Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. april 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune
  Sagsid.: 18/1838

  RESUMÉ:

  I Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er det beskrevet, at Dragør kommune arbejder ud fra rammestyring for de budgetansvarlige enheder. Som et led i udviklingen af den økonomiske styring samles grundlaget for rammestyringen i et overordnet dokument, der understøtter målesætningen i den økonomiske politik. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune” godkendes, og indgår som et bilag til kommunens kasse og regnskabsregulativ.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes økonomistyring tager jf. den økonomiske politik udgangspunkt i rammestyring. Samtidig skal der arbejdes på, at få lønsumsstyring på alle de decentrale enheder. På nuværende tidspunkt har grundlaget for rammestyringen og dermed budgettering, været fragmenteret og delt på flere dokumenter. Med notatet ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune” samles principperne i et overordnet dokument, der dermed kan danne grundlag for videre udviklingen af økonomistyringen. Den videre udmøntning af rammestyringen vil ske i form af konkrete tildelingsmodeller på relevante budgetområder. I forbindelse med budget 2019 arbejdes der konkret på områderne skole og dagtilbud, hvor forslag til tildelingsmodeller vil komme til politisk behandling i 2. kvartal 2018. Yderligere områder forventes at indgå til budget 2020.

  Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune tager udgangspunkt i følgende overordnede principper:

  • Budgettet er rammestyret, dvs. at alle udgifter som udgangspunkt kan henføres til én ramme og at der til alle rammer er én budgetansvarlig.
  • Èn post penge, dvs. at den rammeansvarlige frit kan disponere inden for rammen, fx mellem løn og øvrig drift.
  • Helhedstænkning, dvs. de rammeansvarlige agerer som en del af én samlet økonomisk kommunal ramme.
  • Gennemsigtighed omkring budgetgrundlag, dvs. at den rammeansvarlige kender baggrunden for det politisk vedtagne budget.
  • Gennemsigtighed omkring regulering af den økonomiske ramme, dvs. at rammen reguleres ud fra kendte faktorer.
  • Overførselsadgang mellem budgetår, dvs. mulighed for lokal prioritering over flere budgetår, indenfor politisk vedtagne rammer.

  Notatet har været drøftet og forelagt centrale og decentrale ledere. Der har på møderne været tilfredshed med at få et samlet og gennemsigtigt overblik over regler og rammer på området.

  ”Grundlag for rammestyring” skal ses som en del af den løbende udvikling af kommunens økonomistyring. Reglerne vil således blive evalueret i første halvår af 2019 og politisk forelagt i denne forbindelse.

  Økonomichefen vil som indledning af punktet præsentere det igangværende arbejde omkring udviklingen af økonomistyringen.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af regnskab 2017
  Sagsid.: 18/1370

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2017 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2017 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2017 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. oktober 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2017 – 2020 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

  Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr.

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

  Tabel 1 Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2017
  Mio. kr. Målsætning Udmeldt niveau Opr. budget Korr. budget Regnskab
  Servicerammen Overholdelse 625,0 626,2 628,8 625,8
  Anlægsrammen Overholdelse 40,4 40,2 81,0 46,7
  Driftsbalance – overskud Skal dække anlæg mm. --- 32,4 29,7 38,5
  Kassebeholdning 80 mio. kr. 80,0 ---  --- 168,4

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne endte meget tæt på den udmeldte serviceramme fra KL, jf. tabel 1. I forhold til det korrigerede budget er resultatet et mindreforbrug på 3 mio. kr.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskaber på 38,5 mio. kr., dvs. 6,5 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Dermed er overskuddet tæt på at kunne der dækker årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2017 på 46,7 mio. kr. Det er 6,5 mio. kr. over det oprindelige budget og 6,3 mio. kr. over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2016, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af 2017 på 168,4 mio. kr. hvilket er et fald på 22,8 mio. kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og nedbringelse af gæld i løbet af året.

  Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  • kommunens indtægter
  • driftsudgifter
  • finansielle poster
  • anlægsudgifter

  Kommunens samlede resultat er et underskud på 8,2 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 38,1 mio. kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 46,7 mio. kr. og et overskud på det brugerfinansierede område på 0,4 mio. kr. Kommunens resultat er på linje med det oprindeligt budgetterede, se resultatopgørelsen.

  Dragør Kommunes langfristede gæld (excl. ældreboliger) udgjorde ved årets udgang 138,1 mio. kr. Der er således sket et fald i gælden på 48,4 mio. kr. Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsen dels besluttede at afdrage 40 mio. kr. af gælden og dels valgte ikke at optage lån i 2017.

  Der er i regnskabet foretaget en tilpasning af konteringspraksis, for personale der arbejder på både SFO, klub og skoleområdet, således at ministeriets konteringsregler på området følges. Se yderligere under sektorbeskrivelserne for sektor 3 og 4 i regnskabspublikationen.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2017 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2017 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 23. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 5
  Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018
  Sagsid.: 18/1628

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018, som ikke er afsluttet. Projekterne er alle politisk besluttet. Anlægsmidler skal overføres ved politisk beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 32.622.836 kr. til 2018, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som:

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Det endelige resultat ultimo 2017 viser, at der skal overføres 32.622.836 kr. Der er udført anlægsopgaver for ca. 46 mio. kr. i 2017.

  De væsentligste overførsler fra 2017 til 2018 er følgende:

  · 7,2 mio. kr. til anlæg af skolernes udeareal. Anlægsopstart er april 2018

  · 7,0 mio. kr. til igangværende anlæg af ny svømmehal.

  · 6,3 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning (ESCO).

  · 1,8 mio. kr. til igangværende genopretningsprojekter på skolerne. Det drejer sig primært om brandsikringsprojekter på Dragør Skole syd og St. Magleby Skole

  · 1,7 mio. kr. til igangværende anlæg af fællessti langs Bachersmindevej.

  · 1,7 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn (anlægspuljen på 10 mio. kr. over 4 år)

  · 1,5 mio. kr. til etablering af ny badebro ved Dragør fort. anlægsopstart april 2018

  · 1,0 mio. kr. til ombygning af krydset Møllevej – Krudttårnsvej – Bachersmindevej. Forventet projektopstart sommer 2018           

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2018 på 32.622.832 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2017. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 6
  Decisionsskrivelse for regnskab 2016 - Integrationsområde
  Sagsid.: 17/4260

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelse for regnskab 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 19. december 2017 modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har afgivet revisionsbemærkninger i forbindelse med den løbende revision på integrationsområdet.

  Revisionen fandt ved gennemgang af sager for 2016, at der ikke har været foretaget rettidig opfølgning i sager i integrationsprogrammet. Fejlen vurderedes på det tidspunkt at være af generel karakter.

  Ministeriet konstaterer en forbedring i løbet af 2016, samt at revisionen vil følge op i forbindelse med revisionen for 2017.

  Administrationen anser, at der er foretaget rettidig opfølgning i sagerne i 2017, som Ministeriet har lagt op til.

  Den ene fejl, revisionen har fundet i 2017, omhandler indhold i samtaler, som ikke har betydning for statsrefusion.

  Den anden sag, revisionen har gennemgået, er der ikke fundet fejl i.

  Det vil sige, at der ikke er fundet fejl på området af generel karakter, og området administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Decisionsskrivelsen fra Udlændingestyrelsen- og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 7
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2016
  Sagsid.: 18/1504

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2016 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 16. januar 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2016.

  Børne- og Socialministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der fortsat ikke er etableret kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet henstiller, at Dragør Kommune følger revisors anbefaling og laver en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2017.

  Ministeret påpeger derudover, at revisionen ikke har konstateret væsentlige fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område og anser punkterne som afsluttede.

  Der er i 2017 indgået aftale med Tårnby Kommune om, at deres ledelsestilsyn på §§ 41 og 42 skærpes. Der er i samarbejde med BDO etableret ledelsestilsyn på området i Dragør Kommune fra efteråret 2017.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

  Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 8
  ARC renovation - godkendelse af aftale om indsamling af affald
  Sagsid.: 18/1655

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet at indgå aftale med ARC om indsamling af renovation i Dragør kommune med opstart pr. 1. januar 2019. Ankestyrelsen har godkendt af ARC må varetage opgaven for Dragør Kommune. Godkendelsen forudsætter at aftalen godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Ankestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til aftale mellem Dragør Kommune og ARC om indsamling af affald godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 24. august 2017 besluttet, at indsamling af affald i Dragør Kommune fra januar 2019 varetages af ARC for Dragør Kommune, fordi der bl.a. er et væsentligt økonomisk besparelsespotentiale for Dragør kommune fremfor at udbyde opgaven alene.

  Dragør kommune har gennem de sidste 12 år udbudt og driftet indsamling af affald i samarbejde med Tårnby Kommune, for at opnå en stordriftsfordel.  Kommunerne har i samarbejde undersøgt at der er et væsentligt økonomiske potentiale for kommunerne ved at lade ARC varetage opgaven fremover.

  ARC har på anmodning fra Dragør og Tårnby Kommune udarbejdet udkast til aftale, som er godkendt i ARC bestyrelsen og forhåndsgodkendt i Ankestyrelsen, ligesom vedtægten for ARC er ændret så de må udføre opgaven for kommunerne. Vedtægtsændringer er godkendt af alle ejerkommunerne. Ankestyrelsens godkendelse af aftalen forudsætter at Dragør Kommune efterfølgende godkender aftalen. Derfor indstiller forvaltningen at aftalen godkendes.

  Aftalen fremgår af bilag 1 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendt fremgår af bilag 2.

  Det kan oplyses, at aftalen er udarbejdet efter de principper som lå til grund for Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 24. august 2017. I den forbindelse kan nævnes,

  - at aftalen kan opsiges med 1-års varsel 

  - at ARC investerer i skraldebiler og affaldsbeholdere mv og at disse afskrives over 7 år

  - at Dragør Kommune betaler månedlig driftsbidrag

  Det kan også oplyses, at lignende aftale indgås mellem ARC og Tårnby Kommune og at de øvrige kommuner i ARC får mulighed for at kunne indgå lignende aftaler med ARC.

  Baggrund for aftalen kan ses i udvalgssagen fra Økonomiudvalgets møde den 24. august 2017 punkt 14.

  LOVE/REGLER:

  Det er et krav i Ankestyrelsens godkendelse af aftalen at den godkendes i Dragør Kommune og indsendes til Ankestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Investeringer i skraldebiler og affaldsbeholdere mv afholdes af ARC og investeringen afskrives over 7 år. Dragør kommune betaler hver måned et driftsbidrag til ARC svarende til de udgifter som ARC har til indsamlingen af affald.

  ARC er i gang med udbud af skraldebiler og andet indsamlingsmateriel, samt leje af garageanlæg og mandskabsfaciliteter i Tårnby Kommune. Ansættelse af driftsleder forventes at ske i løbet af sommeren 2018, idet driftslederen skal varetage planlægning af opgaven.

  I 2018 skal Tårnby og Dragør Kommune afholde udgifter til driftsleder. Øvrige udgifter afholdes når driften er overgået til ARC.

