Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 04. januar 2017 kl. 08:15

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Svend Mathiasen (T)
Bemærkninger: Per Faldborg Olesen (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Godkendelse af forslag til regulering af budget-fordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 16/3030

  RESUMÉ:

  I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedsta-dens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling. Efter ønske fra Hovedstadens Beredskabs bestyrelse forelægges selskabets revisions forslag til regulering af budget-fordelingsnøglen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  kommunalbestyrelsen godkender Hovedstadens Beredskabs revisions forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016

  2.

  at

  kommunalbestyrelsen godkender det heraf afledte forslag til regulering af budget-fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem

  3.

  at

  kommunalbestyrelsen tager den heraf afledte genberegning af kommunens driftsbidrag og andel af effektiviseringsgevinsten i budget 2016 og i budget 2017 og frem til efterretning

  4.

  at

  kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at budget-fordelingsnøglen kan blive yderligere reguleret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i efteråret 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015, jf. sag 14/3625 punkt 4 på dagsorden, behandlet i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015, blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling (budget-fordelingsnøglen). Beslutningen herom er ofte blevet refereret til som ”musefældeklausulen. ”

  Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for selskabets revision – som en del af revisionsopgaven vedrørende regnskab 2016 - at vurdere regnskabets forudsætninger i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.

  På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der, udover en mulig regulering i forbindelse med regnskab 2016, skulle foretages en regulering af de forhold, der på nuværende tidspunkt er afklaret og identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne inden udgangen af 2016.

  Hovedstadens Beredskab har derfor i løbet af sommeren og efteråret været i dialog med ejerkommunerne mhp. at afklare de ”musefældeklausul” emner, der på nuværende tidspunkt er identificeret.

  Hovedstadens Beredskabs revisor har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016, der blev godkendt af bestyrelsen den 12. oktober 2016 og hermed forelægges til godkendelse jf. bilag 1.

  Et bærende princip har været at sikre parallelitet, dvs. at alle ejerkom-muner behandles ens og bidrager på samme grundlag.

  Vedrørende brandhaner skal det særligt bemærkes, at Hovedstadens Beredskabs revisor har vurderet, at det foreliggende grundlag er for uklart til, at de kan anbefale eventuelle ændringer i budgettet vedr. brandhaner på nuværende tidspunkt. Området kan derfor først blive afklaret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016. Området er centralt, da det er et af de områder, som skal markedsprøves. Det er således vigtigt, at økonomien på området er grundigt analyseret forinden markedsprøvningen.

  Hovedstadens Beredskab har på baggrund af revisionens notat om ”musefældekorrektioner” (jf. bilag 1) udarbejdet nedenstående forslag til ny budget-fordelingsnøgle ejerkommunerne imellem (jf. tabel 1). Tabel 1 er gengivet i bilag 2, fordi den af tekniske årsager ikke kan indskrives i dagsordensteksten.

  Forslaget til ny budget-fordelingsnøgle blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på møde den 12. oktober 2016.

  På bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016 blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at der en mindre forskel mellem ejerandelsnøglen (jf. ved-tægterne) og den fordelingsnøgle (baseline), der ligger til grund for budget 2016. Begge blev vedtaget af kommunalbestyrelserne i efteråret 2015 i forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget af Hovedstadens Beredskab.

  I forlængelse heraf blev det på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016 besluttet, at det bliver en opgave for selskabets revisor i forbindelse med fremlæggelsen af regnskab 2016 og den endelige musefældeklausulopgørelse på bestyrelsesmødet i april 2017 at anbefale, hvorvidt de korrektioner, der blev foretaget i det vedtagne budget 2016 i efteråret 2015, også skal afspejles i en korrektion af ejerandelsnøglen.

  Idet en ændring af budget- fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse heraf, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budget-fordelingsnøgle jf. tabel 1 til godkendelse.

