Skip navigationen

Referat

Onsdag den 3. januar 2018 kl. 17:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 17/4117

  RESUMÉ:

  I konstitueringsaftalen fra den 25. november 2017 mellem A, O og V er bl.a. aftalt oprettet et nyt stående udvalg. Som konsekvens heraf skal der ske en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 03-01-2018

  Forslag fra C:

  Grundet den manglende belysning oversendes sagen til KB uden anbefaling.

  For stemte:             3 (C+ T)                                   

  Imod stemte:           4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Udkast til styrelsesvedtægt godkendes med nedenstående ændring af procentsatser for vederlag.

  Formænd for stående udvalg: 24 %
  Formand for BU: 3,82 % (3,818)

  For stemte:             4 (A+O+V)

  Imod stemte:           3 (C+T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales overfor KB. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-01-2018

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at både sag om ny styrelsesvedtægt og vedrørende vederlag sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at styrelsesvedtægt opdateres, så den dækker det reelle indhold af udvalgenes arbejde og således, at alle i kommunalbestyrelsen får konkret indblik i de nye vederlag, som AOV har foreslået og de samlede konsekvenser heraf

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra T (genfremsat fra ØU):

  Liste T foreslår følgende vederlagsstruktur:

  · Udvalgsformænd modtager 15% af borgmesterlønnen                                    kr. 122.560 p.a.

  · Menige udvalgsmedlemmer modtager 3% af borgmesterlønnen                 kr. 24.512 p.a.

  · §17,stk.4 udvalgsfomænd modtager 7,5% af borgmesterlønnen                  kr. 61.280 p.a.

  · Menige medlemmer modtager 1,5% af borgmesterlønnen                             kr. 12.256 p.a.

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte:             8 (A+O+V)

  Imod stemte:           7 (C+T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder, at AOV’s forslag til nye vederlag er urimelige. Vederlagene afspejler på ingen måde det ansvar og den arbejdsbyrde, som menige medlemmer af kommunalbestyrelsen har i forhold til udvalgsformændene.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 25. november 2017 mellem A, O og V er aftalt at der skal oprettes et skoleudvalg.

  Visse af de opgaver som i dag hører under Børn-, Fritids- og Kulturudvalgets område overføres til Skoleudvalget.

  Der er ikke foretaget andre ændringer i styrelsesvedtægten.

  Når der sker ændring i udvalgenes opgaveområder og antal skal kommunens styrelsesvedtægt ændres i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Forslaget til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

  Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, således at den eksisterende udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg, By-, Erhvervs- og Planudvalg, Børne-Fritids – og Kulturudvalg samt social- og sundhedsudvalg ændres til en udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg, By-, Erhvervs- og Planudvalg, Børne-, Fritids – og Kulturudvalg, Social- og Sundhedsudvalg og et Skoleudvalg med 7 medlemmer i hvert udvalg.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt samt gældende styrelsesvedtægt vedlægges denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven § 2.

  Der er redegjort for bestemmelsens nærmere indhold i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  .

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 3. januar 2018

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 3. januar 2018

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 15. januar 2018

  Bilag

 • 2
  Vederlag
  Sagsid.: 17/4087

  RESUMÉ:

  I sagen fastlægges niveauet for vederlag til en række politiske poster. Det sker med afsæt i konstitueringsaftalen mellem A, O og V, hvor der oprettes et nyt stående udvalg samt to nye§17, stk. 4 udvalg.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller,

  1. at vederlaget til medlemmer af økonomiudvalget og stående udvalg udgør 1.400 kr. månedligt

  2. at vederlaget til medlemmet af Børn og Ungeudvalget udgør 339 kr. månedligt.

  3. at vederlaget til hver af formændene for § 17, stk. 4 udvalgene vedrørende henholdsvis havn, infrastruktur og klima/diger udgør 4.167 kr. månedligt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 03-01-2018

  Forslag fra C:

  At merudgiften for Dragør Kommune ved oprettelsen af et ekstra stående fagudvalg (skoleudvalget) finansieres dels inden for den lovpligtige ramme, samt ved fjernelse af formandshonorarerne til § 17 udvalgene.

  For stemte:            1 (C)

  Imod stemte:           4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:   2 (T)

  Faldet.

