Skip navigationen

Referat

Torsdag den 15. december 2016 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (Løsgænger)
Afbud fra:
Bemærkninger: Borgmesteren foreslog at punkt 26 udgik af dagsordenen.
Godkendt.
Liste T foreslog, at punkt 21 udgik af dagsordenen.
For stemte: 5 (T,Svend Mathiasen (Løsgænger))
Imod stemte: 10 (A, C, I, O, V)
Faldet.
Nicolaj Riber (A) var indkaldt som suppleant for Ole Svendsen (A)
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  3. Budgetopfølgning 2016, BEPU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. fra BEPU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til Rengøring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. fra BEPU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til Rengøring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPUs område gennemgået, der forventes et mindreforbrug på BEPU’s område på 2,2 mio.kr. Mindreforbruget skyldes dels tilbageholdenhed med forbrug i forhold til udmelding om gult flag – dette gælder bl.a. Vej & Gartner samt udgifter til bygningsvedligehold – disse udgifter forventes overført til budget 2017. Desuden er der et mindreforbrug på 1,0 mio.kr. på kollektiv trafik. Mindreforbruget kan henføres til lavere udgift end forventet, samt en budgetlægning som har taget for højde for mulige udsving/usikkerhed på udgifter til brændstof mv.

  Mindreforbruget forventes udlignet af merudgifter på andre udvalgsområder. Det anbefales på den baggrund, at der gives en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. til Rengøring på ØU’s område til dækning af et forventet merforbrug.

  Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Fra sektor

  Til sektor

  Fra udvalg

  Til udvalg

  Beløb i DKK

  Budgetneutral omplacering fra ”Teknik og Miljø Fælles” til dækning af merforbrug på rengøring, som skyldes uklarhed i forbindelse med budgetoverførslen fra 2015

  2

  9

  BEPU

  ØU

  -100.000

  I alt

  -100.000

  Som bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 fremgår af baggrundsnotatet i bilag 1.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 100.000 kr. fra BEPU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til Rengøring. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  3. Budgetopfølgning 2016, BFKU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. fra BFKUs område til ØUs område. Beløbet bevilges til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. fra BFKUs område til ØUs område. Beløbet bevilges til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKUs område gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral tillægsbevilling ved 3. budgetopfølgning imødekommes.

  Det anbefales på den baggrund, at der gives en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Fra sektor

  Til sektor

  Fra udvalg

  Til udvalg

  Beløb i DKK

  Lønbudget flyttes til en ansat på ”Børn og pædagogik. Fælles (sektor 9)” er placeret på sektor 5, men søges flyttet til sektor 9

  5

  9

  BFKU

  ØU

  585.951

  Omplacering fra sektor 9 til Hollænderhallen og Kongelundshallen mhp. tilretning af en budgetfejl i budget 2016

  9

  4

  ØU

  BFKU

  -92.500

  I alt

  493.451

  Det forventede regnskab for 2016 fremgår af baggrundsnotatet i bilag 1.

  Bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på 493.451 kr. fra BFKU’s område til ØU’s område. Beløbet bevilges til løn af pædagogiske konsulent og tilretning af budgetfejl til Hollænderhallen og Kongelundshallen. Bevillingsomplaceringen gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 30. november 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning 2016, SSU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling til Værdighedsmilliarden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -3.048.000 kr. og udgifter på 3.048.000 kr. på SSU’s område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra Værdighedsmilliarden og at afholde udgifter iht. den vedtagne Værdighedspolitik.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSUs område gennemgået, og overordnet forventes det, at budgettet overholdes, forudsat at ansøgningen om budgetneutral tillægsbevilling ved budgetopfølgning 3 imødekommes.

  Tillægsbevillinger

  Der søges en budgetneutral tillægsbevilling til Værdighedsmilliarden sammensat af en indtægtsbevilling på -3.048.000 kr. og en udgiftsbevilling på 3.048.000 kr. Bevillingen skal bruges til at afholde indtægter fra Værdighedsmilliarden og at anvende midlerne i henhold til den Værdighedspolitik, der blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2016 og vedtaget i punkt 13 på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016.

  Budgetneutral tillægsbevilling gives med budgetvirkning i budget 2016

  Den ansøgte tillægsbevilling fremgår af tabellen nedenfor.

  Tabel 1 Tillægsbevillinger

  Politisk udvalg

  Sektor

  Beløb i DKK

  Indtægter fra Værdighedsmilliarden

  Udgifter iht. Vedtagen Værdighedspolitik

  SSU

  7

  -3.048.000

  3.048.000

  0

  Som bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Det forventede regnskab for 2016 fremgår af baggrundsnotatet i bilag 1.

  Til orientering er der som bilag 3 vedlagt oversigt over status på udmøntningen af driftsbesparelser vedtaget i budget 2016.

  Administrationen har, som det fremgår af bilag 1, et opmærksomhedspunkt omkring merforbrug i hjemmeplejen og på den aktivitetsbestemte medfinansiering, som jf. direktions udmelding af ”gult flag” søges håndteret med kompenserende mindreforbrug på andre dele af SSUs område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en budgetneutral tillægsbevillings med indtægter på -3.048.000 kr. og udgifter på 3.048.000 kr. til Værdighedsmilliarden.

  Tillægsbevillingen gives på et udgiftsområde, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 1. december 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  3. Budgetopfølgning 2016, ØU
  Sagsid.: 16/948

  RESUMÉ:

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning indstilles, at der gives tillægsbevillinger til sektor 9, at der foretages budgetneutrale omplaceringer og gives en budgetneutral tillægsbevilling. Det indstilles endvidere, at administrationen med virkning fra 1. januar 2017 får bemyndigelse til at foretage budgetneutrale omplaceringer på tværs af de politiske udvalg i forbindelse med udmøntninger fra Barselspuljen og fra Lokallønspuljen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling til barselspuljen på 1.830.167 kr. til ØUs område, som finansieres af kassebeholdningen,

  2. at der foretages budgetneutrale bevillingsomplaceringer på i alt 685.951 kr. fra BFKUs og BEPUs område til ØUs område,

  3. at der foretages en budgetneutral bevillingsomplacering på -92.500 kr. fra ØUs område til BFKUs område,

  4. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på --329.135 kr. og udgifter på 329.135 kr. på ØUs område. Beløbet bevilges til at modtage indtægter fra slag af ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD og til at afholde merudgifter som følge af KMD monopolbrud,

  5. at administrationen med virkning fra 1. januar 2017 får bemyndigelse til at foretage budgetneutrale omplaceringer i forbindelse med udmøntninger fra Barselspuljen på ØUs område til de øvrige udvalgsområder uden politisk godkendelse,

  6. at administrationen med virkning fra 1. januar 2017 får bemyndigelse til at foretage budgetneutrale omplaceringer i forbindelse med udmøntninger fra Lokallønspuljen på ØUs område til de øvrige udvalgsområder uden politisk godkendelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  3. budgetopfølgning:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er ØUs område gennemgået. Der ansøges om tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer ved budgetopfølgning 3.

  Tillægsbevillinger

  Som orienteret om ved 2. budgetopfølgning er udgifterne til barselspuljen højere end det afsatte beløb i budgettet,. Merforbruget forventes at være på 1.830.167 kr. i år., idet antallet af barsler er højere end budgetteret. På denne baggrund søges om en tillægsbevilling på 1.830.167 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

  Tabel 1 Tillægsbevillinger

  Politisk udvalg

  Sektor

  Beløb i DKK

  Barselspulje. Som orienteret om ved 2. budgetopfølgning er udgifterne til barselspuljen højere end det afsatte beløb i budgettet, idet antallet af barsler er højere end budgetteret

  ØU

  9

  1.830.167

  Budgetneutrale omplaceringer

  Der søges endvidere om en budgetneutral omplacering fra sektor 5 på BFKUs område til sektor 9 på ØUs område på 585.951 kr. Baggrunden er, at udgiften til en medarbejder skal bogføres på sektor 9 (”Børn og pædagogik. Fælles (sektor 9)”, men budgettet til den pågældende i øjeblikket er placeret på sektor 5.

  Der søges om en budgetneutral omplacering fra sektor 2 på BEPUs område til sektor 9 på ØUs område på 100.000 kr. til dækning af merforbrug på rengøring, som skyldes budgetmæssig overførsel af et merforbrug fra 2015.

  Der søges om en budgetneutral omplacering fra sektor 9 på ØUs område til sektor 4 på BFKUs område på -92.500 kr. mhp. tilretning af en budgetfejl i budget 2016 for Hollænderhallen og Kongelundshallen.

  Tabel 2 Budgetneutrale omplaceringer

  Fra sektor

  Til sektor

  Fra udvalg

  Til udvalg

  Beløb i DKK

  Budgetneutral omplacering fra sektor 5 på BFKUs område til sektor 9 på ØUs område på 585.951 kr. Baggrunden er, at udgiften til en medarbejder skal bogføres på sektor 9 (”Børn og pædagogik. Fælles (sektor 9)”, men budgettet til den pågældende er i øjeblikket placeret på sektor 5.

  5

  9

  BFKU

  ØU

  585.951

  Budgetneutral omplacering fra ”Teknik og Miljø Fælles” til dækning af merforbrug på rengøring, som skyldes uklarhed i forbindelse med budgetoverførslen fra 2015

  2

  9

  BEPU

  ØU

  100.000

  Budgetneutral omplacering fra sektor 9 til Hollænderhallen og Kongelundshallen mhp. tilretning af en budgetfejl i budget 2016

  9

  4

  ØU

  BFKU

  -92.500

  I alt

  593.451

  Budgetneutral tillægsbevilling

  Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til at afholde implementeringsudgifter i forbindelse med KMD monopolbrud. Tillægsbevillingen er sammensat af en indtægtsbevilling på -329.135 kr., som hidrører fra salget af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD og af en udgiftsbevilling på 329.135 kr., som skal anvendes til at dække merudgifter som følge af monopolbruddet.

  Barselspuljen

  Barselsudligningsordningen indebærer, at der skal udlignes lønudgifter for ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Pengene overføres fra ØUs bevillingsområde til arbejdsstedernes konti hvert kvartal.

