Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Birger Larsen (O), Helle Barth (V), Jens Passarge (T)
Bemærkninger: Per Faldborg Olesen (V) deltog i stedet for Helle Barth (V)
Jørgen Honoré (O) deltog i stedet for Birger Larsen (O)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Kommunen havde på forhånd modtaget to to skriftlige spørgsmål fra Michael Weber.

  1. Høring af borgerne vedr. udformningen af bygninger i det vestlige / østlige byggefelt af havnen

  Hvordan sikrer kommunen at borgere - især i nærområdet / det Gamle By - bliver inddraget i beslutningsprocessen om hvad der skal bygges (udseende / højde / antal af bygninger) i havnens vestlige og østlige byggefelt?

  Borgmesterens svar

  Jeg vil gerne svare i to dele, for henholdsvis det østlige og det vestlige byggefelt.

  For det østlige byggefelt har vi nu udlejet grunde til to private firmaer. Som udgangspunkt har vi en lokalplan som styrer byggeriet. Hvis man som privatperson eller private firmaer, som der er tale om her, bygger lovligt inden for lokalplanen, er der ikke krav om nabohøringer. Men vi er godt klar over at der vil være stor interesse for hvad der skal ske, så vi er selvfølgelig i dialog med lejerne, både om udformning og om mulighederne for at skabe gennemsigtighed om hvad der skal ske.

  For det vestlige byggefelt er vi slet ikke så langt, at vi ved hvordan bygningerne skal udformes. I første omgang skal vi finde ud af, hvilke funktioner vi ønsker. Det nye rådgivende havneudvalg, som er bredt sammensat med klubber og foreninger, skal mødes første gang i februar og vil bla. drøfte dette. Men også her vil vi tilstræbe en gennemsigtighed i processen og vurdere mulighederne for bredere inddragelse undervejs.

  2. Udvidelse af lufthavnen

  Der er planer om at lufthavnen skal udvides, som man kan læse i pressen. Hvad betyder det for støj- og luftforureningsniveauet i henholdsvis St. Magleby og Dragør? Har kommunen indgået dialog med lufthavnens ledelse for at få udredt om / hvordan Dragør bliver påvirket af udvidelsen?

  Borgmesterens svar

  Krav til støj- og luftforurening fra lufthavnen er styret af statslige regler. Men vi er naturligvis også i dialog med lufthavnen om Dragørs interesser, og kommunalbestyrelsen har senest været på besøg i slutningen af 2016.

  Der er tale om en udvidelse af passagertallet og en ændring af terminalerne, mens banerne kun mindre grad bliver berørt. Det er lufthavnens vurdering, at ændringerne ikke vil påvirke de samlede forureningsniveauer, fordi flyene til gengæld bliver større og mere lydsvage.

  Jeg ved at lufthavnen også gerne vil i dialog med borgerne i Dragør Kommune, og overvejer initiativer i den forbindelse.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Forslag til justering af tidsplanen for budgetlægningen 2018
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 budgettidsplanen for budget 2018-2021. Administrationen foreslår en justering af tidsplanen, således at 1. behandlingen af budgettet flyttes fra september til august måned. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til justering af tidsplanen godkendes, jf. bilag.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkendte i november 2016 budgettidsplanen for budget 2018-2021. Administrationen foreslår en justering af tidsplanen, således at 1. behandlingen af budgettet flyttes fra september til august måned.  Hermed opnås længere tid mellem 1. og 2. behandlingen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Forslaget er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 38 om, at økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser
  Sagsid.: 16/2923

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevillig til udvikling af Dragør Havn, til etablering af 5 stk. nye bådpladser i den gamle fiskerihavn. Det drejer sig om 1.250.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.250.000 kr. til at gennemføre etableringen af ekstra bådpladser på Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

  I den forbindelse har administrationen udarbejdet en disponering af anlægsmidlerne som blev godkendt på mødet for By-, Erhvervs-, og Planudvalget i oktober 2016. I deponeringen af anlægsmidlerne er der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af nye bådepladser ved eksisterende moler, da efterspørgslen på bådpladser til større både i Dragør havn er stigende.

  Administrationen har undersøgt en række muligheder i forbindelse med etableringen af nye bådpladser til større både.

  Der har været arbejdet med følgende forslag:

  - Etablering af en ny bådebro i den nye lysbådehavn til ekstra bådplader

  - Etablering af 15 nye bådpladser ved eksisterende moler i den nye lystbådehavn

  - Etablering af nye bådpladser i den gamle fiskerihavn

  Alle tre forslag forudsætter en større uddybning af havnebassinerne samt bortskaffelse af forurenet havneslam som ikke kan deponeres. Dette er meget omkostningstungt. Det er derfor ikke muligt, at gennemføre nogle af de 3 forslag inden for de afsatte anlægsmidler.

  Dragør Bådværft har indgået lejekontrakt med Dragør Kommune om leje af dele af det østlige byggefelt. I forbindelse med, at værftet flytter til det østlige byggefelt vil det samtidig være en fordel at flytte værftets håndtering af både til den gamle færgehavn.

  I dag har Dragør bådværft råderet over 25 meter af Lodsmolen som er beliggende i den gamle havn.

  Ved at flytte Dragør bådværfts håndtering af både fra den gamle fiskerihavn og hen til den gamle færgehavn vil de 25 meter mole kunne blive frigivet til etablering af 5 nye bådpladser til større både.

  For at det er muligt at håndtere både i den gamle færgehavn, vil det være nødvendigt at etablere en bølgebryder. Bølgebryderen vil blive etableret ud fra midtermolen i den gamle færgehavn. Den ene side af bølgebryderen vil blive udlejet til Dragør Bådværft og den anden side vil kunne udlejes til en større båd. En udlejning til et erhvervsfartøj kan give en merindtægt på 15.000-20.000 kr. årligt. Alternativt kan arealet benyttet til at give mere/bedre plads til gæstefortøjer i sommerhalvåret.