  Forslag fra C: 

  At merudgiften for Dragør Kommune ved oprettelsen af et ekstra stående fagudvalg (skoleudvalget) finansieres dels inden for den lovpligtige ramme, samt ved nedsættelse af formandshonorarerne til de stående fagudvalg.

  For stemte:             1 (C)

  Imod stemte:          4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:   2 (T)

  Faldet.

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår følgende vederlagsstruktur:

  ·

  Udvalgsformænd modtager 15% af borgmesterlønnen 

  kr. 122.560 p.a.

  ·

  Menige udvalgsmedlemmer modtager 3% af borgmesterlønnen

  kr. 24.512 p.a.

  ·

  §17,stk.4 udvalgsfomænd modtager 7,5% af borgmesterlønnen kr. 61.280 p.a.

  ·

  Menige medlemmer modtager 1,5% af borgmesterlønnen

  kr. 12.256 p.a.

  For stemte:             3 (C+T)

  Imod stemte:           4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOV.

  Medlemmer af stående udvalg og ØU får 1700 kr. om måneden

  Medlemmet af BU får 175 kr. om måneden.

  Der nedsættes ikke honorar for 17-4 udvalg på dagens møde.

  For stemte:                                4 (A+O+V)

  Imod stemte:                              3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-01-2018

  Forslag fra C:

  At merudgiften for Dragør Kommune ved oprettelsen af et ekstra stående fagudvalg (skoleudvalget) finansieres dels inden for den lovpligtige ramme, samt ved fjernelse af formandshonorarerne til § 17 udvalgene.

  For stemte:             3 (C)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Forslag fra C:

  At merudgiften for Dragør Kommune ved oprettelsen af et ekstra stående fagudvalg (skoleudvalget) finansieres dels inden for den lovpligtige ramme, samt ved nedsættelse af formandshonorarerne til de stående fagudvalg.

  For stemte:

  6 (C+Annette Nyvang (T)+Ann Harnek (T)+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Faldet.

  Forslag fra T (genfremsat fra ØU):

  Liste T foreslår følgende vederlagsstruktur:

  ·

  Udvalgsformænd modtager 15% af borgmesterlønnen 

  kr. 122.560 p.a.

  ·

  Menige udvalgsmedlemmer modtager 3% af borgmesterlønnen

  kr. 24.512 p.a.

  ·

  §17,stk.4 udvalgsfomænd modtager 7,5% af borgmesterlønnen kr. 61.280 p.a.

  ·

  Menige medlemmer modtager 1,5% af borgmesterlønnen

  kr. 12.256 p.a.

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU

  For stemte:             8 (A+O+V)

  Imod stemte:           7 (C+T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder, at AOV’s forslag til nye vederlag er urimelige. Vederlagene afspejler på ingen måde det ansvar og den arbejdsbyrde, som menige medlemmer af kommunalbestyrelsen har i forhold til udvalgsformændene.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter kommunalvalget i november 2017 har A, O og V indgået en konstitueringsaftale, som medfører, at der nedsættes et nyt stående udvalg (skoleudvalget) samt to nye § 17, stk. 4 udvalg (infrastruktur og klima/diger). I forlængelse heraf skal vederlagene for de forskellige politiske poster fastlægges inden for vederlagsbekendtgørelsens rammer.

  Vederlaget til borgmesteren og medlemmerne af kommunalbestyrelsen er fastlagt til et bestemt beløb i vederlagsbekendtgørelsen.

  Vederlaget til udvalgsformænd, 1. viceborgmester og formand for Børn- og Ungeudvalget er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt til en fast procentdel af borgmesterens vederlag (behandles i selvstændig sag om ændring af styrelsesvedtægt).

  Denne sag vedrører de øvrige vederlag, som fastlægges af kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at disse vederlag fastlægges til følgende niveau pr 1. januar 2018:

  Medlem af Økonomiudvalget

  1.400 kr. månedligt

  Medlem af stående udvalg

  1.400 kr. månedligt

  Medlem af Børn- og Ungeudvalget

  339 kr. månedligt

  Formand for §17-4 (Havn)

  4.167 kr. månedligt

  Formand for §17-4 (Infrastruktur):

  4.167 kr. månedligt

  Formand for §17-4 (Klima/diger

  4.167 kr. månedligt

  Beløbene P/L reguleres løbende samtidigt med borgmesterens vederlag.

  LOVE/REGLER:

  Vederlagsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 3. januar 2018

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 3. januar 2018