  Barselspuljen er afsat på ØUs bevillingsområde, og der fremlægges sag til ØU hvert kvartal vedrørende udmøntning af midlerne i puljen.

  Da det allerede ved budgetvedtagelsen ligger til grund, at midlerne for størstedelens vedkommende udmøntes til de øvrige udvalgsområder i løbet af budgetåret foreslås det, at administrationen bemyndiges til at foretage udmøntningerne uden yderligere politisk godkendelse.

  Administrationen indstiller derfor at den med virkning fra 1. januar 2017 får bemyndigelse til at foretage budgetneutrale omplaceringer i forbindelse med udmøntninger fra Barselspuljen til de øvrige udvalgsområder uden politisk godkendelse.

  Lokallønspuljen

  Lokallønspuljen er afsat på ØUs bevillingsområde og lokallønsmidlerne overføres fra ØUs bevillingsområde til arbejdsstedernes konti efter endt lokallønsforhandling, hvorefter der fremlægges sag til ØU og KB.

  Da det allerede ved budgetvedtagelsen ligger til grund, at midlerne for størstedelens vedkommende udmøntes til de øvrige udvalgsområder i løbet af budgetåret foreslås det, at administrationen bemyndiges til at foretage udmøntningerne uden yderligere politisk godkendelse.

  Administrationen indstiller at den med virkning fra 1. januar 2017 får bemyndigelse til at foretage budgetneutrale omplaceringer i forbindelse med udmøntninger fra Lokallønspuljen til de øvrige udvalgsområder uden politisk godkendelse.

  Som bilag 1 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende 3. budgetopfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 3 er vedlagt en status på udmøntning af driftsbesparelser fra budget 2016.

  Såfremt det er påkrævet konsekvensrettes Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ og Dragør Kommunes delegationsplan med reviderede regelsæt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelsen af 3. budgetopfølgning på ØU’s område er, der gives en tillægsbevilling på 1.830.167 kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2016.

  Budgetforøgelsen vedrører et udgiftsområder, der medgår som en del af servicerammen for Dragør Kommune.

  Tillægsbevillingen og bevillingsomplaceringer gives med budgetvirkning i budget 2016.

  Derudover er konsekvensen, at der foretages budgetneutrale omplaceringer og gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0 kr.

  Endvidere er konsekvensen, at administrationen med virkning fra 1. januar 2017 kan foretage budgetneutrale omplaceringer vedrørende Barselspuljen og Lokallønspuljen uden forudgående politisk godkendelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Såfremt det er på krævet konsekvensrettes Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ med revideret regelsæt.

  Såfremt det er på krævet konsekvensrettes Dragør Kommunes delegationsplan med revideret regelsæt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  BEPU - foreløbige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3229

  RESUMÉ:

  På BEPU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 353.977 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 220.064 kr., som anbefales overført til budget 2017. Den resterende del på 133.913 kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der foretages en automatisk overførsel af et forventet mindreforbrug med automatisk overførselsadgang på 220.064 kr. fra 2016 til 2017 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BEPU’s område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  2.

  at

  der foretages en formålsbestemt overførsel af et forventet mindreforbrug uden automatisk overførselsadgang på 133.913 kr. på BEPUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på BEPU’s område fremgår af bilag 1.

  Havnen forventer et samlet mindreforbrug i 2016 på 153.977 kr. svarende til 23,0 % af det korrigerede budget. Mindreforbruget kan dels forklares med et mindreforbrug på løn dels med merindtægter på gæstefartøjer.

  Fra det samlede mindreforbrug er 20.064 kr. svarende til 3,0 % af driftsbudgettet omfattet af den automatiske overførselsadgang. Den resterende del af mindreforbruget svarende til 133.913 kr. svarende til 20,0 % af driftsbudgettet anbefales overført som en formålsbestemt overførsel til 2017. Det anbefales, at det samlede mindreforbrug overføres til dækning af manglende indtægter på arealleje.

  Det opgjorte mindreforbrug vedrørende det centrale regnskab for Vej- og Gartner ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

  Der er ikke opgjort overførelser for bygningsvedligeholdelse og Energipulje/OPP. Disse overførelser vil medgå i den endelige overførelsessag for BEPU.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2016 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2016.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2017 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2016. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Havnen, Vej & Gartner, Bygningsvedligeholdelse og Energipuljen/OPP er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På BEPU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 353.977 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 220.064 kr., som anbefales overført til budget 2017. Mindreforbruget i 2016 overføres til den i regnskab 2016 afsatte pulje til overførelser. I regnskab 2017 tilbageføres overførslen fra den i regnskab 2017 afsatte pulje. I praksis betyder dette, at overførelsen finansieres af den i budgettet afsatte pulje til overførelser

  Den resterende del på 133.913 kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel med finansiering som beskrevet, jf. ovenfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  BFKU - foreløbige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3229

  RESUMÉ:

  På BFKUs område forventes et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 808.880 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 778.662 kr., som anbefales overført til budget 2017. Den resterende del på 30.218 kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  der foretages en automatisk overførsel af et forventet merforbrug med automatisk overførselsadgang på 778.662 kr. fra 2016 til 2017 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BFKUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  2.

  at

  der foretages en formålsbestemt overførsel af et forventet merforbrug uden automatisk overførselsadgang på 30.218 kr. på BFKUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2016 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2016.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2017 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2016. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Opgørelsen over decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på BFKUs område fremgår af bilag 1.

  Bemærkninger til afvigelser på de repræsentative institutioner fremgår i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

  Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På BFKU område forventes et samlet underskud/merforbrug på driftsbudgettet på 808.880 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 778.662 kr., som anbefales overført til budget 2017. Merforbruget i 2016 overføres til den i regnskab 2016 afsatte pulje til overførelser. I regnskab 2017 tilbageføres overførslen fra den i regnskab 2017 afsatte pulje. I praksis betyder dette, at overførelsen finansieres af den i budgettet afsatte pulje til overførelser

  Derudover anbefales en formålsbestemt overførsel på 30.218 kr. til budget 2017, som finansieres jf. ovenfor.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Ad. 1+2.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  SSU - foreløbige decentraliseringsoverførsler fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3229

  RESUMÉ:

  På SSU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 146.054 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 109.382. kr., som anbefales overført til budget 2017. Den resterende del på 36.672. kr. anbefales overført til budget 2017 som en formålsbestemt overførsel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der foretages en automatisk overførsel af et forventet mindre-forbrug med automatisk overførselsadgang på 109.382 kr. fra 2016 til 2017 på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på SSUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  2.

  at

  der foretages en formålsbestemt overførsel af et forventet mindre forbrug uden automatisk overførselsadgang på 36.672 kr. på SSUs område, som finansieres af den i 2016 afsatte pulje til overførsler samt den i 2017 afsatte pulje.

  SAGSFREMSTILLING:

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2016 til 2017 på SSU’s område fremgår af bilag 1.

  Tandplejen forventer et samlet mindreforbrug i 2016 på 146.054 kr. svarende til 4,0 % af det korrigerede budget. Deraf er 109.382 kr. svarende til 3,0 % af driftsbudgettet omfattet af den automatiske overførselsadgang. Den resterende del af mindreforbruget på 36.672 kr. svarende til 1,0 % af driftsbudgettet anbefales overført som en formålsbestemt overførsel til 2017. Den samlede overførsel forventes især anvendt til at finansiere merudgift til omsorgstandpleje (jf. anden sag på dagsordenen) samt evt. at anskaffe udstyr til rodbehandling.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2016 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2016.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2017 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2016. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5% af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Tandplejen og Aktivitetshuset er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  Driftsenheder og områder uden overførelsesadgang kan søge om formålsbestemt overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På SSU’s område forventes et samlet overskud/mindreforbrug på driftsbudgettet på 146.054 kr. Deraf er der automatisk overførselsadgang for 109.382. kr., som anbefales overført til budget 2017. Mindreforbruget i 2016 overføres til den i regnskab 2016 afsatte pulje til overførelser. I regnskab 2017 tilbageføres overførslen fra den i regnskab 2017 afsatte pulje. I praksis betyder dette, at overførelsen finansieres af den i budgettet afsatte pulje til overførelser.

  Derudover anbefales en formålsbestemt overførsel på 36.672. kr. til budget 2017, som finansieres jf. ovenfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Ad. 1.

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad. 2.

  For stemte:

  4 (A+T+Svend Mathiasen(Løsgænger))

  Imod stemte:

  2 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Ad 1.


  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte: 14 (A+C+O+T+V+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 1 (I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3168

  RESUMÉ:

  Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres 25 mio. kr. fra anlægsbudget 2016 til anlægsbudget 2017.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det samlede anlægsbudget 2016 udgør i alt 57,3 mio. kr., og heraf udgør overført beløb fra 2015 til 2016 ca. 38 mio. kr.

  Det foreløbige regnskab pr. 31.12.2016 forventes at ligge i størrelsesordenen 32 mio. kr. Det betyder at der foreløbigt skal overføres 25 mio. kr. fra anlægsbudget 2016 til anlægsbudget 2017.

  I henhold til Regnskabsregulativet for Dragør Kommune skal anlægsbevillinger overføres i 2 omgange. Første overførsel skal ske på baggrund af skønnet forbrug for året. 2. overførsel sker i forbindelse med regnskabsafslutningen for året, og her justeres i forhold til det endelige forbrug.

  Det kan oplyses, at de anlægsmidler der foreslås overført fra 2016 til 2017 alle er igangværende projekter, hvor alle bevillinger er disponeret fuldt ud.

  Anlægsprojekter adskiller sig fra driftsbudgetter. Anlægsbevillinger er opdelt i bevillinger som følger det enkelte aktivitet, hvorimod driftsbevillinger er bundet op på det enkelte år.

  De væsentligste overførsler er flg.:

  • 7,0 mio. kr. til ESCO-vejbelysning
  • 4,5 mio. kr. til udearealer og skoler
  • 3,0 mio. kr. til modernisering af Hollænderhallen
   Forventet opstart forår 2017
  • 2,5 mio. kr. til ESCO 2013 og ESCO 2015.
   Beløbet er disponeret til medfinansiering af nye facader og efterisolering af Hollænderhallen
  • 2,0 mio. kr. til ny svømmehal
  • 2,0 mio. kr. til havnens udvikling
  • 1,0 mio. kr. til renovering af Dragør Søbad

  Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende projekter.

