Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Anne Funk (O), Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O)
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel riber (A)
Ann Harnek (T) var ikke til stede efter punkt 14.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Karsten spørger, om politisk holdning til indbliksgener på Øresunds Allé? Borgmesteren svarer.

  Ricco Hagen Flindt spørger, om borgmesteren vil genåbne sagen om indbliksgener på Øresunds Allé, hvis administrationen har givet forkert rådgivning? Borgmesteren svarer.

  Karsten spørger, hvordan man politisk forholder sig til usandheder fra bygherre til administrationen? Borgmesteren svarer.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Endelig godkendelse af budget 2019-2022
  Sagsid.: 18/4582

  RESUMÉ:

  Det vedtagne budget for 2019-2022 er indberettet i økonomisystemet og forelægges til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det indberettede budget for 2019-2022 tages til efterretning,
  2. at de beregnede fritvalgspriser på ældreområdet godkendes,
  3. at der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 7,5 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2019,
  4. at der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,0 mio.kr. fra digitaliseringspuljen for 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Anbefaling fra ØU ad 1:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling fra ØU ad 2-4

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T anser det vedtagne budget som værende usammenhængende og ikke realiserbart (AOV er indenfor kort tid nødsaget til at ændre i budgettet) – og derfor ønsker Liste T ikke at godkende indberetningen af budgettet, som tillige indeholder en mindre uhensigtsmæssig overskridelse af servicerammen.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Ad 2-4

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Administrationen har indarbejdet budgetforliget af den 4. oktober, og der er ikke indarbejdet tekniske justeringer. Budgettet er nu teknisk indberettet i økonomisystemet, i henhold til frist fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Budget 2019 - hovedoversigt

  På baggrund af den endelige indberetning ser hovedtallene i budget 2019-2022 ud som følger:

  I mio. kr.

  (2019-prisniveau)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Driftsudgifter

  813,8

  835,4

  854,7

  874,5

  Indtægter

  -840,2

  -863,2

  -884,5

  -910,9

  Ordinær drift i alt

  -26,5

  -27,8

  -29,9

  -36,4

  Anlægsudgifter

  43,9

  29,1

  18,4

  15,9

  Resultat før renter, afdrag og finansiering

  17,5

  1,3

  -11,5

  -20,5

  Lån og øvrige finansforskydninger

  16,8

  15,2

  15,1

  15,3

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  34,3

  16,5

  3,6

  -5,3

  Ovenstående tabel indeholder budgetforliget med P/L-ændringer

  Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

  + = udgift, - = indtægt

  For hele perioden er der et overskud på den ordinære drift på mellem 26,5 og 36,4 mio. kr.

  Det vedtagne budget medfører et kassetræk på 34,3 mio. kr. i 2019 faldende til et kassetræk på 3,6 mio. kr. i 2021, og en kasseforbedring på 5,3 mio. kr. i 2022.

  Samlet set er der et kassetræk på 49,2 mio. kr. i løbet af den 4-årige budgetperiode.

  I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 0,2 mio. kr. i 2019.

  Kommuner hæver skatten – det kan udløse straf

  Kommunerne har nu vedtaget deres budgetter for 2019, og samlet har de øget skatterne med 69,3 mio. kr., hvilket er i modstrid med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Sanktionen mod kommunerne består af en individuel straf for 5 af de 6 kommuner der har hævet skatten, og en kollektiv straf der rammer alle landets kommuner. Den individuelle straf omfatter 75 % af skatteforhøjelsen, og den kollektive straf omfatter 25 % af skatteforhøjelsen. I forhold til Dragørs andel af den samlede befolkning, kan det i tilfælde af straf eller sanktion, forventes at Dragør kommunens andel vil være på beskedne 42 tusind kroner. Budget 2019 er ikke justeret som følge heraf.

  Beregning af fritvalgspriser på ældreområdet

  På baggrund af det vedtagne budget for 2018 er der blevet beregnet nye priser til private leverandører af hjemmepleje i 2018. Praktisk hjælp afregnes med 424 kr. pr. time, personlig pleje i hverdagstimer afregnes med 424 kr. pr. time, og personlig pleje øvrig tid afregnes med 547 kr. pr. time. Budget 2019 er ikke justeret som følge heraf. Det indstilles at de beregnede fritvalgspriser godkendes.

  Endvidere indstiller administrationen:

  • At der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 7,5 mio. kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør Nedenstående tabel). Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet indenfor de enkelte genopretningspuljer.

  I mio. kr.

  (2019-prisniveau)

  2019

  Genopretning af bygninger pulje

  1,6

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,2

  Genopretning af veje pulje

  3,0

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,1

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  0,6

  Genopretning, Enggården

  1,0

  I alt

  7,5

  • At der gives en anlægsbevilling i 2019 til frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. fra Digitaliseringspuljen. Midlerne fra Digitaliseringspuljen ønskes frigivet for at kunne igangsætte en række mindre anskaffelser bl.a. indenfor ”Den Fællesoffentlige/kommunale Digitaliseringsstrategi”, og lovbestemte digitaliseringstiltag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018

 • 4
  Godkendelse af takster til budget 2019 - BFKU
  Sagsid.: 18/4720

  RESUMÉ:

  Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2019 som Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker ikke at godkende takster før der er skabt et gennemskueligt og argumenteret grundlag for taksterne. Liste T anser det for meget sandsynligt, at de udregnede takster er udregnet uden, at de i tilstrækkelig grad tager højde for udvendig vedligeholdelse, relevant fordeling mellem pædagoger og medhjælpere m.m. – hvilket stiller de private institutioner i en vanskelig situation.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

  Takst 2018 i kr.

  Takst 2019 i kr.

  Dagpleje

  2.480,-

  2.582,-

  Vuggestue  - fuld tid

  3.027,-

  3.047,-

  Vuggestue  - 30 timer

  1.848,-

  Vuggestue  - 10 timer

  616,-

  Børnehave – fuld tid

  1.693,-

  1.521,-

  Børnehave – 30 timer

  924,-

  Børnehave - 10 timer

  308,-

  Frokostordning

  998,-

  1.010,-

  Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

  Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  Frokostordning er fastlagt på baggrund af tidligere år korrigeret med KL’s pris- og lønfremskrivning.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2019-2022 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På BFKU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2019 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 22. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 5
  Godkendelse af takster til budget 2019 – SU
  Sagsid.: 18/4719

  RESUMÉ:

  Takster på Skoleudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2018, samt korrigeret på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger i forbindelse med budget 2019-21. Taksten for fritidsklub blevet genberegnet på baggrund af budget 2019, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C og Liste T:

  Liste T og C finder det urimeligt, at taksten på SFO’erne sættes op med næsten 40 procent, mens tilbuddet gøres markant ringere.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C og Liste T:

  Liste T og C finder det urimeligt, at taksten på SFO’erne sættes op med næsten 40 procent, mens tilbuddet gøres markant ringere.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra C og Liste T:

  Liste T og C finder det urimeligt, at taksten på SFO’erne sættes op med næsten 40 procent, mens tilbuddet gøres markant ringere.

  SAGSFREMSTILLING:

  Følgende takster forelægges på Skoleudvalgets område:

  Takst 2018 i kr.

  Takst 2019 i kr.

  SFO

  1.060,-

  1.465,-

  Fritidsklub

  501,-

  487,-

  Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingsandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

  Forældrebetalingsandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

  SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2018 er fremskrevet til 2019-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL, samt korrigeret i overensstemmelse med beslutninger i kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2018 i forbindelse med budget 2019-22.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 41a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det endelige budget 2019-2022 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  På SU’s område skal taksterne gældende fra 1. januar 2019 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 22. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 6
  Tilbud fra Gældsstyrelsen om køb af gammel gæld
  Sagsid.: 18/4598

  RESUMÉ:

  Gældsstyrelsen har tilbudt at afkøbe visse fordringer som led i et oprydningsarbejde. Dette sker på baggrund af en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget. Administrationen har valgt at tage imod tilbuddet fra Gældsstyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  at accept af tilbud fra Gældsstyrelsen tages til efterretning

  at accept af fremtidig tilbud om afkøb af fordringer delegeres til administrationen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Gældsstyrelsen har tilbudt at afkøbe visse fordringer som led i et oprydningsarbejde. Dette sker på baggrund af en generel aftale mellem KL og Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget. Administrationen har valgt at tage imod tilbuddet fra Gældsstyrelsen.

