Skip navigationen

Referat

Torsdag den 30. august 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Revisionsberetning vedr. Regnskab 2017
  Sagsid.: 18/1370

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2017.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at årsberetning (revisionsberetning nr. 23) vedrørende regnskabet 2017 fra BDO Kommunernes Revision godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 26. april 2018 årsregnskabet 2017 til revisionen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 633, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”


  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

  Revisionen har givet anledning til følgende generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.5.2.

  a. Revisionen anbefaler, ”at der tilrettelægges et ledelsestilsyn, der sikrer afstemning af samtlige statuskonti, og som også dokumenterer ledelsens vurdering af kvaliteten af de udarbejdede afstemninger”.

  Dragør Kommunes bemærkninger ad a: I forbindelse med regnskab 2017 er der sket en væsentlig reduktion i antallet af ikke-afstemte statuskonti sammenlignet med afstemningsstatus efter regnskab 2016. Økonomiafdelingen vil i 2018 i samarbejde med afdelingscheferne fortsætte processen med at tilsikre opsamling på manglende afstemning af decentrale statuskonti som en del af regnskabsprocessen således, at samtlige statuskonti er afstemt i forbindelse med afslutningen af regnskab 2018. Tilrettelæggelsen af processen sker i dialog med revisionen og under hensyntagen til revisionens anbefalinger.

  b. Revisionen anbefaler, ”at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede”.

  Jobcenter Tårnby, som er administrator af disse sagsområder, har oplyst revisor, at der er opmærksomhed på forholdet, og der er påset hyppigere samtalefrekvens i 2. halvår 2017 for de fleste ydelsesområder. Jobcenter Tårnby har endvidere oplyst, at der har været fokus på kvalitet og fremdrift i sager om sygedagpenge og jobafklaring samt etableret forretningsgange, der skal tilsikre rettidig afholdelse af samtaler.

  Revisionen vil følge op på status i den løbende sagsrevision i 2018.

  c. Revisionen anbefaler endvidere, ”at der tages initiativer til sikring af, at der udfærdiges Min Plan i alle sager, samt at denne opdateres løbende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser”.

  Jobcenter Tårnby, som har ansvar for udarbejdelse af Min Plan, har oplyst revisor, at der er gennemført undervisning i Min Plan for alle sagsbehandlere og fokus på lovkravene hertil, samt deadline om opdatering af alle sager inden 1. november 2018.

  Revisionen vil følge op på status i den løbende sagsrevision i 2018.

  Dragørs Kommunes bemærkninger ad b: Dragør Kommune følger løbende op på sagsbehandlingen fra Tårnby Kommune. Der bliver fortsat afholdt møde med deltagelse af de respektive direktioner og fagchefer fra både Dragør og Tårnby Kommunes side. De væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne som revisionen har fundet, er drøftet i disse fora. Dialogen mellem ledelserne og medarbejdere i de to kommuner medvirker til, at der er fokus på at sikre overensstemmelse mellem bevilling og udbetaling af ydelser. Jobcentret har endvidere iværksat ny forretningsgang i form af lister, som gør sagsbehandlerne opmærksomme på, hvilke sager der er ved at falde for rettidig afholdelse af samtaler.

  Senest har Tårnby Kommune på flere områder opprioriteret arbejdet. Opprioriteringen har medført yderligere ansættelser i jobcentret, som skal medvirke til overholdelse af tidsfrister og bureaukratiske krav.

  Dragør Kommunes bemærkninger ad c: Flere af de fundne fejl viste sig at være af teknisk karakter, hvor IT leverandøren måtte tilpasse systemet for de fejl, der medvirkede til manglende opdatering i systemet. Tårnby Jobcenter har derudover i efteråret 2017 gennemført undervisning i Min Plan for alle sagsbehandlere. Den forbedrede IT, de afviklede kurser samt den øgede normering i jobcentret forventes at medvirke til en højere grad af rettidig opfølgning og korrekt brug af Min Plan.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 23. august.

  Regnskab 2017 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), Beskæftigelsesministeriet, Børnel- og Socialministeriet, Udlændinge- og Indenrigsministeriet samt Transport- Bygnings- og Boligministeriet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 4
  2. budgetopfølgning 2018 på SSUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået, og i den forbindelse er der fundet behov for at øge budgettet til det specialiserede voksenområde under sektor 6, med 7.269.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for hvorfor stigningerne er fremkommet.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for hvorfor stigningerne er fremkommet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”. meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for SSU

  På SSU´s område forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  • Merforbrug på ældre og omsorg                         2.980.000    
  • Merforbrug på det spec. voksenområde              7.269.000              

  På ældre og omsorg (sektor 7)  forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes implementering af ny IT, samt merudgifter til borgernes valg af privat hjemmepleje, som er dyrere for kommunen end den kommunale hjemmepleje.

  På voksenområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. Der er især tale om dyre sager på pgf. 107 og 108 anbringelser og øgede priser på eksisterende sager.

  I forhold til SSU’s område indstilles på baggrund af ovenstående en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  Merforbruget på ældre og omsorg forventes således dækket af området selv.

  Tillægsbevillinger:

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk

  udvalg

  Beløb i DKK

  Det specialiserede voksenområde under sektor 6 tilføres budget. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle set ift. sektorens samlede udfordring.

  7.269.000

  I alt

  7.269.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

  Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Beløbet tages fra kassen og placeres på Det specialiserede voksenområde pgf. 107 og 108 døgntilbud.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2018 på BEPUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse er der mulighed for at reducere budgettet til kollektiv trafik med 600.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på -600.000 kr. på besparelse og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Beløbet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for BEPU

  På BEPU´s område forventes et samlet merforbrug på i alt 400.000 kr. inden for servicerammen. Merforbruget kan henføres til mindreindtægter fra havnen, samt en budgetteret besparelse vedr. LED-belysning, som imidlertid først ventes realiseret i 2019 og en mindreudgift til kollektiv trafik. Såfremt puljen til kollektiv trafik reduceres med 600.000 kr. er forventningen samlet set et merforbrug på 1 mio. kr. for hele 2018.

  I forhold til BEPU’s område, indstilles, på baggrund af ovenstående, en tillægsbevilling på -600.000 kr. som hentes på reduktion og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik, hvor årets bestilling nu ligger fast. Beløbet tilføres kassen med henblik på, at reducere Kommunens samlede merforbrug på servicerammen. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Besparelser og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser for kollektiv trafik, men kan give merforbrug på BEPU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

  2

  BEPU

  -600.000

  I alt

  -600.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU’s område er, at der søges om en tillægsbevilling på -600.000 kr. som lægges i kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 6
  2. budgetopfølgning 2018 på BFKUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og i den forbindelse er der fundet behov for at øge budgettet til børneområdet med 5.764.000 kr. Desuden mulighed for at reducere budgettet til løn i daginstitutioner  med -600.000 kr. og reducere budgettet til særlig støtte på 0-6års området med -300.000 kr. I alt udgør dette netto 4.864.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 4.864.000 kr., som finansieres fra kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for, hvorfor stigningerne er fremkommet.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for, hvorfor stigningerne er fremkommet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunes økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for BFKU

  På BFKU´s område forventes et merforbrug på 6,364 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag. Merforbruget fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på betaling til/fra kommuner              1.500.000 kr.

  og puljen ”bedre kvalitet i dagtilbud”.

  · Merforbrug på Børneområdet.                             5.764.000 kr.

  · Mindreforbrug på 0-6 års området                        -900.000 kr.

  Der forventes et merforbrug på 1,5 mio.kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til, at udgiften til betaling til andre kommuner er 1,2 mio. kr. større end det afsatte budget, og samtidig er den forventede indtægt på betaling fra andre kommuner 0,2 mio.kr. mindre end det afsatte budget

  Børneområdets forventede merforbrug er 5,8 mio. kr. indenfor servicerammen.  Det forventede forbrug er påvirket af øget aktivitet fra januar til nu.

  Korrektion af fejl i lønbudget for 4 daginstitutioner, medfører et mindreforbrug på -600.000 kr. Besparelsen kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser. Det kan give merforbrug på BFKU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

  Mindreforbrug vedr. udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet, medfører besparelse på -300.000 kr.

  Merforbruget på betaling til/fra kommuner og puljen ”bedre kvalitet i dagtilbud” dækkes af området selv.

