Skip navigationen

Referat

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).
Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Allan Karlsson spørger til lukning af planer med CWWP. Borgmesteren svarer.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Budgetudmøntning 2019 - 2022
  Sagsid.: 18/5328

  RESUMÉ:

  Udmøntning af budget 2019 – 2022.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Til efterretning.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. oktober 2018 budget 2019 – 2022. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet (vedhæftet som bilag). Formålet med udmøntningsplanen er at skabe tydelighed om, proces for udmøntning af budget 2019.

  For størstedelen af punkterne i udmøntningsplanen er budgetændringen allerede indarbejdet og aktiviteten tilpasset. Følgende forslag forventes at have særlig politisk interesse og kræver behandling i politisk udvalg inden den endelige udmøntning:

  • Ophør af kommunalt finansieret belysning på private fællesveje (BEPU/3)
  • Opsigelse af driftsoverenskomst med Dragør Menigheds Børnehave (BFKU/08)
  • Høgevænget lukkes, leder- og driftsbesparelse (BFKU/9)
  • Effektivisering pba. samtænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturelle aktiviteter (BFKU/13)
  • Driftsbesparelse ved flytning af Lokalarkivet (BFKU/14)
  • Kun 3 SFO´er – ledelses- og bygningsbesparelse (SU/16)
  • Ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO-struktur (SU/A19)
  • Indtægt for udleje af Stationsvej 5 (lokalarkivet) (ØU/27)
  • Psykologhjælp til 18-25 årige (SSU/37)
  • Copenhagen White Water Park (BFKU/A03), undersøgelse og medfinansiering af anlæg. Frigivelsessag afventer CWWP henvendelse. Finansieringen forudsætter, at der indhentes tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde o.l. Foreningen CWWP står selv for dette, og fremlægger projektforslag med finansiering til politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalgsmøde den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 4
  Udmøntning af budget 2019 vedr. bibliotekets fremadrettede organisering
  Sagsid.: 18/5117

  RESUMÉ:

  BFKU skal tage stilling til, hvilken af de to opstillede modeller for sammentænkningen af biblioteket, lokalarkivet og kulturhus i Dragør Kommune, der skal arbejdes videre med.

  INDSTILLING:

  Administration indstiller,

  1.

  at

  udvalget beslutter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

  2.

  at

  udvalget sender den valgte model i høring hos Lokalarkivrådet, biblioteketsrådet, handicaprådet, ældrerådet og Dragør Fitness. 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Ændringsforslag fra C:

  At lokalarkivet forbliver på nuværende adresse. 

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag 1 fra AOV:

  Det ønskes belyst, i hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Godkendt.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

    4 (T)

  Godkendt.

  Ændringsforslag 7

  Det undersøges endvidere, hvorvidt der kan indrettes arbejds- og arkivplads til det frivillige arbejde, samt dele af det historiske arkiv på Stationsvej, 1. sal således, at stueetagen frigives til andre formål.

  For stemte:

  14 (A+C+O+ Ebbe Kyrø (T), Lars Kyrø (T), Peter Læssøe (T) +V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Annette Nyvang (T))

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag (supplerende) fra AOV:

  Ændringsforslag 1:

  Det ønskes belyst, i hvordan lokalarkivet med plads til de frivillige vil kunne dele adresse og faciliteter med biblioteket på Vestgrønningen.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  I Liste Ts øjne er det umuligt at finde plads til lokalarkivet på vores biblioteker. Det vil tillige betyde en kraftig forringelse af lokalarkivet vilkår og dårligere betingelser for både frivillige på arkivet samt medarbejdere på lokalarkiv og bibliotekerne. Borgerne vil ikke opleve bedre kvalitet.

  Ændringsforslag 2:

  Det ønskes belyst, om det gamle rådhus fortsat kan rumme lokalarkivet med plads til de frivillige samtidig med, at bygningen rummer andre aktiviteter

  Godkendt.

  Ændringsforslag 3:

  Der rettes henvendelse til Museum Amager om et tættere samarbejde mellem lokalarkivet og museet for så vidt angår arbejdet med de historiske arkivalier

  Godkendt.

  Ændringsforslag 4:

  Beslutning vedrørende opbevaring af lokalarkivets arkivalier afventer endelig afklaring.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 5:

  BFKU ønsker, at lokalarkivet skal genåbnes for offentligheden den følgende mandag efter udvalgsmødet på normale vilkår, indtil endelig beslutning foreligger.

  Godkendt.

  Ændringsforslag 6

  Den endelige beslutning vedrørende bibliotekets fremadrettede organisering afventer ovenstående belysning.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med budget 2019 er der besluttet følgende:

  Effektivisering på baggrund af en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 i 2019 og på 250.000 i 2020 og efterfølgende år. Budgettet til Dragør biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5 og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet.

  I nedenstående præsenteres udvalget for to mulige scenarier for en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus.

  Model 1

  Kulturhus: Bibliotek, Lokalarkiv på to adresser

  Lokalitet:

  I modellen Kulturhus: Bibliotek, lokalarkiv er der to adresser: Huset på Vestgrønningen i Dragør (det nuværende Dragør Bibliotek) og Biblioteket i Hollænderhallen på 2. sal.

  Vision for modellen:

  De to nuværende biblioteker nytænkes på de indre og ydre linjer, således at borgerne vil kunne opleve en bred variation af kulturelle oplevelser, udstillinger og bibliotekstilbud. Biblioteks-, lokalarkivs- og kulturhusfunktionerne fordeles på forskelligvis på begge de nuværende adresser, dels på Vestgrønningen i Dragør og dels i Hollænderhallen i St. Magleby. Denne model sikrer et borgernært kulturtilbud både i Store Magleby og i Dragør.

  Huset i Dragør bliver stedet, hvor du primært møder den personlige betjening. Huset er det nye omdrejningspunkt for litteratur, kulturhistorie og formidling. Det er et åbent og udadvendt hus, hvor du med personlig betjening kan få vejledning, både når det angår biblioteksmaterialer, eller du vil aflevere materialer til arkivet. Biblioteksfunktionen og bibliotekets indretning ændres, og der for eksempel kan etableres et lokalhistorisk samtalerum, hvor borgerne i bestemte tidsrum kan møde arkivets medarbejdere.

  Her mødes de litteratur-, kultur- og historieinteresserede i samme hus, hvor der både er plads til at finde den spændende litteratur og se en lokalhistorisk udstilling eller deltage i et foredrag. Huset i Dragør er et levende historisk hus i en levende by, som både er for borgere, sommergæster og turister. Det er huset for dem, som er med offentlig transport, og det er stedet hvor mange tværgående lokale samarbejde udspiller sig, fx Levende Låger og Kulturnatten.

  Inspirationen til arbejdet med sammentænkning af bibliotek, arkiv og kulturhus kommer bl.a. fra ”Identitetsbiblioteket” i Odsherred, hvor bibliotek og arkiv fungerer i samme hus, og hvor lokalhistorisk interesserede kan henvende sig til lokalarkivarer og frivillige med spørgsmål eller med materiale de ønsker at videregive. Her mødes lokalhistorisk interesserede, og frivillige kan komme i bibliotekets åbningstid og arbejde med lokalhistorien sammen med frivillige, bibliotekets lokalarkivarer og øvrige medarbejdere.

  Biblioteket i Hollænderhallen vil fremadrettet bidrage til variationen af muligheder i Kulturknude­punkt Store Magleby. Her er litteraturformidlingen og dannelsen i højsædet. Det er her der er interaktive litterære udstillinger for børn, der er her den store samling af faglitteratur er, og biblioteket bidrager som ramme om fællesskaber, der fx opstår når de samme forældre hver tirsdag venter på danse- eller svømmebørn. Biblioteket i Hollænderhallen bliver et overvejende selvbetjent bibliotek med lange åbningstider. Den betjente åbningstid koncentreres om de tidspunkter, hvor der typisk er mange der benytter hallens idrætsfaciliteter.

  En del personale og frivillige vil have deres arbejdspladser her, til det arbejde der kræver fordybelse. Det er her de store ”back end” faciliteter findes, dvs. kontorpladser, skannere og andet udstyr, som skal bruges i forbindelse med det lokalhistoriske arbejde og med driften af Kulturhuset/biblioteket.

  FAKTA:

  Opgaven – budgetaftalen 2019:

  ”Effektivisering på baggrund af en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 i 2019 og på 250.000 i 2020 og efterfølgende år. Budgettet til Dragør biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5 og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet”.

  Borgerne:

  Med denne model, vil borgere stadig have kulturtilbud i form af bibliotek og arkiv tæt på i både Dragør og St. Magleby. Brugere af Lokalarkivet vil stadig have mulighed for at møde lokalarkivet fx via ”Book en arkivar” eller i en evt. ugentlig åbningstid. En del af arkivfunktionen flytter imidlertid til Hollænderhallen i St. Magleby, og bliver dermed mere synlig for de borgere, der benytter kommunens tilbud dér.

  Med en bevarelse af huset i Dragør vil borgerne og turister have et åbent hus, som evt. i fremtiden kan repræsentere UNESCO verdensarven. Begge lokaliteter vil have flere forskellige fagligheder i personalegruppen og plads til udstillinger og arrangementer.

  Der vil være væsentligt færre biblioteksmaterialer i Dragør bibliotek på Vestgrønningen, hvilket vil medføre en mindre spændende og varieret samling. Arkivalierne vil for 80 procents vedkommende være placeret på fjernlager, hvilket vil betyde at der skal tillægges ekspeditionstid i forhold til fremskaffelse.

  Medarbejdere:
  Med denne model vil der fortsat være flere fagligheder i begge huse. Der vil forventeligt være større tæthed og bredde i henvendelserne fordi biblioteksforespørgsler og lokalhistoriske forespørgsler stilles samme sted. Det stiller større krav til de som betjener borgerne, og det vil derfor kræve en sidemandsoplæring af alle personalegrupper.

  Personalet på bibliotekerne deler pt. kontorarbejdspladser og med udviklingen i de to huse, forventer vi, at der skal deles endnu mere, og fortsat på begge lokaliteter.

  Det er forventningen, at medarbejderne skal håndtere flere besøgende, både biblioteks- og arkivbesøg, samt at der forventes en stigning i besøgstal på biblioteket i Hollænderhallen i forbindelse med åbningen af svømmehallen.

  Personalet forventes ligeledes at skulle håndtere en større mængde fjernlån, da reduktionen i bibliotekets samlede materialebeholdning forventes at føre til en stigning i titler, der bestilles hjem udefra.

  De frivillige:

  Med denne model kommer de frivillige til at skulle samarbejde med medarbejdere i begge huse, og indgå i forbindelse med udvikling og opsætning af lokalhistoriske udstillinger, publikationer og afviklingen af lokalhistoriske arrangementer. De frivillige deler pt. kontorarbejdspladser, og med denne udvikling forventer vi, at der skal deles endnu mere.

  På biblioteket i Hollænderhallen er der mulighed for at etablere arbejdspladser til arkivfunktionerne. Det er her der er mulighed for opbevaring af de arkivalier, der pt. arbejdes med, her er der plads til ”arkiv-maskinparken”, ligesom der er mødefaciliteter, når man er flere der arbejder omkring det samme. Der skal forventeligt indføres et ”pladsbookingssystem”, som de frivillige allerede kender nu, i forhold til arbejdspladser.

  Eftersom det er i Hollænderhallen vi har mulighed for at etablere flest arbejdspladser, vil det være her der er de bedste arbejdsfaciliteter for de frivillige indsatser. Endvidere arbejder vi med muligheden for yderligere decentrale arbejdspladser fx hjemme, i Aktivitetshuset, på Museet eller andre steder i kommunen.

  Åbningstider:
  De fleste betjente åbningstimer har vi på biblioteket på Vestgrønningen, både husets beliggenhed og nuværende besøgstal gør, at det er her den længste betjente tid er.

  På biblioteket i Hollænderhallen vil den betjente tid blive tilrettelagt i forhold til hallens øvrige aktiviteter. På den måde kan vi udnytter den synergi, der er i huset når der er flest mennesker.

  Økonomi:

  Arkitekthjælp til tegning af faciliteter med henblik på nyindretning af biblioteket på Vestgrønningen og af biblioteket i Hollænderhallen anslået 60.000 kr.

  Indretning og tilpasning af lokalerne efter anvisninger fra arkitekt kendes endnu ikke.

  Høring og borgerinvolvering:

  Fra ledere og medarbejder er det et ønske om, at modellen, når den er valgt, vil omfatte en proces, der involverer flest mulige borgere i en inddragelsesproces frem mod implementering. Der er knap 100.000 årlige brugere af bibliotekerne i Dragør Kommune og deres stemme ønsker vi at høre, således at de kan medvirke til at kvalificere kommunens fremtidige Bibliotek, lokalarkiv og kulturhus.

  I processen op til fremlæggelse af denne model har medarbejdere såvel som frivillige samt Arkiv- og biblioteksrådet fået forelagt begge modeller til kommentering.

  Faglig vurdering: Muligheder og fordele:

  Denne model tilbyder to stærke kulturtilbud på to centrale beliggenheder i Dragør Kommune.

  Et stærkt og nyindrettet bibliotekstilbud, med nye fordybelsesarbejdspladser til arkivarbejdet. Det hele placeret tæt på Rådhuset i forbindelse med sportsfaciliteterne i og omkring Hollænderhallen, samt et nyindrettet kulturtilbud i den historiske del af Dragør by.

  De to beliggenheder giver fleksibilitet og øget tilgængelighed for borgerne, og den nye sammentænkning af lokalarkiv, bibliotek og kulturhus, indeholder potentielt en synergieffekt, som kan føre til nye spændende udstillinger og arrangementer. Brugerne i Dragør Kommune er meget loyale i forhold til ”deres bibliotek”; enten bruger de det ene eller det andet bibliotek, og kun de færreste kommer begge steder. Denne model sikrer, at man, omend i mindre omfang end nu, stadig vil have et bibliotekstilbud i Dragør by.

  De to huse vil skabe rammer om fællesskaber for borgerne og mulighed for flere forskellige typer af opgaver for medarbejdere. Kulturtilbuddet på Vestgrønningen vil være det naturlige omdrejningspunkt for arbejdet med og præsentation af UNESCO verdensarv kandidaturet. Ved at bibeholde et bibliotekstilbud, på Vestgrønningen tilfredsstiller vi de mange biblioteksbrugere og besøgende som huset har.

  Det lokalhistoriske arbejde vil få gode muligheder for, at fortsætte i det fine arbejde der hidtil er foregået, med indretningen af arbejdspladser i ”back end”-faciliteterne på biblioteket i Hollænderhallen.

  Faglig vurdering: Ulemper og udfordringer:

  Med to biblioteker skal, der fortsat vagtdækkes på to adresser, hvilket kan være vanskeligt med færre personaler. Derfor vil de betjente tider blive skåret ned, og i forhold til biblioteket i Hollænderhallen ses i nøje sammenhæng med fx hallens aktiviteter. De færre betjente timer vil påvirke de lånere, der er vant til den personlige betjening. Bibliotekspersonalet skal sidemandsoplæres og dette vil kræve tid.

  Øget trængsel på kontorpladserne, kan medføre mere uro. De frivillige skal indstille sig på andre ”arbejdstider” og på, at den del af arbejdet som kræver fordybelse og maskiner vil foregå på biblioteket i Hollænderhallen pga. kontorfaciliteterne.

  På baggrund af de seneste måneders skriverier i lokalaviser og på FB, vil det være nødvendigt at ledelsen har et særligt fokus på arbejdsmiljøet og trivslen for de ansatte såvel som de frivillige.

  Model 2

  Ét stort kulturhus beliggende i Hollænderhallen

  /Dragør Bibliotek og arkiv som en del af Hollænderhallen

  Lokalitet:

  Det nuværende bibliotek i Hollænderhallen udvides til også at omfatte stueetagen, hvor Dragør Fitness pt. har lokaler.

  Endvidere udbygges stuetagen, for at give plads til bibliotek, arkiv og kulturhus.

  Med denne model lukker Dragør Bibliotek på Vestgrønningen, mens kulturtilbuddet i Hollænderhallen udvides.

  Vision:

  Kulturhuset i Hollænderhallen er en magnet, både for de brugere, som kommer for at benytte hallens faciliteter, og dem der er interesseret i Kulturhusets tilbud. I stueetagen, hvor Dragør Fitness pt. holder til, skabes der et kulturhus, som rummer skiftende lokalhistoriske udstillinger, litterære legeudstillinger for børn og unge, mulighed for at afholde koncerter fx med Musikskolens elever og teaterforestillinger. Kulturhuset er et attraktivt og aktivt samværsområde, hvor man kan orientere sig i udvalget af udstillet litteratur, man kan deltage i foredrag eller se en udstilling.

  Kulturhuset får en udvidet personlige betjening i forhold til de nuværende åbningstider i biblioteket i Hollænderhallen. Når Kulturhuset i stueetagen er uden personlig betjening, vil det i lighed med 2. sal være muligt at betjene sig selv i forhold til biblioteksmaterialerne eller gå på opdagelse i de børnelitterære legeudstillinger eller de lokalhistoriske udstillinger.

  På 2. sal er biblioteket næsten som I kender det: Der er biblioteksmaterialer, studiepladser, mødelokale, kontorpladser til medarbejdere og frivillige. Det er her der er fred og fordybelse.

  Der foretages en mindre ombygning for at skabe bedre kontorfaciliteter og flere arbejdspladser til personale og til frivillige, således at også arbejdet med lokalhistorien, kan få gode rammer at være i.

  Børnebibliotekstilbuddet samles i stuen, sammen med et nøje udvalg af litteratur for voksne.

  FAKTA:

  Opgaven – budgetaftalen 2019:

  ”Effektivisering på baggrund af en sammentænkning af bibliotek, lokalarkiv og kulturhus. Der igangsættes en proces, som har til formål at vurdere aktiviteter, lokaler og organisering med henblik på en besparelse på 150.000 i 2019 og på 250.000 i 2020 og efterfølgende år. Budgettet til Dragør biblioteksvæsen reduceres med 400.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

  Lokalarkivet flytter ud af sine nuværende lokaler på Stationsvej 5, og matriklen udlejes, mens der skal findes andre lokaler til lokalarkivet”.

  Borgerne:

  Med denne model, vil borgerne få ét moderne kulturhustilbud, som er væsentligt forskelligt fra de to tilbud, der er på nuværende tidspunkt. Fordelingen på to etager er med henblik på at tilfredsstille både de, der bruger deres besøg på fx at arbejde eller studere, ved at give mulighed for ro og fordybelse på 2. sal, mens de der bruger deres besøg til leg og samvær med andre, vil tiltrækkes af stueetagens oplevelsesrum.

  I tillæg til dette vil udbygningen af stueetagen give mulighed for at afholde foredrag, koncerter, teaterforestillinger, filmvisninger mm.

  Kulturhus og Hollænderhallen tilbyder aktiviteter til hele familien hvad enten man er litteratur- eller sportsinteresseret. Brugere af Lokalarkivet vil stadig have mulighed for at møde lokalarkivet fx via ”Book en arkivar” eller i en evt. ugentlig åbningstid.

  Kulturhuset er lettest at komme til, hvis man er selvtransporterende, da der vil være længere fra bussen til Kulturhuset, end der er ved biblioteket i Dragør. Borgerne i Dragør By som for nuværende er brugere af Dragør Bibliotek vil få længere til det nye Kulturhus.

  Medarbejderne:

  Medarbejderne skal i denne model kun betjene ét kulturhus. Alle både medarbejdere og frivillige vil være samlet det samme sted. Dermed udnyttes medarbejderressourcen endnu bedre, hvilket øger mulighederne for kulturhustiltag, samt for at udvikle på og deltage i det udadvendte samarbejde, både i og uden for kommunen.

  Med udviklingen af Kulturhuset vil der fortsat være flere fagligheder.

  Personalet på bibliotekerne deler pt. kontorarbejdspladser og det gør de frivillige også. Selvom kontorpladserne udvides og indrettes således at det arbejde der foregår i arkivet kan fortsættes, skal der fortsat deles om pladserne.

  Med videreudviklingen af Kulturhuset forventer vi, at medarbejderne skal håndtere flere besøgende, dels fordi det vil være det eneste bibliotekstilbud i kommunen, og dels fordi det forventes, at der kommer et stigende besøgstal i forbindelse med åbningen af svømmehallen.

  De frivillige:

  Med udviklingen af Kulturhuset i Hollænderhallen vil de frivillige skulle indrette sig på samarbejde med medarbejdere i forbindelse med udvikling og opsætning af, lokalhistoriske udstillinger, publikationer og afviklingen af lokalhistoriske arrangementer.

  Eftersom antallet af kontorpladser er begrænset vil det kræve en vis fleksibilitet af de frivillige og det kan være nødvendigt at indføre et arbejdspladsbookingssystem. De frivillige vil skulle flytte fra Dragør by og til Store Magleby for at udøve deres frivillige engagement.

  Åbningstider:

  Kulturhuset får en udvidet personlige betjening i forhold til de nuværende åbningstider i biblioteket i Hollænderhallen.

  Økonomi:

  Arkitekthjælp til tegning af faciliteter med henblik på nyindretning og udvidelse af lokalerne der pt huser Dragør Fitness i stueetagen i Hollænderhallen, samt biblioteket på 2. sal - anslået 60.000 kr.

  Indretning og tilpasning af bibliotek og kulturhus efter anvisninger fra arkitekt kendes endnu ikke.


  I sommeren 2018 ændrede vi biblioteket i Hollænderhallen. Der er med den nye indretning lagt an til at drive et moderne bibliotek som en del af et kulturhus.

  Høring og borgerinvolvering:

  Fra ledere og medarbejdere er det et ønske, at modellen, når den er valgt, vil omfatte en borgerinddragelsesproces der involverer flest mulige borgere frem mod implementeringen. Der er knap 100.000 årlige brugere af bibliotekerne i Dragør Kommune og deres stemme ønsker vi at høre, således at de kan medvirke til at kvalificere de kommende Bibliotek, lokalarkiv og kulturhus i kommunen.

  I processen op til fremlæggelse af denne model har medarbejdere såvel som frivillige samt Arkiv- og biblioteksrådet har fået forelagt begge modeller til kommentering.

  Faglig vurdering: Muligheder og fordele:

  Fordelen ved denne model er, at alle funktioner i arkiv, bibliotek og kulturhus er samlet et sted. Modellens potentiale kommer helt til udtryk når der etableres mulighed for sceneområde der kan bruges både til koncerter og foredrag til større forsamlinger. Med denne model vil muligheden for sammentænkning af bibliotek og arkivs nuværende tilbud, potentielt kunne skabe en synergieffekt og skabe nye kulturtilbud til borgerne i Dragør, ligesom effekten ved at have kulturhus og idrætsfaciliteter samlet et sted kan medvirke til at skabe synergi, liv og dynamik; om formiddagen kommer morgensvømmere og elever til idræt i hallen og imens kommer børnehavebørnene til filmklub i Kulturhuset.

  Hele Hollænderhallen med Kulturhus vil samlet set være et attraktivt tilbud for hele familien med både sport og kultur samme sted. Kulturhuset vil kunne tilbyde borgerne i Dragør kommune flere muligheder for kulturelle opleveler end det er muligt i de nuværende omgivelser og kommunale faciliteter i øvrigt. Med en placering i stueetagen vil Kulturhuset blive meget synligt, og det vil åbne for nye brugergrupper.  I Kulturhuset vil alle medarbejdere og frivillige være samlet på et sted.

  Medarbejderne har givet udtryk for, at det vil have en positiv effekt for arbejdsglæden at være samlet et sted, ligesom de frivillige har udtrykt ønske om at have mulighed for at arbejde samme sted.

  Faglig vurdering: Ulemper og udfordringer:

  En sammenflytning af de to biblioteker i Hollænderhallen vil betyde, at Biblioteket på Vestgrønningen som har den største samling og har markant højeste besøgs- og udlånstal lukker. Der er en opmærksomhed på trafikken rundt i kommunen til Hollænderhallen og den noget længere afstand, for nogle, til deres lokale bibliotek.  Dette kræver eventuel en fremtidig aftale om offentlig transport.

  Desuden vil muligheden for at biblioteket på Vestgrønningen kunne indgå som et unikt udstillingsvindue i UNESCO verdensarv forsvinde. Borgerne kommer ikke forbi Hollænderhallen, på sammen måde som man kommer forbi Dragør Bibliotek, et besøg i Hollænderhallen kræver mere et ærinde. Derudover skal der ved valg af denne model findes nye egnede lokaler til Dragør Fitness.

  På baggrund af de seneste måneders skriverier i lokalaviser og på FB, vil det være nødvendigt, at ledelsen har et særligt fokus på arbejdsmiljøet og trivsel for de ansatte og de frivillige.

  Der skal findes løsninger, således at de frivillige kan arbejde på andre tidspunkter end man-fredage. Det kunne fx være en lignede løsning som den der bruges i aktivitetshuset, hvor de frivillige har nøgler til de rum de har adgang til.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Når Udvalget har besluttet, hvilken model, der skal arbejdes videre med, så vil der blive udarbejdet et økonomisk overslag og en tidsplan for realiseringen af den valgte model.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 5
  Forhøjelse af 2019-takster for havneafgifter
  Sagsid.: 19/87

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til forhøjelse af 2019-takster for havneafgifter, med henblik på tilvejebringelse af yderligere indtægt på havnens område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at takster for 2019 justeres som angivet i vedlagte bilag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra A:

  Der opkræves runde beløb.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 4. oktober 2018 i forbindelse med budget 2019, forhøje indtægten med kr. 90.000 gennem takstforhøjelser på havnens område. Derfor er der udarbejdet reviderede takster gældende for 2019.

  Ændringen omfatter taksterne for gæstesejlere, lejere af skurgrunde, lejere af faste havnepladser i kategori A, B, D samt joller og skydepramme. Endvidere indføres gebyr for optagelse på rokeringsliste samt midlertidig opsigelse.

  Kategori C er friholdt for stigning, da disse pladser fortrinsvis er beliggende i Jollehavnen (rundt om Dragør Fort), og dels udgør en forholdsvis begrænset indtægt, og dels er disse pladser endnu ikke omfattet af den genopretning, som pågår i havnen.

  LOVE/REGLER:

  Intet at bemærke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Revision af taksterne sker som led i implementering af budget 2019

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet at bemærke.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019

  Bilag

 • 6
  Takster 2019 for vand og spildevand
  Sagsid.: 19/235

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S skal i henhold til loven fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende fastsættelsen.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2019 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af bilag ”takster 2019”.

  Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Den samlede takst fastholdes på niveau med 2018.

  Vejbidraget er budgetteret til 379.510 kr.

  I bilag 1, side 2 ses en oversigt over prisudviklingen.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster er vedlagt i bilag 6.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2019 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 7
  Hovedstadens Beredskab - Ny fordelingsnøgle mellem ejerkommuner
  Sagsid.: 18/5555

  RESUMÉ:

  Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

  Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 20. juni 2018 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2018 og budget 2019. 

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan ændring af budgetfordelingsnøglen skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen/ Borgerrepræsentationen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2018 og 2019 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 20. juni 2018 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen.

  INDSTILLING:

  1. at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2018 og budget 2019,

  2. at Borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen tager den heraf afledte genberegning af kommunens driftsbidrag i budget 2018 til efterretning,

  3. at Borgerrepræsentationen/kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at godkendelsen af en justering af budgetfordelingsnøglen skal ske årligt grundet løbende justering af bidrag til tjenestemandspensioner.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 [jf. pkt. 4, sag 14/3625 på Kommunalbestyrelsens møde den 8.10 2015] blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab skulle gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling – også kaldet musefældeklausulen.

  Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for selskabets revision i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 at revurdere regnskabets grundlag i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.

  På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der yderligere skulle foretages en regulering af de forhold, der på daværende tidspunkt var afklaret og identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016.

  Resultatet blev udarbejdelse af en ny budgetfordelingsnøgle, der blev gældende for budget 2016 og budget 2017, hvor musefælde I blev indarbejdet i grundlaget for budgetfordelingsnøglen.

  Regulering af budgetfordelingsnøglen blev i forlængelsen af bestyrelsens godkendelse også godkendt i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommuerne, jf. vedtægternes § 6 stk. 5. [jf. pkt.3, sag 16/3030 på Kommunalbestyrelsens møde den 4.1 2017].

  Under behandlingen af Musefælde I blev det endvidere besluttet at udskyde stillingtagen til brandhaner og beskyttelsesrum. Dermed skulle det kobles til regulering i bidraget for tjenestemandspension. Det førte til opstart af musefælde II.

  Musefælde II blev behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 25. april 2018. Reguleringen af bidraget for tjenestemandspensioner blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. juni 2018 sammen med afregningen vedrørende under- og overskudsdækning for ambulancekontrakten jf. vedtægternes § 6 stk. 7. Alle forhold, der påvirker budgetfordelingsnøglen, hvorfor bestyrelsen på sit møde den 20. juni 2018 i forlængelse heraf godkendte forslag til en ny budgetfordelingsnøgle for budget 2018 og for budget 2019 – jævnfør tabel 1 - og anbefalede godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

  Budgetfordelingsnøglen for 2018 skal anvendes til korrektion af det vedtagne budget 2018 (effekten fremgår af tabel 2). Budgetfordelingsnøglen for 2019 er indarbejdet i grundlaget for budget 2019, der blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. juni 2018.

  Idet en ændring af budgetfordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budgetfordelingsnøgle, jf. tabel 1, til godkendelse.

  Tabel 1: Forslag til justeret budgetfordelingsnøgle for budget 2018 og 2019 sammenholdt med oprindelig ejerandele og efterfølgende budgetfordelingsnøgler.

  Alle tal i pct.

  Ejerfordeling ved opstart

  Baseline HBR budget 2016

  Baseline 1 korrektion for musefælde

  2018 B-nøgle

  2019 B-nøgle

  Albertslund

  1,80

  1,79

  1,81

  1,78

  1,79

  Brøndby

  1,97

  1,95

  1,98

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,10

  1,11

  1,12

  1,12

  1,12

  Frederiksberg

  8,88

  8,33

  8,48

  8,31

  8,33

  Glostrup

  1,34

  1,33

  1,34

  1,31

  1,32

  Hvidovre

  3,00

  2,97

  2,99

  2,94

  2,95

  København

  79,70

  80,32

  80,06

  80,40

  80,33

  Rødovre

  2,21

  2,19

  2,22

  2,18

  2,19

  Total

  100

  100

  100

  100

  100

  Note: B-nøgle referer til budgetfordelingsnøgle.

  Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2018 af ny fordelingsnøgle

  Alle tal i tkr.

  Før 2018

  Efter 2018

  Forskel

  Ejerkommuner

  Albertslund

  6.325

  6.214

  111

  Brøndby

  6.933

  6.812

  121

  Dragør

  3.925

  3.903

  22

  Frederiksberg

  29.610

  28.927

  683

  Glostrup

  4.668

  4.577

  91

  Hvidovre

  10.434

  10.242

  192

  København

  279.657

  279.998

  -341

  Rødovre

  7.744

  7.603

  141

  Udgifter i alt

  349.295

  348.275

  1.020

  I forhold til de reviderede driftsbidrag vedr. budget 2018 og budget 2019 tages forbehold for den endelige godkendelse af de nye fordelingsnøgler i samtlige ejerkommuner.

  Hovedstadens Beredskab vil efter den endelig godkendelse i ejerkom-muerne fremsende fakturaer/kreditnotaer vedr. 2018-bidragene som følge af den nye fordelingsnøgle.

  Fremadrettet skal budgetfordelingsnøglen justeres årligt som konsekvens af, at mellemværendet mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der pensioneres eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne.

  LOVE/REGLER:

  Idet en ændring af budgetfordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, efter bestyrelsens godkendelse, kræver en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4. forelægges forslag til ny budgetfordelingsnøgle, jf. tabel 1, til godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye fordelingsnøgle medfører et fald i Dragør kommunes betaling på 0,022 mio.kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 8
  Hovedstandens Beredskab og byggeloven
  Sagsid.: 18/5354

  RESUMÉ:

  Som følge af ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen er det nødvendigt at tilpasse arbejdsdelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne. Den ændrede arbejdsdeling vedrører primært brandsyn og afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændret arbejdsfordeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Før Dragør Kommune overgik til Hovedstadens Beredskab I/S, kunne brandvæsenet træffe straksafgørelser på stedet, f.eks. påbud eller forbud ved personfarlige situationer. Ved overgangen til Hovedstadens Beredskab blev lovgivningen i første omgang ikke tilpasset den nye situation. Det betyder i praksis, at Hovedstadens Beredskab i sådanne situationer skal kontakte den kommunale bygningsmyndighed, der herefter skal udstede et påbud eller forbud. Det er ikke hensigtsmæssigt, dels fordi situationerne ofte vil ske udenfor almindelig arbejdstid, dels fordi det er beredskabet, der har den fornødne ekspertise på området. Nu er lovgivningen ændret, således at kommunalbestyrelsen kan bemyndige det fælles beredskab til at varetage myndighedsopgaven på området, hvilket kommunalbestyrelsen anmodes om. 

  Samtidig anmodes kommunalbestyrelsen om at godkende, at beredskabet obligatorisk skal høres, såfremt kommunen i forbindelse med byggesagsbehandling påtænker at fravige brand- og indsatstekniske vejledninger. 

  Den ændrede arbejdsdeling vedrører brandsyn samt afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade. Endvidere vedrører ændringerne rådgivning om brandtekniske forhold efter bygningsreglementet.

  Forslaget til den ændrede arbejdsdeling har været drøftet i Samarbejdsorganet, som består af repræsentanter fra ejerkommunerne samt Hovedstadens Beredskab. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte herefter forslaget til ændret arbejdsfordeling - herunder forslag om overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab. Endvidere anbefalede bestyrelsen godkendelse heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

  På brandsynsområdet eller ved ulovlig anvendelse af bygninger mv. er det efter ændringen af byggeloven muligt at henlægge afgørelseskompetence til redningsberedskabet, hvor der i det konkrete tilfælde vurderes at være fare for personsikkerheden, og det samtidig vurderes at kunne nedlægges forbud eller stilles særlige vilkår, evt. meddele dispensation for at sikre fortsat drift.

  Områderne, der er nærmere beskrevet i bilag 1, er følgende:

  •   Ved brandsyn af telte, festivaler og engangsarrangementer mv.

  •   Ved brandsyn af andre lokaliteter, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.

  •   Ved brandsyn af visse industribygninger, herunder højlagre, der er overført fra beredskabslovgivningen til bygningsreglementet.

  •   Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af bygninger mv.

  En henlæggelse af beføjelser og pligter forudsætter efter byggeloven, at kommunalbestyrelsen vurderer, at kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

  For så vidt angår rådgivning om brandtekniske forhold efter bygningsreglementet, er det Hovedstadens Beredskabs vurdering, at det er tvingende nødvendigt at inddrage beredskabet i sagsbehandlingen, i det tilfælde hvor der er tale om byggerier, hvor bygherre ansøger byggemyndigheden om at fravige en kommende vejledning om indsatstaktisk traditionelt byggeri, jf. bilag 2. Såfremt redningsberedskabet ikke tages med på råd i disse situationer, kan det betyde øgede omkostninger for ejerkommunerne, f.eks. til anskaffelse af materiel, som Hovedstadens Beredskab ikke havde planlagt at indkøbe. Beredskabets planlægning af organisation, virksomhed, dimensionering og materiel, herunder serviceniveauet i kommunerne risikerer således at blive bagudrettet i forhold til bygningsmassens udvikling i stedet for en fremadrettet helhedsplanlægning. De valgte løsninger kan tillige influere på beredskabets indsatsmuligheder i en sådan grad, at det ikke kan udelukkes at personsikkerheden kompromitteres. Der er efter bygningsreglementet ikke pligt til at søge rådgivning hos redningsberedskabet, men dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab er kommunens eget ansvar, hvorfor beredskabets erfaringer og kompetencer på det indsatsmæssige område nyttiggøres ved denne type ansøgninger.

  Hovedstadens Beredskab vil, jf. bilag 2, som hidtil yde rådgivning om brandtekniske forhold på følgende områder:

  • Forhåndsdialog og andre forberedende møder.

  • Driftsmæssige vilkår for objekter, der er omfattet af brandsyn.

  • Tilsyn og lovliggørelsessager ved brandtekniske installationer, tilkørsel- og brandredningsforhold.

  • Øvrig brandteknisk byggesagsbehandling.

  Den ændrede lovgivning betyder imidlertid, at rådgivning mv. skal følges op af en formel afgørelse fra byggemyndighedens side. Ligesom der vil være behov for, at der i ejerkommunerne indføres procedurer for en nødvendig orientering af Hovedstadens Beredskab om forhold, der er af betydning for beredskabets varetagelse af brandsynspligten, planlægning af indsatser, dimensionering, materielanskaffelser og uddannelser mv., jf. bilag 2. Opgaver der alle skal bidrage til at skabe større tryghed for borgerne.

  Den ændrede lovgivning betyder midlertidig en større administrativ byrde for såvel kommunernes byggemyndigheder som for beredskabet. Forvaltningen er opmærksom på det øgede ressourceforbrug og vil takle udfordringen indenfor den nuværende personalenormering i indeværende år.

  For at kunne sikre en smidig tilrettelæggelse af arbejdsdelingen og undgå fejl og uhensigtsmæssigheder er det nødvendigt, at samtlige ejerkommuner tilslutter sig forslaget. Forslaget om en ændret arbejdsdeling betyder endvidere en ændring af vedtægterne for så vidt angår overførsel af beslutningskompetence til Hovedstadens Beredskab samt en ændring af Service Level Agreement (SLA).

  Et forslag til vedtægtsændringer og en ændring af SLA vil senere blive forelagt ejerkommunerne til godkendelse.

  Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at Hovedstadens Beredskab bemyndiges til at træffe straksafgørelser i sager hvor der kan være personfare. Derudover er det naturligvis hensigtsmæssigt at Hovedstadens Beredskab høres i sager, hvor en bygherre ansøger bygningsmyndigheden om at dispensere fra den indsatstaktiske vejledning. Denne høring foregår naturligvis allerede, men det vurderes hensigtsmæssigt at aftalen formaliseres med denne indstilling og behandling.

  LOVE/REGLER:

  Lov nr. 734 af 8. juni 2018 om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60 - selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr mv.).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til det øgede ressourceforbrug i forbindelse med mere administration, afholdes indenfor eget budget i 2019. Herefter vil forvaltningen vurdere om det skønnes at ressourceforbruget vil få konsekvenser for eksempelvis sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandlingen. I så fald, vil udvalget blive præsenteret for en sag herom.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse - Dragør Havn, Skurbyen
  Sagsid.: 18/5481

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af byggemodning til ny skurby på Dragør Havn.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til udførelse af byggemodning til ny skurby på Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I kommuneplan 2009 er helhedsplanen for Dragør Havn fastlagt.

  Som en del af realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn, er der udlagt to byggefelter på havnen. Byggefelterne betegnes som det vestlige og østlige byggefelt.

  Kommunalbestyrelsen har på møde den 1. juni 2017 besluttet, at der skal kunne etableres en ny skurby bag den gamle skurby i en del er det vestlige byggefelt. Projektet forventes opstartet i maj-juni 2019.

  For at dette projekt kan realiseres, er det en forudsætning at området byggemodnes. Udgiften til byggemodning vil efterfølgende indgå i lejen af grunden.

  Byggemodningen til området hvor ny skurby placeres, omfatter:

  • Etablering af stier i området 100.000 kr.
  • Etablering af belysning i området 200.000 kr.
  • Omlægning af parkeringspladser ved stejleparkeringen og dige tilpasning 100.000 kr.
  • Etablering af vand og afløb til et punkt i området 130.000 kr.
  • Etablering af el forsyning til et punkt i området 70.000 kr.

  Administrationen vurderer, at der overslagsmæssigt for 600.000 kr. kan udføres tilstrækkelig byggemodning af området.

  Frigivelsen forudsætter, at ansøger opnår byggetilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 600.000 kr. i anlægsbudgettet for 2018 til byggemodning til ny skurby.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Kommunalbestyresen den 30. januar 2019.

 • 10
  Oversendt fra BEPU: Opfølgning af det vestlige byggefelt på havnen
  Sagsid.: 17/1408

  RESUMÉ:

  Oversendelse af sag om status og videre udvikling af det vestlige byggefelt på havnen fra By-, Erhvervs- og Planudvalget til behandling i BFKU.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der for det nordvestlige felts vedkommende tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at der arbejdes videre med indkaldelse af forslag til et permanent aktivitets/kulturhusprojekt/velkomstcenter og invitation til åbent borgermøde med borgere og mulige interessenter, herunder biografforeningen.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  At videre drøftelser om værftsgrunden afventer Realdania’s eventuelle medvirken. BEPU får en tilbagemelding inden sommerferien.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, man straks bør gå i gang med at afklare, hvad et multifunktionshus på havnen skal indeholde ud over en eventuel biograf, og at opstart af processen ikke behøver afvente en tilbagemelding fra Realdania.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at der arbejdes videre med indkaldelse af forslag til et permanent aktivitets/kulturhusprojekt/velkomstcenter og invitation til åbent borgermøde med borgere og mulige interessenter, herunder biografforeningen.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, man straks bør gå i gang med at afklare, hvad et multifunktionshus på havnen skal indeholde ud over en eventuel biograf, og at opstart af processen ikke behøver afvente en tilbagemelding fra Realdania.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  AOV foreslår, at videre drøftelser om værftsgrunden afventer Realdania’s eventuelle medvirken. Udvalget får en tilbagemelding inden sommerferien.

  For stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 6. november blev en sag om opfølgning og udvikling af det vestlige byggefelt på havnen behandlet. I sagens 2. indstilling fremgik det at: der for det nordvestlige felts vedkommende tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et åbent spor med midlertidige aktiviteter og indkaldelse af forslag, eller om der skal arbejdes videre med et biograf/kulturhusprojekt i samarbejde med Biografforeningen.

  Indstillingen tager udgangspunkt i følgende fremstilling af sagens Ad 2, om værftsgrunden:

  På den nordvestlige del af feltet (værftsgrunden) har processen afventet den tidligere lejers byggeplaner. Kontrakten på grunden er i Økonomiudvalget den 25. oktober 2018 forlænget til og med november 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget behandlede på møde den 12. september 2018 et forslag om kulturhus og biograf på havnen, og besluttede, at forvaltningen i samarbejde med Dragør Biografforening skulle afdække mulighederne for at søge fondsmidler til etablering af et kulturhus og biograf.

  Biografforeningen har med udgangspunkt i denne beslutning haft en dialog med Lokale- og Anlægsfonden, og det bør afklares, om der skal arbejdes videre af dette spor, eller om den tidligere beslutning om at arbejde med midlertidige aktiviteter og en inddragelsesproces skal følges.

  BEPU besluttede i forhold til ovennævnte indstilling, at oversende behandlingen af dette punkt til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, med det forbehold at alt, der vedrører sagens planmæssige forhold, stadig behandles i BEPU.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af temaer og proces for planstrategi og kommuneplan
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  Senest i 2021 skal kommunalbestyrelsen vedtage en revideret kommuneplan. Dette sker hvert 4. år jf. planloven. En kommuneplan er en samlet plan for kommunens samlede arealanvendelse baseret på kommunalbestyrelsens mål og forventninger indenfor en 12 årig periode.

  Forud for kommuneplanen skal der udarbejdes en planstrategi jf. planloven. Planstrategien har primært fokus på den overordnede strategi for kommunens fysiske udvikling og på det videre arbejde med kommuneplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at temaer og overordnet proces for planstrategi og kommuneplan godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Peter Læssøe (T) foreslår ændringsforslag:

  At proces vedrørende kommuneplanlægning ændres således, at man springer planstrategiproces over og går direkte til en hovedrevision af kommuneplanen:

  For stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (Annette Nyvang (T)+Lars Kyrø (T)+Ebbe Kyrø (T))

  Faldet.

  Anbefaling 1 fra ØU:

  At der i forløbet foretages en komplet revision af kommuneplanen og der i forbindelse hermed sker en borgerinddragende proces.

  For stemte:

  14 (A+C+O+ Annette Nyvang (T)+Lars Kyrø (T)+Ebbe Kyrø (T) + V)

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefaling 2 fra ØU:

  At temaer og overordnet proces for planstrategi og kommuneplan godkendes.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  3 (Annette Nyvang (T)+Lars Kyrø (T)+Ebbe Kyrø (T))

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Peter Læssøe:

  Undertegnede Peter Læssøe mener, at processen vedrørende planprocessen i Dragør kommune skal ændres således, at en ny kommunalbestyrelsesperiode indledes med, at den nyvalgte kommunalbestyrelse med det samme fokuserer på, at forholde sig til kommuneplanen, som overordnet udgør kommunens langsigtede plan for strukturelle forandringer i kommunen. Det vil medføre, at kommunalbestyrelsen får fokus på at skabe en helhedsplan for perioden med relevant prioritering af større tiltag.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Forslag fra A+Ebbe Kyrø (T):

  At der i forløbet foretages en komplet revision af kommuneplanen og der i forbindelse hermed sker en borgerinddragende proces.

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Administrationen indstilling:

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+Ebbe Kyrø (T))

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag blev drøftet i november 2018 af BEPU og Kommunalbestyrelsen. På den baggrund genfremsendes sagen nu til vedtagelse.

  Sagsfremstilling fra behandling i Kommunalbestyrelsen 22. nov. 2018:

  Den 12. juni 2018 blev forventninger og ønsker til indhold og proces for planstrategi og vision drøftet i Økonomiudvalget. Her gik drøftelserne blandt på at fastholde visionen fra forrige planperiode og arbejde videre med den. Derudover ønskede flere at udpegningen til tentativlisten til Unesco skal indgå i kommende planstrategi. Endelig var der ønske om temaarrangement i forbindelse med planstrategi. Administrationen har indarbejdet disse ønsker i oplæg til proces.

  Overordnet proces – strategi og konkrete rammer forbindes i

  højere grad

  Der foreslås en proces, hvor sammenhængen mellem planstrategien og kommuneplanen synliggøres. Dette gøres ved at afvikle et tættere tidsmæssigt forløb mellem de to planer, at lade 4 tværgående temaer for udviklingen forbinde planerne og ved at lade borgere og politikere komme tættere på udarbejdelsen af begge planer indenfor de 4 temaer.Se tegning over processen i bilag.

  Forslag til 4 strategiske temaer

  Der lægges op til at planstrategien beskriver følgende 4 strategiske temaer, hvor man vil drøfte potentialer for udviklingen:

  • Den nære boligkvalitet
  • Nye øjne på kulturarven
  • Den robuste kystkommune
  • Dragør i verden

  Derudover vil visionen ”Fremtid med forankring” vedtaget i november 2016 sætte rammen i planstrategien, men kan samtidig også være genstand for debat. Læs vision i bilag.

  Udvikling af kommunens arealer, faciliteter og strategiske indsatser kræver en løbende afvejning af interesser hos lokalpolitikerne. Og der vil altid være udfordringer og dilemmaer heri, men også store potentialer. I høringen af planstrategien vil der være fokus på de forskellige strategiske retninger indenfor hvert af de 4 temaer jf. oplæg til temabeskrivelser i bilag.

  De 4 strategiske temaer vil i forskellig grad skulle udmøntes til konkrete rammer og retningslinjer for lokalplanplanlægning i den efterfølgende proces med udarbejdelse af kommuneplanen. Administrationen vil fremlægge en nærmere proces for udarbejdelse af kommuneplanen i første halvår 2019 – herunder forslag til inddragelse af borgere.

  Revision af kommuneplanen

  I forbindelse med vedtagelsen af planstrategien skal det jf. planloven besluttes om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige områder i kommunen. Denne beslutning vil blive lagt op i forbindelse med drøftelse og godkendelse af forslag til planstrategi i første halvår 2019

  Det vil dog være en konsekvens af vedtagelse af forslag til 4 strategiske temaer og den overordnede proces, at der vil ske en fuld revision af alle afsnit som berøres af de 4 temaer i kommuneplanen.

  Der lægges op til en senere politisk beslutning om, at alle øvrige afsnit i kommuneplanen ajourføres og at kommuneplanen samles i ét dokument. Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009.

  Opgaven for de politiske udvalg

  Opgaven med udarbejdelse af Planstrategi og Kommuneplan ligger hos By, Erhvervs- og Planudvalget. Udvalget bærer forslag videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. By, Erhvervs- og Planudvalgets engagement i sagen vil som udgangspunkt være:

  · Nov.2018 - Behandling af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan (gennemført)

  · Nov.2018 - Opstartsarrangement med Kommunalbestyrelsen

  ”Kvalitet i byrum på havn og i by” - workshop med Gehl arkitekter.

  Administrationen og Gehl arkitekter vil gennem en case om ”Kvalitet i byrum på havn og i by” give et eksempel på hverdagens udfordringer med at binde udvikling af konkrete arealer og byrum op på visioner og strategisk tænkning (gennemført).

  ·Januar 2019 - Vedtagelse af forslag til temaer og overordnet proces for kommende planstrategi og kommuneplan

  Første halvår 2019:

  · Vedtagelse af forslag til planstrategi og nærmere proces for kommuneplan

  · Høring og debat af planstrategi igangsættes

  · Evt. temadrøftelse – herunder drøftelse af politisk deltagelse i de fremadrettede borgerrettede arrangementer

  Andet halvår 2019:

  · Behandling af høring og debat

  · Vedtagelse af Planstrategi

  · Igangsættelse af aktiviteter for Kommuneplan

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planstrategien vil blive udsendt til debat/høring som beskrevet i sagsfremstillingen i mindst 8 uger jf. planloven, når By-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget et forslag. Høringsperioden planlægges under hensyn til sommerferien.

  Administrationen forventer at anbefale flere borgerrettede arrangementer eller tiltag udover den lovpligtige høring i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. En nærmere proces vil blive præsenteret i første halvår 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanen og planstrategi skal være forenelig med kommunens politikker, strategier og handleplaner.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Økonomiudvalget 24. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Bilag

 • 12
  Dragør Tennis - beslutning om placering af hal og baner
  Sagsid.: 18/517

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til hvor Dragør Tennis skal have mulighed for at placere hal og baner ved Hollænderhalsområdet, ligesom det skal besluttes at iværksætte tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes om en tennishal skal placeres i henhold til model B, C eller E,

  2.

  at

  det besluttes at tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A - E

  3.

  at

  det besluttes at iværksætte udarbejdelse af et plangrundlag for arealerne bestående af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal af Kommunalbestyrelsen ønsker, at Lokalplan 49 fraviges, og at Dragør Tennis tvinges til at fraflytte den bynære og historiske beliggenhed ved Engvejsarealet. Liste T ser det som et trin på vejen i at bebygge endnu et af Dragørs rekreative grønne åndehuller.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  Ad 1:

  At beslutning om placering af tennishal samt arealreservation af tennisbaner indgår i en helhedsplan for Hollænderhalsområdet.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra ACOV:

  Ad 2:

  At der straks igangsættes udarbejdelse helhedsplanen for området, i dialog med klubberne, Hollænderhallens brugerråd og andre interessenter om udviklingsønsker for området som helhed.

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

   2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C til ad 1:

  C gruppen foreslår at hal placeres jf. model A.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 2

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  Det besluttes at arealreservation ift. tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A – E.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ad 3

  Anbefaling fra BFKU og BEPU:

  At det besluttes at iværksætte udarbejdelse af et plangrundlag for arealerne bestående af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Godkendt.

  Anbefaling fra BFKU og BEPU om, at der i forlængelse af udarbejdelsen af en ny lokalplan indledes dialog med klubberne og Hollænderhallen om udviklingsønsker for området som helhed.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal af udvalget ønsker, at Lokalplan 49 fraviges, og at Dragør Tennis tvinges til at fraflytte den bynære og historiske beliggenhed ved Engvejsarealet. Liste T ser det som et trin på vejen i at bebygge endnu et af Dragørs rekreative grønne åndehuller.

  Kenneth Gøtterup (C) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

   2 (T)

  Imod stemte:

  7 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad. 1.

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at hal placeres jf model A.

  For stemte:

  2 (C)

  Imod stemte:

  7 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 2.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Det besluttes at arealreservation ift. tennisbanerne placeres syd for betonrullevejen jf. modellerne A – E.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad. 3.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  2 (C)

  Ændringsforslag fra AOV:

  Der i forlængelse af udarbejdelsen af en ny lokalplan indledes dialog med klubberne og Hollænderhallen om udviklingsønsker for området som helhed.

  Anbefales over for ØU.

  Katrine Tholstrup (C) begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15-01-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at Lokalplan 49 fra 1999 overholdes, og at Dragør Tennis’ baner dermed forbliver på Engvejsarealet. Desuden får klubben tilladelse til at bygge en hal i den nordøstlige del af arealet, ved siden af dagplejehuset, jævnfør samme lokalplan.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra C

  C gruppen foreslår at hal placeres jf model A.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A

  At model C vælges og at der skal tages hensyn til SFO’ens lysindfald og udearealer.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU.

  Ad 3

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU.

  Protokoltilføjelse fra T:

  Liste T beklager, at et flertal af udvalget ønsker, at Lokalplan 49 fraviges, og at Dragør Tennis tvinges til at fraflytte den bynære og historiske beliggenhed ved Engvejsarealet. Liste T ser det som et trin på vejen i at bebygge endnu et af Dragørs rekreative grønne åndehuller.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved møde i kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 blev sag om ”Dragør Tennis – belysning af scenarier for flytning af faciliteter” behandlet.

  Det blev her besluttet:

  ”Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

  - Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

  - Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

  At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.”

  Det nævnte område 1 er det kommunalt ejede areal på ca. 25.000 m2, der er beliggende mellem Hartkornsvej, Halvejen og Maglebyhallen. Område 2 var arealet ved Kirkevej som i dag udlejes til rullegræsproduktion. Tennisklubben har tidligere tilkendegivet at være indforstået med at kunne placere en hal – men ikke baner på dette areal.

  I konsekvens af den beslutning der blev truffet den 30. august 2018, indgår område 2 ikke i nærværende sag.

  Som oplæg til den videre dialog med Dragør Tennis om placering af hal og baneanlæg, udarbejdede administrationen 4 placeringsmodeller A, B, C og D, som et ”volumenstudie” hvor der er taget udgangspunkt i den fra tennisklubben oplyste halstørrelse med 3 baner, og hvor der – med hensyn til det udendørs baneanlæg – sammenlignes med størrelsen på det nuværende anlæg ved Engvej.

  Som led i administrationens dialog med tennisklubben har klubben fremsat forslag om en yderligere placeringsmulighed E til brug for etablering af en tennishal, da Model A – efter tennisklubbens vurdering -ikke kan rumme både tennishal og baneanlæg inden for den nordlige halvdel af arealet mellem Betonrullevejen og Hartkornsvej.

  Arealet er udlejet til jordbrugsformål og aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Efterfølgende har Dragør Tennis være i dialog med omboende i forhold til placeringsmulighederne E og A.

  Ud fra et ønske og en forudsætning fra tennisklubbens side om en hurtig og smidig proces i forhold til halbyggeri, har tennisklubben nu område C (grusbanen) som 1. prioritet for placering af en tennishal og har tilkendegivet at prioriteringen for placeringen af baner er i den sydlige del af området - dvs. enten model A eller på arealerne vest for Halvejen.

  Administrationen skal bemærke, at arealerne vest for halvejen i kommuneplanen alle er udlagt til landbrugsarealer og derfor ikke kan komme i spil i sagen.

  Dette medfører at der i område 1 alene kan peges på en placering syd for betonrullevejen.

  Fælles for alle modellerne A-E er, at de alene illustrerer hvor meget anlæggene fylder. Der er således ikke taget stilling til hvordan hallen præcis skal placeres eller hvordan et nyt baneanlæg kan disponeres på den nye lokalitet.

  De 5 modeller / volumenstudier, indgår som bilag til sagen.

  Administrationen skal bemærke,

  • at Model B, C og D illustrerer en halplacering tættere på Hollænderhallen end Model A,
  • at der – bortset fra model D – er tale om placeringer på kommunalt ejede arealer. Model D forudsætter således erhvervelse af et privat areal ved Halvejen, fx ved ”arealbytte” med andet kommunalt areal,
  • at Model B, med indplacering af hallen på Hollænderhallens forplads ikke kan anbefales, da løsningen forudsætter etablering af et erstatnings-parkeringsområde andetsteds samtidig med, at tilkørselsforholdene til skole, idrætshal og svømmehal bliver problematiske. Dertil kommer, at den pågældende placering af hallen vil udelukke mulighed for eventuelle fremtidige tilbygninger til selve Hollænderhallen.
  • at Model E er en del af matr. nr. bk af St. Magleby, og er beliggende i landzone. Arealet er udlejer til jordbrugsformål og lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

  Plangrundlag

  Bortset fra Model B, hvor hallen placeres på Hollænderhallens forplads, kræver alle modeller, at der udarbejdes og vedtages lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Den gældende Lokalplan 45 for området rummer ikke mulighed for placering af nye bygningsanlæg på de pågældende lokaliteter.

  Placeringen i Model A med hal og baneanlæg i den sydlige del af området, strider imod den hidtidige helheds- og landskabsplan i kommuneplanen, hvor dette areal var tiltænkt en parklignende udformning som fritidsområde uden bebyggelse.

  For Model B skal det i givet fald afklares, om der vil være tilstrækkelig byggerummelighed i forhold til gældende lokalplan og bygningslovgivning.For alle modeller gælder, at indplacering af selve baneanlægget i sig selv forudsætter lokalplanlægning med kommuneplantillæg.

  Spørgsmålet om eventuel ændring af zonestatus til byzone for baneanlægget, vil indgå i lokalplanlægningen.

  Model E er omfattet af ”Lokalplan 36 for nyttehavearealer ved Lundestien”, der udlægger anvendelsen til nyttehaver. I kommuneplanen er arealet beliggende i enkeltområde 9.05 (Fritidsområde ved Lundestien), hvor rammerne for lokalplanlægningen angiver anvendelse til fritidsformål, herunder nyttehaver (daghaver).

  Ændret anvendelse med henblik på placering af tennishal forudsætter lokalplanlægning med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

  Ved opmåling på kort har arealet en bredde på ca. 55 m, hvor det fra tennisklubben senest er oplyst, at hallen vil have en bredde på 44 m.

  Der bør i den videre planlægning sikres en stiforbindelse gennem arealet i en af siderne, fra Lundestien til ”Betonrullevejen”.

  Med vedtagelse af Budget 2019 blev det besluttet at afsætte et beløb til iværksættelse af forundersøgelser for etablering af ”Copenhagen White Water Park” (CWWP) på arealet syd for Kirkevej, umiddelbart vest for HF Maglebylund. Efterfølgende er det imidlertid tilkendegivet at der skal arbejdes videre med en placering ved Kongelunden.

  Ved budgetvedtagelsen er det også tilkendegivet, at der skal ske en boligudvikling på boldbanearealet ved Engvej samt arealet for Dragør Tennis. Dette vil forudsætte en flytning af tennisanlægget, og derfor omhandler denne sag reservation af arealer til både tennishal og tennisbaner.

  Administrationens samlede faglige vurdering er, at en hal vil kunne placeres på grusbanen, men administrationen vurderer også at en placering af en hal og baner i henhold til model A og E vil udgøre en sammenhængende løsning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tennisklubben har over for Dragør Kommune oplyst at klubbens prioriteringer er følgende:

  Placering af hal:

  1. prioritet er grusbanen

  2. prioritet er rullegræsaralet.

  Placering af baner:

  Tennisklubbens prioritering er en placering i den sydlige/vestlige del af området. Dvs. enten placering A – alternativt på arealerne vest for halvejen. Disse arealer er ikke kommunalt ejede og forudsætter derfor mageskifte eller køb af areal.

  Tennisklubben ønsker ikke baner placeret på rullegræsarealet på grund af støj- og vindgener.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. januar 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2019.

  Økonomiudvalget den 24. januar 2019.

  Bilag

 • 13
  Ændring af kommunens styrelsesvedtægt
  Sagsid.: 18/5194

  RESUMÉ:

  I sagen skal der tages stilling til ændring af kommunens styrelsesvedtægt som følge af Økonomiudvalgets ønske om at overføre opgaver på beskæftigelsesområdet til et stående udvalg.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. december 2018, at borgmesteren over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven overføres fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, og at der på den baggrund foretages de nødvendige ændringer i kommunens styrelsesvedtægt.

  Økonomiudvalget besluttede endvidere at anbefale over for kommunalbestyrelsen, at Social- og Sundhedsudvalget skifter navn til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Administrationen har udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt hvor § 10 stk. 7 er flyttet til § 16 og indsat som et nyt stk. 3.

  Herudover er udvalgets navn ændret til Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Hvis kommunalbestyrelsen godkender ændringerne, vil den nye styrelsesvedtægt træde i kraft den 1. marts 2019.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt samt gældende styrelsesvedtægt vedlægges denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven § 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 14
  Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019
  Sagsid.: 18/4281

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med det kommende valg til Europa-Parlamentet udpege formænd for valgstyrerne på de to afstemningssteder. Desuden anmoder administrationen om diverse bemyndigelser, blandt andet til at fordele kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere på de to afstemningssteder og til at udpege brevstemmemodtagere m.v.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udpegningen af valgbestyrelsen tages til efterretning.
  2. at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.
  3. at der blandt valgstyrerne vælges to formænd for valgstyrerne til de to afstemningssteder.
  4. at fastsættelse af antal tilforordnede vælgere tages til efterretning.
  5. at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem.
  6. at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem.
  7. at administrationen bemyndiges til at udpege fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af brevstemmer før valgdagen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt under et.

  Ad 3:

  Valggruppe 2+3 indstiller Katrine Tholstrup som formand. Valggruppe 1 indsender navn på formand efterfølgende.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg til Europa-Parlamentet og i den forbindelse er der en række opgaver, som kommunalbestyrelsen skal tage sig af:

  1. Valgbestyrelse og stedfortrædere:

  I henhold til folketingsvalgloven skal valget i hver kommune forberedes og ledes af en valgbestyrelse. I opstillingskredse, der består af to kommuner, skal hver kommunalbestyrelse vælge fire medlemmer.

  Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt otte medlemmer. Tårnby Kommune er kredskommune, hvilket betyder, at borgmesteren i Tårnby Kommune er født formand for valgbestyrelsen og at valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

  For hver af de valgte til valgbestyrelsen vælges en stedfortræder.

  Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved konstitueringen i december 2017 nedsatte en valgbestyrelse til Europa-Parlamentsvalg med følgende sammensætning:

  1. Eik Dahl Bidstrup (V), stedfortræder Morten Dreyer (O).

  2. Allan Holst (A), stedfortræder Helle Barth (V).

  3. Nicolaj Bertel Riber (A), stedfortræder Kim Dupont (V).

  4. Kathrine Tholstrup (C), stedfortræder Martin Wood Pedersen (C).

  Det anbefales, at udpegningen tages til efterretning.

  2. Valgstyrere til de to afstemningssteder:

  Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

  Der er tradition for, at hele kommunalbestyrelsen med undtagelsen af borgmesteren deltager på valgdagen som valgstyrere.

  Det skal foreslås, at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.

  3. Valg af formand for valgstyrerne:

  Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder, at valggruppe 1 (A+O+V) udpeger den første formand. Hvis valggruppe 2 (T) går sammen med valggruppe 3 (C), udpeger de den anden formand.

  Hvis valggruppe 2 og valggruppe 3 ikke går sammen, skal der trækkes lod mellem valggruppe 1 og valggruppe 2 om hvem der skal udpege den anden formand.

  4. Tilforordnede vælgere på valgdagen:

  Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen.

  Der har tidligere i kommunalbestyrelsen været tradition for, at samtlige partier i kommunalbestyrelsen hver kan udpege tre tilforordnede, hvilket vil sige 15 i alt. Da behovet udgør 36 tilforordnede, vil administrationen supplere antallet efter forholdstalsvalgmetoden til de partier der er i kommunalbestyrelsen.

  Fast antal tilforordnede

  Tilforordnede af de 21

  Tilforordnede i alt

  A

  3

  4

  7

  C

  3

  4

  7

  O

  3

  3

  6

  T

  3

  6

  9

  V

  3

  4

  7

  Antallet af tilforordnede vælgere til hvert parti i kommunalbestyrelsen kan dog blive reduceret, hvis partier, som har opnået repræsentation i Folketinget, ønsker tilforordnede vælgere ved valget. Dette gælder også opstillingsberettigede partier.

  Disse partier kan maksimalt hver udpege tre tilforordnede vælgere.

  5. & 6. Tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens eget hjem

  Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Den stemmemodtager, der udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning, behøver ikke selv bo i kommunen.

  En kandidat der opstiller til valget eller kandidatens ægtefælle eller samlever kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager eller som stedfortræder ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger samt i vælgerens hjem.

  Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem, og at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet.

  Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem.

  7. Fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer

  Valgstyrerne gennemgår brevstemmerne inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt 1 eller 2 dage før valgdagen. Der skal medvirke mindst to valgstyrere for hvert afstemningssted ved gennemgangen, undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at vælge de fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med valgsekretariatet.

  Gennemgangen foretages normalt dagen før valgdagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget.

  Diætsatsen for hverv, der beslaglægger mere end fire timer, udgør 850 kr. pr. dag.

  Udgiften afholdes inden for budgettet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 15
  Anmodning om fritagelse fra hvervet som medlem af St. Magleby Skolebestyrelse
  Sagsid.: 15/1210

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen anmodes om at fritage Sara Jansdotter W H Törnqvist fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Sara Jansdotter W H Törnqvist, der er medlem af skolebestyrelsen på St. Magleby Skole, har anmodet om at blive fritaget fra hvervet som skolebestyrelsesmedlem.

  I bekendtgøresen nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen fremgår af kap. 3 § 9, at en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på denne fra Kommunalbestyrelsen.

  I henhold til bekendtgørelse nr. 28 om valg af repræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen kap. 3 § 10, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Der er på nuværende tidspunkt ikke en stedfortræder, og St. Magleby Skole afholder derfor suppleringsvalg.

  LOVE/REGLER:

  Fremgår af sagen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 16
  Ansøgning om dispensation i antal medlemmer i Ældrerådet m.v.
  Sagsid.: 19/19

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om der på baggrund af Ældrerådets anmodning, skal søges om dispensation til at opfylde kravet om fem medlemmer i Ældrerådet. Herudover skal der også træffes beslutning om ansøgning om suppleringsvalg efter administrationens anbefaling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der i prioriteret rækkefølge søges om:

  1. Dispensation til opfyldelse af reglen om minimum fem medlemmer i kommunens Ældreråd resten af perioden.

  2. Tilladelse til afholdelse af suppleringsvalg.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et af Ældrerådets medlemmer har valgt at træde ud af rådet. Da der ikke er flere stedfortrædere som kan indtræde, er lovgivningens krav om fem medlemmer ikke opfyldt.

  Sundheds- og Ældreministeriet kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen i konkrete situationer give dispensation fra reglerne om ældreråd. I vejledningen om ældreråd nævnes eksempelvis, at ét eller flere siddende medlemmer falder fra midt i en valgperiode, hvilket kan medføre, at der i en periode ikke er et fuldtalligt ældreråd, hvis der ikke er valgt stedfortrædere.

  De resterende fire medlemmer er enige om, at de ønsker at videreføre Ældrerådets virksomhed, hvorfor kommunalbestyrelsen anmodes om at søge dispensation til opfyldelse af kravet om fem medlemmer i rådet.

  Suppleringsvalg er ikke nævnt i loven eller vejledningen som en mulighed, men ministeriet oplyser telefonisk, at såfremt kommunen fremsender en skriftlig ansøgning, vil ministeriet vurdere, om suppleringsvalg er inden for lovens rammer og kan tillades.

  Alternativt kan der også afholdes et nyt valg til ældrerådet hvor der vælges fem medlemmer og fem stedfortrædere som beskrevet i rådets vedtægter. Da vedtægterne har beskrevet en fireårig valgperiode vil et nyt valg formentlig kræve en ændring af vedtægterne som kun kan ændres efter forudgående indhentet udtalelse hos Ældrerådet eller efter deres anbefaling. Der blev senest afholdt valg til Ældrerådet samtidig med kommunalvalget i november 2017.

  Det er på baggrund af ovenstående administrationens anbefaling, at ministeriet som første prioritet anmodes om dispensation til opfyldelse af kravet om fem medlemmer resten af perioden og sekundært søges der om tilladelse til at afholde suppleringsvalg.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30 til 33.

  Vejledning om ældreråd.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 30. august 2019.

 • 17
  Indstilling af ny suppleant til husleje- og beboerklagenævn
  Sagsid.: 18/126

  RESUMÉ:

  I forbindelse med formandssuppleantens ønske om udtræden af husleje- og beboerklagenævn, skal der indstilles en ny til Statsforvaltningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dommerfuldmægtig Cecilie Kruse indstilles til Statsforvaltningen, som ny suppleant for formanden i husleje- og beboerklagenævnet i Dragør Kommune

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017, blev Dennis Asanovski indstillet som suppleant for formand for husleje- og beboerklagenævnet.

  Dennis Asanovski har oplyst, at han ønsker at fralægge sig hvervet som suppleant for formand på grund af nyt job.

  Dommerfuldmægtig ved Københavns Byret, Cecilie Kruse har tilkendegivet, at være indstillet på at påtage sig hvervet, men skal som dommerfuldmægtig ikke alene indstilles af Kommunalbestyrelsen overfor Statsforvaltningen, men tillige have tilladelse af Bibeskæftigelsesnævnet samt beskikkes som suppleant for formanden af den lokale retsformand.

  LOVE/REGLER:

  Udpegning foretages med hjemmel i almenlejelovens kapitel 17 og lov om leje § 109, stk. 2 og 3.

  Formand og suppleant skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden og suppleant må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 18
  Forslag fra T - Udarbejdelse af forretningsorden for kommunalbestyrelsens udvalg
  Sagsid.: 19/229

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Ændringsforslag:

  Sagen sendes til behandling i ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 16. januar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at der udarbejdes en forretningsorden for kommunalbestyrelsens udvalg.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

 • 19
  Forslag fra AOV - Klub Sølyst fortsætter sine aktiviteter i Søvang.
  Sagsid.: 18/5543

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 17-01-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lisbeth Dam Larsen (A) har i mail den 20. december 2018 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Hermed forslag fra AOV til Skoleudvalgets møde den 17. januar 2019:
  ”Flytning af Klub Sølyst indgår i budgetaftalen for 2019-2022. Efter en ny vurdering, herunder samtaler med en kreds af forældre i Søvang, foreslår AOV, at Klub Sølyst fortsætter sine aktiviteter i Søvang.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 17. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen 30. januar 2019.

 • 20
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Kristine Bak spørger til punkt 4 om ændringsforslag 5: Tid for åbning og forankring i hvilket udvalg? Borgmesteren svarer.

  Claus Ehlers spørger om det vestlige byggefelt: Er det realistisk at værftsgrunden er frigivet til november 2019? Borgmesteren svarer.