  Gældsstyrelsen vurderer, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne. Kriterierne er oplistet i vedlagte bilag.

  I det første konkrete tilbud der er fremsendt vedrører det oprindelige krav 29.648,58 kr. vedr. bådplads leje, gebyrer samt små restancer. Det er beløb som Dragør Kommune ikke vil kunne inddrive, da beløbene nu er så gamle, at de er forældet. Gældsstyrelsen tilbyder at tilbagekøbe kravene for 4.232,79 kr. Dette har administrationen accepteret fordi accepten skal afgives senest den 12. november.

  Det kan forventes, at der senere vil komme flere tilbud om afkøb vedrørende andre fordringer, og administrationen indstiller på at accept af fremtidig tilbud om afkøb af fordringer delegeres til administrationen.

  Økonomiudvalget vil fremover blive orienteret omkring status for afkøb af fordringer, samt andre afskrivninger i forbindelse med den årlige oversigt omkring afstemninger som administrationen forelægger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet vil indgå i den årlige afskrivningsoversigt, som forelægges Økonomiudvalget i første kvartal hvert år.

  Der pågår for indeværende en drøftelse mellem Staten og KL i forhold til hvordan afkøb af fordringer konkret skal indgå i kommunernes regnskabsførelse. De konkrete regnskabsmæssige konsekvenser af afkøb kan derfor ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2019
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers budget 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet.

  Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes.

  Museum Amagers budget for 2019 er vedlagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 8
  Tildelingsmodel på skoleområdet - tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/3085

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet forslag til nye tildelingsmodeller på skoleområdet. Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende model 3 og 7 i høring. Disse har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tildelingsmodel 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Liste T genfremsætter forslag fra ØU:

  Liste T foreslår, at skolernes økonomi underkastes en nøjere granskning, og at der udarbejdes en ny model, der i højere grad er gennemskuelig og understøtter ønsket om 3 ligeværdige skoler.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Liste T genfremsatte forslag fra SU:

  Liste T foreslår, at skolernes økonomi underkastes en nøjere granskning, og at der udarbejdes en ny model, der i højere grad er gennemskuelig og understøtter ønsket om 3 ligeværdige skoler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra SU:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at skolernes økonomi underkastes en nøjere granskning, og at der udarbejdes en ny model, der i højere grad er gennemskuelig og understøtter ønsket om 3 ligeværdige skoler.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  AOV anbefaler tildelingsmodel 3 idet der dog ønskes en evaluering af modellen inden næste budgetlægning ud fra ønsket om, at tildelingsmodellen fremover skal give de tre skoler ligeværdige rammer.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende tildelingsmodeller 3 og 7 i høring.

  Der er i alt kommet 6 høringssvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen mener, at de fremlagte modeller både giver et misvisende billede af, hvilke ramme de enkelte skoler har til rådighed til at kunne opfylde målene for Dragør Kommunes skolevæsen og at Kommunalbestyrelsens definition af rammerne for ligeværdige skoler ikke kan opfyldes i de fremlagte tildelingsmodeller.

  Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor, hvorfor der i model 7 er en grænse på 27 elever, da dette er i modstrid med beslutningen om, at der kun skal være 24 elever i klasserne.

  Skolebestyrelsen foreslår derfor, at model 7 tilpasses, således at der rent faktisk gives samme rammer for skolerne.

  LMU Dragør Skole

  LMU er enig med skolebestyrelsens høringssvar og opfordre derfor også til, at model 7 tilpasses, således at der gives samme rammer for skolerne.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen undrer sig over de foreslåede modeller begge resulterer i, at en elev på Dragør Skole er dyrere end en på St. Magleby Skole. Skolebestyrelsen finder model 7 uacceptabel, og er uforstående over for, hvorfor man i modellen bruger et elevtal på 27 som udløsende faktor for en ekstra økonomisk tildeling.

  Den foreslåede model 3 er, med modifikationer, spiselig for St. Magleby Skole, men ser en udfordring i, at modellem ikke forklare, hvorfor elever på St. Magleby Skole skal have færre penge end eleverne på de to andre skoler.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU mener, at tildelingsmodellerne fremstår tilfældige og finder model 7 uacceptabel. Model 3 er, med modifikationer, spiselig for St. Magleby Skole.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Af de fremførte modeller, er det skolebestyrelsens opfattelse, at model 3 er den bedste og den de tilslutter sig. Dog påpeger skolebestyrelsen bekymring ved ikke at kunne rekruttere lærere, grundet lave lønninger og at det ikke er muligt at leve op til skolepolitikken, hvis de ikke får tildelt flere ressourcer.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU mener, at tildelingsmodellerne bør tage udgangspunkt i elevantallet. Økonomifordelingen bør ske gennem en jævn fordeling af eleverne ud på skolerne, hvilket også vil give det bedste pædagogiske miljø for alle eleverne. Selve klassedannelsen bør være et anliggende for den enkelte skole, og ikke en parameter i forhold til økonomifordelingen. Derfor foretrækker LMU model 3.

  Administrationens bemærkninger

  Administrationen anbefaler tildelingsmodel 3 på baggrund af høringssvarene, og at denne bygger videre på kendte principper.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 9
  Tildelingsmodel på SFO-området - tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/3086

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2018 ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune”. Som et element i udviklingen af rammestyringen har administrationen udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området. Skoleudvalget besluttede den 13. september 2018 at sende tildelingsmodel i høring. Denne har nu været sendt i høring og behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler tildelingsmodellen over for ØU og KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 08-11-2018

  Et enigt udvalg anbefaler, at tildelingsmodellen udskydes, så det gælder fra 2020, og afventer, at den nye SFO-struktur falder på plads.

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleudvalget besluttede på deres møde den 13. september 2018 at sende tildelingsmodel på SFO-området i høring.

  Der er i alt kommet 6 høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opridses høringssvarene kort.

  Dragør Skole

  Skolebestyrelsen Dragør Skole

  Skolebestyrelsen har vanskeligt ved at gennemskue om tildelingsmodellen afviger væsentligt fra den hidtidige tildeling. Skolebestyrelsen fremhæver dog, at forudsætningerne for modellen er ændret i og med, at der ligger en beslutning om at ændre hele SFO-strukturen. Skolebestyrelsen finder det bekymrende, at de pædagogiske ledere på SFO"erne reduceres fra 9 til 3 ledere.

  Afslutningsvis foreslår skolebestyrelsen en ny eller revideret tildelingsmodel for SFO-området, når den nye struktur endeligt er på plads.

  LMU Dragør Skole

  Generelt har LMU vanskeligt ved at gennemskue om tildelingsmodellen afviger væsentligt fra den hidtidige tildeling. LMU fremhæver dog, at forudsætningerne for modellen er ændret i og med, at der ligger en beslutning om at ændre hele SFO-strukturen. LMU finder det vigtigt, at man i den nye struktur sikrer, at opgørelserne for SFO"ernes åbningstider på skoledage samt skolelukningsdage er korrekt, da opgørelsen vil ligge til grund for budgettildelingen. LMU finder det bekymrende, at de pædagogiske ledere på SFO"erne reduceres fra 9 til 3 ledere.

  St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen St. Magleby Skole

  Skolebestyrelsen kan ikke forholde sig til tildelingsmodel på SFO-området, da forudsætningerne for SFO-området har ændret sig fundamentalt med offentliggørelsen af budgetaftalen for 2019. Skolebestyrelsen forventer at modtage reviderede forslag til tildelingsmodel.

  LMU St. Magleby Skole

  LMU forventer at modtage reviderede forslag til tildelingsmodel på SFO-området, da forudsætningerne på SFO-området har ændret sig fundamentalt med offentliggørelsen af budgetaftalen for 2019. Derudover udviser LMU bekymring overfor lukning af Sølyst og Hovedgaden, da dette er en stor omvæltning for personale, forældre og børn og vil medføre en helt ny SFO kultur, som vil tage lang tid at indarbejde og kræve en stor indsats fra personale, børn og forældre.

  Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

  Skolebestyrelsen er positivt indstillet overfor tildelingsmodellen. Skolebestyrelsen påpeger dog, at tildelingsmodellen rammer SFO-området tilhørende St. Magleby Skole unødigt hårdt, på en måde, som de ikke finder rimeligt. Skolebestyrelsen efterspørger endvidere en belysning af beløb til basisdrift af institutionen. Derudover undrer skolebestyrelsen sig over, at udgifter til bygningsdrift ikke reguleres med udvikling af antal børn, hvorfor de ønsker dette belyst yderligere.

  LMU Nordstrandskolen

  LMU ønsker, at der udarbejdes en ny tildelingsmodel, hvor beregningerne tager højde for den nye SFO-struktur. Dette med baggrund i det vedtagne budgetforlig. 

  Administrationens bemærkninger

  Høringen omkring modellerne vedrører principperne for tildeling/fordeling af budget til de 3 SFO’er. Ændringen af SFO strukturen har ikke betydning for de overordnede principper. Den nye struktur medføre, at tildelingen for basisdrift pr. SFO enhed (550.000 kr.), skal justeres. Justeringen sikrer, at der ikke sker omfordeling mellem de 3 nye SFO’er.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tildelingsmodel for SFO-området har været sendt i høring hos skolebestyrelser og LMU på Dragør Skole, St. Magleby Skole og Nordstrandskolen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 8. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 10
  Frigivelse - handicapvenlige tiltag 2018
  Sagsid.: 18/4018

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2018, der er afsat i anlægsbudget 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2018 og, at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  A foreslår procedureforslag om udsættelse af sagen, til efter fornyet drøftelse i Handicaprådet:

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

  Liste T foreslår, at opgaverne i Hollænderhallen prioriteres nu og at resten af beløbet for 2018 overføres til 2019 til endelig prioritering i handicaprådet.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det urimeligt, at det er et politisk udvalg, der specificerer nøjagtig hvad de 100.000 kr. skal øremærkes til. Det er netop hvad handicaprådet er sat i verden for at prioritere – og handicaprådet er ikke enig i den prioritering, som flertallet har besluttet i aften.

  Anbefaling fra BEPU:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at opgaverne i Hollænderhallen prioriteres nu og at resten af beløbet for 2018 overføres til 2019 til endelig prioritering i handicaprådet.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T finder det urimeligt, at det er et politisk udvalg, der specificerer nøjagtig hvad de 100.000 kr. skal øremærkes til. Det er netop hvad handicaprådet er sat i verden for at prioritere – og handicaprådet er ikke enig i den prioritering, som flertallet har besluttet i aften.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 01-11-2018

  Procedureforslag fra Liste T:

  Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  5 (A+O)

  Undlod at stemme:

  3 (V)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-10-2018

  Forslag fra T:

  At udvalget frigiver 100.000 kr. til Handicaprådet, som Handicaprådet selv kan prioritere.

  For stemte:

  3 (T+C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  At der etableres dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At restbeløbet fra Handicappuljen i 2018 overføres til handicappuljen for 2019 med henblik på ændring af belægningerne på fortov.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A:

  At der opsættes cykelstativer ved Kongevejen, som beskrevet i sagen.

  For stemte:

  3 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2018 til etablering af handicapvenlige tiltag.

  Ved møde i Handicaprådet i Dragør Kommune den 22. august 2018 indstillede Handicaprådet, at afsætte penge til handicapvenlige tiltag i 2018 til et eller flere af følgende punkter:

  - Etablering af dørpumpe og markering ved handicaptoilettet i Hollænderhallen. Etablering heraf koster anslået ca. 25.000 kr. Hollænderhallen har ikke selv budget til at håndtere udgiften, hvorfor denne foreslås bekostet af anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018.

  - Ændring af belægningerne på det sydlige fortov på Kirkevej fra Dragørhjørnet (Bellano) til kirken og Wiedergården til taktile fliser. Etablering heraf koster anslået ca. 185.000 kr., hvilket i sig selv overstiger anlægspuljen.

  - Opsætning af cykelstativer ved Kongevejen, dels ved Dragørhjørnet, og dels ved gågadens udmunding mod havnen. Dette med ønske om at de af butikkerne løst opsatte cykelstativer på Kongevejen kan forlanges fjernet, da stativer/cykler ofte fylder ind i ganglinjen. Etablering af fx 10 cykelstativer på Kongevejen i regi af Vej- og Gartnerafdelingen koster anslået ca. 30.000 kr.

  Administrationen vil foreslå, at iværksætte etablering af dørpumpe og opsætning af faste cykelstativer langs Kongevejen for anslået 55.000 kr. De resterende 49.100 kr. kan enten anvendes til udførelse af en første etape af taktile fliser på Kirkevej eller alternativt afvente vedtagelse af budget 2019 med tanke på en samlet større etablering i 2019, hvis der findes midler til handicapvenlige tiltag i budget 2019.

  Det skal nævnes, at Handicaprådet har yderligere ønsker til anlæg. Eksempelvis ønsker Handicaprådet tiltag med henblik på bedre adgang til strand og badefaciliteter. Administrationen fremkommer med forslag hertil i separat sag på et senere tidspunkt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Det er Handicaprådet i Dragør Kommune, der ved seneste møde har foreslået de nævnte handicapvenlige tiltag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer som fremmer tilgængelighed for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 9. oktober 2018.

  Økonomiudvalget den 25. oktober 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 1. november 2018.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 11
  Beslutning om principper for konkurrence om kystbeskyttelsen
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 21. juni 2018 overordnede principper for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune - herunder at kystbeskyttelsesprojektet skal konkretiseres gennem en konkurrence.

  Denne sag opridser principperne for en kommende konkurrence. Udvalget skal efterfølgende godkende oplæg til konkurrenceprogram og endelig procesplan i første halvår 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  principperne for konkurrence om kystbeskyttelse tages til efterretning med henblik på at få udarbejdet et udkast til konkurrenceprogram.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at afsøge mulighed for fondsmidler til dækning af projekt- og/eller anlægsomkostninger.

  3.

  at

  der meddeles en anlægsbevilling på kr. 200.000 til fortsatte tekniske undersøgelser – herunder præcis modelberegning af digehøjder, opstart på konkurrenceprogram og at rådighedsbeløbet frigives per 1. januar 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ad 1-3

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der lægges op til en konkurrence, hvor der udvikles tre skitseforslag, som integrerer den tekniske, rekreative og æstetiske/visuelle værdi af kystbeskyttelsen. Skitseforslagene udvikles i løbende dialog med politikere og repræsentanter for grundejerforeningerne henblik på hensyntagen til lokal viden og idéer. 

  Når der er fundet en vinder, udarbejdes der et samlet dispositionsforslag. Kommunalbestyrelen godkender det endelige projekt til udførsel.

  Ved at godkende principper for en konkurrence kan administrationen udarbejde et oplæg til program for konkurrencen – herunder igangsætte forundersøgelser og planlægge involveringen af interessenter.