  Af tabel 1 fremgår, hvorledes budget-fordelingsnøglen ændrer sig, når elementer i ”musefældeklausulen” indarbejdes. Som det fremgår af nederste linje i tabellen, er det minimale ændringer, hvor Københavns Kommune tegner sig for den største ændring i form af en reduktion. Derudover fremgår den gældende ejerandelsnøgle, der blev vedtaget i efteråret 2015.

  Effektiviseringen i 2016 på 5,6 mio. kr. er indarbejdet med anvendelsen af den nye budget-fordelingsnøgle i stedet for anvendelsen af ejeran-delsnøglen (vedtægterne), som har været tilfældet i de tidligere budget-versioner.

  Beslutning om at regulere fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem vil få indflydelse på ejerkommunernes driftsbidrag og effektiviseringsgevinster i relation til såvel budget 2016 som budget 2017. Den økonomiske effekt kan ses nedenfor i tabel 2 og tabel 3.

  Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2016 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

  Ejerkommuner

  Før 2016

  Efter 2016

  Forskel 2016

  Albertslund

  6.424

  6.449

  25

  Brøndby

  7.015

  7.069

  54

  Dragør

  3.985

  4.002

  17

  Frederiksberg

  29.881

  30.188

  307

  Glostrup

  4.782

  4.759

  -23

  Hvidovre

  10.665

  10.637

  -28

  København

  288.323

  285.120

  -3.203

  Rødovre

  7.871

  7.895

  24

  Total

  358.946

  356.119

  -2.827

  Note: Forskellen mellem beløbene i tabel 2 ovenfor og tabellen i PwCs

  notat (jf. bilag 1), udgør genberegningen, på baggrund af den nye

  fordelingsnøgle, af effektiviseringsgevinsten i 2016 på 5,6 mio. kr.

  Tabel 3: Økonomisk konsekvens i 2017 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

  Ejerkommuner

  Før 2017

  Efter 2017

  Forskel 2017

  Albertslund

  6.158

  6.178

  20

  Brøndby

  6.724

  6.772

  47

  Dragør

  3.820

  3.834

  13

  Frederiksberg

  28.641

  28.920

  279

  Glostrup

  4.583

  4.559

  -24

  Hvidovre

  10.222

  10.191

  -31

  København

  276.359

  273.148

  -3.211

  Rødovre

  7.544

  7.564

  20

  Total

  344.052

  341.165

  -2.886

  I forhold til de reviderede driftsbidrag vedr. budget 2016 og budget 2017 - i tabel 2 og 3 - tages forbehold for den endelige godkendelse af den nye budget-fordelingsnøgle i samtlige ejerkommuner.

  Hovedstadens Beredskab vil efter den endelig godkendelse i ejerkom-muerne fremsende fakturaer/kreditnotaer vedr. 2016-bidragene som følge af den nye budget-fordelingsnøgle.

  Jævnfør sagsfremstillingen vil der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 kunne ske yderligere ”musefældekorrektioner” og heraf følgende justering af budget-fordelingsnøglen.

  Endelig skal Hovedstadens Beredskab gøre opmærksom på, at der grundet en gradvis reduktion af udgiften til tjenestemandspensioner muligvis bør ske en årlig korrektion af budget-fordelingsnøglen. Der vil derfor på et kommende bestyrelsesmøde blive fremlagt sag til bestyrelsen om håndtering af denne problemstilling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. januar 2017.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 4. januar 2017.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 04-01-2017

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at Hovedstadens Beredskab I/S vil give et bedre, billigere eller mere fleksibelt beredskab for Dragør Kommune og derfor stemmer Liste T også denne gang nej til indgåelse af samarbejdet.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  Asger Larsen (I) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-01-2017

  Ad 1-4

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at Hovedstadens Beredskab I/S vil give et bedre, billigere eller mere fleksibelt beredskab for Dragør Kommune og derfor stemmer Liste T også denne gang nej til indgåelse af samarbejdet.

  Svend Mathiasen (T) og Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  Bilag

 • 4
  Spørgetid2
  Sagsid.: