Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. november 2017 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra V:
At spørgetid blev tilføjet først og sidst på dagsordenen efter den sædvanlige proces:
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Endelig godkendelse af budget 2018-2021
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Det vedtagne budget for 2018-2021 er indberettet i økonomisystemet og forelægges til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Administrationen har foretaget enkelte tekniske justeringer, som man blev bemyndiget til ved 2. behandlingen af budget 2018-2021 den 5. oktober 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at de beregnede fritvalgspriser på ældreområdet godkendes,
  2. at det indberettede budget for 2018-2021 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budget 2018-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017. Administrationen blev samtidigt bemyndiget til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  Budgettet er nu teknisk indberettet i økonomisystemet med flg. tekniske korrektioner:

  • Indtægt fra KMD som følge af monopolbrud (ejendomssalg).
  • Driftsbudget for Boligkontor Danmark.
  • Nulstilling af anlægsbudget til multiarena i Hollænderhallen.
  • Tilretning af indtægtsbudget på daginstitutionsområdet til de nye takster for forældrebetalinger.

  Konsekvenserne af forældrebetalingen på daginstitutionsområdet er dog med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af taksterne, som indgår som selvstændig sag på dette kommunalbestyrelsesmøde den 23. november 2017. BFKU besluttede den 1. november 2017 at anbefale ØU og KB at godkende de nye takster for 2018.

  På baggrund af den endelige indberetning ser hovedtallene i budget 2018-2021 ud som følger:

  I mio. kr.

  (2018-prisniveau)

  2018

  2019

  2020

  2021

  Driftsudgifter

  790,6

  809,9

  827,0

  846,2

  Indtægter

  -837,8

  -859,1

  -883,3

  -908,6

  Ordinær drift i alt

  -47,2

  -49,3

  -56,2

  -62,4

  Anlægsudgifter

  53,6

  33,8

  12,7

  11,0

  Resultat før renter, afdrag og finansiering

  6,4

  -15,5

  -43,5

  -51,4

  Lån og øvrige finansforskydninger

  11,7

  11,9

  10,3

  10,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  18,1

  -3,6

  -33,2

  -40,9

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = udgift, - = indtægt

  For hele perioden er der et overskud på den ordinære drift på mellem 47,2 og 62,4 mio. kr.

  Det vedtagne budget medfører et kassetræk på 18,1 mio. kr. i 2018 og en kasseforbedring på 3,6 mio. kr. i 2019 stigende til 40,9 mio. kr. i 2021.

  Samlet set forbedres kassebeholdningen med ca. 60 mio. kr. i løbet af den 4-årige budgetperiode.

  I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 0,7 mio. kr. i 2018.

  De tekniske justeringer har resulteret i, at serviceudgifterne er blevet øget med 0,4 mio. kr. og kassetrækket med 0,5 mio. kr. i 2018.

  1a. Indtægt fra KMD som følge af monopolbrud (ejendomssalg)

  Som følge af monopolbruddet på kommunernes IT-systemer udbetaler KMD nogle beløb til de enkelte kommuner frem til 2020. Dragør Kommune modtager 274.279 kr. i 2018, 54.856 kr. i 2019 og 274.279 kr. i 2020, der er lagt ind i budgettet. Beløbene udbetales i den periode, hvor kommunerne har implementeringsudgifter som følge af monopolbruddet.

  1b. Driftsbudget for Boligkontor Danmark

  Boligkontoret Danmark har udarbejdet driftsbudgetter for ældreboligerne på Enggården som en konsekvens af den nuværende aftale om administration af ældreboliger. Der var foretaget tekniske korrektioner af renter og afdrag for ældreboliger i det tekniske budget, der blev lagt frem til 2. budgetseminar. Der er nu foretaget tekniske korrektioner af de resterende dele af driftsbudgettet for ældreboliger ud fra Boligkontoret Danmarks budgetter. Det drejer sig om indtægter fra beboernes husleje og udgifter til bl.a. vedligeholdelse, el, vand, varme og renovation.