  Udvalget vil efterfølgende skulle godkende det endelige oplæg til konkurrenceprogram samt en endelig procesplan i første halvår 2019. Der er endnu ikke en endelig procesplan, men konkurrenceforløbet forventes afsluttet ultimo 2019/primo 2020.

  Principper for konkurrence om kystbeskyttelse

  Herunder gengives anbefalingerne til principper for konkurrencen i kort form. Principperne kan læses i fuld længde i bilaget ”Principper for konkurrence om kystbeskyttelse i Dragør”.

  1. Konkurrenceform: Konkurrencen tilrettelægges som en åben konkurrenceform (parallelkonkurrence/opdrag) fordi den giver god mulighed for dialog og inddragelse undervejs. Konkurrenceformen er egnet til projekter, hvor den endelige finansieringsmodel og tidsplan ikke er kendt på forhånd.

  2. Organisering: Der nedsættes et bedømmelsesudvalg og en eller flere, følgegruppe(r).

  Bedømmelsesudvalget har mandat til at udpege en vinder. Bedømmelsesudvalget har til opgave at vurdere, hvilket forslag som bedst opfylder konkurrenceprogrammets krav og intention. Beslutning om det endelige projekt til udførsel efter konkurrencen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der vil være politisk repræsentation fra hvert parti i bedømmelsesudvalget.

  Følgegruppen/erne vil bestå af repræsentanter for grundejerforeningerne på delstrækningerne langs kysten, idet grundejerne som udgangspunktet skal finansiere kystbeskyttelsen, og samtidig skal være med til at sikre lokal indpasning.

  3. Konkurrenceproces og borgerinddragelse: Tilrettelæggelsen af konkurrencen sker ud fra et princip om, at processen skal være transparent og fremmende for projektet gennem løbende information og med en konstruktiv dialog med grundejere og politikere om løsningsmulighederne. Inddragelsen vil primært ske gennem programudvikling og i samarbejdet med de udøvende teams.

  4. Resultat: Resultatet af konkurrencen er tre skitseforslag for de tekniske og arkitektoniske kystbeskyttelsesløsninger. Vinderen får mulighed for at udarbejde et samlet dispositionsforslag. Der vil primært blive arbejdet med den konkrete løsning for diget/anlægget langs kysten, men der vil også blive undersøgt perspektiver for, hvordan kommunen kan sikre sig en robust kystbeskyttelse i et længere perspektiv.   

  5. Økonomi: Konkurrencen forventes afholdt indenfor en ramme på 2 millioner med følgende overslag: rådgiver – honorar (500.000 kr.), Fagdommere (100.000 kr.), Honorar til tre deltagende teams (900.000 kr.), teknisk og juridisk rådgivning til konkurrencen (250.000 kr.), dispositionsforslag (250.000 kr.).

  Sammenhæng med de øvrige faser

  I bilag kan findes en oversigt over det samlede forløb for kystbeskyttelsesprojektet i 4 faser, hvor konkurrencen udgør fase 2.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

  Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 3.300.000 kr. i 2019 i budgettet til kystbeskyttelse. 2 millioner af disse er disponeret til konkurrence.

  I alt er der frigivet 800.000 kr. i august 2018. I denne sag søges om yderligere frigivelse af 200.000 kr. De frigivende midler anvendes til opstart af konkurrence og til forundersøgelser.

  Administrationen vil derudover iværksætte en fondsscreening med henblik på at afsøge muligheder for medfinansiering af projektomkostninger og/eller anlægsomkostninger. Gennem tidlig fondsdialog tilrettelægges en plan for ansøgning og involvering af fonde i udviklingsprocessen. Her forventer administrationen bl.a. at søge pulje afsat i samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania.

  De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil indgå i den samlede finansiering af diget. Dette forudsætter dog at digeprojektet gennemføres.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der har været afholdt en forhøring og offentlig debat om de overordnede spørgsmål om de kommende diger i januar og februar 2018. Resultatet af borgerinddragelsen er tilgængelig i databasen:

  https://www.dragoer.dk/debatdiger

  Strategi for borgerinddragelse i konkurrencefasen fremgår af sagen, og vil være del af den endelige procesplan.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.november 2018.

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 12
  Borgermøde om kystbeskyttelse
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede 21.juni 2018 overordnede principper for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune - herunder at forvaltningen skal indkalde til halvårlige borgermøder om kystbeskyttelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at det første af de halvårlige borgermøder, erstattes af en skriftlig orientering på kommunens hjemmeside og i lokalpressen, samt at den første borgerdialog afvikles før sommeren 2019 som optakt til borgerinddragelsen i konkurrence om kystbeskyttelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Liste T fremsætter ændringsforslag – med baggrund i demokratiudvalgets erfaringer indtil videre – at der først i det nye år gennemføres et borgermøde, der informerer om proces for kystbeskyttelse og sekundært om proces for udvikling af havnen – herunder det vestlige byggefelt:

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Anbefales over for KB.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Begrundelsen for forslag om at udskyde første borgermøde er, at den aktuelle sag om ”Principbeslutning om konkurrence for kystbeskyttelse” ikke vurderes at have indhold, som er borgerrettet, idet sagen primært handler om proces og organisering. Derfor foreslår administrationen i stedet at orientere skriftligt på kommunens hjemmeside og i lokalpressen om sagen. Første borgerdialog foreslås afholdt som optakt til kommende konkurrence, når der foreligger et program for konkurrence og en nærmere plan for borgerinvolvering.

  Sagen behandles i forlængelse af sag om ” Principbeslutning om konkurrence for kystbeskyttelse” i By-, Erhvervs- og Planudvalget 6. november 2018.

  LOVE/REGLER:

  Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse med senere ændringer). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

  Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Læs sag om ” Principbeslutning om konkurrence for kystbeskyttelse” behandlet i By-, Erhvervs- og Planudvalget 6. november 2018.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 13
  Forslag til temaer og proces for planstrategi og kommuneplan
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Senest i 2021 skal kommunalbestyrelsen vedtage en revideret kommuneplan. Dette sker hvert 4. år jf. planloven. En kommuneplan er en samlet plan for kommunens samlede arealanvendelse baseret på kommunalbestyrelsens mål og forventninger indenfor en 12 årig periode.

  Forud for kommuneplanen skal der udarbejdes en planstrategi jf. planloven. Planstrategien har primært fokus på den overordnede strategi for kommunens fysiske udvikling og på det videre arbejde med kommuneplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde oplæg til endelig beslutning i januar.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Taget til efterretning.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Punktet blev drøftet og godkendt.

  Udvalget oversender sagen til kommunalbestyrelsen til orientering.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 12. juni 2018 blev forventninger og ønsker til indhold og proces for planstrategi og vision drøftet i Økonomiudvalget. Her gik drøftelserne blandt på at fastholde visionen fra forrige planperiode og arbejde videre med den. Derudover ønskede flere at Unesco-udpegningen skal indgå i kommende planstrategi. Endelig var der ønske om temaarrangement i forbindelse med planstrategi. Administrationen har indarbejdet disse ønsker i oplæg til proces.

  Overordnet proces – strategi og konkrete rammer forbindes i

  højere grad

  Administrationen foreslår en proces, hvor sammenhængen mellem planstrategien og kommuneplanens rammer for fysisk planlægning synliggøres i højere grad. Administrationen foreslår at gøre dette ved at afvikle et tættere tidsmæssigt forløb mellem de to planer, at lade 4 tværgående temaer for udviklingen forbinde planerne og ved at lade borgere og politikere komme tættere på udarbejdelsen af begge planer indenfor de 4 temaer.Se tegning over processen i bilag.

  Forslag til 4 strategiske temaer

  Der lægges op til at planstrategien beskriver følgende 4 strategiske temaer, hvor man vil drøfte potentialer for udviklingen:

  • Den nære boligkvalitet
  • Nye øjne på kulturarven
  • Den robuste kystkommune
  • Dragør i verden

  Derudover vil visionen ”Fremtid med forankring” vedtaget i november 2016 sætte rammen i planstrategien, men kan samtidig også være genstand for debat. Læs vision i bilag.

  Udvikling af kommunens arealer, faciliteter og strategiske indsatser kræver en løbende afvejning af interesser af lokalpolitikerne. Og der vil altid være udfordringer og dilemmaer heri, men også store potentialer. I høringen af planstrategien vil der være fokus på de forskellige strategiske retninger indenfor hvert af de 4 temaer. Jf. oplæg til temabeskrivelser i bilag.

  De 4 strategiske temaer vil i forskellig grad skulle udmøntes til konkrete rammer og retningslinjer for lokalplanplanlægning i den efterfølgende proces med udarbejdelse af kommuneplanen. Administrationen vil fremlægge en nærmere proces for udarbejdelse af kommuneplanen i første halvår 2019 – herunder forslag til inddragelse af borgere.

  Revision af kommuneplanen

  I forbindelse med vedtagelsen af planstrategien skal det jf. planloven besluttes om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige områder i kommunen.. Denne beslutning vil blive lagt op i forbindelse med drøftelse og godkendelse af forslag til planstrategi i første halvår 2019

  Det vil dog være en konsekvens af vedtagelse af forslag til 4 strategiske temaer og den overordnede proces, at der vil ske en fuld revision af alle afsnit som berøres af de 4 temaer i kommuneplanen.

  Derudover forventer administrationen at indstille, at alle øvrige afsnit i kommuneplanen ajourføres og at kommuneplanen samles i et dokument. Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009.

  Opgaven for de politiske udvalg

  Opgaven med udarbejdelse af Planstrategi og Kommuneplan ligger hos By, Erhvervs- og Planudvalget. Udvalget bærer forslag videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  By, Erhvervs- og Planudvalgets engagement i sagen vil som udgangspunkt være:

  · Nov.2018 - Behandling af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan

  · Nov.2018 - Opstartsarrangement med Kommunalbestyrelsen

  ”Kvalitet i byrum på havn og i by” - workshop med Gehl arkitekter.

  Administrationen og Gehl arkitekter vil gennem en case om ”Kvalitet i byrum på havn og i by” give et eksempel på hverdagens udfordringer med at binde udvikling af konkrete arealer og byrum op på visioner og strategisk tænkning.

  · Januar 2019 - Vedtagelse af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan

  Første halvår 2019:

  · Vedtagelse af forslag til planstrategi og nærmere proces for kommuneplan

  · Høring og debat af planstrategi igangsættes

  · Evt. temadrøftelse – herunder drøftelse af politisk deltagelse i de fremadrettede borgerrettede arrangementer

  Andet halvår 2019:

  · Behandling af høring og debat

  · Vedtagelse af Planstrategi

  · Igangsættelse af aktiviteter for Kommuneplan

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planstrategien vil blive udsendt til debat/høring som beskrevet i sagsfremstillingen i mindst 8 uger jf. planloven, når By-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget et forslag.

  Administrationen forventer at anbefale flere borgerrettede arrangementer eller tiltag udover den lovpligtige høring i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. En nærmere proces vil blive præsenteret i første halvår 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen og planstrategi skal være forenelig med kommunens politikker, strategier og handleplaner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6.november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 14
  Opfølgning på udvikling af det vestlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Der gives en status på den videre udvikling af det vestlige byggefelt på havnen og lægges op til beslutning om videre forløb.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der for den nordøstlige del af byggefeltet udarbejdes tegninger af et nyt havnekontor med tilhørende faciliteter med udgangspunkt i et pladsbehov på ca. 510 kvm., samt at der udarbejdes en tidsplan, der sætter en ramme for opførelsen af et nyt havnekontor, herunder en midlertidig genhusning mens byggeriet står på.

  2.

  at

  der for det nordvestlige felts vedkommende tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  3.

  at

  der for den sydøstlige del af feltet indgås en lejeaftale, såfremt der kan findes et lejeniveau, der vil gøre en flytning realistisk for den virksomhed, som administrationen er i dialog med.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Ad 1:

  C fremsætter underændringsforslag til AOVs ændringsforslag: AOVs ændringsforslag godkendes med tilføjelse af, at henvendelsen til Realdania indeholder fokus og opfordring om, hvordan der kan etableres et kulturhus på havnen.

  For stemte:

  6 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  AOV fremsætter ændringsforslag: At vi, inden bebyggelse af det vestlige byggefelt, retter henvendelse til Realdania med ønsket om et fremtidigt samarbejde, med henblik på den videre udbygning og udvikling af Dragør Havn set i lyset af, at vi er optaget på tentativ listen for UNESCO Verdenskulturarv.

  For stemte:

  11 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  C+T fremsætter tillægsforslag: C og T foreslår, at forslaget vedrørende samarbejde med Realdania udvides til udover det vestlige byggefelt at omfatte relevante byrum på havnen

  For stemte:

  6 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C: C gruppen beklager at AOV udtaler de ønsker at vi skal stå sammen som kommunalbestyrelse, men reelt ikke ønsker at udføre det. C’s forslag, som kunne være hele KBs forslag, var et forsøg på at få samlet KB om det vi alle har lovet i valgkampen.

  Ad 2:

  Beslutning fra BEPU:

  Sagen oversendes til BFKU for behandling, dog således at sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Ad 3:

  Beslutning fra BEPU:

  Indstillingen følges og lejeaftale forelægges ØU.

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C:

  C gruppen foreslår at;

  ad 1 udsættes til udvalget har modtaget en status på udmøntningen af den tidligere afsatte 10 mio. kr. pulje til havnens udvikling og en endelig tidsplan for udmøntningen af det vedtagne budget, hvor AOV har afsat midler til havnekontor.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 1

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt, med tilføjelse af at tegninger og procesplan godkendes politisk.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra A:

  Sagen oversendes til BFKU for behandling, dog således at sagens behandling vedr. planmæssige forhold sker i BEPU.

  Godkendt.

  Ad 3

  Ændringsforslag fra A

  Indstillingen følges og lejeaftale forelægges ØU.

  Godkendt.

  Bemærkning:

  Udvalget er positivt indstillet på at røgeriets udeservering udvides i byggefeltet.

  Kenneth Gøtterup (C) begærede sagen i KB jf styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2018 blev følgende vedtaget vedrørende det vestlige byggefelt på havnen:

  1. At der for den nordøstlige del af feltet (byggefelt III) fremlægges et forslag til politisk behandling i 2. kvartal 2018 til havnerelaterede aktiviteter, som f.eks. værksteder og havnekontor.
  1. At der for det nordvestlige område (værftsgrunden) dels igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, som f.eks. kulturelle aktiviteter, streetfood-faciliteter, maritime værksteder mm., dels sættes en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værfts-grunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018, og at der herefter iværksættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, mødested mm. Denne proces iværksættes som en åben invitation til de forskellige interessenter.
  1. At der for det sydøstlige hjørne (byggefelt II) foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

  Der foreligger nu resultater af administrationens forarbejde.

  Ad 1. nordøstlig del

  For hvad angår den nordøstlige del (byggefelt III), så har administration og havnekontor i fællesskab gennemgået behov for faciliteter og kvadratmetre vedrørende havnens drift. Området foreslås at rumme tre overordnede aktiviteter, nemlig havnekontor, værksteder og indendørs lagerrum samt udendørs faciliteter. Disse aktiviteter ventes at kunne rummes på ca. 510 kvm, og tager højde for praktisk daglig brug, arbejdsmiljøregler og basale behov.

  Den bebyggelige del af området rummer i udgangspunktet 524 kvm. Hertil kommer ca. 295 kvm, der ikke må bebygges af hensyn til brandsikkerhed. Nogle af disse kan muligvis udnyttes til udendørs faciliteter, således at der kan frigives plads til masteskur o.l. 

  Om der kan bygges yderligere i de 295 kvm vil afhænge fuldstændig af en konkret vurdering af brandsikkerhed.

  Havnekontoret råder i dag over ca. 500 m2, heraf godt 300 m2 som bebygget areal.

  Ad 2, værftsgrunden

  På den nordvestlige del af feltet (værftsgrunden) har processen afventet den tidligere lejers byggeplaner. Kontrakten på grunden er i Økonomiudvalget den 25. oktober 2018 forlænget til og med november 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf.

  Biografforeningen har med udgangspunkt i denne beslutning haft en dialog med Lokale- og Anlægsfonden, og det bør afklares, om der skal arbejdes videre af dette spor, eller om den tidligere beslutning om at arbejde med midlertidige aktiviteter og en inddragelsesproces skal følges.

  Administrationen bemærker, at en biograffunktion alene formentlig ikke vil være i tråd med lokalplanen, idet det forudsættes, at facaden skal have publikumsrettede faciliteter.

  Dragør Røgeri har desuden efterspurgt en udvidelse af den eksisterende terrasse på 3-4 meter ind i byggefeltet, samt en udvidelse ud mod kajen. Sidstnævnte vil ikke være i overensstemmelse med lokalplanen.

  Ad 3, sydøstligt felt

  Med hensyn til det sydøstlige hjørne (byggefelt II) har administrationen haft en dialog med grejbutikken Bue-Net, der ikke på forhånd er afvisende over for at flytte sine aktiviteter til Dragør Havn.

  Bue-Net gør dog opmærksom på, at en eventuel flytning vil være helt afhængig af den husleje, der skal betales, og at der ønskes sikkerhed omkring byggegodkendelse af et evt. projekt. Bue-Net estimerer at have et pladsbehov på ca. 1200 kvm., heraf er en aflåselig gård bag butik og lager essentiel. Selve den bebyggelige del af feltet er på 1289 kvm, hertil kommer brandbælte på 139 kvm, som igen muligvis kan bruges til udendørs aktiviteter. Administrationen iværksætter en valuarvurdering af grunden for at afklare, om der kan opnås enighed om huslejeniveau, og dermed om en flytning er realistisk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 15
  Parkering på private fællesveje A.P. Møllers Allé
  Sagsid.: 17/4110

  RESUMÉ:

  Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé, ønsker etableret standsnings- og parkeringsforbud på de private fællesveje i foreningens område. Administrationen forudser, at det vil medføre flytning af parkerede biler fra erhvervsområdet til to af Kommunens overordnede trafikveje Ndr Dragørvej og A.P. Møllers Allé.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Dragør Kommune meddeler afslag på Grundejerforeningen A.P. Møllers Allés ansøgning om etablering af standsnings- og parkeringsforbud på de to private fællesveje A.P. Møllers Allé.

  2.

  at

  Dragør Kommune foreslår Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé at ansøge om etablering af 2 timers parkeringsrestriktion på de to veje.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  A genfremsætter ændringsforslag fra BEPU: Der indføres parkeringsforbud, men ikke standsningsforbud på A.P. Møllers Allé.

  For stemte:

  5 (A+O)

  Imod stemte:

  9 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  A fremsætter ændringsforslag 2: At der indføres et parkeringsforbud, men ikke et standsningsforbud i den ene vognbane.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  6 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 06-11-2018

  Ad 1

  Ændringsforslag fra A:

  Der indføres parkeringsforbud, men ikke standsningsforbud på A.P. Møllers Allé. 

  For stemte:

  1 (A)

  Imod stemte:

  4 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1

  For stemte:

  4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Godkendt at der meldes afslag.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Grundejerforeningen A.P. Møllers Allé har ansøgt om etablering af standsnings- og parkeringsforbud på de private fællesveje i foreningens område A.P. Møllers Allé.

  Administrationen forudser, at det vil medføre flytning af parkerede biler fra erhvervsområdet til to af kommunens overordnede trafikveje, Ndr. Dragørvej og A.P. Møllers Allé, hvilket ikke er hensigtsmæssigt på grund af trafiksikkerhed og fremkommelighed.

  Grundejerforeningen oplyser, at deres ansøgning skyldes mange parkerede biler og lastbiler til gene for den gennemkørende bil- og bustrafik specielt sidst på eftermiddagen/først på aftenen. Endvidere angiver foreningen unødvendigt slid på vejen samt langtidsparkering af lastbiler og trailere. Ansøgningen vedlægges som bilag 1.

  Det er administrationens vurdering, at et erhvervsområde som A.P. Møllers Allé skal have en sådan robusthed, at der indenfor området kan rummes den nødvendige parkering, så denne ikke flyttes ud på kommunens overordnede trafikveje. Med robusthed menes, at man i et erhvervsområde netop skal kunne håndtere parkering på vejareal af såvel personbiler som lastbiler. Endvidere er området hverken skolevej eller boligvej. Administrationen har foreslået grundejerforeningen at ansøge om at indføre 2 timers parkeringsrestriktion på de to veje. Herved undgås længere tids parkering med lastbiler etc. Derimod vil personbiler til fx fitnesscentret i spidsbelastningsperioder fortsat kunne parkere lovligt på de to lokalveje i området.

  Hertil oplyser grundejerforeningen, at de ikke tror, at deres ansøgte skiltning vil medføre flytning af trafik til trafikvejene. De mener, at der er tale om bekvemmelighedsparkering, hvor man smider bilen, så der kan spares skridt. Endvidere henviser de til gener for busdriften med kaotiske situationer samt grundejeres manglende opfyldelse af krav i lokalplan om 1 parkeringsplads pr. 50 m2.

  Administrationen og Movia har ikke haft meldinger om gener for busdriften. Movias operatør oplyser, at der har været og stadig til tider er problemer. Det har ikke bevirket behov for omlægning af busdrift men ind i mellem kraftige manøvrer fx for at kunne komme rundt i krydsene. Operatørens indtryk er, at det primært er personbiler til sportsarrangementer og fitnesscentret sent eftermiddag og i weekender, der er årsag til gener. Der er ikke noget klart mønster for hvornår, der er gener.

  LOVE/REGLER:

  Skiltning med standsnings- og parkeringsforbud er omfattet af henholdsvis Vejloven/privatvejsloven og Færdselsloven, hvor henholdsvis Dragør Kommune er vejmyndighed og politiet færdselsmyndighed.

  Dragør Kommune har forespurgt politiet, som har tilkendegivet, at en 2 timers parkeringsrestriktion kunne være en god løsning. Politiet vil følge Dragør Kommunes beslutning i sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har orienteret grundejerforeningen A.P. Møllers Allé om sin vurdering af konsekvenserne ved etablering af de ønskede skiltning og har foreslået foreningen at ansøge om at indføre fx 2 timers parkeringsrestriktion på de private fællesveje. Derved undgås langtidsparkering af fx lastbiler, hvorimod gæster til en af foreningens egne grundejere Fitnesscentret fortsat kan nå deres ærinde indenfor den fastsatte tidsgrænse.

  Grundejerforeningens bestyrelse kan til dels forstå administrationens vurdering men tror ikke, at det vil ske.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Flytning af parkering fra de private fællesveje på A.P. Møllers Allé til kommunens overordnede veje vil ikke understøtte kommunens trafikpolitik om prioritering af optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 16
  Revision af Folkeoplysningspolitikken
  Sagsid.: 18/2360

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes nuværende Folkeoplysningspolitik er forældet. Derfor har Folkeoplysningsudvalget, i samarbejde med administrationen, udarbejdet et udkast til revision af Folkeoplysningspolitikken, som præsenteres for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler udkastet til en revideret Folkeoplysningspolitik overfor Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2018

  Forslag til ændring af formulering fra Liste T:

  Voksenundervisningen er en vigtig del af den enkelte borgers mulighed for livslang læring og skal understøtte demokratiforståelse, aktivt medborgerskab, deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder, der giver lyst til at tage ansvar for eget liv og engagere sig i samfundslivet.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommunes nuværende Folkeoplysningspolitik gælder til og med 2016 og er dermed forældet. Folkeoplysningsloven byder (§34) at Folkeoplysningspolitikken revideres, når Kommunalbestyrelsen finder behov herfor. Folkeoplysningsudvalget har derfor, i samarbejde med administrationen, udarbejdet et udkast til en revision af politikken og anbefaler dette overfor Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Hvad er ændret i Folkeoplysningspolitikken:

  Revisionen af Folkeoplysningspolitikken består hovedsageligt af en grundig gennemskrivning, således af Folkeoplysningspolitikken i sprog og layout fremstår nutidig og ligner kommunens Kultur- og Fritidspolitik.

  Der er lavet meget få tilføjelser. I afsnittet om Visionen er der tilføjet, at: Dragør Kommune vil ”anerkende det store frivillige foreningsarbejde”.  Punktet er tilføjet, da det ligger i god tråd med kommunens politik for aktivt medborgerskab og Kultur- og Fritidspolitikken.

  Derudover er der indsat henvisninger (links, som bliver aktive, når du læser politikken elektronisk) til diverse retningslinjer for området, så politikken bliver mere operationalisérbar for institutioner og foreninger.

  Den største ændring i Folkeoplysningspolitikken er afsnittet omkring Udviklingspuljen. Udviklingspuljen har de senere år ikke modtaget ansøgninger fra foreningerne. Reglerne for at søge udviklingspuljen er derfor ændret og gjort mere specifikke, således at flere foreninger har mulighed for at søge puljen.

  Vedlagt er den nuværende Folkeoplysningspolitik samt det reviderede udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Folkeoplysningslovens § 34:

  Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

  1. Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  2. Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.

  3. Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. § 6 stk. 1, nr. 3.

  4. Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. § 8a nr. 3, og § 19, stk. 3.

  5. Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.

  6. Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. § 35, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kultur- og Fritidspolitik

  Politik for aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november.

  Bilag

 • 17
  Vedtægter for Dragørs Aktivitetshus
  Sagsid.: 18/4432

  RESUMÉ:

  Brugerrådet for Dragørs Aktivitetshus har foretaget enkelte ændringer i vedtægterne for aktivitetshuset. De opdaterede vedtægter forelægges nu til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender vedtægter for Dragørs Aktivitetshus (bilag).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 05-11-2018

  Ændringsforslag fra C:

  C-gruppen forslår at sætningen “dog kun en fra hver hustand” i § 5 udgår.

  Administrationens indstilling med C’s ændringsforslag anbefales over for KB.

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Brugerrådet for Dragørs Aktivitetshus godkendte den 11. oktober 2018 enkelte ændringer i vedtægterne for aktivitetshuset.

  De opdaterede vedtægter forelægges derfor til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

  Vedtægterne for Dragørs Aktivitetshus er blevet opdateret sprogligt og strukturmæssigt.

  På indholdsdelen er der foretaget følgende ændringer:

  · Under § 4 er målgruppen for Dragørs Aktivitetshus blevet præciseret til at omfatte +63-årige borgere samt førtidspensionister med fast bopæl i Dragør Kommune.

  · Tidligere var målgruppen beskrevet som førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister. Brugerrådet har valgt at præcisere, at aktivitetshuset målgruppe er +63-årige borgere, da det svarer til efterlønsalderen og til førtidspensionister.

  · Under § 5 er det blevet præciseret, at valgbare til Brugerrådet er aktive brugere fra målgruppen, med interesse for huset, dog kun en fra hver husstand.

  · Tidligere stod der angivet, at valgbare til Brugerrådet skulle være borgere fra målgruppen.

  · Under § 6 om Brugerrådet er der tilføjet et nyt punkt om, at der ikke påhviler medlemmer af Brugerrådet nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Dragørs Aktivitetshus.

  Vedtægterne for Dragørs Aktivitetshus er senest godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. april 2014 (bilag). 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 18
  Strandparken afd. 1 - godkendelse af låneomlægning m.v.
  Sagsid.: 18/4709

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ønsker at omlægge to ældre lån.

  Låneomlægningen og tinglysningen af nye pantebreve skal godkendes af kommunen som økonomisk tilsyn med boligselskabet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den ansøgte låneomlægning og tinglysningen af nye pantebreve godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af nye pantebreve i forbindelse med omlægningen af to ældre lån.

  Ansøgningen for afd. 1 vedrører omlægningen af ét lån på 3.600.000 Kr. til et lån på 2.790.000 Kr. med samme restløbetid på 9 år og 6 måneder og til en lavere ydelse.

  Det andet lån er på 1.522.000 Kr. og ønskes omlagt til et lån på 1.206.000 Kr. med samme restløbetid på 14 år og 3 måneder og til en lavere ydelse.

  Det lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommen, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingen, anbefaler administrationen at låneomlægningen og tinglysningen af de nye pantebreve godkendes.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægninger i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018

  Bilag

 • 19
  Status og implementeringsplan for persondataforordningen (GDPR)
  Sagsid.: 18/4602

  RESUMÉ:

  Den nye persondataforordning trådte i kræft 25. maj 2018 og stiller nye krav til håndteringen og dokumentationen af persondataoplysninger i alle landets kommuner, herunder også Dragør kommune. Derfor har Dragør kommune arbejdet med at kunne leve op til de nye bestemmelser.

  Dette notat opridser status for disse bestræbelser og fremlægger et forslag til principper for prioritering af opgaven til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ØU tager orienteringen til efterretning,

  2. at ØU tager til efterretningen, at implementeringsplanen med de nuværende ressourcer må forventes at tage 1-2 år længere end forudsat af kommunens DPO,

  3. at ØU godkender principper for prioriteringer i implementeringen af GDPR.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Ad 1-3 under ét:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste: T har følgende protokol til administrationens indstilling og flertallets beslutning:

  · Liste T ønsker ikke at tage orienteringen til efterretning, da Dragør Kommune ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til, at Dragør Kommune ikke overholder Databeskyttelsesforordningen

  · Liste T finder det uacceptabelt, at det politiske flertal vil acceptere en tidshorisont for lovoverholdelse, der ligger mere end 3 år ud i fremtiden

  · Liste T kan ikke godkende nogle principper, der baserer sig på, at Dragør Kommune følger en plan, der først sikrer lovoverholdelse langt ud i fremtiden

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  Ad 1

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har 16. maj 2018 i ØU og på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 tidligere orienteret om persondataforordningen. I maj blev der blandt andet redegjort for en række at de forestående opgaver, og i august redegjorde kommunes dataprotection officer (DPO) for status i Dragør kommunes implementering. På begge møder blev det understreget, at efterlevelse af persondataforordningen er en meget stor, til dels ny og meget krævende opgave, som tillægges vores driftsopgaver – og således ikke løftes ved gennemførsel af ét enkelt projekt, men derimod kræver et struktureret compliance program.

  Overordnet implementeringsplan

  Dragør kommune har ansat to DPO’er i samarbejde med de øvrige kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening). DPO’erne blev ansat ultimo maj 2018 og har efterfølgende udarbejdet en fælles overordnet DSD implementeringsplan. Planen indeholder 10 indsatsområder, som skal gentages i fire halvårlige forløb frem mod år 2020, hvor det nuværende KL sikkerhedsprogram afsluttes. Forløbene skal være med til løbende at øge modenheden i kommunerne.

  Implementeringen af GDPR kan sammenfattes i 10 indsatsområder, som er gengivet nedenfor. Indsatsområderne er udledt af forordningen og understøtter KL’s anbefalinger til kommunernes håndtering af GDPR.

  · Lovlighed af behandlinger

  · Fortegnelser af behandlinger

  · Oplysningspligt

  · Databehandler

  · Risikovurdering

  · Sikkerhed, T&O

  · Awareness

  · Sikkerhedshændelser

  · Sikkerhedspolitikker

  · Faglige retningslinjer

  Arbejdet vil således både kræve konkret udvikling og dokumentation af fx behandlingsaktiviteter, konsekvensvurderinger mv., men det også omfatte en ikke uvæsentlig indsats i forhold til organisatorisk implementering eller forandringsledelse, da den strukturerede tilgang til informationssikkerhed stiller nye krav til kompetencer og interne processer i hele organisationen.

  Der er derfor tale om en modenhedsrejse, som vil tage flere år. EU-kommissionen har derfor også tilladt en implementeringsperiode på 2 år til at få GDPR på plads, idet loven blev vedtaget i april 2016 med gyldighed 25. maj 2018.

  Status er, at Dragør kommune har arbejdet med behandlings fortegnelser, de registreredes rettigheder, men også databehandler forhold udover ansættelsen af en DPO. For at nå et tilfredsstillende GDPR compliance modenhed ligger der dog en stor arbejdsbyrde forud.

  DPO’erne har, som nævnt, fastlagt en fælles DSD-implementeringsplan, som der lægges op til at medlemskommunerne følger. Der er store faglige og ressourcemæssige fordele ved, at Dragør kommune følger den fælles overordnede DSD-implementeringsplan, fordi Dragør kommune hverken har kompetencer eller ressourcer til at gennemføre en selvstændig implementering af GDPR.

  Ressourcer

  Forudsætningerne for den fælles overordnede DSD-implementeringsplan er naturligvis, at hver enkelt kommune har de nødvendige ressourcer og prioriterer opgaven. Der er taget en forudsætning om, at der afsættes ét fuldt årsværk i hver kommune centralt samt, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i alle fagcentre. Ved årsskiftet vil allokeringen til opgaven i Dragør kommune være ½ årsværk centralt og ingen ekstra ressourcer i fagcentrene. Dragør kommune har således i udgangspunkt for få ressourcer til opgaven.

  Dragør kommune kan derfor ikke realistisk løfte både bredden og dybden af GDPR opgaven med den bemanding, der er fra 2019. Et realistisk scenarie er, at Dragør kommune vil være 1-2 år længere om at gennemføre DSD planen end forudsat af kommunens DPO. DPO’ernes implementeringsplan udløber ultimo 2020, hvorfor Dragør kommune forventeligt er på niveau 2021-2022.

  Såfremt KB vurderer, at dette ikke er ønskeligt og derimod ønsker, at Dragør kommune kan følge DSD planen, kan den beslutte, at opprioritere arbejdet med GDPR med ansættelse af en fuldtidsmedarbejder til informationssikkerhedsarbejdet. Da budget 2019 indeholder en besparelse på én million kroner på digitalisering foruden rammebesparelser mv., så kan opprioritering af GDPR-arbejdet ikke umiddelbart finansieres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

  Principper

  Dragør kommunes informationssikkerhedskoordinator indgår i konkret samarbejde med kommunens DPO og i netværk med DSD kommunerne for mest effektivt at komme hurtigt i mål med de forskellige leverancer.

  Administrationen foreslår følgende principper for prioritering af opgaverne;

  · Datatilsynets udmeldinger om tilsyn (omfatter bl.a. sundhedsområdet, ansættelse af DPO og tilsyn med leverandørerne), således at Dragør kommune minimerer risikoen for at få påtale fra Datatilsynet

  · Dragør kommune følger DSD-implementeringsplanen og DPO’erne prioritering af 10 indsatsområder, således at Dragør kommune får størst mulig gevinst af samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, bl.a. via fælles skabeloner og metodevalg

  · Områder med flest og mest følsomme data håndteres først (fx sundhed og omsorg), jf. grundlæggende princip om risikotilgang til arbejdet med informationssikkerhed

  Den konkrete prioritering af opgaverne foretages af administrationen under hensynstagen til den interne ressourceallokering. ØU orienteres, når relevante oplysninger foreligger om fremdriften i arbejdet med GDPR.

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

  Bilag

 • 20
  Forslag fra C og T - Drøftelse af byudviklingen
  Sagsid.: 18/4936

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  C+T fremsætter ændringsforslag: C og T foreslår, at forvaltningen udarbejder en prioriteret liste over byplansvedtægter og lokalplaner, som ud fra erfaringerne i byggesagsbehandlingen specielt har brug for revision. Borgere og grundejerforeninger inddrages i processen.

  For stemte:

  6 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har på vegne af C og T i mail af 11. november 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C og T foreslår, at kommunalbestyrelsen i forlængelse af sagen om § 14 forbuddet påbegynder en snarlig drøftelse af byudviklingen i de forskellige bykvarterer.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 21
  Forslag fra C - Kommunalbestyrelsesmedlemmers lige adgang til oplysninger
  Sagsid.: 18/4750

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Ad 1 og 2 under ét:

  For stemte:

  6 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  C+T fremsætter tillægsforslag: C og T foreslår, at det indskærpes overfor borgmesteren, at journalisering skal ske i henhold til offentlighedslovens paragraf 15:

  For stemte:

  6 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  AOV fremsætter ændringsforslag: AOV foreslår at borgmesteren orienterer KB efter gældende regler:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (T)

  Godkendt.

  Charley Kaye (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2018

  C og T foreslår at Økonomiudvalget:

  1) udarbejder principper for borgmesterens videregivelse af oplysninger til partierne, der endnu ikke er udsendt af forvaltningen

  2) indtil disse principper er udarbejdet - orienterer borgmesteren alle partier, hvis han videresender oplysninger om konkrete sager til enkelte partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 4. november 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C. gr ønsker at Økonomiudvalget drøfter, hvordan oplysninger i verserende sager sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer, med et særligt fokus på, at et bærende princip i det demokratiske arbejde er, at alle Kommunalbestyrelsesmedlemmer har lige adgang til oplysninger, hvis de skal indgå i en politisk proces.

  Motivation:

  Den 26. oktober udmeldte flere politikere fra AOV på Facebook, at man nu ville arbejde videre med en placering af White Water Park i Kongelunden på det gamle asylcenter, idet staten nu ønsker at sælge grunden til Dragør kommune. Denne oplysning er mindretallet på daværende tidspunkt ikke informeret om.

  Den 26. oktober 2018 har Udlændingestyrelsen orienteret Dragør kommune om, at sagen om salg af grunden er færdigbehandlet hos dem og de forventer at fremsende et salgstilbud til Dragør kommune inden for få uger.

  Først den 1. november 2018 modtager den samlede kommunalbestyrelse et notat om henvendelsen fra staten og hvad der er drøftet.

  Det er helt naturligt at Borgmesteren altid orienteres som den første, at borgmesteren i perioder ligger inde med mere viden om aktuelle sager end andre partier, men det er ikke særligt hensigtsmæssigt, at en samlet flertalsgruppe offentliggør på sociale medier, at de overvejer at købe en grund, uden at hele kommunalbestyrelsen har modtaget samme relevante information, som først er udsendt til alle den 1. november 2018.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018.

 • 22
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-11-2018

  Lars Tøger spørger om borgmesterens journaliseringspligt i CWWP. Borgmesteren svarer.

  Kristine Bak spørger til punkt 9, om der fastholdes pædagogressourcer ved reduktion af ledere i SFO’erne? Lisbeth Dam svarer på vegne af borgmesteren. 

  Kristine Bak spørger til punkt 19, om, hvis KB får en bøde for ikke at overholde lovgivningen, hvem som skal betale bøden? Borgmesteren svarer.