Skip navigationen

Referat

Mandag den 15. januar 2018 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Anne Funk (O), Lisbeth Dam Larsen (A)
Bemærkninger: Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).
Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

Godkendelse af dagsorden:Godkendt
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 17/4117

  RESUMÉ:

  I konstitueringsaftalen fra den 25. november 2017 mellem A, O og V er bl.a. aftalt oprettet et nyt stående udvalg. Som konsekvens heraf skal der ske en ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  Anbefalingen fra KB:

  For stemte:             8 (A+O+V)

  Imod stemte:           7 (T+C)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-01-2018

  Forslag fra T:

  Liste T foreslår, at både sag om ny styrelsesvedtægt og vedrørende vederlag sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at styrelsesvedtægt opdateres, så den dækker det reelle indhold af udvalgenes arbejde og således, at alle i kommunalbestyrelsen får konkret indblik i de nye vederlag, som AOV har foreslået og de samlede konsekvenser heraf

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra T (genfremsat fra ØU):

  Liste T foreslår følgende vederlagsstruktur:

  · Udvalgsformænd modtager 15% af borgmesterlønnen                                    kr. 122.560 p.a.

  · Menige udvalgsmedlemmer modtager 3% af borgmesterlønnen                 kr. 24.512 p.a.

  · §17,stk.4 udvalgsfomænd modtager 7,5% af borgmesterlønnen                  kr. 61.280 p.a.

  · Menige medlemmer modtager 1,5% af borgmesterlønnen                             kr. 12.256 p.a.

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefalingen fra ØU:

  For stemte:             8 (A+O+V)

  Imod stemte:           7 (C+T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales.

  Protokoltilføjelse fra T

  Liste T finder, at AOV’s forslag til nye vederlag er urimelige. Vederlagene afspejler på ingen måde det ansvar og den arbejdsbyrde, som menige medlemmer af kommunalbestyrelsen har i forhold til udvalgsformændene. 

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 03-01-2018

  Forslag fra C:

  Grundet den manglende belysning oversendes sagen til KB uden anbefaling.

  For stemte:             3 (C+ T)                                   

  Imod stemte:           4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Udkast til styrelsesvedtægt godkendes med nedenstående ændring af procentsatser for vederlag.

  Formænd for stående udvalg: 24 %
  Formand for BU: 3,82 % (3,818)

  For stemte:             4 (A+O+V)

  Imod stemte:           3 (C+T)

  Undlod at stemme:  

  Anbefales overfor KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 25. november 2017 mellem A, O og V er aftalt at der skal oprettes et skoleudvalg.

  Visse af de opgaver som i dag hører under Børn-, Fritids- og Kulturudvalgets område overføres til Skoleudvalget.

  Der er ikke foretaget andre ændringer i styrelsesvedtægten.

  Når der sker ændring i udvalgenes opgaveområder og antal skal kommunens styrelsesvedtægt ændres i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Forslaget til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

  Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, således at den eksisterende udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg, By-, Erhvervs- og Planudvalg, Børne-Fritids – og Kulturudvalg samt social- og sundhedsudvalg ændres til en udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg, By-, Erhvervs- og Planudvalg, Børne-, Fritids – og Kulturudvalg, Social- og Sundhedsudvalg og et Skoleudvalg med 7 medlemmer i hvert udvalg.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt samt gældende styrelsesvedtægt vedlægges denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven § 2.

  Der er redegjort for bestemmelsens nærmere indhold i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  .

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 3. januar 2018

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 3. januar 2018

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 15. januar 2018

  Bilag

 • 2
  Valg til Økonomiudvalget
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Der skal vælges 7 medlemmer til Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Formand: Eik Dahl Bidstrup (V)

  2. Allan Holst (A)

  3. Nicolaj Riber (A)

  4. Morten Dreyer (O)

  5. Peter Læssøe (T)

  6. Ebbe Kyrø (T)

  7. Kenneth Gøtterup (C)

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Da der sker oprettelse af et nyt stående udvalg, skal der ske omkonstituering af Økonomiudvalget og de stående udvalg.

  I henhold til Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune består Økonomiudvalget af syv medlemmer.

  Valget foretages som forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de valggrupper, som medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen med ved det pågældende valg.

  Gruppeanmeldelsen ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal være den samme.

