Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Kristine Bark Grundahl (T)var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Forslag til tidsplan for budgetlægningen i 2019
  Sagsid.: 18/113

  RESUMÉ:

  På baggrund af erfaringerne fra budgetlægningen for budget 2018-2021 har administrationen justeret og tydeliggjort budgettidsplanen for budget 2019-2022, som fremlægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til tidsplanen godkendes, jf. bilag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Godkendt.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår at borgerinddragelse for budgetplanlægningen 2019 fastholdes som ved budgetlægningen 2018.

  ØU får forelagt modeller for digital inddragelse fra 2019.

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af erfaringerne fra forløbet med budgettidsplanen for budget 2018-2021 har administrationen udarbejdet forslag til budgettidsplan for budget 2019-2022, jf. bilag. Overordnet set fastholdes tidsplanen for budget 2018-2021, med enkelte justeringer og korrektioner.

  I forhold til tidsplanen for budget 2018 er tids- og aktivitetsplanen for 2019-22 videreudviklet på to punkter:

  · For det første er info-mødet på Wiedergården i marts erstattet af et digitalt dialogmøde mellem politikere og borgere med henblik på at få en bredere forankring af budgetprocessen.

  · Det andet element, der er indarbejdet i planen er, at fagudvalgene inddrages i den indledende fase af budget processen. Det sker ved, at fagudvalgene på deres april/maj møder drøfter input fra den digitale dialog og giver egne input med henblik på administrationens arbejde med den videre budgetproces. Formålet er, at administrationen får tilkendegivelser på i hvilke retninger de politiske prioriteringer går i forhold til udarbejdelse af A, R- og D-skemaer.

  Tidsplanen for budget 2019-2022 er tilrettelagt, således at høringsperioden er afsluttet inden budgetseminaret, således at opstarten af de politiske forhandlinger kan ske, efter alle høringssvar et indkommet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

  Bilag

 • 4
  Høringssvar - Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032
  Sagsid.: 17/3847

  RESUMÉ:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i offentlig høring. Administrationen i Dragør Kommune foreslår høringssvar i henhold til vedlagt bilag 1.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afgive høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i henhold til bilag 1.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune indsender Høringssvar rundsendt til KB under mødet (høringssvaret er tilføjet som bilag i referatet).

  Godkendt.

  Forslag fra T:

  At Dragør Kommune parallelt med indsendelse af høringssvar til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” igangsætter en analyse, der undersøger muligheden for metro, letbane, BRT eller førerløse busser til/fra Dragør.  Liste T ser gerne en koordinering med Københavns Kommune, der i slutningen af 2017 har besluttet at undersøge muligheden for betjening af Brønshøj med enten metro, letbane eller BRT. En koordineret under-søgelse vil kunne skabe synergier og potentielt kunne skabe bedre løs-ninger for begge kommuner. Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder projektforslag, der specificerer formål og økonomi for undersøgelsen.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod:                  3 (C)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At det indarbejdes i høringssvaret at Dragør Kommune ikke finder det hensigtsmæssigt for pendlerne på Amager, at den påtænkte omlægning af Kystbanen betyder færre afgange i myldretiden på strækningen København H – Københavns Lufthavn, hvor der i forvejen kan være pres på togenes kapacitet.

  Godkendt.

  Forslag fra A:

  A forslår, at Liste T’s forslag oversendes til § 17 stk. 4 udvalget for infrastruktur:

  For stemte:             11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Anbefaling fra BEPU:

  Anbefales overfor KB.

  Supplerende forslag fra A

  A gruppen foreslår at det indarbejdes i høringssvaret at Dragør Kommune ikke finder det hensigtsmæssigt for pendlerne på Amager, at den påtænkte omlægning af Kystbanen betyder færre afgange i myldretiden på strækningen København H – Københavns Lufthavn, hvor der i forvejen kan være pres på togenes kapacitet.

  Anbefales overfor KB.