  1c. Nulstilling af anlægsbudget til multiarena i Hollænderhallen

  KB besluttede den 25. august 2016 at flytte anlægsbudgettet på 35 t kr. fra ”Hollænderhallen, Multiarena” til anlægsbudgettet ”Udearealer på skoler”.

  I det tekniske budget for 2018-2021 anlægsbudgettet på ”Hollænderhallen, Multiarena” fejlagtigt ikke 0-stillet, hvorimod anlægsbudgettet ”Udearealer på skoler” fik tilført 35 t kr. Dermed var budgettet med i det tekniske budget 2 gange.

  Anlægsbudgettet på ”Hollænderhallen, Multiarena” er nu blevet nulstillet.

  1d. Tilretning af indtægtsbudget på daginstitutionsområdet

  BFKU har den 1. november 2017 anbefalet ØU og KB at godkende administrationens genberegnede takster for 2018 vedr. dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritidsklub og frokostordning i vuggestuer. Indtægtskontiene er som følge af de nye priser blevet reduceret med 0,7 mio. kr.

  2. Beregning af fritvalgspriser på ældreområdet

  På baggrund af det vedtagne budget for 2018 er der blevet beregnet nye priser til private leverandører af hjemmepleje i 2018. Praktisk hjælp afregnes med 436 kr. pr. time, personlig pleje i hverdagstimer afregnes med 436 kr. pr. time, og personlig pleje øvrig tid afregnes med 559 kr. pr. time. Budget 2018 er ikke justeret som følge af de nye fritvalgspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. november 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017

 • 4
  Godkendelse af takster til budget 2018 - BEPU
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Takster på By-, Erhvervs-, og Planudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er beregnet nye takster for gæstesejlere jf. at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en takststigning svarende til en ekstra indtægt på 66.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  Anbefales over for KB.

  Jerrik Walløe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  Følgende takster er genberegnet på vedr. gæstesejlere:

  Type af takst

  Takst 2018

  Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn

  155

  Fartøjer på 10 – 15 m. længde

  180

  Fartøjer på over 15 m.

  325

  Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.

  1.240

  Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter

  1.440

  Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter

  2.600

  Afgift for opkrævning på broer ved kontrol-runde

  65

  Havnekort til strøm og badefaciliteter (depositum)

  50

  Brug af slæbested (pr. bomåbning)

  45

  Betaling for el (pr. kWh)

  2,70

  Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons

  1.385

  Beddingsafgift pr. påbegyndt ton udover 5 tons

  150

  Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetforliger for 2018-2021 en takststigning på havnen svarende til en øget indtægt på 66.000 kr. i 2018. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning skal takststigningen alene pålægges gæstesejlere.

  De øvrige takster på By-, Erhvervs-, og Planudvalgets område er beregnet ved, at taksten fra 2017 er fremskrevet til 2018-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2018-2021 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af havnetaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Taksterne generelt offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 23. november 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af takster til budget 2018 - BFKU
  Sagsid.: 16/3117

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2017. De øvrige takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2018, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. oktober 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  For stemte:

  14 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (I)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Daginstitutionstype

  Takst 2018

  Dagpleje

  2.480

  Vuggestue

  3.027

  Børnehave

  1.693

  SFO

  1.060

  Fritidsklub

  501

  Frokostordning, vuggestuer

  988

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehave- og fritidsklubtaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en for-ældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2017 er fremskrevet til 2018-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2018-2021 tilrettes med konsekvensen af genbe-regningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2018 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 23. november 2017.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 6
  Kommuneplanrevision 2017
  Sagsid.: 16/2770

  RESUMÉ:

  Under høring af forslag til Kommuneplanrevision 2017 er der modtaget 7 høringssvar. Planforslaget skal behandles med henblik på endelig vedtagelse, herunder skal der tages stilling til eventuelle ændringer i planforslaget, med baggrund i høringssvarene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplanrevision 2017 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at stillingtagen til indsigelser, forslag og bemærkninger, der er modtaget under høringsperioden, følger forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar, som de fremgår af Planlægningsnotat nr. 01.17.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Forslag fra T:

  At endelig kommuneplanrevision oversendes til den nye kommunalbestyrelse.

  For stemte:

  5 (T)

  Imod stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår konkret i den fremlagte kommuneplanrevision, at side 26, 3. spalte, fjerde linje (I retningslinjerne for fremtidig udvikling) ændres teksten til: ”Tage – i permanent byggeri - skal søges indpasset i et fælles proportionssystem med ensartede hældninger.”

  For stemte:

  5 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+I+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:

  5 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at flertallet uden argumentation vedtager en Kommuneplanrevision, hvor der tillades en markant ændring af det arkitektoniske udtryk i det vestlige byggefelt på havnen (Skurbyen). 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at den kommuneplanrevision, der skal gennemføres i indeværende valgperiode, alene skal omfatte en planteknisk ajourføring, vedtog kommunalbestyrelsen ved mødet den 22.6.2017 et forslag til Kommuneplanrevision 2017, med henblik på offentlig høring i henhold til planlovens regler.

  Der er i høringsperioden i alt modtaget 7 skriftlige høringssvar, som fordeler sig med 3 fra offentlige myndigheder og 4 fra en organisation, politisk parti, virksomhed eller enkeltperson.

  Der henvises til Planlægningsnotat nr. 01.17 (Bilag 1), som indeholder en sammenfatning af de enkelte høringssvar, forvaltningens kommentarer og vurderinger samt indstillinger til høringssvarene.

  Alle høringssvar er samlet i Bilag 2.

  Enkelte høringsvar indeholder forslag til mere omfattende ændringer og tilføjelser til planforslaget. Når beskrivelsen af disse i planlægningsnotatet ikke omfatter en mere detaljeret vurdering, har det baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om, at den aktuelle planrevision alene skal være en planteknisk ajourføring.

  En mere grundlæggende revision af kommuneplanen må i givet fald henvises til en senere planrevision, evt. ved kommuneplantillæg inden da.

  Det offentliggjorte forslag til Kommuneplanrevision 2017 er vedlagt som Bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af kommuneplaner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Planen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget har været i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017

  Økonomiudvalget den 16. november 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017

  Bilag

 • 7
  Skolernes udearealer, godkendelse af licitation og frigivelse
  Sagsid.: 15/1006

  RESUMÉ:

  Skolernes udearealer har været i udbud og anlægssummen skal frigives. Det laveste tilbud er højere end budgettet og der skal derfor ske en tilpasning af, hvor stor en del af projektet der kan udføres nu.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på de resterende midler i projektet, i alt 7.995.084 kr., og at beløbet frigives.

  2.

  at

  tilpasningen af projektet til anlægssummen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Taget til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Etablering af nye udearealer på skolerne blev vedtaget i budget 2016, med etablering af udendørs arealer til leg- og læring på skolerne. Der har været en længere proces med udarbejdelse af konkrete planer i samarbejde med brugerne på skolerne, og der er truffet politisk beslutning om at projektet skal omfatte alle tre skoler.

  Sagen blev senest politisk behandlet i marts 2017, hvor projektet havde været i høring og hvor det samlede dispositionsforslag blev godkendt. Samtidig blev der udpeget de dele af dispositionsforslaget, som rådgiver på daværende tidspunkt forventede kunne realiseres inden for anlægssummen.

  Første etape af dispositionsforslaget har nu været i udbud hos tre entreprenører efter kriteriet laveste pris. Alle tre har afgivet tilbud.

  Ebbe Dalsgaard A/S, har givet det laveste tilbud på 10.229.743,- kr.

  Licitationsresultatet er ca. 30 % over projektets budget. Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolerne vurderet, hvordan projektet kan tilpasses anlægsbudgettet.

  Forvaltningen og skolerne foreslår, at man tilpasser projektet ved at tage enkelte områder ud af projektet, for at sikre helstøbte løsninger i resten af projektet. Det betyder, at der gennemføres en mindre del af det udbudte projekt, men at de udtagne elementer eventuelt kan udføres på et senere tidspunkt, hvis det ønskes.

  På denne baggrund indstiller skolerne og forvaltningen i fællesskab at prioritere følgende elementer, idet det er vurderingen at det fortsat skaber et løft af alle skolers udearealer, og bedre muligheder for udendørs læring:

  St. Magleby

  Følgende udføres i denne etape:

  · Flyværkstedet (mellem boldbaner og Hollænderhallen): en mindre kunstgræsbane, mulitbane på asfalt, parkour-område med balancebomme og kolbøttestænger, basket område, skateområde, løbebane og springgrav, boldmure/vægge til skud og præcisionskast, trapper/ bænke til ophold og undervisning, ostebaner, belysning, værkstedsvæg

  · Fliseareal foran naturfagslokalerne

  Følgende udgår af denne etape:

  · Marklodderne (indre skolegård) + cykelparkering foran Hollænderhallen udgår.

  · Med interne midler udføres en sikring af cykelstien og evt. mindre arbejder i den indre skolegård.

  Dragør Nord

  Følgende udføres i denne etape:

  · Sportsloungen: to beachvolleybaner på sand, en multibane og en basketbane med gummibelægning, løbebane, en publikumszone med bænke.

  · Landingsbanen: Støttemur med tal på og glasfliser i eksisterende belægning

  · Transitbakken: Rutsjebaner og klatrereb på skråning

  · Skråning med træer og enkelte siddeplinte til ophold og undervisning

  Følgende udgår af denne etape:

  · Transittrappen udgår, men erstattes af skråning med træer og enkelte frit placerede plinte.

  Dragør Syd

  Følgende udføres i denne etape:

  · Ny opholds- og ”lege”-element langs soklen i indre skolegård (ny kant som nedbryder skolegården i mindre rum til ophold og undervisning)

  · Værkstedsrum i skolegård med overdækket arbejdsplads med skabe med lås

  · Optegnet grid i skolegården

  · Nyt indgangsareal med nye belægninger/træ og en lang bænk langs Vestgrønningen til undervisning

  · Stejlepladsen – nyt legerum med reference til stejlepladsen på havnen. Indeholder en legeruse og klatrereb

  Følgende udgår af denne etape:

  • Projektet på Dragør Syd udføres i sin helhed.

  Kort med hhv. de udbudte delområder og de delområder som forslås gennemført, er vedhæftet i bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tidligere givet to bevillinger i sagen på i alt 750.000 kr.

  Det resterende budget er følgende:

  2016                                                  

  3.000.000 kr.

  2017                                                  

  3.000.000 kr.

  2018                                                  

  1.000.000 kr.

  Genopretning af skolernes udearealer      

  1.050.084 kr.

  Miniarena (budget 2014 til 2020)              

  245.000 kr.

  Multibane (budget 2016)               

     450.000 kr.

  I alt

  8.745.084 kr.

  Tidligere frigivet                                   

  750.000 kr.

  Til frigivelse                               

  7.995.084 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Indstillingen har været drøftet med skolerne.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 8
  Engparken - Årsregnskab 2016
  Sagsid.: 17/3608

  RESUMÉ:

  Årsregnskab 2016 for det almene boligselskab Engparken skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2016 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 4. december 2017 godkendes med følgende hovedindhold:

  A) Generel drøftelse af boligselskabets økonomi; herunder henlæggelser samt tiltag i forhold til at opnå målsætningen for arbejdskapitalen.

  B) Drøftelse af handlingsnotatet og de planlagte effektiviseringstiltag.

  C) Drift og vedligehold.

  D) Helhedsplanen for Engparken – status og drøftelse af det videre arbejde.

  E) Beboersammensætningen.

  F) Drøftelse af muligheder for et tættere samarbejde mellem Engparken, kommunen og HOFOR om klimatilpasning på Engparkens område.

  G) Evt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  For stemte:

  14 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (I)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i oktober 2017 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2016.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et overskud på ca. 17.000 kr. i regnskabsperioden.

  Overskuddet skyldes navnlig besparelse på mødeudgifter.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på ca. 24.000 Kr.

  Dispositionsfonden udgjorde 9.563.611 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 2.775.748 Kr. disponibel dispositionsfond.

  Arbejdskapitalen er positiv men den besluttede målsætning om grænsen for arbejdskapitalen på 836.992 kr. er ikke nået. Der mangler 736.705 kr. og det vil blive drøftet nærmere på styringsdialogmødet, hvordan boligselskabet vil arbejde videre hen imod at opnå målsætningen.

  Den samlede disponible egenkapital udgør ca. 10.000 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfonde ca. 9.000 kr. og den disponible arbejdskapital ca. 400 kr. pr. lejemålsenhed.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2016 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 4. december 2017 og administrationen anbefaler at dagsordenen godkendes som anført i indstillingens pkt. 2 A-G.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet at bemærke.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. november 2017

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 9
  Mødeplan 2018
  Sagsid.: 17/3063

  RESUMÉ:

  Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Desuden anbefales det, at der i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne nedsættes et midlertidigt § 17.4 udvalg til at drøfte rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  mødeplanen 2018 godkendes, idet den nye kommunalbestyrelse efter sin tiltrædelse kan ændre i mødeplanen.

  2.

  at

  administrationens anbefaling af, at der i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne nedsættes et midlertidigt § 17.4 udvalg til at drøfte rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling i den nye kommunalbestyrelse, herunder mødetidspunkter, tages til efterretning

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Mødeplan for 2018

  Af planlægningsmæssige hensyn indstilles mødeplanen for 2018 til godkendelse. Udkast til mødeplan for 2018 er vedlagt i bilag. Mødeplanen er baseret på den nuværende udvalgsstruktur og arbejdsform, dvs. en opdateret version af mødeplanen for 2017.

  Der kan dog opstå behov eller ønske om at den nye kommunalbestyrelse efter sin tiltrædelse ændrer i mødeplanen, eksempelvis hvis udvalgsstrukturen ændres. Jf. inspiration til forskellige politiske organiseringer i bilaget ”Variationer i udvalgsstyret” af professor Ulrik Kjær.

  Sag i ny kommunalbestyrelse om mødeplan og arbejdsform

  Konstitueringen efter kommunalvalget i november 2017 er en god mulighed for at vurdere om der skal ske en grundigere drøftelse af rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling i den nye kommunalbestyrelse, herunder eksempelvis kommunalbestyrelsen og de stående udvalgs primære fokus og tidsanvendelse, involvering af borgere, mødetidspunkter mv.

  Til inspiration har bl.a. Aarhus Kommune arbejdet med rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling, hvilket er sket gennem et § 17.4 udvalg. Som bilag er vedlagt betænkning og bilag fra Styringsudvalget i Aarhus Kommune – ”Politikudvikling og styring i Aarhus byråd”.

  Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med konstitueringen nedsættes et midlertidigt § 17.4 udvalg til at drøfte rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling i den nye kommunalbestyrelse.

  Et § 17.4 udvalg om rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling kunne eksempelvis arbejde i første halvår 2018 og bestå af en repræsentant for hver af den nye kommunalbestyrelses partier/lister.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. november 2017.

  Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

  Bilag

 • 10
  Forslag fra T - Lokalplan 70 – for erhvervsområdet på Dragør Havn
  Sagsid.: 17/3689

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Ændringsforslag fra ACOV:

  At såfremt byggeansøgninger holder sig indenfor lokalplanens rammer kan de godkendes uden politisk godkendelse.

  For stemte:             10 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:    5 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe har i mail af 13. november 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Lokalplan 70 – for erhvervsområdet på Dragør Havn

  Jævnfør lokalplanbestemmelserne side 19 vedrørende det østlige byggefelt – ”delområde B” – så skal placering af bebyggelse ”baseres på en samlet bebyggelsesplan for Delområde B”.

  Liste T ønsker, at den samlede bebyggelsesplan skal godkendes politisk inden udstedelse af byggetilladelser.

  Motivation.

  Da udmøntning af byggeri på det østlige byggefelt har stor betydning for udviklingen af byggeri på resten af Dragør Havn, så ønsker Liste T en åben og borgerinddragende proces forud for beslutning om det konkrete byggeri på byggefeltet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23.november 2017

 • 11
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-11-2017

  Kristine Bak stillede spørgsmål om lovligheden af godkendelse af kommuneplanen, som blev vedtaget i 2010.

  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.