  Hver valggruppes medlemstal divideres med 1, 2, 3 etc. alt efter hvor mange pladser, der skal fordeles. De fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte valggrupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter ens, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

  Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte valggrupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele til borgmesteren hvilke personer, der udpeges til de pladser, som er tilfaldet den pågældende gruppe. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran givne måde.

  Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget, og denne plads regnes for valgt af borgmesterens valggruppe som første plads.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3 og 25, stk. 2.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 10.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 3
  Valg til Social- og Sundhedsudvalget
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Nicolaj Riber (A)

  2. Kim Dupont (V)

  3. Morten Dreyer (O)

  4. Anne Funk (O)

  5. Peter Læssøe (T)

  6. Ebbe Kyrø (T)

  7. Katrine Tholstrup (C)

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune består Social- og Sundhedsudvalget af syv medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på styrelseslovens § 27. Denne bestemmelse betyder, at hvis en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg, får så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have været berettiget til ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

  Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises mere end en plads i hvert udvalg.

  Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive pladser efter foranstående, afgøres af kommunalbestyrelsen.

  Såfremt en gruppe ved anvendelse af ovennævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette. Denne opmanding af medlemmer i et stående udvalg kan foretages uden at kommunens styrelsesvedtægt ændres.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3 og 27.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 15.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 4
  Valg til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Allan Holst (A)

  2. Lisbeth Dam Larsen (A)

  3. Morten Dreyer (O)

  4. Kim Dupont (V)

  5. Helle Barth (V)

  6. Annette Nyvang (T)

  7. Ann Harnek (T)

  8. Katrine Tholstrup (C)

  9. Martin Wood Pedersen (C)

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Fritids- og Kulturudvalget af syv medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på styrelseslovens § 27. Denne bestemmelse betyder, at hvis en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg, får så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have været berettiget til ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

  Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises mere end en plads i hvert udvalg.

  Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive pladser efter foranstående, afgøres af kommunalbestyrelsen.

  Såfremt en gruppe ved anvendelse af ovennævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette. Denne opmanding af medlemmer i et stående udvalg kan foretages uden at kommunens styrelsesvedtægt ændres.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3 og 27.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 14.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 5
  Valg til By-, Erhvervs- og Planudvalg
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Der skal vælges syv medlemmer til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges syv medlemmer til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Allan Holst (A)

  2. Helle Barth (V)

  3. Morten Dreyer (O)

  4. Anne Funk (O)

  5. Ebbe Kyrø (T)

  6. Annette Nyvang (T)

  7. Kenneth Gøtterup (C)

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune består By-, Erhvervs- og Planudvalget af syv medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på styrelseslovens § 27. Denne bestemmelse betyder, at hvis en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg, får så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have været berettiget til ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

  Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises mere end en plads i hvert udvalg.

  Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive pladser efter foranstående, afgøres af kommunalbestyrelsen.

  Såfremt en gruppe ved anvendelse af ovennævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette. Denne opmanding af medlemmer i et stående udvalg kan foretages uden at kommunens styrelsesvedtægt ændres.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3 og 27.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 6
  Valg til Skoleudvalget
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Der skal vælges 7 medlemmer til Skoleudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der vælges 7 medlemmer til Skoleudvalget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Lisbeth Dam Larsen (A)

  2. Kim Dupont (V)

  3. Helle Barth (V)

  4. Anne Funk (O)

  5. Anette Nyvang (T)

  6. Ann Harnek (T)

  7. Martin Wood Pedersen(C)

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune består Skoleudvalget af 7 medlemmer som vælges af kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Valget af medlemmer til de stående udvalg foretages ved forholdstalsvalg, og partierne stemmer i de samme valggrupper, som er anmeldt til borgmesteren ved valget af medlemmer til Økonomiudvalget.

  Valget foretages for hvert udvalg for sig.

  Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på styrelseslovens § 27. Denne bestemmelse betyder, at hvis en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg, får så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have været berettiget til ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

  Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises mere end en plads i hvert udvalg.

  Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive pladser efter foranstående, afgøres af kommunalbestyrelsen.

  Såfremt en gruppe ved anvendelse af ovennævnte fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertallet i dette. Denne opmanding af medlemmer i et stående udvalg kan foretages uden at kommunens styrelsesvedtægt ændres.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens §§ 24, stk. 3 og 27.