  Revideret budget udarbejdes af ARC, når de igangværende udbud er afholdt.

  Renovationsområdet er takstfinansieret og et hvil-i-sig-selv-område, hvor indtægter og udgifter skal modsvare hinanden over tid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By- Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april. 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 9
  Ombygning af Møllevejskrydset - alternativer
  Sagsid.: 17/153

  RESUMÉ:

  Efter annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternative forslag til forbedring af oversigtsforholdene i krydset.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  løsning med ændret prioritet (løsning 4) iværksættes.

  2.

  at

  der som supplement til tidligere frigivelse gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i budget 2018 til projektet Trafikregulering på Møllevej, og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  C-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Faldet.

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

  En kombination af løsning 5 og 6.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C-gruppen:

  Flertallets beslutning fra ØU belyses i forhold til trafiksikkerhed, over for KB inden der træffes endelig beslutning.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

   4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C gr. beklager at der ikke er flertal for konservatives forslag om at etablere et lyskryds der kan gennemføres med det samme.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  C-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.

  For stemte:

  1(C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  En kombination af løsning 5 og 6.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 1+2:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C gr. beklager at der ikke er flertal for konservatives forslag om at etablere et lyskryds der kan gennemføres med det samme.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.

  For stemte:

  1(C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra T:

  En kombination af løsning 5 og 6.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Undlod at stemme:

  2 (A+V)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1+2

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternativer til forbedring af oversigtsforholdene i krydset. Det er i øvrigt administrationens fornemmelse, at der fortsat er meget høj aktivitet i anlægsbranchen. Alternativerne benævnes i det følgende løsning 4, løsning 5 og løsning 6, idet tidligere forelagte løsninger har været benævnt løsning 1, 2 og 3.

  Løsning 4 – ændret prioritet:

  Løsning 4 er en såkaldt ændret prioritetsløsning, som det kendes fra svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej, hvor vestlig del af Ndr Dragørvej er udformet som en sidevejsudmunding i svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Tilsvarende kan Bachersmindevejs overgang til Krudttårnsvej omdannes til en sidevej, der udmunder i Møllevej / Krudttårnsvej, idet den primære trafikstrøm forløber ad Møllevej / Krudttårnsvej.

  De lette trafikanter kan sikres ved en cykel- og fodgængerovergang med midterhelle på tværs af Krudttårnsvej og med en samtidig etablering af fællesstien på sydsiden af Krudttårnsvej/Bachersmindevej og en cykelstiforbindelse nord om sidevejsudmundingen, så sydpå kørende cyklisters tværpassage af Bachersmindevej fra Møllevej også sikres. Samtidig foreslås det at etablere vejbump og hastighedsnedsættelse i alle tre tilkørsler for sikring af lav hastighed ind i svinget/krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

  Det er en god løsning, som sikrer:

  - God oversigt

  - Hastighedsnedsættelse

  - Sikker overgang for lette trafikanter

  - Jævn trafikafvikling (især for de primære trafikstrømme)

  Løsning 5 – Sikring af oversigt ved overtagelse af grundareal:

  Ved overtagelse af noget grundareal fra to naboejendomme kan den nuværende placering og udformning af krydset bibeholdes. En grundejers hæk skal flyttes, og en anden grundejers hegn skal flyttes. Både hæk og hegn med en skrå afskæring af areal i forhold til i dag. Administrationen har været i god dialog med de to grundejere om, at dette kunne være en mulig løsning, såfremt det har alle parters interesse. Den ene grundejer er helt indstillet på dette. Den anden grundejer har også været positiv, men er dog ikke umiddelbart interesseret som følge af en minimal gevinst ved afhændelse af areal, der ikke samtidig kan finansiere ændret belægningsudformning på hans grundareal, så han får lettere ved at komme såvel retvendt ind som ud fra egen grund.

  Løsningen er en minimumsløsning, der sikrer:

  - God oversigt

  - Jævn trafikafvikling

  Løsningen bedrer ikke forholdene for de lette trafikanter på tværs af Krudttårnsvej. De forbedrede oversigtsforhold kan medføre højere hastighed for de ligeud kørende trafikanter ad Krudttårnsvej - Bachersmindevej. Dette kan dog delvis afhjælpes ved etablering af vejbump i de tre tilkørsler til krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

  Løsning 6 – Delvis fastholdelse af eksisterende forhold:

  I løsningen etableres der en fodgængerovergang på Krudttårnsvej med midterhelle. Samtidig flyttes krydset mod syd, så oversigtsforholdene bedres for trafikanter kommende fra Møllevej. Hajtænderne kan samtidig flyttes ca. en meter mod syd i forhold til i dag. Endelig foreslås som i løsning 4 etableret vejbump i alle tre tilkørsler og samtidig hastighedsnedsættelse, såfremt politiet kan give samtykke til det.

  Det er grundlæggende en god løsning, som sikrer:

  - bedre oversigt end i dag

  - Hastighedsnedsættelse

  - Sikker overgang for de lette trafikanter

  - Jævn trafikafvikling

  Nogle trafikanter vil opfatte forbedringen som værende marginal og utilstrækkelig. En del af forbedringen skyldes nemlig også bumpene og det lavere hastighedsniveau, hvilket reducerer kravet/behovet til oversigtsforholdene, der trods alt ikke er optimale. Med højere hastighedsniveau vil kravet øges til oversigten.

  Vurdering af løsninger:

  Trafikrådgiver vurderer, at både løsning 4 og løsning 6 er gode løsninger. Rådgiver vurderer, at løsning 4 (ændret prioritet) er marginalt bedre end løsning 6. Administrationen vurderer, at løsningen med ændret prioritet såvel trafiksikkerhedsmæssigt som trafikalt er den bedste løsning, foruden at løsning 4 er lidt billigere at etablere end løsning 6.

  Ved alle tre løsninger kan de bedre oversigtsforhold betyde, at bilisterne udøver mindre agtpågivenhed, hvilket medfører en risiko for uheld. Erfaringsmæssigt vil ændrede forhold særligt i begyndelsen efter nyt anlæg øge risikoen for uheld. Administrationen vil søge at informere bredt om ombygningen både før og efter udførelsen.

  I alle tre løsninger videreføres fællesstien på sydsiden af Bachersmindevej – Krudttårnsvej forbi krydset og Krudthuset hen langs ”Kålmarken” og hen til den eksisterende fællessti bag den høje hæk langs Krudttårnsvej i samme tracé som fællesstien bag den eksisterende høje hæk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er frigivet 1.500.000 kr. til ombygning af Møllevejskrydset. Heraf er der forbrugt knap 500.000 kr. til projektering af alternative krydsløsninger og fællesstien på Bachersmindevej samt udbudsprocessen. Til rest er der fortsat ca. 1.000.000 kr.

  Løsning 4 med ændret prioritet i krydset beløber sig anslået til 1.000.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelser.

  Løsning 5 alene med flytning af hegn og hæk og tilpasninger for at skaffe oversigt i krydset, men uden tiltag for de lette trafikanter, beløber sig anslået til 150.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset.

  Løsning 6 med delvis fastholdelse af eksisterende forhold i krydset beløber sig anslået til 1.200.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelser.

  Rådgiver har anslået, at udgifterne til fællesstien syd for krydset beløber sig til ca. 1,1 mio. kr. Heraf 0,7 mio. kr. til afgravning og bortskaffelse af jord. Det er administrationens vurdering, at udførelse af fællesstien i eget regi kan håndteres indenfor den frigivne anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der er afsat til fællesstien langs Bachersmindevej, og som kommunens Vej- og Gartnerafdeling er i færd med at etablere. Baggrunden for denne mulighed økonomisk er anvendelsen af egne ressourcer samt midlertidigt oplag af jord på kommunens matrikel ved genbrugspladsen med tanke på senere genanvendelse af jord ved bygning af diger i Dragør Kommune.

  Der kan udestå rådgivningsydelser for op til anslået 200.000 kr. dog helt afhængig af løsningsvalg og behovet for bearbejdning af løsninger.

  Ved frigivelse fra kommunens anlægsbudget af anlægsprojektet Trafikregulering på Møllevej på 250.000 kr. er det forvaltningens vurdering, at en samlet beløbsramme på 1.750.000 kr. (=1.500.000 + 250.000) kan dække løsning 4 (ændret prioritet) inklusive rådgivningsydelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har været i dialog med de to umiddelbart berørte naboer om flytning af hæk og hegn.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 10
  Oprensning på Mormorstranden
  Sagsid.: 18/1604

  RESUMÉ:

  Oprensning af tang på Mormorstranden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgettet til strandrensning øges med 250.000 kr.

  ELLER

  2.

  at

  oprensning af Mormorstranden indstilles, og at brugerne henvises til Dragør Søbad, den nye badeplatform ved fortet eller andre strandarealer langs Sydstranden.

  3.

  at

  forvaltningen får udarbejdet en vurdering og overslag på muligheden for at ændre strandens profil, således at tangmængden reduceres.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Ændringsforslag fra formanden:

  At strandrensning gennemføres i 2018, men at finansiering besluttes i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vej- og Gartnerafdelingens udgifter til bortkørsel af tang fra Mormorstranden er de seneste år voldsomt forøget.

  Tidligere blev tangen udlagt og udjævnet i form af terrænregulering af de lavtliggende dele af strandengene bag selve stranden. Dette er sket i overensstemmelse med godkendelse fra Fredningsnævnet. Udlægning dér har de seneste år ikke været muligt, da lavningerne nu er fyldt op, og yderligere opfyldning ikke er tilladt som følge af fredningsbestemmelserne. Siden 2016 har det derfor været nødvendigt at bortkøre tangen til egentligt deponi.

  Budgettet blev i 2017 forøget med 80.000 kr., men blev alligevel overskredet. I 2018 har der allerede været en fordobling af mængden af tang med en tilsvarende øget udgift til følge.

  Disse udgifter dækker kun den oprensning, der om foråret foretages af ekstern entreprenør og ikke den oprensning, som Vej- og Gartnerafdelingen selv løbende foretager gennem sæsonen.

  Det vil stadig ikke være muligt at holde stranden fri for fedtemøg, da Vej- og Gartnerafdelingen ikke råder over maskiner dertil og ikke har kendskab til maskiner eller leverandører, der kan håndtere fedtemøg.

  Administrationen har forespurgt en hydraulikker om problematikken. Dennes umiddelbare vurdering er, at placeringen af Mormorstranden inde i et hjørne bag fort-udbygningen med de strømforhold der nu er, automatisk medfører strømhvirvler, der aflejrer tang på stranden. Dette kan måske reduceres, hvis der foretages regulering af kysten ved at indpumpe/opfylde med sand, således at stranden flyttes længere ud og formes, så tangen ikke aflejres direkte på Mormorstranden. I givet fald et projekt, der skal analyseres og godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

  Administrationen indstiller derfor til en drøftelse og beslutning om, hvorvidt oprensning af tang fra Mormorstranden skal fortsættes, og driftsbudgettet dermed forøges. Eller om oprensningen af tang skal stoppes, og brugerne i stedet for skal henvises til Dragør Søbad, den nye badeplatform ved fortet eller andre strandarealer langs Sydstranden, når brugerne ønsker at gå i vandet.

  Det er administrationens vurdering, at det vil være i størrelsesordenen 50.000 kr. at få udarbejdet en vurdering med overslag på ændring af stranden. Oplæg herom vil kunne indgå i budgetprocessen for 2020.

  LOVE/REGLER:

  Mormorstranden er en del af de fredede strandenge og er omfattet af fredningsbestemmelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det fortsat ønskes at Mormorstranden skal oprenses for tang, er der behov for en forøgelse af Vej- og Gartnerafdelingens budget til strandrensning på 250.000 kr.

  Det nuværende budget er på 190.000 kr.

  Pt. er der i 2018 forbrugt godt 300.000 kr., og der udestår fortsat fakturering fra ekstern entreprenør foruden hele Vej- og Gartnerafdelingens egen oprensning resten af året, primært i sommersæsonen.

  En undersøgelse til anslået 50.000 kr. med vurdering af muligheden for ændring af stranden kan finansieres af driftskonto for badevandsanalyser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 11
  Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 18/1803

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

  3.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

  -         Leo Larsen som bestyrelsens formand

  -         Leif Pedersen

  -         Kent Max Magelund

  -         Allan Holst

  -         Thomas Gyldal Petersen

  -         Mikkel Dencker

  -         Michel Berg

  -         Henrik Rasmussen

  5.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud/underskud på t. kr. 6.551 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud/underskud på t.kr. 16.322 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Indstillingens punkter 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 12
  Ny svømmehal, tillægsbevilling efter oprensning af olieforurening
  Sagsid.: 17/3924

  RESUMÉ:

  I forbindelse med byggeri af svømmehallen er håndteret en gammel olieforurening, som har medført at puljen til uforudsete udgifter nu er brugt. Der anbefales tilført ekstra midler for at sikre kontinuiteten i resten af byggeprocessen.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. som tillægsbevilling fra kassen og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  BEPU blev den 30. januar 2018 orienteret om, at i forbindelse med gravearbejdet til svømmehallen, var der opdaget en gammel jordforurening med olie, som skulle håndteres. Den samlede pris er nu opgjort til 1,5 mio. kr. som er finansieret fra puljen til uforudsete udgifter i projektet.

  Forureningen har taget en uforholdsmæssig stor andel af budgettet til håndtering af uforudsete udgifter og dermed er puljen stort set brugt. Da der pt. er udført knapt 20 pct. af byggeriet, vil der formentlig opstå uforudsete udgifter, også i den videre proces.

  For at sikre en kontinuerlig anlægsproces forudsætter det, at et økonomisk råderum er til stede i form af en pulje til uforudsete udgifter. Hvis midlerne først skal frigives når behovet er konstateret, vil det forsinke byggeriet med 6-8 uger hver gang. Hertil kommer at kommunen skal afholde entreprenørens omkostninger ved produktionsstop.

  Puljen til utilsigtede hændelser anvendes dels til hændelser som ikke kan forudsiges, dels til elementer som ikke kan tilkøbes senere samt mindre tilretninger der kan give en billigere drift. Eksempel herpå kan være: forbedring af sikkerheden (undervandslys), anlæg til opbevaring af banetorve i kælder, anlæg til genbrug af skyllevand og automatisk saltdoseringsanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tale om et økonomisk råderum til at sikre en kontinuerlig anlægsproces og sikre en løbende tilpasning af projektet som kan give en billigere drift og som ikke kan tilkøbes senere. Teknisk set er der tale om tillægsbevilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalg den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

 • 13
  Bestilling af busdrift til Dragør 2019
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2018 bestille den busdrift, der skal køre fra åbningen af Metro Cityringen i sommeren 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  bestille busdrift på linje 33 som angivet i Nyt Bynet

  2.

  at

  nedlægge linje 34 til Søvang som følge af anmodning fra Tårnby Kommune grundet sparekrav i Tårnby

  3.

  at

  bestille busdrift på linje 35 som angivet i Nyt Bynet, dog suppleret med ½ times drift også aften og weekend mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads

  4.

  at

  der oprettes en natbuslinje til Søvang på linje 33 alle nætter

  5.

  at

  der oprettes en natbuslinje mellem lufthavnen og Dragør Stationsplads på linje 35, en gang i timen nætterne til lørdag og søndag

  6.

  at

  meddele Movia og Region Hovedstaden, at Dragør Kommune kvitterer for opretholdelsen af linje 250S (nuværende linje 350S) til Dragør i 2019 som besluttet i Trafikplan 2016 og angivet i Nyt Bynet, og at opfordre til ro om den regionale busdrift til Dragør som en fortsat del af rygraden i det strategiske busnet.

  7.

  at

  det drøftes og besluttes, om Dragørs bestilling af busdrift 2019 skal suppleres med

  1. Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden til kl. 20 på linje 33

  OG/ELLER

  1. Øget frekvens i dagtimerne mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen på linje 35

  OG/ELLER

  1. Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden til kl. 20 på linje 35

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Ad 1-3

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra AOV til anbefaling fra ØU ad 4:

  At der oprettes natbuslinje til Søvang på linje 33 alle nætter, dog ønskes det, at passagertallet følges, så det reelle behov kan afdækkes ift. fremtidige busbestillinger.

  Godkendt.

  Ad 5-7c

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C-gruppen:

  C gr foreslår særskilt at ved godkendelse af forslag 4 og 5, at kommunen går i dialog

  med regionen om baggrunden for vores beslutning med henblik på, at regionen ikke fremlægger besparelsesforslag på betjeningen af linje 350s om natten og samtidig opfordrer regionen til at der findes en fælles løsning af natbusbetjeningen i forbindelse med den samlede revurdering af busnettet der skal være ved metroringens start.

  Godkendt.

  Tillægsforslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune i et samarbejde med Movia etablerer en ringbus, der har en fast rute rundt i kommunen med endestation ved Metroen i lufthavnen.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Tillægsforslag 2 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, CPH og Movia med henblik på at udnytte den trace, der er afsat på den østlige side af Kystvejen. Liste T ønsker en markant forbedring af forbindelsen fra hele Dragør til Metroen i lufthavnen og ønsker, at Movia i samarbejde med deres underleverandører leverer en løsning, der er mere fleksibel og mere frekvent end i dag og en løsning, der udnytter tracen og i samarbejde med CPH og Tårnby Kommune skaber en forbindelse til lufthavnen, der ikke bliver sinket af tæt trafik i morgentimerne.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T forstår ikke, at et flertal er imod at indgå i et tæt samarbejde med Tårnby Kommune, CPH og Movia med henblik på at udnytte den allerede reserverede trace fra lufthavnen til Dragør.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Ad 1-3

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag fra V til ad 4:

  At der oprettes en natbuslinje til Søvang på linje 33, en gang i timen nætterne til lørdag og søndag.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C gr beklager, at Venstre sammen med DF og Socialdemokraterne ikke vil tilgodese Søvangs borgere hele ugen med natbusbetjening, men kun lørdag og søndag. Konservative ønsker natbusbetjening hele ugen og at Søvangs borgere ikke skal være ringere stillet end andre borgere.

  Liste T tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  Ad 5-7c

  Anbefales over for KB.

  Tillægsforslag fra C-gruppen:

  C gr foreslår særskilt at ved godkendelse af forslag 4 og 5, at kommunen går i dialog med regionen om baggrunden for vores beslutning med henblik på, at regionen ikke fremlægger besparelsesforslag på betjeningen af linje 350s om natten og samtidig opfordrer regionen til at der findes en fælles løsning af natbusbetjeningen i forbindelse med den samlede revurdering af busnettet der skal være ved metroringens start.

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

  Sagen oversendes til ØU/KB uden anbefaling, med præcisering af at ad 7b forstås som 15 min. drift i dagtimerne.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018 besluttede udvalget at få vurderet de økonomiske konsekvenser af følgende ønsker til busdrift i Dragør Kommune fra 2019 og frem:

  - Forlængelse af linje 35 fra Sundbyvester Plads til DR Byen St.

  - Forlængelse af linje 34 fra Ørestaden til Hovedbanegården.

  - Oprettelse af linje 35 som natbus mellem lufthavnen og Dragør Stationsplads.

  - Oprettelse af linje 36 som natbus fra Tårnby til Søvang i Dragør (tidligere anmodning, hvor Movias tilbagemelding udestod).

  Movia har svaret ved notat af 7. marts 2018 (bilag 1). Af notatet fremgår, at Københavns Kommune takker nej til forlængelse af de to buslinjer 34 og 35 i København. Endvidere at Tårnby Kommune på grund af behov for besparelser på busdriften ønsker at nedlægge linje 34 ad Tømmerupvej til Søvang. Derved bortfalder Dragør Kommunes ønske om forlængelse af de to linjer.

  Vedrørende linje 35 som natbus mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads foreslår Movia at oprette linjen som natbus en gang/time nætterne til lørdag og søndag som supplement til natbusdriften på nuværende linje 350S, der kører natbusdrift alle ugens dage. Som følge af Tårnbys behov for besparelser må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjen, hvis forslaget skal implementeres.

  Vedrørende linje 36 som natbus mellem Tårnby og Søvang foreslår Movia i stedet for oprettelse af linje 33 som natbus alle ugens nætter mellem Ørestad St og Søvang. Som følge af Tårnbys behov for besparelser må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjen, hvis forslaget skal implementeres.

  Endvidere besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget på møde den 6. marts 2018 i forbindelse med drøftelse om kommunens busbestilling til Metro Cityringens åbning sommeren 2019 at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg.

  Udvalget har på møde den 19. marts 2018 drøftet muligheder og ønsker med administrationen, jf. vedlagte notat (bilag 2).

  Som det fremgår, har udvalget anmodet om yderligere konsekvensberegninger fra Movia. Dels afdækning af udgiften ved supplerende drift på linje 35 til lufthavnen i dagtimerne foruden forlængelse af eftermiddagsmyldretiden til ca. kl. 20 og dels afdækning af forlængelse af eftermiddagsmyldretiden til ca. kl. 20 på linje 33. Forvaltningen har den 20. marts forespurgt Movia om ønskerne. Movia har svaret ved notat af 22.marts (bilag 3). I forhold til de af udvalget ønskede belyste forslag, anbefaler Movia en nedlæggelse af linje 34 og i stedet prioritere flere ressourcer på linje 33. Derimod vurderer Movia, at forstærkning på linje 35 i dagtimerne og en forlængelse af eftermiddagsmyldretiden vil have marginal effekt. Grundet Tårnbys sparebehov må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjerne, hvis forslagene skal implementeres.

  Movia anbefaler, at Dragør og Tårnby Kommuner sammen med Movia iværksætter et større analysearbejde frem mod trafikbestillingen i efteråret 2019. Derved vil der være bedre tid til at udarbejde gode løsninger, som kan matche de forskellige ønsker i de to kommuner. Bilagt notatet er endvidere passagertal pr stoppested på de enkelte buslinjer. Heraf fremgår bl.a. den ret begrænsede brug af stoppestederne på linje 34. Bortset fra stoppestedet ved Møllevangsstien betjenes øvrige stoppesteder også af linje 33.

  Trafikudvalget i Region Hovedstaden har den 20. marts 2018 besluttet, at der ikke foretages besparelser på nuværende linje 350S (fremtidig 250S) i 2019. Drøftelser om den økonomiske ramme og dermed eventuelle besparelser på den regionale busdrift genoptages til budgetforhandlingerne i efteråret 2018 for så vidt angår årene 2020-2021. Den politiske sag skal endvidere behandles i Forretningsudvalget den 10. april 2018 og i Regionsrådet den 17. april 2018 for endelig beslutning.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  ½ times drift på linje 35 aften og weekend koster op til 0,5 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,3 mio.kr./år.

  Natbusdrift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen en gang i timen nattern til lørdag og søndag koster ca. 0,3 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,2 mio.kr./år.

  Natbusdrift på linje 33 til Søvang alle nætter koster ca. 0,4 mio. kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,2 mio.kr./år.

  Nedlæggelse af linje 34 til Søvang giver Dragør Kommune en besparelse på 0,3 mio.kr./år. Nedlæggelsen giver Tårnby Kommune en besparelse på 1,0 mio.kr./år.

  Fortsat drift af linje 34 til Søvang koster Dragør Kommune 1,6 mio. kr. /år inkl. Tårnbys udgift på 1,0 mio.kr./år.

  Movia har estimeret et budget til busdriften i Dragør Kommune i 2019 på 5,4 mio. kr./år inklusiv linje 34 til Søvang, som bortfalder i henhold til Tårnbys ønske. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed på grund af de mange ændringer i den kollektive trafik, der bliver introduceret samtidigt, og som afhænger af passagerernes rejsemønstre og nye vaner. Først til budget 2021 forventes effekterne af Nyt Bynet at være kendte. Indtil da er de baseret på skøn og modelberegninger.

  Dragørs busbudget 2019 forventes at være på 6,49 mio.kr. inklusiv udgifter til Flextur og eventuel regulering efter Movias endelige regnskab 2017.

  Ved tilkøb af aften-, weekend- og natdrift på linje 35 samt natdrift på linje 33 samt nedlæggelse af linje 34 til Søvang fås følgende udgift til busdrift i Dragør Kommune i 2019:

  5,4 + 0,5 + (0,3 + 0,4 – 0,3) x 5/12 = 6,1 mio. kr.

  På helårsbasis vil busdriften inklusive ovenstående tilkøb alt andet lige beløbe sig til 6,3 mio. kr./år, hvilket kan holdes indenfor budgettet på 6,49 mio. kr./år Dog er budgettet dermed ikke så robust længere, hvis det viser sig, at Movias estimater og forudsætninger om busdrift efter Metro Cityringens åbning ikke holder.

  Supplerende økonomital fra Movia på udvalgsønsker til drøftelse:

  Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden på linje 33 til kl. 20 koster Dragør Kommune 0,15 mio.kr./år inkl. marginal udgift for Tårnby Kommune.

  Øget frekvens på linje 35 i dagtimerne til 4 busser pr time mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen koster Dragør Kommune 0,26 mio. kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,16 mio.kr./år.

  Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden på linje 35 til kl. 20 koster Dragør Kommune 0,19 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,12 mio.kr./år.

  Såfremt det besluttes at tilvælge også alle de supplerende ønsker, vil busdriften alt andet lige på helårsbasis beløbe sig til 6,9 mio.kr./år.

  6,3 + 0,15 + 0,26 + 0,19 = 6,90 mio.kr./år.

  For budget 2019 vil det beløbe sig til 6,35 mio. kr.

  6,1 + (0,15 + 0,26 + 0,19) x 5/12 = 6,35 mio. kr.

  Med et budget i 2019 på 6,49 mio. kr. kan de supplerende foreslåede ønsker lige rummes i 2019 men stort set uden buffer til regulering efter endeligt regnskab 2017. På helårsbasis vil ovenstående udgift overstige det nuværende budget for overslagsårene på 6,49 mio.kr. Som følge af usikkerheden på busbudgetteringen efter Metro Cityringens åbning kan anbefales en buffer på fx 5 %.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Dragør Kommune vil sammen med Movia og øvrige kommuner informere bredt om de ændrede forhold i den kollektive trafik i god tid før MetroCityringen åbner, og busdriften samtidig bliver omlagt. Movia er i færd med at udarbejde materiale herom.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 14
  Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
  Sagsid.: 17/2760

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2017 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83aa godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB, med enkelte redaktionelle rettelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Kvalitetsstandarden er ikke ændret, siden den blev politisk behandlet den 7. september 2017, hvor følgende politiske beslutning af den 17. august blev indarbejdet: At skift af sengetøj (praktisk hjælp – tøjvask) foretages hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Merudgifter som følge af denne ændring finansieres af Værdighedsmilliarden.

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a.

  Ældrerådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 15. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2018.

  Bilag

 • 15
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  Sagsid.: 17/2757

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2017 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Handicaprådets høringssvar på kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 drøftes.

  2.

  at

  kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 fremlægges til drøftelse af høringssvar og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Kvalitetsstandarden er ikke ændret siden den blev politisk behandlet den 7. september 2017, hvor to mindre ændringer var tilføjet, som kan ses i den vedhæftede kvalitetsstandard.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Handicaprådet har i deres høringssvar til kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 kommenteret borgerens forpligtelse til selv at sørge for transport; Handicaprådet skriver: ”anke over (kvalitetsstandard § 86) stk.10 om egenbetaling af befordring til genoptræning.” Administration har ikke beregnet den økonomiske konsekvent af at fjerne eller reducere egenbetaling af befordring, konsekvensen vil skulle indgå i budgetprocessen.

  Ældrerådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 9. april 2018.

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 16
  Kommunalbestyrelsens arbejdsgrundlag i valgperioden
  Sagsid.: 18/1843

  RESUMÉ:

  Sagen handler om, at kommunalbestyrelsen tager stilling til en prioritering af de større tværgående udviklingsaktiviteter i valgperioden.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at den overordnede plan for større tværgående udviklingsaktiviteter godkendes som kommunalbestyrelsens arbejdsgrundlag

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter kommunalvalget har kommunalbestyrelsen i første kvartal 2018 været igennem en proces med drøftelse af, hvilke emner der ønskes politisk prioriteret i resten af valgperioden:

  · 4./5. januar: Den første drøftelse af ønsker til udviklingsaktiviteter i valgperioden på kommunalbestyrelsens introseminar.

  · 20. februar: Drøftelse af prioritering af udviklingsaktiviteter hen over valgperioden på mini-seminar for kommunalbestyrelsen.

  · 19. marts: Drøftelse af kommunalbestyrelens arbejdsgrundlag i valgperioden på budgetseminar.

  Processen har både omfattet faglige udviklingsaktiviteter, der er oversendt til relevante fagudvalg og tværgående udviklingsaktiviteter, som udgør det overordnede arbejdsgrundlag for valgperioden. Denne sag vedrører sidstnævnte (det overordnede arbejdsgrundlag). Formålet er at der fra politisk side sættes en overordnet retning for kommunalbestyrelsens arbejde med udviklingsaktiviteter i valgperioden.

  Det politiske arbejdsgrundlag

  I bilag er vedlagt en oversigt over større tværgående udviklingsaktiviteter. Bilaget blev præsenteret og drøftet på budgetseminaret. udviklingsaktiviteterne er:

  · Økonomisk råderum + økonomisk politik

  · Politisk målstyring

  · Sektorens kerneopgaver drøftes i fagudvalg

  · Politisk ledelsesinformation og nøgletal

  · Vision og planstrategi

  · Kommuneplan

  · Demokrati, borgerinddragelse og medborgerskab

  Flere af de tværgående udviklingsaktiviteter har en indbyrdes sammenhæng, og dermed en logisk rækkefølge. Udviklingsaktiviteterne er i bilaget placeret tidsmæssigt henover valgperioden 2018-2021. Hvis arbejdsgrundlaget besluttes, så vil administrationen vende tilbage med en række sager, der udmønter de enkelte dele. 

  Planen er bygget op, så der i 2018 startes med de udviklingsaktiviteter, der direkte eller indirekte danner grundlag for aktiviteter, der igangsættes senere i valgperioden. Det gælder fx en politisk drøftelse af, hvilket økonomisk råderum, der ønskes til senere at prioritere udvalgte udviklingsaktiviteter. Det gælder også en grundlæggende drøftelse i fagudvalgene af, hvordan man politisk ser det enkelte fagområdes kerneopgave (eksempelvis om folkeskolens hovedopgave er at levere undervisningstimer, karaktergennemsnit eller samfundsduelige borgere?). Når det er på plads kan der efterfølgende arbejdes med blandt andet politisk målstyring og ledelsesinformation. På samme måde ligger arbejdet med vision og planstrategi som fundament for det efterfølgende arbejde med revision af kommuneplan. I 2018 startes også et udviklingsaktivitet om demokrati, borgerinddragelse og medborgerskab, der går på tværs af alle sektorer, og som konkret udmøntes i en politisk sag om oprettelse af et tidsbegrænset §17 stk. 4 udvalg, der kan komme med anbefalinger til det videre arbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

  Bilag

 • 17
  Forslag fra V - Konfliktpenge, sparede lønmidler afsættes i en pulje.
  Sagsid.: 18/1940

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Ændringsforslag fra C-gruppen:

  C gr foreslår at sagen oversendes til ØU 2. Budgetopfølgning, såfremt der kommer en konflikt

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

      8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

     4 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med strejke og lockout af medarbejdere i Dragør Kommune, anvendes sparede lønmidler indenfor det samme område, hvor besparelsen falder. Dette sker i samarbejde med MED-organisationen.

  For stemte:

  3 (A)

  Imod stemte:

  8 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Faldet.

  Forslaget fra V:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail den 16. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Venstre ønsker at stille forslag om at eventuelle konfliktpenge- dvs. Sparede lønmidler ved en lockout, afsættes i en pulje under Økonomiudvalget. Denne pulje kan søges til enkeltstående projekter ved konfliktens ophør af de konfliktramte områder og institutioner. Man kan søge de sparede midler indenfor eget område. Midlerne kan ikke søges til driftsudvidelser.”

 • 18
  Forslag fra C - mulighed for etablering af hal der alene anvendes til tennis
  Sagsid.: 18/1872

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Ændringsforslag fra V:

  Sagen sendes til udvalgsbehandling:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A) og Asger Bastrup (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 9. april 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gr. foreslår, at der i forlængelse i seneste beslutning vedr. sagen om tennishal, suppleres med, at der også fremlægges en sag om muligheder for at etablere en hal der alene anvendes til Tennis. Sagen bedes belyse muligheder for beliggenhed, samt de finansieringsmuligheder der kan bringes i spil.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

 • 19
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-04-2018

  Der var ingen spørgsmål.