  I forhold til BFKUs område, indstilles, på baggrund af ovenstående, en tillægsbevilling på i alt 4.864.000 kr. Tillægsbevillingen er sammensat af 5,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på børneområdet, korrektion på  -0,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet og -0,3 mio. kr. vedrørende mindreforbrug til særlig støtte.

  Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af nedenstående tabel.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Korrektion af fejl i lønbudget for 4 daginstitutioner

  5

  BFKU

  -600.000

  Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser.

  Det kan give merforbrug på BFKU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

  Mindreforbrug vedr. udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet

  5

  BFKU

  -300.000

  Børneområdet under sektor 6 tilføres budget.

  6

  BFKU

  5.764.000

  I alt

  4.864.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BFKU’s område er, at der gives en tillægsbevilling på 4.864.000 kr., som er finansieret fra kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 7
  2. budgetopfølgning 2018 på SUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes et samlet mindreforbrug på 2.100.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med 1.200.000 kr. på fællesudgifter til skolevæsen og SFO, og 900.000 kr. til klubberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

  Ændringsforslag fra A:

  Udvalget sender sagen i ØU/KB uden anbefaling.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for SU

  På SU´s område forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Mindreforbrug på fællesudgifter skolevæsen og fælles SFO

  · Mindreforbrug på klubberne

  For Fællesudgifter skolevæsen og fælles SFO (sektor 3) er der forventet mindreforbrug på fællesudgifter skolevæsen på 0,7 mio. kr. og Fælles SFO på 0,5 mio. kr.

  Klubberne (Sektor 4) forventer på dette tidspunkt af året et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af pengene følger barnet ordningen, hvor der i gennemsnit forventes 36,6 børn mindre pr. måned end forudsat i budgettet.

  I forhold til SU’s område indstilles på baggrund af ovenstående, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 16. august 2018

  Økonomiudvalget den 23. august 2018

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

  Bilag

 • 8
  2. budgetopfølgning 2018 på ØUs område
  Sagsid.: 18/3429

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået og i den forbindelse er der mulighed for at reducere budgettet med i alt 3.500.000 kr.

  Reduktionen fordeles med 2.200.000 kr. til udskydelse af leasing af administrative PCér, reduktion af pulje til medborgerskab med 100.000 kr., besparelse på puljer til rekruttering og annoncering med 230.000 kr., nedsat pris og lønfaktor (P/L) med 900.000 kr. samt besparelser på rådhus drift med 70.000 kr.

  Besparelsen imødegår delvist merudgifterne på det specialiserede børne- og voksenområde.

  Med henblik på at bringe kommunens budget i balance kan en rammebesparelse på yderligere 5.000.000 kr. gennemføres. Den samlede reduktion af budgettet bliver på ØU’s område dermed i alt 8.500.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der:

  Enten

  · Gives en tillægsbevilling på -8.500.000 kr. (inkl. ramme-reduktion)

  eller

  · Gives en tillægsbevilling på -3.500.000kr. (ekskl. ramme-reduktion).

  Tillægsbevillingerne tilgår kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag fra A+O+V:

  AOV foreslår at baggrundsnotatets handlemulighed 1 godkendes. Dvs. at der på Økonomiudvalgets område vedtages de besparelser (negative tillægsbevillinger) på i alt 3,5 mio. kr. for 2018 som fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Desuden vedtages besparelser på BFKU’s og BEPU’s område som angivet i tabel 2.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Generelt om 2. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

  Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”… meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr., kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunes økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

  2. budgetopfølgning for ØU

  På ØU´s område forventes et merforbrug på 797.000 kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  • Mindreforbrug på integration                      -193.000
  • Merforbrug på sektor 9 administrationen                 990.000

  Integration forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., da der fortsat er langt fra den flygtningetilgang, som tidligere var forventet.

  Merforbruget på sektor 9 er sammensat af et merforbrug på løn på 150 t. kr. på Børn og Pædagogik, merforbrug på vederlag til udvalgsformænd og rådmænd på 250 t. kr., mindreindtægt på reduktion af fravær på 316 t. kr. og omplacering af en driftsindtægt til sektor 10 – renter vedr. KOMBIT monopolbrud på 274 t. kr.

  I forhold til ØUs område, indstilles, på baggrund af ovenstående:

  at der gives en tillægsbevilling på i alt -8.500.000 kr. (inkl. ramme-reduktion) eller at der gives en tillægsbevilling på i alt -3.500.000 kr. (ekskl. ramme-reduktion). Sammensætningen af tillægsbevillingen fremgår af nedenstående tabel. Tillægsbevillingen tilgår kassen til finansiering af merudgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

  Såfremt der træffes beslutning om tillægsbevilling inkl. rammereduktion, vil der ske en fordeling heraf på udvalgsområderne efterfølgende. Dette gælder ligeledes den forventede pris og lønkorrektion (p/l). Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

  De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

  Sektor

  Politisk udvalg

  Beløb i DKK

  Udskydelse af leasing vedr. administrative PC’er til 2019

  9

  ØU

  -2.200.000

  Dette omfatter alt administrativt IT-udstyr på ikke alene rådhuset, men også i decentrale institutioner samt politikere. En række PC’ere trænger til udskiftning, så der kan i perioden opstå driftsforstyrrelser samt øget arbejdspres på IT-området med at servicere ældre PC’er.

  Reduktion af pulje til medborgerskab.

  Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser

  9

  ØU

  -100.000

  Besparelser på puljer til rekruttering og annoncering.

  9

  ØU

  -230.000

  Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser i 2018 men ikke i 2019.

  Nedsat pris og lønfaktor (p/l) på baggrund af KL´s nye skøn for 2017-2018.

  9

  ØU

  -900.000

  Rådhusdrift – ændring af frugtordning mv.

  Kan gennemføres uden større konsekvenser.

  9

  ØU

  -70.000

  Rammebesparelse

  9

  ØU

  -5.000.000

  I alt

  -8.500.000

  +

  =

  merudgift / mindreindtægt

  -

  =

  mindreudgift / merindtægt

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på ØU’s område er, at der foretages en tillægsbevilling på enten -8.500.000 kr. eller

  -3.500.000., der tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

  Bilag

 • 9
  1. behandling af budget 2019 - 2022
  Sagsid.: 18/3475

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

  2. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Liste T genfremsætter forslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en skriftlig specifikation (kort skriftlig forklaring samt talmæssig sammenhæng) af alle tekniske korrektioner over 100.000 kr. – både for de fremlagte tekniske korrektioner og for tekniske korrektioner, der gennemføres frem til vedtagelse af budgettet.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Liste T fremsætter forslag:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremadrettet i budgetmateriale også oplyser realiseret året før og realiseret i første halvår i det år, hvor man lægger budgettet for de efterfølgende 4 år.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en skriftlig specifikation (kort skriftlig forklaring samt talmæssig sammenhæng) af alle tekniske korrektioner over 100.000 kr. – både for de fremlagte tekniske korrektioner og for tekniske korrektioner, der gennemføres frem til vedtagelse af budgettet.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2019-2022 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

  Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2019-2022. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL’s modeller.

  Overordnet set giver det tekniske budget 2019-2022 følgende budgetforslag:

  Mio. kr. i løbende priser

  2019

  2020

  2021

  2022

  Nettodriftsudgifter

  832,3

  853,3

  873,5

  893,9

  Skatter, tilskud og udligning

  -840,2

  -863,2

  -884,6

  -910,9

  Ordinær drift i alt

  -7,9

  -10,0

  -11,1

  -17,0

  Anlægsudgifter

  34,5

  10,7

  9,0

  8,9

  Skattefinansieret område i alt

  26,6

  0,7

  -2,1

  -8,0

  Lån og øvrige finansforskydninger

  16,8

  15,2

  15,1

  15,3

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  43,4

  16,0

  12,9

  7,2

  + = udgift

  - = indtægt

  Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 43,4 kr. i 2019, 16,0 mio. kr. i 2020, 12,9 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022.

  I forhold til servicerammen og anlægsrammen for 2019, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2019-2022 således:

  I mio. kr.

