab til Museum Amagers bestyrelse
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal udpege en formand til Museum Amagers bestyrelse. Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen. Af den skriftlige afstemning kunne det imidlertid ikke udledes, hvad de enkelte medlemmer havde stemt, hvilket er et krav.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger en formand for Museum Amagers bestyrelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen er tidligere behandlet i kommunalbestyrelsen den 15. september 2016. Kommunalbestyrelsens beslutninger kan imidlertid ikke træffes ved hemmelig afstemning, hvorved man ville miste muligheden for at drage det enkelte medlem retligt til ansvar for vedkommendes stemmeafgivning, men vil kunne ske ved skriftlig afstemning, hvis det fremgår af stemmesedlen, hvem der har afgivet stemmen.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. april 2016 nye vedtægter for Museum Amager. Som konsekvens heraf, har bestyrelsen fået nye medlemmer, og der skal udpeges en formand.

  Efter § 10 stk. 3 i vedtægterne for Museum Amager skal kommunalbestyrelsen udpege en formand blandt museumsbestyrelsen med relevante professionelle kompetencer efter dialog med og efter indstilling fra museumsbestyrelsen.

  Bestyrelsen i Museum Amager har indstillet Carsten Maass som formand. Indstillingen er ikke enstemmig.

  Kommunalbestyrelsens udpegning foretages ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24 stk. 1.

  LOVE/REGLER:

  Museum Amagers vedtægter § 10 stk. 3.

  Styrelseslovens § 24 stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 15. september 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-09-2016

  Forslag fra T:

  At KB følger flertalsindstillingen fra Museum Amagers Bestyrelse og udpeger Carsten Mass som formand for bestyrelsen.

  Der var skriftlig afstemning.

  For stemte: 6

  Imod stemte: 4

  Undlod at stemme: 4

  Ugyldig stemme: 1

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Forslag fra T:

  At KB følger flertalsindstillingen fra Museum Amagers Bestyrelse og udpeger Carsten Mass som formand for bestyrelsen.

  Der var skriftlig afstemning.

  For stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  9 (A+C+O+V)

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Forslag fra T - Velkomstcenter på Dragør Havn
  Sagsid.: 16/2768

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ebbe Kyrø (T) har i mail den 22. september 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Forslag fra T:

  Forvaltningen bemyndiges til at tage kontakt til mulige interessentgrupper for at kortlægge deres ønsker og visioner til et kommende velkomstcenter på Dragør Havn. På baggrund heraf udarbejdes et idékatalog til videre politisk diskussion og bearbejdelse.

  Baggrund:

  Dragør Havn er under forvandling. Vi har indenfor en overskuelig tid brug for et nyt havnekontor. I den sammenhæng bør havnekontoret tænkes ind i et velkomstcenter, som vil kunne samle mange funktioner under ét tag og dermed give synergi til en bedre og brede publikumsbetjening. Et centralt placeret velkomstcenter vil også kunne rumme f.eks. turistkontor, velkomstcenter for Naturpark Amager, præsentation af Dragørs kultur, fælles indgang til museerne på havnen, møde- og udstillingslokaler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. oktober 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-10-2016

  Forslag fra A:

  Sagen genoptages når udviklingen af det vestlige byggefelt er afklaret.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+I+T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  A genfremsatte forslag fra BEPU:

  Sagen genoptages når udviklingen af det vestlige byggefelt er afklaret.

  For stemte:

  8 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at en succesrig havneudvikling kun kan ske i et nært samarbejde med relevante interessenter og ved en kortlægning af mulige ejerkonstruktioner. Liste T finder det derfor beklageligt, at et flertal i kommunalbestyrelsen bremser for en vigtig proces omkring etablerering af et velkomstcenter og dermed for en vigtig brik i havnens fremtidige udvikling.

 • 20
  Forslag fra C - Skolernes planlægning og rammenotat 4.0.
  Sagsid.: 16/2744

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 18. september 2016, på vegne af C gruppen anmodet om at følgende forslag sættes på BFKU´s dagsorden:

  ”C gruppen foreslår, at skolebestyrelser og skoleledelser anmodes om at drøfte, hvorvidt de allerede nu vurderer, at der er behov for ændringer i vilkårene for skolernes planlægning til skoleåret 2017/2018 og dermed det kommende rammenotat 4.0.

  Eventuelle bemærkninger forelægges for udvalget i december måned til videre politisk drøftelse og eventuel uddybning inden rammenotatet i marts 2017 vedtages endeligt.

  Motivation:

  Hvert år vedtages rammenotatet der danner grundlag for skolernes planlægning af det kommende skoleår. Da der er tiltrådt nye skolebestyrelser over sommeren 2016 er det hensigtsmæssigt at starte dialogen med skolebestyrelserne tidligt, således at denne dels sker i efteråret 2016 og ud over dette også ved vedtagelsen af det endelige rammenotat i marts 2017.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Godkendt med bemærkning om, at tilbagemelding sker i januar 2017.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens §23.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  Forslag fra T:

  At skolerne allerede nu gives mulighed for at eksperimentere med pausemønstret på skolerne, så man frem til rammenotatets vedtagelse kan få nye erfaringer med, hvad der virker bedst.

  For stemte:

  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (I +O+C)

  Undlod at stemme:

  5 (A+V)

  Faldet

  C genfremsatte medlemsforslaget fra BEPU:

  Godkendt.

 • 21
  Forslag fra T og Svend Mathiasen (Løsgænger) - indsigt og gennemsigtighed i beslutningsprocesser
  Sagsid.: 16/3016

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Liste T og Svend Mathiasen (Løsgænger) har i mail af 13. oktober 2016 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”På vegne af Liste T og Svend Mathiasen (Løsgænger) fremsættes hermed følgende forslag til vedtagelse på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen:

  Med henblik på at sikre størst mulig indsigt og gennemsigtighed i de beslutningsprocesser, der vedkommer kommunens borgere foreslås det:

  1. At dagsorden og godkendt referat for alle møder i HovedMed-udvalget offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside.

  2. At dagsordener og godkendte referater fra alle møder i de centrale medarbejder udvalg (CMU) vedr.:

  a) Sundhed og Omsorg b) Undervisning c) Kultur og Fritid d) Daginstitutioner ligeledes offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside.

  3. Såfremt et af ovennævnte referater indeholder direkte personfølsomme ’sager’ kan punktet efter vedtagelse af et flertal i udvalget udelades fra det officielle referat med henvisning til, at det pågældende punkt er behandlet som et ’lukket punkt’ på dagsorden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-10-2016

  For stemte:

  6 (I+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  9 (A+C+O+V)

  Faldet.

 • 22
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Der var ingen spørgsmål.