  Liste T’s tillægsforslag fra BEPU den 9. januar 2018

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  A’s tillægsforslag fra BEPU den 9. januar 2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales overfor KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-01-2018

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune parallelt med indsendelse af høringssvar til ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” igangsætter en analyse, der undersøger muligheden for metro, letbane, BRT eller førerløse busser til/fra Dragør.

  Liste T ser gerne en koordinering med Københavns Kommune, der i slutningen af 2017 har besluttet at undersøge muligheden for betjening af Brønshøj med enten metro, letbane eller BRT. En koordineret undersøgelse vil kunne skabe synergier og potentielt kunne skabe bedre løsninger for begge kommuner. Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder projektforslag, der specificerer formål og økonomi for undersøgelsen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Tillægsforslag fra A:

  A forslår, at Liste T’s forslag oversendes til § 17 stk 4 udvalget for infrastruktur

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (bilag 2) i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. med frist for høringssvar den 29. januar 2018.

  I henhold til lov om trafikselskaber skal der mindst hvert 4. år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanedrift, der udføres som offentlig servicetrafik. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter. Herunder den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser.

  I trafikplanen anføres blandt andet, at høj tilgængelighed giver sorte tal på bundlinjen for samfundet. Jo mindre trængsel, desto mindre spildtid. Endvidere fremgår, at jernbanen binder Danmark bedre sammen og sikrer mobiliteten i hele landet – både i storbyerne hvor befolkningstætheden og trængslen forventes at stige, og i de tyndt befolkede områder, hvor sektoren i mange år allerede har arbejdet aktivt med udvikling af omkostningsbesparende initiativer, der samtidig opretholder et tilfredsstillende trafikudbud.

  Udover allerede besluttede projekter omtaler Trafikplanen i forbindelse med fremtidige forventninger også igangsatte og kommende analyser som baggrund for den fremtidige udvikling i togbetjeningen. Herunder omtales blandt andet en udført analyse af kapacitetsforholdene på Københavns Hovedbanegård og i Københavns Lufthavn, kaldet Ring syd, hvor der er set på et nyt togsystem fra Roskilde udenom København H til Københavns Lufthavn. Det anføres, at der er et potentiale for at styrke den kollektive betjening mellem Sjælland og Københavns Lufthavn. I den forbindelse omtales, at en bedre togbetjening af Amager passer godt sammen med byudviklingen i dette område. Det kræver udbygning af infrastrukturen, herunder stationskapaciteten i Københavns Lufthavn, hvis der skal køres flere tog til lufthavnen udenom København H. Heri ligger dog ingen intentioner om banebetjening af Amager syd for lufthavnen.

  Administrationen foreslår, at Dragør Kommune afgiver høringssvar til Trafikplanen, og i høringssvaret medtager følgende punkter:

  - Gør opmærksom på den manglende banebetjening af Dragør Kommune, som er medvirkende til den stigende trængsel i hovedstadsområdet

  - Foreslår at medtage forlængelse af regionaltogets baneforbindelse fra DSB´s klargøringscenter til Lufthavn Syd ved Sydvagten, jf. notatet ”Banebetjening af Dragør – et idéoplæg”.

  - Anbefale at medtage en eventuelt kommende banebetjening af Dragør fx i forbindelse med ombygningsprojekt af perroner i Københavns Lufthavn

  - Tilkendegive vigtigheden af god sammenhæng (korrespondance) med andre transportformer, for Dragør Kommune især tilbringerbusser

  - Anmodning om etablering af Parkér og rejsanlæg på Amager, fx ved Tårnby Station og Ørestad City i Ørestaden.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Høringssvaret er i overensstemmelse med Dragør Kommunes Trafikpolitik.

  - at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer

  - at sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode trafikknudepunkter, gode omstigningsmuligheder, parkér og rejsanlæg

  - at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til biler

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. januar 2018

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018

  Bilag

 • 5
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 16/3366

  RESUMÉ:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstændige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre. De foreslåede distrikter har været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter for de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/2019.

