Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. september 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Kristine Bak stiller spørgsmål til borgmesteren: Vil borgmesteren redegøre for sin vurdering af businessplan for CWWP før budgettet vedtages? Borgmesteren svarer.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Godkendelse af anlægsprojekt "Byggemodning Midlertidig Boligplacering"
  Sagsid.: 18/3804

  RESUMÉ:

  Revisionsfirma BDO har revideret Dragør Kommunes aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet ”Byggemodning midlertidig boligplacering”. Revisionspåtegning fra BDO forelægges hermed til godkendelse. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at revisionspåtegning for anlægsarbejdet godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes revisionsfirma BDO har udført revision af kommunens aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet ”Byggemodning midlertidig boligplacering” for perioden 26. februar 2015 til 26. oktober 2017.

  Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 3.612.811 kr. ekskl. moms.

  BDO vurderer, at anlægsregnskabet for ”Byggemodning midlertidig boligplacering” for ovenstående periode er rigtigt i alle væsentlige henseender. Det vil sige, at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 

  BDO’s revisionspåtegning samt anlægsregnskab vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsregnskabet er på i alt kr. 3.612.811 ekskl. moms.

  Bevillingen var på i alt kr. 3.335.000. Der var et merforbrug på kr. 277.811. Merforbruget indgik som en del af regnskab 2015.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. september 2018. 

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020
  Sagsid.: 18/3654

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2019-2020 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2019-2020, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Udvalget anbefaler, at der optages en drøftelse i KKR om de stigende udgifter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 10-09-2018

  Udvalget anbefaler, at der optages en drøftelse i KKR om de stigende udgifter.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund og proces

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftale 2019-2020 fremlægges hermed til godkendelse.

  KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober.

  Rammeaftale 2019-2020

  Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

  Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

  Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 vil være, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Rammeaftale 2019-2020 er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

  Bilag

 • 5
  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 17/3883

  RESUMÉ:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget drøftede ressourcedelingsmodellen på mødet 15. august 2018. Et enigt udvalg ønskede, at det tydeliggøres i tildelingsmodellen, at der stadig er et politisk krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale. Udvalget ønskede desuden, at den videre behandling af sagen sker på næste møde i BFKU den 12. september 2018.

  Administrationen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet et forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Modellen tildeler institutionerne budget på baggrund af børnetal, åbningstid med videre og har til formål at danne grundlag for udarbejdelse af det administrative budget 2019 og efterfølgende år.

  Ressourcetildelingsmodellen blev sendt i høring den 31. maj 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet godkendes

  2.

  at

  styringsdokument for dagtilbudsledere godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Liste T genfremsætter ændringsforslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at udviklingen af de nye modulmuligheder i dagtilbudsloven følges tæt af forvaltning og politisk i 2019, og at erfaringerne bruges til at udarbejde en ny tildelingsmodel.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at den nye tildelingsmodel mangler kvalitative målsætninger, ikke er tilstrækkelig gennemsigtig og at den kan undermineres af de nye moduler i dagtilbudsloven.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Liste T genfremsatte forslag fra BFKU:

  Liste T foreslår, at udviklingen af de nye modulmuligheder i dagtilbudsloven følges tæt af forvaltning og politisk i 2019, og at erfaringerne bruges til at udarbejde en ny tildelingsmodel.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Procedureforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at udviklingen af de nye modulmuligheder i dagtilbudsloven følges tæt af forvaltning og politisk i 2019, og at erfaringerne bruges til at udarbejde en ny tildelingsmodel.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB med præcisering af, at vuggestuefaktoren fastsættes til 2,2 og, at modellen evalueres på udvalgets møde september 2019.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at den nye tildelingsmodel mangler kvalitative målsætninger, ikke er tilstrækkelig gennemsigtig og at den kan undermineres af de nye moduler i dagtilbudsloven.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af drøftelsen i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 15. august 2018, hvor et enigt udvalg ønskede, at det politiske krav om anvendelse af 60/40 fordeling for pædagogisk personale tydeliggøres i tildelingsmodellen, har administrationen udarbejdet ”Styringsdokument for ledere på dagtilbudsområdet”, som er vedlagt som bilag.

  60/40 fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere fremgår også af budgetmappen faneblad 9 side 9, som vil indgå i den endelige budgetpublikation.

  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”, jf. vedlagte bilag.

  Overordnet set har tildelingsmodellen til formål, at få fastlagt tildelingen af budgetrammen for institutionerne og fastlægge principperne for, hvordan rammen tilpasses når der sker aktivitetsændringer over tid. Som forudsat i ”Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune”, har den enkelte institutionsleder derefter mulighed for at disponere indenfor for den tildelte budgetramme.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Modellens grundlag er fordeling på baggrund af budget 2018. Modellen ændrer institutionernes samlede tekniske budgetramme såfremt antallet af børn stiger eller falder.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen vil taksterne blive fastlagt, jf. Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at forældrebetalingen skal udgøre 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet samt tilhørende indstilling har været sendt i høring til de respektive bestyrelser for de otte daginstitutioner, Institutionssamrådet, CMU og LMU.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september.

  Bilag

 • 6
  Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov
  Sagsid.: 18/1924

  RESUMÉ:

  På baggrund af vedtagelsen af den nye dagtilbudslov den 24. maj 2018, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe beslutning om indførelsen af deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov, til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det godkendes, at der i reduktionen af forældretaksten tages højde for, at der er udgifter, som ikke er afhængige af den tid, barnet er i dagtilbuddet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsorloven, har fra 1. juni 2018 ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

  Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som er uafhængigt af den tid barnet er i dagtilbuddet eksempelvis ledelse, rengøring og børnerelaterede aktiviteter.

  Det er ikke forventningen, at tilbuddet bliver efterspurgt. Er der flere end 5 børn i et enkelt dagtilbud eller samlet flere end 20 børn i kommunen der benytter tilbuddet, vil administrationen udarbejde en analyse af konsekvenserne for dagtilbuddene til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen § 27b

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2018.

  Økonomiudvalget den 20. september 2018

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018

 • 7
  Engparken - tilladelse til låneoptagelse
  Sagsid.: 18/3382

  RESUMÉ:

  Engparken ansøger om tilladelse til at optage et 12-årigt realkreditlån på 2.150.000 kr. vedr. individuelle boligforbedringer under den kollektive råderet.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at der gives Engparken tilladelse til at optage et 12-årigt realkreditlån på 2.150.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Engparken har ansøgt om tilladelse til at optage et 12-årigt realkreditlån på 2.150.000 kr.

  Realkreditlånet skal ”udligne” de lån som afdelingen selv hidtil har ydet til individuelle boligforbedringer under den kollektive råderet.

  Den kollektive råderet indebærer, at lejerne kan forbedre boligen på punkter som lejer ellers ikke har adgang til – f.eks. nye køkkener´/nye badeværelser.

  Udgiften til forbedringerne (råderetssagerne) finansieres i henhold til reglerne indledningsvist som et lån, ydet af afdelingens egne midler (henlæggelserne).

  Tilbagebetalingen af de ydede lån påhviler det enkelte lejemål der har gjort brug af råderetten indtil lånet er tilbagebetalt.

  Når lånesummen har nået et vist niveau, kan afdelingen tage stilling til, at der bør optages ekstern finansiering til råderetssagerne.

  Da lånene – når de ydes af afdelingens egne midler – tages fra henlæggelserne, vil dette kunne gøre afdelingen sårbar overfor f.eks. udsving i vedligeholdelsesbehovet, og en optagelse af et realkreditlån til råderetsarbejderne vil herefter medvirke til at sikre afdelingen likviditet.

  De lån som hidtil er ydet af afdelingen til råderetsarbejder er på ca. 2.150.000 kr., svarende til størrelsen af det realkreditlån som ønskes optaget.

  Der vil ikke blive tale om lejestigninger, da der i forhold til lejerne er tale om allerede realiserede råderetsarbejder som lejerne betaler ydelserne på.

  Boligselskabet søger ikke om kommunalgaranti for lånet.

