Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C)

Ulrik Ankerstjerne (C) var indkaldt som stedfortræder for Asger Larsen (I)

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 2
  Forslag fra C og V - Ændring af Dragørs Skolevæsen
  Sagsid.: 17/1800

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2017

  Ændringsforslag fra ACOTV (gælder både punkt 2 og 3 på dagsordenen):

  • At der straks igangsættes en proces med høring der stiler mod, at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse.

  • At der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor

  • At det 9. skolespor vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd

  • Den allerede igangsatte vurdering af fremtidens SFO som skolebestyrelser, personale og ledelse skal komme med det bud på indgår i beslutningsgrundlaget

  • Der ønskes gennemført en seriøs belysning af indhold og økonomi i ovenstående tiltag. Analysen igangsættes straks og forventes politisk behandlet inden udgangen af 1. kvartal 2018. Forvaltningen fremlægger tidsplan for analysen inden 15.10.2017

  • BFKU underrettes løbende om fremdrift i ovenstående tiltag

  Ligeværdig: Vi ønsker, at alle 3 skolers rammer er på niveau i forhold til de fysiske og pædagogiske muligheder samt opfylder de krav, der i dag stilles til et moderne læringsmiljø.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra COV:

  At der afsættes, for resten af 2017, en pulje på kr. 800.000 som skolelederne i fællesskab kan disponere over til indsatser i klasser i med særlige udfordringer. For budgetåret 2018 besluttes det videre i budgetaftale.

  For stemte:             7 (C+O+V)

  Imod stemte:           8 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Tillægsforslag fra A+T:

  At forvaltningen i august fremlægger en handlingsplan og budget for ekstraordinære tiltag, der kan iværksættes på kort sigt med henblik på at imødegå de erkendte aktuelle udfordringer i udsatte klasser

  For stemte:             8 (A+T)

  Imod stemte:           7 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra COV

  CVO finder det beklageligt at et flertal bestående af A og T ikke ønsker midler til klasser med særlige udfordringer ud og arbejde hurtigt på skolerne. CVO har fuld tillid til at skoleledelserne, kan finde ud af at udmønte deres budgetter - som de er ansat til - til gavn for børnenes trivsel og ønsker ikke at politikerne skal detailregulere.

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C), Ulrik Ankerstjerne (C) var indkaldt som stedfortræder for Asger Larsen (I), Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

  Forslag fra V:

  At punkt 28 (Forslag fra C og V - Ændring af Dragørs Skolevæsen), 29 (Forslag fra A - Skolerne organisering i Dragør) og sagen som liste T ønskede på dagsorden under godkendelse af dagsordenen (vedr. Øresunds Allé 67) behandles på ekstraordinært KB møde tirsdag den 27. juni kl. 17.

  For stemte:             14 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:         

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt.

  Nikolai Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  1. CVO anerkender at der i fremtiden vil være behov for lavere klassekvotient i Dragør og foreslår derfor at forvaltningen belyser økonomi og muligheder for etablering af et 9. spor på Dragørs skoler. Herunder hvordan og hvor det kan etableres. Herefter foretages en videre politisk behandling af sagen og inddragelse af høringspartere med henblik på vurdering af den bedste løsning. Herunder også hvordan udvidelsen af spor og struktur kan spille sammen. Sagen forelægges i september måned.
  1. CVO foreslår, at der afsættes for resten af 2017 en pulje på kr. 800.000 som skolelederne i fællesskab kan disponere over til indsatser i klasser i med særlige udfordringer. For budgetåret 2018 besluttes det videre i budgetaftalen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2017.

 • 3
  Forslag fra A - Skolerne organisering i Dragør
  Sagsid.: 17/1799

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2017

  Sagen er omfattet af protokollen for punkt 2 på dagsordenen:

  Ændringsforslag fra ACOTV (gælder både punkt 2 og 3 på dagsordenen):

  • At der straks igangsættes en proces med høring der stiler mod, at Dragørs skolevæsen så hurtigt som muligt – dog senest fra skoleåret 2018/19 - udgøres af 3 ligeværdige skoler med hver deres selvstændige ledelse.

  • At der igangsættes en undersøgelse og planlægning af et 9. skolespor

  • At det 9. skolespor vurderes på alle tre matrikler med en belysning af mulighederne på hver matrikel ud fra en pædagogisk, praktisk og økonomisk vinkel. Der ønskes et særligt fokus på udviklingsmulighederne for Dragør Skole Syd

  • Den allerede igangsatte vurdering af fremtidens SFO som skolebestyrelser, personale og ledelse skal komme med det bud på indgår i beslutningsgrundlaget

  • Der ønskes gennemført en seriøs belysning af indhold og økonomi i ovenstående tiltag. Analysen igangsættes straks og forventes politisk behandlet inden udgangen af 1. kvartal 2018. Forvaltningen fremlægger tidsplan for analysen inden 15.10.2017

  • BFKU underrettes løbende om fremdrift i ovenstående tiltag

  Ligeværdig: Vi ønsker, at alle 3 skolers rammer er på niveau i forhold til de fysiske og pædagogiske muligheder samt opfylder de krav, der i dag stilles til et moderne læringsmiljø.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra COV:

  At der afsættes, for resten af 2017, en pulje på kr. 800.000 som skolelederne i fællesskab kan disponere over til indsatser i klasser i med særlige udfordringer. For budgetåret 2018 besluttes det videre i budgetaftale.

  For stemte:             7 (C+O+V)

  Imod stemte:           8 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Tillægsforslag fra A+T:

  At forvaltningen i august fremlægger en handlingsplan og budget for ekstraordinære tiltag, der kan iværksættes på kort sigt med henblik på at imødegå de erkendte aktuelle udfordringer i udsatte klasser

  For stemte:             8 (A+T)

  Imod stemte:           7 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra COV

  CVO finder det beklageligt at et flertal bestående af A og T ikke ønsker midler til klasser med særlige udfordringer ud og arbejde hurtigt på skolerne. CVO har fuld tillid til at skoleledelserne, kan finde ud af at udmønte deres budgetter - som de er ansat til - til gavn for børnenes trivsel og ønsker ikke at politikerne skal detailregulere.

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C), Ulrik Ankerstjerne (C) var indkaldt som stedfortræder for Asger Larsen (I), Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2017

  Punktet blev behandlet sammen med punkt 28, jævnfør protokollen fra punkt 28:

  ”Forslag fra V:

  At punkt 28 (Forslag fra C og V - Ændring af Dragørs Skolevæsen), 29 (Forslag fra A - Skolerne organisering i Dragør) og sagen som liste T ønskede på dagsorden under godkendelse af dagsordenen (vedr. Øresunds Allé 67) behandles på ekstraordinært KB møde tirsdag den 27. juni kl. 17.

  For stemte:             14 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:         

  Undlod at stemme: 1 (I)

  Godkendt”.

  Nikolai Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 7. juni 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Skolernes organisering i Dragør.

  Socialdemokratiet foreslår,

  • at Dragør Skole Syd udvides med et ekstra spor til i alt 3 spor, og
  • at Dragørs skolevæsen efter denne udbygning udgøres af 3 skoler med hver deres selvstændige ledelse.

  Der iværksættes en proces med inddragelse af skolebestyrelser og andre relevante parter til drøftelse og høring af ovennævnte forslag.

  Baggrund:

  Elevtallet må forventes ikke at falde de kommende år. Dels som følge af den generelle tilflytning af nye familier, dels som følge den forventede boligudvikling i Dragør.

  Vi har allerede i flere klasser høje gennemsnitlige klassekvotienter. Socialdemokratiet ønsker at nedsætte klassekvotienterne til gavn for den almindelige indlæring, tryghed og trivsel, samt til gavn for et øget fokus på inklusion.

  Med 3 spor på Dragør Skole Syd – og en efterfølgende ændret organisering – vil det betyde, at alle Dragørs skoler kan tilbyde

  • flere klasser på hvert trin, og dermed bedre mulighed for fleksibel holddannelse og større mulighed for fleksible skemaer, samt selvstyrende teams
  • flere lærere med samme fag, der understøtter og vedligeholder det faglige samarbejde i teams til gavn for lærere og elever
  • en ledelse, der er tæt på de ansatte i dagligdagen, og dermed give direkte ledelsesmæssig sparring.

  Såfremt forslaget måtte nyde fremme foreslås det, at Børn- Fritid og Kulturudvalget forestår den videre proces.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017.

  Ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2017.

 • 4
  Dispensation til et enfamiliehus
  Sagsid.: 15/752

  RESUMÉ:

  Der skal gives dispensation til et enfamiliehus, Øresunds allé 67, på bagrund af Planklagenævnets afgørelse af 2. maj 2017, således at der foreligger et korrekt hjemmelsgrundlag i sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra byplanvedtægte nr. 3, § 4, til det realiserede enfamiliehus, Øresunds Allé 67, i henhold til planlovens § 19.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-06-2017

  Forslag fra T:

  At der gennemføres en uvildig juridisk og byggefaglig undersøgelse af forvaltningens håndtering og eventuelle følgevirkninger heraf vedr. projektet på Øresunds Alle 67 – samt at forvaltningen redegør for sin holdning til undersøgelsens resultater - inden kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der skal gives dispensation.

  For stemte:             5 (T)

  Imod stemte:           10 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At der gives dispensation.

  For stemte:             5 (A+O)

  Imod stemte:           10 (C+T+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jerrik Walløe (C), Ulrik Ankerstjerne (C) var indkaldt som stedfortræder for Asger Larsen (I), Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 22-06-2017

  For stemte:

  3 (A+T+ Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  4 (C+I+V+ Birger Larsen (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Morten Dreyer (O) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-06-2017

  Ændringsforslag fra C:

  Sagen udsættes til ekstraordinært møde, og forudgående har hele KB lejlighed til at stille opklarende, skriftlige spørgsmål.

  For stemte:

  4 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  Punkt 23 blev behandlet under dette punkt.

  Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birger Larsen (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. juni 2017 at udsætte sagen til et ekstraordinært møde, med forudgående mulighed for at kommunalbestyrelsen kunne stille opklarende, skriftlige spørgsmål.

  Der er indkommet spørgsmål fra tre medlemmer af BEPU ved deadline den 15. juni 2017. Spørgsmål og svar er vedhæftet som nyt bilag i sagen.

  Oprindelig sagsfremstilling:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 12. januar 2016 at godkende et skitseprojekt for et enfamiliehus på Øresunds Allé 67 (bilag 1)

  Administrationen vurderede dengang, at en egentlig dispensation fra Byplanvedtægt nr. 3 § 4 ikke var nødvendig, idet administrationen skønnede at ejendommen alene fremstod som et 1½ etagers hus og ikke en to-etagers ejendom som forudsætter dispensation jf. bilag 2.

  Kommunens afgørelse blev påklaget til Planklagenævnet, der med kendelse af 2. maj 2017, gav klagerne medhold i at afgørelsen skulle være meddelt i form af en dispensation (bilag 3). Planklagenævnet lagde til grund, at den samlede længde af kviste er større en halvdelen af tagfladens længde på begge sider af ejendommen, og at disse kviste er markant fremskudt fra bygningens facadeplan.

  Planklagenævnets anfører afslutningsvis, at bestemmelsen i byplanvedtægtens § 4, om et maksimalt etageantal på 1½ etage, ikke udgør en del af vedtægtens principper, og sagen hjemvises på den baggrund til fornyet behandling, hvor kommunen skal tage stilling til hvorvidt den ønsker at give dispensation fra byplanvedtægten i henhold til planlovens § 19; en mulighed, der er eksplicit anført i planklagenævnets kendelse.

  Ejendommen er realiseret på baggrund af den meddelte byggetilladelse og denne sag omhandler derfor tilvejebringelsen af den korrekte hjemmel for den allerede trufne afgørelse.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 19 og § 20.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgning om dispensation har været til orientering hos de omboende i henhold til planlovens § 20, og der er modtaget 3 nabohøringssvar.

  1. nabohøringssvar (bilag 4) anfører at kommunen bør give dispensation i den pågældende sag.

  2. nabohøringssvar (bilag 5), er underskrevet af en kreds af de omboende, og det anføres at der ikke bør gives dispensation, blandt andet grundet indbliksgener. I nabohøringssvaret indgår 7 bilag, hvoraf der vedhæftes 5 (bilag 7-11), idet de 2 resterende bilag allerede indgår i sagen.

  3. Nabohøringssvar (bilag 6) fra Fristrandens vejlaug, gør indsigelse mod en eventuel dispensation til enfamiliehuset.

  Administrationen skal bemærke, at der vil være klageadgang til Planklagenævnet i forhold til en ny afgørelse om meddelelse af dispensation.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. juni 2017.

  Ekstraordinært møde By-, Erhvervs- og Planudvalget den 22. juni 2017.

  Ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2017.

  Bilag

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.: