Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 30. november 2017 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Forslag fra C:

At "Forslag - Redegørelse om tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed" behandles først.

For stemte 10 (A+C+T)
Imod stemte 5 (I+O+V)

Godkendt

Nicolaj Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag - Redegørelse om tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Sagsid.: 17/3854

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2017

  Forslag fra C:

  At det protokolleres, at sagen har været drøftet

  Godkendt.

  Nicolaj Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 28. november 2017 på vegne af Peter Læssøe (T), Ebbe Kyrø (T), Anette Nyvang (T), Svend Mathiasen (T), Jens Passarge (T), Asger Larsen (I), Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C), Ole Hansen (A) anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Borgmesteren bedes redegøre over for Kommunalbestyrelsen, hvorfor kommunalbestyrelsen først er orienteret om den kritiske tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter valget, samt hvorfor borgmesteren ikke har sikret, at der er sket en orientering til fagudvalget på møderne i august, september, oktober og november måned.

  Endvidere hvilke tiltag Borgmesteren vil iværksætte for at undgå lignende sager fremadrettet.

  Der ønskes endvidere en politisk drøftelse af redegørelsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 30. november 2017.

 • 2
  Redegørelse for sag om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Sagsid.: 17/3854

  RESUMÉ:

  Orientering om tilsyn i Hjemmesygeplejen fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. juni 2017, og det efterfølgende forløb.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager administrationens orientering om sagsforløbet til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2017

  For stemte:

  11 (A+I+O+V+ Anette Nyvang (T) + Peter Læssøe (T) + Ebbe Kyrø (T)

  Imod stemte:

  2 (Jens Passarge (T) + Svend Mathiasen (T)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Taget til efterretning.

  Nicolaj Riber (A) deltog i stedet for Ole Svendsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har bedt om at kommunalbestyrelsen orienteres om tilsyn i Hjemmesygeplejen fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. juni 2017, og det efterfølgende forløb, med særlig fokus på hvornår borgmester og udvalgsformand er orienteret om det udstedte påbud.

  • Tilsynet blev udført den 20. juni 2017. Her blev der påpeget områder der skulle arbejdes med, men hverken varslet eller udstedt et påbud. Heller ikke i opfølgende mails fra styrelsen i løbet af sommeren har et påbud været nævnt.
  • Dragør Kommune har modtaget tilsynsrapporten og påbuddet til høring den 6. september 2017.
  • Den endelige version af både påbud og tilsynsrapport er modtaget den 13. november 2017. Påbuddet er således også trådt i kraft den 13. november.
  • Social og Sundhedsudvalget behandler påbud, tilsynsrapport og handleplan den 30. november 2017.

  Hverken udvalgsformand eller borgmester har undervejs i forløbet modtaget information om sagen.

  Udvalgsformanden modtog udkast til dagsorden til SSU den 14. november, hvor sagen med bilag var på, som en af i alt 14 sager. Borgmesteren er altid på som cc-modtager til dagsordner i fagudvalg. Sagens overskrift indeholder ikke ordet påbud.

  Der har ikke været anden kommunikation omkring denne sag til hverken udvalgsformand eller borgmester. 

  Forvaltningen har i mail til kommunalbestyrelsen den 27. november beklaget at der ikke er sket en orientering til det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen tidligere, i lyset af at der er udstedt et påbud.

  Notat om forløbet er vedhæftet i bilag. Yderligere bilag er sagsfremstilling fra Social og Sundhedsudvalget den 30. november, inkl. bilag.

  Opfølgning

  Dragør Kommune har iværksat en foreløbig handleplan umiddelbart efter besøget, på baggrund af den umiddelbare tilbagemelding fra styrelsen. På baggrund af den endelige rapport, fremlægges handleplan til politisk godkendelse i fagudvalget den 30. november og kommunalbestyrelsen den 14. december.

  Opfølgningen på påbuddene har højeste prioritet i tilrettelæggelsen af handlinger og de løbende prioriteringer i forhold til daglig drift. Der er nedsat en arbejdsgruppe af ledere og nøglemedarbejdere der skal sikre fremdrift og opfølgning på processen.

  Der følges op på resultater og evalueres hvert kvartal i 2018 og indtil påbuddet er ophævet. Derefter to gange i løbet af det efterfølgende år, for at sikre fortsat opfølgning.

  På baggrund af den konkrete sag er det i forvaltningen sikret, at mails fra tilsynsmyndigheder fremover ikke kun tilgår en enkelt person, men at der er flere modtagere.

  Det er desuden indskærpet i afdelingen, at tilsynssager skal håndteres med høj prioritet og med hurtig information til direktøren, som er ansvarlig for en politisk orientering, især hvis der er udstedt påbud eller lignende.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 30. november 2017

  Bilag