  2.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes således, at det tilstræbes, at der maksimalt er 24 elever i klasserne

  3.

  at

  udvalget drøfter indskrivning til SFO set i lyset af indkomne høringssvar

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Forslag fra T Ad 1:

  Slørvej og Kronager flyttes til Nordstrandskolens distrikt fra Store Magleby. 2. Hele Sophus Falcks Alle flyttes til Dragør Skole fra Nordstrandskolen

  For stemte:             4 (T)                               

  Imod stemte:           11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU Ad 1:

  For stemte:             11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU ad 2:

  Godkendt.

  Forslag fra T Ad 3:

  At de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU ad 3:

  For stemte:             11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:  

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det forkert at isolere små børnegrupper i SFO’erne på Blushøj og Jægervej, når der er plads til en hel klasse på hver af de to SFO’er. Det er ikke bæredygtige enheder for hverken personale eller børn: Børnene får ikke mulighed for at knytte nye venskaber ud over deres klasse/en snæver kreds, SFO"erne bliver ekstremt sårbare ved sygdom hos personalet. Vi ser med beklagelse, at der ikke er flertal for forslaget i dag, når det blev vedtaget med et flertal i november.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Anbefalingerne fra BFKU Ad 1-2:

  Anbefales over for KB.

  Ad. 3

  T’s genfremsatte forslag fra BFKU den 10. januar 2018: 

  Liste T foreslår, at de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ændringsforslag fra V:

  De kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/2019, fra Dragør Skole Nord skal indskrives på Hartkorn og Nordstrandens SFO og kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd skal indskrives på Strandengens SFO.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-01-2018

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter for de kommende 0. klasser for skoleåret 2018/2019

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger konsekvenserne af de foreslåede ændringer i høringssvarene, så oplysningerne kan medtages i behandlingen i ØU:

  Konsekvenserne af at lade:

  -         Slørvej og Kronager flytte til Dragør Nord (fra Store Magleby)

  -         Rytterager flytte til Store Magleby (fra Dragør Nord)

  -         Kirkevej/Jægervej/Sofus Falcks Allé/Peter Petersens Allé flytte til Dragør Syd (fra Dragør Nord) med særlig fokus på at få hele Sophus Falcks Alle flyttet til Dragør Syd

  -         Hvidtjørnen og Rødtjørnen flytte til Store Magleby (fra Dragør Syd)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Det nye skoleudvalg får en sag på de nye skoledistrikters betydning for sikker skolevej.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 2.

  Administrationens indstilling anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra A:

  Forslag fra Store Magleby skoles bestyrelse om, at suppleanter kan indkaldes ved fravær indarbejdes i Styrelsesvedtægten.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad. 3.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Udvalget videresender ad. 3 til behandling i ØU/KB uden anbefaling.

  Udvalget foreslår, at forvaltningen til den videre behandling i ØU/KB redegør for, hvorfor de nye 0. klasser på Dragør Syd skal sendes til SFO Strandengene, hvor der går flere børn end normeringen tilsiger, når der på Blushøj går markant færre børn end normeringen tilsiger.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets møde den 29. november 2017 sendte udvalget de forslåede nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne, FEDK, LMU og CMU.

  Sagen om skoledistrikter skal behandles på BFKU den 10. januar 2018, Økonomiudvalget den 18. januar 2018 og KB den 25. januar 2018, således at skoleindskrivningen kan ske som planlagt i uge 6.

  Høringsvar

  Der er i alt kommet 5 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort. 

  I forbindelse med sagen om skoledistrikter har skolebestyrelserne sendt et fælles brev vedrørende foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten. Dette opsummeres nederst i sagsfremstillingen.

  FEDK (Forende Elevrødder Dragør Kommune)

  FEDK lægger i deres høringssvar vægt på, at skoledistrikterne indrettes, således at de bedst muligt understøtter fællesskaber og legerelationer. Dette konkretiseres ved forslag til at flytte enkelte veje og knytte dem til andre skoledistrikter. De foreslåede ændringer er anbefalet af FEDK og skal også understøtte sikre skoleveje bedst muligt.

  CMU – Undervisning   

  CMU – Undervisning skriver i deres høringssvar, at skolerne ønsker et tæt samarbejde på tværs i årgangen. Dette kan være svært, hvis børnene indskrives på forskellige SFO enheder. Derfor er der i CMU en bekymring for sammenhængen i årgangen, når børnene ikke går på samme SFO.

