Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. april 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Liste T trak punkt 17 "Forslag fra T - Flotel" fra dagsordenen.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Regnskab 2016 - oversendes til revisionen
  Sagsid.: 17/983

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2016 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2016 til revisionen

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2016 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne som fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar mv.

  Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2016 på 128,2 mio. kr.

  Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2016, det korrigerede budget 2016 samt regnskabet for 2016.

  Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 3,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et overskud på 102,5 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og budgettet er 99,0 mio. kr. Dette dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

  På anlægssiden indgår salg af jord og bygninger. Anlægsudgifterne er 98,9 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært indtægten for salget af Vierdiget, som var budgetteret i 2016; men indtægtsført i 2015 i henhold til revisionens anbefaling.

  Indtægterne er samlet set 2,7 mio. kr. højere end budget, hvilket kan bl.a. henføres til ikke budgetteredeindtægter fra forskerskat og dødsboskat. De skattefinansierede driftsudgifterne blev i alt 2,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

  Renteudgifterne blev 4,3 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes indfrielse af SWAP-lån, der ikke var budgetteret.

  Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 182,1,8 mio.kr. ekskl. lån til ældreboliger ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden med 16,2 mio. kr. i forhold til starten af året.

  Regnskabet for 2016 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2016 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2016 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 24. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2016

  Bilag

 • 4
  Budget til udskiftning af IT-udstyr i hele kommunen
  Sagsid.: 17/1005

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler udskiftning af samtlige kommunens PC’ere (ca. 575 stk.) og tilhørende nødvendige softwareændringer m.m. Udskiftningen omfatter hele kommunen, dvs. både rådhus, skoler, dagsinstitutioner, plejehjem osv.

  INDSTILLING:

  Det indstilles,

  1. at der afsættes 2,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til løbende udskiftning af IT-udstyr

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal med jævne mellemrum udskifte den samlede mængde PC’ere (ca. 575 stk.) fordelt på alle kommunens arbejdspladser, dvs. både rådhus, skoler, daginstitutioner, plejehjem osv.

  Den seneste udskiftning skete i 2013, og det er nødvendigt at skifte udstyret igen i starten af 2018. Arbejdet med udskiftningen af udstyret startes op nu, for at kunne iværksætte den rette indkøbsprocedure.

  Administrationen vurderer, at hvis PC’erne ikke udskiftes i 2018, så vil brugeroplevelsen blive dårlig pga. mangler i både software og hardware. I sammenhæng med udskiftningen af PC’erne er der en række nødvendige udgifter til software, netværk, konfigurationer m.m. En mindre del af udskiftningen omfatter nyt IT-udstyr til den nye kommunalbestyrelse efter valget.

  Finansiering

  Tidligere har udskiftningen været finansieret med et fast årligt budget til leasing, men ved seneste udskiftning i 2013 blev budgettet ændret til en samlet engangsinvestering. For at sikre, at der ikke fremover løbende skal tages stilling til finansieringen, så foreslås det, at der igen lægges et fast beløb årligt ind i budgettet til leasing af udstyr.

  Alternativet ville være en engangsinvestering på ca. 8,7 mio. kr. i 2018, hvilket ville være en udfordring i forhold til det pres, der allerede er på anlægsrammen. Derfor foreslås en model med leasing, der holdes på omtrent samme budget fordelt på 4-årig cyklus for udskiftning.  Der vil være tale om en driftsudgift inden for servicerammen. Administrationen anbefaler denne model med et fast årligt budget, så der løbende kan planlægges den mest optimale proces og timing i udskiftningen af IT-udstyret.

  Uanset valget af model, så gælder det,

  · at indkøbene sker billigst muligt og under hensyntagen til eksisterende indkøbsaftaler.

  · at såfremt der kan indkøbes billigere end det afsatte budget, så tilfalder overskydende midler kassen og beløbet nedjusteres fremadrettet i budgettet.

  · at udskiftningen af alle kommunens PC’ere bør ske inden for et komprimeret tidsrum af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, udrulningen af identiske programmer og ensartetheden på tværs af kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være en årlig udgift på 2,2 mio. til udskiftning/leasing af IT-udstyr fra 2018 og frem.  Det er en driftsudgift inden for servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

 • 5
  SMS-kampagne for en højere valgdeltagelse til kommunalvalg 2017
  Sagsid.: 16/1471

  RESUMÉ:

  I sagen lægges der op til, at kommunen iværksætter en SMS-kampagne i forbindelse med kommunalvalg 2017 for at opnå en højere valgdeltagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at der udsendes en SMS dagen før brevstemmeafgivningens begyndelse med oplysning om muligheden for at brevstemme.

  2.

  at der udsendes en SMS dagen før valgdagen med oplysning om, at valgstederne åbner kl. 08.00 og vælgerne skal huske valgkortet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  For stemte:             14 (A+C+O+T+V)             

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  KL vil i forbindelse med kommunalvalget i 2017 gøre en indsats for at fastholde den høje valgdeltagelse fra sidste kommunalvalg. I samarbejde med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet relancerer KL den fælles kampagne ”Tænk dig om før du ikke stemmer”.

  Kampagnen er designet, så den er nem at bruge lokalt. Den kan stå alene eller integreres i en lokal indsats. Administrationen vil som i 2013 benytte de elementer i kampagnen som er gratis, eksempelvis webbannere, plakater, roll ups og eventuelt facadebannere.

  I Dragør Kommune har der ikke været tradition for administrativt at iværksætte selvstændige tiltag for en højere valgdeltagelse. Siden 2001 har valdeltagelsen ligget pænt over landsgennemsnittet ved de kommunale valg.

  2001

  2005

  2009

  2013

  Dragør (%)

  90,6

  77,7

  72,7

  78,7

  Landsgennemsnit

  85,0

  69,5

  65,8

  71,9

  Forskel

  5,6

  8,2

  6,9

  6,8

  Fra 2005 ses en svag aftagende forskel mellem stemmeprocenten på landsplan og i Dragør Kommune.

