Skip navigationen

Referat

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Jens Passarge (T), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Erik Skovgaard (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (T).

Godkendelse af dagsorden:

Forslag fra T:
At sag nr. 16 tages af dagsordenen.

For stemte: 5 (T+I)
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: 10 (A+C+O+V)

Godkendt.

Liste T foreslog, at de lukkede bilag til sag 9 "Valg af projekt for vækstmiljø ny skurby" blev åbnet.
Der blev henvist til administrationens vurdering.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Niels Høj (formand Beboer- og Pårørenderådet på Enggården) bad om en status på valg til Ældrerådet.

  Borgmesteren bad Peter Læssøe om at svare. Peter Læssøe besvarede spørgsmålet.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Afdrag på langfristet gæld
  Sagsid.: 17/976

  RESUMÉ:

  På baggrund af den udarbejdede prognose for Dragør Kommunes likvidi-tet frem til 2020 indstilles det, at der afdrages for 40 mio. kr. på Dragør Kommunes langfristede gæld således at den gennemsnitlige likviditet i højere grad afspejler Kommunalbestyrelsens målsætning i den økonomi-ske politik.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der afdrages langfristet gæld for 40 mio. kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:             8 (C+I+O+V)          

  Imod stemte:           7 (A+T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra A:

  A gruppen beklager, at CVIO vil indføre en skattefinansieret økonomisk elevatorpolitik til ugunst for kommunens økonomiske handlemuligheder.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at en beslutning om ekstraordinære afdrag på langfristet gæld ikke afventer fremlæggelse af dag-til-dag likviditet / klarhed over boligbeskatningsaftale / klarhed over den i dag indgåede økonomiske aftale mellem regering og KL – alt sammen noget der påvirker Dragør Kommunes likviditet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ændringsforslag fra C:

  C gr. foreslår, at gælden nedbringes som foreslået, samt at grundskylden nedsættes svarende til det økonomiske råderum der skabes.

  For stemte:

  3 (C+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+T)

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstilling pr. 20. april:

  Dragør Kommunes likviditet har gennem en årrække været stigende. Den gennemsnitlige likviditet, målt ved 365 dages gennemsnit, var pr. 31.12.2016 på 191,2 mio. kr. Administrationen har pr. 28. februar 2017 opdateret kommunens likviditetsprognose frem til 2020. Prognosen viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2020 forventes at udgøre 150 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på baggrund af budget 2017-2020, dvs. på baggrund af de budgetterede serviceudgifter, med tilhørende servicer-amme og de budgetterede anlægsudgifter, med tilhørende anlægsram-me.

  Sammenlignes Dragør Kommunes likviditet med andre kommuner har Dragør 13.000 kr. pr. indbygger, som er den 5. højeste likviditet på landsplan. Landsgennemsnittet er på 6.900 kr. pr. indbygger. Ved et afdrag på 40. mio. kr. vil Dragør have landets 11. højeste likviditet pr. indbygger på 10.200 kr. og der vil fortsat være mulighed for politiske prioriteringer.

  Der kan peges følgende forhold omkring afdrag på langfristede lån:

  Afdrag på langfristede lån vil medføre, at der er bedre overensstemmel-se mellem kommunens likviditet og Kommunalbestyrelsens målsætning om en likviditet på 80 mio. kr.

  En lavere gældsætning vil reducere kommunens sårbarhed omkring eventuelle fremtidige rentestigninger.

  Kommunen vil reducere sine renteudgifter idet indlånsrenten på nuvæ-rende tidspunkt er ca. 0 (nul kr.), mens udlånsrenten er ca. 1,8 pct. i gennemsnit for kommunens låneportefølje.

  Kommunens vil med at afdrag på 40 mio. kr. reducere de budgetterede udgifter til afdrag og rente med ca. 3,5 mio. kr. årligt og dermed øge det strukturelle råderum, som indgår i budgetlægningen for 2018-2021. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at afdrage på kommunens langfristede gæld vil administrationen i overensstemmelse med kommu-nens porteføljepolitik i samråd med kommunens finansielle rådgiver im-plementere beslutningen.

  Tilføjelse til sagsfremstillingen af 20. april 2017:

  Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 20. april 2017 at udsætte sagen til maj 2017 med henblik på belysning af 50/50-fordeling på tilba-gebetaling af lån og fastfrysning/nedsættelse af grundskyld.

  Som det fremgår af sagens indstilling, er fokus i sagen at anvende en del af kassebeholdningen til at afdrage på kommunens gældsforpligtigelser, så der opstår et økonomisk råderum. Sagens fokus er således ikke, hvordan det økonomiske råderum kan anvendes, hvilket med fordel kan indgå i de politiske i forbindelse med budgettet for 2018-2021.

  Det skal bemærkes, at der efter sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 20. april 2017 er indgået et forlig på boligbeskatningsområdet mellem et flertal af folketingets partier.  Konsekvenserne for hvorledes kommunernes fastlæggelse af grundskatterne sker fremover er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men kan forventes at blive afklaret i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

  Desuden skal det bemærkes, at KL har gjort opmærksom på, at temaet omkring kommunernes historisk set høje likviditet forventes at blive et tema i de igangværende økonomiforhandlinger.

  I forhold til ovenstående spørgsmål skal man være opmærksom på, at såfremt likviditeten anvendes til nedsættelse af skatteniveauet kan dette kun ske i en afgrænset periode.  Afdrages der derimod på kommunens gæld vil der ske en reduktion i kommunens fremtidige betalinger til renter og afdrag i en længere årrække.

  Administrationen har som eksempler beregnet, at såfremt grundskylden nedsættes i 10 år og de reducerede udgifter til renter og afdrag også anvendes kan, grundskylden nedsættes fra 25,02 promille til 24,28 promille, dvs. 0,74 promillepoint. Efter de 10 år skal promillen hæves til 24,75 for at kunne fastholde uændret indtægtsniveau. Den årlige gennemsnitlige budgeteffekt kan ses i tabel 1.

  Tilsvarende er beregnet, at indkomstskatten kan nedsættes med 0,14 procentpoint, fra 24,80 procent til 24,66 procent. Efter 10 år skal indkomstskatten hæves med 0,09 procentpoint til 24,75 procent for at fastholde et uændret indtægtsniveau.