  Anlægstidsplan 2014 - 2017 fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Regnskabsteknisk lægges forslag til anlægsoverførsel i kassen og i 2017 tages pengene op af kassen, som overførte bevillinger justeret i henhold til det endelige forbrug.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Udmøntning af budget 2017-2020
  Sagsid.: 16/3268

  RESUMÉ:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udmøntningen af budget 2017 – 2020 godkendes indenfor eget udvalgsområde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2016 budget 2017 – 2020. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet. Formålet med udmøntningsplanen er dels at skabe tydelighed om hvordan budgettet udmøntes og dels at kunne udmelde budgetter for 2017 hurtigst muligt, forventelig i december 2016, så de enkelte institutioner/afdelinger i god tid kan indrette aktiviteterne herefter.

  De enkelte fagudvalg skal godkende udmøntningsplanen inden for eget udvalgsområde. Udmøntningsplanen indeholder i år kun meget få præciseringer, idet budgetforligsteksten på langt de fleste områder er tydelig og kan implementeres umiddelbart.

  I forhold til budgetforligsteksten er der konkret tilføjet, at:

  • anlægsprojekter i 2017 forelægges BEPU i 1. halvår 2017
  • kvalitetsstandarder for sårbare børn og unge samt det specialiserede voksen-område forelægges henholdsvis BFKU og SSU i 1. kvartal 2017
  • rammebesparelse på effektivisering af indkøb udmøntes på relevante indkøbskonti

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Social- og Sundhedsudvalget den 01. december 2016.

  Økonomiudvalget den 08. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB for så vidt angår eget udvalgsområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  For stemte:

  3 (A+I+O)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  Liste T ønsker ikke at støtte en udmøntning af et budget, der bl.a. fjerner klippekortet for de svageste borgere i kommunen og som forsinker investering i nye pc’ere til skolerne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  For stemte:             9 (A+C+O+V)                                      

  Imod stemte:           5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))                

  Undlod at stemme:   1 (I)   

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T ønsker ikke at støtte en udmøntning af et budget, der bl.a. fjerner klippekortet for de svageste borgere i kommunen og som forsinker investering i nye pc’ere til skolerne.

  Svend Mathiasen (Løsgænger) tilsluttede sig protokollen.

  Bilag

 • 12
  Ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden
  Sagsid.: 16/3389

  RESUMÉ:

  I sagen foreslås en ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden, som betyder at kommunalbestyrelsen kan udpege formanden for særlige udvalg (§17, stk. 4).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsens forretningsorden ændres således,

  1. at § 7 stk. 2 hedder: ”Kommunalbestyrelsen kan vælge formanden for det særlige udvalg eller vælge at overlade det til udvalget selv. Udvalget skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.”
  1. at § 16 hedder: ”Denne forretningsorden træder i kraft samtidig med beslutning om ændring af forretningsordenen i kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.”

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 24. november 2016 blev det i sagen om udkast til kommissorium for Det Rådgivende Havneråd besluttet, at kommunalbestyrelsens forretningsorden justeres, således at kommunalbestyrelsen kan udpege formanden for Det Rådgivende Havneråd.

  I kommunalbestyrelsens forretningsorden § 7 stk. 2 står der, at:

  ”Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.”

  Bestemmelsen foreslås ændret til:

  ”Kommunalbestyrelsen kan vælge formanden for det særlige udvalg eller vælge at overlade det til udvalget selv. Udvalget skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.”

  I forretningsordenens § 16 står der, at: ”Denne forretningsorden træder i kraft den 21. juni 2016.”

  Det foreslås, at § 16 ændres til: ”Denne forretningsorden træder i kraft samtidig med beslutning om ændring af forretningsordenen i kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Forslag fra T:

  At en formand for et paragraf 17, stk. 4-udvalg skal være en uafhængig sagkyndig formand. Det vil kunne føre til en mere objektiv rådgivning af det politiske niveau og undgå sammenfald mellem rådgivende og -førende parter.

  For stemte:   5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener ikke, at udnævnelse af en politisk udvalgsformand som formand for et rådgivende §17,4 udvalg fører til ny indsigt i det konkrete område. Udvælgelse af en uafhængig sagkyndig formand for det rådgivende udvalg vil kunne føre til en mere objektiv rådgivning af det politiske niveau.

  Ad 1-2:

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:  5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Udkast til kommissorium for Det Rådgivende Havneråd
  Sagsid.: 16/3083

  RESUMÉ:

  Udkast til kommissorium for et rådgivende havneråd, som bestilt af kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016, fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1.

  at

  udkast til kommissorium godkendes

  2.

  at

  der udpeges 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen til Det Rådgivende Havneråd

  3.

  at

  der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i rådet, udpeges en formand for Det Rådgivende Havneråd

  4.

  at

  der tages stilling til om der skal tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen er den 24. november udsat til næste KB møde med henvisning til, at der ønskes en særlig sag om justering af forretningsordenen. Udkast til kommissorium er uændret.

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2016 følgende forslag:

  ”At der nedsættes et rådgivende havneråd, som skal bidrage til udvikling af Dragør Havn. Havnerådet skal have fokus på den strategiske udvikling af havnen, i samspil med byens erhvervsliv og turisme.

  Den nuværende brugerbestyrelse for havnen nedlægges, og repræsentanter for brugerne (erhvervs, forenings- og fritidsbrugere) inviteres til at deltage det rådgivende havneudvalg, sammen med museet, turistforeningen m.fl.

  Den politiske repræsentation udpeges af kommunalbestyrelsen, og består af tre medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger rådets formand.

  ACOV foreslår at forvaltningen på førstkommende møde i BEPU fremlægger forslag til kommissorium og tidsplan for etablering af et rådgivende havneråd.”

  Administrationen har udarbejdet udkast til kommissorium, som beskriver havnerådets kompetencer.

  Det anbefales at det rådgivende havneråd nedsættes for en foreløbig 2-årig periode, med virkning fra 1. januar 2017, og at kommunalbestyrelsen derefter tager stilling til rådets fortsatte arbejde.

  Udvalget nedsættes som et udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Funktionsperioden tilsvarer de to tidligere § 17. stk. 4-udvalg om hhv. folkeskolereformen og kollektiv trafik i denne valgperiode.

  Tidsplan

  Rådet påbegynder sin periode pr. 1. januar 2017. Forvaltningen vil efter kommunalbestyrelsen godkendelse af kommissoriet bede de respektive medlemsorganisationer om at udpege repræsentanter.

  Det forventes at være muligt at holde det første møde inden udgangen af februar 2017.

  Kommunalbestyrelsens udpegninger

  Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober besluttet, at der skal udpeges tre medlemmer af kommunalbestyrelsen til rådet.

  E af disse medlemmer skal udpeges som formand.

  Fordelingen af poster sker således, at valggruppe 1 udpeger to medlemmer og valggruppe 2 udpeger et medlem.

  Vederlag

  Der er ikke i budgettet afsat midler til betaling af vederlag for nye udvalg. Set i lyset af udvalgets betydelige størrelse og brede sammensætning, anbefaler administrationen at der ikke udbetales vederlag til samtlige medlemmer.

  LOVE/REGLER:

  Udvalget nedsættes efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  Spørgsmålet om vederlag fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. november 2016.

  Økonomiudvalget den 17. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 01-11-2016

  Ad. 1

  Liste T foreslår, at denne passus indføjes i kommissoriet:

  "Det Rådgivende Havneudvalg skal på sit første møde udarbejde en plan for sit arbejde, der snarest derefter godkendes af BEPU. Planen skal sikre, at udvalget:

  • er en inspirerende og aktiv partner for administrationen med fokus på fremme af et alsidigt erhvervsliv på havnen

  • kommer med forslag til forbedring af infrastrukturen, herunder til finansiering af sådanne forbedringer

  • lægger retningslinjer for samarbejdet med aktuelle og fremtidige interessenter på havnen."

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+I+V)

  Undlod at stemme:

  3 (A+O)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 4

  Ændringsforslag fra Asger Larsen (I):

  At der ikke tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C+T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A)

  Anbefales til beslutning i ØU/KB.

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2016

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2016

  Forslag fra ACOV:

  At sagen udsættes til næste KB møde med henvisning til, at der ønskes en særlig sag om justering af forretningsordenen, så der tages højde for, at KB kan udpege formanden.

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Ændringsforslag fra T ad 1:

  At Havnens Brugerbestyrelse (BBH) fortsætter i uændret form (medfører at sidste afsnit i udkast til kommissorium slettes), og at denne passus indføjes i kommissoriet:

  Det Rådgivende Havneudvalg skal på sit første møde udarbejde en plan for sit arbejde, der snarest derefter godkendes af BEPU. Planen skal sikre, at udvalget er klædt på til at:

  · være en inspirerende og aktiv partner til at levere ny inspiration til BEPU og kommunalbestyrelsen om udvikling af havnen, så den matcher brugernes ønsker og behov

  · fremme et alsidigt erhvervsliv på havnens, borgernes og gæsternes betingelser

  · komme med forslag til udvikling af havnens infrastruktur, herunder til finansiering af sådanne forbedringer

  · lægge retningslinjer for samarbejdet med aktuelle og fremtidige interessenter på havnen.

  For stemte:    5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Ad 1.

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:   5 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det forfejlet at lade Brugerbestyrelsen på Dragør Havn (BBH) erstatte af et paragraf 17, stk. 4-udvalg, da BBH er et dialogforum og varetager spørgsmål om den daglige drift på havnen.

  Ad 2.

  Valggruppe 1 udpegede Allan Holst (A) og Morten Dreyer (O).

  Valggruppe 2 udpegede Ebbe Kyrø (T).

  Forslag fra ACOV ad 3:

  At Morten Dreyer udpeges som formand

  For stemte:   9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlader at stemme: 5 (I+T)

  Godkendt.

  Forslag fra ACOV ad 4:

  At der ikke tilknyttes vederlag til rådets formand eller medlemmer.

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Amager Bakke - redegørelse om lovlighed og oplæg om mandat
  Sagsid.: 16/3214

  RESUMÉ:

  I sagen redegøres for lovligheden af beslutning om at forøge anlægsbudgettet for Amager Bakke, og der lægges op til en drøftelse af mandatet for kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen for ARC.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at orienteringen om lovligheden af beslutningen om forøgelse af anlægsbudgettet tages til efterretning,
  2. at mandatet for kommunalbestyrelsens repræsentant i bestyrelsen for ARC drøftes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i kommunalbestyrelsen den 24. november 2016 blev det besluttet, at administrationen udarbejder en sag til Økonomiudvalget som indeholder:

  • En redegørelse for om bestyrelsen i ARC lovligt kan beslutte den beskrevne stigning i anlægsbudgettet, jf. administrationens mail til kommunalbestyrelsen den 16. november 2016.
  • Et oplæg til drøftelse af mandatet for kommunalbestyrelsens repræsentant i ARC.

  1. Kan ARC lovligt beslutte stigning af anlægsbudgettet

  Administrationen har besvaret spørgsmålet om lovlighed af beslutningen i mail til kommunalbestyrelsen den 16. november. I nedenstående uddybes svaret.

  Som det fremgår af brev fra ARC den 28. oktober 2016, som kommunalbestyrelsen har fået tilsendt, så er forøgelsen i anlægsbudgettet på i alt 135 mio. kr.

  Finansieringen af forøgelsen består af to dele. Dels en udnyttelse af lånerammen, dels en anvendelse af likvide midler.

  Fuld udnyttelse af lånerammen

  Af ARC’s vedtægter fremgår det, at: ”Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 2, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.”

  Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2011 at godkende en samlet låneramme på 3.950 mio. kr. til opførelse af et nyt forbrændingsanlæg. Det oprindelige anlægsbudget var på 3.859 mio. kr., og bestyrelsen har nu besluttet at udnytte lånerammen fuldt ud.

  En fuld udnyttelse af den tidligere godkendte låneramme kræver ikke en ny godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  Anvendelse af likvide midler

  Det forøgede anlægsbudget for Amager Bakke er 44 mio. kr. højere end lånerammen. Bestyrelsen har besluttet, at de 44 mio. kr. tages af ARC’s likvide midler.

  Det følger af den kommenterede styrelseslov om selskaber omfattet af § 60, at når flere kommuner danner et fællesskab som ARC, så overføres der kompetence fra kommunerne til selskabets bestyrelse, som derfor kan træffe økonomiske beslutninger, der forpligtiger de deltagende kommuner.

  De deltagende kommuner har ingen mulighed for efterfølgende at nedlægge veto over for en af fællesskabet truffet beslutning, idet kompetenceoverførslen har gjort fællesskabsorganet til den kompetente og ansvarlige myndighed på det pågældende opgaveområde.

  Der kan i fællesskabets vedtægter være fastlagt bestemmelser om, at bestemte typer af beslutninger kræver godkendelse, eller udtalelse, fra de deltagende kommunalbestyrelser.

  Vedtægterne for ARC regulerer ikke bestyrelsens mulighed for at anvende likvide midler.

  Beslutningen om at anvende likvide midler kræver derfor ikke en behandling i kommunalbestyrelsen.

  2. Mandat for kommunalbestyrelsens repræsentant

  Der foreligger en udtalelse fra Indenrigsministeriets fra 1990 hvor det udtales, at det er kommunalbestyrelsen der afgør om repræsentanter i fællesskabsorganer skal være forpligtet til ved stemmeafgivning at følge kommunalbestyrelsens vedtagelse.

  Ministeriet bemærkede herved, at der ved varetagelse af kommunens interesser ikke gælder nogen kvalitative begrænsninger med hensyn til adgangen til at give bundet mandat, men at det i praksis særligt vil være aktuelt, når der er tale om en varetagelse af interesser, der er af væsentlig betydning for den pågældende kommune.

  Det betyder konkret, at kommunalbestyrelsen i alle sager kan beslutte, hvorledes den pågældende repræsentant i bestyrelsen skal stemme.

  I praksis kan det dog give nogle udfordringer i forhold til mødernes indbyrdes placering og udsendelse af dagsordener. Skal der for eksempel – inden møder i ARC’s bestyrelse - indlægges ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen for at klarlægge mandatet?

  Hvis kun ”væsentlige sager” kræver mandat, så kræver det en nærmere definition af, hvilke sager, der kan betragtes som væsentlige. Det kunne være sager med større økonomisk indhold.

  Erstatningsansvar for kommunen

  Som udgangspunkt kan kommunen ikke gøres ansvarlig for en repræsentants fejl og forsømmelser.

  Der kan dog opstå ansvar for kommunen i de situationer, hvor det er kommunalbestyrelsen, der under anvendelsen af sin instruktionsbeføjelse har pålagt repræsentanten at agere på en bestemt måde, som efterfølgende viser sig at være ansvarspådragende.

  Der kan i sådanne situationer også opstå spørgsmål om et individuelt ansvar for de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har medvirket til beslutningen, hvis betingelserne om ansvar i øvrigt er opfyldt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Forslag fra A:

  Der gives p.t. ikke instruktionsbeføjelse over for kommunens bestyrelsesmedlem i ARC.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Ad 1.

  For stemte: 13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:  1 (I)

  Undlod at stemme:  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Ad 2.

  For stemte: 13 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:  1 (I)

  Undlod at stemme:  1 (Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

 • 15
  Ændring af styrelsesvedtægten på grund af ændring af borgmestervederlag
  Sagsid.: 16/3326

  RESUMÉ:

  Et flertal i Folketinget har på baggrund af Vederlagskommissionens anbefalinger besluttet, at alle borgmestre skal stige i løn fra den 1. januar 2017. I Dragør Kommune er en række vederlag fastlagt som en procentdel af borgmesterens vederlag. Denne sag indeholder forslag til en tilpasning af styrelsesvedtægten, således at niveauet for disse vederlag forbliver uændrede og ikke følger stigningen i borgmestervederlaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunens styrelsesvedtægt ændres, således at vederlag til 1. viceborgmester, formænd for stående udvalg og formanden for Børne- og Ungeudvalget fastholdes på det nuværende niveau svarende til følgende procentsatser efter januar 2017:

  1. Vederlag til formændene for de stående udvalg fastsættes til 19 % af borgmesterens vederlag.
  2. Vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 6 % af borgmesterens vederlag.
  3. Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 3 % af borgmesterens vederlag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et flertal i Folketinget besluttede i 2014 at forhøje det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen. Samtidig blev der nedsat en Vederlagskommission som skulle undersøge vederlaget for borgmestre og folketingsmedlemmer.

  Som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger er der i Folketinget indgået en stemmeaftale med Venstre, Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om ændring af fuldtidspolitikeres vederlag. Aftalen vil medføre at borgmesterens løn fra 1. januar 2017 stiger fra 610.628 kr. til 802.365 kr. om året.

  KL forventer, at kommunerne kompenseres af staten for denne stigning i borgmestervederlaget, men den konkrete kompensation kendes ikke endnu.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at 1. viceborgmesteren, udvalgsformændene og formanden for Børn- og ungeudvalget hver især oppebærer vederlag, der fastlægges som en procentdel af borgmesterens vederlag.

  Hvis ikke styrelsesvedtægten ændres vil disse vederlag derfor - forholdsmæssigt – følge stigningen i borgmesterens vederlag. For at fastholde udgifterne på det nuværende niveau i 2017 og frem foreslås det, at procentsatserne i styrelsesvedtægten konsekvensrettes således:

  • Vederlaget for de tre udvalgsformænd ændres fra 25 % til 19 %
  • Vederlaget for 1. viceborgmester ændres fra 8 % til 6 %
  • Vederlaget for formanden for Børn- og Ungeudvalget ændres fra 4 % til 3 %

  Hvis ikke denne ændring besluttes, så vil det betyde en merudgift på 166.811 kr. i 2017 og frem. Da der ikke i budget 2017-20 er afsat midler til en sådan stigning vil beløbet skulle tilvejebringes gennem en tillægsbevilling.

  LOVE/REGLER:

  En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Stigningen i borgmestervederlaget vil i 2017 og fremover betyde en merudgift på 191.737 kr. pr. år. KL forventer at Dragør Kommune bliver kompenseret for denne udgift i forbindelse med forhandlingerne mellem KL og Staten.

  Hvis kommunalbestyrelsen vælger at fastholde de nuværende procentsatser af borgmesterens vederlag på henholdsvis 25 % (udvalgsformænd), 8 % (1. viceborgmester) og 4 % (formand for børn- og ungeudvalg) vil det betyde en merudgift på 166.811 kr. i 2017 og årene frem. Denne merudgift forventes Dragør Kommune selv at skulle finansiere. Der er ikke i budget 2017-20 afsat midler til dette hvorfor finansieringen skal tilvejebringes gennem en tillægsbevilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Allan Holst (A) og Kenneth Gøtterup (C) rejste spørgsmålet om inhabilitet på grund af hvervet som udvalgsformænd.

  Administrationen oplyste, at det i kommunalretlig praksis er fast antaget, at udvalgsformænd ikke er inhabile ved afgørelsen af spørgsmål om størrelsen af deres eget vederlag.

  Ad 1-3

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  2 (O+Jerrik Walløe (C))

  Undlod at stemme:

  3 (A+V+Kenneth Gøtterup (C))

  Faldet.

  Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Forslag fra T:

  Liste T genfremsatte administrationens indstilling:

  at kommunens styrelsesvedtægt ændres, således at vederlag til 1. viceborgmester, formænd for stående udvalg og formanden for Børne- og Ungeudvalget fastholdes på det nuværende niveau svarende til følgende procentsatser efter januar 2017:

  1. Vederlag til formændene for de stående udvalg fastsættes til 19 % af borgmesterens vederlag.
  2. Vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 6 % af borgmesterens vederlag.
  3. Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastsættes til 3 % af borgmesterens vederlag.