  CMU undervisning mener ikke det er muligt at fordele de to kommende 0. klasser, der kommer på Dragør Skole, Syd, på tre SFO enheder, samtidig med at opfylde beslutningen om, at hele klasser skal følges ad og være bæredygtige.

  For CMU – Undervisning er den pædagogiske og bæredygtige løsning for kommende skoleår, at kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/19, fra Dragør Skole Nord bliver indskrevet på Hartkorn og Nordstrandens SFO, og at kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd bliver indskrevet på Strandengens SFO.

  Der er et ønske om, at personalet på SFO´erne ikke skal rykkes rundt fra år til år og CMU vil anbefale, at der laves en langsigtet plan for SFO strukturen.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU udtaler, at distriktsopdelingen ser fornuftig ud.

  LMU foreslår at det overvejes at en evt. udbygning med et 9. spor i kommunen kan blive placeret på St. Magleby Skole. 

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen gør i sit høringssvar opmærksom på, at nogle af de foreslåede ændringer vil føre til nye skoleveje for en del af kommunens elever. Derfor forslår de, at der udarbejdes en analyse/belysning af sikkerheden på de nye ruter fra skole til hjem. Analysen bør også tage højde for, at den ideelle og mest trafiksikre rute ikke altid anvendes. 

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Enkelte dele af skoledistrikternes indretning vækker undren hos skolebestyrelsen. Dette knytter sig særligt til, at de børn der kommer til at høre til Dragør Skole Syds distrikt bor længere væk, mens nogle af de børn, der bor tæt på Dragør Skole Syd hører til Dragør skole Nords distrikt.

  Skolebestyrelsen henstiller til, at en eventuel placering af et 9. spor tager hensyn til en bedre fordeling af skoledistrikterne fremadrettet.

  Skolebestyrelsen påpeger i forhold til SFO érne, at det for dem er vigtigt, at alle enhederne er bæredygtige, og at klasser placeres samlet ét sted. Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves en langsigtet plan for SFOérne i Dragør Kommune. 

  Derudover gør skolebestyrelsen opmærksom på, at styrelsesvedtægten skal konsekvensrettes som led i beslutningen om tre skoler herunder at det kommer til at fremgå, at beslutninger vedr. pauser nu ligger placeret hos skolelederen på den enkelte skole.

  De ønsker også, at det fremgår af styrelsesvedtægten, at det tilstræbes at der maksimalt er 24 elever i klasserne.

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten

  Skolebestyrelserne fra St. Magleby Skole og Dragør Skole foreslår i et brev en ændring af styrelsesvedtægten i forbindelse med vedtagelsen af de kommende skoledistrikter.

  Skolebestyrelserne ønsker at Styrelsesvedtægtens §4, stk. 8 ændres således, at det fremadrettet er muligt at indkalde suppleanter til skolebestyrelsesmøder så snart et medlem er forhindret i at deltage.

  Det kan oplyses, at udkast til ny styrelsesvedtægt kommer til politisk behandling på kommende møde.

  I nedenstående kan beslutningen og sagsfremstillingen fra den 29. november 2017 læses i sin fulde længde.  

  Beslutning BFKU d. 29. nov. 2017:

  Som konsekvens af beslutningen om 3 selvstændige skoler, skal de nuværende skoledistrikter opdeles til tre.

  INDSTILLING:

  1.

  at

  udvalget godkender de foreslåede skoledistrikter

  2.

  at

  kommende 0. klasser, for skoleåret 2018/2019, fra Dragør Skole Nord skal indskrives på Hartkorn og Nordstrandens SFO og kommende 0. klasser fra Dragør Skole Syd skal indskrives på Strandengens SFO.

  3.

  at

  styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes, således at der optages elever fra andre distrikter op til 24 elever i hver klasse.

  4.

  at

  de foreslåede skoledistrikter, fordeling af kommende 0. klasser på SFO og konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten sendes i høring.

  Ad. 1. Godkendt.