  Endelig skal det nævnes, at såfremt der afdrages for 40 mio. kr. medfører det en reduktion af udgifter til renter og afdrag på 3,5 mio. kr. årligt. Det svarer til en permanent nedsættelse af grundskyldspromillen med 0,55 eller en nedsættelse af indkomstskatten med 0,10 procentpoint.

  Tabel 1: Budgeteffekt ved anvendelse af 40 mio. kr. til afdrag på lån.

  Mio. kr.*

  2018-2027

  i gns. pr. år

  2028-

  Sparede udgifter til renter og afdrag*

  -3,50

  -3,50

  Samlet budgeteffekt pr. år*

  -3,50

  -3,50

  * Negativt fortegn (-) betyder sparede udgifter og dermed øget økonomisk råderum.

  Tabel 2: Budgeteffekt ved anvendelse af 20 mio. kr. til afdrag på lån og 20 mio. kr. til skattenedsættelse i 10 år.

  Mio. kr.*

  2018-2027

  i gns. pr. år

  2028-

  Reduktion i skatteindtægter**

   3,75

   1,75

  - Sparede udgifter til renter og afdrag

  -1,75

  -1,75

  Samlet budgeteffekt pr. år

   2,00

   0,00

  * Negativt fortegn (-) betyder sparede udgifter og dermed øget økonomisk råderum.

     Positivt fortegn (+) betyder færre indtægter og et reduceret økonomisk råderum.

  ** Der er 2 valgmuligheder:

  Grundskylden kan sænkes med 0,74 promillepoint i 2018 og hæves med 0,47 promillepoint igen i 2028.

  Eller indkomstskatten kan sænkes med 0,14 procentpoint i 2018 og hæves med 0,09 procentpoint igen i 2028.

  LOVE/REGLER:

  Ifølge § 9 i Lånebekendtgørelsen for kommunerne skal en kommunes gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage udgøre mindst 0 (nul kr.).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afdrag på gæld finansieres af kassebeholdningen. Såfremt der afdrages for 40 mio. kr. reduceres de samlede udgifter til renter og afdrage med ca. 3,5 mio. kr. pr. år. Renter og afdrag indgår ikke i servicerammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Bilag

 • 4
  Endelig anlægsoverførsel 2016 til 2017
  Sagsid.: 16/3168

  RESUMÉ:

  Sag vedr. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017, for politisk besluttede anlæg, som ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på i alt 5.835.790 kr. til 2017 ved tillægsbevilling.

  2.

  at

  der gives en bevilling til rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2017 til den nye svømmehal

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra T:

  At forvaltningen udarbejder en samlet betalingsplan (og en oversigt over dag-til-dag likviditeten) for alle anlægsprojekter større end 1 mio. kr.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at ACOV og I ikke ønsker bedre styr på likviditetsforbruget i kommunens portefølje af anlægsprojekter.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en samlet betalingsplan (og en oversigt over dag-til-dag likviditeten) for alle anlægsprojekter større end 1 mio. kr.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+C+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er stærkt kritisabelt, at ACOV ikke ønsker, at borgmesteren udarbejder en betalingsplan (inkl. en oversigt over dag-til-dag likviditeten) for alle anlægsprojekter større end 1 mio. kr.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Overførsel af anlæg fra 2016 til 2017 sker i to omgange. Dels en foreløbig overførsel i december 2016, hvor kommunalbestyrelsen besluttede at overføre 25 mio. kr. fra 2016 til 2017.

  Det endelige resultat ultimo 2016 viser at der skal overføres yderligere 5.835.790 kr. Det giver en samlet overførsel på i alt 31.047.176 kr.

  De væsentligste overførsler fra 2016 til 2017 er følgende:

  • 7,6 mio. kr. til ESCO-vejbelysning.

  • 4,3 mio. kr. til genopretning af Hollænderhallen.

  • 3,8 mio. kr. til udearealer.

  • 3,4 mio. kr. til forøgelse af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 på Dragør skole.

  • 1,2 mio. kr. til igangværende og planlagte digitaliseringsprojekter.

  • 1,2 mio. kr. til igangværende ESCO projekter.

  • 1,1 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  Kommunalbestyrelsen fik i august 2016 udleveret en budgetmappe for budget 2017-2020, som under faneblad 7 har et notat om en revideret anlægsplan. I notatet blev der redegjort for, at administrationen med baggrund i en teknisk faglig vurdering havde revideret anlægsplanen fra budgetforliget 2016-2019 ved at flyttet rådighedsbeløb for den nye svømmehal mellem årene. Ændringerne indebar, at rådighedsbeløbet i 2016 skulle øges med 2 mio. kr.. Anlægsplanen blev revideret med henblik på at reducere kommunens udfordringer med anlægsloftet. Den reviderede anlægsplan blev vedtaget med tiltrædelse af Budget 2017 – 2020; men korrektionen på 2 mio. kr. vedrørende Budget 2016 blev ved en fejl ikke indregnet.

  For at skabe overensstemmelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb søges der om en teknisk tillægsbevilling til rådighedsbeløb til den nye svømmehal på 2 mio. kr., således, at der bliver bragt overensstemmelse mellem anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. Denne beslutning ændrer ikke på det samlede anlægsbudget for svømmehallen, men er alene udtryk for en forskydning mellem årene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører teknisk en tillægsbevilling til anlæg i 2017 på 5.835.790 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2016. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.        

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.        

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse genopretning af bygninger 2017
  Sagsid.: 17/1025

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragør Kommunes bygninger for 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 624.600 kr. til genopretning af Dragør Kommunes bygninger og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 624.600 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 1,2 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende:

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse,           kr. 475.000

  Sikkerhedskrav,       kr.   50.000

  Brugerønske,           Kr. 100.000

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse og prioritering Trafiksikkerhedsprojekter 2017
  Sagsid.: 17/731

  RESUMÉ:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter, med ønske om forbedring af trafiksikkerheden ved krydsningen af Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle og krydset Fælledvej / Søndergade. Samt beslutning i By-, Erhvervs- og Planudvalget om samtidig belysning af forbedrede trafikforhold ud for Dragør Skole Nord.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og at beløbet frigives til

  - Etablering af vejindsnævring med busstoppested på Ndr Dragørvej og

  - etablering af korttidsparkering på den forreste del af parkeringspladsen på Dragør Skole Nord

  2.

  at

  der anvendes op til 500.000 kr. fra anlægsprojektet Genopretning af veje 2017 til en sideforskydning af krydset Fælledvej/Søndergade og at eventuelle udgifter til arealerhvervelse ligeledes afholdes af Genopretning af veje 2017

  3.

  at

  etablering af Kys & Kør lomme ved Dragør Skole Nord oversendes til budgetlægning for 2018.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra A og T:

  At den oprindelige indstilling fra forvaltningen punkt 1-3 vedtages, samt at der umiddelbart før cykelstiens udmunding i Fælledvej og frem til Englandsvej etableres 40 km/t zone på Fælledvej/Sdr. Kinkelgade.

