Skip navigationen

Referat

Torsdag den 21. juni 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Frigivelse af anlægsbudget - Kommunal tandklinik i Dragør
  Sagsid.: 17/460

  RESUMÉ:

  Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune kan ikke under de nuværende forhold anvende digital røntgen i stilstrækkelig omfang eller efterleve de hygiejnekrav, som tandplejen er underlagt. Derfor anbefales der frigivelse af anlægsmidler fra projekt Kommunal tandklinik i Dragør til renovering og udvidelse af klinikken på Nordstrandskolen i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tandklinikken på Nordstrandskolen renoveres og fremtidssikres i 2018.

  2.

  at

  der gives en anlægsbevilling i 2018 på 3.700.000 kr. vedrørende projekt Kommunal tandklinik i Dragør og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune er fysisk placeret på henholdsvis St. Magleby skole og Nordstrandskolen. Klinikkerne er utidssvarende, hvor røntgen fortsat foregår manuelt og hygiejnekrav efterleves ikke. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2017 besluttet at fremtidssikre tandplejen ved at samle Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør, hvorfor der ved budgetforligt 2018-2021 blev afsat et samlet anlægsbudget på 4,4 mio. kr. til denne sammenlægning i 2020-2021.

  Administrationen anbefaler, at der allerede i 2018 foretages renovering af den kommunale tandpleje på baggrund af følgende to kritiske omstændigheder:

  • Der ultimo 2017 indkøbt digitalt røntgentudstyr til klinikkerne, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017. De nuværende klinikkers tilstand gør det dog ikke muligt at anvende det digitale røntgenudstyr, som forventet, da der mangler tilstrækkelig blyindfattede vægge omkring tandlægestolene.
  • Klinikkerne kan under de nuværende forhold ikke efterleve de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker samt Styrelsen for patientsikkerheds krav især vedrørende sterilisation af instrumenter. Styrelsen vil hvert år føre planlagt tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være eller reaktivt tilsyn, hvis styrelsen får direkte kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden.

  Af økonomiske og praktiske hensyn foreslås en samlet gennemgående renovering i 2018 af klinikken på Nordstrandskolen, som står i stedet for det planlagte anlægsprojekt i 2020-2021 og i stedet for at renovere begge klinikker i mindre omfang på nuværende tidspunkt for at kunne håndtere de to ovenfor nævnte kritiske omstændigheder.

  Dragør Kommune har sammen med ekstern konsulentvirksomhed New Clinic, der blandt andet har stået for Tårnby Kommunes tandklinik, undersøgt mulighederne for sammenlægning af Dragørs kommunale tandpleje på henholdsvis St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. Tandplejens nuværende lokaler samt tilstødende rum på Nordstrandskolen kan med renovering og nyt udstyr anvendes af hele den kommunale tandpleje, hvor lokalerne på St. Magleby Skole skal inddrage etagen under den nuværende klinik, her skal der installeres elevator og foretages større it-installation. En renovering af tandklinikken på Nordstrandskolen vil koste 3,7 mio. kr., hvor en samlet klinik på St. Magleby Skole vil koste 4,4 mio. kr.

  Renoveringen af tandklinikken på Nordstrandskolen vil kunne gøres væsentlig hurtigere en ombygning af klinikken på St. Magleby Skolen, og processen kan opdeles i etaper, hvor klinikken på St. Magleby Skole vil kunne anvendes til akutte behandlinger i en stor del af processen. Renoveringsprocessen vil således have en meget lille betydning for tandplejen af børn og unge i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er i budgetforliget 2018-2021 afsat 4,4 mio. kr. til den kommunale tandklinik i 2020-2021, 3,7 mio. kr. søges frigivet i 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018. 

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen 21. juni 2018.

 • 4
  Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2018
  Sagsid.: 18/2143

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragørs daginstitutioner for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 625.000 kr. til genopretning af Dragørs daginstitutioner og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 625.000 kr. til genopretning af daginstitutionerne.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2018 prioriteret aktiviteter på 3 ud af 21 af kommunes daginstitutioner. Følgende 5 aktiviteter er prioriteret:

  Nordstranden vuggestue

  • Udskiftning af køkken
  • Udskiftning af kedel og varmtvandsbeholder

  Blushøj

  • Udskiftning af loftkonstruktion i forbindelse med utæt dampspærre.  

  Hollænderhuset

  • Renovering af spildevandspumpebrønd.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2018-2025 på ca. 6.4 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyresen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 5
  Frigivelse genopretning af Hollænderhallen
  Sagsid.: 18/2148

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Hollænderhallen for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2016 har Hovedstadens beredskab foretaget brandeftersyn i Hollænderhallen.

  I brandsynsrapporten stilles der blandt andet krav om skiltning med maksimal personbelastning i sportshallen.

  Hollænderhallen har et ønske om, at personbelastningen i sportshallen er på ca. 1000 personer, så det er muligt at afholde større arrangementer.

  I den forbindelse er flugtvejsforholdene blevet gennemgået og for at sikre en personbelastning på 1000 i hallen, skal der etableres 4 uafhængige flugtveje til det fri.

  De afsatte anlægsmidler i 2018 dækker kun delvis udgifterne til ændring af flugtvejene. De resterende arbejder skal udføres senest i 2019 i forbindelse med den indvendige renovering af hallen.

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2018-2025 på ca. 3.8 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 6
  Frigivelse genopretning af skoler 2018
  Sagsid.: 18/2142

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.100.000 kr. til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår,

  • at forvaltningen gennemfører en proces med skolelederne og skolebestyrelsen med henblik på at få ønsker til genopretningen
  • at der tages udgangspunkt i, at midlerne fordeles ligeligt mellem de 3 skoler – med ca. 350.000 kr. til hver skole

  For stemte:             4 (T)

  Imod stemte:           8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:   3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T kan ikke få oplyst en begrundelse for, hvorfor fordelingen af ressourcer til genopretning af skolerne er så skæv. Det tyder på, at der ikke er gennemført en reel proces med de respektive skoler

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2018 er der afsat 1.100.000 kr. til genopretning af skolerne.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  Der er i 2018 prioriteret aktiviteter på alle 3 skoler. Følgende aktiviteter er prioriteret:

  St. Magleby Skole:

  • Indregulering og neddrosling af ventilationsanlæg
  • Indregulering af varmeanlæg i klasselokaler
  • Ombygning af 19 klosetter
  • Renovering af murværk mod Kirkevej

  Nordstrandskolen:

  • Etablering af en ekstra flugtvejsdør mv. i teatersal
  • Indregulering mv. af ventilationsanlæg
  • Udskiftning af vinduespartier i klasselokaler og SFO
  • Udskiftning af tagdug med tagpap over mellembygning

  Dragør Skole:

  • Maling af vinduer mod vest i den gamle røde bygning

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2018 – 2025 på ca. 18.6 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 7
  Frigivelse LED belysning i kommunens bygninger
  Sagsid.: 18/2165

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger, 1. etape.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens ejendomme.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2018 er der afsat 3 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger.

  LED udskiftningen i 2018 udføres på skolerne, Rådhuset og Kongelundshallen, og den samlede forventede el-besparelse udgør årligt ca. 225.000 kr. Øvrige bygninger udføres i 2019, hvor der er afsat 2,5 mio. kr.

  Levering af armaturerne udbydes, og opsætning af armaturerne udføres primært via samarbejdsaftalen med Jens Christophersen A/S. Det vurderes, at den mest fordelagtige pris for opsætning af armaturerne opnås gennem den indgåede samarbejdsaftale som gælder for perioden 2017 – 2021.

  Der tilknyttes rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tekniske beskrivelser. Gennemførelse udføres af Plan og Teknik.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Energibesparelse på ca. 225.000 kr. er indregnet i budget 2019.

  Det forventes at kommunen opnår et energisparende tilskud fra et af energiselskaberne i størrelsesordenen 100.000 kr., ved at dokumentere de opnåede besparelser.

  Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den opnåede CO2 reduktion på 150 tons tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO2 reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020, svarende til en samlet reduktion på 1.000 tons CO2 i 2020.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

 • 8
  Frigivelsessag 2. del af ESCO vejbelysning
  Sagsid.: 14/88

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er i gang med den 4 årige energirenovering af kommunens vejbelysning og der er nu behov for frigivelse af den resterende anlægsbevilling for at færdiggøre renoveringen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7.430.579 kr. til energirenovering af vejbelysningen, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Energirenoveringen af Dragør Kommunes vejbelysning er godt og vel halvvejs, og der er behov for frigivelse af den resterende anlægsbevilling på i alt 7.430.579 kr. af de oprindeligt estimerede 16.000.000 kr. for at kunne færdiggøre renoveringen i løbet af 2018 /primo 2019.

  I forbindelse med projektet har det vist sig, at der er en del flere lyskilder, end det fremgik af Kommunens hidtidige registreringer. Der er således i størrelsesordenen 150 stk. yderligere lyskilder end forventet. I forbindelse med projektet er der konstateret råd i nogle af de gamle træmaster. Administrationen har derfor fået iværksat rådtest af alle træmaster. Dette har afdækket, at en større del af træmasterne skulle udskiftes end estimeret. Endelig har forudsætning om antal masteindsatser og mastearme i projektet vist sig at være utilstrækkeligt. Samlet kan dette medføre, at det oprindelige estimat på 16.000.000 kr. ikke kan overholdes. Så snart administrationen har fået indhentet konsekvenserne for økonomien, vil dette blive forelagt til politisk behandling med henblik på at vælge om projektet skal tilpasses, eller om anlægsbevillingen skal forhøjes.

  Energirenoveringen af vejbelysningen i Dragør gamle by er udsat, indtil der måtte findes belysningsløsninger, der bedre imødekommer kravene til det historiske miljø i den gamle by.

  Energirenoveringen udføres som en 1 til 1 udskiftning af armaturer med lyskilder. På strækningen Fælledvej ud for Søvang er den nuværende vejbelysning placeret for lavt og med for store indbyrdes afstande til at kunne leve op til nutidens belysningskrav til en vejstrækning med cykeltrafik til skole. En 1 til 1 udskiftning på strækningen kan derfor ikke anbefales. For at skabe en mere sikker skolevej, så anbefales det, dels at forhøje nuværende master, at flytte disse og dels at supplere med nye master, så belysningskravene i dag overholdes. Det skal nævnes, at den eksisterende belysning som sådan ikke er ulovlig. Det er ikke muligt indenfor projektets økonomi at etablere supplerende belysning. Administrationen har udarbejdet A-skema for den supplerende vejbelysning til budget 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye vejbelysning finansieret som et ESCO projekt er en del af anlægsbudgettet. I anlægsbudget 2018 er der afsat 2.296.000 kr. til energirenovering af vejbelysningen. Hertil kommer overførsler fra tidligere års anlægsbudget.

  Af de oprindeligt estimerede 16.000.000 kr. anmodes om frigivelse af de resterende 7.430.579 kr.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 350.000 kr. den 27-2-2014 samt 8.219.421 kr. den 27-5-2015. I alt 8.569.421 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018

 • 9
  Frigivelse genopretning af bygninger 2018
  Sagsid.: 18/2144

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragør Kommunes bygninger for 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 625.000 kr. til genopretning af Dragør Kommunes bygninger og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2018 er der afsat 625.000 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

  De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 3.6 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende:

  A. Lovkrav og akutte opgaver

  B. Sikkerhedskrav

  C. Risiko for følgeskader

  D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift

  E. Brugerønsker

  Udgiften fordeler sig således

  Lovliggørelse,                     kr. 50.000

  Sikkerhedskrav,                 kr. 50.000

  Risiko for følgeskader,        kr. 225.000

  Større opgaver,                  kr. 150.000

  Brugerønske,                     kr. 75.000

  Der er i 2018 prioriteret følgende aktiviteter:

  Alle institutioner og skoler

  • Legepladstilsyn

  Hovedgadens SFO

  • Udskiftning af varmeinstallationer

  Kirkevejens SFO

  • Udskiftning af nedslidte linoleumsgulve

  Høgevængets børneinstitution

  • Lyddæmpende loft i grupperum

  Hovedbiblioteket

  • Ændring af opvarmning i børnebiblioteket
  • Udskiftning af ABA anlæg

  Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser er forløbelig udgift for årene 2018-2025 på ca. 3.6 mio. kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab
  Sagsid.: 18/2499

  RESUMÉ:

  Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8 stk. 1 samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at § 60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og at denne godkendelse følger den kommunal valgperiode.

  I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 godkendt at forlænge Hovedstadens Beredskabs mulighed for at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022. Ejerkommunerne forelægges derfor forslag herom til endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger, jævnfør bilag 1. Anvendelsen af repo-forretninger skal primært understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en situation med negativ rente. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2.

  Ejerkommunerne godkendte i foråret 2017 efter indstilling fra bestyrelsen, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018.

  Hovedstadens Beredskab har for perioden ultimo maj 2017 til ultimo december 2017 løbende anvendt repo-faciliteten med henblik på at optimere sin likviditetsstyring. Resultatet af likviditetsoptimering for perioden udgør et samlet afkast på ca. 375.000 kr. Derudover har obligationsanskaffelsen kombineret med repo-forretninger sparet Hovedstadens Beredskab for negativ rente svarende til ca. 300.000 kr. på pengemarkedskontoen, der ville have medført krav om yderligere effektiviseringer. De 375.000 kr. indgår i de effektiviseringer, der skal understøtte udvidelsen af serviceniveauet ift. klima, massetilskadekomst m.v.

  Idet renten fortsat forventes at være negativ i Danmark godkendte Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på sit møde den 25. april 2018, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med 1. halvår 2022.

  Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8 stk. 1 forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Dette følger ligeledes af den finansielle styringspolitik, hvoraf det endvidere fremgår, at kommunalbestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at lave repo-transaktioner følger den kommunale valgperiode.

  Hovedstadens Beredskabs bank, Nordea har skriftligt over for Hovedstadens Beredskab bekræftet, at Nordea har godkendt interessentskabet som professionel modpart, hvorfor Hovedstadens Beredskab fortsat kan indgå repoforretinger efter EU’s MiDFID II direktiv, der trådte i kraft den 3. januar 2018. Nordea har således vurderet, at interessentskabet opfylder 2 ud af de 3 kriterier (kriterie 2 og 3) jf. investorbeskyttelsesbekendtgørelsens bilag 1, afsnit b.

  Ejerkommunerne forelægges derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretningen fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

  Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det, dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

  Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger blandt andet kan anvendes af Københavns Kommune og er en mulighed i Frederiksberg og Albertslund kommuner. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab
  Sagsid.: 18/2499

  RESUMÉ:

  Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S, der blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser i foråret 2016 og som er rammesættende for beredskabsarbejdet og krisestyringen i de 8 ejer-kommuner, er blevet revideret og fremlægges derfor til fornyet godken-delse. Ændringen vedrører terminen for udarbejdelsen af sårbarheds-analysen, som er ændret fra hvert år til hvert 4. år. Bestyrelsen for Ho-vedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 25. april 2018 forslag til revideret Beredskabspolitik og anbefaler godkendelsen heraf overfor kommunalbestyrelsen/ Borgerrepræsentationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB, idet der ønskes en årlig status på Hovedstadens Beredskabs arbejde i Dragør Kommune:

  - på implementering af sårbarhedsanalyse

  - på kommunens lokale krisestyringsplan

  - på relevante aktiviteter i kommunen

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S sætter de over-ordnede rammer for hele det planlægnings- og krisestyringsmæssige set-up i forhold til fortsat drift efter en hændelse i en eller flere af ejer-kommunerne. Beredskabspolitikken er således rammesættende for de enkelte ejerkommuners Plan for fortsat drift/Beredskabsplan (jf. bered-skabslovens § 25).

  Beredskabspolitikken blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016 og efterfølgende af kommunalbestyrelserne/ Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne jf. pkt. 11, sag om Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

  I forbindelse med udarbejdelsen af Sårbarhedsrapport 2018 har ejer-kommunerne ytret ønske om, at fremtidige rapporter ikke udarbejdes hvert år, dels fordi arbejdet er meget omfattende, dels for at kunne prioritere ressourcerne til at arbejde med implementeringen af handleplanerne. I stedet foreslås, at sårbarhedsrapporten udarbejdes mindst en gang i hver valgperiode eller oftere, såfremt der er forhold, der taler herfor - f.eks. i forlængelse af arbejdet med Plan for fortsat drift.