  Ad. 2 Liste T – ændringsforslag til ad 2: At de kommende 0. klasser på Syd fordeles så alle tre SFO’er bliver bæredygtige enheder, men stadig i hele klasser.

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+O)

  Ad. 3. Godkendt.

  Ad. 4. Godkendt.

  Sagsfremstilling fra d. 29. november 2017 

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. oktober 2017, at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal de nuværende to skoledistrikter opdeles til tre.

  Endvidere fremgår det af budgetaftalen 2018-2021, at der arbejdes videre med tiltag, som kan modvirke etablering af klasser med over 24 elever i hver klasse gældende for elever, som begynder i og efter skoleåret 2018/2019. 

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til tre skoledistrikter for de kommende 0. klasser skoleåret 2018/2019. Følgende kriterier ligger derfor til grund for de foreslåede distrikter:

  · Tilstræbt ens gennemsnitlig klassekvotient i alle distrikter, der ikke overstiger 24 elever

  · Afstand til skole

  De foreslåede distrikter giver en jævn fordeling af børn i de tre distrikter for skoleåret 2018/2019, med henholdsvis en gennemsnitlig klassekvotient på 24 for Dragør Skole Nord og St. Magleby Skole og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,3 for Dragør Skole Syd.  

  Der er taget forbehold for de befolkningsmæssige konsekvenser som følge af byggeriet på Vierdiget-grunden, som ud fra vedlagte bilag viser en forventning på 7 elever i alderen 6-16 år i 2018.

  Som konsekvens af, at der tilstræbes etablering af klasser med maksimalt 24 elever, skal styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen konsekvensrettes. Rettelserne består i:

  1.

  at klassekvotienten ikke overstiger 24 elever

  2.

  at der er kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse af børn.

  Styrelsesvedtægten og udkast til ny er vedlagt sagen, rettelser er markeret med gult.

  SFO-fordeling

  Udvalget besluttede på sit møde den 4. oktober 2017, at der arbejdes videre med SFO-strukturen i forbindelse med analysen af det 9. skolespor. Der er dog behov for at tage stilling til fordelingen af de kommende 0. klasser. Jf. sagsfremstillingen den 4. oktober fremgik det, at et overordnet synspunkt er at én skole har én samlet SFO.

  På nuværende tidspunkt går der en 3. klasse på Nordstrandens SFO, to 3. klasser på Hartkorns SFO og to 3. klasser på Strandengens SFO.  Administrationen anbefaler derfor, at de kommende 0. klasser fordeler sig således;

  · 0. klasserne på Dragør Skole Nord/Nordstrandsskolen fordeles i samlede klasser på Hartkorn og Nordstrandens SFO,

  · 0. klasserne på Dragør Skole Syd på Strandengens SFO.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen Bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. januar 2018.

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018. 

  Bilag

 • 6
  Strandparken afd. 1 og 2 - godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse
  Sagsid.: 17/3754

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ansøger om tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med en tagentreprise.

  Strandparken afd. 2 ansøger om en udvidelse af et allerede godkendt lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at Strandparken afd. 1 får tilladelse til at optage et lån på 9.829.100 kr. til tagentreprisen, og
  2. at den årlige lejestigning på 3,75% som er en konsekvens af låneoptagelsen, godkendes.
  3. at Strandparken afd. 2 får tilladelse til at optage lån for yderligere 4.817.200 Kr. til murerentreprisen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Godkendt.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark har som forretningsfører for boligselskabet Strandparken fremsendt ansøgning om tilladelse til at optage et lån i afd. 1.

  Lånet er på 9.829.100 kr. og skal bruges til at finansiere en nødvendig tagentreprise.

  Låneoptagelsen vil medføre en lejestigning på årligt 3,75% - svarende til ca. 196 kr. pr. bolig pr. måned.

  Strandparken afdeling 2 fik den 27. april 2017 tilladelse til bl.a. at optage lån i afd. 2 til en murerentreprise. Tilladelsen angik et lån på 8.160.130.