  For stemte:             12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:           3 (C+ I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. Beklager at et politisk flertal ikke ønsker at færdiggøre trafiksikkerheden ved Dragør skole Nord ved færdiggørelse af Kys & kør som foreslået af C.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB således at der gives den samlede anlægsbevilling på 250.000 kr. ad indstillingens punkt 1 og at beløbet frigives, men at igangsættelse af etablering af trafiksikkerhedsprojekt ved Ndr Dragørvej afventer endelig behandling i BEPU. Projekt vedr. kortidsparkering ved Dragør Skole Nord gennemføres som anbefalet af BEPU.

  C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C gruppen foreslår at kys og kør klares i 2017 og Søndergade/Fælledvej udskydes til 2018.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ad. 1

  a. Punktet om Ndr Dragørvej sendes tilbage til forvaltningen for yderligere belysning/undersøgelser.

  b. Godkendt, men at korttidsparkeringen flyttes nærmere indgangen til skolen, og længere væk fra indkørslen til parkeringspladsen.

  Ad. 2

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at kys og kør klares i 2017 og Søndergade/Fælledvej udskydes til 2018.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  3 (I+T+V)

  Faldet.

  Ad. 2

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra T

  At der indføres 40 km/t zone i området ved Søndergade/Fælledvej.

  For stemte:

  5 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (A+I)

  Godkendt.

  Ad. 3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med borgerhøring om trafiksikkerhed og tryghed i trafikken i Dragør Kommune og efterfølgende vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2016 er der udpeget lokaliteter, hvor trafiksikkerheden og trygheden kan forbedres. I budgetaftalen for 2017-2020 er der blevet plads til at prioritere trafiksikkerhed i krydset Møllevej/Krudttårnsvej samt en pulje til trafiksikkerhedsprojekter ved Ndr Dragørvej/D B Dirchsens Alle og Søndre Kinkelgade/Fælledvej – en pulje på 250.000 kr. i 2017.

  Endvidere har By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. marts 2017 besluttet, at administrationen samtidig med forslag til forbedring af trafiksikkerheden på Ndr Dragørvej også skal fremkomme med forslag til opgradering af trafiksikkerheden ved krydset Hartkornsvej/Køjevænget ved Dragør Skole Nord.

  Krydsningen på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle:

  Krydsningen med fodgængerfeltet på Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle er udpeget både i forbindelse med borgerinddragelsesprocessen og også efterfølgende i høringssvar til trafiksikkerhedsplanen. Dels som følge af for høj fart på Ndr Dragørvej og dels som følge af overhalinger af fx busser, der holder ved stoppestedet tæt på fodgængerfeltet og samtidig skjuler, at fodgængere herunder skolebørn passerer fodgængerfeltet.

  Kommunens trafikrådgiver har tidligere peget på følgende fem forslag til håndtering af problematikken:

  1. Flytte stoppestedet længere mod øst
  2. Flytte stoppestedet længere mod øst og etablere midterhelle i fodgængerfeltet.
  3. Bevare stoppestedet og etablere spærrelinje på strækningen
  4. Bevare stoppestedet, etablere spærrelinje på strækningen og en hævet flade
  5. Placere stoppestedet i en indsnævring

  Forslag 5 (vejindsnævring med stoppested skitseret i bilag 1) vil både medvirke til at dæmpe farten på Ndr Dragørvej og til at undgå overhaling af holdende busser samtidig med, at der er fodgængere i fodgængerfeltet. Der kører i dag ca. 2.700 biler i døgnet på strækningen (2.676 ÅDT målt i 2016). Det er en løsning, der også er anvendt i andre kommuner, se bilag 2. Anlægsoverslag ca. 150.000-200.000 kr.

  De øvrige forslag vurderer administrationen umiddelbart ikke bør iværksættes af følgende årsager:

  - De prisbillige forslag 1 og 3 er fravalgt, fordi løsningerne næppe vil matche borgernes forventninger til løsning af trafiksikkerheden, farten og utrygheden.

  - Forslag 2 med en midterhelle i fodgængerfeltet har vist sig ikke mulig at etablere på grund af de fysiske forhold på lokaliteten.

  - Forslag 4 med en hævet flade vil give væsentlige gener for busdriften på strækningen.

  Opgradering af trafiksikkerheden på Hartkornsvej ved Dragør Skole Nord:

  Problematikken omhandler primært trafikafviklingen i morgenmyldretiden med pendlere ad Hartkornsvej samtidig med forældres aflevering af børn i skole og institutioner i området. Efter besigtigelser kan det foreslås, at der etableres korttidsparkering på den første del af skolens parkeringsplads. Endvidere at der etableres en Kys & Kør lomme syd for nuværende buslomme på østsiden af Hartkornsvej ud for Dragør Skole Nord. Såfremt disse tiltag ikke er tilstrækkelige, kan der yderligere etableres en Kys & Kør lomme på vestsiden af Hartkornsvej nord for krydset (alle tre forslag ses i bilag 3).

  Forslaget om korttidsparkering tættest på ind/udkørslen skyldes, at disse p-pladser i dag primært optages af skolens personale. Dette er ikke hensigtsmæssigt, når hurtigt ind/hurtigt ud kan prioriteres, så omsætningen på de nærmeste p-pladser kan øges. Anlægsoverslag under 20.000 kr.

  Forslaget om Kys & Kør lomme med plads til syv biler ud for skolen syd for nuværende buslomme forventes at aflaste selve krydset en del, ligesom der reelt er en reserve i nuværende buslomme, der allerede i dag af nogen benyttes til afsætning. Anlægsoverslag ca. 400.000-500.000 kr. blandt andet på grund af usikkerhed omkring afvandingsforholdene.

  Umiddelbart forventes det ikke nødvendigt at iværksætte etablering af en lomme i vestsiden nord for krydset.

  I forbindelse med energirenoveringen af kommunens vejbelysning kan det undersøges, om der med den nye LED belysning vil være behov for yderligere belysning af krydset og i så fald om muligt medtage det i ESCO projektet.

  Krydset Fælledvej/Søndergade:

  Der er dårlige oversigtsforhold i krydset, som er den eneste lokalitet i Dragør Kommune, der på grund af trafikuheld er tæt på at være kategoriseret som en såkaldt sort plet, altså et uheldsbelastet kryds. Krydset er også udpeget som utrygt og med manglende oversigt i forbindelse med borgerinddragelsen før vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen.

  Af bilag 4 ses to forslag til bedring af trafiksikkerheden i krydset.

  1. Sideforskydning af vejen mod vest

  2. Hævet flade og 40 km/t hastighedszone

  Sideforskydning af vejen:

  Ved en sideforskydning af vejen mod vest bliver vejudmundingen af Søndergade trukket så langt ud i krydset, at der kan skabes oversigt for bilister kommende fra Søndergade. Det vil i øvrigt være anbefalelsesværdigt også at indføre en 40 km/t hastighedszone i området.

  Før løsningen eventuelt kan iværksættes skal skelforholdene ind mod Fælledvej 2 dog berigtiges. Det kan ikke ud fra kommunens grundkort vurderes, om løsningen muligvis kræver ekspropriation af et mindre grundareal, der dog fremstår som græsrabat på vejarealet. Administrationen har bedt landinspektør om en hurtig udredning, som pt. afventes. Anlægsoverslag eksklusiv eventuel ekspropriation ca. 500.000 kr.

  Hævet flade og hastighedszone:

  Ved etablering af en hævet flade vil det grundlæggende problem med manglende oversigt ikke blive løst. En hævet flade etableret i en hastighedszone vil til gengæld sikre lav hastighed i krydset, hvorved eventuelle uheld vil ske med lav hastighed. Anlægsoverslag ca. 200-400.000 kr.

  Administrationen vil foreslå løsningen med sideforskydning af vejen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2017 er der afsat 250.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2017.

  Det foreslås at etablere en vejindsnævring på Ndr Dragørvej til anslået 200.000 kr. samt etablere korttidsparkering på de forreste p-pladser på Dragør Skole Nord til under 20.000 kr. I alt ca. 220.000 kr.

  Løsning af trafiksikkerhedsprojektet ved Fælledvej/Søndergade fordrer en ekstrabevilling eller omprioritering fx af midler fra Genopretning veje 2017.

  Løsning af trafikafviklingen ved Dragør Skole Nord foreslås oversendt til årets budgetlægning for 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 7
  Forslag til tennishal ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 17/1126

  RESUMÉ:

  Drøftelse af et forslag fra Dragør Tennis til opførelse af en ny tennishal ved Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Forslaget fremlægges til drøftelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune inden årsskiftet opfører en tennishal på et areal ved Hollænderhallen, jf. de fremsendte tegninger. Og at Dragør Tennis betaler drift af hallen og ydelser på lån til opførelse af hallen. Det er tillige en forudsætning, at Dragør Kommunes skoler – efter nærmere aftale med Dragør Tennis – har brugsret til hallen på udvalgte dage i skoletiden.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           11 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  A-gruppen foreslår, at henvendelsen fra Dragør Tennis om en kommunalt finansieret tennishal ikke imødekommes.

  For stemte:             8 (A+C+I+O)                             

  Imod stemte:           7 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at ACOI behandler idrætsforeningerne dårligt, og at man ikke formår at skabe harmoniserede og ligeværdige forhold for foreningerne.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  A forslår at henvendelsen ikke imødekommes.

  For stemte:

  5 (A+C+O+I)

  Imod stemte:

  2 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Dragør Tennis med et forslag til, at Dragør Kommune opfører en tennishal på et areal ved Hollænderhallen, med brugsret for Dragør Tennis.

  Forslaget med tilhørende tegninger er vedlagt som bilag.

  Forslaget har ikke været nærmere sagsbehandlet, men det kan oplyses, at hallen foreslås placeret på et kommunalt ejet areal mellem nyttehaveområdet og Hartkornsvej, og at dette areal er omfattet af Lokalplan 45, der udlægger det til rekreative og landbrugsmæssige formål uden bebyggelse.

  Realisering af forslaget forudsætter således i givet fald ændring af lokalplanen.

  Forslaget fra tennisklubben beskriver desuden en forventning om at få nuværende aftale om klubbens placering ved Engvej/Strandjægervej forlænget til 30 år, og om her at anlægge 3 nye udendørs tennisbaner som tidligere ansøgt.

  LOVE/REGLER:

  Den foreslåede placering af en ny tennishal er omfattet af Lokalplan 45 for et sports- og fritidsområde ved Hollænderhallen, Hovedområde 3.

  I den gældende kommuneplan indgår en retningsgivende dispositions- og landskabsplan for udvikling af Hollænderhalområdet, hvor det pågældende areal udlægges til et naturpræget område med mulighed for en bred vifte af friluftsaktiviteter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det foreslås, at Dragør Kommune opfører en fuld finansieret tennishal, med en anslået pris på ca. kr. 7,5 mio. kr. ex moms.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ved udarbejdelse af ændret lokalplan gennemføres i givet fald høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 8
  Evaluering forsøg med fartdæmpning Strandjægervej
  Sagsid.: 14/3822

  RESUMÉ:

  Evaluering af 1-årigt forsøg med plastbump på Strandjægervej efter høring og drøftelser med Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der på baggrund af forsøget gives afslag på fortsættelse af fartdæmpning med plastbump på Strandjægervej.

  ELLER

  2.

  at

  der gives tidsbegrænset tilladelse på op til 5 år til fortsat brug af plastbump på Strandjægervej med henblik på, at foreningerne inden fem år ansøger om permanente asfaltbump,

  og at Dragør Kommune ikke er sindet at meddele tilladelse til plastbump på andre veje henset til generne for handikappede, cyklister, vintervedligehold mv. ved forsøget.

  3.

  at

  Dragør Kommune fra anlægsprojekt Genopretning af veje 2017 finansierer etablering af 2 asfaltbump (ca. 60.000 kr.) ud for plejecenter Enggården, idet udbygningen af centret har medvirket til mertrafik på vejen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra A:

  At de nuværende plastbump tillades for en periode af max. 3 år, og herefter kan erstattes af asfaltbump eller vejsidebede for egen regning. Samt at Dragør kommune nu anlægger asfaltbump eller vejsidebede foranstaltning ved Enggården.

  For stemte:             6 (A+V)

  Imod stemte:           7 (T+I+O)

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  At forsøgsordningen med plastbump forlænges med 5 år, og at private fællesveje tilbydes samme mulighed.

  For stemte:             5 (C+V)

  Imod stemte:           8 (A+I+T)

  Undlod at stemme:   2 (O)

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gruppen beklager, at der ikke er flertal for at give andre private fællesveje mulighed for at etablere plastbump, når Strandjægervej får støtte til at fortsætte, hvilket C giver fuld opbakning til. C gruppen anbefaler andre Grundejerforeninger at ansøge alligevel.

  Forslag fra O:

  At den nuværende prøveperiode med plastbump på Strandjægervej fortsættes indtil en permanent løsning med asfaltbump kan realiseres på de steder på vejen, hvor plastbumpene i prøveperioden er placeret.

  For stemte:             2 (O)

  Imod stemte:           11 (A+I+T+V)

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune etablerer 3 asfaltbump på ud for Enggården på Strandjægervej. De eksisterende plastbump kan fortsætte som forsøgsordning i op til 3 år.

  For stemte:             6 (O+T)

  Imod stemte:           7 (A+I+V)

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Faldet.

  Ad 2, inklusive ændringsforslag fra A i BEPU (”at ad. 2 ændres fra 5 år til 3 år”):

  For stemte:             12 (A+C+T+V)

  Imod stemte:           3 (I+O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ændringsforslag fra C.

  C gruppen foreslår, at forsøgsordningen med plastbump forlænges med 5 år, og at private fællesveje tilbydes samme mulighed.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+I+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra O.

  DF foreslår at den nuværende prøveperiode med plastbump på Strandjægervej fortsættes indtil en permanent løsning med asfaltbump kan realiseres på de steder på vejen, hvor plastbumpene i prøveperioden er placeret.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  4 (A+I+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra T.

  Liste T foreslår, at plastbump tillades på Strandjægervej indtil kommunen har etableret asfaltbumb ud for Enggården. Dernæst tillades op til 4 plastbump i den sydlige ende af vejen i en 5-årig forsøgsperiode.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ad. 1

  For stemte:

  2 (I+V)

  Imod stemte:

  4 (C+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Ad. 2


  Ændringsforslag fra A.

  At ad. 2 ændres fra 5 år til 3 år.

  For stemte:

  4 (A+C+T+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  3 (I+V+Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad. 3

  For stemte:

  3 (A+T+V)

  Imod stemte:

  4 (C+I+O)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra O:

  Dansk Folkeparti beklager at der ikke er politisk forståelse for at opretholde trafiksikkerheden på Strandjægervej ved at forsøgsordningen med plastbump fortsætter uændret, indtil en permanent løsning med asfaltbump kan realiseres.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har gennemført spørgeskemaundersøgelse om forsøget med fartdæmpning med plastbump på Strandjægervej og har sendt evalueringsnotatet til Grundejerforeningen Strandjægervej og Boligselskabet Engparken. Efterfølgende har administrationen afholdt møder med foreningerne om resultaterne, da disse ikke pegede entydigt på én løsning.

  Det blev aftalt, at begge foreninger senest primo april måned ville fremkomme med hver deres skriftlige forslag til fremtidig ordning efter henholdsvis generalforsamling i grundejerforeningen og drøftelse i boligselskabet. Administrationen har modtaget skriftlig tilbagemelding fra Engparken (bilag 1).

  Begge foreninger var enige i at en andel på 10 %, der var tilfredse med plastbumpene, ikke var meget. De fleste af dem, der ønsker bump, vil foretrække asfaltbump, men økonomien er til gengæld også meget forskellig. Generelt er der gener for cyklister især på grund af parkering tæt på steler ved bump.

  Ved møde med grundejerforeningen Strandjægervej oplyste repræsentanterne, at de var glade for resultatet med plastbumpene i form af fartnedsættelse. Foreningen vil spørge deres medlemmer om medfinansiering af asfaltbump ved opsparing over en årrække og i mellemtiden ønsker de at lade plastbumpene blive. De påtænker at iværksætte en oplysningskampagne om hensyntagen ved bilparkering, så cyklisterne reelt kan køre udenom steler ved bump uden at blive forhindret af parkerede biler. Foreningen appellerer til Dragør Kommune medfinansiering af asfaltbump og om muligt at foretage midlertidig opstribning ved plastbump. Administrationen er indstillet på at iværksætte opstribning ved standardløsninger, som politiet kan godkende. Administrationen har ikke efterfølgende hørt fra grundejerforeningen.

  Ved møde med Engparken oplyste formanden, at Engparken i de kommende år står overfor store udgifter til renovering af sine boliger. Han forudså umiddelbart, at det ville blive meget svært at finde midler til også fx at medfinansiere etablering af asfaltbump ud for deres boliger. Eventuelt må plastbump fjernes ud for Engparken.

  Administrationen har undersøgt brugen af plastbump på offentligt vejareal i andre kommuner (bilag 2). Brugen af plastbump på offentlig vej er meget begrænset og udmønter sig oftest i, at plastbumpene fjernes igen på grund af gener for trafikanterne. Københavns Kommune og Tårnby Kommune anvender ikke plastbump på offentlige veje. Begge kommuner tillader plastbump på private fællesveje. København advarer dog altid om anvendelsen som følge af generne ved den slags bump.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der kan etableres to asfaltbump ud for Enggården for ca. 60.000 kr. finansieret af anlægsprojektet Genopretning af veje 2017.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  En beslutning om fjernelse af plastbumpene på Strandjægervej efter det 1årige forsøg er i tråd med den tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning den 26. februar 2009 om kun at anvende den slags fartdæmper til midlertidig brug.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 9
  Valg af projekt for vækstmiljø ny skurby
  Sagsid.: 16/3581

  RESUMÉ:

  Der tages stilling til, hvem der tildeles lejemål på en del af det vestlige byggefelt på Dragør Havn (ca. 850 m²), og dermed får mulighed for at opføre ny skurby og vækstmiljø.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget vælger et projekt blandt de to indkomne forslag

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakt med ansøgeren på de vilkår, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  3.

  at

  indgåelse af lejekontrakt forudsætter at der findes midler til byggemodning af det vestlige byggefelt – herunder skurbyen - i budget 2018. Administrationen fremsender A-skema som udgangspunkt herfor.

  4.

  at

  lejeren på Færgevej 15 opsiges med 6 måneders varsel til fraflytning 1. januar 2018 for at kunne realisere projekt med ny skurby.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra T:

  At begge initiativtagere til projektforslagene inviteres til at gennemgå projekterne, så kommunalbestyrelsen på førstkommende BEPU-møde kan spørge ind til kvaliteter og udfordringer i projekterne.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           7 (A+C+O)

  Undlod at stemme:   4 (I+V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At udvalget vælger ansøger B samt administrationens indstilling ad 2-4.

  For stemte:             8 (O+T+ Allan Holst (A) + Nicolai Riber (A))        

  Imod stemte:           6 (I+C+V)    

  Undlod at stemme:  1 (Ole Svendsen (A))

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-05-2017

  Ændringsforslag fra T:

  Forinden behandling i BEPU sendes forslagene om vækstmiljø i ny skurby til udtalelse i Det Rådgivende Havneråd.

  For stemte:

  1 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ændringsforslag fra I

  At området tilbydes til både A og B i forening.

  For stemte:

  1 (I)

  Imod stemte:

  6 (A+C+O+V+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad. 1

  A forslog at udvalget vælger ansøger B.

  For stemte:

  5 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Ad. 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Ad. 3

  Godkendt

  Ad. 4

  For stemte:

  6 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T.

  Liste T finder det underligt, at forslaget om skurby ikke sendes til udtalelse i Det Rådgivende Havneråd, inden BEPU tager stilling. Det er uacceptabelt set i lyset af, at forslaget er ukendt for borgere og havnens interessenter, og at det ligger inden for havnerådets kommissorium.

  Ebbe Kyrø (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede på møde den 10. januar 2017 at der skulle indkaldes forslag til realisering af vækstmiljø – Ny Skurby. Der blev givet en frist på otte uger, som blev annonceret den 31. januar. Sidste frist for indlevering var dermed 30. marts, og der er indkommet to forslag, som svarer på kommunens oplæg.

  Begge projektforslag vurderes at leve op til formålet med det nye vækstmiljø, men der er flere forskelle, som ridses op i vedlagte bilag.

  Ansøger A har sit primære fokus på det besøgsrelaterede, og vil fokusere på at skabe en række aktiviteter. Ansøger A vil opsætte en scene, udvikle et egentligt ”street food marked”, et aktivitetshus, open air-biograf, minigolf og meget mere. Der lægges op til skabelse af en forening af lejere og til et differentieret liv på pladsen.

  Ansøger B har fokus på det lokale erhvervsmiljø – herunder sammenhæng og netværk mellem lejere på havnen. Ansøger B tager udgangspunkt i eksisterende produktion af skure på Dragør Bådeværft, som har fundet sted siden 2013. Ansøger B har i sin ansøgning fokus både på det maritime erhverv og det besøgsrelaterede.

  Begge ansøgere angiver, at de uanset valg af projektejer vil søge et efterfølgende samarbejde med hinanden.

  Udvalget har besluttet, at kriterierne for udvælgelse vil være organisation, drift, forankring, realiserbarhed og kvalitet, herunder aktivitet. Begge projektansøgere angiver, at de er åbne for en efterfølgende dialog med Dragør Kommune om endelig udformning.

  Proces

  Administrationen indstiller i denne sag at få mandat til at indlede forhandlinger og til at indgå kontrakt med projektejeren på følgende overordnede vilkår:

  • Der lægges op til en kontrakt med 10 års uopsigelighed fra udlejers side.
  • Aftalen forventes påbegyndt forår/sommer 2018.
  • Der vil være krav om ”liv” i perioden fra maj til september. Det betyder i praksis, at projektejeren skal sikre, at der enten er åbne værksteder, salg, eller udstillinger i de udlejede skure.
  • I vinterperioden vil der kunne dispenseres fra kravet om udadvendte aktiviteter.
  • Efter fem år kan der blive tale om en lejeregulering såfremt indtjeningen på området overstiger et vist niveau.

  Som led i overdragelsen af området vil det være nødvendigt at rydde op og flytte dele af oplagspladsen, der er beliggende i områdets nordøstlige hjørne. Som led i udvikling af vestligt byggefelt vil det være hensigtsmæssigt at anlægge en ny oplagsplads og en ny sti/indgang til skurbyen.

  For at realisere dette er det nødvendigt at opsige lejeren på Færgevej 15, Dragør Hotel- og Ferieudlejning senest 31. maj 2017 idet lejer har et opsigelsesvarsel på seks måneder til fraflytning enten pr. 1. juli eller 1.januar. Færgevej 15 er en del af den bebyggelse, som nedrives i forbindelse med realisering af Lokalplan 70.

  LOVE/REGLER:

  Lejer skal opstille skure efter bestemmelser i lokalplan 70 og efter retningslinjer i Dragør Kommuneplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune forventer at byggemodne området med skurby som del af den samlede byggemodning af vestligt byggefelt. Administrationen forventer at kunne levere strøm, vand og afløb til ét punkt i ny skurby samt etablere sti og belysning som led i udviklingen af havnens tilgængelighed. Derfor vil en lejekontrakt med ansøger forudsætte at der findes midler til byggemodning af vestlige byggefelt – herunder skurbyen - i budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Projektet udmøntes inden for rammerne af Lokalplan 70.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lejer skal opstille skure efter bestemmelser i lokalplan 70 og efter retningslinjer i Dragør Kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget 2. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af pantebrevsudstedelse ved låneomlægning - Strandparken afd. 1
  Sagsid.: 17/1270

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ønsker at omlægge et ældre lån til et nyt med en lavere ydelse.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelsen og tinglysningen af det ny lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som ansøgt i forbindelse med omlægningen af et lån i Strandparken afd. 1.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af et nyt pantebrev i forbindelse med omlægningen af et ældre lån.

  Ansøgningen vedrører omlægningen af et lån på oprindeligt 5.564.000 kr. til et nyt med en hovedstol på 4.825.000 kr.

  Restløbetiden er uændret og er 9 år og 9 måneder og der udbetales ikke provenu ved omlægningen.

  Efter omlægningen vil 1. års ydelse falde med 15.576 kr.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at udstedelsen af det ny pantebrev godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægning i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29.

  Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Bilag

 • 11
  Nedlæggelse af "Fælles legatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune"
  Sagsid.: 17/959

  RESUMÉ:

  ”Fælleslegatet til unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune” bestyres af Økonomiudvalget. Omkostningerne til administration af legatet overstiger de årlige udloddede beløb og forrentningen af legatet. Administrationen anmoder derfor om bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  administrationen gives bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge ”Fælleslegatet for unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune”,

  2.

  at

  Hvis Civilstyrelsen tillader at legatet nedlægges, udbetales der til ansøgerne i år 2017.

  3.

  at

  det resterende beløb overføres til Ungerådets budget i år 2018.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Det præciseres, at det resterende beløb overføres til Ungdomsrådet.

  Anbefales over for KB.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-05-2017

  Ad. 1+2+3.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”Fælleslegatet for unge menneskers videre uddannelse i Dragør Kommune” udbetales årligt til unge mennesker, der er under uddannelse af hver art. Dragør Kommune har tidligere annonceret i Dragør Nyt og opfordret unge mennesker, der er under uddannelse, til at søge legatet. Indstilling og vurdering af ansøgere foretages af administrationen.

  Fælleslegatet er en sammenlægning af 2 legater pr. 1. januar 1982 og består nu af et samlet depot på kr. 40.768. Der er blevet uddelt følgende beløb de sidste tre år:

  2014: 1x 500 kr.

  2015: 3x 500 kr.

  2016: 1x 500 kr.

  Nordea varetager opgaven med at aflægge regnskaber for kommunens fonde, herunder Fælleslegatet. Udgiften til administration overstiger uddelingerne.

  Anbefaling om at nedlægge

  Dragør Kommune er af Civilstyrelsen, kommunens revisor og Nordea blevet anbefalet at nedlægge legatet og udbetale kapitalen. Det begrundes dels i legatets depotstørrelse, dels at udlodningen af midlerne fra legatet ikke er større, samt at administrationsomkostningerne overstiger de årlige uddelte beløb og forrentningen af depotet.

  Det kræver tilladelse fra Civilstyrelsen, at nedlægge fonde og legater. Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge legatet.

  Hvis Civilstyrelsen giver tilladelse til nedlæggelse af legatet, vil administrationen indstille, at legatet udbetales. Ved nedlæggelse af legatet vil der, efter kurs og gebyr være omkring kr. 34.000 til rådighed.

  Anvendelse af de resterende midler

  Det indstilles, at der udbetales legater til de indkomne ansøgninger i år 2017. Legatet annonceres i Dragør Nyt. Administrationen har på nuværende tidspunkt modtaget to ansøgninger. Det resterende beløb overføres til Ungerådets budget i 2018. Det resterende depot kunne være med til at fremme projekter for unge i byen.

  Ungerådet kunne fx uddele en pulje eller en pris. Ungerådet er med til at sikre det demokratiske liv i kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. maj 2017.

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

 • 12
  Anmodning om fritagelse fra erhvervet som skolebestyrelsesmedlem på St. Magleby Skole
  Sagsid.: 15/1210

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at fritage Jacob Bøgemose fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem og godkende tidsplan for suppleringsvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Jacob Bøgemose efter anmodning fritages fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem på St. Magleby Skole.
  2. at tidsplanen for suppleringsvalg godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jacob Bøgemose, der er medlem af skolebestyrelsen på St. Magleby Skole har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  ”Det er med stor beklagelse og et rum tids velovervejelser at jeg bliver nød til at stoppe i skolebestyrelsen.

  Årsagen er tid. Jeg har ikke den fornødne tid jeg selv syndes det kræver for at levere et ordentligt stykke arbejde i skolebestyrelsen.

  Jeg er sådan indrettet at når jeg kommitter mig til noget, så gør jeg det 100 %. Jeg fungerer ikke godt i fora/bestyrelser hvor jeg ikke er velforberedt og slet ikke har tid til bare at følge med i noget af den gode information der medfølger. Jeg havde overvejet om jeg kunne leve med en passiv rolle i bestyrelsen, men det kan jeg ikke forlis med da jeg syndes at det er spild af min og jeres tid. Jeg syndes arbejdet i skolebestyrelsen er vigtig og at det kræver en et hvis engagement og tid.

  Jeg håber der har plantet sig et frø hos en eller to af kontaktforældrene som vil kunne afse den passende tid.

  Jeg har nydt stor glæde af den sparring der har været med alle i hele skolebestyrelsen og håber at det gode arbejde forsætter.

  Med venlig hilsen

  Jacob Bøgemose”

  I Bekendtgørelsen nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af kap. 3 § 9, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på denne fra kommunalbestyrelsen.

  I henhold til Bekendtgøreles nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen kap. 3 § 10 indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden, når en forældrerepræsentant træder ud af skolebestyrelsen. Der er på nuværende tidspunkt ikke en stedfortræder, og St. Magleby Skole skal derfor afholde suppleringsvalg. § 8 i bekendtgørelsen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tidspunkt for afholdelse af nyvalg og suppleringsvalg. Vedlagt findes tidsplanen for suppleringsvalg til godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Bilag

 • 13
  Udpegning af ny udlejerrepræsenant og suppleant til huslejenævnet
  Sagsid.: 17/1388

  RESUMÉ:

  På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev der udpeget personer til Huslejenævnet. Udlejerrepræsentanten ønsker nu at udtræde og pga. dødsfald skal der udpeges en ny suppleant.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at annoncere efter ny udlejerrepræsentant og dennes suppleant.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev følgende personer udpeget til Huslejenævnet:

  Formand Morten Duus, suppleant Elisabeth Haase.

  Lejerrepræsentant Kurt Børgesen, suppleant Camilla Schwalbe.

  Udlejerrepræsentant Kim Siestø, suppleant Jens K. Klausen.

  Udlejerrepræsentant Kim Siestø ønsker at udtræde af huslejenævnet af private årsager.

  På grund af suppleant Jens K. Klausens død skal der også udpeges en ny suppleant for udlejerrepræsentanten.