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018

 • 7
  Valg til Ungdomsskolebestyrelsen
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen i Dragør Ungdomsskole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter af kommunalbestyrelsen til Dragør Ungdomsskole.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Nicolaj Riber (A)

  2. Peter Læssøe (T)

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev der ikke foretaget udpegning til bestyrelsen for Dragør Ungdomsskole.

  Grunden til det er, at ungdomsskolens vedtægter ikke var godkendt på daværende tidspunkt.

  Vedtægterne blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2017.

  I henhold til vedtægterne skal der- blandt kommunalbestyrelsens medlemmer - vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter til ungdomsskolens bestyrelse.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for Dragør Ungdomsskole.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 8
  Udpegning til Beboerklagenævn
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev der ikke foretaget korrekt udpegning til Beboerklagenævnet, da ikke alle de udpegede kandidater opfylder kravene for udpegning.

  Der skal derfor foretages fornyet udpegning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der indstilles en formand og stedfortræder til Statsforvaltningen,
  2. at der vælges en udlejerrepræsentant og en stedfortræder for denne,
  3. at der vælges en lejerrepræsentant og en stedfortræder for denne.
  4. at der vælges en social sagkyndig og en stedfortræder.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Formand: Stine Fink Hansen (Dennis Asanovski)

  2. Udlejerrepræsentant: Søren Keldorff (Kim Carlsen)

  3. Lejerrepræsentant: Camilla Corneliussen (Monna Sørensen).

  4. Social sagkyndig: Borger og Socialchefen (en af administrationen udpeget suppleant)

  Stedfortræder står i parentes.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev der ikke foretaget korrekt udpegning til Beboerklagenævnet, da ikke alle de udpegede kandidater opfylder kravene for udpegning.

  Den daværende boligstyrelse har tidligere udtalt, at ”når der fra de større lejerorganisationers side er indstillet et tilstrækkeligt antal kandidater, så kan kommunalbestyrelsen i sin udpegning ikke gå uden for kredsen af indstillede”.

  Endvidere blev der ikke udpeget stedfortræder for udlejerrepræsentanten.

  Reglerne for udpegning er følgende:

  Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et beboerklagenævn som består af en formand og to andre medlemmer. Beboerklagenævnet afgør tvister m.v. mellem udlejer og lejere i almene boligorganisationer.

  Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

  Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om et medlem til nævnet, foretager kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer.

  I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold, som også udpeges af kommunalbestyrelsen. Der er tradition for, at lederen af Borger og Social udpeges.

  Formand, medlemmer og stedfortrædere skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk. 2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

  Kommunalbestyrelsen indstiller en formand over for Statsforvaltningen og vælger to medlemmer. Der indstilles en stedfortræder for formanden og der vælges en stedfortræder for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

 • 9
  Udpegning til Biblioteks- og Lokalarkivråd
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  På det konstituerende møde den 5. december 2017 blev der udpeget ét medlem til Lokalarkivrådet og ét medlem til Biblioteksrådet.

  De to råd er imidlertid sammenlagt til ét hvorfor der skal ske fornyet udpegning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der udpeges én person til Biblioteks- og Lokalarkivrådet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  Helle Barth (V).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev Helle Barth (V) udpeget til Biblioteksrådet og Birger Larsen (O) blev udpeget til Lokalarkivrådet.

  Efterfølgende har det vist sig, at Biblioteksrådet og Lokalarkivrådet den 22. juni 2017 blev besluttet sammenlagt pr. 1. januar 2018, og at der er udarbejdet nye vedtægter for det sammenlagte råd.

  I henhold til vedtægterne skal kommunalbestyrelsen udpege én person til rådet, og personen behøver ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for Biblioteks- og Lokalarkivrådet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 10
  Valg til Grønt Råd
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune forventes den 18. januar 2018 at oprette Grønt Råd på ny. Dragør Kommune skal udpege2 medlemmer og 2 suppleanter til rådet. Alle skal være medlem af By-,Erhvervs- og Planudvalget. Formanden for BEPU er født medlem af Grønt Råd.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at der – foruden formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget udpeges yderligere et medlem til grønt Råd samt 2 suppleanter.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Allan Holst (A) (Helle Barth (V))

  2. Ebbe Kyrø (T) (Anette Nyvang (T))

  Suppleant står i parentes.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Grønt Råd er et rådgivende organ vedrørende miljø-natur- og friluftspolitik. Rådet fungerer som bindeled mellem politikere, administration og borgerne i Tårnby og Dragør Kommuner samt grønne interesseorganisationer.

  Rådet har i forudgående valgperioder været oprettet af Tårnby Kommune i medfør af styrelsesloven § 17, stk. 4 og Tårnby Kommune har primo 2018 meddelt Dragør Kommune, at Grønt Råd forventes besluttet oprettet på et møde i Tårnby Kommune den 18. januar 2018.

  Tårnby Kommune udpeger 3 medlemmer af kommunalbestyrelsen, medens Dragør Kommune som hidtil udpeger 2 medlemmer.

  Formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalget er født medlem af Grønt Råd. Foruden formanden skal udpeges yderligere ét medlem samt 2 suppleanter der alle skal være medlemmer af By-, Erhvervs – og Planudvalget.

  Der forventes afholdt ca. 2 møder årligt.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven § 17, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.

 • 11
  Udpegning af ejerrepræsentanter til St. Magleby Bevaringsfond
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal udpege 4 ejendomsejere fra området til bestyrelsen i St. Magleby Bevaringsfond.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger fire ejere, som repræsentanter til bestyrelsen for St. Magleby Bevaringsfond, i henhold til fondens fundats.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  1. Jens Korning 

  2. Bente Baeré

  3. VG2 melder navn ind efterfølgende.

  4. VG3 melder navn ind efterfølgende.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med St. Magleby Bevaringsfond er, ”at virke for bevarelse af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer i St. Magleby landsby og i kommunens øvrige landzone”.

  Bevaringsfonden fungerer som rådgivende organ over for kommunalbestyrelsen i principielle bevaringsspørgsmål og har gennem sin fond mulighed for at yde tilskud efter ansøgning til bevaringsfremmende bygningsarbejder. I lighed med Dragør Bevaringsnævn er Plan og Teknik sekretariat for fonden.

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev der udpeget tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen til at indtræde i bestyrelsen for St. Magleby Bevaringsfond.

  I henhold til fundats for St. Magleby Bevaringsfond skal fondens bestyrelse tillige bestå af ”4 ejere af ejendomme i området, udpeget af kommunalbestyrelsen”.

  Med ”området” skal i denne forbindelse forstås ”virksomhedsområdet”, der i henhold til § 2 udgøres af ”St. Magleby landsby samt kommunens øvrige landzone”.

  Udpegning af de øvrige medlemmer af bestyrelsen forestås af fondens sekretariat ved henvendelse til de pågældende foreninger/bestyrelser m.fl., der i henhold til fundatsen er berettigede til repræsentation.

  Konstituerende møde i Bevaringsfonden påregnes primo 2018.

  Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg.

  LOVE/REGLER:

  St. Magleby Bevaringsfonds fundats

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

 • 12
  Ændring af forretningsorden
  Sagsid.: 17/2985

  RESUMÉ:

  I sagen foreslås ændringer til kommunalbestyrelsens forretningsorden. Ændringerne vedrører videotransmission, taletid og præcisering af procedure for ændring af forretningsordenen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forretningsordenen ændres på følgende punkter (som er nærmere beskrevet i sagsfremstilling og bilag):

  1. Forslag vedr. optagelse af billede og lyd

  2. Forslag vedr. mødeledelse og taletid

  3. Forslag vedr. ændringer i forretningsordenen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  Ad 1 + 3

  Godkendt

  Ad 2:

  Behandles igen på førstkommende møde i KB.

  Forslag fra C

  At såfremt regler om taletid besluttes, så evalueres de i KB efter et halvt år.

  Godkendt.

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forretningsordenen indeholder reglerne for, hvordan kommunalbestyrelsens møder skal afvikles.

  Denne sag indeholder forslag til ændring af forretningsordenen. Det sker primært med afsæt i kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2017, hvor det blev besluttet, at der skulle etableres videotransmission fra KB-møderne, og at der i den forbindelse skulle fastættes regler for mødeledelsen (herunder antal indlæg) med henblik på at modvirke en unødig forlængelse af møderne.