  Dette lån viser det sig nu nødvendigt at forhøje og der søges derfor om tilladelse til at forhøje lånet med 4.817.200 kr.

  Der modtages årligt tilskud fra dispositionsfonden m.v. og dette bevirker at der ikke sker en lejestigning i konsekvens af låneoptaget.

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger foreskriver i § 116, stk. 1. nr. 4 og 10, at låneoptagelse med pantebrevsudstedelse – samt lejeforhøjelser i konsekvens heraf – ikke kan finde sted uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da der er tale om nødvendige og hensigtsmæssige dispositioner i forhold til renovering og modernisering af bygningsmassen, anbefaler administrationen at ansøgningerne imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen som bl.a. foreskriver at låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse – og lejestigninger som er en konsekvens heraf, skal godkendes af kommunalbestyrelsen før dispositionen kan finde sted.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der stilles ikke krav om kommunal garanti for låneoptagelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

  Bilag

 • 7
  Udpegning af ny suppleant til huslejenævnet
  Sagsid.: 18/129

  RESUMÉ:

  På det konstituerende møde den 5. december 2017 blev der udpeget udlejerrepræsentant og suppleant til Huslejenævnet. Udlejerrepræsentanten ønsker nu at udtræde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at annoncere efter ny suppleant for udlejerrepræsentanten,
  1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til femover, at annoncere efter repræsentanter og suppleanter i lignende situationer.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Godkendt.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  På det konstituerende møde den 5. december 2017 blev følgende personer udpeget til Huslejenævnet:

  Formand Stine Fink Hansen, suppleant Dennis Asanovksi

  Lejerrepræsentant Camilla Schwalbe, suppleant Jakob Lakjer

  Udlejerrepræsentant HP Svendsen, suppleant Niels Garder

  Udlejerrepræsentant HP Svendsen ønsker at udtræde af huslejenævnet.

  Suppleant Niels Garder ønsker at indtræde som repræsentant.

  På den baggrund skal det foreslås, at kommunalbestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til at annoncere efter en suppleant for udlejerrepræsentant.

  Det forslås samtidig af kommunalbestyrelsen giver administrationen bemyndigelse til fremover, i lignende tilfælde, at annoncere efter nye repræsentanter.

  Indkomne forslag fra interesserede repræsentanter, fremlægges for kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2018.

  LOVE/REGLER:

  For at opnå udpegning til huslejenævnet skal vedkommende være en ejer, der tillige er udlejer, jf. boligreguleringslovens § 36, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

 • 8
  Afståelse af erhvervslejemålet Badstuevælen 2B til ny lejer
  Sagsid.: 17/4170

  RESUMÉ:

  Nuværende lejer af lejemålet Badstuevælen 2B, Dragør ønsker at afstå lejemålet til nye lejere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afståelsen af lejemålet til Zone X I/S v. Helle og Lars Hende tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Godkendt.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-01-2018

  Ændringsforslag fra T:

  At sagen sendes tilbage til forvaltningen for belysning af hvad ansøgningen omfatter.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lejer af lejemålet Badstuevælen 2B, Dragør – Camilla Espersen – (ByJosephine) ønsker at afstå lejemålet i henhold til lejeaftalen, til ”Zone X” som er et interessentskab, ejet personligt af Helle og Lars Hende.

  I lejeaftalen er der aftalt afståelsesret for lejer, og det betyder at lejer har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår.

  Af lejekontraktens § 20 fremgår, at lejer har afståelsesret til samme branche – forudsat at formålet kan rummes inden for lokalplanen.

  Erhvervelejeloven § 55 regulerer også afståelsesretten, og slåe bl.a. fast at udlejer alene kan modsætte sig afståelsen, hvis der er vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig dette.

  Administrationen har ingen bemærkninger til de økonomiske forhold, og da Zone X I/S v. helle og Lars Hende har branchekendskab og også fortsat agter at sælge tøj fra adressen, anbefaler administrationen at afståelsen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Zone X I/S ejes af Helle og Lars Hende, der begge hæfter personligt for de krav som måtte kunne opstå i udlejningsforholdet.