  På den baggrund skal det foreslås, at kommunalbestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til at annoncere efter en udlejerrepræsentant og en suppleant.

  Indkomne forslag fra interesserede repræsentanter, fremlægges for kommunalbestyrelsen på mødet i august 2017.

  LOVE/REGLER:

  For at opnå udpegning til huslejenævnet skal vedkommende have kendskab til bolig- og huslejeforhold, jf. lejelovens § 109.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

 • 14
  Forslag fra O - Henvendelse fra Beboer- og Pårørenderådet på Enggården
  Sagsid.: 17/1405

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra O:

  Sagens bedes udsat til næste møde, så vi får mulighed for en redegørelse fra kommunens repræsentant om hans ageren som vores repræsentant, samt om hvilke synspunkter han fremsatte på mødet.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 18. maj anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Beboer og Pårørende rådet på Plejecenter Enggården har bedt om, at kommunens tilforordnede udskiftes til en anden person.

  Kommunes repræsentant bedes om en redegørelse for sin deltagelse i de sidste af udvalget BOPs møder, jævnfør brevet fra udvalget. Samt en redegørelse for udsigten for et positivt samarbejde i resten valgperioden.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017

  Bilag

 • 15
  Forslag fra T - Konkrete udfordringer på Enggården
  Sagsid.: 17/1362

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Forslag fra I:
  At sagen sendes til behandling i fagudvalget.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte            4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 15. maj 2017, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T har dialog med en håndfuld pårørende til borgere, der er visiteret til at bo på Enggården og nedenstående er dugfriske citater fra pårørende:

  Citat1: Vi kan ikke følge med i om mor bliver tilbudt aktiviteter, for hun kan ikke selv huske noget, og intet dokumenteres for de pårørende.

  Citat2: Aftenvagterne jeg talte med i går anede ikke, hvad der skulle gøres mht såret. De sagde begge, at der ikke var oplysninger i systemet/journalnoter om, hvad der er planlagt, og var begge meget kede, at det var dem, der blev skældt ud.

  Citat3: Min mor får slet ikke nok at drikke og beboerne må ikke selv gå i køleskabet!

  Citat4: Stadig ingen aflastnings/trykpude her 3 uger efter vi har bedt om en sådan.

  Citat5: De har bestilt blodfortyndende medicin til mere end et år frem i tiden; smides det bare ud, hvis min mor dør i næste uge?

  Citat6: Et omsorgscenter som Enggården burde klart vide, hvordan man behandler og forebygger tryksår og have en politik for dette

  Citat7: Min mor kommer kun i bad en gang om ugen og i denne uge har de glemt det, så der har vi været nødt til at klatvaske hendes hår

  Citat8: Dagen før min mors overflytning kontaktes jeg af en sosu assistent der fortæller at alt er planlagt kl. 14:00. Min bror, hans kone og jeg retter henvendelse kl 14:30 og får et flabet svar, det kender de ikke noget til. Vi skændes lidt, hvorefter jeg afspiller en tlf. besked, som de genkender som en kollega, der bekræfter aftalen.

  Citat9: Så var bleerne sluppet op og der blev bestilt 3 kasser, der var helt forkerte – de røg bare i kælderen!

  Citat10: Da jeg kommer til min mor onsdag 26 april kl 15:45, ligger hun stadig i sengen for nedrullede gardiner og er slet ikke klar til at tage af sted. Det til trods af, at der var sat hak ved, at beskeden i hendes kontaktbog var læst (sat ”OK”)

  Citat11:

  Konklusion:

  · Ingen/mangelfuld synlig ledelse

  · Ingen/mangelfuld retningslinjer

  · Ingen/mangelfuld brugbare rutiner

  · Ingen/mangelfuld dokumentation som pårørende kan forholde sig til.

  · Ingen kontaktperson/kontaktperson ikke opdateret mht. planer for beboeren

  Personalet er flinke, men er uden ledelse.

  Ovenstående citater afslører, at selv banale forhold på Enggården ikke fungerer og der er derfor behov for, at ledelsen træder i karakter. Det er Liste T’s vurdering, at forholdene lige nu på Enggården er stærkt utilfredsstillende for de visiterede borgere og deres pårørende og at det er nødvendigt på kort sigt at gennemføre korrigerende handlinger på omsorgscenteret.

  Liste T foreslår derfor, at den nye Centerleder for Enggården – Ole Andersen – til næste SSU-møde udarbejder en handlingsplan indeholdende konkrete aktiviteter, der skal forbedre situationen på Enggården. Der indkaldes til ekstraordinært SSU-møde, hvis der er behov for det.

  Det skal være målsætningen, at situationen er stærkt forbedret inden sommerferien og at vi kan se klare tegn på forbedring i den daglige drift.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017

 • 16
  Forslag fra T - Ansøgning om visitering af særlige flygtningegrupper for 2017
  Sagsid.: 17/1153

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har anmodet om at få sag fra ØU den 20. april om ”Ansøgning om visitering af særlige flygtningegrupper for 2017” på KB den 1. juni 2017.

  Punktet er vedhæftet som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Bilag

 • 17
  Meddelelse - Afgørelse fra Tilsynet
  Sagsid.: 17/850

  RESUMÉ:

  Ankestyrelsen, Tilsynet med kommunerne har truffet afgørelse om, ikke at foretage sig yderligere i en sag hvor der var klaget over manglende besvarelse af aktindsigtsbegæring.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-06-2017

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2017 svarbrev til Tilsynet i en sag, hvor en borger havde klaget over kommunens manglende besvarelse af 2 aktindsigtsbegæringer.

  Tilsynet med kommunerne har den 21. april 2017 besluttet, ikke at foretage yderligere i sagen i forhold til Dragør Kommune.

  Tilsynets afgørelse vedlægges sagen som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017

  Bilag

 • 18
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Kristine Bak spurgte, med relation til sagen om projekt for vækstmiljø ny skurby, om ansøgerne selv er ansvarlige for at rammerne for projektet holdes inden for lokalplanen.

  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.

  Niels Høj spurgte, hvad politikerne havde tænkt sig at gøre ved forholdene på Enggården.

  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.

  Katrin Bak spurgte om, hvornår sagen om Enggården behandles på SSU i forhold til, at dagsordenen til næste møde allerede er udsendt.

  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.