  Ændringerne er beskrevet nedenfor og markeret med rødt i bilaget.

  Forslag 1: Optagelse af lyd og billede (§1)

  Det foreslås, at forretningsordenes § 1 stk. 5 tilpasses den teknologiske udvikling i forhold til ordet ”båndoptager” og ”lydbånd” samt tilpasses kommunalbestyrelsens beslutning om videotransmission fra kommunalbestyrelsens møder. Derudover fastholdes formuleringen.

  Nuværende § 1, stk. 5, afsnit 2:

  Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. Kommunalbestyrelsen kan give pressens repræsentanter en personlig tilladelse til at benytte båndoptager under hele mødet eller under behandling af bestemte emner på dagsordenen, under den forudsætning, at båndoptagelsen kun benyttes som stenografisk hjælpemiddel for pressen. Yderligere udnyttelse af båndoptagelserne kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse. Møderne kan optages på lydbånd efter nærmere af Kommunalbestyrelsen fastsatte regler.

  Afsnittet foreslås erstattet med nedenstående:

  Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. Kommunalbestyrelsen kan give pressens repræsentanter en personlig tilladelse til at optage lyden fra hele mødet eller under behandling af bestemte emner på dagsordenen, under den forudsætning, at lydoptagelsen kun benyttes som internt hjælpemiddel for pressen. Yderligere udnyttelse af lydoptagelserne kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. Møderne kan af forvaltningen optages på video. Videooptagelsen kan udsendes live til offentligheden og den kan lagres på en måde, hvor offentligheden efterfølgende har adgang til den.

  Videotransmission fra kommunalbestyrelsens møder forventes at starte på det ordinære møde den 25. januar 2018.

  Forslag 2: Mødeledelse og taletid (§4)

  Den nuværende forretningsorden indeholder ikke regler om antal indlæg eller indlæggenes længde. Det fremgår af §4, stk. 2 at borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagtagelse af god orden under mødet.

  Det forslås, at der tilføjes nyt § 4, stk. 7:

  Stk. 7. Borgmesteren, udvalgsformanden, stilleren af et medlemsforslag eller det medlem, der har standset et forslag kan holde et indledende oplæg på op til 5 minutter. Derefter har hvert kommunalbestyrelsesmedlem op til 3 minutters taletid ved indlæg i talerækken. Herudover har hvert kommunalbestyrelsesmedlem mulighed for en kortere bemærkning på højest 1 minut. Borgmesteren afgør som mødeleder, hvornår reglerne om taletid kan fraviges. Borgmesteren kan desuden lukke for talerlisten.

  Forslag 3: Ændringer i forretningsordenen (§16)

  Det foreslås, at det præciseres, hvordan ændringer i forretningsordenen skal behandles. Konkret foreslås, at nedenstående tilføjes som ny § 16, stk. 2:

  Stk. 2. Ændringer i forretningsordenen skal godkendes på et møde i kommunalbestyrelsen.

  Det er i overensstemmelse med gældende praksis og styrelsesloven.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 15. januar 2017.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Ingen udpegning til Dragør Ældreboligselskab
  Sagsid.: 17/4126

  RESUMÉ:

  Dragør Ældreboligselskab er sammenlagt med Domea København og ønsker ikke repræsentanter fra Dragør Kommunalbestyrelse i organisationsbestyrelsen. Derfor effektueres kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer på det konstituerende møde i december 2017 ikke.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-01-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev Anne Funk ( O ) og Morten Dreyer ( O ) udpeget til organisationsbestyrelsen i Dragør Ældreboligselskab.

  Dragør Kommunalbestyrelse har i en årrække – efter boligselskabets ønske - været repræsenteret i Dragør Ældreboligselskabs organisationsbestyrelse fordi boligselskabet ikke havde en afdelingsbestyrelse.

  I 2017 besluttede Dragør Ældreboligselskab at blive sammenlagt med Domea København og hører nu under Domea Københavns organisationsbestyrelse.

  Domea har efter den 5. december 2017 bekræftet sammenlægningen og oplyst at der ikke skal ske udpegning til boligselskabet da dette nu henhører under organisationsbestyrelsen i Domea København.

  Derfor effektueres kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer på det konstituerende møde i december 2017 ikke.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 15. januar 2018.