Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  BEPU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførelse af driftsmidler på BEPU’s område

  INDSTILLING:

  På BEPU’s område anbefales overførelser på i alt 463.444 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller, at BEPU tager til efterretning, at der på BEPU’s område i henhold til reglerne om overførelse af +/- 3 pct. overføres 463.444 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BEPU’s område anbefales overførsler på i alt 463.444 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 463.444 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/- 3 pct.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på BEPU’s område er, at der samlet overføres 463.444 kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018.

  Bilag

 • 4
  BFKU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s område.

  INDSTILLING:

  På BFKU’s område anbefales overførsler på i alt 268.129 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  1.

  at

  BFKU tager til efterretning, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 370.991 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  BFKU godkender, at der BFKU’s område ud over de +/- 3 pct. overføres et merforbrug på 102.863 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2018

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På BFKU’ område anbefales overførsler på i alt 268.129 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 370.991 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres et merforbrug på 102.863 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Børnehaven Sansehuset

  Der indstilles, at Sansehuset overfører et merforbrug på 147.075 kr. udover de +/- 3 pct. Underskuddet søges nedbragt ved mådehold på indkøb samt en reduktion i personaleforbruget.

  Hollænderhuset

  Der indstilles, at Hollænderhuset overfører et merforbrug på 157.905 kr. udover de +/- 3 pct. Merforbruget finansieres ved besparelse ved vakant stilling samt færre udgifter til feriepenge i 2018.

  Menigheds Børnehaven

  Institutionen søger om overførsel af et mindreforbrug på 202.117 kr. udover de +/- 3 pct. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til færre udgifter til feriepenge, sen udmøntning af pengene følger barnet samt en flerårig opsparing til renovering af børnehaven.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål. Kommunalbestyrelsen godkender efter direktionens indstilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres 268.129kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  BFKU den 7. marts 2018

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 5
  Skoleudvalg - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på Skoleudvalgets område.

  INDSTILLING:

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsler på i alt 2.636.774 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Skoleudvalget tager til efterretning, at der på Skoleudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 2.240.487 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  Skoleudvalget godkender, at der på Skoleudvalgets område ud over de +/- 3 pct. overføres 396.288 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Ad 1

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T ad 2:

  At overførslen godkendes med den bemærkning, at puljen til kompetenceudvikling øremærkes den handlingsplan på fuld kompetencedækning med særligt fokus på et hurtigt løft af Nordstrandsskolen og Dragør Skole samt et fokus på alle tre skoler med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i 2020, som BFKU i november 2017 vedtog, at forvaltningen udarbejder.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Ad 2

  For stemte:             11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:                   

  Undlod at stemme:   4 (T)

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra Liste T til ad. 2:

  Liste T foreslår, at overførslen godkendes med den bemærkning, at puljen til kompetenceudvikling øremærkes den handlingsplan på fuld kompetencedækning med særligt fokus på et hurtigt løft af Nordstrandsskolen og Dragør Skole samt et fokus på alle tre skoler med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i 2020, som BFKU i november 2017 vedtog, at forvaltningen udarbejder.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad.2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På Skoleudvalgets område anbefales overførsler på i alt 2.636.774 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 2.240.487 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 396.288 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Pulje på skoleområdet

  På skoleområdet søges om overførsel af mindreforbrug på 363.272 kr., som vedrører midler Dragør Kommune har fået fra staten til kompetenceudvikling mv. på skolerne.

  Da puljen ikke er omfattet af overførselsadgangen, søges ekstraordinært om overførsel til 2018 til kompetenceudvikling, implementering af Aula og MinUddannelse.

  Klub Dragør inkl. og SSP

  Klub Dragørs mindreforbrug på 414.502 kr. vedrører primært opsparing til indkøb af bus, digitalt værksted og udearealer.

  De 381.486 kr. ligger inden for grænsen på 3 pct. mens de resterende 30.016 kr. søges ekstraordinært overført.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på Skoleudvalgets område er, at der samlet overføres 2.636.774kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget, den 7. marts 2018

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 6
  SSU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSUs områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  SSU tager til efterretning, at der på SSUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 777.119 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område ud over de +/- 3 pct. overføres 285.843 kr., som vedrører den lovpligtige akutfunktion. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  SSU godkender, at der på SSUs område udover de +/- 3 pct. overføres 1.887.296 kr., som vedrører statslige puljemidler. Beløbet finansieres med 526.834 kr. af den i 2018 afsatte pulje til overførelser og 1.357.609 kr. af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Sagen oversendes uden anbefaling til ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På SSUs område anbefales overførsler på i alt 2.950.258 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 777.119 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +/-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 2.173.139 kr. udover de +/- 3 pct, hvoraf de 1.887.296 kr. vedrører eksternt finansierede puljemidler.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører:

  Værdighedsmilliarden (eksternt finansierede puljemidler):

  Værdighedsmilliarden 1.647.951 kr. Midlerne ønskes anvendt til ekstra rengøring og bad til ældre borgere i hjemmeplejen samt velfærdsteknologi på hele ældreområdet.

  Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere, indtægter -444.150 kr. Overførslen ønskes brugt til at afholde en indtægt fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. 2017, som først udbetales i 2018.

  Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter (eksternt finansierede puljemidler):

  Klippekort til plejehjemsbeboere, udgifter 683.495 kr. Mindreforbruget ønskes anvendt til Klippekortsaktiviteter på Plejecentret Enggården. Såfremt uforbrugte puljemidler ikke anvendes, skal de tilbagebetales til Staten.