  Teknisk budget

  Mål

  Difference

  Serviceramme

  671,0

  652,5

  18,5

  Anlægsramme

  34,5

  43,9

  -9,4

  Driftsudgifter

  Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018 med følgende korrektioner:

  • Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet
  • Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
  • Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  Indtægter

  Budgetforslaget for 2019-2022 er udarbejdet på følgende grundlag:

  • Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
  • Uændrede skatteprocenter i forhold til 2018

  Anlæg

  Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2018-2021 og revideret med følgende ændringer:

  • Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2018
  • Videreførelse af puljer til 2022

  Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2019-2022. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes sendt til Kommunalbestyrelsen.

  Den videre proces

  Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2019 den 25. januar 2018. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 18. september 2018.

  1. behandling:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

  2. behandling:

  Økonomiudvalget den 27. september 2018

  Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018

  Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

  Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

  LOVE/REGLER:

  Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

  Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget sendes i høring den 16. august 2018 med svarfrist den 30. august 2018 og der afholdes høringsmøde den 21. august 2018 for alle udvalg og borgere.

  Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

 • 10
  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2019
  Sagsid.: 18/3520

  RESUMÉ:

  Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. For 2019 udgør beløbet 135 kr. pr. indbygger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019 fastsættes til 135 kr. pr. indbygger, som forudsat i regionernes økonomiaftale med regeringen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen.

  Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt. Størrelsen af udviklingsbidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kommunekontaktudvalget.

  I Region Hovedstadens budgetforslag for 2019, foreslås det at kommunernes udviklingsbidrag for 2019 udgør 135 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2019 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2018.

  Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september inden budgetåret. Dette sker i år ved en skriftlig høring.

  Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. To tredjedele af kommunerne i regionen kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger udover den almindelige pris- og lønudvikling.

  Der er ikke fra fælleskommunal side foreslået ændringer i bidragets størrelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet er på linje med tidligere års udgifter og er indregnet i det tekniske budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 11
  Tillægsbevilling til projekt for kystbeskyttelse
  Sagsid.: 18/1667

  RESUMÉ:

  Denne sag om tillægsbevilling ligger i forlængelse af beslutningerne fra juni 2018: ”Principbeslutninger om samlet kystbeskyttelse for Dragør”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 800.000 til fortsatte tekniske undersøgelser – herunder præcis modelberegning af digehøjder, opstart på konkurrenceprogram samt juridisk bistand, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Liste T genfremsætter forslag 1 fra ØU:

  Liste T foreslår, at forvaltningen mere detaljeret beskriver etape II og III – formål, plan, interessenter, økonomi, projektledelse.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T genfremsætter forslag 2 fra ØU:

  Liste T foreslår, at forvaltningen hurtigst muligt gennemfører en interessentanalyse (i forhold til medlemmer af et fremtidigt digelag) og udarbejder en konkret plan for etablering af digelaget.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T mener, at bevillingen på 800.000 kr. sker på et useriøst grundlag.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forslag 1 fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen mere detaljeret beskriver etape II og III – formål, plan, interessenter, økonomi, projektledelse.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag 2 fra Liste T

  Liste T foreslår, at forvaltningen hurtigst muligt gennemfører en interessentanalyse (i forhold til medlemmer af et fremtidigt digelag) og udarbejder en konkret plan for etablering af digelaget.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag om tillægsbevilling blev behandlet i juni i Økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at sagen skulle afvente sag om ”Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune”. Udvalget ønskede en oversigt over forventet udgift til ekstern konsulentbistand for hele sagen.

  En tillægsbevilling er nødvendig såfremt at projektet skal fremmes i 2018. Midlerne skal primært anvendes til tekniske undersøgelser fx præcise bølgeberegninger som grundlag for fremtidige digehøjder, men også til det videre arbejde med bidragsfordeling og organisering samt opstart på konkurrenceforløb.

  Tillægsbevillingen på 800.000 kr. indgår i den samlede sum i fase II.

  Foreløbigt overslag over projektomkostningerne:

  Nedenstående projekteringsomkostninger kan henføres til projektet og er derfor udlæg, som vil blive hensat indtil stiftelse af et digelag. Herefter vil midlerne blive tilbagebetalt til kommunen. Dette forudsætter dog at projektet gennemføres.

  Projektomkostningerne vil påvirke anlægsrammen i de år, hvor midlerne anvendes i kommunens regi.

  Indhold

  økonomi

  Fase I (afsluttet juni 2018)

  · Teknisk-økonomisk-miljømæssig undersøgelse

  · Borgerinddragelse

  500.000 kr.

  Fase II

  · Tekniske modelberegninger

  · Juridisk rådgivning – finansiering og organisering

  · Konkurrence og konkretisering af projekt

  3.300.000 kr.

  (heraf udgør udgift til
  konkurrence ca. 2 mio. kr.)

  Fase III

  · Dispositionsforslag

  · Myndighedsprojekt og eventuel miljøkonsekvensvurdering

  · Udbudsprojekt og gennemførsel af udbud

  · Juridisk bistand – finansiering og organisering

  3.100.000 kr.

  Fase IV

  · Anlæg og drift

  Der er ikke lavet budget for denne fase

  I alt (fase II og III)

  6.400.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er fremsendt et A-skema med anslået behov for midler i de kommende år (fase II og III).

  Niras har foretaget en indledende vurdering af det tekniske projekts anlægssum, som anslås til minimum 125 mio. kr. for 100 år beskyttelse. Derudover kommer midler til indpasning af diget i omgivelserne og til eksisterende infrastruktur, projektering og forundersøgelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

 • 12
  Anmodning om yderligere ansvarlig lånekapital fra Fonden Amager Bakke
  Sagsid.: 18/3034

  RESUMÉ:

  Fonden Amager Bakke anmoder Dragør Kommune om at sikre en

  bevilling på yderligere 170.000 kr. i ansvarlig lånekapital til Fonden og skisportsanlægget på taget af I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Dra-gør Kommunes samlede lån vil herefter beløbe sig til 970.000 kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 170.000 kr. på ØU´s område, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Forvaltningens indstilling følges og Amager Bakke orienteres om, at Dragør Kommune ikke forventer at se yderligere henvendelser vedrørende øget lånoptagning.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fonden Amager Bakke har oplyst, at etableringen af det rekreative anlæg ved Amager Bakke til ARC kommunerne vil blive 8,9 mio.kr. (ca. 10 pct.) dyrere end det oprindelige budget på 82,4 mio. kr.

  Fonden Amager Bakke har været i kontakt med de fire fonde (A.P. Møller Fonden, Fonden R98, Lokale og Anlægsfonden og Nordea-fonden), som oprindeligt har indskudt 40,2 mio. kr., med henblik på at tilvejebringe det manglende anlægsbeløb. Tilbagemeldingen fra de private fonde er, at man ønsker, at udfordringen bliver håndteret af de fem ejerkommuner.

  Derfor beder Fonden Amager Bakke Dragør Kommune og de fire øvrige ARC kommuner om udvidelse af de ansvarlige lån, så de forudsete fordyrelser kan finansieres.

  Det foreslås, at det manglende beløb fordeles i samme forhold som de oprindelige lån (jf. nedenstående), og under samme vilkår som i de allerede tilsluttede låneaftaler.

  ARC ejerkommune

  Nuværende lån, kr.

  Tillægslån kr.

  Ansvarligt lån i alt, kr.

  København

  30.800.000

  6.495.000

  37.295.000

  Frederiksberg

  5.500.000

  1.160.000

  6.660.000

  Tårnby

  2.300.000

  485.000

  2.785.000

  Hvidovre

  2.800.000

  590.000

  3.390.000

  Dragør

  800.000

  170.000

  970.000

  42.200.000

  8.900.000

  51.100.000

  Fonden Amager bakke har bedt Deloitte om at vurdere, hvad en forhøjelse af lånerammen vil have af konsekvens for Fondens evne til at afdrage på de ansvarlige lån.

  Deloitte konkluderer, at en udvidelse af den lånebaserede finansiering på op til 10 mio. kr. ikke vil påvirke Fondens muligheder for at afdrage på de ansvarlige lån eller resultere i en negativ egenkapital.

  Fonden Amager Bakke har fremsendt en fortrolig redegørelse for fordyrelsen af det rekreative anlæg ved Amager Bakke. Den er er vedlagt som lukket bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Konsekvensen af godkendelse af en forhøjelse af lånet til Amager bakke er en tillægsbevilling på ØU´s område, som finansieres af kassen.