  Afståelsen indebærer at kontrakten fortsætter på uændrede vilkår.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 9
  Ændring af forretningsorden - taletid
  Sagsid.: 18/262

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til regler for taletid i forretningsordenen for Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forretningsordenen ændres således at der indføres taletid som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Forslag fra T:

  Reglerne om taletid kan fraviges efter beslutning fra borgmesteren, der er mødeleder, eller hvis et flertal i kommunalbestyrelsen ønsker det. Ethvert medlem kan rejse forslag om at udvide taletiden

  For stemte:             7 (C+T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)   

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Indstillingen:

  For stemte:             11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Godkendt.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  31. august 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at der samtidig med indførelse af videotransmission af kommunalbestyrelsesmøderen skal fastsættes regler for taletid med henblik på at modvirke en unødig forlængelse af møderne.

  Den 15. januar 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at ændre forretningsordenen for så vidt angår optagelse af billede og lyd under kommunalbestyrelsens møder, men ønskede reglerne omkring fastlæggelse af taletid yderligere belyst.

  Konklusionen herpå er at kommunalbestyrelsen kan fastlægge rammer for taletid, og at borgmesteren er mødeleder inden for rammerne af lovgivningen.

  Følgende blev besluttet vedr. indstillingens pkt. 2 om taletid på kommunalbestyrelsesmødet 15. januar 2018:

  Behandles igen på førstkommende møde i KB.

  At såfremt regler om taletid besluttes, så evalueres de i KB efter et halvt år.”

  Forslaget vedrørende mødeledelse og taletid var beskrevet således:

  Den nuværende forretningsorden indeholder ikke regler om antal indlæg eller indlæggenes længde. Det fremgår af §4, stk. 2 at borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet.

  Det forslås, at der tilføjes nyt § 4, stk. 7:

  Stk. 7. Borgmesteren, udvalgsformanden, stilleren af et medlemsforslag eller det medlem, der har standset et forslag kan holde et indledende oplæg på op til 5 minutter. Derefter har hvert kommunalbestyrelsesmedlem op til 3 minutters taletid ved indlæg i talerækken. Herudover har hvert kommunalbestyrelsesmedlem mulighed for en kortere bemærkning på højest 1 minut. Borgmesteren afgør som mødeleder, hvornår reglerne om taletid kan fraviges. Borgmesteren kan desuden lukke for talerlisten.”

  Reglerne om kommunalbestyrelsens mulighed for indførelse af taletid:

  I såvel kommunestyrelsesloven § 8, stk. 3 samt normalforretningsordenen er hjemlet at kommunalbestyrelsen kan fastsætte bestemmelser om taletidsbegrænsninger i forretningsordenen; herunder regler vedrørende varigheden af kommunalbestyrelsens møder.

  Reglerne om borgmesterens mødeledelse:

  Reglerne findes dels i kommunestyrelsesloven § 30 og i normalforretningsordenen § 4. Sidstnævnte bestemmelse indeholdes også i Dragør Kommunes forretningsorden og berøres ikke af ændringsforslaget i denne sag.

  Det som gælder, er bl.a:

  Formanden forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse. Han leder kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Det er i lovgivningen forudsat, at borgmesterens loyale udførelse af sit hverv er en afgørende forudsætning for kommunalbestyrelsens virke og for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems muligheder for at udøve sine rettigheder efter kommunestyrelsesloven.

  Konkret betyder ovenstående, at borgmesteren er mødeleder, og at han skal udføre dette loyalt i forhold til at alle medlemmer i kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivningen – eksempelvis i forhold til talerækkefølge og mulighed for at få ordet.

  Konklusionen er således at kommunalbestyrelsen kan fastlægge rammer for taletid, og at borgmesteren er mødeleder inden for rammerne af lovgivningen.

  LOVE/REGLER:

  De relevante bestemmelser er beskrevet i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2018.

 • 10
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2018

  Bent Larsen stillede spørgsmål om aktiviteterne på Kongelundsfortet, og ansvaret for udlejning af havkajakker.

  Borgmesteren svarede på spørgsmålet.

  Kristine Bark Grundahl (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).