  Administrationen vurderer, at der er tale om en økonomisk fornuftig disposition i henhold til reglerne, og anbefaler derfor at der gives tilladelse til den ansøgte låneoptagelse.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29 samt driftsbekendtgørelsen § 119 som slår fast, at almene boligselskaber ikke kan foretage låneoptagelse med samtidig pantebrevsudstedelse uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. september 2018

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018

  Bilag

 • 8
  Ny aftale om lovpligtig revision
  Sagsid.: 18/3862

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes nuværende aftale om lovpligtig ekstern revision udløber med udgangen af 2018. Administrationen har undersøgt rammerne for indgåelse af en ny aftale og kommer med forslag til indgåelse af ny aftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at administrationen forhandler en aftale om levering af revision med BDO på plads fra og med regnskab 2018 til og med regnskab 2021.

  2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med BDO efter afsluttede forhandlinger inden for den nuværende økonomiske ramme.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  For stemte:

  14 (A+C+O+V + Ebbe Kyrø (T) + Ann Harnek (T) + Annette Nyvang (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune står over for at skulle indgå ny kontrakt vedrørende lovpligtig revision af kommunens regnskab, udvidet forvaltningsrevision og tilskuds- og projektregnskaber, da den nuværende kontrakt udløber 31. januar 2019. Som konsekvens har administrationen påbegyndt en proces med at undersøge mulighederne for indgåelse af ny kontrakt.

  Leverandørens rolle

  Rollen som kommunens eksterne revisor tjener mange formål, og stiller også store krav til den leverandør, kommunen vælger. Leverandøren har til opgave at føre tilsyn med, at kommunen forvalter borgernes penge i overensstemmelse med gældende regler og princippet om saglig forsvarlig forvaltning. Således er leverandøren i sidste ende med til at sikre borgernes tillid til den offentlige forvaltning.

  I rollen som ekstern revisor er leverandøren også en samarbejdspartner. Revisoren har til opgave at vejlede og rådgive om praksis, som kan understøtte en moderne, smidig og korrekt kommunal forvaltning og regnskabsførelse. Det gælder også i forhold til nye og fremtidige regler inden for disse områder som leverandøren på forespørgsel eller eget initiativ oplyser om.

  Forudsætninger for at løse opgaven

  Administrationen har undersøgt rammerne for indgåelse af en ny aftale, og de er nærmere beskrevet i afsnittet om love og regler. På den baggrund er der fundet frem til en relevant leverandør at indhente tilbud fra og indgå i forhandlinger med om en ny aftale.

  Der er lagt vægt på følgende betragtninger:

  · For at kunne løse opgaverne under kontrakten på tilfredsstillende vis er det en forudsætning, at leverandøren har indgående viden om regnskabsførelse for kommuner og private institutioner samt relevant lovgivning. Tilsvarende niveau af viden skal leverandøren også have om kommunal forvaltning og relevant lovgivning.

  · Leverandøren skal formå at administrere rollerne som henholdsvis ekstern kontrol og samarbejdspartner om at forbedre forvaltningen i Dragør Kommune. Derfor er det også vigtigt, at leverandøren kan samarbejde med kommunen gennem konstruktiv dialog.

  · Kommunen skal opnå en pris for løsning af opgaven, der står mål med det udførte arbejde. Mindskning af transaktions- og implementeringsomkostninger kan være med til at sikre dette.

  Tilbud fra nuværende leverandør BDO

  Administrationen vurderer, at det vil være mest fordelagtigt for Dragør Kommune at indhente et tilbud på revision fra kommunens nuværende leverandør BDO. Dette skyldes først og fremmest at administrationen er tilfreds med samarbejdet med BDO.

  Desuden kan kun få leverandører i Danmark, levere revision af den kvalitet, som Dragør Kommune har behov for; BDO er en af dem. Leverandøren betjener på nuværende tidspunkt 64 kommuner og 3 regioner.

  Derudover har leverandøren under hele det nuværende kontraktforløb formået at administrere rollerne som ekstern kontrol samt rådgiver. BDO har været en vigtig sparringspartner ved opbygningen af det nuværende regnskabsteam og den faglige udvikling på regnskabsområdet i kommunen generelt.