  Tillægsbevillingen berører ikke servicerammen, idet der er tale om et udlån.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 13
  Indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården
  Sagsid.: 18/2188

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vask for beboere på Enggården, da den nuværende aftale udløber.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården godkendes til indgåelse af kontrakt i 2018.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at foretage en tilbudsindhentning på baggrund af principperne samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse.

  3.

  at

  administrationen fremadrettet bemyndiges til at opdatere principper for tilbudsindhentning, indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget besluttede at, BOP inviteres med til bedømmelse og point-givning.

  Ad 3

  Forslag fra A:

  At ad 3 bortfalder.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 28. maj 2018, hvor det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages til august efter høring af Beboer- Og Pårørenderådet på Enggården; samt at høringssvar fra Ældrerådet vedlægges sagen.

  Sagen har været sendt til høring i Beboer- Og Pårørenderådet, som ikke har bemærkninger. Høringssvar er vedlagt som bilag.

  Høringsvar fra Ældrerådet, som i en tidligere sag blot var refereret, er vedlagt som bilag.

  Sagsfremstilling den 28. maj 2018

  Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården, da den nuværende udløber.

  I henhold til udbudsloven kan indkøbsaftale på vaskeriordning indgås på baggrund af en tilbudsindhentning fra udvalgte leverandører på området. Til grund for en tilbudsindhentning ligger tilbudsindhentningsmaterialet, der beskriver processen for indhentning og tildeling af kontrakt. Administrationen anbefaler på den baggrund at principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården, der er beskrevet nedenfor, godkendes.

  I udarbejdelsen af principperne for tilbudsindhentning samt tilhørende materiale har der været inddragelsesproces af medarbejdere på Enggården og Ældrerådet i Dragør. De udvalgte leverandører, som opfordres til at afgive tilbud, er: Den nuværende leverandør De Forenede Dampvaskerier og leverandøren Berendsen.

  Administrationen anbefaler endvidere, at den bemyndiges til at vurdere de indkomne tilbud samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse ud fra de godkendte principper for tilbudsindhentning. Anbefalingen beror på, at der tildeles kontrakt til den leverandør, hvis tilbud samlet set efter en objektiv vurdering opnår flest point og dermed udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Dragør Kommune. Det anbefales, at der fremlægges en meddelelsessag, når kontrakten er indgået.

  Principper for tilbudsindhentning 2018:

  • Kontrakten omhandler vask af privat tøj og linned for beboere på Enggården.

  • Indkøbsaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år.

  • Krav til hygiejnisk, allergi- og miljøvenlig vask.

  • Kontrakten tildeles leverandøren, der har afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. I denne vurdering indgår følgende kriterier: Pris vægter 50 procent, kvalitet i opgaveløsningen vægter 50 procent. Kvalitet i opgaveløsning om-handler blandt andet leverandørens løbende dialog med beboere og pårørende samt personale på Enggården.

  Den nye indkøbsaftale ændrer ikke på det nuværende serviceniveau for beboerne på Enggården.

  Administrationen anbefaler også, at den fremadrettet bemyndiges til at indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling. Denne anbefaling beror på, at tilbudsindhentninger er præget af faglige vurderinger, som beskrevet ovenfor. Materialet som ligger til grund for vurderingen er altid udarbejdet i henhold til den gældende praksis og serviceniveau på området.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 83.

  Udbudsloven § 193.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  På nuværende tidspunkt betales der 0,8 mio. kr. årligt til leverandøren for vaskeriordningen på Enggården; en del af dette beløb er finansieret ved beboernes egenbetaling. Den nye indkøbsaftale kan give anledning til at ændre borgernes egenbetaling. Kommunalbestyrelsen beslutter som led i budgetprocessen, hvorvidt takster for egenbetaling skal reguleres som følge af den nye aftale.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Materialet har været i høring hos Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Ældrerådet har i deres høringssvar på tilbudsindhentningsmaterialet haft bemærkninger til krav til leverandørens registrering af vasketøj. Dette har medført en mindre tilretning af kravet. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

  Beboer- og Pårørenderådet (BOP) på Enggården. Høringssvar er vedhæftet som bilag, hvoraf der fremgår følgende: ”BOP har desuden gjort sig bekendt med det af Ældrerådet tidligere fremsendte høringssvar, og vi tilslutter os dette, idet vi har bemærket, at det allerede har medført ændringer i kravspecifikationen. Herudover har BOP ingen kommentarer til udbudsmaterialet.”

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 14
  Lokalplandispensation – parkeringspladser på Wiedergården
  Sagsid.: 14/494

  RESUMÉ:

  Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus udarbejdet forslag til ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården. Forslaget omfatter behov for en dispensation i forhold til gældende lokalplan for området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives dispensation i forhold til lokalplan 23, § 11.02 til etablering af parkeringspladser i henhold til skitse (bilag 1) også på arealets nordvestlige del, der i dag er et grønt areal.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus udarbejdet forslag til ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården. Forslaget omfatter behov for en dispensation i forhold til gældende lokalplan for området.

  Ønsket om ændring af parkeringsforholdene ved Wiedergården, til at kunne rumme flere parkeringspladser end i dag, skyldes en konstant oplevet underbelægning i forhold til parkeringsbehovet. Dette bevirker tilfældige parkeringer på grundarealet til gene for bl.a. servicetrafik til Aktivitetshuset samt parkering på de nærved liggende små sideveje, hvoraf en del er private fællesveje.

  Administrationen kan tilslutte sig det fremsendte forslag, der samlet indeholder 40 opmærkede parkeringspladser. Dette er 15 pladser mere end i dag, hvor der er 25 opmærkede parkeringspladser.

  Nærværende forslag tager i modsætning til et tidligere fremsendt forslag hensyn til behovet for vejadgang til Strandparkens afdeling 9 fra den eksisterende indkørsel fra Kirkevej til Wiedergårdens parkeringsplads og derfra videre via hovedbrandvejen til afdeling 9´s område syd for Wiedergården. Dette ved at der er annulleret 2 parkeringspladser, så der skabes adgang til Wiedergårdens afdeling 9 fra parkeringspladsens sydøstlige hjørne.

  Indeholdt i forslaget er etablering af 4 parkeringspladser på arealets nordvestlige del. Disse er beliggende i et område, der i den gældende lokalplan er udlagt til grønt område. Etablering af disse parkeringspladser fordrer derfor en dispensation i forhold til lokalplanens § 11.02. Det taler for en dispensation, at der ved anlæg af det centrale parkeringsareal helt ud til vejskel mod Kirkevej tilsvarende blev dispenseret fra bestemmelsen om at udlægge en bræmme langs Kirkevej til grønt område.

  LOVE/REGLER:

  Parkeringsarealet på Wiedergården er omfattet af lokalplan 23.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til omlægning af parkeringspladsen afholdes af Strandparken som grundejer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus fremsendt forslaget til Strandparkens Afdeling 9, Wiedergården. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 9 har svaret ved mail af 7. marts 2018 (bilag 2). Afdeling 9 er bekymret for ændring af parkeringsforholdene i forhold til i dag. Omtalte annullering af to p-pladser skulle gerne imødegå bekymringen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 15
  Indbliksgener og lokalplanlægning, Øresunds Allé 21
  Sagsid.: 18/2264

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget en byggeansøgning til et nyt enfamiliehus i 2 etager, Øresunds Alle 21. Der er ansøgt om en tagterrasse hele vejen rundt om bygningens 1. sal, helt ud til grænserne mod naboerne.

  Ved høring er der fra omboende modtaget indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderer at der er tale om væsentlige indsigtsgener.

  Byggeriet overholder gældende lokalplan 54 og det ligger inden for byggeretten. Ansøger har derfor krav på at få en byggetilladelsen med mindre udvalget beslutter at nedlægge et § 14 forbud og udarbejder en ny lokalplan inden for 1 år som regulerer omfang og placering af tagterresser i 1. sal højde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ansøgningen godkendes iht Lokalplan 54, under forudsætning af, at altan-værnet tilrettes så det opfylder bygningsreglementets bestemmelser,

  Eller

  2.

  at

  der nedlægges et § 14 forbud i henhold til planloven, med henblik på udarbejdelse af et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal. Lokalplanen udarbejdes som en temalokalplan med gyldighed for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen. Som udgangspunkt vil lokalplanforslaget bl.a. fastlægge en maksimal samlet størrelse for tagterrasser til 15 m2 pr. bolig.