  I bilaget ”Inspirationskatalog – Kommunalvalg 2017” er der eksempler på kommunale tiltag og nogle af de vigtigste konklusioner fra den seneste valgforskning. Her fremgår det blandt andet, at SMS-indsatser er omkostningseffektive.

  Det foreslås derfor, at der udsendes en eller flere SMS’er med opfordring til at stemme.

  I 2013 var der 10.712 stemmeberettigede vælgere og med en pris på 0,20 kr. pr. SMS kan samtlige vælgere i kommunen modtage en SMS med opfordring til at stemme for under 2.200 kr.

  Det er administrationens vurdering, at antallet af SMS’er skal holdes på et lavt niveau, dels for ikke at skabe utilfredshed hos borgerne og dels for at SMS-kampagnen skal have effekt.

  Pr. 1. april 2016 er valglovgivningen blevet ændret på en række områder. Eksempelvis åbner valgstederne allerede kl. 08.00 og begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning er ændret fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret til tirsdagen 6 uger før valgdagen.

  Det foreslås derfor, at der dagen før vælgerne kan brevstemme, udsendes en SMS til samtlige stemmeberettigede vælgere med oplysning om, at det er muligt at brevstemme m.v.

  Desuden foreslås det, at der udsendes en SMS dagen før valgdagen med oplysning om, at valgstederne åbner kl. 08.00 og man skal huske valgkortet m.v.

  Der afsættes op til 5.000 kr. til dækning af udgifterne til SMS-kampagnen og beløbet afholdes inden for valgbudgettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der afsættes op til 5.000 kr. til dækning af udgiften til udsendelse af sms, og beløbet afholdes inden for valgbudgettet (den forventede udgift er ca. 4.200 kr.).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 6
  Strandparken - godkendelse af låneoptagelse
  Sagsid.: 17/929

  RESUMÉ:

  Boligselskabet Strandparken, afdelingerne 1,2,4,7,9 og 10 skal have udført en omfattende murerentreprise som bl.a. finansieres gennem låneoptagelse.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at Boligselskabet Strandparken optager lån på 24.135.128 kr. til murerentreprise i afdelingerne 1,2,4,7,9 og 10.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  For stemte:             14 (A+C+O+T+V)             

  Imod stemte:           1 (I)   

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede under punktets behandling.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har på vegne Strandparken afdelingerne 1,2,4,7,8,9 og 10 fremsendt ansøgning om, at Dragør Kommune godkender at der kan ske låneoptagelse for 24.135.128 kr.

  Låneoptagelsen skal dække murreparationer, murafstivninger, udvendig efterisolering, opfriskning af facader og udskiftning af vinduer m.m. i afdelingerne.

  Anlægsbudget for de enkelte afdelinger er vedlagt.

  Låneoptagelsen medfører ingen lejeforhøjelse, da arbejderne i sidste ende finansieres af henlæggelserne i dispositionsfonden.

  Der stilles ikke krav om kommunal garantistillelse.

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger foreskriver i § 116, stk. 1 nr. 4 og 10 at låneoptagelse med pantebrevsudstedelse ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da der er tale om nødvendig og hensigtsmæssige dispositioner i forhold til renovering og modernisering af bygningerne, anbefaler administrationen, at låneoptagelsen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen som bl.a. foreskriver at låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen før dispositionen kan finde sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  Der stilles ikke krav om kommunal garantistillelse for lånet, og låneoptagelsen medfører ingen huslejestigning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 7
  Dragør Søbad, renovering af skure
  Sagsid.: 13/1844

  RESUMÉ:

  Efter afslutning på renovering af de nederste dele af søbadet skal skurene renoveres. Det er dette rådighedsbeløb der søges frigivet.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til renovering af skure på Dragør Søbad, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I perioden 2013-16 er alt fra dæk og ned blevet renoveret på Dragør Søbad.

  Skurene indgik ikke i dette projekt, men er opført samtidigt med resten af badet for ca. 30 år siden og er derfor meget slidt. Især trænger tagpaptagene og træbeklædningen til en udskiftning.

  Samlet vurderes det, at søbadet har en restlevetid på 20-30 år, efter endt renovering.

  Derfor er der ansøgt om en samlet anlægsbevilling til renovering skure på badeanstalten, i budgettet for 2017 og 2018.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgettet for renovering af Dragør Søbad er der afsat følgende rådighedsbeløb:

  Til renovering af skure er der afsat følgende:

  2017. 600.000 kr.

  2018. 200.000 kr.

  Der er tidligere forbrugt:

  2012. 520.000 kr.

  2013. 1.184.000 kr.

  2014. 1.596.200 kr.

  2015. 1.290.000 kr.

  2016. 1.290.000 kr.

  I alt 5.880.200 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På samme måde som tidligere år vil søbadets brugere blive orienterede på møde og ved opslag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

 • 8
  Frigivelse - renovering af Hollænderhallen- etape 1
  Sagsid.: 16/2354

  RESUMÉ:

  I budget 2016-2019 er der afsat 13,3 mio. kr. til moderniseringen af Hollænderhallen over de næste 3 år. Herudover er der afsat ca. 2,5 mio. kr. i ESCO projektet til renoveringen.

  Der er udført udbud af opgaven og der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af facaderne på Hollænderhallen – etape 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til at gennemføre renovering af Hollænderhallen - etape 1 og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal over de næste 3 år ske en gennemgribende renovering af Hollænderhallens facader og indvendige overflader i idrætshallen.

  Renoveringen er delt op i 3 etaper.

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. september 2016 godkendte udvalget skitseforslaget som administrationen havde fået udarbejdet.

  Administrationen har udarbejdet endeligt projekt på etape 1 og projektet er blevet udbudt til 4 entreprenører.

  Renovering af Hollænderhallen – etape 1, omfatter efterisolering af facaderne på hallen, nyt vinduesbånd mod nord samt perforeret aluminiumsfacade mod syd.

  Udbuddet er udført i begrænset licitation uden prækvalifikation iht. til tilbudsloven, hvor tildelingskriteriet er laveste bud. 3 entreprenører afgav tilbud og det var Hald og Halberg A/S som var billigst.

  Indkommende tilbud fremgår af bilag. Tilbuddet er i overensstemmelse med det forventede budget til denne fase af renoveringen.