  Derudover er der foretaget en mindre redaktionel ændring, idet formuleringerne vedrørende "sårbarheds- og risikoanalyse" er ændret til kun at være "sårbarhedsanalyse". Dette for at undgå interessekonflikt med kommunernes risiko-styrings-ansvarlige.

  Forslaget har været drøftet på møde i Hovedstadens Beredskabssam-ordning (HOBS) den 25. oktober 2017, hvor der var bred enighed om forslaget, inden bestyrelsen godkendte og overfor kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne anbefaler godkendelsen af forslag til revideret Beredskabspolitik på sit møde den 25. april 2018.

  Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges derfor forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

  I tilslutning hertil bemærkes, at det fremtidige arbejde vil tage udgangspunkt i det nationale risikobillede (udarbejdet af Beredskabsstyrelsen), men med fokus på, hvad kommunerne selv identificerer af problemstillinger.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabslovens § 25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 12
  Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning
  Sagsid.: 15/1644

  RESUMÉ:

  I henhold til aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning (”Tillægsaftalen”) har ARC udarbejdet en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Planen indeholder et anlæg til sortering af forbrændingsegnet affald og et anlæg til behandling af bioaffald. Der er desuden lavet en prognose for selskabets økonomi, som medfører, at der er behov for at styrke selskabets økonomi yderligere. Det er hensigten, at der kan træffes beslutning herom i alle fem ejerkommuner senest i juni 2018.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  ARCs fremsendte plan for genanvendelse og CO2-reduktion godkendes,

  2.

  at

  tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019 godkendes, og at de delegerede til ARC’s generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion,

  3.

  at

  status på Tillægsaftalen tages til efterretning, og

  4.

  at

  ARCs opdaterede langtidsprognose tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at det fremsendte materiale fra ARC i tilstrækkelig grad redegør for, hvilke risici Dragør Kommune løber på lang sigt ved fortsat at ”lappe” på ARC’s økonomi ved at igangsætte de beskrevne initiativer. Liste T ønsker, at ARC fremlægger dokumentation for, at disse initiativer er tilstrækkelige til, at ARC’s økonomi er robust nok til at modstå veldefinerede worst case scenarier.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for aftalen om genopretning var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet.

  Status på aftalen er overordnet, at den implementeres efter intentionerne. Dog har der været enkelte tidsforskydninger i aftalens realisering, ligesom visse elementer af den strukturelle tilpasning ikke forventes realiseret, jf. bilag 2.

  Ifølge aftalen skal selskabet fremlægge en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. ARCs plan, jf. bilag 3, er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og rummer et anlæg til sortering af dagrenovation, der afleveres til forbrænding, og et anlæg til behandling af bioaffald.

  Sorteringsanlæg

  Sorteringen af dagrenovation sker i tilknytning til forbrændingsanlægget. Der sorteres plast og metal fra dagrenovationen, hvilket øger genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. 7 procentpoint og samtidig reducerer CO2-udledningen med årligt ca. 25.000 tons.

  Omkostningerne til anlægget udgør ca. 150 mio. kr. og afholdes inden for de 250 mio. kr., der er afsat, jf. Tillægsaftalen, mens udgifterne til drift skal betales af kommunerne og udgør ca. 170 kr. pr. ton. Hertil kommer indtægter og udgifter til den efterfølgende afsætning af de udsorterede materialer, hvilket varierer efter afsætningsforholdene og efter ARC’s beregning udgør en omkostning på i gennemsnit ca. 35 kr. pr. ton. I alt bliver den samlede udgift på ca. 610 kr. pr. ton i forhold til den nuværende takst for forbrænding af dagrenovation på 460 kr. pr. ton.

  Bioaffald

  Anlægget til behandling af minimum 30.000 ton bioaffald pr. år planlægges placeret bynært og udnytter energien i affaldet til biogas, som forventes brugt lokalt i hovedstaden. Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Behandling af bioaffald forøger genanvendelsen i kommunerne med ca. 10 procentpoint. For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at der sikres en bynær behandling af bioaffaldet.

  Omkostningerne er på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket dækker både anlægsinvesteringen på ca. 120 mio. kr. og udgifter til drift. Sammenlignet med forbrænding er der således en mindreudgift på 40 kr. pr. ton. Til forskel fra sorteringsanlægget afholder kommunerne udgifterne til etableringen af biogasanlægget, da der ellers kan være tale om krydssubsidiering.

  Der tages inden udgangen af 2018 endelig stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.

  Videre proces og økonomisk grundlag

  Planen fremlægges som en samlet plan, som ud over alle ejerkommuners deltagelse forudsætter, at kommunerne efterfølgende godkender lånoptag og overdrager kompetence vedrørende behandling af bioaffald til selskabet.

  For at kunne vurdere status for selskabets økonomi og herunder vurdere, om der er tilstrækkeligt råderum i ARCs økonomi til at igangsætte planen, fik selskabet udarbejdet en langtidsprognose for selskabets økonomi (bilag 4). Langtidsprognosen viste under de givne forudsætninger en negativ nutidsværdi på 276 mio. kr. og en positiv likviditet. Til sammenligning viste den redegørelse fra 2015, som dannede baggrund for igangsætning af ejerkommunernes analysearbejde, en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet.

  Ejerkommunerne har fået gennemført en ”second opinion” af ARCs prognose, hvor det konkluderes, at langtidsprognosen giver et rimeligt billede af økonomi og fremtidsudsigter (bilag 5).

  Langtidsprognosen forudsatte, at der sker en overførsel af Københavns Kommunes affald fra Vestforbrænding til ARC. Overførslen vedrører affald fra de bydele i Københavns Kommune, som ligger i Vestforbrændings opland. Som det fremgik af orientering til de enkelte ejerkommuners økonomiudvalg i januar/februar 2018, betragter Vestforbrænding en overførsel af affaldet som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

  Med henblik på at sikre økonomien i selskabet samtidig med, at der træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion foreslås indgået vedlagte yderligere tillæg til Tillægsaftalen. Aftalen, jf. bilag 6, indebærer, at der sikres en øget intern omsætning i selskabet, på minimum 250 mio. kr. p.a. ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC fra 1. januar 2019. Desuden beskriver aftalen, at interessenterne er indstillede på, at selskabets generalforsamling sikrer økonomien i selskabet ved prisfremskrivning af taksten for modtagelse af dagrenovation pr. 1. januar 2019 i medfør af Finansministeriets cirkulære.

  Omsætningsforøgelsen muliggør øget afbrænding af biomasse, mens importaffald efter 2025 reduceres, så det fortrænger brændsler med større fossilt indhold i varmesystemet, hvilket bidrager til at reducere CO2-udledningen.

  ARC har indarbejdet forudsætningerne i en opdateret langtidsprognose, som viser, at der med de to elementer i form af omsætningsforøgelse og prisfremskrivning af taksten opnås en positiv likviditet og nutidsværdi på -210 mio. kr. Langtidsprognosen er baseret på de gældende planer i kommunerne og forudsættes opdateret primo 2019.

  Forvaltningens vurdering

  Planen for genanvendelse og CO2-reduktion vurderes at give et markant bidrag til genanvendelsen og dermed muligheden for at nå mål i de enkelte ejerkommuners affaldsplaner samtidig med, at planen nedbringer mængden af CO2.

  Planen er i henhold til ejerkommunernes aftale en forudsætning for import af affald til forbrænding fra 2020, hvilket vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Når planen er indført i fuldt omfang fra og med 2021, forventes udgifterne for kommunen forøget med årligt ca. 350.000 kr. på ordningen for husholdningsaffald. Det svarer til ca. 50 kr. årligt pr. husstand.

  Dette forudsætter, at Dragør Kommune beslutter at indfører sortering af bio-affald, hvor behandlingsprisen er lavere end ved forbrænding. Hvis Dragør Kommune beslutter ikke at indføre sortering af bio-affald vil udgiften forøges med ca. 620.000 kr. årligt. Det svarer til ca. 95 kr. pr. husstand årligt.

  Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af dagrenovationstaksten med årligt ca. 2 procent fra og med 2019. Reguleringen svarer til ca. 5 kr. pr. husstand om året.