  Styrkede kommunale akutfunktioner (interne puljemidler):

  Styrkede kommunale akutfunktioner 285.843 kr. Overførslen ønskes brugt til at etablere en lovpligtig akutfunktion.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har i den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSUs område er, at der samlet overføres 2.950.258kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres med 1.592.649 kr. af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Den resterende del af overførslerne på 1.357.609 kr. finansieres af kassen og vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018.

  Bilag

 • 7
  ØU - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1319

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØUs områder.

  INDSTILLING:

  På ØUs område anbefales overførsler på i alt 140.000 kr. på driftsbudgettet. Administrationen indstiller:

  · at ØU tager til efterretning, at der på ØUs område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 3 pct. overføres 4.727 kr., som finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførsler.

  · at ØU godkender, at der på ØUs område ud over de +/- 3 pct. overføres 135.273 kr. Beløbet finansieres af den i 2018 afsatte pulje til overførelser.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 3 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  På ØUs område anbefales overførsler på i alt 140.000 kr. på driftsbudgettet, jf. bilag 1.

  I henhold til overførelsesreglerne anbefales, at overførsel på 4.727 kr. tages til efterretning, da det udgør driftsafvigelser under +-3 pct. Derudover indstilles til godkendelse, at der overføres 135.273 kr. udover de +/- 3 pct.

  Driftsoverførslerne ud over de +/- 3 pct. vedrører: 

  Rengøringsafdelingen

  Rengøringsafdelingen 135.273 kr. Beløbet vedrører lokallønsmidler, som blev forhandlet sent i 2017, men som først kan komme til udbetaling i 2018.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 tiltrådt nye regler om decentraliseringsoverførelser gældende for regnskab 2017.

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 3 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 3 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler udover de 3 pct. med angivelse af formål.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2018 afsat en pulje på i alt 5,1 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2017 til 2018.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på ØUs område er, at der samlet overføres 140.000kr. fra 2017 til 2018.

  Det samlede beløb, som indstilles overført for alle udvalg udgør 6.458.606 kr. heraf udgør statslige puljer 2.285.547 kr.

  Overførslen finansieres i lighed med de øvrige overførsler af den på budgettet afsatte pulje på 5,1 mio. kr. Overførelser herudover finansieres af kassen, og vil belaste servicerammen for regnskab 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den. 22. marts 2018

  Bilag

 • 8
  Låneoptagelse vedr. 2017 - beslutning
  Sagsid.: 18/1298

  RESUMÉ:

  På baggrund af de låneberettigede udgifter i 2017, og dermed lånerammen, skal det besluttes, om der skal optages lån.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke optages lån, dvs. at lånerammen på 11,2 mio. kr. for 2017 ikke udnyttes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Forslag fra Liste T:

  At Dragør Kommune optager lån for 11.2 mio.kr. I de kommende år står Dragør Kommune overfor store investeringer, der potentielt kan ligge udenfor den anlægsramme, som Staten har fastsat for kommunerne. Her tænkes blandt andet på investering i diger og havnemoler. Da kommunen har adgang til at låne til meget lave omkostninger, så vil det være uklogt ikke at opbygge dette likvide beredskab.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:             11 (A+C+O+V)                                    

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:  

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke vil forstærke kommunens likvide beredskab og at denne beslutning sker på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag, som ikke tager hensyn til udnyttelse af fuld anlægsramme i årene 2019-2021, samt konsekvenser af ny kommunal udligning m.m.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunes låneramme for 2017 er per primo 2018 opgjort til 11,2 mio. kr. ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. lånebekendtgørelsen for kommuner.

  Lånerammen svarer til årets udgifter på følgende områder:

  · ESCO energibesparende foranstaltninger i bygninger for 1,6 mio. kr.

  · ESCO finansieret vejbelysning for 5,3 mio. kr.

  · Lån vedrørende ejendomsskatter 4,3 mio. kr.

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 80 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over det sidste 365 dage udgjorde pr. 31. december 2017 168,4 mio. kr. mod 191,2 mio. kr. pr. 31. december 2016, jf. orientering af Økonomiudvalget d. 18. januar 2018.

  Administrationen har udarbejdet et skøn over udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i perioden 2018-21 på baggrund af de vedtagne budgetter.

  Den forventede likviditetsudvikling fremgår af vedhæftede bilag. Likviditetsudviklingen opgjort efter Kassekreditreglen vil nå sit lavpunkt på ca. 101 mio. kr. omkring årsskiftet 2019/2020, hvorefter den stiger.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 9
  Bevilling vedr. udlodning af provenu efter salg af HMN Naturgas A/S
  Sagsid.: 18/1580

  RESUMÉ:

  På baggrund af salget af HMN Naturgas, skal det besluttes hvilken model for modregning, der vælges i forhold til de udloddede midler. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune vælger muligheden for at betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  HMN Naturgas har på bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet, at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenu.

  Dragør Kommunes ejerandel udgør 0,01 hvormed udlodninger udgør 6,1 mio. kr. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse, jf. bilag.

  Muligheden hvor der betales 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse er, set over tid, den løsning der vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune. Dette skal også ses i lyset af, at Dragør Kommune på nuværende tidspunkt har en god likviditet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det udloddede provenu (efter modregning) tilføres kassebeholdningen i forbindelse med budgetlægningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen 22. marts 2018.

  Bilag

 • 10
  Dragør Havn - østlige byggefelt, status
  Sagsid.: 18/300

  RESUMÉ:

  Aktuel status for byggesager vedrørende ny restaurationsbygning for Café Espersen og nye bådhaller for Dragør Bådeværft.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalgets drøfter sagens videre forløb, og beslutter om der kan ske byggesagsbehandling af projekterne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Forslag fra C:

  At KB-mødet suspenderes, så KB kan drøfte evt. nye oplysninger i sagen.

