Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. december 2018 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Carsten Rasmussen spørger, om borgmesteren agter at svare på tidligere fremsatte spørgsmål om CWWP? Borgmesteren svarer.

  Bent Larsen spørger, om referaterne fra ØU kan gøres bedre? Borgmesteren svarer.

  Bent Larsen spørger, om der kan flyttes 100.000kr. fra CWWP til lokalarkivet? Borgmesteren svarer.

  Bent Larsen spørger, om kommunen ville tage imod, hvis borgerne indsamlede 100.000kr. til lokalarkivet? Borgmesteren svarer.  

  Bent Larsen spørger, hvorfor renovationsudgifterne stiger med 13%? Morten Drejer (O) (repræsentant fra KB i ARC) svarer.

  Allan Karlsson spørger, hvorfra borgmesteren har information om diskussioner siden 1974 om en å i forbindelse med Hollænderparken? Borgmesteren svarer.

  Allan Karlsson spørger, hvorfor der er kommet forskellige svar på antal møder med CWWP? Om administrationens deltagelse i møderne er registreret? Om CWWP har stillet borgmesteren noget i udsigt ved godkendelse af CWWP? Borgmesteren svarer. 

  Bent Larsen spørger ind til Morten Drejers (O) udtagelser om handicapvenligheden på biblioteket? Borgmesteren svarer og Morten Drejer svarer.     

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Borgmesteren meddeler, at direktør Jesper Tangbæk stopper i sin stilling i Dragør Kommune.

 • 3
  3. budgetopfølgning 2018 SSU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på området for ældre og omsorg mens der forventes et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for SSU

  På SSU´s område forventes ultimo september 2018 et merforbrug på 7,5 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på ældreområdet                         8.913.000   

  · Mindreforbrug på det spec. voksenområde    -1.440.000   

  På ældreområdet forventes efter september et samlet merforbrug på 8,9 mio.kr., hvilket primært kan henføres til merudgifter til borgernes valg af privat hjemmepleje (frit-valgs-ordningen), som ikke har medført et modsvarende fald i tilgangen til den kommunale hjemmepleje samt et stærkt øget vikarforbrug.

  På voksenområdet forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes overvejende et fald i forventet udgift til længerevarende botilbud for personer med sindslidelse samt botilbudslignende tilbud for samme gruppe.

  Merbruget på 7,5 mio.kr. udgør 2,6 pct. af det samlede driftsbudget for SSU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre beskrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den. 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 4
  3. budgetopfølgning 2018 BEPU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået. Der forventes mindreforbrug på kollektiv trafik og Vej & Gartner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for BEPU

  På BEPU´s område forventes efter september måned et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på kollektiv trafik og Vej & Gartner.

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Mindreforbruget på 0,7 mio.kr. udgør 2,3 pct. af det samlede driftsbudget for BEPU

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 5
  3. Budgetopfølgning 2018 BFKU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på dagtilbudsområdet, det specialserede børneområde og bibliotekerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for BFKU

  På BFKU´s område forventes et merforbrug på 3,2 mio.kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag. Merforbruget fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på dagtilbudsområdet                           2.156.000 kr.

  · Merforbrug på det specialiserede børneområde           702.000 kr.

  · Merforbrug på bibliotekerne                                      300.000 kr.

  Merforbruget på dagtilbudsområdet kan hovedsageligt henføres til, at udgiften til betaling til andre kommuner er 1,2 mio. kr. større end det afsatte budget, og samtidig er den forventede indtægt på betaling fra andre kommuner 0,2 mio.kr. mindre end det afsatte budget. Derudover er der et merforbrug på økonomisk friplads v. integrerede institutioner på 0,7 mio.kr., hvor budgettet er for lavt i forhold til det faktiske forbrug

  På det specialiserede børneområde kan merudgiften henføres til større udgifter til opholdssteder samt udgifter til faste kontaktpersoner

  Derudover forventer bibliotekerne et merforbrug på 0,3 mio.kr. afledt af ombygningen af biblioteket i Hollænderhallen.

  Merbruget på 3,2 mio.kr. udgør 2,9 pct. af det samlede driftsbudget for BFKU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2018

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 6
  3. Budgetopfølgning 2018 SU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gen-nemgået. Der forventes merforbrug på skoleområdet mens der forventes et mindreforbrug på klubberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  3. budgetopfølgning for SU

  På SU´s område forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Merforbrug på fællesudgifter skolevæsen                3,645.000 kr.

  · Mindreforbrug på klubberne                                  -1.237.000 kr.

  For fællesudgifter skolevæsen er der et forventet merforbrug på 3,6 mio.kr. Det skyldes hovedsageligt, at udgiften til bidrag til private og statslige skoler er steget med ca. 1,2 mio. kr. samt, at udgiften til STU (særlig tilrettelagt undervisning) er steget med ca. 0,8 mio. kr., da flere unge med særlige behov er blevet visiteret til denne ungdomsuddannelse. Derudover er udgiften til kommunale specialskoler, efterskoler, og ungdomskostskoler steget med ca. 0,7 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af visiterede børn og unge til disse tilbud samt en stigning i udgiften pr. elev, samt mindreindtægt for mellem-kommunale betalinger

  Som følge af færre børn end forudsat har klubberne et forventet mindreforbrug på 1,2 mio.kr., der overføres til kassen i forbindelse med afslutningen af regnskabet som følge af ”pengene følger barnet”-ordningen.

  Merbruget på 2,4 mio.kr. udgør 1,4 pct. af det samlede driftsbudget for SU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre beskrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 7
  3. Budgetopfølgning 2018 ØU
  Sagsid.: 18/4304

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gen-nemgået og der forventes et samlet mindre merforbrug på administration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker relevante årsagsanalyser for de markante afvigelser, som det samlede budget viser. En relevant og effektiv økonomiopfølgning bør tillige belyse effekterne af den opbremsning, som er gennemført efter sommerferien.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  3. budgetopfølgning for ØU

  På ØU´s område forventes et merforbrug på 1.440.000 kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

  · Mindreforbrug på integration                       -668.000

  · Merforbrug på sektor 9 administrationen               2.108.000

  Integration forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., da der fortsat er langt fra den flygtningetilgang, som tidligere var forventet.

  Merforbruget på 2,1 mio. kr. vedr. administrationen, skyldes primært et ikke budgetlagt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 1,6 mio. kr. 

  Det samlede merbrug på 1,4 mio.kr. udgør 0,8 pct. af det samlede driftsbudget for ØU

  I forhold til ovenstående er ikke indarbejdet effekter af igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser.

  Generelt om 3. budgetopfølgning

  Den samlede budgetopfølgning for alle sektorer og fagudvalg viser, at Dragør Kommune for 2018 samlet set forventer, at overskride budgettet og servicerammen. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede socialområde, ældre- og skoleområdet.

  Den generelle økonomiske status og de igangsatte tiltag er videre be-skrevet i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det vurderes, at de igangsatte tiltag vedr. udgiftsstop og udskydelse af ansættelser først vil slå fuldt igennem i 4. kvt. Der indstilles ikke yderligere korrigerende tiltag i forhold til budget 2018, jf. bilag 2.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 8
  Opkrævning af garantiprovision
  Sagsid.: 18/5216

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har de seneste to år opkrævet garantiprovision på 0,3 % af de stillede lånegarantier til HOFOR vand og spildevand. BDO har i revisionsbemærkningen anført, at garantiprovisionen ligger under EU-kommissionens fastsatte minimum på 0,4 % og det anbefales derfor, at Dragør Kommune hæver garantiprovisionen fra 0,3 til 0,4 %.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at satsen på garantiprovisionen fastsættes til 0,4 % fra 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Garantiprovision opkræves for forsyningsselskabers låntagning, hvor kommunerne stiller garanti.

  For virksomheder, der er omfattet af statsstøttereglerne er det et krav, at kommunen opkræver garantiprovision af de stillede lånegarantier.

  Ved kommunal garantistillelse for låntagning i et forsyningsselskab skal der på markedsvilkår opkræves en provision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen.

  Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2015 besluttet at opkræve garantiprovision på 0,3 % af de stillede lånegarantier, som er omfattet af reglerne om garantiprovision.

  I Dragør Kommune er der opkrævet garantiprovision for stillede garantier hos HOFOR Spildevand og HOFOR Vand.

  BDO har i revisionsbemærkningen anført, at garantiprovisionen ligger under EU-kommissionens fastsatte minimum på 0,4 %. Det anbefales derfor, at Dragør Kommune hæver garantiprovisionen fra 0,3 til 0,4 %.

  Et niveau på 0,4 % er valgt da det overholder EU’s mindste krav og at det vurderes at afspejle risikoen for de virksomheder hvor kommunen giver garanti, fx vedrørende ”hvile-i-sig-selv” selskaber.

  LOVE/REGLER:

  Garantiprovision opkræves i henhold til statsstøttereglerne i Konkurrenceloven § 11a, EUF-traktaten artikel 107-107 samt varmeforsyningsloven og vandforsyningsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Garantiprovisionen opkræves én gang årligt på grundlag af lånets hovedstol ultimo året.

  Sidste år opkrævede Dragør Kommune garantiprovision for stillede lånegarantier på i alt ca. 18,8 mio. kr. svarende til en indtægt på 56.529 kr. Garantiprovisionen for 2018 er endnu ikke opgjort, men her forventes en lille stigning i indtægten pga. nye lånegarantier hos HOFOR Vand og Spildevand.

  Der er budgetteret med garantiprovision på 50.000 kr. i 2019. Evt. merindtægter i forhold til budgettet vil blive medtaget i en budgetopfølgning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 9
  Frigivelse - Genopretning af Dragør Havn
  Sagsid.: 18/5024

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragør Havn for 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2.500.000kr. til genopretning af Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-12-2018

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2019 er der afsat 2.500.000 kr. til genopretning af Dragør Havn.

  Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af havneanlæg som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

  I 2014 og 2016 fik Havnen udarbejdet tilstandsrapporter for henholdsvis Lystbådehavnen (Ny Havn) og Gamle Havn inklusiv Færgehavnen.

  Vedligeholdelsesarbejderne er dels beskrevet og med estimeret udgift i de to rapporter, og dels anslået baseret på tidligere erfaring. Arbejderne er prioriteret ud fra hvor kritiske deres tilstand samt

  Følgende arbejder prioriteres i 2019 for genopretning af havnen:

  1. Reparation af beton samt korrosionsbeskyttelse og reparation af stålspuns i Færgehavnen.

  2. Betonreparationer i Gamle Havn.

  3. Træreparationer i Gamle Havn.

  4. Udskiftning af beskadigede pæle i hele havnen.

  5. Forstærkning af T-stykker på broerne i Ny Havn.

  6. Reparation/udskiftning af elinstallationer i Ny Havn og Jollehavnen. Herunder installation af betalingsstandere for el.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Såfremt anlægsarbejderne bliver billigere end forventet vil der blive udført øvrige genopretningsopgaver fra vedligeholdelsesplanen.

  Uddrag af rapporter samt oversigt med anslået udgifter er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyresen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 10
  Genbehandling frigivelse - handicapvenlige tiltag 2018
  Sagsid.: 18/4018

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler genbehandling af frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2018, der er afsat i anlægsbudget 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2018, og at rådighedsbeløbet frigives,

  2. at midlerne anvendes til etablering af dørpumpe og tilhørende markering ved handicaptoilet i Hollænderhallen, samt til etablering af forbedret handicapadgang ved udendørs badeanlæg,

  3. at såfremt ad 2 kan etableres inden for 2018-bevillingen, iværksættes dette uden yderligere politisk behandling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i anlægsbudget 2018 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2018.

  I forbindelse med frigivelsessag på kommunalbestyrelsesmøde den 22. november 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at udsætte sagen til efter fornyet drøftelse i Handicaprådet som følge af ønske fra Handicaprådet om ændret prioritering af anlægsmidlerne. Dagsordenspunktet med beslutning fra Kommunalbestyrelsen vedlagt som bilag 1.

  Handicaprådet har på møde den 27. november 2018 oplyst, at de fortsat ønsker prioriteret etablering af dørpumpe og tilhørende markering ved handicaptoilet i Hollænderhallen. Anslået udgift ca. 25.000 kr.

  For de resterende midler (ca. 79.000 kr.) i anlægsbevilling 2018 ønsker Handicaprådet at ændre fra cykelstativer på Kongevejen og ledelinjer på Kirkevej til fokus på udendørs badeanlæg. Dette i form af platform til ophold på Mormorstranden tæt ved vandet ved adgangsbroen til badeanstalten.

  Administrationen skitserer og prissætter løsning til fremlæggelse på næste møde i Handicaprådet den 29. januar 2019. Såfremt løsningen kan etableres indenfor 2018 bevillingen, iværksættes dette. I modsat fald kan de resterende midler prioriteres sammen med frigivelse af midler til handicapvenlige tiltag 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Disponering af pulje inden for budget 2018, som frigives og overføres til forbrug i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handicaprådet har på seneste møde den 27. november 2018 ytret ønske om, at del af anlægsbevillingen fortsat bruges på dørpumpe og markering i Hollænderhallen til handicaptoilet, imens den øvrige bevilling skal have fokus på udendørs badeanlæg. Mødereferat vedlagt som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, som fremmer tilgængeligheden for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018

  Bilag

 • 11
  Puljer: Bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje i 2019, herunder Dragør Kommunes værdighedspolitik
  Sagsid.: 18/4963

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 på 1.536.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen og 3.192.000 kr. til puljen om en værdig ældrepleje. Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er tilføjet et afsnit om pårørende.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  tilskud på 1.536.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2019 godkendes.

  2.

  at

  tilskud på 3.192.000 kr. fra puljen til en værdig ældrepleje i 2019 godkendes.

  3.

  at

  Dragør Kommunes værdighedspolitik godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB, KB orienteres.

  Ad 4 tilføjet af administrationen.

  4. at det godkendes, at der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger på (+/-) 1.536.000 kr. og (+/-) 3.192.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.536.000 kr. til Dragør Kommune i 2019.

  Fra puljen en værdig ældrepleje har Dragør Kommune fået tilsagn om tilskud på 3.192.000 kr. i 2019 inden værdighedsmilliarden fra 2020 overgår til det kommunale bloktilskud.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en samlet redegørelse for den forventede anvendelse af 2019-midlerne for puljerne til en bedre bemanding i ældreplejen og en værdig ældrepleje (bilag). Social- og Sundhedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for de to puljers 2019-tilskud til godkendelse.

  Udvalget skal derudover godkende Dragør Kommunes værdighedspolitik, hvor der er blevet tilføjet et afsnit om, hvordan ældreplejen i kommunen understøtter pårørende.   

  Bedre bemanding i ældreplejen - 2019

  Midler fra puljen skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2019 følger oplægget til 2018, som senest blev behandlet i SSU i august 2018.

  I hjemmeplejen/ hjemmesygeplejen vil der blive ansat nye medarbejdere og der vil ske en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der både blive ansat ny medarbejder og der vil ske en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser.

  En værdig ældrepleje - 2019

  Midler fra puljen skal i 2019 anvendes under følgende områder under kommunens værdighedspolitik:

  • Livskvalitet

  Det fastholdes, at borgerne får øget hjælp og støtte til rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem gange om ugen.

  • Mad og ernæring

  Det fremtidssikres, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan få bragt varm mad ud hver dag ved at indføre et nyt system med engangsemballage for levering af mad ud til ældre hjemmeboende borgere.

  • Pårørende

  Der udarbejdes informationsmateriale til pårørende.

  • Andet

  Der sættes fokus på at sikre en øget mobilitet i borgernes hverdag. Det skal ske ved at anskaffe en bus, der blandt andet skal være med til at skabe rum for, at Enggårdens beboere kan komme ud til forskellige, selvvalgte udflugter. Derudover anskaffes særlige initiativer rettet mod demensramte – musikpuder og foldeskærme.

  Dragør Kommunes værdighedspolitik

  Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker er kommunen fra 2018, som noget nyt, forpligtet til i værdighedspolitikken at beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter pårørende.

  Til Dragør Kommunes værdighedspolitik er der tilføjet følgende afsnit om pårørende:

  ’I pårørendegruppen kan vi hjælpe, støtte og guide hinanden gennem svære situationer.  Det har været og er en enorm støtte for mig. Det er den pårørende, der er i fokus og bliver lyttet til. Der bliver spurgt ind til og lyttet til, hvordan du har det. Følelsen af at være overset forsvinder’.

  Tilføjelsen er formuleret på baggrund af input fra pårørende og demenskoordinator.

  Af bilag fremgår Dragør Kommunes værdighedspolitik med tilføjelsen om pårørende. 

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2018.

  Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.536.000 kr. og til puljen om en værdig ældrepleje på 3.192.000 kr. til Dragør Kommune i 2019.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2019 på (+/-) 1.536.000 kr. og (+/-) 3.192.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  De årlige regnskaber for puljerne skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdighedspolitikken.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 12
  Decisionsskrivelse vedr. regnskab 2017 - Integrationsområdet
  Sagsid.: 18/4955

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelse for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 6. november 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion.

  Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

  Decisionsskrivelsen fra Udlændingestyrelsen og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 13
  Frikommuneforsøg
  Sagsid.: 18/4498

  RESUMÉ:

  Økonomi- og indenrigsministeren har i brev af 12. oktober 2018 inviteret landets kommuner til at søge om mulighed for at gennemføre forsøg, der kan vise nye veje i udviklingen af den offentlige service. Økonomiudvalget skal drøfte om Dragør Kommune skal deltage i frikommuneforsøget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Liste Ts ændringsforslag fra ØU:

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A: Administrationens indstilling:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T forestår ikke flertallets prioritering. Dragør Kommunes omkostninger til det nære sundhedsvæsen udgør næsten 10% af de samlede omkostninger og netop nu ser vi, at disse udgifter stiger markant mere end forventet – og alligevel vil flertallet ikke prioritere, at vi gør alt for at imødegå denne udvikling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 13-12-2018

  Liste T stillede følgende ændringsforslag:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune opsøger relevante andre kommuner, der gerne vil samarbejde om et frikommuneforsøg omkring det nære sundhedsvæsen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  4 (A+O+V)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen og KL er enige om, at de hidtidige frikommuneforsøg har været en succes. Det er derfor aftalt i økonomiaftalen for 2019 at igangsætte en ny runde frikommuneforsøg.

  Med frikommuneforsøg får udvalgte kommuner udstrakt frihed til at afprøve nye, mere sammenhængende og effektive måder at løse de kommunale opgaver på. Målet er at opnå ny viden og praktiske erfaringer baseret på den kommunale virkelighed.

  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.

  Ved udvælgelsen af frikommuneforsøg vil der blive lagt vægt på, at der er tale om ambitiøse, fokuserede og sammenhængende forsøg med væsentligt potentiale for nytænkning og/eller forenkling af den offentlige opgaveløsning.

  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk, men der stilles krav om et befolkningsgrundlag på minimum 60.000 indbyggere for at sikre volumen i forsøgserfaringerne. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner.

  Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:

  • Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-,

  social-, sundheds- og uddannelsesområderne

  • Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  • Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  • Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  • Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  • Administrative effektiviseringer

  Det vil desuden blive tillagt en positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Administrationen har kontaktet Tårnby Kommune for at drøfte et eventuelt samarbejde/netværk, men Tårnby Kommune har ikke planer i den retning på nuværende tidspunkt.  

  Som ved frikommuneforsøget i 2016 er det fortsat administrationens vurdering, at der i Dragør Kommune ikke umiddelbart foreligger forslag til forsøg som vil være egnede for en ansøgning.

  For at blive godkendt som frikommuneforsøg skal forsøget have et befolkningsgrundlag på mindst 60.000 borgere. Det er administrationens vurdering, at deltagelse vil kræve væsentlige ressourcer i form af kontakt til andre kommuner, ansøgning, forhandlinger og løbende evalueringer.

  På den baggrund indstiller administrationen, at Dragør Kommune ikke søger om at deltage i frikommuneforsøget.

  Administrationen vil løbende følge resultaterne af frikommuneforsøget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 13. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

  Bilag

 • 14
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 18/2864

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 8. november 2018, at sende forslag til nye distrikter i høring, som behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender distrikterne.

  2.

  at

  udvalget anbefaler den samlede sag, med beslutningerne fra den 8. november 2018, over for Kommunalbestyrelsen. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Ad 1

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Alle partier fremsætter tillægsforslag:

  At forvaltningen belyser konsekvenserne ved at oprette et 9. spor på årgang 2013, hvis klassekvotienten overstiger 24.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-12-2018

  Ad 1

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, 3 og 4 er tilføjet efter behandling i SSU den 6. december 2018.

  Skoleudvalget besluttede på møde den 8. november 2018, at sende i høring hos skolebestyrelserne, at skoledistrikterne kan tilpasses i indskrivningsperioden og at indskrivningen for skoleåret 19/20 tager udgangspunkt i vedlagte forslag til nye distrikter (model 2).

  Høringsfristen er mandag den 3. december, hvorfor høringssvarene eftersendes til udvalget efter dagsordenens udsendelse. Administrationen har således ikke haft mulighed for at behandle høringssvarene, som en del af sagsfremstillingen.

  Skoleudvalget besluttede ligeledes på møde den 8. november 2018 kriterierne for indskrivning i prioriteret rækkefølge, som anbefales over for Kommunalbestyrelsen:

  1.

  Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.

  2.

  Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotienter ikke overstiger 24 elever.

  3.

  Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.

  4.

  Kommunens borgere går forud for andre.

  5.

  Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  6.

  Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps).

  7.

  Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommuner er under 21 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 21 elever i klasses - indskrives elever fra andre kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændring af skoledistrikterne kan have økonomiske konsekvenser i forhold til skolebussen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 30. december 2018.

  Bilag

 • 15
  Forslag fra C - Fordeling af institutionspladser
  Sagsid.: 18/5272

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  AOV fremsætter ændringsforslag:

  Henset til C-forslaget og stedfundne møder med Eventyrhuset og Menighedsbørnehaven, afventes den allerede bestilte redegørelse til BFKU i 1. kvartal vedr. fordeling af børn jf. ny institutionsstruktur.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 7. december 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C-gruppen foreslår:

  1) at forvaltningen fremlægger hvordan Høgevængets pladser kan fordeles på øvrige institutioner i Dragør og hvilke konsekvenser det vil have ift m2 pr barn

  2) at forvaltningen fremlægger hvordan Menighedens pladser kan fordeles på øvrige institutioner i Dragør og hvilke konsekvenser det vil have ift m2 pr barn

  3) at forvaltningen fremlægger hvordan Eventyrhusets pladser kan fordeles på øvrige institutioner i Dragør og hvilke konsekvenser det vil have ift m2 pr barn.

  4) hvilke andre muligheder forvaltningen finder der kan bringes i anvendelse så Eventyrhuset fortsat kan eksistere, såfremt de ikke kan blive i eksisterende lokaler.

  Motivation: AOV har besluttet at lukke Høgevængets institution. Samtidig er driftsoverenkomsten for menigheds børnehaven opsagt og såfremt denne ikke bliver privat skal der tilbydes andre pladser. Eventyrhuset kan ligeledes være udfordret, hvis der bygges boliger på matriklen. Derfor er det relevant at få ovenstående analyse, da kapacitetsanalysen der blev forelagt ved budgetseminaret viser at der vil være udfordringer med pladskapaciteten.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 16
  Forslag fra T - Analyse af administrationsomkostninger
  Sagsid.: 18/5273

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  T fremsætter ændringsforslag: At sagen sendes til behandling i ØU.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 10. december 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  Analyse af administrationsomkostninger

  Liste T foreslår, at et relevant uafhængigt firma gennemfører en analyse, der definerer begrebet ”en administrativ omkostning” og den udvikling, der har været i administrative omkostninger i Dragør Kommune i de seneste 4 år.

  På denne baggrund skal firmaet foreslå en række muligheder for at mindske de administrative omkostninger – på kort og lang sigt.

  Motivation

  En overfladisk analyse af Dragør Kommunes regnskaber viser, at op mod 20 % af omkostningerne indenfor bl.a. ældreomsorg bruges på administrative omkostninger. Liste T ønsker på denne baggrund, at et relevant uafhængigt eksternt firma analyserer dels hvad definitionen er på en ”administrativ omkostning” og i forlængelse heraf, hvorledes udviklingen har været i administrative omkostninger i de seneste 4 år. Afslutningsvis skal det belyses, hvilke muligheder Dragør Kommune har for at mindske de administrative omkostninger fremadrettet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 17
  Forslag fra T - Etablering af strategi og målsætning for direktionen
  Sagsid.: 18/4751

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  AOV fremsætter ændringsforslag:

  At strategi og målsætning for direktionens arbejde afventer Demokratiudvalgets arbejde og igangværende proces for strategi og målsætning for det politiske arbejde, da direktionens arbejde, og den kommunale forvaltning i øvrigt, skal understøtte det politiske arbejde.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder det uambitiøst, at et flertal ikke ønsker at formulere en strategi og en række målsætninger for direktionens arbejde. Liste T finder, at Dragør Kommune mangler politisk ledelse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 25. november 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at borgmesteren gennemfører en proces, der definerer en strategi og opstiller målsætninger for direktionens arbejde for borgerne i Dragør Kommune. Strategi, målsætninger og evaluering af arbejdet fremlægges og godkendes af Økonomiudvalget.

  Motivation

  Hvad er den overordnede strategi for direktionen i Dragør Kommune i indeværende periode? – og hvilke målsætninger skal direktionen måles på, når kommunalbestyrelsen vurderer de resultater direktionen opnår?”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 18
  Forslag fra T - Familiesammenføring i pavilloner
  Sagsid.: 18/5126

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  O foreslår at sagen sendes til behandling i ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2018

  Liste T foreslår, at såfremt pavilloner anvendes til familiesammenføring af flygtninge, så stilles minimum 2 pavilloner til rådighed for familien.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (C+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (A)

  Faldet

  Forslag fra O:

  At udvalget på et kommende møde får en orientering om gældende regler på området.

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB. jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail den 26. november 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Liste T ønsker, at SSU drøfter og beslutter principper for minimumskrav til den plads, som familiesammenførte familier har til rådighed.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2018.

  Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018.

 • 19
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-12-2018

  Kristine Bak spørger til, om ændringer i dagsordenen kan læses op – fx punkt 11 vedr. ad 4? Borgmester svarer.