  Finansieringen af faciliteter til sortering af forbrændingsegnet dagrenovation sker over selskabets økonomi og skal i henhold til vedtægterne godkendes af ejerkommunerne. Lånoptaget henregnes til kommunernes låntagning, men giver automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 13
  Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune
  Sagsid.: 16/2983

  RESUMÉ:

  Denne sag indeholder principielle beslutningstemaer med betydning for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune. De principielle beslutninger omfatter valg af fremtidens sikkerhed for Dragør Kommune (sikringsniveau), valg af digets placering i den sydlige del af kommunen, valg af organisation i fælles digelag og valg om overordnet hensyn i bidragsfordeling samt valg af kommende proces.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  Dragør Kommune sikres til minimum en 100 års stormflod med havvandsstand i år 2050 og at der samtidigt igangsættes en langsigtet strategi til år 2100 med henblik på eventuelt at udbygge kystbeskyttelsen yderligere og tilpasse kommunen til de øgede grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer.

  2.

  at

  der arbejdes videre med en kombination af det fremskudte og tilbagetrukkede kystdige.

  3.

  at

  anlæg og drift af kystbeskyttelsesanlæg varetages af et fælles digelag.

  4.

  at

  der tages udgangspunkt i et overordnet bidragsfordelingsprincip, hvor bidrag pålægges alle berørte ejere af fast ejendom, hvis ejendom beskyttes – herunder også Dragør Kommune - med årlig fastsat promille af ejendomsvurderingen.

  5.

  at

  der arbejdes videre med konkretisering af projektet gennem en konkurrence om indpasning af diger og anlæg, så at der opnås bedst mulig beskyttelse med mindst mulige negative konsekvenser for kommunens bosætning, landskab og attraktioner.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Administrationens indstilling ad 1:

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra C (administrationens indstilling ad 2):

  C gr foreslår, at det besluttes at der etableres et fremskudt dige

  For stemte              3 (C)

  Imod stemte            12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte              12 (A+O+T+V)

  Imod stemte           

  Undlod at stemme     3 (C)

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 3-5:

  Godkendt.

  Forslag fra Liste T (supplerende punkt 6):

  Liste T ønsker en fortsat borgerinddragelse i projektet vedrørende kystbeskyttelse i Dragør Kommune. Liste T foreslår, at forvaltningen indkalder til halvårlige borgermøder. Disse kan eventuelt koordineres med høring af budget eller lignende.

  For stemte              12 (C+O+T+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme     3 (A)

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Ad 1+2+3+5

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 4

  Ændringsforslag fra AOTV

  At der afsøges nærmere muligheder om statslig medfinansiering.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagens historik

  Dragør Kommune har arbejdet med kystbeskyttelse i mange år, fordi kommunen er sårbar overfor stormflod og havvandsstigninger. Dragør Kommune er udpeget af EU´s oversvømmelsesdirektiv på linje med andre kommuner i Køge Bugt. I 2010 fik Dragør Kommune den danske Byplanpris for klimatilpasning og arbejdet med en grøn-blå plan – herunder for oplæg til diger, som er indpasset i landskabet.

  En fælles kystbeskyttelse af Sydamager blev politisk behandlet i 2015. Rapporten ”Højvandsbeskyttelse af Sydamager” pegede på, at væsentlig højere diger omkring Dragør var nødvendige for at opnå tilstrækkeligt sikringsniveau for den centrale del af Sydamager (metro, Ørestad mv). I 2016 traf Vestamager Dige-Pumpelag beslutning om at etablere eget landdige nord om Kongelunden frem til Ullerup i Tårnby Kommune.

  I januar 2017 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget på den baggrund, at der udarbejdes to overordnede forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for hele Dragør Kommune med hhv. et fremskudt kystdige og et tilbagetrukket kystdige i den sydlige del. Dette resulterede i rapport fra Niras (se bilag). I september 2017 besluttede kommunalbestyrelsen derudover at iværksætte en tidlig borgerinddragelse, før der skulle træffes politiske valg om kystbeskyttelsen.

  Borgerinddragelsen – Diger i Dragør

  Borgerinddragelsen ´Diger i Dragør´ foregik i januar og februar 2018. ´Diger i Dragør´ har i praksis tjent flere formål: Herunder at øge kendskabet og accepten af kommunens udfordringer, at formidle de komplekse dilemmaer som kystbeskyttelse indeholder samt at indhente idéer og holdninger blandt borgerne. Der er samlet indkommet 667 udsagn via facebook, i mails og i pressen. Disse er offentligt tilgængelige i databasen: http://www.wuwei.dk/dragør/ (midlertidig adresse). Notatet ´Diger i Dragør - Borgerinddragelsesproces og debat-database´ opsummerer kortfattet debattens tal og indhold. Hovedkonklusionerne fremgår i afsnittene herunder. Derudover er der også indkommet en række idéer og forslag, som også kan findes i databasen.

  Fremtidens sikringsniveau

  Der skal træffes et valg om fremtidigt sikringsniveau for Dragør Kommune. Hvor sikre vil vi være? Der findes ikke nogen statslige anbefalinger omkring dette. Det er ikke kutyme at anvende mindre end 100 års sikkerhed ved helårsboliger. I den anden ende af skalaen ligger Københavns Kommune og Metroen, som har besluttet at beskytte sig til 1.000-10.000 års sikkerhed med havvandsstand i år 2100. Flere kommuner i Køge Bugt har taget udgangspunkt i det fysiske terræns muligheder og hvad der var tåleligt. Dette har flere steder resulteret i et sikringsniveau omkring 500 år.

  Digerne i Dragør vil mange steder have stor påvirkning for borgerne på grund af nærheden til byområder og beboelse. Derudover er store dele af strækningen beliggende i områder med stærke naturbeskyttelsesinteresser.

  Administrationen peger på at sikre Dragør Kommune til minimum et 100 års niveau med havvandstand svarende til år 2050. Det svarer til det sikkerhedsniveau, som Dragør Kommune hidtil har tilstræbt blot tillagt klimafaktor og bølgebidrag. Samtidig igangsættes arbejdet med en langsigtet strategi til år 2100 med henblik på at afdække yderligere behov for kystsikring og grundvandsudfordringen, som på sigt kan ændre landskabet og give anlægsmæssige udfordringer i dele af kommunen. 

  Uanset valg af sikringsniveau lægger administrationen op til at digerne/anlæggene udføres med henblik på at kunne forhøjes, hvor det er muligt samt at undersøge muligheder for at reducere højden ved Søvang og Søndergården og samtidig opretholde beskyttelsesniveauet.

  Borgerinddragelsen – Diger i Dragør

  Borgerinddragelsen viste, at der ikke er en entydig holdning til sikringsniveau blandt deltagerne. Trods de fleste deltagere var tilhængere af et 100 års sikringsniveau, var der også en del, som var fortaler for 500 års sikringsniveau eller slet ingen ændring af sikringsniveau. En mindre del af deltagerne talte om løbende tilpasninger af diget til fremtidens ændrede prognoser.

  Digets placering i den sydlige del af Dragør Kommune

  Hele kommunen kystsikres med et digeprojekt langs den 13 km kystlinje. Linjeføringen er relativt fastlagt i den nordlige del – med undtagelse af havnen – og i den sydlige del indstiller administrationen, at der arbejdes videre med en kombination af det fremskudte og tilbagetrukkede kystdige. Forslaget til kombinationen af fremskudt og tilbagetrukket er bl.a. inspireret af forslag fra Grundejerforeningen Kongelunden. Denne linjeføring er enkel og direkte og respekterer i højere grad fredningen end det rent fremskudte. Se kortbilag.

  I det videre arbejde skal grundejerne indgå i dialog om indpasning af det kombinerede dige med henblik på at undgå indbliksgener og sikre landbruget fremadrettet. Kvaliteterne, som deltagerne i borgerinddragelsen peger på, fra det fremskudte dige med udsyn over det åbne land og mulighed for færdsel på diget, kan også være en del af et kombineret fremskudt/tilbagerykket kystdige.

  Det er ikke tilladt i dag at færdes på strækningen foran forsvarets bebyggelse, men det er kommunens langsigtede strategi, at få mulighed for passage. Denne udfordring gælder for begge de foreslåede linjeføringer.