  Projektet forventes udført i perioden 26. juni 2017 til 15. september 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudgettet er der afsat 13,3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2016, 2017 og 2019 og der er afsat 2,5 mio. kr. i projektet ESCO til facadeprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 9
  Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 17/916

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 24. maj 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

  3.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  For stemte:             9 (A+C+O+V)                  

  Imod stemte:           5 (T)            

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke at Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S’s indtræden i HOFOR-samarbejdet har været til fordel for borgerne i Dragør Kommune. Liste T ønsker en klar målsætning om, at vandpriserne konvergerer til Tårnby niveau og at Dragør igen bliver selvforsynende med vandproduktion.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke at Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S indtræden i HOFOR-samarbejdet har været til fordel for borgerne i Dragør Kommune. Liste T ønsker en klar målsætning om, at vandpriserne konverterer til Tårnby niveau og at Dragør igen bliver selvforsynende med vandproduktion.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 24. maj 2016.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2016 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2016 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på t.kr. 28.492 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 48.172 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås, at Dragør Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. De prækvalificerede i udbudsrunden er: BDO, PWC, EY og Deloitte. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil kommunen blive orienteret herom.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af jorddeponering og anlæg af 3 nye tennisbaner
  Sagsid.: 17/312

  RESUMÉ:

  Der skal behandles en ansøgning fra Dragør Tennis, om godkendelse af en jorddeponering, i forbindelse med anlæg af 3 nye tennisbaner ved det eksisterende tennisanlæg ved Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles dispensation i henhold til planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1, fra den gældende Lokalplan 49, pkt. 3.2, til placering af tennisbanerne, i overensstemmelse med gældende aftale med Dragør Tennis.

  2.

  at

  der meddeles tilladelse til at deponere overskudsjorden, med en placering som ansøgt, og med en udformning og beplantning, der nærmere aftales med Plan og Teknik.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Procedureforslag fra V:

  At sagen sendes til behandling på møde i BEPU den 2. maj, så den kan behandles i sammenhæng med sag om forslag til tennishal ved hollænderhallen.

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Ad.1

  For stemte:

  5 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (C+I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad. 2

  For stemte:

  4 (A+T+V+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  3 (C+I+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Asger Larsen (I) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Tennis har fremsendt en ansøgning (bilag 1) om godkendelse af en jorddeponering, omfattende ca. 600m3 jord, der afgraves i forbindelse med anlæggelsen af 3 tennisbaner.

  Anlæg af tennisbanerne er muliggjort i henhold til gældende aftale af 17.3.1998, mellem Dragør Kommune og Dragør Tennis (bilag 2).

  Plangrundlag

  Tennisbanerne tænkes placeret i delområde 1, hvor der i henhold til lokalplan 49, pkt. 3.2. åbnes mulighed for at opføre en tennishal på byggefelt D.

  Det er administrationens vurdering, at anlæg af tennisbaner, fremfor en tennishal, formelt kræver en dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Gældende aftalegrundlag

  Det er dog samtidig vurderingen, at der foreligger en juridisk forpligtigelse for kommunen, til at efterleve den gældende aftale med Dragør Tennis (bilag 2), som åbner mulighed for anlæg af 3 tennisbaner. Kommunen er derfor forpligtiget til at meddele den nødvendige dispensation i henhold til planlovens § 19.

  Jorddeponering

  I henhold til ”jordforureningsloven” kan overskudsjord fra anlægsarbejder frit flyttes på samme matrikel-areal, uden godkendelse. En flytning uden for matriklen vil kræve analyser af forureningsgraden, og afhængig heraf af denne, transport til et godkendt jorddeponi, med de omkostninger dette indebærer.

  En deponering af 600 m3 overskudsjord, i en vold på 2 sider af tennisbanerne, som ansøgt, kan som eksempel gives en bredde på ca. 5 m og en højde på ca. 1,5 m.

  Vurdering

  Den ansøgte vold omkring anlægget kan beplantes, og dermed på hensigtsmæssig vis afskærme tennisbanerne mod omgivelserne. Overskudsjorden kan hermed bidrage positivt til områdets landskabelige udformning.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20 stk. 2, nr. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017

  Bilag

 • 11
  Det forpligtende samarbejde - Delaftale 2
  Sagsid.: 17/819

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør og Tårnby i 2004 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Dragør Kommunes og Tårnby Kommunes samarbejdsområder er beskrevet i seks delaftaler. Udvalget skal godkende ændringer i delaftale 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ændringer af delaftale 2 vedr. Specialundervisning og PPR, således at de 7 faste specialklassepladser opsiges med virkning fra 1. januar 2018.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at alle aftaler udskydes med en måned så alle udvalg får mulighed for at læse og godkende Tårnby Kommunes evalueringer af sagsbehandlingen i alle sager.

  For stemte:             5 (T)            

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)    

  Undlod at stemme:  

  Faldet

  .

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:            10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   5 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finde det uacceptabelt at skulle tage stilling til fremtidige delaftaler med Tårnby Kommune uden - som aftalen forudsætter- at have modtaget evaluering af det forudgående års resultat af såvel mål som økonomi.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at alle aftaler udskydes med en måned så alle udvalg får mulighed for at læse og godkende Tårnby Kommunes evalueringer af sagsbehandlingen i alle sager.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finde det uacceptabelt at skulle tage stilling til fremtidige delaftaler med Tårnby Kommune uden - som aftalen forudsætter- at have modtaget evaluering af det forudgående års resultat af såvel mål som økonomi.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB, idet udvalget samtidigt tilkendegav at have fokus på, at elever, som er i tilbud fortsætter i nuværende tilbud.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune varetager udøvelsen af alle opgaver, der er omfattet af det forpligtende samarbejde på vegne af Dragør Kommune. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelsen. Delaftalerne er følgende:

  Oversigt over Dragør Kommunes 6 delaftaler med Tårnby Kommune

  • Delaftale 1a: Hjælpemidler (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 1b: Genoptræning (Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 2: Specialundervisning og PPR (Børne-, Fritids- og Kulturudvalget)
  • Delaftale 3: Natur og Miljø (By-, Erhvervs- og Planudvalget)
  • Delaftale 4 og 5: Forsyningsforpligtelsen på det sociale område og sociale personsager (delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og sociale voksenområde) (Børne-, fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget)
  • Delaftale 6: Beskæftigelse og integration (Økonomiudvalget)

  Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011, og de resterende aftaler siden 1. januar 2007. Aftalernes revideres efter behov i tilfælde af ny lovgivning, ændret serviceniveau eller lignende.

  Delaftalernes årshjul

  For hvert område sikres, at begge kommuner har den nødvendige information dels om levering og dels om bestillinger/serviceniveauændringer. Der er løbende dialog på mellemleder og medarbejderniveau om den daglige drift, og der hvor der er naturlige snitflader.

  • Senest marts måned: Som led i regnskabsaflæggelsen orienterer Tårnby Kommune på hvert delområde i en evaluering af det foregående års resultater vedr. såvel mål som økonomi m.m.
  • Maj/juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestilling
  • Senest med udgangen af juni: Udarbejder Tårnby en samlet økonomisk oversigt for hvert delområde det kommende år samt overslagsårene
  • Dragør Kommune kan frem til juni som led i sin budgetproces tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, som er omfattet af samarbejdet mellem de to kommuner
  • Tårnby kommune udarbejder herefter et forslag til den endelige økonomi for delområderne

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  Delaftalen består af to elementer:

  1. Kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5
  2. Pædagogisk Psykologisk rådgivning

  Administrationen vurderer, at der skal foretages ændringer af aftalen vedr. kommunale specialskoler jf. § 20 stk. 2 og 5.

  Dragør Kommunalbestyrelse indgik aftale med Tårnby Kommune i 2007

  i delaftale 2 om specialklassetilbuddet med 30 elever. Aftalen er løbende ændret til henholdsvis 25 og senest 7 elever i 2014.

  Administrationen foreslår, at de 7 pladser opsiges. Opsigelsen sker med baggrund i, at der næsten ingen elever er i tilbuddet længere, og heller ikke i fremtiden forventes det at benytte sig af tilbuddet i et omfang som tidligere. Tilbagegangen i brugen af pladserne skyldes primært iværksættelse af målrettede inklusionstiltag.

  Aktuelt betaler Dragør Kommune en fast pris på 1.741.681 kr. for 7 faste kommunale specialklassepladser. Aktuelt er der to 10.-klasse-elever, der går ud af skolen inden sommer, og en enkelt elev, der skal starte i 8. kl.

  Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der fremadrettet købes pladser til specialundervisning efter behov fremfor at have 7 faste pladser til rådighed. Prisen pr. plads er pt. 250.000-300.000 kr.

  Hvis Dragør Kommune opsiger aftalen, så vil evt. elever, der tidligere ville være visiteret til Kastrupgårdskolen, ikke være garanteret en plads på skolen. Hvis ikke der er plads, så vil eleverne blive visiteret til andre skoler med ledige pladser indenfor netværk 6 i Region Hovedstaden. Det er Dragør Kommune som godkender og betaler for foranstaltningen, hvorimod det er Tårnby Kommune, som udvælger og visiterer til det konkrete tilbud.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgettet afsat 5.762.148 kr. til betaling af ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 2 om specialundervisning samt PPR, herunder lønudgifter, overhead, etableringsudgifter, mv.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen 27. april. 2017.

 • 12
  KKR-mål for Sundhed 2017-2018
  Sagsid.: 17/746

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden har udarbejdet udkast til fælles kommunale mål for sundhed (se bilag), som er sendt til politisk godkendelse i kommunerne. Fristen for kommunernes tilbagemelding vedr. godkendelse er den 15. maj 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender KKR-mål for sundhed.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Forslag fra T:

  At høringskredsen - udover ældrerådet - udvides med følgende:

  - ÆldreSagen i Dragør

  - Wiedergårdens brugerråd

  - Beboer og pårørenderådet på Enggården

  - Handicaprådet.

  For stemte:             5 (T)                               

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)    

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)              

  Imod stemte:           5 (T)  

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at høringskredsen - udover ældrerådet - udvides med følgende:

  - ÆldreSagen i Dragør

  - Wiedergårdens brugerråd

  - Beboer og pårørenderådet på Enggården

  - Handicaprådet.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Det foreslås, at KKR mål for sundhed 2017-2018 medtages i det videre arbejde med Dragør Kommunes Sundheds Politik med tilhørende borgerinddragelse.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme over for samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

  KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

  KKR-mål for sundhed

  Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne sammen sætter fælles dagsorden på aktuelle områder, hvor tværkommunalt samarbejde kan yde en bedre indsats til borgerne. KKR-mål for sundhed giver ligeledes bedre mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

  KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

  • Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
  • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
  • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

  Disse tre mål vil være i fokus i det tværkommunale samarbejde de kommende år, og der arbejdes ikke med netop disse mål i regi af allerede etablerede aftaler fx sundhedsaftalen. Men målene omhandler ikke nødvendigvis Dragør Kommunes største sundhedsudfordringer.

  På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard. Kommunerne i hovedstadsregionen vil sammen udforme en fælles og entydig profil for den kommunale akutfunktion, som kan danne fælles udgangspunkt for aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. En fælles kommunal profil for akutfunktionerne vil også styrke mulighed tværkommunale samarbejde herunder eventuel fælles drift af akutfunktionerne.

  På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Fokus for kommuner er at være på forkant med udviklingen også med henblik på at definere kommunernes rolle. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil blive etableret tværkommunale videndelingsaktiviteter for de kommuner, som arbejder med tilbud på området.

  På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal derfor sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner.

  Forudsætninger for implementering

  Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de skal implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

  Opfølgning på KKR-mål for sundhed

  KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, hvorfor der årligt vil blive gjort status på proces og mål. Således at papiret løbende kan blive tilpasset i forhold til udvikling på området og politiske prioriteringer.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 13
  Forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården
  Sagsid.: 17/496

  RESUMÉ:

  Udvalget har på møde den 30. januar ønsket forslag på brugertilfredshedsundersøgelse af beboere på Enggården. Administrationen har indhentet to tilbud fra eksterne konsulentvirksomheder på opgaven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger Epinions tilbud på brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården i 2017.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Forslag fra T:

  At denne undersøgelse inddrager medarbejderne og pårørende med en elektronisk undersøgelse.

  For stemte:             5 (T)

  Imod stemte:           10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra ACIO:

  at forvaltningens indstilling følges og forvaltningen undersøger prisen for en supplering med en pårørende undersøgelse.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:           5 (T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener, at undersøgelsen bør inddrage beboere, pårørende og ansatte – på samme tid – for at give et retvisende billede af situationen på Enggården.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår at denne undersøgelse inddrager medarbejderne og pårørende med en elektronisk undersøgelse.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra CIAO:

  CIAO foreslår, at forvaltningens indstilling følges og forvaltningen undersøger prisen for en supplering med en pårørende undersøgelse.

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har indhentet tilbud på udførelse af brugertilfredshedsundersøgelse af beboerne på Enggården fra to konsulentvirksomheder: Danmarks Statistik og Epinion. Valget af disse to konsulentvirksomheder er baseret på deres erfaring med at foretage brugertilfredshedsundersøgelser på plejeboliger herunder erfaring med at foretage interviews af beboere på plejeboliger.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og KL har i samarbejde udarbejdet vejledning og skabelon til gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboliger, som administrationen har anvendt til at definere opgaven i forbindelse med indhentning af tilbud fra to konsulentvirksomheder.

  Ved rekvirering af tilbud har administrationen oplyst følgende:

  • Der er 99 permanente boliger på Enggården.
  • Der bor både demente beboere samt øvrige plejeboligbeboere på Enggården.
  • Brugertilfredshedsundersøgelsen foretages ud fra den officielle skabelon til spørgeskema (se bilag)
  • Konsulentvirksomheden skal foretage individuelle interviews af beboerne.
  • Der ønsker en samlet rapport med resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse.
  • Afrapporteringen skal være færdigudarbejdet, således at den kan blive præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget senest i oktober 2017.

  Danmarks Statistiks og Epinions tilbud er vedlagt som bilag.

  Danmarks Statistiks brugertilfredshedsundersøgelse

  Danmarks Statistik lægger særlig vægt på det personlige interview sker hos beboeren og tager højde for beboerens aktuelle situation. Derudover lægger Danmarks Statistik vægt på, at deres interviewer har stor livserfaring og er gode til at sætte sig ind i andre menneskers sted.

  Danmarks Statistiks tilbud på brugertilfredshedsundersøgelse omfatter:

  • Klargøring af spørgeskema til interviews
  • Klargøring af beboerlister til interviews
  • Personlig interviews
  • Informationsmateriale til Enggården
  • Levering af svardata og metode- og bortfaldsoversigt.

  Pris for Danmarks Statistiks ydelser jf. overnståendeer 148.813 kr. ekskl. moms.

  Hertil kan der købes en deskriptiv rapport på ca. 20 sider med tabeller, korte kommentering og metoderedegørelse estimeret til til 84.552 kr. ekskl. moms

  Samlet pris for Danmarks Statistiks brugertilfredshedsundersøgelse inkl. rapportering er 233.104 kr. ekskl. moms.

  Epinions brugertilfredshedsundersøgelse
  Epinion lægger særlig vægt på, at undersøgelsen sker på beboerenes vilkår; således gennemføres interviewet over flere dage for at minimere frafald pga. sygdom og træthed blandt beboere. Derudover lægger Epinion vægt på, at deres interviewer har solid erfaring med netop denne målgruppe og interviewform.

  Epinions tilbud på brugertilfredshedsundersøgelse omfatter:

  • Forberedelse inkl. opstartsmøde med administrationen.
  • Opsætning og kvalitetssikring af spørgeskema
  • Introbrev og informationsmateriale til Enggården
  • Personlig interviews
  • Planlægning af dataindsamling, datarens og levering, samt rapportering (se vedlagte bilag)

  Samlet pris for Epinions brugertilfredshedsundersøgelse inkl. rapportering er 44.330 kr. ekskl. moms.

  De to konsulentvirksomheder tilbyder ens service i forhold til at foretage brugertilfredshedsundersøgelsen, men da Epinions tilbud er 188.774 kr. (ekskl. moms) billigere end Danmarks Statistik, vil administrationen anbefale, at der anvendes Epinion til at foretage brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat særskilt budget til at foretage brugertilfredshedsundersøgelse på Enggården. Hvis prisen overstiger 50.000 kr., kan forvaltningen ikke anvise finansiering inden for rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 14
  Ældrerådets Årsberetning for 2016
  Sagsid.: 17/677

  RESUMÉ:

  I henhold til ældrerådets vedtægter, § 2 stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen sendes til kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2016.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 6. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 15
  Ældrerådsvalg 2017 - afviklingsforslag
  Sagsid.: 16/3522

  RESUMÉ:

  Ældrerådets høringssvar vedr. forslag til afvikling af ældrerådsvalg 2017 har givet anledning til at udarbejde følgende reviderede afviklingsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at valg til ældrerådet 2017 afvikles som brevstemmevalg.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Forslag fra T:

  At der afholdes fremmødevalg og at kommunen gør en ekstra indsats for at markedsføre valget, så interessen for at deltage i Ældrerådets arbejde stimuleres mest muligt.

  For stemte:             5 (T)

  Imod stemte:           8 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:   2 (V)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:             8 (A+C+I+O)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   7 (T+V)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at ACOV+I gang på gang spænder ben for Ældrerådets arbejde og at man ikke ønsker seriøst fokus på de ældre i Dragør.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Anbefaling fra SSU:

  For stemte:

  3 (A+C+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T+V)

  Anbefales over for KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2017

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Afvikling af Ældrerådsvalg år 2017 afholdes som fremmødevalg samme dag som kommunalvalget.

  For stemte:

  3 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+C+I+O)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen fremlagde forslag om afvikling af ældrerådsvalget som fremmødevalg i januar–februar 2017.

  Den 23. februar 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at Ældrerådet ved fremmødevalg skulle varetage nedenstående opgaver. Forslaget blev herefter sendt i høring hos Ældrerådet.

  Ældrerådets opgaver:

  • planlægge og afholde opstillingsmøde
  • indlevere kandidatlister
  • samle og videregive oplysninger om kandidaterne til kommunikation på kommunens hjemmeside og Dragør Nyt
  • finde 6-8 frivillige valgtilforordnede (plus to ældrerådsrepræsentanter)
  • planlægge og medvirke på valgdagen
  • evt. opsætte af plakater med kandidaternes billeder og navne på valgstedet
  • medvirke til optælling af stemmer

  Ældrerådet har den 6. marts 2017, meddelt at:

  • Ældrerådet ikke har mulighed for at varetage de opgaver, som Kommunalbestyrelsen har foreslået varetaget af Ældrerådet i forberedelsen af ældrerådsvalget
  • Ældrerådet meget gerne vil deltage i selve valghandlingen den 21. november 2017, både m.h.t. ældrerådsmedlemmers og frivilliges indsats.

  Administrationen har på og omkring valgdagen primært fokus på en sikker afvikling af kommunalvalget, hvorfor der ikke kan afsættes yderligere ressourcer til ældrerådsvalget i forhold til planlægning og afholdelse opstillingsmøde, indsamle kandidatlister og -oplysninger forud for valget samt planlægning af selve valgdagen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der afholdes brevvalg til ældrerådet i 2017, som kan foretages udenfor spidsbelastningsperioden omkring den 21. november 2017.

  Dragør Kommune kan bidrage til et højt informationsniveau om valghandlingen, gennem presse og kommunikation til målgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler til afholdelse af ældrerådsvalg i budget 2017. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes inden for budgetter til kommunalvalget, afholdes det resterende beløb på sektor 7s samlede ramme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 6. april 2017

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

  Bilag

 • 16
  Forslag fra C - Flotel
  Sagsid.: 17/1093

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Forslag fra I:

  At sagen sendes tilbage til BEPU med henblik på drøftelse af forslaget fra A og en fornyet stillingtagen til sagen.

  For stemte:             5 (A+I+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:           10 (C+V+T+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra C:

  At det videre arbejde med etablering af flotel i Dragør ny lystbådehavn stoppes.

  For stemte:             11 (C+O+T+V)

  Imod stemte:           3 (A)

  Undlod at stemme:   1 (I)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A:

  Socialdemokratiet beklager, at et flertal i Kommunalbestyrelsen ikke ønsker en yderligere udvikling af Dragør Havn, herunder bedre indsejlingsforhold.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 8. april 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gruppen foreslår, at der træffes beslutning om følgende.

  1) At det videre arbejde med etablering af flotel i Dragør ny lystbådehavn stoppes

  2) Såfremt ad 1 ikke godkendes, at sagen sættes i bero indtil forvaltningen har fremlagt en vurdering af økonomien i en arkitektkonkurrence, hvorefter sagen forelægges på ny.

  Motivation:

  4 mandater i kommunalbestyrelsen ( C og V ) ønsker ikke etablering af flotel i den ny lystbådehavn. Liste T har efter sagens behandling i BEPU oplyst på de sociale medier, at Liste T kun stemte for sagens vedtagelse fordi de er imod.

  Med en sådan udmelding må det vurderes at der er 9 mandater imod etablering af flotel i den ny lystbådehavn.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

 • 17
  Forslag fra T - Flotel
  Sagsid.: 17/1125

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Punktet blev taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Liste T har i mail af 12. april 2017 ønsket at KB drøfter sag om flotel, som behandlet på BEPU den 4. april 2017.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 18
  Forslag fra A - lokalplanproces Engvejsarealet
  Sagsid.: 17/1107

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Forslag fra I:

  Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på en nærmere belysning af sagen og de stillede forslag inden fornyet udvalgsbehandling.

  For stemte:             1 (I)   

  Imod stemte:           12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  Der iværksættes en lokalplanproces med høring mv. med henblik på at den sydlige del (ca. 1/3) af Engvejsarealet nærmest ’Dragør Strandby’ udbydes til salg for boligudvikling med almene boliger, hhv. lejeboliger opført at pensionskasse med hovedvægt på seniorboliger, men også med mulighed for enkelte ældreboliger, familieboliger og ungdomsboliger.  Byggeriet bør indpasses i området, både arkitektonisk og funktionelt, så beboerne kan få glæde af både park og byggeri. Det forventes, at byggeriet kan opføres i et samarbejde med et almennyttigt boligselskab og Pensionskasser.

  For stemte:                                3 (A)

  Imod stemte:                              12 (C+I+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra A:

  Socialdemokratiet beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke ønsker en boligpolitisk udvikling med flere lejeboliger til gavn for Dragørs borgere i alle aldre.

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at der iværksættes en lokalplanproces med henblik på, at der åbnes mulighed for at etablere senior-, ældre- og ungdomsboliger i den sydlige del af Engvejsarealet og at forvaltningen fremlægger A-skema i det kommende budgetmateriale, der dækker både anlæggelse af nye almene boliger, anlæggelse af forslag til bydelspark, samt de nødvendige sportsfaciliteter til Dragør Skole Syd.

  For stemte:             5 (T)

  Imod stemte:           7 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:   3 (A)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke ønsker at gennemføre et mindre projekt, som fortsat tillader etablering af bydelspark med de nødvendige sportsfaciliteter for Dragør Skole Syd.

  Forslag fra COV:

  At der ikke påbegyndes beslutningssager vedr. byggeri på Engvej, Hvidtjørnen, Rødtjørnen eller optages dialog med eksterne partere om boligudvikling før end forvaltningen til budgetseminaret har udarbejdet og belyst et budgetnotat med oplysninger om følgende.

  • Forventet salgspris på arealerne Engvej, Hvidtjørnen og Rødtjørnen ved salg til følgende boligtyper 1)ejerboliger, 2)andelsboliger, 3)privat lejeboliger, fx pensionskasser

  • Forventet husleje ved etablering af privat lejeboliger og Almenboliger

  • Forventet udgift for kommunen ved etablering af almenboliger på henholdsvis grundende ved Rødtjørnen, Engvej og Hvidtjørnen.

  • Forventet udgift for kommunen vedr. flytning af flygtninge ved byggeri i Rødtjørnen

  • Forventet behov for henholdsvis daginstitutionspladser og antal spor i skolerne ved en fuld udbygning af de tre grunde.

  • Forventet behov for plejeboliger inden for de næste 15 år

  For stemte:             7 (C+I+O+V)

  Imod stemte:           8 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra COV:

  CVO finder det beklageligt at der ikke er politisk vilje til at få belyst økonomien inden man igangsætter et stor proces med boligbygger/byudvikling. Kommunens grunde har en betragtelig værdi og kommunens ejendomsværdier må ikke blot foræres væk, ligesom vi ikke ønsker øget udgiftsniveau for flygtninge.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 16. april 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen anmoder om, at følgende behandles på KB møde 270417.

  Der iværksættes en lokalplanproces med høring mv. med henblik på at den sydlige del (ca. 1/3) af Engvejsarealet nærmest ’Dragør Strandby’ udbydes til salg for boligudvikling med almene boliger, hhv. lejeboliger opført at pensionskasse med hovedvægt på seniorboliger, men også med mulighed for enkelte ældreboliger, familieboliger og ungdomsboliger.

  Byggeriet bør indpasses i området, både arkitektonisk og funktionelt, så beboerne kan få glæde af både park og byggeri.

  Det forventes, at byggeriet kan opføres i et samarbejde med et almennyttigt boligselskab og Pensionskasser.

  Motivation:

  Det forventes, at der fortsat vil være stor efterspørgsel efter lejeboliger, ikke mindst blandt det voksende antal seniorer i Dragør. Forholdet mellem ejerboliger og lejeboliger er forrykket med de senere års boligudvikling. Socialdemokratiet ønsker en varieret boligmasse i Dragør, herunder en større andel af lejeboliger.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

 • 19
  Forslag fra A - almene boliger på den tidligere Rødtjørns institution
  Sagsid.: 17/1109

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Procedureforslag fra I:

  At sagen sendes til forvaltningen med henblik på nærmere belysning inden behandling i BEPU.

  For stemte:             7 (C+I+O+V)

  Imod stemte            8 (T+A)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  A gruppen foreslår, at der optages dialog med boligselskabet Strandparken med henblik på, at opføre et antal almene boliger på den tidligere Rødtjørns institution. Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i tidligere fremsendte forslag fra Strandparken. Med i dialogen drøftes også den private daginstitutions fortsatte indplacering. Dialogen lægges til grund for den senere lokalplanproces, hvor byggeriet konkretiseres.

  For stemte:             8 (A+T)

  Imod stemte:           7 (C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra COV:

  CVO finder det beklageligt at der ikke er politisk vilje til at få belyst økonomien inden man igangsætter et stor proces med boligbygger/byudvikling. Kommunens grunde har en betragtelig værdi og kommunens ejendomsværdier må ikke blot foræres væk, ligesom vi ikke ønsker øget udgiftsniveau for flygtninge.

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail den 16. april 2017 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at der optages dialog med boligselskabet Strandparken med henblik på, at opføre et antal almene boliger på den tidligere Rødtjørns institution.

  Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i tidligere fremsendte forslag fra Strandparken. Med i dialogen drøftes også den private daginstitutions fortsatte indplacering. Dialogen lægges til grund for den senere lokalplanproces, hvor byggeriet konkretiseres.

  Motivation:

  Det vil være naturligt, at opførelse af yderligere almene boliger i området sker i dialog med Strandparken.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

 • 20
  Meddelelse - Ændring af beskatningen for statsskoven Kongelunden i Dragør
  Sagsid.: 17/991

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om, at administrationen indleder proces med henblik på at ændre opkrævningen af skat for statsskoven Kongelunden i Dragør Kommune, således at opkrævningen sker i overensstemmelse med reglerne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af sager i andre kommuner med statsskovdistrikter er administrationen blevet opmærksom på, at Dragør Kommune formentlig ikke beskatter statsskoven Kongelunden på et korrekt grundlag.

  Gældende regler:

  Ejendomme tilhørende staten er som udgangspunkt undtaget fra grundskyld i henhold til ejendomsbeskatningsloven § 7.

  Statens ejendomme opkræves i stedet offentlig dækningsafgift i henhold til ejendomsbeskatningsloven § 23.

  En undtagelse herfra er de statsejendomme – herunder skove – som anvendes erhvervsmæssigt.

  Disse ejendomme kan ikke undtages fra grundskyld men skal i stedet betale almindelig ejendomsskat.

  Dragør Kommunes opkrævning:

  Dragør Kommune beskatter nu Kongelunden som værende erhvervsmæssigt drevet – det vil sige at der opkræves ejendomsskat som for produktionsjord.

  Ændret praksis i andre kommuner med statsskov:

  Andre kommuner med statsskov (bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune hvor Jægersborg Dyrehave er beliggende) har inden for den seneste tid indledt procedurer til en afklaring af, om statsskovene drives erhvervsmæssigt.

  Det har vist sig, at dette ikke har været tilfældet og derfor har kommunerne ændret skatteopkrævningen for statsskovene, således at opkrævningen sker i overensstemmelse med reglerne.

  Det betyder at statsskovene i de kommuner ikke betaler ejendomsskat for produktionsjord, men i stedet er pålignet offentlig dækningsafgift.

  Den videre proces:

  Med henblik på en afklaring af om Kongelunden anvendes erhvervsmæssigt skal der ske en høring af Naturstyrelsen.

  Styrelsen har mulighed for at fremkomme med høringssvar og fremlægge dokumentation for i hvilket omfang – om noget – Kongelunden drives erhvervsmæssigt.

  Såfremt Naturstyrelsen i høringen dokumenterer den erhvervsmæssige anvendelse, fastholder Dragør Kommune den eksisterende beskatning.

  Såfremt der ikke kan dokumenteres at ske erhvervsmæssig anvendelse af Kongelunden, vil opkrævningen blive ændret således at Kongelunden pålægges offentlig dækningsafgift.

  LOVE/REGLER:

  Ejendomsbeskatningsloven. Der er redegjort i sagsfremstillingen for de bestemmelser som er centralt relevante for denne sag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betaler Kongelunden ejendomsskat primært som produktionsjord med et beløb på ca. 70.000 Kr.

  Såfremt det viser sig at Kongelunden rettelig skal pålægges offentlig dækningsafgift forventes en skattebetaling på ca. 500.000 Kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der skal ske høring af Naturstyrelsen forinden der evt. sker ændring af opkrævningsgrundlaget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. april 2017

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017

 • 21
  Meddelelse - Movias Trafikplan 2016 vedtaget
  Sagsid.: 15/1091

  RESUMÉ:

  Movias udkast til Trafikplan 2016 er efter politisk høring blevet endeligt vedtaget af Movias bestyrelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2017

  Til efterretning.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C).

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movias bestyrelse har den 23. februar 2017 vedtaget Movias Trafikplan 2016, der bl.a. fastlægger det fremtidige strategiske busnet. Vedtagelsen er sket efter forudgående politisk høring i kommuner og regioner, hvor Movia har noteret sig ejerkredsens høringssvar i forhold til udkastet til Trafikplan 2016. Den vedtagne udgave af Trafikplan 2016 er vedlagt som bilag 1 og en kort version er vedlagt som bilag 2.

  Et høringsbrev med tilhørende notat med hovedsynspunkter og overblik over den politiske høring kan ses i bilag 3, 4 og 5 inklusive Movias besvarelse af høringssvar. I forhold til Dragør Kommunes høringssvar skal nævnes følgende:

  - Det strategiske busnet fra 2016-2019 i Region Hovedstaden:

  Dragør Kommunes ønske om en forlængelse af nuværende linje 350S til Lufthavnen skal afklares mellem kommunen og regionen.

  - Det strategiske busnet efter 2019 i Region Hovedstaden:

  Dragør Kommunes ønske om en forlængelse af fremtidige linje 250S til Lufthavnen samt forlængelse af linje 500S fra Ørestad St. til Tårnby St. skal afklares mellem kommunen og regionen. Endvidere oplyser Movia, at Region Hovedstaden ønsker linje 250S i rute via København H og ikke som nu via Nørreport.

  Trafikplanen fastlægger kun det strategiske busnet og er udgangspunktet for planlægningen af det øvrige busnet. Et arbejde som påbegyndes nu i et samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. april 2017.

  Økonomiudvalget den 20. april 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 22
  Meddelelse - Orientering om nye regler på valgområdet
  Sagsid.: 16/1471

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med virkning fra den 1. april 2016 er der vedtaget en række ændringer af valglovene m.v.

  Ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal.

  Sidste frist for at vedtage en ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal for den førstkommende valgperiode er ændret til den 1. august i valgåret. Før har det været den 1. september i valgåret.

  Kandidatlister.

  Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

  Anmodning om fritagelsen kan ske efter anmodning til valgbestyrelsen fra tidligst 11 uger før valgdagen (tirsdag den 5. september 2017) og senest kl. 12.00  - 9 uger før valget (tirsdag den 19. september 2017).

  Senest 8 uger før valget (tirsdag den 26. september 2017) meddeler valgbestyrelsen, om kandidatlisten kan fritages for indsamling af underskrifter fra stillere.

  For de kandidatlister som ikke blev valgt ind i kommunalbestyrelsen ved sidste valg, og som ønsker at opstille til kommende kommunalvalg, skal kandidatlisten indleveres til valgbestyrelsen underskrevet af 25 stillere, tidligst 9 uger før valget (tirsdag den 19. september 2017) og senest kl. 12.00 - 7 uger før valget (tirsdag den 3. oktober 2017).

  Senest 45 dage før valget (lørdag den 7. oktober 2017) skal valgbestyrelsen meddele om der er mangler ved kandidatlisten.

  Anmeldelse af liste- eller valgforbund.

  Frist for indlevering af anmeldelse af listeforbund eller valgforbund er ændret til kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen (mandag den 9. oktober 2017).

  Brevstemmeafgivning.

  Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning ved kommunalvalg er ændret til 6 uger før valget (tirsdag den 10. oktober 2017). Det betyder, at kandidatlisterne er offentliggjort, når brevstemmeafgivningen begynder. Tidligere kunne brevstemmeafgivningen begynde 3 måneder før valget.

  Sidste frist for at brevstemme er ændret til 3 hverdage (inkl. lørdag) før valgdagen, hvor det tidligere har været næstsidste hverdag. Når valgdagen er en tirsdag vil sidste frist for at brevstemme være fredagen inden valget.

  Gennemgang af brevstemmer kan ske om nødvendigt fra to dage før valget, hvor det tidligere har været fra dagen før valget.

  Åbningstid på valgdagen.

  Åbningstiden for afstemningsstederne fremrykkes til kl. 08.00 ved alle valgtyper, når valget eller afstemningen afholdes på en arbejdsdag.

  Før åbnede valgstederne kl. 09.00.

  Begyndelsestidspunkt for ophængning af valgplakater.

  I forbindelse med kommunalvalg må valgplakater tidligst ophænges kl. 12. den fjerde lørdag før valgdagen. Tidligere måtte ophængning af valgplakater ske fra døgnets begyndelse.

  Kontaktoplysninger på valgplakater.

  De gældende krav til de oplysninger om en fysisk eller juridisk person, som en valgplakat skal være forsynet med, suppleres med krav om, at valgplakaterne forsynes med en e-mailadresse på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen.

  LOVE/REGLER:

  Orienteringsbrev om ændringer af valglovene pr. 1. april 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet er vedlagt som bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017.

  Bilag

 • 23
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2017

  Bent Larsen spurgte til om Morten Dreyer havde set regnskaber for boligselskaberne, som afspejlede udsagnet om, at der stod 5-6.000 personer på venteliste som betalte 200 kr. om året?

  Borgmesteren gav ordet til Morten Dreyer (O), som ikke havde kommentarer til spørgsmålet.