Skip navigationen

Referat

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 15 udgår

Dagsorden herefter godkendt.
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Frigivelse af midler til udmøntning af budget 2019- 2022 vedr. SFO og Dagtilbud
  Sagsid.: 19/152

  RESUMÉ:

  Der skal tages beslutning om, at der frigives 2,1 mio. kr. til udmøntningen af budget 2019- 22 beslutning vedr. omstruktureringer på SFO og dagtilbudsområdet.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. til realiseringen af omstruktureringerne på SFO og dagtilbudsområdet og at rådighedsbeløbet frigives.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Procedureforslag fra Liste T:

  Sagen sendes tilbage til ØU, hvor forvaltningen fremlægger budget, som bygger på indhentede priser og forventet aflevering.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads og uden at vide, om de prioriterede anlægsopgaver overhovedet kan leveres inden de tiltænkte menneskelige rokader gennemføres.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefaling fra BFKU og SU:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Ændringsforslag fra AOV:

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O):

  Udmøntningen af de i budgettet afsatte 2,1 mio. kr. er drøftet og anbefales over for ØU og KB med bemærkning om, at udvalget er opmærksom på behovet for at tilføje yderligere midler, når muligheden indfinder sig.

  For stemte:

  5 (A+O+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at det er uforsvarligt at gå i gang med så stor en rokade af børn og institutioner i Dragør uden at have den fulde finansiering af renoveringsbehovene på plads.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C-gruppen finder det beklageligt, at budgettet til de meget store ændringer ved SFO strukturen vedtages med så få midler. Vi finder det uforsvarligt og mener ikke at vi kan tilbyde vore børn så kummerlige forhold.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budget 2019 -2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer:

  Der etableres en samlet SFO for Store Magleby Skole i lokalerne for Tulipanen og Kirkevejens SFO. Dette indebærer, at Sølyst SFO og Hovedgadens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Nordstrandskolen i eksisterende lokaler. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Der etableres en samlet SFO for Dragør Skole i lokalerne for Strandengens SFO og Blushøj SFO. Det indebærer, at Jægervejens SFO lukkes.

  Med budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skal gennemføres følgende ændringer på dagtilbudsområdet:

  ·

  Lukning af den integrerede institution Høgevænget 1. januar 2020.

  ·

  Oprettelse af en integreret institution i Søvang

  ·

  Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus og børnehaven Kornblomsten.

  ·

  Opsigelse af driftsoverenskomsten med Dragør Menighedsbørnehave.

  Derudover fremgår det også af budgetaftalen, at der i 2019 tilføres 2.100.000 kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med ny SFO- og dagtilbudsstruktur.

  Administrationen har på baggrund af besigtigelse, og skolernes og daginstitutions input til eventuelle ombygninger og anskaffelser, udarbejdet første udkast til budgetoverslag samt prioritering og ønsker ift. budget.

  Der er ikke projekteret, indhentet priser eller myndighedsprojekter. Indhentning af priser pågår.

  Den foreløbige tidsplan er at flytte SFO´erne til maj og kunne tage børneinstitutionen Sølyst i brug til oktober. Derfor søges anlægsmidlerne frigivet på nuværende tidspunkt.

  Ønsker og prioritering fremgår af det vedhæftede bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

  Skoleudvalget den 7. februar 2019

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af forslag til ændring af Service Level Agreement (SLA) for Hovedstadens Beredskab
  Sagsid.: 19/688

  RESUMÉ:

  Med afsæt i en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen forelægges Kommunalbestyrelsen forslag til revideret Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget (version 2.0) til ændring af Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at godkendelse af SLA afventer en drøftelse med Hovedstadens Beredskab om indholdet af SLA’en.

  For stemte: 4 (T)

  Imod stemte: 11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte: 11 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener ikke, at det er betryggende for borgerne, at Hovedstadens Beredskab ændrer ordlyden i en SLA fra ”afgørelse” til ”udtalelse” – og at man uden konkret niveau blot ønsker at levere ”høj service”.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Siden 2016 er der sket en række ændringer i beredskabs- og i byggelovgivningen. De mange ændringer medfører, som Kommunalbestyrelsen tidligere er oplyst om, ændringer i arbejdsfordelingen mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne og dermed også i Service Level Agreement (SLA) på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet.

  Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet et forslag (version 2.0) til ændring af SLA, jf. bilag 1, hvoraf ændringerne fremgår i korrektur. Endvidere vedlægges forslaget i den endelige version, jf. bilag 2. Forslaget har været behandlet på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018, der godkendte oplægget med enkelte forslag til justeringer. Disse justeringer er indarbejdet i forslaget, jf. bilag 1. Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 14. november 2018 forslaget til ændret SLA på Myndigheds- og Forebyggelsesområdet. Endvidere anbefalede bestyrelsen godkendelsen heraf over for Kommunalbestyrelsen.

  Det følger således af gældende SLA, at større ændringer, herunder generel revision af SLA, forhandles i Samarbejdsorganet og forelægges bestyrelsen og kommunalbestyrelserne til godkendelse. 

  Idet erfaringerne har vist, at det især på grund af sagernes kompleksitet ikke er muligt at opfylde servicemålet for sagsbehandlingstider i forbindelse med den brandtekniske byggesagsbehandling efter byggeloven, er det foreslået at ændre målet. Forslaget ændrer ikke på, at der fortsat er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

  Omkring ændringerne i det fremlagte forslag – ud over ændringerne på beredskabs- og byggelovsområdet - skal særligt fremhæves, at der som noget nyt er udarbejdet en SLA på beskyttelsesområdet, jf. bilag 1, idet myndighedsopgaverne allerede er overført til Hovedstadens Beredskab, jf. bilag 6 i interessentskabets vedtægter. De øvrige opgaver på beskyttelsesrumsområdet overføres den 1. januar 2019.

  Der er ikke udarbejdet en SLA for brandhaneområdet, da der ikke er tale om myndighedsopgaver. Opgaven med at sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning, fremgår af § 1, stk. 3 i bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005), og er et delelement i den risikobaserede dimensionering (RBD) for fællesskabet.

  På området vedrørende risikovirksomheder (store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder), skal der for virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer, de såkaldte kolonne 3-virksomheder, bl.a. udarbejdes eksterne beredskabsplaner om især operative forhold.

  Rådgivning og varetagelse af opgaver på dette område fremgår nu alene af den SLA, der er udarbejdet for brandteknisk rådgivning ifm beredskabsplaner, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016).

  SLA for lejlighedstilladelser, f.eks. koncerter og festivaller og SLA for midlertidige overnatninger, f.eks. ansøgninger om overnatninger i institutioner og haller er udgået, idet begge områder nu henhører under bygningsreglementet, og dermed skal sagsbehandles af byggemyndigheden. Rådgivning til ejerkommunerne på disse områder vil være omfattet af SLA for Brandteknisk Byggesagsbehandling, Byggeloven.

  Endelig er der foretaget en række sproglige tilpasninger samt korrekturrettelser.

  Efter behandlingen af sagen på Samarbejdsorganets møde den 4. september 2018 og på bestyrelsens møde den 14. november 2018 har Beredskabsstyrelsen udsendt en meddelelse den 29. november 2018. Af denne meddelelse fremgår det, at styrelsen – trods tidligere udmeldinger – opretholder reglerne om krav til lokaliteter, hvor mange mennesker samles, eller hvor mennesker samles under særlige forhold. De nævnte krav, skulle have været overført til bygningsreglementet pr. 1. januar 2019, men vil nu først overgå den 1. januar 2020.

  I enighed med Samarbejdsorganet er der derfor truffet beslutning om, at brandsynene vil være omfattet af sidste afsnit i den ændrede SLA for brandsyn (version 2.0).

  Endelig er der enighed om, at sagsbehandlingen af midlertidige overnatninger vil følge kravene i den hidtidige SLA (version 1.1. marts 2017) for midlertidige overnatninger uden formelt at ændre den fremlagte version 2.0.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S
  Sagsid.: 19/688

  RESUMÉ:

  Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret arbejdsdeling mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, hvorved der er aftalt en henlæggelse af myndighedskompetence til Hovedstadens Beredskab med hjemmel i byggeloven, skal interessentskabets vedtægter ændres. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af en række ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen, der har dannet grundlag for beslutningen om en kompetenceoverførsel til Hovedstadens Beredskab, og på baggrund af erfaringerne siden etableringen af interessentskabet har Hovedstadens Beredskab udarbejdet et forslag til revision af vedtægterne, jf. bilag 1, hvori de eksisterende vedtægter er sammenholdt med forslaget til ændringer.

  Forslaget indeholder ændringer, der skal afbureaukratisere administrationen. Samtidig er der foretaget nogle opdateringer og redaktionelle ændringer.

  Interessentskabets opgaver, som er hjemlet i byggelovens § 16 c, stk. 6-7, er indføjet i vedtægterne som et nyt pkt. 5.2.

  Yderligere er der indføjet et nyt pkt. om indgåelse af aftaler om operative forhold. Det er i pkt. 5.6 bestemt, at der inden for rammerne af den risikobaserede dimensionering kan indgås aftaler om henholdsvis udførelse af opgaver for andre eller med andre om at udføre opgaver inden for eget eller andres redningsberedskab. Herved sikres det, at serviceniveauet for Hovedstadens Beredskab ikke forringes.

  I pkt. 6.2 er det endelige beløb indsat og ’udkast’ er slettet.

  Det er ikke muligt at ændre fordelingsnøglen for interessenterne uden, at de godkender dette, men som nyt pkt. 6.6 er indføjet en bestemmelse om, at ændringer, der alene skyldes den årlige afgang af tjenestemænd, er undtaget. Der er tale om rent objektive forhold, som hverken Hovedstadens Beredskab eller interessenterne har indflydelse på, hvorfor en bestemmelse herom forventes godkendt af tilsynet.

  Pkt. 6.7, der bliver til pkt. 6.8, er opdateret som følge af beslutningen om at regulere Københavns Kommunes og de øvrige ejerkommuners bidrag til Hovedstadens Beredskab på baggrund af resultatopgørelsen for de to første år i kontraktens løbetid.

  Pkt. 9.3 i vedtægterne, der giver mulighed for at ændre sammensætningen af bestyrelsen, således at repræsentanterne for politiet udtræder, foreslås slettet, idet der ikke foreligger nogen politisk drøftelse heraf i øjeblikket. Problematikken er indtil videre løst ved, at politidirektørerne ikke længere har stemmeret i forbindelse med økonomiske anliggender.

  Bestemmelsen om vederlag til bestyrelsen i pkt. 9.5, er ligeledes foreslået slettet, idet der efter den gældende lovgivning, § 16 a, i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 1031 af 6. juli), kun kan være tale om diæter eller godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen har ikke været anvendt og giver anledning til spørgsmål til administrationen.

  Endelig er bilagslisten opdateret, ligesom "Statsforvaltningen" overalt er ændret til "Ankestyrelsen".

  LOVE/REGLER:

  Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 6
  Vejbelysning på private fællesveje
  Sagsid.: 18/5197

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ønsket at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet reduceres med 100.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år. Administrationen har afdækket konsekvenser som følge af ønsket.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender vedlagte udkast til varselsbrev til afgørelse om overdragelse af betaling for udgifter til vejbelysning på private fællesveje i Dragør Kommune

  ELLER

  2.

  at

  udvalget beslutter, at der ikke arbejdes videre med at opkræve grundejerne for udgifter til vejbelysning på private fællesveje

  3.

  at

  hvis ad 2 besluttes, at udvalget lader besparelsen på 100.000 kr. for opkrævning af udgifter til vejbelysning på private fællesveje overgå til forhandlinger om budget 2020

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Ad 2 og 3, anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-02-2019

  Ad 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ønsket at overdrage ansvaret for belysning på private fællesveje til grundejerforeningerne. Budgettet skal reduceres med 100.000 kr. pr år fra 2020 og efterfølgende år.

  På vedlagte bilag 1 ses inddelingen i henholdsvis offentlige veje og private fællesveje og dermed de vejstrækninger i Dragør Kommune, hvor grundejere i modsætning til grundejere langs de offentlige veje fremadrettet selv vil skulle betale for belysning på deres veje. Beslutningen omfatter 25 grundejerforeninger og ca. 1.350 grundejere. Af disse er 2 grundejerforeninger og ca. 120 grundejere beliggende i landzone, imens øvrige er beliggende i byzone. Ikke alle grundejere er medlemmer af grundejerforeninger.

  Indledningsvis skal siges, at overdragelse af ansvaret for vejbelysning på private fællesveje ikke kan adresseres til grundejerforeningerne, men skal derimod adresseres til de enkelte grundejere.

  Administrationen har ved ekstern juridisk bestand afdækket processer og handlinger for overdragelse af vejbelysning til de enkelte grundejere som følge af det politiske ønske om overdragelse. Dette i form af vedlagt notat (bilag 2).

  Af notatet fremgår, at det ikke er tilstrækkeligt at varsle de enkelte grundejerforeninger om overdragelse af ansvaret for vejbelysning på de private fællesveje. Der skal derimod foregå en egentlig varsling i form af høring af hver enkelt grundejer om den tiltænkte beslutning, som hver enkelt grundejer herefter skal have mulighed for at afgive høringssvar om. Først derefter kan der træffes individuel beslutning om overdragelse af vejbelysning overfor den enkelte grundejer.

  Afdækningen omfatter på nuværende tidspunkt alene private fællesveje beliggende i byområde, idet der for private fællesveje beliggende i landzone til dels gælder andre bestemmelser. Inden kommunen måtte vælge at gå videre med et besparelsesforslag for private fællesveje beliggende i landzone, bør der foretages nærmere undersøgelser også af det spørgsmål.

  Før overdragelse af ansvaret for vejbelysning på private fællesveje i byområde kan overgå til de enkelte grundejere, skal følgende proces gennemføres:

  - Kommunen kan beslutte, at private fællesveje skal være belyst. Beslutningen skal være begrundet i en konkret vurdering af forholdene på den pågældende vej, og beslutningen skal bero på hensyn til trafikken eller andre almene, offentlige hensyn, så som trafiksikkerhedsmæssige, tryghedsmæssige, kriminalpræventive eller arkitektoniske hensyn.

  - Kommunen er forpligtet til overfor hver enkelt grundejer konkret at begrunde, hvorfor kommunen finder, at der skal være belysning på dennes private fællesvej.

  - Kommunen kan beslutte, at det er grundejerne, der som udgangspunkt skal betale alle udgifter til vejbelysning. Kommunen skal dog selv betale alle udgifter i det omfang belysning er begrundet i almene, færdselsmæssige hensyn.

  - De enkelte grundejere skal varsles, da alle berørte grundejere som udgangspunkt vil være parter. Da kommunens betaling for vejbelysning har været en fast praksis i mange år, der påtænkes ændret til ugunst for de berørte grundejere, bør denne varslingsperiode ikke være mindre end 8 måneder.

  - Høringsfasen for hvert enkelt varselsbrev bør være minimum 4 uger fra Kommunens afsendelse af brev til frist for modtagelse af høringssvar.

  - Overfor den enkelte grundejer skal den forventede fremtidige årlige udgift opgøres og angives i varslingsbrevet. Udgifterne omfatter både anlægsudgifter, driftsudgifter og administrative udgifter for kommunen. Grundlaget for udgifternes beregning overfor de enkelte grundejere skal ske vej for vej. Det er ikke tilstrækkeligt at afregne ud fra en gennemsnitspris, da udgifterne skal kunne dokumenteres og som udgangspunkt vej for vej.

  - Efter modtagelse af høringssvarene (efter 4 ugers høringsperiode) skal disse behandles, hvorefter der på baggrund af svarene skal træffes endelige beslutninger overfor de enkelte grundejere.

  - Erfaringsmæssigt medfører en varslingsrunde i forhold til overdragelse af betalingsforpligtelsen på de private fællesveje til grundejerne en del nye sager, herunder om det overhovedet er berettiget fortsat at anse de pågældende veje som private fællesveje og ikke offentlige veje.

  LOVE/REGLER:

  Vejbelysning på private fællesveje er omfattet af Privatvejsloven. I vedlagte udkast til afgørelse om overdragelse af betaling for udgifter til vejbelysning (bilag 3) er medtaget lovens relevante paragraffer om vejbelysning.

  Ligeledes er overdragelse af ansvaret for vejbelysningen omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. Disse er også gengivet i udkastet til afgørelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerne vil anslået give Dragør Kommune en årlig brutto besparelse på ca. 100.000 kr. Der er tale om et samlet beløb indeholdende både private fællesveje i byområde og i landzone. Besparelsen vil være mindre, hvis ansvaret alene overdrages for belysning på private fællesveje i byområde.

  Der vil være en væsentlig udgift til administration, som nemt skønnes at kunne andrage 25 %, når opkrævningspotentialet er så begrænset.

  Selve arbejdet med at overdrage vejbelysningen til grundejerne på private fællesveje inklusive individuel høring forventes under alle omstændigheder at være større end bruttobesparelsen, også selvom der mod forventning ikke skulle komme høringssvar retur.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Såfremt det besluttes at arbejde videre med overdragelse af vejbelysning på private fællesveje til grundejerforeningerne, så skal hver enkelt grundejer varsles herom i form af høringsbrev. Udkast til høringsbrev til grundejerne er vedlagt som bilag 3. Varsling om overdragelse af vejbelysning til de enkelte grundejere skal foregå mindst 8 måneder før påtænkt dato for endelig overdragelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Uændret vejbelysning på private fællesveje vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tryghed på vejene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 7
  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning
  Sagsid.: 17/2757

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af at udvalget ønsker dialog med Tårnby med henblik på kortere ventetid end de maksimalt 4 uger til visitation og opstart af træning, samt at Ældrerådets bemærkninger indgår i revision i 2019/2020.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (bilag).

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

  Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 8
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice
  Sagsid.: 17/2760

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. december 2018 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83aa godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-02-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for ØU/KB, med tilføjelse af at Ældrerådets bemærkninger indgår i revision i 2019/2020.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 83a.

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 og § 83a (bilag).

  Det årlige gennemsyn af kvalitetsstandarderne har ikke givet anledning til ændringsforslag til serviceniveauet.

  Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Økonomiudvalget den 21. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 9
  Høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden
  Sagsid.: 19/217

  RESUMÉ:

  Regionsrådet har sendt udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden i høring frem til den 11. marts 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til den nye hospitalsplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden.  

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Anbefaling fra SSU:

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, og høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Forslag fra C:

  C-gruppen foreslår, at der i høringssvar fra Dragør Kommune tilføjes følgende.

  Dragør Kommune er glade for, at vores lokale akutklinik på Amager Hospital bevares. Dette er med til at sikre nærhed og tryghed for de mange borgere der hvert år har brug for klinikken. I 2017 havde 2.800 borgere fra Dragør Kommune kontakt med Amager akutklinik. ”

  Dragør Kommune mener, at det svækker den politiske kontrol, at flytning af specialer og afdelinger mellem hospitalerne fremover vil kunne vedtages af embedsværket uden involvering af Regioner og Kommuner. Til trods for, at Dragør Kommune ligger 15 km fra Rådhuspladsen er den offentlige transport en stadig større udfordring for borgerne generelt, men særligt for patienter og pårørende. Det er derfor ikke lige meget, om en borger fra Dragør Kommune skal til Herlev Hospital eller Amager Hospital. Besluttes det, at embedsværket uopfordret kan træffe disse beslutninger fremover, er det Dragør Kommunes frygt, at vi mister muligheden for at give det lokale perspektiv med på fremtidens indretning af sundhedsvæsenet.”

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 5 Høringssvar fra ældrerådet, er tilføjet efter behandling i SSU den 4. februar 2019.

  Regionsrådet har igangsat arbejdet med Hospitalsplan 2025 for Region Hovedstaden. Målet for den nye hospitalsplan er at lægge en langsigtet ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet. Forslag til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 sendes i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 11. marts 2019.

  Af bilag fremgår udkast til Hospitalsplan 2025 samt øvrigt høringsmateriale. Derudover er Dragør Kommunes høringssvar vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkastet til Hospitalsplan 2025. 

  Udkast til Hospitalsplan 2025 – indhold

  Med Hospitalsplan 2025 er der lagt op til at bibeholde den nuværende hospitalsstruktur og fastholde den overordnede opgavefordeling mellem hospitalerne.

  Med den nye hospitalsplan foreslås der også en række mindre tilpasninger i opgavefordelingen mellem hospitalerne. Amager og Hvidovre Hospital har blandt andet Dragør som optageområde. Der er ingen af de nævnte tilpasninger, der vedrører Amager og Hvidovre Hospital.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 10
  Høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis
  Sagsid.: 19/137

  RESUMÉ:

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til Sundhedsaftalen 2019-2013 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis i høring frem til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Dragør Kommunes høringssvar til udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Tillægsforslag fra Liste T:

  I høringssvaret indføres, at vi som kommune ønsker at lægge mere vægt på det nære sundhedsvæsen. Et tillidsfuldt forhold til familielægen er alfa og omega for at sygdomme opdages i tide og kommer under behandling. Det skal bl.a. ske ved at etablere et læge- og evt. sundhedshus på en central placering for dermed at tiltrække læger. Målet til at nå dette er at komme op på en højere lægedækning i kommunen.

  Godkendt.

  Anbefaling fra SSU:

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, og høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 04-02-2019

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ebbe Kyrø (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 5 Høringssvar fra ældrerådet, er tilføjet efter behandling i SSU den 4. februar 2019.

  Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Sundhedskoordinationsudvalget har sendt udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i høring fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.

  Af bilag fremgår aftaleudkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 samt øvrigt høringsmateriale. Derudover er Dragør Kommunes høringssvar vedlagt som bilag.

  Social- og Sundhedsudvalget skal godkende Dragør Kommunes høringssvar til aftaleudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023.

  Udkast til Sundhedsaftalen 2019-2023 – indhold

  Udkastet til Sundhedsaftalen tager afsæt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De otte nationale mål sætter en klar retning for, hvordan kommunerne, regionen og praksissektoren sammen med borgere og pårørende skal samarbejde for et bedre sundhedsvæsen - i forhold til bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. 

  I aftaleudkastet understreges det, at Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om mere sammenhæng i borgerens forløb, mere lighed i sundhed, mere samspil med borgere og mere sundhed for pengene.

  I Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket været at lave en enkel, fokuseret og dynamisk sundhedsaftale med fokus på tre prioriterede fokusområder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget lægger dermed op til, at der undervejs i perioden fx kan udpeges nye fokusområder. Dermed kan indsatsen gennem hele aftaleperioden koncentreres om de områder, hvor parterne ser de største behov for at videreudvikle samarbejdet om kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Samtidig skabes der plads til at arbejde med de nationale tiltag indenfor det tværsektorielle område, som løbende gives til regioner og kommuner.

  I aftaleudkastet er de tre prioriterede fokusområder:

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom – med mål om at:

  - Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.

  - Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

  • Sammen om borgere med psykisk sygdom – med mål om at:

  - Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

  • Sammen om børn og unges sundhed – med mål om at:

  - Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.

  - Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

  Når de tre fokusområder skal udfoldes og konkretiseres, har Sundhedskoordinationsudvalget udviklet en række principper for, hvordan region, kommuner og almen praksis vil arbejde sammen omkring de dele af borgernes liv, som sektorerne er fælles om. Principperne vedrører blandt andet borgerne med fra start, effektiv ressourceudnyttelse, fælles kompetenceudvikling og klar opgave- og ansvarsfordeling.

  I aftaleudkastet lægges der op til, at de prioriterede fokusområder hurtigt skal udfoldes og konkretiseres, så implementeringsarbejdet kan komme i gang. Udgangspunktet for dette er et fleksibelt set-up med rum både til den lokale udvikling og fælles udvikling på de områder, hvor der er brug for nye løsninger, som går på tværs af kommunegrænser og hospitalernes optageområder. Konkret vil implementeringsarbejdet med Sundhedsaftalens fokusområder og mål foregå i dels Sundhedskoordinationsudvalget, de enkelte samordningsudvalg og eventuelt nedsatte temagrupper. Borgere vil inviteres med i arbejdet. 

  Sundhedsaftalen 2019-2023 - videre proces

  I marts 2019 tilrettes udkastet til Sundhedsaftale 2019 - 2023 med afsæt i de indkomne høringssvar. Den 23. april 2019 forventes Sundhedskoordinationsudvalget at godkende forslaget til sundhedsaftalen. Herefter skal sundhedsaftalen godkendes i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Dette skal ske inden 1. juli 2019, hvor aftalen skal indsendes til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens §§ 203-205, vejledning nr. 9406 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler samt i bekendtgørelse nr. 680 af 8. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. På sigt kan sundhedsaftalen få økonomiske konsekvenser i form af nye og bindende opgaver, som kommunen skal løse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 11
  Status på skoleindskrivning til skoleår 19/20
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Udvalget får en status på fordelingen af de kommende 0. klasse til skolestart 19/20.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Status på skoleindskrivningen tages til efterretning.

  2.

  at

  Skoledistrikterne, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018, fastholdes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Anbefaling fra SU ad. 1:

  Taget til efterretning.

  Anbefaling fra SU ad. 2:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 07-02-2019

  Ad. 1.

  Til efterretning.

  Ad. 2.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen for 0. klasse til skoleåret 19/20 er overstået og der er i alt 183 børn, som er indskrevet.

  Tabel 1 viser fordelingen af kommende 0. klasses børn ud fra forældrenes ønsker

  Tabel 1: Fordeling ud fra ønsker

  St. Magleby

  Nordstrand

  Dragør

  Indskrevet

  56

  52

  29

  Søgt skolen grundet søskende

  11

  8

  9

  Søgt skolen af anden grund*

  13

  3

  2

  I alt

  80

  63

  40

  Klassekvotient

  26,6

  21

  20

  * anden grund kan være afstand til skole, relationer mm.

  Jf. styrelsesvedtægten og kriterierne for indskrivning punkt nr. 5, hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune.

  Dette betyder, at administrationen ikke kan tilgodese de elever som har søgt en skole af anden grund, da der er over 22 elever i de pågældende klasser.

  Der er således overensstemmelse mellem de besluttede bestemmelser i Styrelsesvedtægten og de allerede godkendte skoledistrikter, hvorfor der ikke er basis for at foretage ændringer i disse.

  Fordelingen af de kommende elever vil således være:

  Tabel 2: Fordeling ud fra kriterier

  St. Magleby

  Nordstrand

  Dragør

  Indskrevet

  56

  52

  29

  Søgt skolen grundet søskende

  11

  8

  9

  Søgt anden skole, men afvises jf. styrelsesvedtægten og optages på distriktsskolen

  0

  11

  7

  I alt

  67

  71

  45

  Klassekvotient

  22,3

  23,6

  22,5

  Derudover er der i alt 5 børn der har søgt om at komme på privatskole/specialskole og 8 børn som har søgt skoleudsættelse.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægt for Dragør Kommunens skolevæsen og SFO.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 7. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen 28. februar 2019.

 • 12
  Revision af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter
  Sagsid.: 11/851

  RESUMÉ:

  Folkeoplysningsudvalget har i samarbejde med administrationen udarbejdet en revision af udvalgets vedtægter fra 2012.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler de nyreviderede vedtægter over for Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Anbefaling fra BFKU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2019

  Anbefales over for KB.

  Annette Nyvang (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Folkeoplysningsudvalget besluttede i starten af året at få revideret udvalgets vedtægter fra 2012.

  Ændringsforslag/tilføjelser blev ved udvalgets møde i juni 2018 taget op og ført ind i vedtægterne.

  Vedtægterne er nu færdigreviderede efter udvalgets anvisninger.

  Ændringer i vedtægterne

  Revideringen af vedtægterne består hovedsageligt af en grundig gennemskrivning og opdatering i layout og læsevenlighed.

  Særligt § 2 om Folkeoplysningsudvalgets sammensætning og § 4 om valgproceduren er opdateret, så de fremstår mere i overensstemmelse med virkeligheden og så man opnår afklaring af medlemmer ved selve valgmødet.

  I § 2 Folkeoplysningsudvalgets Sammensætning, er der tilføjet et stk. 4, hvor det tydeliggøres, at det er Ældrerådets-, Handicaprådets-, og Aktivitetshuset Wiedergårdens Brugerråd, der udpeger en repræsentant til udvalget blandt deres medlemmer. Folkeoplysningsudvalget begrunder ændringen med, at kontinuitet og kommunikation sikres bedst muligt på den måde.

  De reviderede vedtægter træder i kraft den 1. i måneden efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægterne og Folkeoplysningsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i Folkeoplysningsloven.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202909  

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik danner grund for vedtægterne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 13
  Ændring af kommunens styrelsesvedtægt
  Sagsid.: 18/5194

  RESUMÉ:

  I sagen skal der tages stilling til ændring af kommunens styrelsesvedtægt som følge af Økonomiudvalgets ønske om at overføre opgaver på beskæftigelsesområdet til et stående udvalg.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T) og Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. december 2018, at borgmesteren over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven overføres fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget, og at der på den baggrund foretages de nødvendige ændringer i kommunens styrelsesvedtægt.

  Økonomiudvalget besluttede endvidere at anbefale over for kommunalbestyrelsen, at Social- og Sundhedsudvalget skifter navn til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Administrationen har udarbejdet forslag til ny styrelsesvedtægt hvor § 10 stk. 7 er flyttet til § 16 og indsat som et nyt stk. 3.

  Herudover er udvalgets navn ændret til Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Hvis kommunalbestyrelsen godkender ændringerne, vil den nye styrelsesvedtægt træde i kraft den 1. marts 2019.

  Forslag til ny styrelsesvedtægt samt gældende styrelsesvedtægt vedlægges denne sag som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven § 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra C - Stop for brug af forvaltningsmæssige ressourcer på CWWP
  Sagsid.: 19/825

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr finder det beklageligt at AOV vil fortsætte arbejdet med implementering af CWWP, særligt set i lyset af, at kommunen skal anvende 3,5 mil, samt det er udtalt, at grunden ved Kongelunden ikke vil blive foræret væk og ej heller brugsretten til CWWP.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 8. februar 2019 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”C gr. foreslår, at der ikke arbejdes videre med projektet om etablering af Copenhagen White Water Park (CWWP), som indgår i budgetforliget, og der ikke fremadrettet anvendes yderligere forvaltningsmæssige ressourcer på opgaven.

  Motivation:

  I forlængelse af den offentlige debat der har været om CWWP om bl.a. deres etablering på forskellige adresser, partnerskaber, samt seneste udmelding fra et medlem af AOV flertallet, hvor det er oplyst, at Dragør kommune ikke påtænker at købe den tidligere grund hvor der er asylcenter for at give denne grund væk til CWWP, anser Konservative det for mest hensigtsmæssigt for det videre politiske arbejde og anvendelsen af de kommunale ressourcer, at projektet bliver bortprioriteret.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

 • 15
  Forslag fra T - Undersøgelse af mulighed for at fastholde SFO på Sølyst
  Sagsid.: 19/437

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Punktet udgår.

  SAGSFREMSTILLING:

  Peter Læssøe (T) har i mail af 30. januar 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at det undersøges om det er muligt også at rumme SFO-børnene på Sølyst.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

 • 16
  Forslag fra T - Undersøgelse om et 0-18 års tilbud på Sølyst kan realiseres
  Sagsid.: 19/857

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Annette Nyvang (T) har i mail af 17. februar 2019 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Liste T foreslår, at det undersøges, om et samlet 0-18-års tilbud på Sølyst kan realiseres på matriklen. Undersøgelsen skal afdække besparelsespotentialet i, at det samlede tilbud kun har 1 leder, og hvilke investeringer tilbuddet vil kræve.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

 • 17
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-02-2019

  Der var ingen spørgsmål.