  For stemte:           4 (Anette Nyvang (T) + Ebbe Kyrø (T) + Peter Læssøe (T) + Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:        7 (I+O+ Helle Barth (V) + Jerrik Walløe (C),

                                 Nicolaj Riber (A), Ole Hansen (A))

  Undlod at stemme: 4 (Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V),

                                  Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C))

  Faldet.

 • 16
  Opdatering af Digitaliseringsstrategi
  Sagsid.: 15/2417

  RESUMÉ:

  Digitaliseringsstrategien er blevet opdateret efter udarbejdelsen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og den Fælleskommunale Handleplan.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at den opdaterede digitaliseringsstrategi godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 26. november 2015 godkendte kommunalbestyrelsen Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Det skete med en tilføjelse om, ”at digitaliseringsstrategien evalueres efter et år, således at it-aftaler mellem staten og kommunerne kan indarbejdes”.

  I maj 2016 udkom den Fælleskommunale Handleplan (udarbejdet af KL/kommunerne) og den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (udarbejdet af Regering/KL/Regioner).

  KL er en væsentlig part i alle tre publikationer, og der er en stærk sammenhæng i det indhold, som vedrører kommunerne. Derfor fører udgivelsen af de to publikationer i 2016 heller ikke til grundlæggende ændringer i Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi. Der er foretaget mindre konsekvensrettelser, som er markeret med ”bokse” i bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Anlægsregnskab Renovering af Kongevejen
  Sagsid.: 12/212

  RESUMÉ:

  Godkendelse af anlægsregnskab for projektet renovering af Kongevejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Renovering af Kongevejen godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Renovering af Kongevejen:

  Anlægsbevilling: 3.845.000 kr.

  Anlægsudgift: 3.401.770 kr.

  Mindre forbrug: 443.230 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.401.770 kr., hvilket er 443.230 kr. mindre end bevilliget.

  Bevillingen er anvendt til renovering af både første og anden etape af Kongevejen, inklusive Neels Torv. Renoveringen er udført i samarbejde med og ved medfinansiering fra Hofor og Irma samt donation fra Dragør Bevaringsnævn.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er et mindreforbrug på 443.230 kr. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015 besluttet at anvende 185.000 kr. for at opnå restfinansiering til renovering af den sidste tunnel under Hartkornsvej. Det resterende mindreforbrug til kassen beløber sig således til 258.230 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-11-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Anmodning om dispensation til lempeligere krav til dokumentation for afholdte udgifter
  Sagsid.: 16/2830

  RESUMÉ:

  Kommunens revisionsfirma BDO anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at administrationen jf. bekendtgørelse nr. 998 af 29.06.2016 får en dispensation til lempeligere krav til dokumentation fra borgere for afholdte udgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter jf. § 48, at der ikke længere skal foreligge dokumentation i form af kopi af kvitteringer for afholdte udgifter inden for en beløbsgrænse på under 3000 kr. ved enkeltudgifter og under 1000 kr. ved løbende udgifter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan afholde helt nødvendige udgifter, kan kommunen bl.a. give økonomisk hjælp til enkeltudgifter eller løbende udgifter.

  Enkeltudgifter er en økonomisk hjælp til en uforudset engangsydelse og ikke støtte til løbende forsørgelse. Beløbsgrænsen kan højst være på 3000 kr. pr. udbetaling ved enkeltydelser og på højst 1000 kr. pr. mdr. ved løbende udgifter.

  Når administrationen i særlige tilfælde og efter en konkret og individuel beregning yder økonomisk hjælp til borgere, skal der normalvis foreligge dokumentation i form af kopi af kvitteringer for de afholdte udgifter.

  Imidlertid kan kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse nr. 998 af 29.06.2016 beslutte, at der i sager om hjælp til enkeltudgifter og løbende udgifter ikke er nødvendigt, at der forelægger dokumentation (kvitteringer), men alene fremgår i journalen.

  BDO’s vurdering

  Kommunens revisionsfirma BDO har i forbindelse med deres revision i uge 39 rådet administrationen til at ansøge kommunalbestyrelsen om dispensation til dokumentationskravet for afholdte udgifter til enkeltudgifter og løbende udgifter, for derved at lette den administrative arbejdsgang.

  Det er BDO’s vurdering, at anvendelsen af dispensationsmuligheden er med til at lette sagsbehandlerens arbejdsgang på baggrund af, at der ikke skal indhentes dokumentation vedr. f.eks. hjælp til etablering, medicin, tilskud til tandpleje m.m.

  Det skal understreges, at de økonomiske oplysninger fortsat vil fremgå i sagen.

  Det er vanskeligt for administrationen at give et bud på, hvor mange sager det drejer sig om på nuværende tidspunkt. Men det er som udgangspunkt vedr. sager, hvor der bevilges enkeltydelse til f.eks. indkøb af møbler eller lignende, at der er behov for lempeligere krav til dokumentation, da borgere ofte kan have vanskeligheder med at fremskaffe dokumentation, hvis de eksempelvis har købt genbrugsvarer på loppemarked.

  I sager hvor der eksempelvis er tale om tilskud til medicin eller tandbehandling vil der normalvis altid foreligge dokumentation på et økonomisk overslag fra lægen og tandlægen.

  Kommunalbestyrelsen har jf. bekendtgørelse lov til at give deres forvaltning dispensationen til lempelse af dokumentationskrav:

  § 47. I sager, hvor kommunen skal tage hensyn til ansøgerens økonomiske forhold for at tage stilling til, hvad der kan ydes af hjælp, kan kommunalbestyrelsen vælge at fravige reglerne om dokumentation og beslutte, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens økonomiske situation. Det er herved en forudsætning, at sagsbehandleren har set den nødvendige dokumentation for de økonomiske oplysninger, og at de økonomiske oplysninger samt dokumentationens art er noteret i sagen.

  § 48. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at det inden for en beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der ved følgende typer ydelser foreligger dokumentation (kvittering) for, hvorledes hjælpen er anvendt:

  1) Hjælp efter §§ 81-85 i lov om aktiv socialpolitik.

  2) Hjælp efter § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, samt § 17,
  stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

  3) Hjælp efter § 23 f og §§ 35-39 i integrationsloven.

  Stk. 2. Den beløbsgrænse, som kommunalbestyrelsen fastsætter, kan højst være på 3.000 kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højst 1.000 kr. pr. måned ved løbende ydelser. Sagerne skal i øvrigt være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater.

  Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering bestemme, at der i sager om enkeltpersoner skal være sædvanlig dokumentation.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 998 af 29.06.2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  For stemte:             7 (A+C+V)

  Imod stemte:           8 (I+O+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  Bilag

 • 19
  Enggården - Frigivelse til renovering af Daghjem
  Sagsid.: 16/3220

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse til renovering af gulvbelægning, lysarmaturer og lofter i Daghjemmets stueetage på omsorgscenteret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 800.000 kr. til at gennemføre renoveringen af Daghjemmet og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Daghjemmet på Enggården benyttes af ældre borgere, som stadig bor i eget hjem.

  I stueetagen på Daghjemmet fremstår gulvbelægning, lysarmaturer og lofter nedslidte og i dets oprindelige stand.

  Gulvene bærer præg af mange års slid. Der er flere steder hvor gulvet er ødelagt og hvor man har forsøgt at reparere det med tape.

  Lofterne fremstår misfarvede og er i dag udført som metalpladelofter. Lofterne er udført på en sådan måde, at vedligeholdelse af ventilationskanaler, installationer mm. over lofterne er svært fremkommelige.

  Lysarmaturerne er af ældre dato og belysningen lever ikke op til det nuværende behov.

  Gulvene i Daghjemmet totalrenoveres. Den eksisterende korkbelægning fjernes og der udlægges ny linoleumsgulvbelægning.

  Eksisterende lofter nedrives og der opsættes nye pladelofter i synligt skinnesystem som giver driften bedre muligheder for vedligeholdelse over lofterne.

  Eksisterende grundbelysning bortskaffes. Der monteres nye LED lysarmaturer med mulighed for dæmpning af belysningen. Eksisterende PH lamper renoveres og genanvendes.

  Renoveringen bliver udført i 3 etaper, således at Daghjemmet stadig kan være i brug under renoveringen.

  Projektet er udbudt og der er indhentet tilbud fra 3 entreprenører. Renoveringen af Daghjemmet forventes at starte op i midt januar 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Administrationen foreslår, at anlægsbevillingen finansieres på følgende måde:

  • I anlægsbudgettet 2015 er der afsat en bevilling på 251.000kr. til genopretning af Enggården. Denne bevilling forslås disponeret til dette projekt.
  • I driftsbudgettet 2016 er der afsat i alt 532.000kr. til vedligeholdelse af Enggården. Det foreslås, at der disponeres 330.000kr. heraf til projektet. Restbeløbet er disponeret til øvrige tiltag.
  • Der er i 2014 frigivet en anlægsbevilling på i alt 1.360.000kr. til indretning og modernisering af fællesarealer på Enggården. Der er brugt i alt 565.066kr. og der er således et restere anlægsbeløb på 794.934 kr. Det foreslås, at der overføres 219.000kr. til dette projekt og at rest beløbet på bevillingen tilgår kassen. Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab på den samlede bevilling i henhold til gældende regnskabsregulativ.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Tilbud sendes ud med ØU-dagsorden og på ØU orienteres om det er muligt at indkøbe inventar til Dragørstuen for de resterende midler i anlægsbevillingen.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Etablering af nyttejob til flygtninge i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/1969

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler etablering af nyttejob i Dragør Kommune som et led i integrationen af flygtninge. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal oprettes nyttejob til flygtninge i Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  På KB temamøde vedr. flygtninge 9. juni 2016 blev der ønsket, at administrationen undersøger mulighed for iværksættelse af beskæftigelsestil-tag som f.eks. nyttejobs eller virksomhedspraktik på kommunale arbejdspladser.

  Sagen vedr. ”Etablering af virksomhedspraktik til flygtninge” blev behandlet på møde i Økonomiudvalget 18. august 2016, hvor udvalget besluttede, at sagen udgik. I stedet blev der ønsket, at administrationen på temamøde 15. september uddybede indholdet i forhold til virksomhedspraktik, nyttejob og løntilskud.

  På temamøde 15. september blev emnet drøftet og yderligere ønsket, at administrationen igen undersøger muligheder for etablering af nyttejob til flygtninge.

  Dette sagsindhold adskiller sig derfor ikke markant fra tidligere sager eller fremlæggelser ved temamøder.

  Nyttejob

  Nyttejob blev indført som en del af kontanthjælpsreformen i 2013, hvor formålet var, at langtidsledige borgere skulle arbejde for deres offentlige ydelse.

  Nytteindsatsen består af udførsel af samfundsnyttige opgaver på offentlige arbejdspladser i en periode på 13 uger. Derudover gives tilbud om nytteindsats med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse, dvs. det primært er borgere, hvor der er tale om langvarigt ledighedsforløb. Der kræves altså ikke et specifikt beskæftigelsesfremmende formål med indsatsen.

  Jf. lovgivningen må nyttejob ikke overlappe arbejdsopgaver, som ordinært ansatte varetager. Dvs. at kommunen skal opfinde arbejdsopgaver, som f.eks. oprydning af strande, oprydning i parker m.v.

  Administrationens vurdering

  På baggrund af erfaringer fra andre kommuner samt Jobcenter Tårnby, foreslår administrationen, at der ikke arbejdes på at oprette nyttejob men i stedet arbejdes på at understøtte, at flygtninge kommer i virksomhedspraktik og løntilskud, da der er større fokus på opkvalificering af borgerne samt større chance for, at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet.

  Jobcenter Tårnbys vurdering

  Administrationen kan oplyse, at Jobcenter Tårnby ikke benytter nyttejob til flygtninge, på samme vilkår som de fleste af landets øvrige kommuner, da de ikke vurderer, at der er udsigt til ordinær beskæftigelse. Jobcenteret oplyser endvidere, at der ikke må benyttes nyttejob det første år efter opnået opholdstilladelse, da der jf. lovgivningen udelukkende skal være jobfokus.

  Integrationslovens hensigter

  Herudover skal det understreges, at Folketingets ændringer af Integrationsloven, der trådte i kraft 1. juli 2016, har bl.a. medført en lovpligtig virksomhedsrettet indsats som del af integrationsprogrammet. Lovændringen har medført, at det er et krav at deltage aktivt på arbejdsmarkedet fra ankomsten til kommunen.

  Jobcentret er forpligtet til så vidt muligt efter 2 uger og senest ved integrationsprogrammets påbegyndelse (senest en måned efter flygtningens ankomst til kommunen) at tilbyde et virksomhedsrettet tilbud enten i form af virksomhedspraktik eller løntilskud, medmindre det er åbenlyst, at borgeren ikke kan deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

  Indsatsen i Jobcenteret består herefter af virksomhedsrettet aktivering i mindst 15 timer om ugen, hvor der maksimalt må være 6 uger mellem hver virksomhedsaktivering. Virksomhedsaktiveringen gives i kombination med danskuddannelse.

  Administrationen kan oplyse på baggrund af seneste tal på beskæftigelsesområdet, at der inden for de sidste 3 år er modtaget 80 flygtninge via kvoten. Heraf er 18 flygtninge børn under 18 år. Hvilket betyder, der er 62 borgere tilbage. 6 borgere ud af 62 er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder, de falder udenfor arbejdsmarkedet.

  Dvs. at 56 borgere er vurderet jobparate, hvoraf alle er i en form for beskæftigelse.
  På baggrund af det vurderer administrationen, at der ikke er behov for etablering af nyttejob.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  Lov om aktiv socialpolitik.

  Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ikke noget at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ikke noget at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke noget at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  C gr. foreslår at nyttejob anvendes som en del af beskæftigelsesindsatsen.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  4 (A+T+V+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  A foreslår nyttejob indgår i en samlet vurdering af mulighederne for beskæftigelsesindsatsen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  C genfremsatte forslag fra ØU:

  At nyttejob anvendes som en del af beskæftigelsesindsatsen.

  For stemte:    3 (C+I)

  Imod stemte: 12 (A+O+T+V+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Faldet.

  A genfremsatte forslag fra ØU:

  At nyttejob indgår i en samlet vurdering af mulighederne for beskæftigelsesindsatsen.

  For stemte: 7 (A+O+V)

  Imod stemte: 6 (I+T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Undlod at stemme: 2 (C)

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  At forvaltningen undersøger muligheden for – via praktikforløb eller andet i Dragør Kommune (blandt kommunens egne funktioner) – at forbedre flygtningenes sprog og job-/uddannelsesparathed.

  For stemte: 7 (T+V+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 6 (A+I+O)

  Undlod at stemme: 2 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A:

  Praktikforløb indgår allerede som en del af beskæftigelsesindsatsen.

 • 21
  Omsorgstandpleje
  Sagsid.: 16/3203

  RESUMÉ:

  Udvalget skal beslutte om opgaven med omsorgstandpleje også i 2017 skal varetages af en privat leverandør, frem til der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning af Tandplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at omsorgstandplejen varetages af en privat leverandør indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning, jf. budgetaftalen 2017-2020.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgstandplejen er målrettet ældre borgere i Hjemmeplejen og på Enggården. Opgaven er blevet mere omfattende gennem årene, med flere borgere tilknyttet og med flere omsorgspatienter med egne tænder. Det øgede antal naturlige tænder og det øgede antal af tand- og mundhulesygdomme hos omsorgspatienterne, betyder at der stilles større krav til den teknologi, der anvendes til både diagnostik og behandling. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere tandlæger med kompetencer på både børne- og omsorgstandplejeområderne. Arbejdsmiljøkravene er desuden skærpet.

  Af budgetaftalen 2017-2020 fremgår, at ”Parterne ønsker en vurdering af mulighederne for at bedre resurseudnyttelse og opgavevaretagelse i Tandplejen, herunder muligheder for udbud, samarbejde med privat eller med andre kommuner. Analysen fremlægges til politisk beslutning inden næste budget. Af samme grund indstilles yderligere anlægsaktivitet på området, indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning.”

  Udfordringer

  Dragør Kommunes Tandpleje har i 2016 ikke kunnet rekruttere en tandlæge, der har brede kompetencer til både at udføre børne- og omsorgstandpleje. For at sikre en tilfredsstillende opgaveløsning og arbejdsmiljø, vil Tandplejen skulle investere ca. 180.000 kr. til tandlægeudstyr og mobilt udstyr til hjemmebesøg samt finde et egnet lokale evt. på Enggården (husleje).

  Omsorgstandplejen omfatter aktuelt 68 personer, der er visiteret til og tilmeldt Hjemmetandplejen. Den årlige omkostning for kommunen er ved dette antal borgere ca. 163.000 kr. (196.000 kr. fratrukket egenbetalingen på 33.000 kr.)

  Løsningsforslag

  Igennem det seneste år har en privat leverandør Hjemmetandlægen varetaget omsorgstandplejen i Dragør, da det ikke har været muligt at rekruttere tandlæger med de relevante brede kompetencer. Den årlige omkostning er ca. 160.000 kr. efter fradrag af patienternes egenbetaling ved behandlingen. Tandplejen har haft lønudgifter svarende til ca. 80.000 kr. årligt, da opgaven blev løst i eget regi.

  Administrationen indstiller, at omsorgstandplejen fortsat varetages af en privat leverandør indtil der er en afklaring om den fremtidige organisering og opgaveløsning jf. budgetaftalen 2017-2020.

  I 2016 indgår udgifterne til varetagelsen af omsorgstandplejen i det forventede regnskab. I 2017 kan omsorgstandplejen finansieres indenfor Tandplejens budget forudsat at den ansøgte overførsel bevilges jf. anden sag på denne dagsorden.

  LOVE/REGLER:

  Budgetaftalen 2017 – 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2016 og 2017 finansieres udgiften af Tandplejens budget, forudsat at den ansøgte overførsel bevilges jf. anden sag på denne dagsorden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ikke relevant.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 1. december 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2016

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+O+I+V)

  Undlod at stemme: 5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 22
  Børne- og Ungepolitik samt standarder - høring
  Sagsid.: 16/1894

  RESUMÉ:

  Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov er i løbet af 2016 blevet revideret. Den 26. oktober 2016 blev Børne- og Ungepolitikken inkl. Standarder, som del af den samlede politikpakke på 0–18 års området, sendt i høring.

  Der er modtaget fire høringssvar til Børne- og Ungepolitikken og ingen høringssvar til Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringssvar,

  2.

  at

  udvalget vedtager Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at revidere og udarbejde nye politikker på 0-18 års området. Den 12. september blev der afholdt temamøde om disse politikker i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Den 25. oktober skulle der være afholdt en workshop om politikkerne på 0-18 års området forud for høring, men det blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger.

  Den 26. oktober blev politikkerne sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016 kl. 8.00.

  Administrationen har modtaget følgende fire høringssvar til Børne- og Ungepolitikken:

  • Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Harevænget
  • Ledelsen i samarbejde med forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave
  • Skolebestyrelsen for Dragør Skole
  • Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Harevænget

  Forældrebestyrelsen foreslår, at administrationen undlader at bruge betegnelsen ”udsatte børn” på side 5, da der er tale om forpligtende fællesskaber og inklusion og derfor tale om, at alle børn og unge er en del af fællesskabet.

  Ledelsen i samarbejde med forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave

  Ledelsen og forældrebestyrelsen foreslår, at ”leg” tilføjes til sætningen ”…et godt børne- og ungeliv fyldt med oplevelser, udfordringer og læring” på side 3 i afsnittet ”De voksnes rolle”.

  Derudover foreslår ledelsen og forældrebestyrelsen at omformulere sætninger i afsnittet om ”Forpligtende fællesskaber” på side 5, således at der ikke skelnes mellem ”alle børn” og ”udsatte og truede børn”.

  Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Skolebestyrelsen har udarbejdet et fælles høringssvar til alle politikkerne på 0-18 års området. Generelt efterlyses der mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Der efterlyses et generelt værdisæt for den samlede børne- og ungepolitik. Endvidere ønskes en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen har ligeledes udarbejdet et fælles høringssvar til alle politikkerne på 0-18 års området. Generelt efterlyser bestyrelsen også mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Der efterlyses et generelt værdisæt for den samlede børne- og ungepolitik. Derudover ønskes der også en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Særligt for Børne- og Ungepolitikken ønsker skolebestyrelsen, at der arbejdes på en opstramning af sproget, således at det bliver mere engagerende med henblik på at involvere og aktivere forældre, børn og ansatte.

  Skolebestyrelsen ønsker, at ”Trivsel og Sundhed” tilføjes som et tema i politikken med henblik på at understøtte vigtigheden af fysisk aktivitet og bevidsthed om ernæring.

  Derudover efterlyser bestyrelsen, at forældreansvar indgår som emne under hvert tema, således at forældre konkret kan forholde sig til hvert enkelt tema.

  Bestyrelsen efterlyser derudover, at administrationen omformulerer eller fjerner ord, der er skævvridende.

  Høringssvarene vedlægges som bilag.

  Børne- og Ungepolitikken samt Standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov vedlægges ligeledes som bilag. Administrationen har foretaget mindre redaktionelle ændringer i politikken samt standarder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Børne- og Ungepolitikken samt standarder for arbejdet med børn og unge med særlige behov har været i høring hos alle høringsberettede parter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Helle Barth (V) fik bekræftet at bemærkninger fra mødet den 12.9 er indarbejdet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at

  - At børne- og ungepolitikken vedtages uden side 3, og at man går i gang med at udarbejde et børnesyn med, som vedhæftes børne- og ungepolitikken senere.

  - At inklusionspolitikken skrives ind i børne- og ungepolitikken, idet børne- og ungepolitikken bør være kulturbærer for inklusion. Indsatser for børn med særlige behov samles så i Standarden.

  - Derudover:

  - Politikken ændres efter bemærkningen/erne fra Harevængets forældrebestyrelse og Menighedsbørnehavens ledelse

  - Politikken genskrives i et mere engagerende sprog som foreslået af skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

  - Sundhed og forældreansvar, herunder forældreindflydelse, indarbejdes/fremhæves som foreslået af skolebestyrelsen på Store Magleby Skole

  Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

  Liste T foreslår, at

  - Det tydeliggøres, om børnefamilieteamet og ressourceteamet er det samme team. Hvis ikke, beskrives de to team hver for sig: hvem der sidder i de to team og de to teams arbejdsopgaver og kompetencer.

  - På side 5 (indsatser i skolerne inden for almenområdet) beskrives opfølgning og evaluering på samme måde som under indsatsen i daginstitutioner på side 4: dvs om indsatsen vurderes til at være relevant, hensigtsmæssig og tilstrækkelig. Hvis den ikke er det, beskrives næste skridt.

  - På side 5 tydeliggøres det, om det udelukkende er indsatser inden for trivsel, der beskrives. Er det også den faglige trivsel, der beskrives indsatser for, tydeliggøres det, om det er samme indsatser/hvilke indsatser, der kan gøres brug af.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at politikken godkendes med tilføjelse af, at forslag fra Harevænget indarbejdes.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør være en integreret del af Børne- og Ungepolitikken samt standarderne, og vi ønsker ikke at stemme for en børne- og ungepolitik, hvor børnesynet nærmest udelukkende er et spørgsmål om respekt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU den 30. november 2016:

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør være en integreret del af Børne- og Ungepolitikken samt standarderne, og vi ønsker ikke at stemme for en børne- og ungepolitik, hvor børnesynet nærmest udelukkende er et spørgsmål om respekt.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  For stemte:   5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør være en integreret del af Børne- og Ungepolitikken samt standarderne, og vi ønsker ikke at stemme for en børne- og ungepolitik, hvor børnesynet nærmest udelukkende er et spørgsmål om respekt.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 23
  Inklusionspolitik - Høring
  Sagsid.: 14/3204

  RESUMÉ:

  Den 26. oktober 2016 blev Inklusionspolitikken, som en del af den samlede politikpakke på 0- 18 års området, sendt i høring. Administrationen har modtaget fem høringssvar til Inklusionspolitikken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringsvar

  2.

  at

  udvalget vedtager Inklusionspolitikken

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at revidere og udarbejde nye politikker på 0-18 års området. Den 12. september blev der afholdt temamøde om disse politikker i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Den 25. oktober skulle der være afholdt workshop om politikkerne på 0-18 års området forud for høring, men workshoppen blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

  Den 26. oktober blev politikkerne sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016.

  Administrationen har modtaget fem høringssvar til Inklusionspolitikken. Høringssvarene er fra:

  • Forældrebestyrelsen i den integrerede institution Harevænget
  • Ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave
  • Ledelsen og medarbejderne i børnehaven Kornblomsten
  • Skolebestyrelsen for Dragør Skole
  • Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Forældrebestyrelsen i den integrerede institution Harevænget

  Forældrebestyrelsen i Harevænget mener, at sætninger skal omformuleres, så betegnelsen ”børn med særlige behov” udelades.

  Derudover mener bestyrelsen i Harevænget, at der i afsnittet om organisering på side 5 mangler et punkt om, hvordan der samarbejdes i daginstitutionerne.

  Ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave

  Ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave mener, at sætninger, hvor betegnelsen ”børn med særlige behov” fremgår, skal omformuleres, så det bliver mere tydeligt, at alle børn og unge skal rummes i fællesskabet, uanset deres forudsætninger.

  Ledelsen og forældrebestyrelsen mener ikke, at det bør måles hvor mange børn, der er inkluderet i de almene tilbud (side 8-9), ligesom de ikke mener, at der skal udarbejdes særlige principper og handleplaner for ”børn med særlige behov”, da inklusion bør være målrettet alle børn.

  Endelig pointerer ledelsen og forældrebestyrelsen i Dragør Menighedsbørnehave, at det ikke bør være barnets skoledistrikt, som er styrende for, hvor barnet skal inkluderes, men derimod hvor barnet vil trives (jf. side 9).

  Ledelsen og medarbejderne i børnehaven Kornblomsten
  Ledelsen og medarbejderne i Kornblomsten mener, at der er en række sætninger i Inklusionspolitikken, som bør omformuleres, så det er mere tydeligt, hvad der menes.

  Ledelsen og medarbejderne i Kornblomsten foreslår også, at sætninger, hvor betegnelsen ”børn med særlige behov” fremgår, omformuleres, da inklusion er for alle børn.

  Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Høringssvaret fra skolebestyrelsen for Dragør Skole er udarbejdet som et fælles høringssvar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser bestyrelsen mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Endvidere ønskes en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Skolebestyrelsen for St. Magleby Skole

  Høringssvaret fra skolebestyrelsen for St. Magleby Skole er ligeledes udarbejdet som et fælles svar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser bestyrelsen for St. Magleby Skole også mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre, at politikkerne efterleves i hverdagen. Desuden ønsker bestyrelsen, ligesom bestyrelsen for Dragør Skole, en generel opstramning af sprog, form og indhold.

  Specifikt for Inklusionspolitikken ønsker bestyrelsen for St. Magleby Skole, at værdigrundlaget i det indledende afsnit bliver mere tydeligt.

  Derudover ønsker bestyrelsen, at normative udtryk og ”voksenbegreber” udgår, og at henvisningen til Salamanca-erklæringen bliver mere konkret. Bestyrelsen mener desuden, at formuleringen om, at inklusion i Dragør ikke er en spare-øvelse, bør udelades.

  Bestyrelsen udtrykker også, at de fire indsatsområder (faglighed, organisering, forældresamarbejde, tidlig indsats) bør skrives sammen og gennemgås for gentagelser og modstridende formuleringer.

  Endvidere efterlyser bestyrelsen en beskrivelse af, hvordan uddannelse, udvikling og træning i inklusionspædagogik finder sted, og at kommunens øvrige fagpersonale skrives frem i denne beskrivelse.

  I forhold til forældresamarbejde og involvering af børn/unge mener bestyrelsen for St. Magleby Skole, at det skal være tydeligt, at en eventuel involvering sker på en respektfuld måde og i tråd med det enkelte barns behov. Det skal desuden være mere tydeligt, hvad det er for et værdigrundlag, som danner ramme for forældresamarbejdet.

  Desuden ønsker bestyrelsen for St. Magleby Skole, at børnenes, de unges og forældrenes oplevelse af inklusion inddrages mere under opfølgning og evaluering.

  Høringssvarene vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Inklusionspolitikken har været i høring hos alle høringsberettede parter.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Helle Barth (V) fik bekræftet at bemærkninger fra mødet den 12.9 er indarbejdet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår:

  - At inklusionspolitikken skrives ind i børne- og ungepolitikken, og at man i arbejdet imødekommer:

  - alle kommentarer fra Kornblomsten - indarbejdes/rettes i inklusionspolitikken (undtagen forslaget til side 3, idet vi mener, det fortsat er nødvendigt at slå fast, at inklusion i Dragør ikke er en spareøvelse).

  - dot 1, 3 og 5 fra Dragør Meninghedsbørnehave indarbejdes/rettes (undtaget punkt 2 og 4, idet vi mener, det er vigtigt for udvalget at måle på omfanget af inklusionstiltag, så vi fortsat sikrer, at inklusion ikke er en spareøvelse).

  - At følgende redaktionelle kommentarer fra Store Magleby Skoles bestyrelse kommes i møde:

  Undgå brugen af ordet ’fastholde’ på side 2, undgå brugen af ordene ’robusthed og forandringsparathed’ også på side 2. At der henvises til Dragørs værdier i børne- og ungepolitikken på side 6 under første dot.

  - At værdigrundlag og de vigtigste 4-5 mål med de væsentligste begreber og principper indarbejdes i det første lange og indledende afsnit – som foreslået af Store Magleby Skoles bestyrelse.

  - At de to kapitler ’Faglighed’ og ’Organisering slås’ sammen under overskriften ’Faglighed, organisering og ledelse’ - som foreslået af Store Magleby Skoles bestyrelse.

  - At formuleringen ’Tilpasningen af egen praksis er første skridt …’ på side 4 uddybes, så man ikke tror, at inklusion i praksis er overladt alene til læreren - som foreslået af Store Magleby Skoles bestyrelse.

  - At ’om muligt’ på side 6 (forældresamarbejde) slettes og erstattes af, at Barnet eller den unge deltage jf. FNS Børnekonvention.

  - At ’videregående specialundervisning’ på side 3 rettes til ’vidtgående specialundervisning’.

  - At der henvises til ’Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov’ på side 6 (forældresamarbejde) og side 7 (Tidlig indsats).

  - At ’værdimæssigt tilhørsforhold’ på side 8 rettes til ’værdi for’

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  ACOV foreslår at sagen godkendes med tilføjelse af, at betegnelsen ”børn med særlige behov” omformuleres, så det er tydeligt at politikken er for alle børn.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør indarbejdes i Børne- og ungepolitikken samt de tilhørende standarder. Liste T ønsker ikke at stemme for en inklusionspolitik, som på flere punkter sender modsatrettede signaler om vores vilje til at være inkluderende for alle.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU den 30. november 2016:

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør indarbejdes i Børne- og ungepolitikken samt de tilhørende standarder. Liste T ønsker ikke at stemme for en inklusionspolitik, som på flere punkter sender modsatrettede signaler om vores vilje til at være inkluderende for alle.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU/ØU

  For stemte: 5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at inklusionspolitikken bør indarbejdes i Børne- og unge-politikken samt de tilhørende standarder. Liste T ønsker ikke at stemme for en inklusionspolitik, som på flere punkter sender modsatrettede sig-naler om vores vilje til at være inkluderende for alle.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 24
  Skolepolitik - høring
  Sagsid.: 15/1423

  RESUMÉ:

  Skolepolitikken er udarbejdet i løbet af 2016. Den 26. oktober blev skolepolitikken som en del af den samlede politikpakke på 0- 18 års området sendt i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget drøfter de indkomne høringsvar

  2.

  at

  udvalget vedtager skolepolitikken

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget har i løbet af foråret arbejdet med at revidere og udarbejde nye politikker på 0-18 års området. Den 12. september blev der afholdt temamøde om disse politikker i BFKU.

  Den 25. oktober skulle der være afholdt en workshop om politikkerne på 0-18 års området forud for høring, men det blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger.

  Den 26. oktober blev politikkerne sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016 kl. 8.00.

  Der er kommet følgende høringssvar til skolepolitikken;

  • Skolebestyrelsen Dragør skole
  • Skolebestyrelsen St. Magleby skole
  • Forenede Elevrødder, Dragør Kommune FEDK

  Høringssvarene vil fremgå i deres fulde længde i de vedhæftede bilag på sagen. Følgende opsummeres kort:

  Skolebestyrelsen Dragør skole

  Dette høringssvar er udarbejdet som et fælles svar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser de mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre at politikkerne efterleves i hverdagen. Endvidere ønskes en generel opstramning i form og indhold.

  Særligt vedr. Skolepolitikken hæfter skolebestyrelsen sig ved, at de svar de tidligere er kommet med fremgår af den version, der netop har været i høring. Derudover savner skolebestyrelsen noget konkret i forhold til de dygtigste elever. De fremhæver at målsætningen på 98% af eleverne kan modtage et alment skoletilbud er højt sat og fremhæver endvidere, at individuelle behov bør vægte højere end økonomiske målsætninger.

  Skolebestyrelsen St. Magleby skole

  Dette høringssvar er ligeledes udarbejdet som et fælles svar til alle politikkerne på 0- 18 års området. Generelt efterlyser de også mere begejstring, visionære og konkrete tiltag i politikkerne med henblik på at sikre at politikkerne efterleves i hverdagen. Der efterlyses et generelt vær-disæt i den samlede børne- ungepolitik. Deres overordnede kritikpunkt er, at skolepolitikken ikke fremstår som et positivt samlingspunkt, om end der som sådan ikke er mange af punkterne de er decideret uenige i.

  De fremhæver at de er glade for at de kan læse i den fremsendte politik, at nogle af deres tidligere høringssvar er indarbejdet.

  Af høringsvaret fremgår forslag til redigering af indsatsområderne.

  Det beskrives at dannelse af det hele menneske også er en væsentlig del af skolens opgave, hvor de gerne ser tilføjet en søjle af dannelse af hele individer.

  De ønsker målet om læringsmålsstyret undervisning fjernet fra skolepolitikken. I forhold til beskrivelsen af de dygtigste elever gør skolebestyrelsen opmærksom på, at der ikke blot skal være fokus på de dygtigste elever, men at de dygtigste elever får de nødvendige udfordringer i alle fag - således at de lærer mest muligt. I forhold til mål/mission konstateres det, at de forekommer vilkårlige og at tideligere høringssvar er faldet for døve øre.

  Forenede Elevrødder, Dragør Kommune FEDK

  Dette høringsvar hæfter sig særligt ved, at de er glade for, at der bliver taget højde for pauser og deres generelle behov. Om end de er enige med mange af punkterne hæfter eleverne sig ved, at det i forhold til pauserne ikke går godt i praksis. De fremhæver forskelige tiltag, der kunne gøre pauserne bedre.

  De efterlyser at deres materialer bliver opdateret og ønsker sig særligt opdateret i forhold til computere, da deres hverdag bliver mere digital.

  I forhold til afsnittet om mål fra Dragør skolevæsen, at de som elever kan blive lidt bange for målsætningen om 94% af eleverne skal være super dygtige, da de mener det kan lægge et unødvendigt pres på eleverne, som kan gøre dem stressede og forværre trivslen. De synes generelt at visionerne er gode, men efterlyser at de efterleves i praksis.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget 30. november 2016.

  Økonomiudvalget den 8. december 2016

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Helle Barth (V) fik bekræftet at bemærkninger fra mødet den 12.9 er indarbejdet.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolebestyrelserne indbydes til en drøftelse af en skærpet vision for Dragørs skolevæsen samt bud på flere konkrete tiltag, der kan styrke skolevæsnet, bud på et stærkere fundament og et værdisæt/grundtanke, der kan begejstre og inspirere både lærere, pædagoger, forældre og elever.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  ACOV foreslår at politikken godkendes.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T har tidligere (i september) fremsat vores eget bud på en skolepolitik i Dragør, som kommer nogle af høringsparternes bekymringer i møde. Vi mener, at næste skridt inden vedtagelse af en skolepolitik, der kan samle skolevæsnet, må være at indbyde alle høringsparterne til et fælles møde, så man kan opnå et fælles udgangspunkt for politikken. Dragør har brug for opbakning fra alle parter til skolepolitikken, hvis den skal gøre en forskel.

  Birger Larsen (O) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-12-2016

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU den 30. november 2016:

  For stemte:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T har tidligere (i september) fremsat vores eget bud på en skolepolitik i Dragør, som kommer nogle af høringsparternes bekymringer i møde. Vi mener, at næste skridt inden vedtagelse af en skolepolitik, der kan samle skolevæsnet, må være at indbyde alle høringsparterne til et fælles møde, så man kan opnå et fælles udgangspunkt for politikken. Dragør har brug for opbakning fra alle parter til skolepolitikken, hvis den skal gøre en forskel.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T+Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Ændringsforslag fra T:

  At høringsparterne indbydes til en drøftelse af en skærpet vision for Dragørs skolevæsen samt bud på flere konkrete tiltag, der kan styrke skolevæsnet, bud på et stærkere fundament og et værdisæt/grundtanke, der kan begejstre og inspirere både lærere, pædagoger, forældre og elever.

  For stemte:   5 (T+SM)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det uforståeligt, at flertallet ikke ønsker at komme de relevante høringssvar i møde – der er arbejdet med skolepolitikken gennem mere et halvt år, og flertallet burde give sig tid til at indarbejde de gode forslag fra brugernes høringssvar.

  Liste T har tidligere (i september) fremsat vores eget bud på en skolepolitik i Dragør, som kommer nogle af høringsparternes bekymringer i møde. Vi mener, at næste skridt inden vedtagelse af en skolepolitik, der kan samle skolevæsnet, må være at indbyde alle høringsparterne til et fælles møde, så man kan opnå et fælles udgangspunkt for politikken. Dragør har brug for opbakning fra alle parter til skolepolitikken, hvis den skal gøre en forskel.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:  5 (T+ Svend Mathiasen (Løsgænger))

  Godkendt.

  Bilag

 • 25
  Skolernes ferieplan 17-18 og 18-19
  Sagsid.: 16/2704

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018 og 2018-2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ferieplanerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget besluttede på mødet den 5. oktober 2016 at sende skolernes ferieplan for 2017-2018 i høring hos skolebestyrelsen med tilføjelse af en slutdato i skoleår 2.

  Administrationen har derfor udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2018-2019, som ligeledes har været i høring hos skolebestyrelserne.

  Vedlagt findes St. Magleby skolebestyrelses høringssvar, som er positive overfor de foreslåede ferieplaner.

  Dragør skolebestyrelses høringssvar vil foreligge til mødet i BFKU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ferieplanen har været i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Ad 1

  Til efterretning med tilføjelse af en slutdato i skoleår 2.

  Ad 2

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Godkendt.

  Bilag

 • 26
  Skolernes ferieplan 17-18
  Sagsid.: 16/2704

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget tager ferieplanen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget sender ferieplanen i høring hos skolebestyrelserne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2017-2018.

  I ferieplanen er der taget højde for de lukkedage Kommunalbestyrelsen har besluttet for alle institutioner på 0-6 års området og SFO’erne i Dragør Kommune.

  Vedlagt ses ferieplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ferieplanen skal i høring hos skolebestyrelserne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2016.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30. november 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-10-2016

  Ad 1

  Til efterretning med tilføjelse af en slutdato i skoleår 2.

  Ad 2

  Godkendt.

  Morten Dreyer(O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Taget af dagsordenen.

  Bilag

 • 27
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2016

  Der var et spørgsmål fra René Bomholt, skolebestyrelsesformand på St. Magleby Skole. Han spurgte til Dragør Kommunes modtagelse af besøg den 25. oktober 2016 af en delegation fra Ghana vedrørende borgerinddragelse.


  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.