  For stemte:                       10 (A+C+T)

  Imod stemte:                    2 (Eik Dahl Bidstrup (V) + Anne Funk O))

  Undlod at stemme:             3 (Morten Dreyer (O)+Kim Dupont (V)+Renee Schwaner(V))

  Godkendt.

  Forslag fra C:

  At byggesagsbehandlingen - med ansøgerens oprindelige ansøgning – straks fortsættes og fremmes til snarlig afgørelse.

  For stemte:                       3 (C)

  Imod stemte:                    12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår med udgangspunkt i følgende afsnit fra lokalplanen og med udgangspunkt i den vedlagte tegning af bådeværftshallen,

  Lokalplanens afsnit om – ”Placering og omfang” – side 18-19:

  Delområde B:

  Placering af bebyggelse skal baseres på en samlet bebyggelsesplan for Delområde B. bebyggelsen kan opføres helt ud til delområdets afgrænsning, dog således at større bygningsvolumener (fx bådhal) skal placeres centralt i bebyggelsen, tilbagetrukket fra områdets afgrænsning mod nord, vest og syd.

  Der kan centralt i bebyggelsen udlægges et ubebygget friareal (gårdrum).

  Og afsnittet ”Karakter og ydre fremtræden”:

  Delområde B:

  Bebyggelsen skal opføres på baggrund af en samlet plan.

  Langs delområdets afgrænsning mod syd, vest og nord skal bebyggelsen fremtræde opdelt i mindre bygningsenheder.

  Og opstalt af påtænkt bådeværftsbygning:

  Se bilag 3 ”Dragør Bådeværft – bådhaller – etape 1 – visualisering”.

  at bådeværftsbygningens form ændres, så større bygningsvoluminer placeres centralt i bebyggelsen, tilbagerykket fra områdets afgrænsning mod vest og syd.

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:  

  Faldet.

  Forslag fra A:

  1) At byggesagsbehandlingen af værftets byggeri fortsætter, i forvent-ning om at der i højere grad arbejdes med en opdeling af facaden, ek-sempelvis gennem forskydninger og tilbagetrukket fra områderne mod vest og syd og facadebeklædning o.l., som forudsat i lokalplanen.

  2) At der indledes nye drøftelser med Cafe Espersen om det arkitektoni-ske udtryk og at der sker fornyet fremlæggelse af sagen til politisk be-handling, inden en egentlig byggesagsbehandling igangsættes. Dialogen skal sikre et arkitektonisk udtryk, fx med træbeklædning, som i højere grad lever op til lokalplanens formål om at ny bebyggelse indpasses med hensyntagen til havnens nuværende bebyggelseskarakter. Desuden er det ønsket at et nyt byggeri i højere grad end de nuværende tegninger tilgodeser det politiske prioriterede Unesco-projekt, sådan at byggeriet som minimum ikke modarbejder, og meget gerne understøtter den øn-skede udpegning som Unesco-område.

  For stemte:             9 (A+O+T)

  Imod stemte:           3 (C)

  Undlod at stemme:   3 (V)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr stillede et forslag om at byggesagsbehandlingen fortsætter, idet AOV forslag vil udsætte sagen, hvilket vil være til gene for de erhvervsdrivende. Samtidig er det nyt at AOV nu vil godkende byggeriet uagtet at bygherre holder sig inden for lokalplanens bestemmelser. Det er ikke rimeligt over for erhvervsdrivende at komme med skiftende udmeldinger.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Punkterne 13 og 23 blev behandlet samlet under punkt 13.

  Forslag fra C:

  C gr foreslår at byggesagsbehandlingen - med ansøgerens oprindelige ansøgning - fortsætter og fremmes til snarlig afgørelse:

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Forslag fra A:

  1) At byggesagsbehandlingen af værftets byggeri fortsætter, i forventning om at der i højere grad arbejdes med en opdeling af facaden, eksempelvis gennem forskydninger og tilbagetrukket fra områderne mod vest og syd og facadebeklædning o.l., som forudsat i lokalplanen.

  2) At der indledes nye drøftelser med Cafe Espersen om det arkitektoniske udtryk og at der sker fornyet fremlæggelse af sagen til politisk behandling, inden en egentlig byggesagsbehandling igangsættes. Dialogen skal sikre et arkitektonisk udtryk, fx med træbeklædning, som i højere grad lever op til lokalplanens formål om at ny bebyggelse indpasses med hensyntagen til havnens nuværende bebyggelseskarakter. Desuden er det ønsket at et nyt byggeri i højere grad end de nuværende tegninger tilgodeser det politiske prioriterede Unesco-projekt, sådan at byggeriet som minimum ikke modarbejder, og meget gerne understøtter den ønskede udpegning som Unesco-område.

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  C genfremsatte protokoltilføjelse fra BEPU den 30. januar 2018:

  C gr stillede et forslag om at byggesagsbehandlingen fortsætter, idet AOV forslag vil udsætte sagen, hvilket vil være til gene for de erhvervsdrivende. Samtidig er det nyt at AOV nu vil godkende byggeriet uagtet at bygherre holder sig inden for lokalplanens bestemmelser. Det er ikke rimeligt over for erhvervsdrivende at komme med skiftende udmeldinger.

  Helle Barth (V) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet den 30. januar 2018 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget at punktet optages som behandlingspunkt i marts 2108.

  Beslutning fra 30. januar 2018

  Meddelelsespunktet blev optaget som behandlingspunkt under godkendelse af dagsorden.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV foreslår at punktet udsættes, idet der ønskes yderligere materiale mhp. en politisk vurdering af projekterne, dels illustrationer af facader, dels oversigt over hvilke materialer som forventes anvendt på facader og tage.

  Udvalget får sagen på igen i marts som behandlingssag.

  For stemte: 6 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr stillede et forslag om at byggesagsbehandlingen fortsætter, idet AOV forslag vil udsætte sagen, hvilket vil være til gene for de erhvervsdrivende. Samtidig er det nyt at AOV nu vil godkende byggeriet uagtet at bygherre holder sig inden for lokalplanens bestemmelser. Det er ikke rimeligt over for erhvervsdrivende at komme med skiftende udmeldinger.

  Sagsfremstilling

  Efter dialog med lejerne af arealer indenfor det østlige byggefelt, udlagt i Lokalplan 70, er den aktuelle status for byggesagerne følgende.

  Café Espersen

  Ny restaurationsbygning for Café Espersen på den nordlige del af byggefeltet.

  Der er ikke siden udvalgsmødet i februar modtaget nyt materiale.

  Status i februar var følgende:

  Der er den 15.1.2018 modtaget byggeansøgning, der endnu ikke er byggesagsbehandlet.

  Projektet respekterer lokalplanens bestemmelser med hensyn til bebyggelsens placering og omfang.

  Udvalgte tegninger af situationsplan og facader er vedlagt som bilag.

  Dragør Bådeværft

  Nye bådhaller for Dragør Bådeværft på den sydlige del af byggefeltet.

  Der er siden udvalgsmødet i februar modtaget nyt materiale, jf. bilag 3, 4 og 5. Dels visualiseringer af hvordan facaden kan opdeles, dels en ny situationsplan. Værftet ønsker fortsat på sigt at bebygge hele feltet, men vil i etape I kun opføre de to nordligste haller, nærmest restaurationsbygningen.

  Status i februar var følgende:

  Der er modtaget byggeansøgning og byggesagsbehandling er indledt.

  Projektet er pt ikke fuldt oplyst. Der er således rekvireret mere detaljerede facadetegninger og specifik redegørelse for de brandmæssige forhold.

  Projektet respekterer lokalplanens bestemmelser med hensyn til bebyggelsens placering og omfang.

  Visualisering af den ansøgte bebyggelse, herunder reference-eksempler mht. facadeudformning, er vedlagt som bilag.

  Den samlede bebyggelsesplan for bebyggelse på byggefeltet fremgår af situationsplanen for Café Espersens restaurationsbygning.

  LOVE/REGLER:

  Ny bebyggelses omfang og placering mv. reguleres i Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør havn.

  Byggesagsbehandling sker med baggrund i relevant byggelovgivning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 11
  Høringssvar Nyt Bynet efter MetroCityringens åbning
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Forslag til høringssvar til Movias forslag til Nyt Bynet til MetroCityringens åbning efter drøftelse i By-, Erhvervs- og Planudvalget samt høring af Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler Movia høringssvar på forslag til Nyt Bynet med følgende indhold,

  1.

  at

  linje 35 ønskes forlænget fra Sundbyvester Plads til DR Byen Station.

  2.

  at

  linje 34 fortsat ønskes at køre til Hovedbanen (for tilslutning til S-togsnettet).

  3.

  at

  Dragør ønsker flest mulige afgange, ikke kun 8 i myldretiden, men også i ydertimerne.

  4.

  at

  linje 35 ønskes at få natbetjening fra Dragør Stationsplads til og fra Lufthavnen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB.

  Ad 4

  Anbefales over for KB, med tilføjelse af hyppigere betjening, mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen.

  Forslag fra A:

  Ad 5: At linje 35 kører fra Lergravsparken via Amager Hospital inden den kører mod Dragør.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-03-2018

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af hyppigere betjening, mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen.

  Forslag fra A:

  Ad 5: At linje 35 kører fra Lergravsparken via Amager Hospital inden den kører mod Dragør.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  MetroCityringen åbner i sommeren 2019. Det medfører større ændringer i den kollektive trafik, hvor busserne skal bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et sammenhængende transportnet. Nyt Bynet hedder forslaget, som er udarbejdet af Movia.

  Nyt Bynet er planlagt og behandles i to omgange. I første omgang det strategiske net, herunder S-busser, og i anden omgang de lokale ruter.

  Første del af Nyt Bynet blev vedtaget i Movias bestyrelse den 23. februar 2017 efter forudgående høring. For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om nuværende linje 350S, der skifter navn til 250S og med samme rute som hidtil mellem Dragør Stationsplads og Amagerbro Station, hvorfra linjen fortsætter til Bagsværd via Gladsaxe Trafikplads.

  Movia har nu sendt forslag til de øvrige buslinjer i Nyt Bynet til politisk behandling i de berørte kommuner, og det er disse linjer, kommunerne nu skal forholde sig til.

  By- Erhvervs- og Planudvalget besluttede umiddelbart følgende forslag til høringssvar:

  - At Dragør Kommune meddeler Movia, at linje 35 ønskes forlænget fra Sundbyvester Plads til en metrostation som hidtil, fx DR Byen Station.

  - At linje 34 fortsat kører til Hovedbanegården (for tilslutning til S-togsnettet).

  - At der tilkendegives at vi ønsker flest mulige afgange, ikke kun 8 i myldretiden, men også i ydertimerne.

  - At bus 35 får natbusbetjening fra Dragør Stationsplads til og fra Lufthavnen.

  Efter drøftelserne af forslaget i By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018 har det været i høring hos Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd.

  Ældrerådets høringssvar kan ses i bilag 1. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar ved fristens udløb. Ældrerådets svar i forhold til de øvrige buslinjer i Nyt Bynet går på følgende:

  Et ønske om kørsel med linje 33 på Hartkornsvej Syd forbi Hollænderhallen i stedet for kørsel ligesom linje 35 ad Kirkevej, hvor rådet ønsker linje 35 fastholdt på Kirkevej af hensyn til hurtigere transport til/fra lufthavnen. Hertil kan administrationen oplyse, at linje 33 for nogle år siden blev forsøgt omlagt til kørsel ad Hartkornsvej Syd. Dette blev droppet på grund af indsigelser fra Søvangsbeboere, som fortsat ønskede, at skolebørn kunne komme til Store Magleby Skole med bussen og stå af på Kirkevej. Det vil være en afvejning af hensyn.

  Ældrerådet finder det også uheldigt, at linje 35 afkortes til Sundbyvester Plads. Ligesom de ikke kan anbefale en reduktion til en afgang i timen om aftenen på linje 35. Endvidere kan de ikke anbefale en halvering af afgangene på linjen mod Amager Landevej, der er forbindelsen til Sundhedshuset og speciallæger på Amager Landevej. Administrationen skal oplyse, at antal afgange i dagtimerne er fastholdt, og at der i myldretiden ændres fra tre til to busser i timen i retning mod Amager Landevej, imens linjen opgraderes fra 3 til 4 busser i timen i myldretiden i retning fra Dragør Stationsplads mod lufthavnen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias forslag til Nyt Bynet er senest estimeret til en udgift på 5,4 mio. kr. for Dragør Kommunes andel. Estimatet er dog forbundet med stor usikkerhed på grund af de mange ændringer i den kollektive trafik, der bliver introduceret samtidigt.

  Movias estimerede udgift kan rummes indenfor den nuværende økonomiske ramme til busdrift i Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høringssvar fra Ældrerådet i Dragør Kommune ses af bilag 1.

  Handicaprådet i Dragør Kommune har ikke afgivet høringsvar ved fristens udløb.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 12
  Korrektion af takst for indskud for leje af havneplads
  Sagsid.: 18/1527

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, korrektion af taksten for indskud for leje af havneplads.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at takst for indskud (takstklasse A) korrigeres fra kr. 259/m2 plads til kr. 200/m2 plads, og indskud (takstklasse B) korrigeres fra kr. 224/m2 plads til kr. 165/m2 plads.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved takstregulering 2018 skiftede vi fra fast takst for indskud på henholdsvis kr. 6850 (takstklasse A) og kr. 3700 (takstklasse B) til de nuværende takster pr. m2 vandareal.

  I forbindelse med udregning af indtægtsgrundlaget er der beklageligvis sket en fejl, således at indskud for A og B pladser er blevet udsat for en forholdsvis stor stigning. Dette var ikke hensigten, og ej heller i overensstemmelse med budgettet for 2018.

  En kontrol af gennemsnitsareal for henholdsvis A og B pladser, har således eftervist, at der med de foreslåede korrektioner vil være overensstemmelse mellem de tidligere faste takster og de nye takster pr. m2 vandareal. I de foreslåede korrektioner er medtaget stigning på 1,72 % i indeksregulering.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen ændringer, idet der ikke er budgetteret med forhøjelse af indtægter fra indskud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

 • 13
  Kvalitetsrapport 16/17 efter høring
  Sagsid.: 17/3593

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen 2016/2017 skal godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsrapporterne for Dragør Skolevæsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Anbefaling (ad 1-2):

  Godkendt.     

  Forslag fra A:

  At forvaltningen anmoder om at få tilbagemeldinger fra de tre skoleledere på, hvordan de ser deres handlemuligheder i forhold til

  •        at øge trivslen inden for “støtte og inspiration”

  •        muligheden for at løfte også de allerdygtigste elever

  •        samt øvrige hensigtsmæssige tiltag på baggrund af kvalitetsrapporterne

  For stemte:             12 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   3 (V)

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  At øge trivslen på de årgange, hvor vi ligger efter landsgennemsnittet på generel trivsel

  For stemte:             12 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   3 (V)

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  At skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test.

  For stemte:             7 (C+T)        

  Imod stemte:           5 (A+O)

  Undlod at stemme:   3 (V)

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T:

  Skolelederne inviteres til en drøftelse med skoleudvalget om, hvordan de nationale test bruges til at evaluere undervisningen - både med fokus på at anerkende gode resultater og med fokus på anbefalinger til at forbedre eleverne - samt hvordan skolernes arbejde med nationale test formidles til udvalget.

  For stemte:             7 (C+T)                                    

  Imod stemte:           5 (A+O)

  Undlod at stemme:   3 (V)

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T:

  Skolelederne inviteres til en drøftelse med skoleudvalget om, hvordan de nationale test bruges til at evaluere undervisningen - både med fokus på at anerkende gode resultater og med fokus på anbefalinger til at forbedre eleverne - samt hvordan skolernes arbejde med nationale test formidles til udvalget

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1.+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ændringsforslag fra A:

  A foreslår, at forvaltningen anmoder om at få tilbagemeldinger fra de tre skoleledere på, hvordan de ser deres handlemuligheder i forhold til

  • at øge trivslen inden for “støtte og inspiration”
  • muligheden for at løfte også de allerdygtigste elever
  • samt øvrige hensigtsmæssige tiltag på baggrund af kvalitetsrapporterne

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolelederne beskriver deres handlemuligheder i forhold til at hæve danskniveauet i de nationale test.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+V+C)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 29. november 2017, at sende kvalitetsrapporterne i høring hos skolebestyrelserne.

  Ved deadline for høringsfrist har administrationen modtaget høringssvar fra Dragør Skoles skolebestyrelse og St. Magleby Skoles skolebestyrelse.

  Kvalitetsrapporterne består af 3 rapporter og dertil hørende 3 fortrolige bilag. Hovedrapporten omfatter status og resultater for det samlede skolevæsen, mens de mere detaljerede resultater fermgår af henholdsvis Dragør- og St. Magleby Skoles kvalitetsrapport. Hertil er der et fortroligt bilag til begge skoler med resultaterne fra de nationale test.

  Kort oprids af høringssvar

  Dragør Skoles skolebestyrelse fremhæver, at tallene i rapporten overordnet ser pæne ud, og påpeger at de ser en stor opgave i at løfte de allerdygtigste elever, samt at de finder trivslen inden for ’støtte og inspiration’ for bekymrende.

  St. Magleby Skoles skolebestyrelse ønsker fortsat et øget fokus på trivsel, specifikt i forhold til trivslen inden for ’støtte og inspiration’. Skolebestyrelsen ønsker fremover at rapporterne gøres kortere og indeholder analyser og konklusioner, som går bag tallene. Derudover påpeger skolebestyrelsen flere forhold som ligger uden for høring af kvalitetsrapporten i form af bl.a. reducering af klassestørrelse og øget ressourcer til inklusion.

  Administrationens bemærkninger

  Jf. Folkeskolelovens § 40a er der fastsatte regler for, hvad kvalitetsrapporten som minimum skal indeholde. Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at gøre rapporterne kortere, da vi lever op til minimumskravet for indhold.

  Administrationen har i disse rapporter ikke mulighed for at gå tættere på tallene og lave analyse af fx klasseniveau, da disse data kun er tilgængelige for skolerne. Administrationen har vurderet, at det er muligt at gå lidt tættere på resultaterne for de kommunale mål, og har udarbejdet et fortroligt bilag med opfølgning på de seks kommunale mål. Derudover er helhedsvurderingen i rapporterne udvidet, så det er klart, hvordan kommunen og skolerne lever op til de kommunale mål, samt en tilføjelse i de fortrolige bilag omkring gennemsnittet af resultater, til sammenligning med resultater fra foregående år.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskoleloven § 40a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 14
  Nye navne til Dragør Skole Syd og Nord efter høring
  Sagsid.: 17/3617

  RESUMÉ:

  De nye skolenavne har været i høring og udvalget skal godkende de endelige skolenavne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Skole Nords navn bliver til Nordstrandskolen

  2.

  at

  Dragør Skole Syds navn bliver til Dragør Skole.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-03-2018

  Ad.1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. oktober 2017 at der etableres 3 selvstændige skoler. Som konsekvens heraf skal Dragør Skoles to matrikler, Nord og Syd, deles til to selvstændige skoler og eventuelt have nye navne.

  Børne-, Fritids og Kulturudvalget besluttede på møde den 10. januar 2018 at sende de to nye skolenavne i høring. Ved høringsfristen har administrationen modtaget 5 høringssvar fra CMU undervisning, Dragør Skoles LMU, Dragør Skoles skolebestyrelse, St. Magleby Skoles skolebestyrelse og fra FEDK.

  Af høringssvarende fremgår det, at der er opbakning til, at skolerne går tilbage til deres gamle navne og Dragør Skole Nord derfor kommer til at hedde Nordstrandskolen og Dragør Skole Syd kommer til at hedde Dragør Skole.

  Høringssvarende er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. marts 2018.

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 15
  Strandparken afd. 1 - låneoptagelse til tagrenovering - Meny
  Sagsid.: 18/1336

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ansøger om tilladelse til optagelse af lån i forbindelse med tagrenovering af taget over Meny.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes at Strandparken afd. 1 kan optage lån 8.013.300. kr. til tagrenovering af den bygning hvor Meny er beliggende.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 1 og 2 har tidligere fremsendt ansøgning om – og fået tilladelse til – låneoptagelse til en tagrenovering som vedrører boligerne i de to afdelinger. Seneste behandling af sagen fandt sted på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2018.

  Meny er beliggende i afdeling 1 og der søges nu om tilladelse til at optage lån på 8.013.300. kr. til en renovering af taget over erhvervslejemålet.

  Grunden til, at dette låneoptag ikke har været medinddraget i tidligere ansøgninger er efter det oplyste, at der har været forhandlinger mellem udlejer og erhvervslejeren om tagrenoveringen og betingelserne, og derfor var låneansøgningen var sat i bero under forhandlingerne.

  Der stilles fra långivers side ikke krav om kommunal garanti for lånet.

  Lånet optages formelt i hele afdeling 1, men tilbagebetales alene af erhvervslejer.

  Da der er tale om en disposition som er til gavn for bygningsmassen, anbefaler administrationen at der gives tilladelse til det ansøgte låneoptag.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som bl.a. slår fast, at kommunen skal godkende at der optages og tinglyses pantebreve i faste ejendomme som tilhører en almen boligorganisation.

  Da lejereguleringen i denne sag har afsæt i en erhvervslejekontrakt, skal kommunalbestyrelsen ikke godkende en evt. lejestigning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

  Bilag

 • 16
  Strandparken afd. 4 - aftale om fleksibel udlejning
  Sagsid.: 18/587

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune ønsker indgå at aftale med Strandparken afd. 4 om at afd. 4 må foretage fleksibel udlejning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at indgå aftale om, at Strandparken afd. 4 må foretage fleksibel udlejning på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

  2. at aftalen evalueres med Strandparken efter 2 år.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Ad 1+2

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 4 er – i forlængelse af drøftelser foretaget på styringsdialogmødet – vendt tilbage med et ønske om, at måtte foretage fleksibel udlejning; indledningsvis for en periode på 2 år.

  Fleksibel udlejning vil sige, at Strandparken foruden deres almindelige venteliste også opretter en fleksibel venteliste for afd. 4 som man – i prioriteret rækkefølge - skal opfylde mindst ét af nedenstående krav for at kunne blive skrevet op på:

  1. Boligsøgende der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet er aktiv på en erhvervsuddannelse, mellemlang eller videregående uddannelse.
  2. Boligsøgende der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet har været i fast, ordinær beskæftigelse (fuld- eller deltid) i de seneste 6 sammenhængende måneder i minimum 15 timer ugentligt i gennemsnit.
  3. Boligsøgende over 60 år der er bosiddende i Dragør Kommune.

  Man kan opskrives på såvel den almindelige som den fleksible venteliste, og står man på den almindelige venteliste, følger ancienniteten herfra med ved opskrivning på den fleksible.

  Det er strandparkens ønske at 75% af boligerne i afdelingen går til enten den fleksible venteliste eller til kommunen.

  Det indebærer, at 50% af boligerne i afdelingen går til den fleksible venteliste, 25% til kommunal anvisning og de resterende 25% til den almindelige venteliste.

  Ønsket om fleksibel udlejning i afdeling 4 er afdelingens bekymring for en begyndende skævvridning af beboersammensætningen.

  Afdelingens beboersammensætning er illustreret gennem de nøgletal som fremgår af bilag 2 som også sammenligner afdelingens beboersammensætning med øvrige afdelinger i Strandparken.

  Almenboliglovens § 60 regulerer spørgsmålet, og denne bestemmelse slår fast, at en eventuel aftale skal revideres senest 4 efter indgåelse.

  Strandparken afd. 4 ønsker at revidere aftalen sammen med kommunen allerede efter 2 år.

  Da det ansøgte ikke påvirker den kommunale anvisningsret og i øvrigt respekterer ancienniteten for de lejere som allerede er på den almindelige venteliste, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 60 regulerer fleksibel udlejning.

  Det er hovedsageligt almenboligloven § 60, stk. 1, 2 som er relevant for den konkrete sag.

  Almenboligloven

  § 60

  For almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk. 1 eller 2, eller § 63, kan kommunalbestyrelsen og den

  almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.

  Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af

  kommunalbestyrelsen.

  Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og

  boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års-perioden.

  Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen om indgåelse af aftaler efter stk. 1,

  1. pkt., træffer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgørelse om

  udlejning efter særlige kriterier. Afgørelsen træffes efter høring af parterne og på baggrund af en udtalelse fra

  Landsbyggefonden.

  Stk. 4. For almene familieboliger, der er beliggende i et ghettoområde, jf. § 61 a, og som hverken er omfattet af § 59,

  stk. 1 og 2, eller § 63, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at de ledige boliger i området skal udlejes efter særlige

  kriterier, som kommunalbestyrelsen fastsætter med henblik på at styrke beboersammensætningen.

  Kommunalbestyrelsens beslutning skal tages op til revision, senest 4 år efter at den er truffet. Har området ikke på dette

  tidspunkt status som ghettoområde, kan beslutningen ikke forlænges yderligere.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

  Bilag

 • 17
  Decisionsskrivelse for regnskab 2016
  Sagsid.: 18/1357

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), samt udkast til Dragør Kommunes redegørelse til STAR.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1. at decisionsskrivelse for regnskab 2016 tages til efterretning,
  2. at udkast til Dragør Kommunes redegørelse godkendes.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 20. februar 2018 modtaget decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016 for områder med statsrefusion fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  STAR fastholder, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

  STAR vurderer det dog kritisabelt, at flere områder viser væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgningen på sagerne, og at disse forsinkelser forekommer for 3. år i træk.

  STAR vurderer tillige, at det er utilfredsstillende, at der er væsentlige fejl vedrørende dokumentationsværktøjet Min Plan.

  STAR er opmærksom på det gode initiativ i samarbejdet mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune og deres respektive revisionsselskaber.

  STAR pointerer også, at den manglende rettidighed er et generelt problem på landsplan.

  STAR har bedt Dragør Kommune redegøre inden 20. marts hvilke nye tiltag, kommunen har iværksat for at rette op på de tidsmæssige forsinkelser, samt redegøre for effekterne af de allerede iværksatte initiativer.

  Dragør Kommune vil fortsat være i løbende dialog med Tårnby Kommune og BDO omkring det videre samarbejde med rettidighed og korrekt brug af Min Plan.

  Tårnby Kommune har styrket indsatsen ved at strukturere Jobcentret ud for de forskellige indsatsområder og styrke indsatsen ved brug af anden aktør. Derudover har det samlede personale deltaget i opkvalificering omkring brugen af Min Plan. 

  Decisionsskrivelsen fra STAR samt administrationens redegørelse på decisionsskrivelsen vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Socialpolitik. 

  Lov om Aktiv Beskæftigelse. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

  Bilag

 • 18
  Udpegning af formandsskab til Museum Amagers bestyrelse
  Sagsid.: 16/1041

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal udpege en formand til Museum Amagers bestyrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger en formand for Museum Amagers bestyrelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Forslag fra Liste T:

  At Museums Amagers indstilling af Carsten Mass godkendes.

  For stemte:             9 (A+O+T)

  Imod stemte:           3 (C)

  Undlod at stemme:   3 (V)

  Godkendt.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Jf. § 10 stk. 3 i vedtægterne for Museum Amager, skal Kommunalbestyrelsen udpege en formand blandt museumsbestyrelsen med relevante professionelle kompetencer efter dialog med og efter indstilling fra museumsbestyrelsen.

  Bestyrelsen i Museum Amager har enstemmigt indstillet Carsten Maass som formand.