  Bølgebryderen vil blive udført med anker i den ene ende, så det stadigt er muligt at få besøg af større skibe i havnen.

  Etableringen af bølgebryderen vil endvidere medføre, at optagning af havnens både ligeledes vil kunne rykkes til den gamle færgehavn.

  I dag foregår bådoptagningen i den gamle fiskerihavn, som i Lokalplan 70 primært er lagt ud til havnerelaterede erhvervs-, fritids- og serviceformål, herunder værksteds-, butiks- og restaurationsvirksomhed mv.

  Havnens aktiviteter vil i forbindelse med bådehåndtering blive rykket væk fra det publikumsnære område og over i erhvervsområdet.

  Samtidig med at bådhåndteringen flyttes, kan der etableres en vaskeplads for korrekt miljømæssig håndtering af bådene. Projekt for etablering af vaskepladsen udarbejdes senere.

  I øvrigt er det i kontrakten som Dragør Bådværft har indgået med Dragør kommune, en forudsætning for værftet, at de i forbindelse med den nye placering i det østlige byggefelt har mulighed for at håndtere bådene umiddelbart i nærheden af værftet.

  Budget for etablering af nye bådpladser:

  Bølgebryder:

  900.000 kr.

  Landgang til bølgebryder:

  250.000 kr.

  Etablering af nye bådpladser:

  100.000 kr.

  I alt:

  1.250.000 kr.

  De nye bådpladser vil kunne indbringe en lejeindtægt på 25.000 kr. pr. år pr. plads hvilket giver en årlig indtægt på 125.000 kr. Dette betyder, at der for etableringen af de nye bådpladser vil være en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

  Placering af eksisterende bådhåndtering, fremtidig bådhåndtering, Lodsmolen samt ny vaskeplads fremgår af bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2017 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  For stemte:

  6 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte:             13 (A+C+O+T+V)             

  Imod stemte:           1 (I)   

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse - Genopretning af veje 2017
  Sagsid.: 16/3531

  RESUMÉ:

  Frigivelse af anlægsbudget til genopretning af veje i 2017.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på kr. 3.997.200 i budget 2017, til genopretning af veje, og at beløbet frigives.

  2.

  at

  der overføres kr. 800.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2017 afsat kr. 3.997.200 til genopretning af veje 2017.

  Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

  1. Der afsættes ca. kr. 3.300.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2017.

  Heraf afsættes kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

  1. Der afsættes ca. kr. 397.200 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
  2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til akutte opgaver, reparationer mv.

  I 2017 planlægger forvaltningen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der ikke skal foregå opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Kalvebodvej mellem Skovvej og Sydvestpynten inklusiv kantforstærkning af rabatareal, samt nyt slidlag på Englandsvej. Afhængig af valg af løsning i krydset Møllevej / Bachersmindevej kan der om nødvendigt afsættes et beløb til nyt slidlag efter anlægsarbejdet dér.

  Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på afslutning af kabellægningsarbejde, således at de resterende strækninger med ca. 5 km luftledning uden forberedt jordkabel får nedgravet et jordkabel i 2017. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

  Det er en fortsættelse af omprioriteringen sidste år i forhold til hidtidig strategi, der ellers er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes endnu et år af hensyn til jordkabellægningen. Følgende veje står umiddelbart for tur og forventes at indgå i 2018 prioriteringen: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på kr. 3.997.200 til genopretning af veje 2017 er afsat i anlægsbudget 2017.

  Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 800.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til anlægssjakket (det sorte hold).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

 • 6
  Udbud drift og vedligehold af vejbelysning i Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2547

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes igangværende kontrakt for drift og vedligeholdelse af kommunens vejbelysning udløber primo 2017. Ny aftale skal indgås, hvorfor der har været afholdt licitation.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indgås aftale om drift og vedligehold af vejbelysningen med tilbudsgiver C for en fireårig periode med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes igangværende aftale med entreprenør for drift og vedligehold af kommunens vejbelysning udløber ved udgangen af januar 2017. Dragør kommune har derfor iværksat udbud af drift og vedligehold af vejbelysningen for en ny 4-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Der er blevet afholdt licitation den 9. december 2016. De indkomne tilbud fordelte sig med priser, som følger:

  Tilbudsgiver A: 2.596.089,67 kr.

  Tilbudsgiver B: 2.078.533,60 kr.

  Tilbudsgiver C: 1.711.860,00 kr.

  Tilbudsgiver D: 1.613.730,00 kr.

  Af de 4 tilbudsgivere har tilbudsgiver D haft forbehold i sit tilbud. Forbeholdene er evalueret i lukket bilag 1. Tilbuddene er i øvrigt gennemgået, og forvaltningen indstiller på baggrund heraf, at tilbudsgiver C tildeles opgaven, jf. i øvrigt evalueringen i lukket bilag 2.

  Kontrakten forventes igangsat pr 1. marts 2017. Forvaltningen har aftalt med nuværende kontraktholder at fortsætte en ekstra måned på nugældende betingelser.

  Samarbejdet med nuværende kontraktholder fortsættes i øvrigt under alle omstændigheder, idet denne tidligere har vundet og er i færd med entreprisen om energirenovering af kommunens vejbelysning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vindende tilbud har en størrelse, så det kan rummes indenfor forvaltningens nuværende driftsbudget til vejbelysning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Vedligeholdelse af kommunale bygninger, tildeling af opgaven
  Sagsid.: 12/1417

  RESUMÉ:

  Der er gennemført prækvalifikation, udbud og forhandling om kontrakt på vedligehold af kommunens bygninger for de næste 4 år.

  Der skal tages stilling til udbudsresultatet hvor 1 entreprenør indstilles som vinder af kontrakten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Entreprenør C tildeles opgaven med vedligeholdelse af Dragør Kommunes bygninger fra februar 2017 til udgangen af januar 2021.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. september 2015 godkendt

  et udbud på drift og vedligehold af kommunale bygninger, i hovedentreprise med forhandling efter forudgående prækvalifikation.

  Der har været 14 firmaer som har søgt om at byde på opgaven.

  5 firmaer blev prækvalificeret og indbudt til at give tilbud.

  De 5 firmaer har herefter præsenteret deres tilbud og uddybet deres partnerskabsbeskrivelse.

  Efter vurdering blev de 3 bedste firmaer indbudt til videre forhandling, og til at afgive endeligt tilbud.

  I denne forhandlingsrunde har firmaerne haft mulighed for at forbedre deres tilbud i både pris og beskrivelse.

  De tilbud der er indkommet er alle vurderet ud fra de kriterier som er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor tilbuddene vurderes ud fra underkriterierne økonomi 50%, organisation og internt samarbejde samt CV 25% og partnerskabsbeskrivelse 25%. Det er udelukkende ud fra udbudsmaterialet, at tilbuddene kan vurderes.

  Samlet set er det entreprenør C som er kommet med det tilbud som har fået den højeste bedømmelse ud fra kriterierne ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” og derfor indstilles til at få tildelt kontrakten.

  Den samlede vurdering af tilbuddene fremgår at vedlagte notat fra Bascon A/S.

  Det kan oplyses, at udbuddet er ændret i forhold til tidligere udbud. Kontrakten omfatter nu vedligeholdelsesarbejder op til 100.000 kr. mod tidligere 300.000 kr. Det betyder at opgaver over 100.000 kr. kan udbydes i særskilt konkurrence.

  Tidligere blev ca. 85 % af alle vedligeholdelses opgaver udført inden for driftsaftalen. Fremover forventes ca. 50 % af opgaverne at blive udført inden for driftsaftalen og 50 % udbydes særskilt. Der er således mulighed for at en bredere kreds af entreprenører kan udføre opgaverne.

  LOVE/REGLER:

  Tilbudsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger. Vedligeholdelsen sker inden for de afsatte budgetter.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Indkøbspolitik for Dragør kommune

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  For stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen stemmer imod, da vi ikke finder at det er det optimale valg og KB bør have en generel drøftelse af styringen af vedligehold af bygninger, samt betingelser for udbud.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra T:

  At Entreprenør C tildeles opgaven, men at aftaleperioden forkortes til 2 år og evalueres efter det første år.

  For stemte: 4 (T)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T ønsker principielt ikke, at drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme skal ske som en totalentreprise. Derudover mener vi, at en aftaleperiode på 4 år er for lang. Liste T ønsker, at drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme skal ske efter ”Gentofte-modellen”, der er karakteriseret ved større professionalisme, større fleksibilitet og meget bedre mulighed for at lokale virksomheder kan få del i opgaverne.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 12 (A+I+O+T+V)

  Imod stemte: 2 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen stemmer imod, da vi ikke finder, at det er det optimale valg, og KB bør have en generel drøftelse af styringen af vedligehold af bygninger, samt betingelser for udbud.

  Bilag

 • 8
  Forslag til lokalplan 77 -for en ny tennishal ved Engvej
  Sagsid.: 16/2755

  RESUMÉ:

  Der skal behandles et forslag til lokalplan 77, der vil muliggøre opførelsen af en ny tennishal ved Strandengens SFO, ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til Lokalplan 77, for en ny tennishal ved Engvej, vedtages, i henhold til planlovens § 24, og fremlægges til offentlig debat i 8 uger, med mulighed for at kommentere forslaget.

  2.

  at

  de 2 modtagne indsigelser, behandles i sammenhæng med eventuelle øvrige kommentarer til lokalplanforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagens forhistorie

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016, at der skulle indledes en dialog med Dragør Tennis, om tilbageførsel af et tidligere aftalt mageskifte, således at en ny tennishal kunne placeres under hensyn til en optimal udnyttelse af bydelsparken og i harmoni med omgivelserne.

  Der skulle således udpeges et nyt byggefelt til en tennishal, med en anden placering end foreskrevet i den for området gældende Lokalplan 49.

  Efter drøftelser med Dragør Tennis besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. august 2016, at tilbageføre et areal, som Dragør Tennis fik brugsretten til, og som kunne anvendes som et eventuelt fremtidigt byggefelt for en ny tennishal, jf. oversigtskortet bilag 1.

  Betingelsen var at der kunne tilvejebringes det fornødne plangrundlag, som muliggjorde opførelsen af hallen.

  Tennishallens placering

  By-, Erhvervs- og Planudvalget behandlede sagen den 1. november 2016, og besluttede at der skulle udarbejdes et forslag til en ny lokalplan, der indeholdt muligheden for at opføre en ny tennishal på det pågældende byggefelt, ved Strandengens SFO.

  Tennishallens fremtræden

  Med hensyn til tennishalens omfang og fremtræden, havde kommunalbestyrelsen på mødet den 21. juni 2016 godkendt et skitseprojekt, der beskrev en hal i en højde på 11,8 m og med facade- og tagbeklædning i mørke stålplader. Kommunalbestyrelsen fandt, at den beskrevne hal fremtrådte i harmoni med omgivelserne og at hallens konstruktionsprincip samt hallens materiale- og farvevalg kunne godkendes, i henhold til den gældende Lokalplan 49, pkt. 5.2.

  Ved By-, Erhvervs- og Planudvalgets behandling af sagen den 1. november 2016 besluttede udvalget endvidere, at dette skitseprojekt for den nye tennishal, skulle lægges til grund for det kommende lokalplanforslag.

  Der fremlægges hermed Forslag til lokalplan 77 for en ny tennishal ved Engvej (bilag 2), til udvalgets behandling.

  Lokalplanforslagets videre behandling

  Den lovbestemte procedure for forslagets behandling er herefter, at kommunalbestyrelsen vedtager forslaget, med henblik på en offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger, hvor der er mulighed for at kommentere og fremsende indsigelser mod forslaget.

  Efter fristens udløb forelægges lokalplanforslaget kommunalbestyrelsen, tillige med eventuelle indkomne kommentarer og indsigelser, med henblik på en eventuel endelig vedtagelse af lokalplanen.

  Lokalplanforslagets indhold

  Lokalplanforslaget indeholder de samme typer anvendelser(institutions-, sports- og fritidsformål) og de samme bebyggelsesmuligheder, som den hidtil gældende Lokalplan 49.

  Det reviderede plangrundlag består alene i en ændret placering af tennishallen, og derved en mere regulær afgrænsning af bydelsparken, der tillige forøger sit areal med ca. 3.600 m2 til sammenlagt 17.000 m2. Der henvises til lokalplanforslagets oversigtskort side 4.

  I forhold til de hidtil gældende planer for tennishallens placering, vil den nye placering, ca. 20 m fra skellet til villaområdet langs Strandjægervej, påvirke disse villaer visuelt.

  En eventuel vedtagelse af den endelige lokalplan 77 vil indebære en ophævelse af den nugældende Lokalplan 49.

  Aktuelle indsigelser

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets beslutning den 1. november 2016, om at igangsætte en ny lokalplanlægning af tennishallen, er der modtaget 2 indsigelser mod hallens planlagte placering.

  1) Grundejerforeningen Strandjægervej opponerer mod hallens placering og højde og kommenterer, dels nogle miljømæssige aspekter ved naboskabet til lufthavnen, og dels behandlingen af overskudsjord ved et eventuelt halbyggeri (bilag 3)

  2) Der er indsat en værge for ejeren af ejendommen Strandjægervej 47, som generelt opponerer mod den planlagte hal (bilag 4).

  Vurdering

  Det er administrationens vurdering, at de 2 indsigelser bør indgå på lige fod med eventuelle andre indsigelser, der kan fremkomme i forbindelse med lokalplanforslagets formelle offentliggørelse, og derved indgå i den videre behandling af sagen.

  Det skal bemærkes, at Grundejerforeningen Strandjægervej er gjort opmærksom på, at byplanvedtægt 9 blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 49 i 1999, og at udvalget den 1. november 2016 besluttede, at spørgsmål om håndtering af overskudsjord skulle afklares i forbindelse med lokalplanens eventuelle vedtagelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  A forslår at gældende lokalplan ændres så halbyggeri udgår.

  For stemte:

  6 (A+C+O+I+V)

  Imod stemte:

  1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

  Liste T beklager, at den påtænkte tennishal ikke kan placeres i tilknytning til Dragør Tennis" klubhus og deres tennisbaner.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) genfremsatte protokoltilføjelse fra BEPU møde den 10. januar 2017.

  Liste T beklager, at den påtænkte tennishal ikke kan placeres i tilknytning til Dragør Tennis klubhus og deres tennisbaner.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at Dragør Tennis ikke får mulighed for at opføre en hal i tæt tilknytning til deres klubhus og udendørsbaner.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af lovlig fastsættelse af takster for vand og spildevand 2017
  Sagsid.: 17/58

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, og kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven. Indtægter fremgår af side 1 og det overordnet budget fremgår af side 5 i de 2 bilag ”Afgørelse for HOFOR Spildevand Dragør A/S” og ”Afgørelse for HOFOR Vand Dragør A/S”.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S skal i henhold til loven fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende fastsættelsen.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2017 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af bilag ”takster 2017”.

  Takstfastsættelsen for 2017 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Den samlede takst stiger med 4 % 2017 i forhold til 2016.

  Vandafledningsbidraget falder med 1,76 kr. i forhold til 2016, hvilket først og fremmest skyldes, at der i 2016 var en ekstraopkrævning som følge af for lidt opkrævet i 2014.

  Vandprisen er i 2017 4,36 kr. højere end i 2016. Dette skyldes reguleringer i forhold til tidligere år og et større investeringsbehov til renovering af ledningsnettet samt arbejdet med vandværker og kildepladser.

  Vejbidraget er budgetteret til 349.000 kr.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster er vedlagt.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  Klimatilpasning, skybrudssikring, rent drikkevand og opretholdelse af en stabil forsyning er blandt fokusområderne i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2017 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe (T):

  Liste T ønsker, at Dragør Kommunes vand- og vandafledningspriser konvergerer til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner og det harmonerer ikke med en stigning på 4%.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  For stemte:             9 (A+C+O+V)

  Imod stemte:           5 (I+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T beklager, at det ikke er kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune, som beslutter vand- og spildevandsprisen for borgerne. Liste T mener, at målsætningen for vand- og spildevandsprisen skal konvergere til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner og at processen vedr. prisfastsættelse skal gøres meget mere gennemskuelig.

  I tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Bilag

 • 10
  Lovliggørelse af vinduer i Dragør gamle bydel
  Sagsid.: 16/892

  RESUMÉ:

  Behandling af ansøgning om dispensation til at bevare 2 vinduer i udhus, Bymandsgade 10, der er isat i strid med lokalplanens bestemmelser om udformning af vinduer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget beslutter hvilken af følgende 4 fremgangsmåder, der skal effektueres ved lovliggørelse af vinduerne:

  1.

  at

  der meddeles dispensation som ansøgt til bibeholdelse af de isatte vinduer med isoleringsruder,

  eller

  2.

  at

  der meddeles dispensation, med vilkår om, at der tinglyses en deklaration om udskiftning af vinduerne ved næste ejerskifte,

  eller

  3.

  at

  der meddeles dispensation, med vilkår om, at der tinglyses en deklaration om udskiftning af vinduerne indenfor 1 år,

  eller

  4.

  at

  der meddeles afslag på dispensation med henblik på umiddelbar lovliggørelse ved udskiftning af vinduerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har fra ejerne af ejendommen Bymandsgade 10 modtaget en ansøgning af 5. november 2016 om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan 25, til at bibeholde vinduer, der er isat i strid med bestemmelserne i lokalplanen om vinduers udformning (bilag).

  Det drejer sig om 2 vinduer i et grundmuret udhus ud mod Bymandsgade, der uden forudgående tilladelse er udført med udvendige isoleringsruder.

  Lokalplanen foreskriver således,

  - at vinduer skal udføres traditionelt med plant glas i kitfalse med tynde sprosser i de udvendige rammer,

  - at der ikke må anvendes udvendige isoleringsruder, men gerne isoleringsruder indvendigt koblede,

  - at vinduerne skal udføres med traditionelle hjørnebåndshængsler.

  Udskiftningen er påtalt af nabo og Dragør Bevaringsnævn.

  I en dialog med ansøger fremkom efterfølgende et forslag om at give en frist på 1 år til at udskifte vinduerne i overensstemmelse med lokalplanen, ved tinglysning af deklaration herom.

  Ejerne tilkendegav imidlertid at være sindet at udskifte vinduerne i løbet af vinteren 2016/2017.

  Som det fremgår af den aktuelle ansøgning ansøger ejer nu om dispensation fra lokalplanen til at bibeholde vinduerne, mod at foretage visse tilpasninger af vinduet.

  Begrundelsen herfor er primært, at ejerne finder, at en meromkostning på 50.000 kr. til nye vinduer ikke ses at stå i forhold til udhusets værdi.

  Det kan oplyses, at der i en lignede sag fra 1995 af det daværende Driftsudvalg blev meddelt dispensation til ikke-godkendte vinduer med isoleringsruder, mod at vinduerne blev bragt i overensstemmelse med lokalplanen senest ved ejerskifte.

  Ved møde i Dragør Bevaringsnævn den 6. december 2016 blev sagen drøftet. Nævnet besluttede her at udtale:

  ”Af hensyn til præcedens henstiller Nævnet til kommunen at genvurdere, om der kan anvendes mere effektive retsmidler til at få forholdene bragt i orden.” Udtalelsen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

  Bestemmelser om udformning af vinduer fremgår af lokalplanens §§ 7.7 og 7.7.1.

  Ansøgningens begrundelse om forholdet mellem omkostninger til udskiftningen i forhold til udhusets værdi, har relation til det forvaltningsretlige princip om ”proportionalitet”.

  Proportionalitetsprincippet indebærer, at der skal være et rimeligt formål mellem en afgørelses mål og dens midler; det vil sige, at en afgørelse ikke må være mere vidtgående end det formål, som forfølges/ønskes opnået, tilsiger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Forslag fra Asger Larsen (I)

  Ad. 1

  For stemte:

  3 (O+I)

  Imod stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Allan Holst (A)

  Ad. 4

  For stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra I (svarende Ad 1):

  For stemte: 3 (I+O)

  Imod stemte: 11 (A+C+T+V)

  Faldet.

  Forslag fra A (svarende til Ad 4)

  For stemte: 11 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 3 (O+I)

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Ansøgning om dispensation til helårsbeboelse
  Sagsid.: 16/3339

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning om dispensation til at bebo et sommerhus, Rosenlundsvej 19, hele året.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ansøgningen til dispensation til helårsbeboelse ikke imødekommes, da der ikke ses at foreligge sådanne særlige forhold, som kan begrunde en dispensation, jf. planlægningsnotat 01.15, retningslinje nr. 5.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning af 22. november 2016, om dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2, til at bebo sommerhuset Rosenlundsvej 19, hele året (bilag 1)

  Ansøger har ejet sommerhuset siden 1.3. 2015 og har gennem mange år har haft deres gang i området. De er aktive i Grundejerforeningen Kongelunden, som henholdsvis kasserer og bestyrelsesmedlem, og har et stort socialt netværk i området. De bor aktuelt i Tårnby Kommune.

  Fortilfælde

  Der er gennem de senere år behandlet en række dispensationsansøgninger om helårsbeboelse i Rosenlund. Det pågældende udvalg har i alle tilfælde fundet at en ansøgning, hvor der ikke forelå andre konkrete dispensationsbegrundelser, kunne imødekommes, idet det blev vurderet, at der forelå ganske særlige forhold i form af ansøgers bidrag til Rosenluns sammensatte og unikke karakter. Dispensationerne blev i alle tilfælde gjort tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen ville søge en afklaring af muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  Der forelå en dispensation til helårsbeboelse til den tidligere ejer af ejendommen Rosenlundsvej 19. Denne dispensation er nu bortfaldet.

  Vurdering

  Forvaltningen henviser til baggrundsnotat 01.15, der er vedhæftet som bilag 2, og som redegør for forudsætningerne for at kunne meddele dispensation i henhold til planlovens § 40 stk.2. Forvaltningen vurderer, at der i den pågældende ansøgning ikke foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde en dispensation til helårsbeboelse, jf. pkt. 1 - 5, i baggrundsnotatet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 40.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+I+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  A genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  At ansøgningen om dispensationen imødekommes, idet det vurderes at der foreligger ganske særlige forhold i form af ansøgerens bidrag til Rosenlunds sammensatte og unikke karakter.

  Dispensationen gøres tidsbegrænset til 10 år, hvor Kommunalbestyrelsen vil søge en afklaring om muligheden for at få ændret områdets status til helårsområde.

  For stemte:             7 (A+O+V)   

  Imod stemte:           7 (C+I+T)

  Faldet.

  Bilag

 • 12
  Beslutning om kildesortering af bioaffald fra husstande fra september 2018
  Sagsid.: 16/3629

  RESUMÉ:

  I forbindelse med udbud af indsamling af affald skal der træffes beslutning om den fremtidige indsamling af affald ved husstanden, herunder sortering af bioaffald.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der indføres indsamling af bioaffald til genanvendelse fra september 2018 for villaer, rækkehuse, institutioner og at der i 2019 tages stilling til om der også skal indføres kildesortering af bioaffald i etageboliger mv

  Eller

  2.

  at

  nuværende affaldsordninger udbydes uændret

  3.

  at

  der indføres mulighed for at borgerne kan aflevere pap og karton i papirindsamlingen

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen er i gang med at udarbejde nyt udbud af indsamlingen af affald i Dragør Kommune. Udbuddet udarbejdes og gennemføres som tidligere i samarbejde med Tårnby Kommune for at begge kommuner kan opnå stordriftsfordele. Den nye kontrakt vil træde i kraft til september 2018 men udbydes i foråret 2017. Tidsplanen giver mulighed for at entreprenøren kan nå at indkøbe nye skraldebiler med dobbeltkammer til samtidig indsamling af bioaffald og restaffald.

  I affaldsplan 2016 er det besluttet, at kommunalbestyrelsen i 2016 skal tage endelig stilling til spørgsmålet om kildesortering af bioaffald fra husstande i Dragør Kommune.

  Beregninger med baggrund i nutidspriser viser, at der må forventes en prisstigning på ca. 10 % på dagrenovationsordningen ved fastholdelse af de nuværende ordninger, mens der må forventes en besparelse på ca. 15 % ved at overgå til en to-delt indsamling af bio- og restaffald via en 14-dages tømning. Ved at implementere ordningen forventes målsætningen i affaldsplanen at kunne realiseres og omsætningen i ARC kan fastholdes. Endvidere vil det være muligt at opnå stordriftsfordele ved et fælles udbud med Tårnby Kommune, som forventer at etablere en tilsvarende ordning i det kommende udbud.

  I dag indsamles dagrenovation i en sæk som forbrændes på ARC. I regeringens ressourceplan fra 2013 er der krav om at genanvendelsen fra husstande skal øget til mindst 50 % fra 2020. For at opnå kravet skal den organiske affald kildesorteret og indsamles separat og afleveres til bioforgasning. Kravet gælder for alle kommuner under et.

  Det vurderes, at Dragør kommune kan opfylde kravet ved at indføre kildesortering for alle helårsboliger, herunder villa- og rækkehuse i Dragør.

  En ordning for kildesortering er blandt andet etableret i Egedal Kommune med en 14-dages afhentning i plastbeholdere. Egedal Kommune realiserede de 50 % genanvendelse i henhold til målsætningen i 2015. Frederiksberg, Københavns og Tårnby Kommune forventer at etablere en indsamling senest i 2018 med henblik på at indfri målsætningen.

  Hvordan ser ordningen ud?

  I forbindelse med det nye udbud af indsamling af affald i Dragør Kommune er det vigtigt for de bydende, at der er taget beslutning om de fremtidige ordninger, således at renovatøren kan give den mest fordelagtige pris på ydelsen. Derfor er der regnet på et scenarie, hvor Dragør Kommune går fra en ugentlig sækketømning til 14-dages indsamling af restaffald og bioaffald, samt indsamling af mindre pap og karton i papirsækken/beholderen med indsamling 1 gang om måneden.

  Mængden af papir som indsamles er faldende mens mængden af pap og karton i husholdningerne er stigende. Der er fortsat lovkrav om separat husstandsindsamling af papir. Det er muligt at indsamle begge affaldstyper i papirindsamlingen. Afsætning af blandet papir og pap vil give en mindre indtægt men det vurderes at tabet vil modsvares at større mængder og dermed give uændret indtægt for kommunen. Borgerne vil derimod opleve en serviceforbedring.

  Hvad vil det koste?

  Ifølge COWIs beregninger må der forventes, at en uændret ordning medfører en prisstigning på ca. 64 kr. per år per havebolig.

  Såfremt der etableres en 14 dages indsamling af bioaffald og restaffald i en to-delt plastbeholder kan der forventes et prisfald på ca. 98 kr. i forhold til den nuværende takst.

  Såfremt der indsamles affald i et 2-delt sækkestativ forventes der en prisstigning på ca. 132 kr. per husstand i forhold til de nuværende omkostninger. Det er i beregningen antaget, at Dragør Kommune finansierer opstartsomkostninger med indkøb af et dobbelt sækkestativ.

  Hvorfor skal vi tage stilling til kildesortering nu?

  Ved fastlæggelse af den fremtidige ordning for indsamling af affald ved haveboligerne vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at opnå de mest fordelagtige priser i det kommende udbud, da der kan opnås stordriftsfordele ved et fælles udbud med Tårnby Kommune.

  Derudover kan de vedtagne målsætninger i affaldsplan 2015-2018 indfris og Dragør Kommune kan fastholde omsætningen i ARC på det nuværende niveau, idet affaldet afsættes via ARC. ARC vil dog opleve en mindre indtægt til forbrænding på ca. 1.500 - 2.000 ton bioaffald.

  Det vurderes, at en beslutning om kildesortering af bioaffald i øvrigt vil ligge i tråd med ARC"s ejerkommuners strategi om at vedtage en fælles plan om genanvendelse, da Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune har besluttet at etablere en ordning for kildesortering af bioaffald.

  Det vil være nødvendigt at fastholde muligheden for fortsat at benytte sækkestativer da ikke alle ejendomme kan benytte 2-delt plastbeholdere på hjul pga adgangsforhold. Investering i to-delt sækkestativer kan finansieres af opsparingen på renovationsområdet som udgør 6.6 mio. kr. i regnskab 2015.

  Den videre proces

  Godkendelse af udbudsmateriale forventes at ske på BEPU-mødet til februar 2017, udbuddet forventes at ske i april 2017 og godkendelse af ny kontrakt forventes at ske på møderne i maj/juni.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Etablering af kildesortering af bioaffald har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen, da ordningen er takstfinansieret. Det forventes at taksten kan nedsættes med ca. 98 kr. per år for ejendomme som vælger indsamling i plastbeholder men at ordningen vil blive ca. 132 kr. dyrere for ejendomme som vælger to-delt posetømning.

  Der er registreret stigende markedspriser i andre lignende udbud på indsamling af renovation i andre kommuner. Der må derfor forventes en stigning på taksten, hvis nuværende affaldsordning med ugetømning fortsættes uændret. Stigningen skønnes til ca. 64 kr. pr. husstand pr. år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Affaldsplan 2015-2018.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-01-2017

  Ændringsforslag til Ad. 1 fra Jerrik Walløe (C)

  C gruppen foreslår, at etageejendomme kommer med i kildesortering samtidig med øvrige.

  For stemte:

  4 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte:

  4 (A+C+T+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  2 (I+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til behandling i BEPU.

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Nedlæggelse af "Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune"
  Sagsid.: 16/3498

  RESUMÉ:

  ”Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune” bestyres af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget. Omkostningerne til administration af legatet overstiger nu de årlige uddelegerede beløb og forrentningen af legatet. Administrationen indstiller derfor, at udvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til nedlæggelse af ”Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune”,

  2.

  at

  såfremt tilladelse gives, vil legatet nedlægges og udbetales i 3 portioner med ca. 26.000 kr. i 2017-2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune” uddeles årligt til enlige eller ægtepar med børn, der har haft særlige vanskelige økonomiske kår. Indtil nu er der årligt uddelt ca. 5.000 kr. fra dette legat, som udmøntes efter ansøgning. Indstilling og vurdering af ansøgere foretages af Familieteamet og ledelse i Borger og Social.

  ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune”, er en sammenlægning af flere små fonde tilbage i 1982, og består nu af et samlet depot på 86.143 kr. Uddelegeringen af legatet bestyres af Dragør Kommunes Børne-, Fritids- og Kulturudvalg.

  Dragør Kommune er af både Civilstyrelsen, kommunens revisor og Nordea anbefalet at nedlægge legatet og udbetale kapitalen. Nordea varetager generelt opgaven med at aflægge regnskaber for kommunens fonde, herunder ”Fælleslegatet for værdige trængende i Dragør Kommune”.

  Grunden til, at Dragør Kommune anbefales at nedlægge legatet, skyldes dels legatets depotstørrelse, dels at uddelegeringen af midlerne fra legatet ikke er større, samt at administrationsomkostningerne overstiger de årlige uddelte beløb og forretningen af depotet.

  Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen at nedlægge fonde eller legater. Administrationen indstiller derfor, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  Såfremt Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legatet, vil administrationen indstille, at legatet udbetales. Ved en nedlæggelse af legatet vil der, alt efter kurs og gebyrer ved opgørelse, forventes at være omkring 80.000 kr. til rådighed. Det indstilles at legatet udbetales i 3 portioner med ca. 26.000 kr. i 2017-2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2016.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2016.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2016.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-01-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1.+2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB

  Ole Hansen (A) var stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU den 11. januar 2017.

  Liste T foreslår, at forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Faldet

  Ad. 1.+2.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  At forvaltningen kommer med et oplæg på billigere fondsadministration og fælles administration for Fælleslegat for værdige trængende i Dragør Kommune, Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers Fond og hvad der i øvrigt må være af fonde i Dragør.

  For stemte: 4 (T)

  Imod stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU (Ad 1+2)

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Godkendt.

 • 14
  Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 16/369

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget har den 3. marts 2016 godkendt og sendt kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Sagen har været behandlet den 7. april og den 9. maj 2016, hvor sagen blev besluttet udsat til værdighedspolitikken er godkendt.

  Værdighedspuljen er udmøntet og er blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne, som blev behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2016. Social- og Sundhedsudvalget har her godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringsfristen er udløbet, og der er ikke indkommet høringsvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 3. marts 2016 godkendt, at kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  På mødet den 3. marts 2016 vedtog udvalget få justeringer i udvalgte formuleringer i kvalitetsstandarden. Disse justeringer er indarbejdet og fremgår af vedlagte kvalitetsstandard.

  Social- og Sundhedsudvalget beslutter på mødet den 9. maj, i overensstemmelse med Ældrerådets høringssvar, at udsætte godkendelsen af kvalitetsstandarderne for ældreplejen for at indarbejde udmøntningen af midler afsat til en værdig ældrepleje i Finansloven for 2016. Værdighedspuljen tildeles kommunerne i 2016 til 2019. Efter endelig status i 2019 vil midlerne herefter blive tildelt via bloktilskuddet til kommunerne.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. juni 2016, at værdighedspuljen skal udmøntes til ekstra rengøring til borgere, der modtager praktisk hjælp og flere bad til borgere, der modtager personlig pleje.

  Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 31. oktober 2016 godkendt, at den reviderede udgave af kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådet og Handicaprådet har fået tilsendt den reviderede udgave af kvalitetsstandarder for rehabilitering samt praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i høring.

  Ældrerådet og Handicaprådet havde ingen bemærkninger og kvalitetstandarden anbefales hermed til endelig godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter Servicelovens §§ 83, 83 og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kvalitetsstandarderne er tilrettet i overensstemmelse med udmøntningen af værdighedspuljen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes værdighedspolitik, ældrepolitik samt sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. januar 2017.

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-01-2017

  Anbefalet over for ØU/KB.

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Svend Mathiasen (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Statsforvaltningens udtalelse vedrørende bygningstilskud til private institutioner
  Sagsid.: 16/996

  RESUMÉ:

  Statsforvaltningen, Tilsynet har i brev af 12. december 2016 udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommunes administration af reglerne i relation til bygningstilskud til privatinstitutioner ikke er i overensstemmelse med dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16. Dragør Kommune skal senest den 12. februar 2017 meddele, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at meddelelsen til Statsforvaltningen tages til efterretning

  2. at bygningsbidraget for 2014, 2015 og 2016 reguleres i henhold til afgørelsen, og at reguleringen afholdes inden for dagtilbudsområdets budget i 2016

  3. at reguleringen for 2017 behandles på 1. budgetopfølgning i 2017

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune redegjorde overfor Statsforvaltningen i august 2016 for udregning af bygningstilskud til den private daginstitution Eventyrhuset.

  Sagen var på kommunalbestyrelsens møde den 25. august 2016.

  Statsforvaltningen, Tilsynet har i brev af 12. december 2016 udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommunes administration af reglerne i relation til bygningstilskud til privatinstitutioner ikke er i overensstemmelse med dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16.

  Dragør Kommune skal senest den 12. februar 2017 meddele Statsforvaltningen samt den private daginstitution Eventyrhuset, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

  Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Kommunes administration af reglerne i relation til bygningstilskud til privatinstitutioner ikke er i overensstemmelse med dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16, eftersom tilbagefaldsreglen ikke finder anvendelse, når der er en selvejende daginstitution i kommunen, og denne selvejende daginstitution modtager tilskud til de ejendomsrelaterede udgifter.

  Statsforvaltningen har anmodet kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

  Til orientering beregnes bygningstilskud i henhold til tilbagefaldsreglen med 4,1 % af bruttodriftsudgifterne. Når der er et selvejende dagtilbud i kommunen udregnes bygningstilskuddet til den private daginstitution i forhold til kommunens ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i den selvejende daginstitution.

  Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at Dragør Menighedsbørnehave er en selvejende daginstitution i dagtilbudslovens forstand, og at den selvejende daginstitution har aftalt finansiering fra kommunen af de ejendomsrelaterede udgifter, hvorefter bygningstilskuddet til den private daginstitution Eventyrhuset skal fastsættes, så det svarer til kommunens ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i den selvejende daginstitution Dragør Menighedsbørnehave.

  Administrationen har på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse ændret i udregningen af bygningstilskuddet til den private daginstitution Eventyrhuset.

  Da der er en forældelsesfrist på tre år for krav som dette, regulerer Dragør Kommune de seneste tre års bygningsbidrag.

  Den samlede difference er på i alt 754.508,48 kr. (261.812,44 kr. i 2014; 234.030,16 i 2015; 258.665,88 i 2016).

  For 2016 gør sig gældende, at det er budgettal, der afregnes efter, hvorfor administrationen i forbindelse med regnskabet 2016 for den selvejende daginstitution Dragør Menighedsbørnehave justerer udbetalingen. Denne justering og udbetaling vedrørende 2017 vil indgå i første budgetopfølgning.

  Administrationen meddeler Statsforvaltningen, at afgørelsen tages til efterretning i forhold til fremtidige beregninger, og at der afregnes Eventyrhuset for de seneste tre år, som oplyst ovenfor.

  I 2017 fastsættes bygningsbidraget til den private daginstitution Eventyrhuset på baggrund af de forventede ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i den selvejende daginstitution Dragør Menighedsbørnehave.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudslovens § 37 og dagtilbudsbekendtgørelsens § 16.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en difference på i alt 754.508,48 kr., der afholdes indenfor det afsatte budget til dagtilbudsområdet i budget 2016.

  Reguleringen for 2017 behandles på 1. budgetopfølgning i 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Punktet skal videreføres til KB.

  Anbefales overfor KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Ad 1:

  Taget til efterretning.

  Forslag fra C til Ad 2:

  At indstillingen godkendes. Sagen forelægges på ny i udvalget for sagsbehandling af tilskud for tidligere år der går mere end tre år tilbage.

  Godkendt.

  Ad. 3:

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Politisk milepælsplan
  Sagsid.: 12/1397

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelagt en oversigt over større verserende sager (milepælsplanen).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at milepælsplanen tages til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget fik i oktober 2016 forelagt den seneste milepælsplan, som blev taget til efterretning.

  Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling.

  Milepælsplanen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Milepælsplanen tages til efterretning med bemærkning om at evaluering af digitaliseringsstrategien indsættes.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Forslag fra Liste T - Altandørskviste på ejendom i Dragør gamle by
  Sagsid.: 17/142

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 14. januar 2017 anmodet om at få følgene på dagsordenen:

  ”Altandørskviste på ejendom i Dragør gamle by.

  Kære forvaltning,

  Jeg vil gerne have dette BEPU-dagsordenspunkt på KB-dagsordenen d. 26.1.2017.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Sagen udgik af dagsordenen.

  Bilag

 • 18
  Forslag fra Liste T - Situationen på skoleområdet
  Sagsid.: 17/141

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 16. januar 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T ønsker følgende forslag på KB-dagsordenen d. 26.1.2017:

  Situationen på skoleområdet

  Liste T ser med bekymring på situationen på skoleområdet. Senest har flere lærere på Dragør Skole Syd opsagt deres stilling og det er efter vores vurdering ikke den sidste opsigelse, der er på vej.

  Liste T ønsker, at kommunalbestyrelsen drøfter akutte tiltag, der kan kompensere for følgerne af opsigelser m.m.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at sagen oversendes til videre drøftelse i BFKU, hvor der samtidig oplyses om ophør i lærergruppen på de tre matrikler siden seneste opgørelse.

  For stemte: 10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme: 4 (T)

  Godkendt.

 • 19
  Meddelelse - Decisionsskrivelse for regnskab 2015
  Sagsid.: 17/73

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2015, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har før jul modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2015 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Administrationen har i uge 1 været i dialog med STAR, kommunens revisionsfirma BDO samt Tårnby Kommune.

  Efter aftale med STAR er deadline for modtagelse af redegørelsen fra Dragør Kommune rykket til 1. februar 2017.

  Administrationen vil samtidig gennemgå 26 sager, der omhandler udbetaling af ledighedsydelser.

  Der vil fortsat være løbende dialog med Tårnby Kommune og BDO omkring det videre samarbejde med Tårnby Kommune samt den videre procesoptimering på STAR’s bemærkninger.

  Administrationens besvarelse på decisionsskrivelsen forelægges til politisk orientering på møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar 2017.

  Decisionsskrivelsen fra STAR er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik. 

  Lov om Aktiv Beskæftigelse. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. januar 2017

  Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2017

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-01-2017

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 20
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Der var et spørgsmål fra Kristine Bak:

  I forhold til sagen om fastsættelse af takster for vand og spildevand, blev der spurgt om borgmesteren vil sørge for større gennemsigtighed i sagsfremstillingen inden næste behandling af den tilsvarende sag vedr. HOFOR?

  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.