Skip navigationen

Referat

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ann Harnek (T)
Bemærkninger: Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Orientering om resultat for suppleringsvalg til skolebestyrelse
  Sagsid.: 15/1210

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen orienteres om resultatet for suppleringsvalg til skolebestyrelsen på St. Magleby Skole.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Til efterretning.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. januar 2019, at et medlem af skolebestyrelsen på St. Magleby Skole blev fritaget for hvervet som skolebestyrelsesmedlem. St. Magleby Skole har efterfølgende afholdt suppleringsvalg. Camilla Mikkelsen Suhr er ved fredsvalg valgt som ny forældrerepræsentant.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunens regler for valg til skolebestyrelser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

 • 4
  Godkendelse af regnskab 2018
  Sagsid.: 19/1232

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2018 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2018 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2018 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at borgmesterens udkast til Regnskab 2018 indeholder mange fejl og unøjagtigheder og derfor kan Liste T ikke stemme for at oversende regnskabet til revisionen.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 02-05-2019

  For stemte:

  4 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  1 (Peter Læssøe (T))

  Undlod at stemme:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. april 2019 at udsætte sagen til den 2. maj 2019. I forbindelse med afslutning af regnskabet har revisionen i den mellemliggende periode gennemgået det foreløbige regnskab. Gennemgangen har medført enkelte korrektioner, der har betydet ændring i regnskabsresultatet, og som er indarbejdet i sagen og bilaget.

  Den 5. oktober 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2018 – 2021 med udgangspunkt i den økonomiske politik

  Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. (kassekreditreglen)

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

  Tabel 1 Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2018

  Mio. kr.

  Målsætning

  Udmeldt niveau

  Opr. budget

  Korr. budget

  Regnskab

  Servicerammen

  Overholdelse

  637,4

  637,8

  647,8

  659,2

  Anlægsrammen

  Overholdelse

  42,3

  53,6

  91,5

  47,1

  Driftsbalance – overskud

  Skal dække anlæg mm.

  ---

  43,6

  34,5

  18,5

  Gns. kassebeholdning

  80 mio. kr.

  80,0

  ---

  ---

  102,7

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2018 er 21,9 mio.kr. højere end det udmeldte ramme fra KL, jf. tabel 1. I forhold til det korrigerede budget er resultatet et merforbrug på 11,4 mio.kr.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 18,5 mio. kr., dvs. 25,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Overskuddet kan derfor ikke dække årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2018 på 47,1 mio. kr. Det er 6,5 mio. kr. under det oprindelige budget og 4,8 mio. kr. over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2017, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen var ved udgangen af 2018 på 102,7 mio.kr. hvilket er et fald på 65,7 mio.kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og årets resultat af den ordinære drift.

  Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

  Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  • kommunens indtægter
  • driftsudgifter
  • finansielle poster
  • anlægsudgifter

  Kommunens samlede resultat er et underskud på 28,8 mio.kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 18,5 mio. kr. der modsvares af et anlægsforbrug på 47,1 mio.kr. og et underskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio. kr. Kommunens underskud er større end budgetteret

  Dragør Kommunes langfristede gæld (excl. ældreboliger) udgjorde ved årets udgang 131 mio. kr. Der er således sket et fald i gælden på 10,1 mio.kr.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2018 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2018 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 23. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Ekstraordinært Økonomiudvalg den 2. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Afrapportering på delaftale 2 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 2 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 04-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune:

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget d. 4. april 2019.

  Økonomiudvalget d. 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2019.

  Bilag

 • 6
  Afrapportering på delaftale 2, 4 og 5 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 2, 4, og 5 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune:

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler
  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget d. 3. april 2019.

  Økonomiudvalget d. 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen d. 2. maj 2019.

  Bilag

 • 7
  Det forpligtende samarbejde - årsrapport 2018 for delaftale 1a, 1b, 2, 4, 5 og 6 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om hvorvidt der skal ændres i bestillingen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 1a, 1b, 2, 4, 5 og 6 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T mener, at afrapporteringen fra Tårnby Kommune er utilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad afdækker den økonomi og den aktivitet, som Tårnby Kommune administrerer for Dragør Kommune. Rapporteringen afdækker heller ikke – for de flestes afrapporteringers vedkommende – en analyse af udviklingen i aktivitet og økonomi med henblik på, at Dragør Kommune kan reagere i tide.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker fremadrettet, at Tårnby Kommune udarbejder mere uddybende årsrapporter for de enkelte delaftaler under det forpligtende samarbejde.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:           Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1a: Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet.

  Delaftale 1b: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  Herunder ligger § 85 (socialpædagogisk støtte) og specialundervisning for voksne inden for SSAUs område og er inkluderet i afrapporteringen fra Handicap og Psykiatri på delaftale 4 og 5.

  Delaftale 4/5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på jobcenterområdet.

  Dragør Kommune har endnu ikke modtaget en afrapportering på jobcenterområdet fra Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  Det forpligtigende samarbejde – årsrapport 2018 for miljø og natur
  Sagsid.: 19/1377

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om hvorvidt der skal ændres i bestillingen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:            Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 3, Miljø og natur

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune.

  Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

  · Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning

  · Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening

  · Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv

  · VVM 

  · Rotter, klage- og ulempesager

  På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

  · Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder

  · Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner

  · Naturgenopretning og naturprojekter

  · Tilsyn

  · Information og vejledning

  Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2018 er vedlagt i bilag 1.

  Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2019. Bestilling for 2020 vil blive behandlet på udvalgets næste møde i maj måned.

  Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

  LOVE/REGLER:

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 3 er på 1.6 mio. kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 9
  Forslag til lokalplan 78 "Madsens Krog", Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede 14. august 2018 at der skal gennemføres lokalplanlægning for ”Madsens Krog”, Dragør havn.

  Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres ved en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til lokalplan 78 vedrører den inderste del af Nordre Mole, som i daglig tale kaldes ”Madsens Krog”. Lokalplanens formål er, at sikre muligheder for udvikling af de fysiske rammer til søsportsklubberne i relation til de bevaringsværdige bygninger og offentlighedens adgang.

  Baggrund for beslutning om lokalplan

  En ansøgning om jolleskur fra Dragør Sejlklub gav i januar 2017 anledning til, at By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en samlet plan for arealerne i Madsens Krog.

  Herefter er fulgt drøftelser med klubberne, udvalgsbehandlinger og en budgetvedtagelse 2019-22, hvor forbedrede vilkår for klubberne i Madsens Krog gennem tre spor er prioriteret. Tidligere udvalgsbehandlinger og seneste mødereferater er vedlagt som bilag.

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af drøftelser med klubberne samt ud fra et generelt hensyn til udviklingsmuligheder og bevaring i Madsens Krog. 

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanen indeholder 3 nye byggefelter, bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger samt bestemmelser, som skal sikre at området forbliver et offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Nye byggefelter

  Lokalplanen udlægger en byggelinje mod nord, som går vinkelret fra nordsiden af de eksisterende bådeskure langs Strandstien. Byggelinjen og de nye byggefelter er udlagt under hensyn til: oplevelsen af de kulturhistoriske bygninger, kig på tværs gennem ”smøgerne” til kysten, bevaring af udsigt fra Strandstien samt under hensyn til at fastholde offentlig adgang til vandet.

  Udvidelse af sejlklubben – byggefelt A:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede allerede i marts 2018, at sejlklubben skulle have lov til at påbegynde deres tilbygning, idet administrationen på baggrund af tidligt projektmateriale vurderede at tilbygningen ikke er omfattet af en lokalplanpligt. Tilbygningen indgår i den ny lokalplan som eksisterende forhold. Sejlklubben planlægger at påbegynde byggeriet efter sæson 2019.

  Udvidelse af grejskur – byggefelt G:

  Det var sejlklubbens ønske om et udvidet grejskur, som igangsatte processen med en samlet plan for Madsens Krog. Dette er baggrund for udlæg af byggefelt G.

  Mulighed for udvidelse af grejskur – byggefelt F:

  Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen set på den samlede rummelighed i Madsens Krog. Der er administrationens vurdering at et byggefelt F kan indpasses i forhold til hensyn til passager og ”kig” i området. Byggefelt F har således ikke afsæt i den aktuelle drøftelse med klubberne og byggefelt F skal ikke nødvendigvis udnyttes, idet der ikke er handlepligt ifølge en lokalplan. Byggefeltet er udlagt med henblik på at tegne en mulighed for yderligere udvikling af søsportsklubberne i Madens Krog på længere sigt.

  Bevarende bestemmelser

  Slots- og kulturstyrelsen har iværksat en høring om fredningsophævelse af Bygning 2 ”Tolderhuset”, hvorfor der er en forventning om at fredningen muligvis ophæves.

  ”Tolderhuset”, ”Kolerahuset” og ”Greisens Pakhus” er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Dette følges nu op af bevarende bestemmelser i lokalplanen som svarer til bevaringsbestemmelser for Dragør gamle bydel (lokalplan 25). De bevarende bestemmelser træder i kraft ved ombygning og renovering, og skal derved sikre de kulturhistoriske værdier i Madsens Krog.

  Offentlig tilgængeligt fritids- og havneområde

  Byggefelterne i lokalplanen er placeret således, at der forsat sikres offentligt tilgængeligt fritids- og havneareal i Madsens Krog.

  Hvad lokalplanen ikke dækker

  Der er drøftet konkrete projekter med klubberne i Madsens Krog, som ligger udenfor hvad en lokalplan kan sætte bestemmelser for fx indretning af Tolderhuset (midler afsat i budget 2019-22) og indretning af have for klubberne i Tolderhuset.

  Miljøscreening

  Der er foretaget en indledende screening for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplan 78 i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017).

  Det vurderes, at der ikke skal foretages særskilt miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Begrundelsen er, at lokalplanforslaget ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til de hidtil gældende planer. Se lokalplanens bilag 5.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 8 uger.

  Hvis der modtages indsigelser i høringsperioden kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 10
  Stillingtagen til videre forløb - ny skurby
  Sagsid.: 16/3581

  RESUMÉ:

  Administrationen vurderer, at den planlagte ”ny skurby” bag den gamle skurby ikke kan realiseres til åbning sommeren 2019. By-, Erhvervs- og Planudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der fortsat arbejdes for realisering af ”Ny skurby”, og at udvalget tilkendegiver en forventning om tidsfrist for realisering af projektet.

  Eller

  2.

  at

  projektet med ny skurby standses, og fremtidig udvikling af arealet drøftes i sammenhæng med det vestlige byggefelt på havnen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Anbefaling fra BEPU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-04-2019

  Ad 2

  Anbefales over for KB, at projektet med ny skurby standses efter dialog med projektejer, og fremtidig udvikling af arealet drøftes i sammenhæng med det vestlige byggefelt på havnen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal kunne etableres en ny skurby bag den gamle skurby, med mindre maritime og gæsterelaterede virksomheder. Projektet blev udbudt i 2017 via indkaldelse af forslag via lokalaviser og hjemmeside. Formålet var at finde en projektejer, som kunne udvikle og drive et "vækstmiljø i en ny skurby relateret til havn, turisme eller fritidsliv”.

  Administrationen blev herefter bemyndiget til at forhandle og indgå kontrakt med den valgte projektejer på de vilkår, som er besluttet af kommunalbestyrelsen den 1. juni 2017.

  Status

  Projektet har vist sig vanskeligt at realisere bl.a. i forhold til at skurene efterlever bygningsreglementets krav - herunder brandkrav, tilgængelighed og energi. Administrationen har anvendt væsentlige ressourcer på at formidle bygningsreglementets krav med henblik på at ansøger kan levere et fyldestgørende projektmateriale.

  Til trods for dette, er der fortsat udfordringer med det senest modtagne materiale til byggesagsbehandling, hvor ansøger selv angiver, at projektet ikke opfylder de krav, som stilles til brandsikring af skurene.

  På denne baggrund er det administrationens vurdering at projektet kan derfor ikke nå opstart i sommer 2019. Der udestår stadig byggemodning af området, som kommunen er ansvarlig for, og som først iværksættes når projektet er gokendt. Samt bygning og opstilling af skure, som ansøger er ansvarlig for. Ansøger oplyser at der er op til 2 måneders leveringstid på materialer til skure.

  Det videre forløb

  By-, Erhvervs- og Planudvalget skal tage stilling til, hvorvidt projektet med ny skurby fortsat skal fremmes eller standses.

  Såfremt projektet skal fremmes skal det besluttes hvilken forventning der er til projektets tidshorisont fx med henblik på at hele projektet kan realiseres med åbning i foråret 2020.

  Realisering af projektet vil være under forudsætning af at administrationen modtager en fyldestgørende og enslydende ansøgning, at By-, Erhvervs- og Planudvalget imødekommer en forventet dispensationssag i forhold til energi og tilgængelig, samt at ansøger indgår lejekontrakt.

  Såfremt projektet skal standses lægger administrationen op til at den fremtidige udvikling af arealet drøftes i sammenhæng med det vestlige byggefelt på havnen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den 15. januar 2019 frigav By-, Erhvervs- og Planudvalget midler 600.000 kr. til byggemodning af arealet. Udgiften til byggemodning skal efterfølgende indgå i lejen af grunden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 11
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 19/1354

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, 

  1.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  2.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,

  3.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,

  4.

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Ad 1-4

  For stemte:

   3 (A+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner. 

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

  De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2019.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

  Indstillingspunkterne

  Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2018 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2018 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t.kr. 48.780 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 63.332 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

  Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om ændringer i AB 18 - Strandparken og Engparken
  Sagsid.: 19/2002

  RESUMÉ:

  Boligkontoret Danmark der er forretningsfører for Strandparken og Engparken søger om kommunens tilladelse til at fravige vedståelsesfrist og betalingsfrist i AB18 i forbindelse med helheds- og renoveringssager i boligselskaberne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der godkendes en vedståelsesfrist på 90 dage og en betalingsfrist på 30 dage som fravigelse af AB18,

  2. at administrationen bemyndiges til fremtidigt at kunne træffe afgørelse vedrørende lignende ansøgninger om fravigelse af standardvilkår i AB18.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Boligkontoret Danmark er forretningsfører for Strandparken og Engparken.

  I begge boligselskaber er der forestående helhedsplaner og renoveringssager der indebærer at der skal ske offentligt udbud.

  Kommunen skal som tilsyn bl.a. godkende udbudsresultatet efter at dette har været gennemgået og godkendt i de respektive beboerdemokratiske fora.

  Kommunen skal som tilsyn også godkende hvis der ønskes fravigelser i udbudsmaterialet af vilkårene i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” – AB18.

  De ønskede fravigelser skal være begrundede.

  AB18 har som standardvilkår en vedståelsesfrist i forhold til det vindende tilbud på kun 40 dage.

  Denne frist harmonerer ikke med den proces som skal gennemføres i forhold til øvrig lovgivning; nemlig at tilbuddene først skal behandles af organisationsbestyrelsen/repræsentantskabet og herefter godkendes af kommunen som tilsyn.

  Boligkontoret Danmark ansøger derfor om tilladelse til at angive en vedståelsesfrist på 90 dage.

  AB18 har en betalingsfrist på 15 dage.

  Denne frist søges der om tilladelse til at anføre som 30 dage for det tilfældes skyld, at organisationsbestyrelse/repræsentantskab skal tage særkilt stilling til enkelte/ekstraordinære regninger.

  Administrationen finder at ansøgningerne er velbegrundede i forhold til overholdelsen af lovgivningen på almenboligområdet, og derfor bør imødekommes.

  Administrationen anbefaler samtidigt at blive bemyndiget til at kunne afgøre kommende ansøgninger af lignende karakter, således at boligselskabernes udarbejdelse af udbudsmateriale ikke skal afvente politisk behandling.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30, stk. 2 regulerer sagen om slår fast, at AB som hovedregel ikke må fraviges, men at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde som findes begrundede kan tillade fravigelser.:

  § 30. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagnet, at de bestemmelser om udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v., der er nævnt i bilag 2, gælder for tilsagnet.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser. Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Er der, forinden støtteansøgning fremsendes til kommunalbestyrelsen, indgået aftaler, som fraviger bestemmelserne i ABR, AB og ABT, skal fravigelser, som kommunalbestyrelsen ikke kan godkende, frafaldes, inden tilsagn gives.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal stille som betingelse for tilsagn efter § 115 og § 117 i lov om almene boliger m.v., at bygherren til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet, der omfatter en fordeling af manglerne på bygningsdele og en klassificering af manglerne efter alvor, til fonden i forbindelse med afleveringen af byggeriet og senest 2 måneder efter afleveringen. Bygherren indberetter oplysningerne digitalt til Byggeskadefonden på baggrund af et særligt skema, der udarbejdes af Byggeskadefonden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019

  Kommunalbestyresen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 13
  Informationssikkerhedspolitik
  Sagsid.: 18/4602

  RESUMÉ:

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi stiller øgede krav til informationssikkerhed i den offentlige sektor.  EU"s persondataforordning, der blev omsat til dansk lovgivning 25. maj 2018, stiller ligeledes øgede krav til håndtering af personfølsomme data. Derfor fremlægges informationssikkerhedspolitik, der afspejler ovenstående.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender Informationssikkerhedspolitikken

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at Dragør Kommune skal arbejde henimod at overholde ISO27001 – ikke at Dragør kommune blot ”følger principperne for standarden”. Det er Liste T’s overbevisning, at ISO27001 i nær fremtid bliver obligatorisk for kommunerne og at det giver god mening, at Dragør Kommune lever op til standardens krav.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-04-2019

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Informationspolitikken er pejlemærke for Dragør Kommunes håndtering af informationsaktiver. Kommunalbestyrelsen har det endelige politiske ansvar for, at kommunen håndterer borgeres, virksomheders og øvrige offentlige myndigheders informationer på betryggende vis.

  Informationsaktiverne skal forstås bredt, og omfatter både fysiske og digitale informationer. Informationssikkerhed involverer både politikere, ledelse og medarbejdere, og der er et delt ansvar for, at information med forretningskritiske og personfølsomme data håndteres korrekt.

  Den internationale standard for informationssikkerhed (ISO 27001) er obligatorisk for staten og regioner. Standarden fokuserer på ledelsesopbakning, konkret risikovurdering, og ”tilstrækkelige sikringsforanstaltninger, og Dragør Kommune følger principperne for standarden.

  Medvirkende årsag til en forstærket informationssikkerhedspolitisk indsats er:

  • Imødekomme krav i persondataforordningen (GDPR)
  • Revisionens opmærksomhed på kommunens it-kontroller
  • Efterlevelse af anbefalinger fra vores DPO
  • Ønske om at styrke sikkerhedskrav i indkøb
  • Styrke organisatorisk modenhed og fokus på informationssikkerhed
  • Ønske om at håndtere krav fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
  • Andre eksterne krav i dansk lovgivning.

  Direktionen nedsatte i efteråret 2018 et informationssikkerhedsudvalg, der har drøftet formål og indhold af politikken. Udvalget har vurderet, at den forelagte informationspolitik er egnet til at udgøre fundamentet for at få det fornødne overblik over aktiver, sikkerhedshåndbog, kontrolforanstaltninger, beredskabsplaner, procedurebeskrivelser og samtidig sikre en øget sikkerhedsbevidsthed hos medarbejderne.

  Ved at fokusere på krav om håndtering af informationer om borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan kommunen til enhver tid redegøre for, hvorledes dette finder sted. 

  LOVE/REGLER:

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Politikken publiceres på intranettet og indarbejdes i vores awareness-program målrette alle medarbejdere i kommunen, hvor der lægges vægt på vigtigheden af at håndtere forretningskritiske og personfølsomme oplysninger korrekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 14
  Valg i Hollænderhallen som eneste afstemningssted
  Sagsid.: 18/3557

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til kun at have ét afstemningssted i kommunen til eventuel afholdelse af folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet samtidig.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at såfremt der udskrives folketingsvalg til afholdelse samtidig med parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019, vil der kun være ét afstemningssted og det er i Hollænderhallen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Ændringsforslag fra C og Liste T:

  C- og T-gruppen foreslår, at forvaltningen tilsikrer, at der kan afholdes valg 2 steder i Dragør. Hollænderhallen og Dragør Skole – eller alternativt Nordstrandsskolen. Uanset om EP og FV kombineres eller ej.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV foreslår at indstillingen godkendes idet at forvaltningen etablerer et brevafstemningssted på Dragør bibliotek på Vestgrønningen. Forvaltningen bedes undersøge mulighed for shuttlebusser fra Dragør stationspladsen til Hollænderhallen på valgdagen.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  7 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019 og der skal senest afholdes valg til folketinget den 17. juni 2019.

  Da valget til folketinget endnu ikke er udskrevet kan det ikke udelukkes, at statsministeren vælger at udskrive folketingsvalget til afholdelse samme dag som parlamentsvalget.

  Det giver nogle pladsmæssige udfordringer på Dragør Skole da Europa-Parlamentsvalget og et eventuelt samtidigt folketingsvalg skal gennemføres som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde og stemmekasser og så vidt muligt med særskilte stemmerum og i adskilte lokaler. Afholdelse af to valg samtidig vil desuden kræve flere ressourcer med flere afstemningssteder.

  Under forudsætning af at begge valg skal afholdes samtidigt den 26. maj 2019, skal administrationen foreslå, at der kun er ét afstemningssted og det er i Hollænderhallen.

  Denne løsning er tidligere afprøvet i Hollænderhallen som eneste afstemningssted i 2014, hvor der var Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om patentdomstolen.

  Erfaringerne fra 2014 var generelt gode. Administrationen vil dog have mere fokus på parkeringsforhold og annoncering af disse. Det vil også blive undersøgt, om der til lejligheden kan etableres flere handicappladser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

 • 15
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-05-2019

  Der var ingen spørgsmål.