  Kommunalbestyrelsens udpegning foretages ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24 stk. 1.

  Vedlagt er bestyrelsen for Museum Amagers indstilling.

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 19
  Udpegning af suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet
  Sagsid.: 18/129

  RESUMÉ:

  Der skal udpeges en suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger suppleant for udlejerrepræsentant i huslejenævnet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Forslag fra V:

  At Kaj Markussen udpeges som suppleant for udlejerrepræsentant i Huslejenævnet.

  Godkendt.     

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  På KB den 25. januar 2018 blev det besluttet at annoncere efter en suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet.

  Der er indkommet to kandidater, hvoraf en opfylder kriterierne.

  Kaj Markussen har meldt sig som kandidat. Kaj Markussen er udlejer af ejendomme flere steder, bl.a. i Dragør.

  Kaj Markussen har været beskæftiget med fast ejendom i over 50 år, blandt andet som ejendomsmægler.

  Kaj Markussen opfylder betingelserne for en udpegning, hvorfor det indstilles at kommunalbestyrelsen udpeger Kaj Markussen som suppleant for udlejerrepræsentanten i huslejenævnet.

  Den anden kandidat opfylder ikke betingelserne for en udpegning, da vedkommende ikke selv er udlejer.

  LOVE/REGLER:

  For at opnå udpegning til huslejenævnet skal vedkommende være en ejer, der tillige er udlejer, jf. boligreguleringslovens § 36, stk. 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 20
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning for 2017
  Sagsid.: 18/1234

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, afgiver Handicaprådet en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til

  Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Til efterretning.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2018

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2017.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 21
  Meddelelse - Beskæftigelsesplan 2018
  Sagsid.: 18/597

  RESUMÉ:

  Hvert år udarbejder Tårnby Jobcenter en beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for jobcenterets beskæftigelsesindsats for det kommende år. Beskæftigelsesplan for 2018 forelægges hermed til orientering.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-03-2018

  Til efterretning.

  Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T) og Renee Schwaner (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2018

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Jobcenter har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2018, som blev politisk godkendt i Tårnbys Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 28. november 2017.

  Beskæftigelsesplanen udarbejdes årligt på baggrund af Beskæftigelses-ministeriets udmeldte beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i kommunerne samt lokalpolitiske prioriteringer.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Tårnby Jobcenter beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere fra Dragør.  Beskæftigelsesplanen omfatter derfor ledige og sygemeldte i begge kommuner, da indsatsen er ens i de to kommuner.

  Beskæftigelsesmålene for 2018 er følgende:

  Beskæftigelsesmål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse


  Målet er fastsat af Beskæftigelsesministeren og indeholder indsatser for alle målgrupper. Indsatserne er dog primært knyttet op omkring de jobparate og uddannelsesparate ledige, samt modtagere af ledighedsydelse og fleksjob.

  Beskæftigelsesmål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft

  Målet er fastsat af Beskæftigelsesministeren.

  Strategien indeholder indsatser for a-dagpenge, modtagere af uddannelseshjælp, samt undersøgelse af samarbejdsmuligheder i forbindelse med rekruttering til rengøring og hjemmeplejen.

  Beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgede

  Målet er fastsat af Beskæftigelsesministeren og er fastholdt fra 2017.

  Foruden den lovpligtige indsats vil indsatsen i 2018 være koncentreret om familiesammenførte og fastholdelse af flygtninge, som allerede er i beskæftigelse

  Beskæftigelsesmål 4: Borgere med problemer ud over ledighed skal tættere på arbejdsmarkedet

  Målet videreføres fra beskæftigelsesplanen 2017, da der i 2017 blev igangsat indsatser med et langsigtet perspektiv for borgere med langvarig ledighed.

  Indsatserne er koncentreret om modtagere af ressourceforløbsydelse,

  Jobafklaringsforløb, aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed.


  Tårnby Jobcenter deltager i projekterne ”Bedre ressourceforløb” og ”Alle skal med”. De konkrete resultatkrav afspejler målene for disse projekter.

  Beskæftigelsesmål 5: Sygemeldte borgere skal så vidt muligt have en beskæftigelsesrettet indsats sideløbende med sygedagpengeindsatsen

  Målet er fastsat i forbindelse med budget 2018.

  Jobcentret deltager i projekt ”Sammen om fastholdelse”, som blandt andet indebærer et tættere samarbejde med arbejdsgiverne og den sygemeldte tidligt i sygeforløbet.

  Dragør Kommunes indsats

  Administrationen vil arbejde med opfølgning på beskæftigelsesplanens fire fokuspunkter.

  Administrationen vil samtidig deltage som aktiv part i at opnå de opstillede mål ved at løfte en del af den samlede indsats. Herunder vil administrationen fastholde graden af medarbejdere i kommunalt fleksjob, søge aftaler om indgåelse af integrationsuddannelse (IGU) og indgå i dialog med erhvervslivet og frivillige for at øge beskæftigelsesgraden for flygtninge og familiesammenførte.

  Administrationen vil – for de borgere, der ikke kan inddrages i de fire indsatsområder – undersøge muligheden for førtidspension.    

  Administrationen vil samtidig holde fokus på opfølgning i forhold til revisionens påpegning af manglende rettidig opfølgning og korrekt brug af Min Plan.

  Som bilag vedlægges Beskæftigelsesplanen 2018.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. marts 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

  Bilag

 • 22
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  RESUMÉ:

  Der var et spørgsmål fra Kristine Bak omkring baggrunden for Venstres stemmeafgivelse i sag nr. 13 om ”kvalitetsrapport 16/17 efter høring”

  Borgmesteren svarede.