  Leverandøren har gennem den nuværende kontraktperiode opnået stort kendskab til kommunens organisation, og der vil derfor ikke være nævneværdige transaktions- og implementeringsomkostninger forbundet med overgangen fra den nuværende til en ny kontrakt. Dette vil ikke være tilfældet såfremt en anden leverandør vælges. Det bemærkes også, at ved indgåelsen af den nuværende kontrakt, afgav BDO tilbuddet til den bedste pris. Der henvises til den lukkede KB sag med sagsnummer 14/3639.

  Indgåelse af ny aftale

  Administrationen ønsker at fortsætte samarbejdet med BDO på samme gode aftalevilkår som blev opnået sidste gang, der blev indgået aftale. Derfor og i øvrigt på baggrund af de ovenstående betragtninger, ønsker administrationen bemyndigelse til at forhandle en tilfredsstillende aftale på plads med BDO inden for den nuværende økonomiske ramme.

  LOVE/REGLER:

  I kommunestyrelsesloven § 42, stk. 1. er angivet at en kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor.

  Som ved alle andre kontrakter, skal kommunen overholde reglerne for indkøb. Kontrakten omhandler tjenesteydelser – revision – og den hidtidige kontrakt har haft en værdi under tærskelværdien for udbudspligt på 1,65 mio. kr. i hele kontraktperioden; det vurderes ikke, at den nye pris vil komme til at overstige tærsklen. På den baggrund vurderes det, at kontrakten ikke skal i udbud efter udbudsloven.

  Indgåelse af kontrakt skal til gengæld ske på ”markedsmæssige vilkår” som angivet i udbudslovens § 193. Det indebærer at man f.eks. kan trække på erfaringer fra tidligere indkøb og på den baggrund vurdere hvor mange tilbud man vil indhente for at være sikker på, at man opnår det for Dragør Kommune mest fordelagtige tilbud. Disse erfaringer kan pege på, at der kun bør indhentes 1 tilbud. Vurderingen skal ske under hensyntagen til de forvaltningsretlige principper.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der henvises til det lukkede bilag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 9
  Statusmeddelelse sygefravær 2. kvartal 2018
  Sagsid.: 18/3841

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får ØU en status på sygefraværet. Denne status omfatter januar til juni 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Økonomiudvalget,

  1. tager orientering om status på sygefraværet januar - juni 2018 til efterretning.

  2. godkender måltal for sygefravær i 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Liste T fremsætter ændringsforslag:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fornyr plan for nedbringelse af sygefravær og tillige opstiller måltal for resten af indeværende periode

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1:

  For stemte:

  15 (A+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  Ad 2:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad 1

  Nedenfor vises fraværsoverblikket opgjort i fraværsdage pr. fuldtidsstilling for perioden januar - juni 2018, sammenlignet med januar - juni for 2017:

  Måltal i fraværsdage for hele 2018

  Fraværsdage 2017

  (jan-jun)

  Fraværsdage
  2018

  (jan-jun)

  Forskel

  Fuldtidsstillinger

  17-18

  (gennemsnitlig 2018)

  Plan og Teknik

  9,26

  4,87

  -4,39

  82,00

  Sundhed og Omsorg

  11,69

  11,41

  -0,28

  246,00

  Børn og Pædagogik

  7,07

  9,65

  2,58

  158,00

  Skole og Kultur

  8,66

  6,56

  -2,10

  325,00

  Stabene + Borger og Social

  8,40

  6,25

  -2,15

  73,00

  I alt

  11,30

  9,02

  8,28

  -0,74

  884,00

  Det er tilfredsstillende, at sygefraværet for hele kommunen fortsat er en smule lavere end samme periode sidste år. Samlet set forventes det, at måltallet på 11,3 for 2018 overholdes. På et enkelt område, børn og pædagogik, har udviklingen dog været negativ i forhold til samme periode sidste år, hvilket særligt skyldes tilfælde af langtidssygemeldinger pga. ikke-arbejdsrelateret sygdom. For at nedbringe fraværet på dette område afholdes der samtaler og dialog.

  Ad 2

  Arbejdet med at sikre et lavt sygefravær er fortsat et prioriteret fokusområde for organisationen generelt og lederne specifikt. Med det formål at fastholde det gode arbejde om sygefravær, anbefaler administrationen et måltal for 2019 på 11,2 dagsværk. Til sammenligning var resultatet i 2015 på 13,4 dagsværk, i 2016 på 12 dagsværk og i 2017 på 11,3 dagsværk. I forhold til, at Dragør Kommune på nationalt plan er gået fra en 85.plads i 2015 til en 29.plads i 2017, vurderer administrationen, at det fremlagte måltal for 2019 er realistisk. En yderligere stramning vil kunne indebære en hårdere personalepolitik i forhold til håndteringen af fx vores sygemeldte medarbejdere. Uanset måltallet arbejder hele organisationen naturligvis hele tiden for et så lavt sygefravær som muligt.

  Indsatser for at nedbringe sygefravær

  Der arbejdes i administrationen med en bred vifte af indsatser, som tager afsæt i den politisk vedtagne sygefraværspolitik og de dertilhørende vejledninger. Dette indebærer bl.a. synlighed om retningslinjerne, fraværsstatistik til alle enheder, opfølgning på markante fraværsmønstre mv., hvilket sker i samarbejde mellem HR-afdelingen, lederne, de enkelte fagområder og MED-udvalg. Samlet set er disse aktiviteter den væsentligste indsats og hovedårsagen til faldet i sygefravær de forløbne år.

  Eksempler på generelle tiltag er stresskurser og –samtaler samt sikkerhedskurser. Aktuelt tilbydes desuden temadag om mobning, tilbud om massage, og rygestop-kursus.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

 • 10
  Alkoholbevilling - Dragør Strandhotel
  Sagsid.: 18/3593

  RESUMÉ:

  Dragør Strandhotel søger om fornyelse af alkoholbevilling. Fornyelser af alkoholbevillinger er delegeret til administrationen, men sagen forelægges ØU, da der denne gang søges om udvidet nattilladelse til kl. 04.00 fredag og lørdage.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning om forlængelse af alkoholbevilling til Dragør Strandhotel godkendes,

  2. at bevillingen gives for 8 år,

  3. at nattilladelse gives til kl. 02.00 søndag til torsdag,

  4. at nattilladelse gives til kl. 04.00 fredag og lørdag,

  5. at Lars Philip Helgstrand godkendes som bestyrer.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Liste T genfremsætter ændringsforslag fra ØU:

  At nattilladelsen fra kl. 02.00 til kl. 04.00 sendes i høring hos naboerne.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Indstillingen under ét:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-09-2018

  Ændringsforslag fra Liste T:

  At nattilladelsen fra kl. 02.00 til kl. 04.00 sendes i høring hos naboerne.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrations indstilling ad 4:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Administrationen indstilling ad 1-3 og 5.

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Strandhotel ApS har i august søgt om fornyelse af alkoholbevilling til Dragør Strandhotel. Tidligere bevilling er udløbet i februar 2018.

  I samme anledning søger Dragør Strandhotel ApS om udvidet nattilladelse til kl. 04.00 fredage og lørdage.

  Københavns Politi udtaler sig på det foreliggende, ikke imod en udvidet nattilladelse.

  Københavns Politi oplyser restaurationslovens relevante betingelser er opfyldt, hvorfor de ikke taler i mod en fornyelse af alkoholbevillingen på 8 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 11
  Valg til Folketinget
  Sagsid.: 18/3557

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med det kommende folketingsvalg udpege formænd for valgstyrerne på de to afstemningssteder. Desuden anmoder administrationen om diverse bemyndigelser, blandt andet til at fordele kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere på de to afstemningssteder og til at udpege brevstemmemodtagere m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udpegningen af valgbestyrelsen tages til efterretning.
  2. at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.
  3. at der blandt valgstyrerne vælges to formænd for valgstyrerne til de to afstemningssteder.
  4. at fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning.
  5. at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem.
  6. at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem.
  7. at administrationen bemyndiges til at udpege fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af brevstemmer før valgdagen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Godkendt under et. Valggrupperne indsender navne på formænd efterfølgende.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Det sidste folketingsvalg var torsdag den 18. juni 2015, og der skal senest afholdes valg til Folketinget den 17. juni 2019.

  I folketingsvalgloven er der beskrevet en række opgaver, som kommunalbestyrelsen skal tage sig af i forbindelse med valget:

  1. Valgbestyrelse og stedfortrædere:

  I henhold til folketingsvalgloven skal valget i hver kommune forberedes og ledes af en valgbestyrelse. I opstillingskredse, der består af to kommuner, skal hver kommunalbestyrelse vælge fire medlemmer.

  Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt otte medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket betyder, at borgmesteren i Tårnby Kommune er født formand for valgbestyrelsen og at valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

  For hver af de valgte til valgbestyrelsen vælges en stedfortræder.

  Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved konstitueringen i december 2017 nedsatte en valgbestyrelse til folketingsvalg med følgende sammensætning:

  1. Eik Dahl Bidstrup (V), stedfortræder Morten Dreyer (O).

  2. Allan Holst (A), stedfortræder Helle Barth (V).

  3. Nicolaj Bertel Riber (A), stedfortræder Kim Dupont (V).

  4. Kathrine Tholstrup (C), stedfortræder Martin Wood Pedersen (C).

  Det anbefales, at udpegningen tages til efterretning.

  2. Valgstyrere til de to afstemningssteder:

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

  Der er tradition for, at hele kommunalbestyrelsen med undtagelsen af borgmesteren deltager på valgdagen som valgstyrere.

  Det skal foreslås, at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.

  3. Valg af formand for valgstyrerne:

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+O+V) udpeger den første formand. Hvis valggruppe 2 (T) går sammen med valggruppe 3 (C), udpeger de den anden formand.

  Hvis valggruppe 2 og valggruppe 3 ikke går sammen, skal der trækkes lod mellem valggruppe 1 og valggruppe 2 om hvem der skal udpege den anden formand.

  4. Tilforordnede vælgere på valgdagen:

  Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.

  Der har tidligere i kommunalbestyrelsen været tradition for, at samtlige partier i kommunalbestyrelsen hver kan udpege tre tilforordnede, hvilket vil sige 15 i alt. Da behovet udgør 36 tilforordnede, vil administrationen supplere antallet efter forholdstalsvalgmetoden til de partier der er i kommunalbestyrelsen.

  Fast antal tilforordnede

  Tilforordnede af de 21

  Tilforordnede i alt

  A

  3

  4

  7

  C

  3

  4

  7

  O

  3

  3

  6

  T

  3

  6

  9

  V

  3

  4

  7

  Antallet af tilforordnede vælgere til hvert parti i kommunalbestyrelsen kan dog blive reduceret, hvis partier, som har opnået repræsentation i Folketinget, ønsker tilforordnede vælgere ved valget. Dette gælder også opstillingsberettigede partier.

  Disse partier kan maksimalt hver udpege tre tilforordnede vælgere.

  5. & 6. Tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens eget hjem

  Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Den stemmemodtager, der udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning, behøver ikke selv bo i kommunen.

  En kandidat der opstiller til folketingsvalget eller kandidatens ægtefælle eller samlever kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager eller som stedfortræder ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger samt i vælgerens hjem.

  Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem, og at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet.

  Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem.

  7. Fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer

  Valgstyrerne gennemgår brevstemmerne inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen. Der skal medvirke mindst to valgstyrere for hvert afstemningssted ved gennemgangen, undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at vælge de fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med valgsekretariatet.

  Gennemgangen foretages normalt dagen før valgdagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget.

  Diætsatsen for hverv, der beslaglægger mere end fire timer, udgør 840 kr. pr. dag.

  Udgiften afholdes inden for budgettet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

 • 12
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-09-2018

  Kirsten Nielsen spørger om tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Borgmesteren svarer.