Skip navigationen

Referat

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden:
C fremsætter procedureforslag om udskydelse af vedtagelse af punkt 2, ad 1, til den 14. oktober.
For stemte 7 (C+T)
Imod stemte 8 (A+O+V)

Faldet

Dagsorden godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

  Der spørges, om Dragør Kommune er med i sagsanlæg af staten om udligning. Borgmesteren svarer.

 • 2
  2. Behandling af Budget 2019 - 2022
  Sagsid.: 18/3871

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 30. august 2018 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2019-2022 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2019-2022,

  2. at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,

  3. at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2019,

  4. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2019,

  5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2019,

  6. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,60 i 2019,

  7. at taksterne ekskl. daginstitutionstaksterne godkendes jf. bilag 1,

  8. at daginstitutionstaksterne og fritvalgspriserne for ældreområdet fastsættes i overensstemmelse med det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november,

  9. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne og fritvalgspriserne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

  Ad 1:

  C genfremsætter eget budgetforslag:

  For stemte:

            7 (C+T)

  Imod stemte:

            8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra Liste T: Budgetforslag som rundsendt til kommunalbestyrelsen.

  For stemte:                            7 (C+T)

  Imod stemte  :                        8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:            

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+V til anbefalingen fra ØU ad 1: Budgetforslag som udsendt til kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

  For stemte:

            8 (A+O+V)

  Imod stemte:

            7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2-9:

  Anbefalingen fra ØU ad 2-9 under ét:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 27-09-2018

  Ad 1

  C fremsatte eget budgetforslag 2019-2022.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Borgmesteren foreslår, at budgetforliget mellem AOV indarbejdes i budget 2019-2022

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-9

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, 3, 4 og 5 er tilføjet efter behandling i ØU.

  Bilag 6, 7 og 8 er tilføjet til referatet fra KB.

  Ved 1. behandlingen af budget 2019 den 30. august 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at oversende det tekniske budgetforslag 2019 til 2. behandling.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  Tabel 1 Samlet økonomi, jvnf. 1. behandlingen (mio. kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Skatter, tilskud, udligning og renteindtægter

  -840,2

  -863,2

  -884,5

  -910,9

  Nettodriftsudgifter

  834,0

  855,0

  87520

  895,7

  Driftsbalance

  -6,2

  -8,2

  -9,3

  -15,3

  Anlægsudgifter

  34,5

  10,7

  9,0

  8,9

  Lån, afdrag og renteudgifter

  16,8

  15,2

  15,1

  15,3

  Samlet resultat / Kassetræk

  45,1

  17,7

  14,7

  7,9

  + angiver udgift/ underskud og – indtægt/ overskud

  Note 1: Efter 1. behandlingen af budgettet har administrationen konstateret at der ikke er afsat budget til udbetaling Danmark på 1,7 mio. kr. Dette er korrigeret i ovenstående tabel.

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2019 et udgiftsbudget på 834,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -840,2 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -6,2 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 34,5 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 16,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 45,1 mio. kr. i 2019. Set over hele perioden 2019-20122 er der et samlet kassetræk på i alt 85,4 mio. kr.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet fra 1. behandlingen er der budgetteret med statsgaranti.

  Der er budgetteret med følgende skatteprocenter:

  • Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
  • Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 promille i 2018. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
  • Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5 i 2019.
  • Kirkeskatteprocent på uændret 0,6.

  Takster:

  Taksterne for 2019 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet og ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, og forelægges til endelig godkendelse i november.

  Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 16. august 2018.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet samt fritvalgspriserne på ældreområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2019 og forelægges til endelig godkendelse i november jf. Styrelseslovens § 41a, samt Dagtilbudslovens § 31 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 31. august 2018. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 27. september 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018.

  Bilag

 • 3
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

  Ingen meddelelser.

 • 4
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-10-2018

  Bent Larsen spørger om forventede tal for skatteindtægter er blevet kritiseret. Borgmesteren svarer.

  Bent Larsen spørger om status på efterspørgsel om skiltning på vejbane. Borgmesteren svarer.

  Kirsten Nielsen spørger om årsag til manglende dialog om driftsoverenskomst med menighedsrådet. Borgmesteren svarer.