  I tilknytning til beslutning 2) indstilles, at der samtidig gives administrationen bemyndigelse til at nedlægge § 14 forbud ved eventuelle byggeansøgninger i villaområder omfattende tagterrasser over 15 m2, indtil ny temalokalplan er vedtaget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  AOV fremsætter ændringsforslag:

  Der nedlægges et § 14 forbud i henhold til planloven, med henblik på udarbejdelse af et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal. Lokalplanen udarbejdes som en temalokalplan med gyldighed for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen. Som udgangspunkt vil lokalplanforslaget bl.a. fastlægge en maksimal samlet størrelse for tagterrasser til 15 m2 pr. bolig.

  Der gives samtidig administrationen bemyndigelse til at nedlægge § 14 forbud ved eventuelle byggeansøgninger i villaområder omfattende tagterrasser over 15 m2, indtil ny temalokalplan er vedtaget.

  For stemte:

  15 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ad 1)

  Ændring til ad 1) Forvaltningen havde en ændring til formulering af indstillingens ad 1:

  -   At sagen realitetsbehandles efter gældende lokalplan 54 og byggelovens bestemmelser.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra A:

  Der igangsættes temalokalplan og indtil denne er vedtaget, forelægges byggeansøgninger i villaområder omfattende tagterrasser over 15 m2 for udvalget, med henblik på et evt. § 14 forbud.

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at udvalget ikke følger naboernes indsigelser og de omliggende grundejerforeningers generelle modstand mod store terrasser i 1. sals højde med de gener, der deraf følger for naboerne. Desuden stikker byggeriet meget af fra kvarterets generelle identitet.

  Liste T begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik har modtaget ansøgning om opførelse af nyt enfamilie-hus i 2 fulde etager, på Øresunds Alle 21. Byggeriet kan med mindre tilretninger overholde byggeretten. Der er med det konkrete projekt ansøgt om en tagterrasse hele vejen rundt om bygningens 1. sal, helt ud til grænserne mod naboerne inden for byggeretten. projektet fremgår af bilag 1.

  Hvis der bygges inden for byggeretten, som i dette tilfælde, dog med mindre tilretning af altan-værnet, kan kommunen ikke nægte at god-kende projektet, jf. Bygningsreglementet BR15.

  Det ansøgte projekt overholder ligeledes nugældende Lokalplan 54 for området.

  Ved partshøring er der fra omboende modtaget indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener hidrørende fra tagterrassen.

  Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt vil medføre væsentlige indbliksgener for de omkringboende, samt at det ansøgte byggeri ikke er i overensstemmelser med de intentioner som Lokalplan 54 åbner op for ved at muliggøre opførelse af boliger i 2 fulde etager i området.

  Derfor er det administrationens vurdering, at der ved at nedlægge et § 14 forbud og efterfølgende udarbejde forslag til lokalplan for området, vil kunne opnås en hensigtsmæssig regulering af omfanget af tagterrasser i området. I en ny lokalplan kan indskrives specifikke krav som regulerer placering i forhold til naboskel, omfang størrelse og antal tagterrasser på hver ejendom.

  Udgangspunktet med hensyn til omfanget af tagterrasser vil være en samlet maksimal størrelse på 15 m2 pr. bolig.

  Denne øvre grænse har bl.a. baggrund i erfaringer fra andre kommuner.

  Aktuelle sager om tagterrasser og indblik er især koncentreret om be-byggelser på Dragør Nordstrand. Problemstillingen er dog gældende for alle villakvarterer i kommunen.

  Det anbefales derfor, at lokalplanen udarbejdes som en tema-lokalplan for tagterrasser, der gælder alle villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

  Den mere omfattende problemstilling vedrørende byomdannelse og byfortætning i villakvartererne, herunder ”etagespørgsmålet”, forventes at indgå i kommende revision af kommuneplanen.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til planlovens § 14 kan ”Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år”. Det vil sige, at der indenfor et år skal være offentliggjort et lokalplanforslag, der dermed har retsvirkning. Indtil ny temalokalplan er vedtaget er det nødvendigt, at forvaltningen kan nedlægge § 14 forbud i forhold til nye ansøgninger om terrasser større end 15 m2 pr. bolig, som modtages i ticen frem til den nye temalokalplan er vedtaget.  

  Inden § 14 forbuddet i givet fald effektueres og lokalplanarbejdet påbegyndes skal ansøger varsles om det forestående lokalplanarbejde, herunder oplyses om, hvad det er kommunen agter at opnå ved en ny lokalplan.

  Det bør endvidere oplyses, hvilken konkret betydning lokalplanen for-ventes at få i forhold til det konkrete byggeprojekt, så ansøgeren kan vælge at afvente udfaldet af lokalplanlægningen eller med det samme ændre sit projekt.

  Forvaltningen har indhentet en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Horten om Kommunens handlingsmuligheder i henhold til planloven, se bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 16
  Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
  Sagsid.: 18/2129

  RESUMÉ:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilskud på 1.524.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og ældreministeriet godkendes.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.524.000 kr. og udgifter på 1.524.000 kr. til puljen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at såfremt Dragør tager imod puljen, skal denne indlægges i det tekniske budget når året udløber, således at igangsatte tiltag kan fortsætte.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at såfremt Dragør tager imod puljen, skal denne indlægges i det tekniske budget når året udløber, således at igangsatte tiltag kan fortsætte.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget behandlede sag om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger den 28. maj 2018. Udvalget besluttede, at sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages efter høring i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Enggården er vedlagt som bilag. BOP oplyser at de ”har gennemgået materialet og kan anbefale at administrationens indstilling følges. I redegørelsen til ministeriet er der ikke en egentlig plan for anvendelsen af midlerne, hvorfor rådet ønsker at blive inddraget når en sådan plan skal udarbejdes.

  Vi skal dog her pege på, at det vil styrke udnyttelsen af Klippekort-ordningen, hvis der i forbindelse med planlægningen konkret afsættes medarbejderressourcer til denne ordning.

  Herudover har BOP på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.”

  Sagsfremstilling den 28. maj 2018

  I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

  Dragør Kommunes andel af midlerne er ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2021, mens beløbet vil falde, når midlerne overgår til bloktilskuddet i 2022.

  Administrationen har udarbejdet redegørelse for anvendelse af midlerne, som er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018. Redegørelsen indeholder nedenstående temaer.

  Bedre bemanding hjemmehjælp

  Bedre bemanding på hjemmehjælpsområdet vil give mere kvalitet til borgere, som modtager hjemmehjælp fra den kommunale eller en privat leverandør. Puljemidlerne anvendes til at sætte fokus på kvaliteten i den personlige pleje, samt at medarbejderne får bedre mulighed for at udvise mere nærvær over for borgere, som modtager hjemmehjælp. Konkret forslås det, at der gives mere tid til nærvær for borgere, som modtager personlig pleje.

  Bedre bemanding på Enggården

  Bedre bemanding på Enggården skal styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser, for at borgere kan føle sig mere tryg og opleve en mere sammenhængende ind- og udflytning. Konkret forslås det, at der gives tid til koordinering – herunder til ind- og udflytningssamtaler – for borgere på midlertidigt ophold.

  Bedre bemanding i ældreplejen i Dragør Kommune generelt skal sikre, at det er muligt for leverandører af hjemmehjælp og Enggården at ansætte nye medarbejdere samt tilbyde deltidsansatte flere timer finansieret af puljemidlerne.

  Budget 2018 til bedre bemanding i ældreplejen:

  • Hjemmehjælp 725.000 kr.
  • Enggården 725.000 kr.
  • Administration og revision af puljen 74.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Finanslovsaftalen for 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

  Godkender udvalget tilskuddet til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på (+/-) 1.524.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Udvalget har ønsket at høre Beboer- og pårørenderådet

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 17
  Tilsagn om midler til "Etablering af boligpavilloner"
  Sagsid.: 17/342

  RESUMÉ:

  Der er februar 2017 ansøgt om midler til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af boligpavilloner til flygtninge, der er visiteret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har 16. juli 2017 givet tilsagn om udbetaling af 765.390,- kr.

  Tilsagnet er tilgået Dragør Kommune 1. august 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilsagnet tages til efterretning og Styrelsen for International Rekruttering og Integration anmodes om udbetaling

  2.

  at

  midlerne benyttes til:

  · udgifter ved etablering af fem pavilloner ved Halvejen september 2017

  · bestilling og afbestilling af produktion af fællespavillon august 2017

  · etablering af vaskeri ved Rødtjørnen oktober 2018

  · etablering af vaskeri ved Halvejen oktober 2018

  · etablering af ti pavilloner ved Halvejen november 2018

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  C fremsætter forslag om at sende sagen tilbage til SSU:

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1:

  For stemte:

  14 (A+C+T+ Morten Dreyer (O) + V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Anne Funk (O)

  Godkendt.

  Ad 2:

  For stemte:

  9 (V+A+C)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T: Liste T forstår ikke flertallets holdning til at ikke at støtte en fællespavillon for flygtningene ved Hollænderhallen. Flertallet argumenterer med, at man ikke må bruge midlerne til andet end boligpavilloner – på trods af, at der tydeligt i brevet fra SIRI står, at ”hvis der er ansøgt om tilskud til mere end et projekt, kan kommunen frit prioritere, hvordan midlerne skal fordeles på de enkelte indsatser.”

  Liste T genfremsætter tillægsforslag:

  Liste T foreslår, at der opføres en fællespavillon i forbindelse med flygtningeboligerne ved Halvejen.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (A)

  Faldet.

  Katrine Tholstrup (C) fremsætter tillægsforslag om, at en boligpavillion anvendes til fællesrum indtil denne skal anvendes til beboelse:

  For stemte:

  8 (A + Katrine Tholstrup (C) + T)

  Imod stemte:

  7 (Kenneth Gøtterup (C) + Martin Wood Pedersen (C) + O + V)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra O:

  Bemærkninger til flertallets vedtagelse: DF må konstatere, at flertallets beslutning er i strid med det ansøgte om boligpavilloner. Og derved lever det ikke op til tilsagnet fra SIRi. Dansk Folkepartis holdning er, at vi skal arbejde for hjemsendelser. Derfor kan vi ikke støtte forslaget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at der opføres en fællespavillon i forbindelse med flygtningeboligerne ved Halvejen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A)

  Faldet.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

  Ad 1

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  3 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at der opføres en fællespavillon i forbindelse med flygtningeboligerne ved Halvejen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (A+C)

  Faldet.  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har februar 2017 ansøgt om midler til etablering af fællespavillon med fællesvaskeri. Det ansøgte beløb er på 600.700,- kr.

  Styrelsen for International Rekruttering og Integration har 16. juli 2017 sendt tilsagnsskrivelse, der imødekommer ansøgningen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har imødekommet ansøgningen med et beløb på 765.390,- kr.

  Tilsagnet giver mulighed for at få dækket udgifter i 2017 og 2018. Midlerne kan benyttes til flygtningeboliger, fællespavillon og vaskeri i forbindelse med opførsel af midlertidige boliger til flygtninge.

  Det er muligt at søge midler til allerede etablerede boliger og kommende boliger.
  Der søges udbetalt midler til dækning af udgifter ved etableringen af fem boliger på første sal ved Halvejen september 2017. Derudover søges der udbetalt midler til dækning af udgifter til yderligere ti pavilloner ultimo 2018.

  Det er politisk besluttet den 23. februar 2017, at der ikke ønskes opført fællespavillon ved Halvejen.
  Der søges midler til dækning af udgifter i forbindelse med udtrædelse af aftalen om en fællespavillon, som på dette tidspunkt var bestilt og sat i produktion, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. oktober 2016.

  Der er ikke opstillet et egentligt vaskeri ved de midlertidige boliger. Dette skal foretages for at leve op til reglerne om almene boliger.
  Der søges midler til indkøb og montering af professionelt vaskeri, der kan klare presset fra de mange brugere. 

  LOVE/REGLER:

  Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven) Kapitel 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilskuddet vil tilgå kassebeholdningen og vil således forbedre kommunens likviditet og regnskab 2018 med 765.390,- kr. Den konkrete effekt på hhv. anlæg og drift (serviceramme) vil indgå i 3. budgetopfølgning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.
  Økonomiudvalget den 23. august 2018.
  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 18
  Kombinationstilbud på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  På baggrund af den nye dagtilbudslov, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe beslutning om indførelsen af et kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution og et tilskud til fleksibel pasning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender indførelsen af det lovpligtige kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider.

  2.

  at

  udvalget godkender, at der i reduktionen af forældretaksten tages højde for, at der er udgifter, som ikke er afhængige af den tid, barnet er i dagtilbuddet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Ad. 1+2.

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Familier, med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor åbningstiden af Dragør Kommunes dagtilbud, skal ifølge den nye dagtilbudslov have mulighed for at ansøge om et kombinationstilbud, bestående af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for åbningstiden.

  Kombinationstilbuddet er en mulighed for familier med børn i alderen 26 uger og frem til skolestart, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets åbningstid.

  Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til fleksibel pasning uden for åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser på samme vis som i en privat pasningsordning.

  Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Kombinationen af deltidsplads og fleksibel pasning kan ikke overstige 49 timer/uge, hvilket tidsmæssigt svarer til åbningstiden i et alderssvarende dagtilbud.

  Opgørelsen af omfanget af både deltidsplads i dagtilbud og den fleksible pasning skal ske som et gennemsnit over en periode på fire uge.

  Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som er uafhængigt af den tid barnet er i dagtilbuddet, fx ledelse, rengøring og børnerettede aktiviteter.

  Det er ikke forventningen, at tilbuddet bliver efterspurgt. Er der flere end 5 børn i et enkelt dagtilbud eller samlet flere end 20 børn i kommunen der benytter tilbuddet, vil administrationen udarbejde en analyse af konsekvenserne for dagtilbuddene til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Dagtilbudsloven § 85 a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30.august 2018.

 • 19
  Dragør Tennis - belysning af scenarier for flytning af faciliteter
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Sagen belyser forskellige mulige scenarier for en flytning af Dragør Tennis faciliteter til Hollænderhallen – samt opførelse af en tennishal; herunder finansieringsmuligheder m.m.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes hvilken én af de i sagsfremstillingen beskrevne modeller der skal arbejdes videre med i forhold til en flytning af Dragør Tennis faciliteter samt opførelse af en hal ved Hollænderhalsområdet samt finansieringen heraf.

  2.

  at

  det besluttes hvilken lokation (areal 1 eller 2) der skal arbejdes videre med i forhold til opførelse af en hal og flytning af faciliteter.

  3.

  at

  sagen optages budgetforhandlingerne 2019-2022 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af beslutningerne ad 1 og 2.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Liste T genfremsætter ændringsforslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub):

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra liste T genfremsættes:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

  Liste T fremsætter ændringsforslag, at Dragør Tennis får samme vilkår for opførelse af hal ved Hollænderhallen, som Dragør Boldklub fik i forbindelse med etablering af klubhus:

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  C genfremsætter ændringsforslag fra BEPU og ØU:

  C gruppen foreslår følgende tre temaer

  1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.

  2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.

  3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen:

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  9 (A + O + Annette Nyvang (T) + V)

  Undlod at stemme:

  3 (Peter Læssøe (T) + Ann Harnek (T) + Ebbe Kyrø (T))

  Faldet.

  A fremsætter ændringsforslag:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+ T)

  Godkendt.

  A fremsætter tillægsforslag, at Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+ T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  C gruppen foreslår følgende tre temaer

  1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.

  2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.

  3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU og BEPU:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Undlod at stemme:

  2 (C+Peter Læssøe (T))

  Godkendt.

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Undlod at stemme:

  5 (A+C+O+Peter Læssøe (T))

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

  Procedureforslag fra C:

  C gruppen foreslår, at punktet suspenderes i BFKU og tages op på næste møde, så forvaltningen kan arbejde med, hvad der er besluttet på gårsdagens BEPU møde. Dette så alle kan træffe beslutning på ordentligt og oplyst grundlag.

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T)

  Anbefales over for ØU.

  Tillægsforslag fra V:

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  4 (A+T)

  Anbefales over for ØU.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Dragør Tennis’ baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår følgende tre temaer

  1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.

  2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.

  3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A:

  Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU.

  Tillægsforslag fra V:

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  3 (A+T)

  Anbefales over for ØU.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2018:

  ”at forvaltningen, i samarbejde med tennisklubben, udarbejder en eller flere finansieringsmodeller i forbindelse med tennisklubbens ønske om at flytte deres banefaciliteter til Hollænderhal-området og en etablering af halfaciliteter, der tilgodeser tennisklubbens ønsker. Der åbnes mulighed for at andre klubber kan benytte halfaciliteterne efter aftale”

  På baggrund af beslutningen har administrationen afholdt et møde med Dragør Tennis, og denne sag belyser:

  1. Forskellige mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter, opførelse af en tennishal samt finansiering heraf.
  2. Forskellige placeringsmuligheder samt planforhold.

  Baggrunden for sagen/tennisklubbens forslag:

  Baggrunden for tennisklubbens forslag om en flytning af banerne (i det følgende benævnt tennisanlæg) m.v. til et område ved Hollænderhallen er, at det ikke er muligt at opføre en tennishal på arealet ved Engvej.

  Dragør Tennis har en brugsret til arealet på Engvej som udløber i 2028.

  Dragør Tennis forslag om en tidligere flytning af baneanlægget vil e.o. frigøre ca. 27.000 m2 som kan besluttes solgt og dermed indbringe kommunen en indtægt.

  Ad 1.: Mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter og opførelse af en tennishal:

  Mulighed A

  Dragør Tennis opfører en tennishal på et areal i Hollænderhalsområdet, og tennisanlæg etableres samtidigt på det nye areal.

  Dragør Tennis foretrækker denne løsning og klubben foreslår, at det er kommunen som forestår og bekoster byggemodningen af arealet.

  Tennisklubben foreslår endvidere:

  Arealet til en mindre hal afsættes allerede nu på tegningen. Der indgås særskilt aftale om fordeling af omkostninger og vedligeholdelse af de evt. fælles opholdsrum, omklædnings- og badefaciliteter.

  Dragør Tennis afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af tennishallen.

  Tilslutningsafgifter m.v. vil påhvile klubben.

  Kommunen skal stille garanti for det lån som klubben optager til opførelse af hallen.

  Klubben ønsker selv at disponere fuldt ud over hallen og tennisanlægget, men foreslår at Dragør Kommune efterfølgende kan bygge en mindre hal som kan dele omklædnings- og badefaciliteterne i tennisklubbens hal.

  Dragør Tennis foreslår herefter at Dragør Kommune – som kompensation for at arealet ved Engvej fraflyttes før aftaleudløb – betaler etableringen af tennisanlæg inkl. belysning på det nye areal ved Hollænderhallen.

  Mulighed B

  Dragør Tennis får tilladelse til at opføre en hal på et areal ved Hollænderhallen, men tennisanlægget på Engvej flyttes ikke før efter udløbet af brugsretsaftalen – altså i 2028.

  Dragør Kommune forudsættes at stille garanti for lånet som optages til opførelse af en hal.

  I det omfang der ikke opnås tilsagn om 100% kommunal garanti for lånet agter klubben at opføre en boblehal eller en stålhal og i den forbindelse at søge fondsmidler.

  Kommunen forudsættes at forestå byggemodningen af arealet.

  Tilslutningsafgifterne påhviler klubben.

  Ad 2: forskellige placeringsmuligheder samt planforhold:

  Den placering som tennisklubben har foreslået fremgår af bilag 1 som areal 1.

  Arealet er i dag lejet ud til 2 lejere der hver især har en lejekontrakt som indebærer at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Et valg af denne lokation vil gøre det nødvendigt at opsige begge lejeaftaler, da tennisklubben skal bruge de ca. 25.000 m2 som arealet udgør.

  Den ene lejer har henvendt sig til Dragør Kommune og gjort gældende, at det lejede areal udgør en væsentlig forudsætning for lejers erhvervsvirksomhed, Maglebyhallens Ridecenter.

  Lejers henvendelse er vedlagt som bilag 3.

  Plan og Teknik oplyser følgende om areal 1:

  Det pågældende område, benævnt nr. 1 på vedhæftede oversigtskort, indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.10. Det fremgår om dette område, at en lokalplan skal sikre, at området udlægges til en fritids- og naturmæssig anvendelse og at området ikke kan bebygges, udover mindre servicebygninger og lignende, i en maksimal højde på 4 m. Området har en størrelse på ca. 25.000 m2

  Det indebærer, at realiseringen af en tennishal, forudsætter, at der tilvejebringes, et tillæg til den gældende kommuneplan, der i princippet åbner op for ny halbebyggelse i området, samt en ny lokalplan, der mere detaljeret fastlægger områdets disponering med byggefelter, tennisbaner, adgangs- og parkeringsforhold mv. Området er beliggende i landzone, og bør rettelig overføres til byzone, med en sådan mere intensiv anvendelse.

  Det må påregnes en sådan planproces vil tage mindst 9-12 måneder.

  Processen afspejler at der vil være tale om en forholdsvis stor ændring af plangrundlaget i forhold til hidtidig (og nuværende) status.

  En anden placeringsmulighed kunne være areal 2, jf. bilag 1.

  Dette areal er aktuelt udlejet til én lejer til rullegræsproduktion.

  Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Arealet udgør ca. 48.000 m2 og tennisklubben skal alene bruge ca. 25.000 m2.

  Plan og Teknik oplyser følgende om plangrundlaget m.v. for areal 2:

  Arealet indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.09, der i lighed med ovenstående, ifølge den glædende kommuneplan, skal friholdes for bebyggelse, ud over servicebygninger, og anvendes til idræts- og fritidsformål.

  Det indebærer, at der også her skal tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan, der muliggør nyt halbyggeri.

  Afgrænsningen af område nr. 2 kan gøre det vanskeligere at indpasse et sammenhængende anlæg (tilkørsel + parkering + hal + udendørs tennisbaner). Tilkørslen til området skal vurderes i en sammenhængende plan for området. En ny hal, i en højde på ca. 12 m, kan virke dominerende i landskabelig henseende, specielt i forhold til kolonihaveområdet Maglebylund og Kastaniegården. Området er indtegnet med en størrelse på ca. 25.000 m2.

  Dragør tennis har overfor administrationen tilkendegivet, at areal 2 ikke synes egnet grundet støj-og vindforhold.

  I forhold til tidshorisonten i sagen er det nødvendigt at prioritere et evt. projekt ind – ikke alene af hensyn til kommunens øvrige anlægsudgifter – men også i forhold til tennisklubben. Klubben oplyser, at nyetablerede tennisbaner skal ”ligge” vinteren over før de kan tages i brug, og at der derfor er brug for 18 måneder (efter nyetablering af banerne) før arealet på Engvej kan rømmes.

  På den baggrund anbefaler administrationen at spørgsmålet optages i forhandlingerne om budget 2019-2022.

  LOVE/REGLER:

  De love og regler som er af central relevans for denne sag er dels kommunalfuldmagtsreglerne og dels folkeoplysningsloven.

  Kommunalfuldmagtsreglerne regulerer bl.a. hvad der er kommunal, saglig opgavevaretagelse; herunder hvilke udgifter en kommune lovligt kan afholde.

  I forhold til sagen vil en kommune fuldt ud lovligt kunne opføre en tennishal med tilhørende tennisbaner og afholde samtlige omkostninger til byggemodningen så længe faciliteterne er offentligt tilgængelige.

  Det er på dén baggrund tennisklubben ønsker, selv at finansiere opførelsen af hallen, i det klubben ønsker at kunne disponere over den i fuldt omfang.

  Såfremt kommunen betaler for opførelsen af hallen vil tennisklubben kunne få tildelt ledige tider under folkeoplysningsloven.

  I det omfang klubben selv bygger hallen vil klubben afstå de tider de i dag har i kommunens haller og skoler.

  Kommunen vil ikke kunne påtage sig at afholde udgifter så som tilslutningsafgifterne til en hal som opføres for (private) foreningsmidler.

  Konstruktionen med foreningsbetalt byggeri på kommunale grundarealer har fortilfælde i Dragør, hvor f.eks. boldklubben har opført et klubhus for egne midler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Omkostningerne forbundet med løsningsmulighederne er beregnet i bilag 2.

  De grundlæggende byggemodningsomkostninger vurderes at være ens for både areal 1 og 2.

  Løsning 1 hvor kommunen byggemodner og bekoster en flytning af tennisanlægget og etablerer P-pladser vil koste kommunen ca. 6,6 mio. kr.

  Løsning 2 hvor der alene byggemodnes til en hal og anlægges et mindre antal P-pladser vil koste kommunen ca. 3,2 mio. kr.

  Alle tilslutningsafgifter skal betales af klubben.

  Det kan oplyses at udgifterne til opførelse og indretning af en tennishal på 3000 m2 er beregnet af administrationen til ca. 46 mio. kr. idet der er lagt en m2–pris på 15.600 til grund.

  Tennisklubbens tidligere henvendelser til kommunen indikerer, at klubben mener at kunne opføre hallen for et noget lavere beløb.

  I forhold til finansieringen, så vil kommunens anlægsramme blive påvirket fuldt ud af de udgifter kommunen måtte påtage sig at betale.

  Kommunens anlægsramme vil også blive påvirket fuldt ud af den samlede anlægsudgift hvis der opnås fondsmidler til et projekt hvor kommunen er bygherre.

  Fondsmidler der ydes til andre selvstændige bygherrer end kommunen (f.eks. tennisklubben) påvirker ikke den kommunale anlægsramme.

  Kommunens anlægsramme påvirkes ikke af at der stilles garanti for de lån, klubben måtte optage, men klubben skal i henhold til gældende regler betale kommunen 0,3% p.a. i garantiprovision. En garanti vil påvirke kommunens låneramme.

  Den indtægt som kan opnås ved et salg af arealet på Engvej kan ikke opgøres i denne sag, da det bl.a. afhænger af til hvilket formål arealet måtte blive besluttet solgt og på hvilket tidspunkt, men indtægten må forventes at indbringe kommunen et provenu som overstiger de udgifter som kommunen eventuelt måtte beslutte at påtage sig i forhold til denne sag. Indtægten kan dog ikke modregnes i anlægsrammen, som beregnes som bruttoudgift

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 20
  Engparken - Årsregnskab 2017
  Sagsid.: 18/3310

  RESUMÉ:

  Årsregnskab 2017 for det almene boligselskab Engparken skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2017 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 6. september 2018 godkendes med følgende hovedindhold:

  A. Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  B. Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og det videre arbejde.

  C. Beboersammensætningen.

  D. Evt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i juni 2018 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2017.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et overskud på ca. 56.000 Kr. i regnskabsperioden.

  Organisationens egenkapital er på 11.066.000 Kr., og den samlede disponible egenkapital er 3.250.104 Kr.

  Boligorganisationens egen målsætning for samlet disponibel egenkapital er 3.866.590 og denne målsætning var således ikke opfyldt ved regnskabsårets afslutning.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. 1000.000 Kr.

  Dispositionsfonden udgjorde 10.674.944 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 3.042.417 Kr. disponibel dispositionsfond.

  Den samlede disponible egenkapital udgør ca. 11.500 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfonde ca. 11.000 kr. og den disponible arbejdskapital ca. 700 kr. pr. lejemålsenhed.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2017 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 6. september 2018 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-D.

  Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. august 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

  Bilag

 • 21
  Godkendelse af medlemmer til demokratiudvalg
  Sagsid.: 18/2003

  RESUMÉ:

  I forbindelse med konstitueringen i 2017 blev der valgt 5 politiske medlemmer af temaudvalget. Direktionen har udpeget 3 repræsentanter fra administrationen og de 5 politiske medlemmer af temaudvalget har udpeget 10 borgerrepræsentanter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender repræsentanter fra administrationen og for borgerne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Helle Barth (formand) tilføjer, at Michelle Sandberg har trukket sig, og at de 5 politiske medlemmer af udvalget i enighed indstiller 9.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Direktionen har udpeget følgende 3 repræsentanter fra administrationen, som de indstiller til deltagelse i temaudvalget:

  · Kenneth Kristensen

  · Henriette Kylz Ryhmann

  · Hanna Rehling

  Den 24.maj 2018 vedtog kommunalstyrelsen, at denne ville godkende valget af de op til 10 borgerrepræsenter til §17,4 temaudvalget for demokrati, jf. vedtaget kommissorie fra den 24.maj 2018. Efter annoncering har administrationen modtaget 21 ansøgninger fra borgere til deltagelse i temaudvalget.

  Den 22.august 2018 mødtes de 5 politiske medlemmer af udvalget: Helle Barth (formand), Peter Læssøe, Morten Dreyer, Katrine Tholstrup og Lisbeth Dam Larsen. De indstiller i enighed følgende 10 borgerrepræsentanter til deltagelse i temaudvalget:

  · Christian Christensen

  · Michelle Sandberg

  · Henrik Ankersen

  · Pia Johansen

  · Jan Madsen

  · Henning Jans

  · Søren Houen Schmidt

  · Hanne Witschas

  · Pia Voel

  · Anne Søegaard

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30.august 2018.

 • 22
  Godkendelse af medlemmer til temaudvalg om infrastruktur
  Sagsid.: 18/2012

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende medlemmer af § 17,4 temaudvalget om infrastruktur, som opfølgning på godkendelse af kommissorium den 24. maj 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen godkender at de otte nævnte foreninger inviteres, med hvert et medlem, til tema 1 og 2 (parkering, byrum mm),

  2. at 5-7 medlemmer til tema 3 (selvkørende busser) udpeges af formandskabet på baggrund af faglige kompetencer og viden om feltet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 24. maj 2018 godkendte kommunalstyrelsen kommissorium for §17,4 temaudvalget for infrastruktur, dog således at man ønskede at godkende valget af medlemmer til udvalget.

  Jf. kommissoriet arbejdes der i forskellige temaer, som er tidsmæssigt fortløbende. Denne indstilling vedrører tema 1; Trafikafvikling i byrummene, herunder parkering, samt tema 2; skiltning, faciliteter og tilgængelighed, som afvikles med samme medlemskreds. Samt tema 3; selvkørende busser. 

  Fra kommunalbestyrelsen er udpeget Allan Holst (formand) og Ebbe Kyrø (næstformand).

  Tema 1 og 2, trafikafvikling, parkering, byrum og skiltning

  Formandskabet indstiller at der udpeges en repræsentant fra følgende foreninger til tema 1 og 2:

  1. Dragør Erhvervsråd 
  2. Gadelauget
  3. Erhvervsforeningen på havnen
  4. Dragør Turistråd      
  5. Beboerforeningen i den gamle by   
  6. Ældrerådet
  7. Handicaprådet
  8. Ungerådet

  Ud over de faste medlemmer vil eks. relevante grundejerforeninger eller andre foreninger blive inviteret som gæster til konkrete debatter.

  Formandskabet overvejer endvidere hvordan der kan skabes en bredere dialog om udvalgets arbejde, eks gennem borgermøde, besøg forskellige steder i kommunen, åbne byvandringer eller lignende.

  Første møde forventes afholdt primo oktober 2018.

  Tema 3, selvkørende busser

  Det anbefales at dette tema afvikles med det formål at skabe overblik over status på fungerende løsninger og projekter på vej. Til dette formål indkaldes 5-7 borgere efter annoncering, som udvælges på baggrund af deres viden om feltet.

  Gruppen kan således fungere som en ”researchgruppe” for Dragør Kommune, som i dialog med formandskabet kan skabe overblik over teknologiens muligheder og begrænsninger samt relevante indsatser.

  Til dette tema inddrages også eks. Arriva, Movia og andre professionelle aktører som gæster.

  Det anbefales at formandskabet, i samarbede med administrationen, udpeger de endelige medlemmer, hvis der kommer flere ansøgninger end der er pladser.

  Øvrige temaer

  Medlemmer til det sidste tema som beskrevet i kommissoriet, om trafikvikling og til fra Dragør Kommune, besættes senere, med baggrund i erfaringerne fra første runde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30.august 2018.

 • 23
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-08-2018

  Kristine Bak spurgte om forvaltningsloven i forbindelse med boligpavilloner.

  Borgmesteren svarer, at Kristine Bak skal henvende sig til administrationen med spørgsmålet.

  Carsten Jensen takkede for mødet.