  Ved at placere diget langs Fælledvej, kan den oprindelige dynamiske Øresundskyst fortsat udvikle sig og iagttages foran diget. En fremskudt placering af diget strider derimod imod fredningens formål om at beskytte kystlandskabets særlige landskabelige værdier, og fredningen tillader ikke terrænændringer. Dette kan besværliggøre myndighedsgodkendelsen væsentligt med henblik på klager og afgørelser imod det fremskudte dige.

  Imidlertid har administrationen ´taget chancen´ og har valgt at pege på en linjeføring inspireret af Grundejerforeningen Kongelundens forslag i den vestlige del. Dette forslag følger i høj grad det fremskudte dige. Diget løber på havsiden af TAMU-centeret og holder sig på afstand af boligerne ved Kongelunden. Diget løber bag Kongelundsfortet.

  Et dige her vil ligge indenfor landskabsfredningen. Argumenterne for at placere diget her er hensynet til en direkte og enkel linjeføring, som vil virke mindre forstyrrende i landskabet, borgernes ønsker samt det forhold, at der under alle omstændigheder skal etables et dige omkring TAMU-centeret.

  Det kan oplyses, at fortsat markdrift i området vil kræve øget dræning og pumpning, uanset hvor diget placeres, idet grundvandet er stigende, og vil kunne ændre naturen over tid.

  Borgerinddragelsen – Diger i Dragør

  Borgerinddragelsen viste overvejende opbakning til et fremskudt kystdige, hvilket også var det foretrukne fra Grundejerforeningen Kongelunden. Administrationen har forsøgt at balancere hensyn mellem natur/landskabsbeskyttelse og kvaliteterne fra det fremskudte dige.

  Fælles digelag

  Administrationen indstiller, at der arbejdes for oprettelse af et fælles digelag, der står for anlæg og vedligehold af det fælles kystbeskyttelsesanlæg i Dragør Kommune. Det fremgår af notat fra Horten Advokatpartnerskab, at kommunen ikke må stå for drift, anlæg og ejerskab alene.

  I denne model vil det være digelaget, som optager lån, og Dragør Kommune kommer formentlig til at tage del i risikoen gennem en kommunal lånegaranti til digelaget. Omkostninger, som kan henføres til et digelag, belaster ikke servicerammen på drift og anlæg, idet de afholdte omkostninger vil blive hensat indtil stiftelse af et digelag.

  Digelaget skal nedsættes før låneoptagelse, og efter den endelige bidragsfordeling er besluttet på baggrund af dispositionsforslag.

  Dragør Kommunes bidragspligt som ejer/part vil være at bidrage til afdrag af anlægssummen og driftsomkostninger gennem årlig bevilling. Dette vil blive indarbejdet i budgetlægningen fremover.

  Hensyn i bidragsfordeling

  Det fremgår at notat fra Horten (se bilag), at det som udgangspunkt, er de grundejere som beskyttes, der skal finansiere kystbeskyttelsen. Notatet fra Horten er baggrund for anbefalinger og vurderinger i dette afsnit.

  Administrationen indstiller, et hovedprincip om at den offentlige ejendomsvurdering lægges til grund for beregningen, således at bidraget udgør en årlig fastsat promille for alle berørte grundejere – også de statslige og kommunale arealer.

  Derved vil bidraget automatisk blive justeret, når ejendomsværdien ændres. Derved er der taget højde for risikoen for tab ved en oversvømmelse, som overstiger kystbeskyttelsesanlægget. Denne model har den fordel at administrationen ikke løbende skal opdatere egen bidragsfordeling med flere tusinder matrikler. Såfremt udvalget godkender indstillingen vil udvalget senere blive fremlagt forslag til den endelig model med angivelse af promillestørrelser og arealmæssig definition af de berørte grundejere evt. med en enkel zoneopdeling.

  Andre bidragsmodeller er diskuteret i administrationen bl.a. baseret på matriklers størrelse og zonestatus, mv. Modellerne bliver let komplicerede og vanskelige at forklare, hvorfor der er peget på en enkel model. Modellen er inspireret af model fra Køge Kommune.

  Spørgsmålet om størrelsen af kommunal medfinansiering til kystbeskyttelsesanlægget vil blive fremsendt til politisk beslutning, når der forelægger et konkret forslag til digernes udformning. Det kan oplyses at kommunen er forpligtet til at finansiere eventuel merværdi, som er udover det tekniske kystbeskyttelsesanlæg fx en cykelsti på en højvandsmur/dige. Kommunen kan derudover medfinansiere kystbeskyttelsesanlæg, som har et almennyttigt sigte. Der vil derfor ske en beregning af kapitalværdien af de fordele, som kystbeskyttelsesprojektet vil indebære for Dragør Kommune i form af bl.a. rekreative værdier og beskyttelse af infrastruktur til brug for kommende beslutning om kommunal medfinansiering.

  Borgerinddragelsen – Diger i Dragør

  Borgerinddragelsen viste, at de fleste deltagere ser finansieringen som en fælles eller kommunal opgave, idet det er byen/samfundet som helhed som beskyttes. De fleste ser, at kystbeskyttelsen skal finansieres gennem skatten, ligesom finansieringen af andre fælles ydelser fx skoler. Andre ønsker, at staten skal finansiere digerne.

  Arkitektonisk indpasning af diger/anlæg i Dragør

  I det videre forløb bør der arbejdes videre med både arkitektonisk og praktisk indpasning af diger/anlæg. Den indledende undersøgelse fra Niras havde udelukkende fokus på den tekniske dimension gennem en indledende ´teknisk, økonomisk, miljømæssig undersøgelse´.

  Dragørs 13 km lange kyststrækning er stærkt varieret, dynamisk og rummer mange forskellige udfordringer med hensyn til digets placering i forhold til indpasning i unikke landskaber og sårbare/bevaringsværdige by og boligmiljøer. Ambitionen kan derfor være at tilføre mere værdi til sammenhængen mellem bosætning, landskab og havet end udlægning af et simpelt jorddige/anlæg uden arkitektonisk bearbejdning kan give.

  Administrationen indstiller, at udvikle et lokalt indpasset projekt gennem en konkurrenceform, idet administrationen skønner, at det er prisen og tiden værd. Fordele ved en konkurrence er bl.a.

  • Forankring hos borgerne

  Lokalsamfundet og borgernes engagement kan fortsætte ved at inddrage borgerne i konkurrencen, hvilket kan give ejerskab og fortsat opbakning til projektet og kvalificere en løsning tilpasset Dragør.

  • Optimal indflydelse på valg af projekt

  Der er mange valg/løsninger, som er både svære og dyre at undersøge tilstrækkeligt for kommunen. Dette viste borgerinddragelsen også. Ved en konkurrence kan kommunen få mange professionelle og kvalificerede bud at vælge imellem. Bygherre kan i konkurrenceperioden koncentrere sig om at få det bedste indhold til prisen.

  • Uventede løsninger, gode idéer og bedre præstationer

  Ved at inddrage flere fagligheder fx arkitekter, ingeniører, beredskab i konkurrerende teams udfordrer de hinanden fagligt og lander en løsning som tilgodeser flere aspekter på én gang.

  • En fair og gennemsigtig proces

  En godt afviklet konkurrence udgør en enkel og gennemsigtig måde at bedømme et projekt på. Det kan være en god platform, som giver støtte og ejerskab på tværs i lokalsamfundet og i kommunalbestyrelsen.

  • Fagligt støtte og perspektiv udefra

  Både de faglige teams og fagdommerne vil tilbyde nye vinkler på Dragørs udfordring med digeanlæg og deres løsninger kan bidrage til et projekt, som kan balancere mellem hensyn til teknisk kystbeskyttelse og natur/landskabsbeskyttelsen.

  Administrationen skønner at det tager omkring 9 måneder at gennemføre en fuld konkurrence, når denne igangsættes. I denne tid kan administrationen forberede myndighedsarbejdet. Omkostninger skønnes til 2 mio. kr. og disse kan overgå til digelaget som del af projekteringen af projektet.

  Kommende politiske behandlinger

  Der foreligger ikke en plan med de politiske behandlinger for det videre forløb på nuværende tidspunkt, men denne vil blive udarbejdet, når kommunalbestyrelsen har valgt vejen for den videre proces. Kommunalbestyrelsen vil blive inddraget gennem en lang række valg fx valg om endelig bidragsfordeling, godkendelse af dispositionsforslag og der vil være politisk repræsentation i en eventuel konkurrence mv.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

  Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil indgå i den samlede finansiering af diget. Dette forudsætter dog at digeprojektet gennemføres. Eventuelle hensatte omkostninger vil påvirke kommunen likviditet negativt i en periode ind til omkostningerne er overgået til digelaget.

  Der er ansøgt om en tillægsbevilling for 2018, som skal gøre det muligt at fortsætte projekt med kystbeskyttelse, da der ikke er flere midler til rådighed.

  Der er udarbejdet A-skema til budgetforhandlingerne med henblik på det videre arbejde i de kommende år. Projektet er omfattende og der kan forventes politiske behandlinger med henblik på budgettilpasning undervejs.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt en forhøring om de overordnede spørgsmål om de kommende diger i offentligheden i januar og februar 2018. Resultatet af borgerinddragelsen er tilgængelig i databasen: http://www.wuwei.dk/dragør/ (midlertidig adresse) og i notatet ´Diger i Dragør - Borgerinddragelsesproces og debat-database (se bilag).

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21.juni 2018.

  Bilag

 • 14
  Tillægsbevilling til projekt for kystbeskyttelse
  Sagsid.: 16/2983

  RESUMÉ:

  Denne sag om tillægsbevilling ligger i forlængelse af den forrige sag på dagsordenen: ”Principbeslutninger om samlet kystbeskyttelse for Dragør”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 800.000 til fortsatte tekniske undersøgelser – herunder præcis modelberegning af digehøjder, opstart på konkurrenceprogram samt juridisk bistand, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at sagen afventer sag nr. 13 (Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune) endelige beslutning ultimo juni og der ved endelig behandling af frigivelse fremlægges en oversigt over forventet udgift til ekstern konsulent bistand for hele sagen.

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at sagen afventer sag nr. 11 (Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune) endelige beslutning ultimo juni og der ved endelig behandling af frigivelse fremlægges en oversigt over forventet udgift til ekstern konsulent bistand for hele sagen.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker en halvårlig status på sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag om tillægsbevilling ligger i forlængelse af den forrige sag på dagsordenen: ”Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune”.

  En tillægsbevilling er nødvendig såfremt at projektet skal fremmes i 2018. Midlerne skal primært anvendes til tekniske undersøgelser fx præcise bølgeberegninger som grundlag for fremtidige digehøjder, men også til det videre arbejde med bidragsfordeling og organisering samt opstart på konkurrenceforløb.

  De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil blive pålagt digelaget. Dette forudsætter dog at projektet gennemføres.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere det videre arbejde i 2018, idet der ikke er afsat flere midler til opgaven.

  Der er derudover fremsendt et A-skema med anslået behov for midler i de kommende år.

  Niras har foretaget en indledende vurdering af projektets anlægssum, som anslås til omkring 125-340 mio. kr. afhængigt af valgt beskyttelsesniveau. Anlægssummen er undtaget projekteringen og forundersøgelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21.juni 2018.

 • 15
  Bevillingsansøgning - restaurering af museet på havnen
  Sagsid.: 18/2581

  RESUMÉ:

  Museum Amager ønsker at indbetale 1,3 mio. kr. til Dragør Kommune i sagen om renovering af museet på havnen, da kommunen som bygningsejer er bygherre. Indbetalingen forudsætter formelt en bevilling.

  Såvel kommunen som museet bidrager til renoveringen.

  Der søges om tillægsbevilling til indtægter og udgifter på 1.300.000 kr. samt anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der gives tillægsbevilling til udgifter på 1.300.000 kr., som finansieres af indtægter på 1.300.000 kr. fra Museum Amager og

  2. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af udgifter på 2.431.000 kr. og indtægter på 1.300.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Museum Amager bidrager begge til renoveringen af museet på havnen.

  Da kommunen er bygningsejer har kommunen påtaget sig rollen som bygherre i forhold til entreprisen.

  Det vil således bl.a. være kommunen der skal foretage betaling af regninger fremendt under projektet, og derfor er det hensigtsmæssigt at midlerne til projektet befinder sig hos Dragør Kommune.

  Museum Amager ønsker derfor at indbetale 1,3 mio. kr. til Dragør Kommune svarende til en andel af museets bidrag til projektet.

  En indbetaling til kommunen fra 3. mand kan alene ske hvis der formelt gives bevilling til det.

  Status i sagen kan oplyses at være, at de indledende skridt til forhandling af rådgiverkontrakt er taget.

  Herefter vil der blive udarbejdet projektmateriale med henblik på udbud som gennemføres i det omfang museet opnår fondsstøtte.

  Såfremt projektet ikke gennemføres (som følge af at der f.eks. ikke opnås fondsstøtte), sker der tilbagebetaling af museets midler der hidrører fra en arv.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsprojektet Restaurering af Museum Amager er optaget i investeringsoversigten i budgetforliget for 2017-2021. Der er afsat i alt 1.131.000 kr. i 2018 inklusiv overførsel af 500.000 kr. fra 2017.

  Med tillægsbevillingen på 1.300.000 kr. betyder det, at der kan afholdes udgifter på i alt 2.431.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

 • 16
  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 18/2282

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. marts gennemtilført tilsyn hos Hjemmesygeplejen med henblik på at vurdere, om påbuddet a den 13. november 2017 var efterlevet. Styrelsen har sendt udkast til tilsynsrapporten i partshøring, som hermed fremlægges til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i det risikobaserede tilsyn med stikprøvekontrol af udvalgte behandlingssteder foretog Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. juni 2017 et tilsyn i Dragør Kommunes hjemmepleje, hvor styrelsen fandt, at der var problemer i forhold til patientsikkerheden. Der fandtes uopfyldte målepunkter indenfor journalføring, medicinhåndtering og patientrettigheder. Den 13. november 2017 gav Styrelsen for Patientsikkerhed hjemmesygeplejen et påbud om at rette op på ovennævnte. Tilsynsbesøg den 15. marts 2018 blev foretaget med henblik på at vurdere om påbuddet var efterlevet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. november 2018 givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1, til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje, om:

  1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato.

  2) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Tilsynets vurdering efter tilsynsbesøget 15. marts 2018:

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at Hjemmesygeplejen indplaceres i kategorien: ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at hjemmesygeplejen i Dragør fremstod veldrevet med gode stabile arbejdsgange. Der blev dog fundet enkelte fejl og mangler i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering. Fejlene var af mindre betydning for patientsikkerheden.

  • Vedrørende medicinhåndtering manglede der sikkert og entydigt korrekt handelsnavn på medicinlisten, idet der fremgik flere handelsnavne under hinanden, og det ikke var tydeligt hvilket præparat, der var det aktuelle. I en stikprøve fandtes en fejldoseret pille i ugeæsken. Denne fejl blev rettet umiddelbart ved tilsynet.
  • Under patientforløb og journalføring et målepunkt ikke fuldt opfyldt, idet der manglede beskrivelse af mål, handlinger og evaluering af en smerteproblematik hos en patient. Derudover var journalføring grundig og fyldestgørende i journalen og i de to andre journaler var alt opfyldt.

  Tilsynets henstillinger:

  Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

  • at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.
  • at præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten.

  Opfølgning

  Hjemmesygeplejen har siden tilsynet i 2017 arbejdet med at indføre re relevante rutiner og arbejdsgange, og de seneste bemærkninger fra styrelsen vil indgå i det videre arbejde.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 17
  Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården
  Sagsid.: 18/2124

  RESUMÉ:

  Beboer- og pårørenderådet har med udgangspunkt i de gældende vedtægter udarbejdet forslag til nye vedtægter for rådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd på Enggården godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Beboer- og pårørenderådet har med udgangspunkt i de gældende vedtægter udarbejdet forslag til nye vedtægter for rådet, som hermed fremlægges til politisk behandling.

  Ændringsforslag, som fremgår af vedlagte bilag, omfatter disse overordnede emner:

  • Henvisning til lovgrundlag for rådet
  • Emner, som rådet skal informeres om
  • Omfanget af repræsentanter i rådet
  • Valgret, valgbarhed, selve valget og konstituering
  • Principper i mødeafholdelse

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 16 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018. 

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 18
  Styrelsesvedtægt for Skole og SFO, maj 2018 - Høringssvar
  Sagsid.: 14/2086

  RESUMÉ:

  Styrelsesvedtægten for Skole og SFO har været i høring, og der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på St. Magleby Skole og Dragør Skole.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ændringer i styrelsesvedtægten for Skole og SFO.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra SU:

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra SU ad 1:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Anbefaling fra SU ad 2:

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-05-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolevedtægten ændres redaktionelt, men at ændringen omkring optag i skoledistrikter afventer det oplæg, forvaltningen kommer med om et flydende skoledistrikt.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Administrationens indstilling godkendes med følgende ændringer:

  2.Ad2§10 - Forenede elevrødder bør fortsat dække 4.-10. klasse, da elevernes læring i det danske demokratis spilleregler er af væsentlig betydning (- og skolen bør nurse og understøtte)

  2.Ad2§12 - FEDK-opgave: at deltage i Det rådgivende Skoleorgan med 2 (ikke som nu med 1) repræsentanter.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Supplerende forslag fra Katrine Tholstrup (C):

  I forbindelse med kommende sag om ændret styrelsesvedtægt besluttet af KB 24/5 forslås tilføjet; at det samtidig undersøges, og sættes til høring, hvorvidt ændring af vedtægtens bestemmelse vedrørende tilstræbelse om 24 elever pr. klasse i kommende 0. klasser, fremover skal vige for søskendekriteriet.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På BFKU mødet den 29. november 2017 havde den daværende formand for BFKU anmodet om, at få en sag på dagsorden vedr. procedurer i forhold til det 29. barn i en klasse i løbet af et skoleår.

  Det var ønsket at drøfte dette med henblik på at undgå tvivlsspørgsmål vedr. procedurer i forhold til optag af det 29. barn i en klasse på distriktsskolen i løbet af et skoleår.

  Det blev på samme møde besluttet, at sagen skulle videresendes til det kommende udvalg – Skoleudvalget.

  På Skoleudvalgets møde d. 7. marts 2018 drøftede Skoleudvalget procedurerne vedr. optagelse af det 29. barn og godkendte ændringer i styrelsesvedtægten for Skole og SFO. Skoleudvalget besluttede endvidere at sende styrelsesvedtægten i høring hos skolebestyrelserne.

  Efter fristens udløb d. 7. maj 2018 er der indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på St. Magleby Skole og Dragør Skole. Nedenfor er høringssvar efterfulgt af administrationens kommentarer. 

  St. Magleby Skole:

  ·

  Under 2.1.2. ”Regler for indskrivning”, punkt 1 om klassekvotient skal det specificeres, at det er den enkelte klasse, der ved skoleårets start ikke overstiger 24 elever. 

  Administrationens kommentar er, at rettelsen er foretaget i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 14.

  ·

  §7 bør rettes til en korrekt fuldstændig gengivelse af Folkeskolelovens §44.

  Administrationens kommentar er, at rettelsen er foretaget i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 7.

  ·

  I §7 stk. 6 er bestyrelsens pligt til at give udtalelse i forbindelse med ansættelser af ledere, lærere og pædagoger, fjernet. Muligheden for at give udtalelse bør stadig eksistere.  

  Administrationens kommentar er, at rettelsen er foretaget i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 8.

  ·

  I §10 stk. 2 er Forenede Elevrødder Dragør Kommune ændret fra at dække 4.-10. klasse til 7.-9. klasse. Er det en konsekvensrettelse, der afspejler den nuværende sammensætning af FEDK, eller er det en indsnævring af FEDK´s bredde?

  Administrationens kommentar er, at det er en indsnævring af FEDK´s bredde, da administrationen oplever et for stort spænd fra 6. klasse til 9. klasse. Der er brug for en vis modenhed i forhold til typen af sager, som FEDK arbejder med. Se side 9.  

  ·

  Under 3.10 bør det specificeres at ferieplanerne skal godkendes af skolebestyrelserne.

  Administrationens kommentar er, at ferieplanen er, i delegationsplanen, lagt ud som en forvaltningsopgave. Administrationen vurderer, at det vil være fornuftigt at sende den til høring i skolebestyrelserne – dette er således skrevet ind i styrelsesvedtægten efter høring. Se side 21.

  Dragør Skole:

  Intet at bemærke.

  Vedhæftet som bilag er høringssvar i deres fulde længde samt styrelsesvedtægt for Skole og SFO uden rettelser fra høringssvar og styrelsesvedtægt for Skole og SFO med rettelser fra høringssvar. Rettelserne er markeret med gult i dokumentet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 31. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 19
  Status på sygefravær 1. kvt. 2018
  Sagsid.: 18/374

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på sygefraværet. Denne status omfatter første kvartal 2018 samt måltal for 2018.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Liste T genfremsatte forslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at forvaltningen i august måned fremlægger ny model og måltal for sygefravær i Dragør Kommune.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Beslutning fra ØU:

  Godkendt.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Procedureforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen i august måned fremlægger ny model og måltal for sygefravær i Dragør Kommune.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  C gr foreslår, at måltal for 2018 er samme som realiseret fravær for 2017 og at ØU i september måned fastlægger måltal for 2019.

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget modtager fire gange årligt en status på sygefraværet.

  Sygefravær 1. kvartal 2018

  Økonomiudvalget har ønsket at sygefraværet fremover opgøres i fraværsdage i stedet for procent. Samtidig er Dragør Kommune gået fra KMD-data til at opgøre sygefraværet med FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), der er i overensstemmelse med tallene fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og muliggør sammenligninger med andre kommuner i den årlige opgørelse.

  Nedenfor vises fraværsoverblikket opgjort i fraværsdage pr. fuldtidsstilling for første kvartal af i 2017 mod første kvartal i 2018

  Fraværsdage første kvartal 2017

  Fraværsdage første kvartal 2018

  Forskel

  17-18

  Fuldtidsstillinger

  (gennemsnitlig 2018)

  Plan og Teknik

  6,78

  3,24

  3,54

  80

  Sundhed og Omsorg

  7,2

  5,61

  1,59

  250

  Børn og Pædagogik

  3,36

  5,59

  -2,23

  162

  Skole og Kultur

  6,02

  4,6

  1,42

  316

  Stabene + Borger og Social

  4,41

  1,98

  2,43

  87

  I alt

  5,84

  4,76

  1,08

  895

  Note 1: I forbindelse med etableringen af FLIS, opgøres sygefraværsdata på anden vis og som følge heraf er sygefraværet ca. 1,1 dage højere i FLIS end fraværstallene fra KMD.

  Note 2: ØU har den 16. november 2017 ønsket at opgørelsen sker på dage i stedet for procent. Dette er nu blevet indarbejdet i 2018.

  Årlig sammenligning af sygefravær

  KRL opgør årligt en liste over alle kommuners sygefravær. Den årlige opgørelse er netop udgivet og viser, at Dragør for 2017 er placeret på en 29’ende plads i forhold til landets øvrige kommuner. I 2016 lå Dragør nr. 44 og i 2015 nr. 85 blandt kommunerne. Det er en meget tilfredsstillende udvikling.

  Omregnet til fraværsdage opgjort i FLIS var de faktiske tal for Dragør Kommune 13,4 dage i 2015, 12 dage i 2016 og 11,3 dage i 2017.

  Det har været et langt og sejt træk at nedbringe sygefraværet markant over tre år, og tendensen kan meget hurtigt skifte, så Dragør Kommune oplever et stigende sygefravær igen.

  Desuden ligger mange kommuner tæt i KRL-opgørelsen, og det må forventes at blive vanskeligere at nedbringe sygefraværet yderligere både i absolutte tal og relativt i forhold til andre kommuner. Derfor fastlægges heller ikke et konkret måltal for 2018, men der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet yderligere.

  Indsatser for reduceret sygefravær

  Der arbejdes fortsat med en bred vifte af indsatser, som tager afsæt i den politisk vedtagne sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. Dette indebærer bl.a. synlighed om retningslinjerne, fraværs-statistik til alle enheder, opfølgning på markante fraværsmønstre mv., hvilket sker med udgangspunkt i HR-afdelingen og i samarbejde mellem de enkelte enheder og MED-udvalg. Disse aktiviteter er den væsentligste indsats og hovedårsagen til faldet i sygefravær de forløbne år.

  Desuden arbejdes med en række nye indsatser i 2018, herunder:

  • CMU’erne på de forskellige fagområder prioriterer en mindre pulje penge til sundhged, trivsel og forebyggelse af sygefravær.
  • Administrationen undersøger muligheden for at yde tilskud til medarbejderne til Dragør Søbad og den kommende svømmehal.
  • Forsøgsordning med massage i 2018, hvor der gives tilskud til et antal behandlinger.
  • Oplæg på lederdag, kursustilbud og visitation til samtaler om oplevet ubalance mellem tid og opgaver.

  Vedlagt bilag om KRL’s fraværsopgørelse blandt landets kommuner i 2017.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra A - Udbygning af befolkningsprognosen
  Sagsid.: 18/2151

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Beslutning fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, der gennemføres en analyse af tilflytterne til Dragør, idet nettotilflytningen til både bestående boligmasse og nye boliger er en afgørende faktor for befolkningstilvæksten i kommunen - og der synes at være et meget stort spænd mellem prognosen for antallet af døde og prognosen af tilflyttende nye borgere.

  For stemte:

  7 (A+T)

  Imod stemte:

  8 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Forslag fra A+O+V:

  Overordnet ønskes en vurdering af hvordan en befolkningsprognose vil se ud, hvis der i stedet for at tage udgangspunkt i landsgennemsnittet tages udgangspunkt i de særlige forhold, vi har i Dragør i den tilgængelige periode 2004-2017?

  Konkret ønskes følgende spørgsmål belyst ifht. ”Befolkningsprognose - Dragør Kommune 2018-2028”:

  1. På side 11 fremgår, at alderen 24-34 år betragtes som “klassisk børnefamiliealder”, svarende til landsgennemsnittet. Dragør er den kommune i landet med den højeste alder for førstegangsfødende. Hvordan påvirker dette forhold Dragørs befolkningsudvikling?

  2. På side 9 fremgår, at Dragørs “fertilitetsniveau” i de tidligere år har ligget på 2,0-2,2, mens den i det ene år 2017 lå på 1,752 svarende til landsgennemsnittet. Den aktuelle prognose bygger på landsgennemsnittet. Hvordan vil børnetallet fremover se ud, hvis fertilitetsniveauet tager udgangspunkt i Dragørs gennemsnitlige fertilitetsniveau gennem de sidste 15 år?

  3. På side 9 fremgår, at prognosen kun forudser få aktuelle muligheder for nybyggeri (udover Vierdiget-byggeriet).

  I Dragør har vi gennem alle årene i parcelhuskvarterne oplevet, at små, ældre huse nedrives og erstattes med større huse eller med to-familieshuse. Ligesom flere nye grunde er blevet udstykket fra større parcelhusgrunde. Med det nye bygningsreglement vil disse muligheder kun styrkes. Derfor vil det være relevant at spørge, hvordan dette påvirker Dragørs befolkningsudvikling.

  4. Endvidere pågår der drøftelser om nybyggeri af typen ”etageboliger” (jf. Befolkningsprognosens definition s. 20). Det ønskes derfor oplyst, hvordan en befolkningsprognose, der bygger på Dragørs særlige forhold jf. ovenstående vil blive påvirket med/uden 250 nye boliger af typen “etagebyggeri”.  5. Er der andre forhold i Dragør, som rådgiveren vurderer har en væsentlig betydning for befolkningsprognosen? – og i givet fald hvordan påvirker disse befolkningsprognosen?

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2018

  Forslag fra A:

  Sagen sendes til udvalgsbehandling.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

  Forslag fra C:

  Sagen afvises og oversendes til behandling af den kommende befolkningsprognose i 2019

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  A begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Allan Holst (A) har i mail af 4. maj 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”A gruppen foreslår, at befolkningsprognosen udbygges med følgende oplysninger:

  1. Hvordan ser figur 1 ud med fuld kurveindtegning for 2004 - 2017 både for “faktisk” og “prognose”?

  2. På side 11 fremgår, at alderen 24-34 år betragtes som “klassisk børnefamiliealder”. Har det nogen betydning for prognosen, at Dragør er den kommune i landet med den højeste alder for 1. gangs fødende?

  3. På side 9 fremgår, at Dragørs “fertilitetsniveau” i de tidligere år har ligget på 2,0-2,2, mens den i det ene år 2017 lå på 1,752 svarende til landsgennemsnittet. Den aktuelle prognose bygger på landsgennemsnittet.

  Hvordan havde børnetallet 6-16 år set ud med en justering af fertilitetsniveauet til 2,1 (svarende til Dragørs gennemsnitlige fertilitetsniveau)? (Tabel 6 / figur 5 / tabel 9a / Figur 7 inkl. sumkurve)

  4. På side 9 fremgår, at prognosen kun forudser få aktuelle muligheder for nybyggeri (udover Vierdiget-byggeriet). Da der pt. foregår en del drøftelser om nybyggeri med almene boliger, ligesom andre muligheder drøftes, ønskes oplyst, hvordan f.eks. 100 hhv. 200 nye boliger af typen “etagebyggeri” påvirker børnetallet ved fertilitetsniveauet 2,1.

  5. Er det muligt at få en tabel 12.a-udvidet, så børnetallet er fordelt på klasser i Dragørs skolevæsen frem for fordelt på de tre skoler?

  5a. med tal fra den gældende prognose

  5b. med tal ved fertilitet 2,1 (evt. justeret ift. høj alder for 1. gangs fødende)

  5c. med tal fra 5b + påvirkning fra 100 etageboliger

  5c. med tal fra 5b + påvirkning fra 200 etageboliger

  Motivering:

  Som rapporten skriver, er opdelingen i skoledistrikter en foranderlig faktor, hvorfor børnetallet fordelt på de enkelte skoler især er relevant i de nærmest kommende år og i de ældste klasser, hvor opdelingen allerede er et faktum.

  Hvorimod de kommende skoleindskrivninger vil kunne justeres efter behov.

  Derfor er det i flere tilfælde også mere relevant længere ud i fremtiden at se på en uddybning af fordelingen af børnetallet på Dragørs samlede skolevæsen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 16. maj 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

 • 21
  Meddelelse - Svar fra Region Hovedstaden om regional busdrift på Amager
  Sagsid.: 17/99

  RESUMÉ:

  Som følge af Region Hovedstadens overvejelser om besparelser på busdriften på Amager afsendte Kommunalbestyrelsen en udtalelse om en eventuel afkortning af linje 350S til regionen. Regionen har nu svaret ved brev af 14. maj 2018.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Til efterretning.

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af Region Hovedstadens overvejelser om budgetbesparelser på busdriften på Amager besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018 at fremsende nedenstående udtalelse om en eventuel afkortning af linje 350S til Region Hovedstaden.

  ”Dragør Kommune udtaler sin skarpeste modstand mod forslag om, at linje 350S (ny 250S i 2019) afkortes på strækningen Nørrebro St. – Dragør Stationsplads. Ved denne afkortning mister Dragørs borgere, og i særlig grad pendlere, deres mulighed for blot at have en rimelig mulighed for at benytte det kollektive trafiknet til og fra Dragør, da Dragør ikke betjenes af skinnebåren trafik, som f.eks. Metro, S-tog eller letbane.”

  Regionen har nu svaret ved brev af 14. maj 2018 (bilag 1), hvori oplyses, at Region Hovedstaden ikke får behov for besparelser på kollektiv trafik i 2019. Der er dog fortsat en udfordring frem mod 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.

  Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  Bilag

 • 22
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2018

  Kristine Bak spurgte om borgmesteren i forhold til punkt 12 vil skaffe oplysninger fra ARC om konsekvenserne af brexit set i forhold til import af affald.

  Borgmesteren og Morten Dreyer (O) svarede.

  Kristine Bak spurgte om borgmesteren vil tage initiativ til en grundig beskrivelse af digelagets rolle i forhold til anlæg og drift af diget, jf. punkt 13.

  Borgmesteren svarede.

  Kristine Bak spurgte til problematikken omkring diger og giftdepoter på militærets område sydvest for Søvang.

  Borgmesteren svarede.

  Bent Larsen spurgte til digesagen punkt 13 og om han kan få udleveret en papirkopi af alle svarene i databasen.

  Borgmesteren svarede.