Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. juni 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger: Erik Skovgaard Nielsen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Borgmesteren meddelte om ansættelse af ny Skolechef.

 • 3
  Anlægsoverførsel fra 2018 til 2019
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019, som ikke er afsluttet. Projekterne er alle politisk godkendt. Anlægsmidlerne skal overføres ved politisk beslutning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 46,1 mio. kr. til 2019, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

  De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som

  · Er planlagt, men ikke igangsat

  · Er igangsat, men ikke afsluttet

  · Er udført, men ikke afregnet

  Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Det endelige resultat ultimo 2018 viser at der skal overføres 46,1 mio. kr. Der er udført anlægsopgaver for 46,7 mio. kr. i 2018.

  De væsentligste overførsler fra 2018 til 2019 er følgende (øvrige kan ses i bilag):

  · 14,7 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.

  · 7,5 mio. kr. til ny vejbelysning ESCO finansieret

  · 7,4 mio. kr. til udearealer på skoler.

  · 3,8 mio. kr. til pulje Havnens udvikling diverse

  · 2,2 mio. kr. LED belysning i kommunens bygninger

  · 1,8 mio. kr. til restaurering museum Dragør Havn

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2019 på 46,1 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2018. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 4
  Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022
  Sagsid.: 19/2553

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i april anmodet om forslag til en revideret anlægsplan for perioden 2019 – 2022, med henblik på prioritering af renovering, udskydelse eller aflysning af projekter. Det er udviklingen i kommunens likviditet som begrunder en revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til revideret anlægsplan for 2019-2022 godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til placering af udskudte anlægsprojekter i perioden 2023 og frem.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Ad 1:

  Genfremsættelse af ændringsforslag fra C og liste T:

  C og T foreslår at der er indføres fuldt anlægsstop for ikke igangsatte projekter og at budget 2019 genåbnes, således at der kan vedtages et nyt samlet budget 2020-2023 og at der med det samme optages budgetforhandlinger mellem partierne.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  A fremsætter underændringsforslag til AOVs ændringsforslag:

  Puljen til udvikling af Engvej fastholdes.

  For stemte:

  5 (A+O)

  Imod stemte:

  10 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  AOV fremsætter ændringsforslag:

  AOV foreslår at ØUs indstilling godkendes med følgende ændringer:

  1. Puljen til genopretning af bygninger nedsættes i 2020-2023 med 400.000 kr/år.
  2. Puljen til genopretning af veje nedsættes i 2020-2023 med 1 mio kr/år.
  3. Puljen til genopretning af Dragør havn nedsættes i 2020-2023 med 500.000 kr/år.
  4. Skoletoiletter fastholdes som i budgettet.
  5. Ventilation på Dragør Skole forskydes 1 år.
  6. Forvaltningen bedes gå i dialog med entreprenør om nyt og mindre projekt vedr. Udearealer på Dragør skole.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr. finder det er mest forsvarligt, at genåbne hele budgettet og lave et nyt budget for resten af 2019 og de kommende fire år. Indtil dette er sket, bør der være et fuldt anlægsstop, således at de kommende anlægsprioriteringer kan ske på en samlet vurdering af anlægsbehov de kommende fire år, målt op imod kommunens samlede økonomiske situation. Som et af de vigtige prioriteter Konservative har i et nyt anlægsbudget er gennemførelse af renovering af toiletter på skolerne.

  Ad 2:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  C og Liste T fremsætter ændringsforslag:

  C og T foreslår, at forvaltningen på meget kort sigt kommer med forslag til billigere implementering af skoletoiletter.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1:

  Ændringsforslag fra C og liste T: C og T foreslår at der er indføres fuldt anlægsstop for ikke igangsatte projekter og at budget 2019 genåbnes, således at der kan vedtages et nyt samlede budget 2020-2022 og at der med det samme optages budgetforhandlinger mellem partierne

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  SU:

  Anbefaling fra SU: At det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Oversendes til KB uden anbefaling.

  BEPU:

  Anbefaling fra BEPU: Administrationens indstilling med ændringsforslag a-g:

  a)       Forbedrede forhold for kollektiv trafik fastholdes i 2019

  b)       Ndr. Dragørvej signalregulering udskydes fra 2019 til 2023

  c)       Trafikdæmpende foranstaltninger fastholdes i 2019 og halveres pr år i 2020-22.

  d)       Madsens Krog fastholdes.

  e)       Byggemodning af vestligt byggefelt udskydes til 2023.

  f)       Havnens 10 mio. pulje udskydes til 2023

  g)       Pulje til handicapfremmende tiltag fastholdes i 2019-22

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra BEPU: Pulje til udvikling af Engvej fastholdes:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  2 (V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Faldet.

  SSAU:

  Anbefaling fra SSAU: Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  BFKU:

  Anbefaling af BFKU: White Water rafting anlæg stoppes:

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag genfremsættes fra AV:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ændringsforslag genfremsættes fra AV:

  Maritime haver til undervisningsbrug: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Tillægsforslag fra C+T

  At det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  2 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 1+2

  Et enigt udvalg foreslår at sagen oversendes til ØU uden anbefaling i forhold til indstillingen.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra C og T

  C og T gruppen foreslår at sagen oversendes til ØU med anbefaling til AOV om, at det samlede budget for 2019-2022 genåbnes til forhandling uden ultimative krav fra alle partier

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1

  Ændringsforslag fra AOV:

  a) Forbedrede forhold for kollektiv trafik fastholdes i 2019

  b) Ndr. Dragørvej signalregulering udskydes fra 2019 til 2023

  c) Trafikdæmpende foranstaltninger fastholdes i 2019 og halveres pr år i 2020-22.

  d) Madsens Krog fastholdes.

  e) Byggemodning af vestligt byggefelt udskydes til 2023.

  f) Havnens 10 mio. pulje udskydes til 2023

  g) Pulje til handicapfremmende tiltag fastholdes i 2019-22

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Forslag fra A og O:

  Pulje til udvikling af Engvej fastholdes.

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (C+T+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede at stemme, om hvorvidt de enkelte anlægsposter inden for udvalgets område fortsat skulle fremstå som opstillet:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Udvalget stemte om White water rafting anlæg skulle stoppes:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Maritime haver til undervisningsbrug

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2019 besluttet, at få udarbejdet et forslag til en revideret anlægsplan for 2029-2022 med prioritering af vedligeholdelse og renoveringsprojekter samt færdiggørelse af igangværende projekter. Baggrunden er udviklingen i kommunens likviditet, som fremgår af bilag 2.


  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret anlægsplan, som tager udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har til formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret, ligesom igangværende projekter foreslås fastholdt. Anlægsplanen omfatter også forventede overførsler af anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på møderne i juni.

  Forslag til revideret anlægsplan fremgår af bilag 1.

  I forslag til revideret anlægsplan er der forslået at udskyde eller stoppe projekter for i alt 30.855.000 kr. Heraf er det administrationens vurdering, at det er muligt at aflyse projekter for i alt 22.000.000 kr. og udskyde projekter for 8.855.000 kr. Projekterne fremgår af anlægsoversigten.

  Der vil blive udarbejdet forslag til revideret anlægsplan for perioden efter 2023, for de projekter som besluttes udskudt. Projekterne kan herefter indgå i den fremtidige budgetlægning.

  I bilag 3 ses udviklingen i likviditeten med og uden revision af anlægsplanen.

  Det forslås, at de enkelte udvalg drøfter de projekter, som udvalget har i deres portefølje. De enkelte udvalgs projekter er markeret med farve på anlægsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 5
  Forslag til justeringer af budget 2019 - BEPU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Besparelsen vedrørende Movia anbefales, dog således at hvis behovet for at anvende det oprindelige budget opstår, tilbageføres beløbet som tillægsbevilling.

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Besparelsen vedr. Movia anbefales, dog således at hvis behovet for at anvende det oprindelige budget opstår, tilbageføres beløbet som tillægsbevilling.

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 6
  Forslag til justeringer af budget 2019 - SU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Anbefaling 1 fra ØU:

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Godkendt.

  Anbefaling 2 fra ØU:

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  12 (C+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Anbefales over for KB.

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  5 (C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

  Udvalget besluttede, at stemme enkeltvis om de 2 besparelser på området.

  Tilpasning af klubbudget til antal børn:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

  For stemte:

  4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  Anne Funk (O) var ikke tilstede.

  Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrige-rede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et for-ventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forven-tede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmeple-je. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end bud-getteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at til-passe budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kom-penserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Be-sparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag til justeringer af budget 2019 - BFKU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget konstaterede, at der ikke var fremlagt forslag til besparelser på udvalget område.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 8
  Forslag til justeringer af budget 2019 - SSAU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

  1.

  at

  der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år til kommunal hjemmepleje, jf. nedenstående.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1

  Udvalget anbefaler over for ØU/KB at aktivitetspuljen ikke reduceres.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den kommunale hjemmepleje tilføres bevillingen jf. ovenstående.

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 9
  Forslag til justeringer af budget 2019 - ØU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1+2:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 10
  Udgiftsreducerende initiativer på hjemmeplejeområdet
  Sagsid.: 19/2535

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på møde den 6. maj 2019 bilag til 1. budgetopfølgning vedrørende udviklingen på hjemmeplejeområdet. Sagen indeholder nærmere beskrivelse af plan for arbejdet med de udgiftsreducerende initiativer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen arbejder med de angivne indsatsområder

  2.

  at

  der udarbejdes forslag til kvalitetsstandarder på hhv. rengøring og tøjvask

  3.

  at

  igangsættelse af udbud på §83 (private leverandører af hjemmepleje)

  og

  4.

  at

  udvalget bedes tage stilling til hvorvidt etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik skal igangsættes i 2019, samt i givet fald bevilger tillægsbevilling på 250.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 4, med forslag om at midlerne frigives:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der har i 2018 været et udgiftspres på hjemmeplejeområdet under et. Det betød et merforbrug i regnskab 2018 på knap 7 mio. kr., fordelt på 3,1 mio. kr. i den kommunale hjemmepleje og 3,9 mio. kr. i den private hjemmepleje.

  Budgettet for den private hjemmepleje er derfor opjusteret med 2,9 mio. kr. i 2019, sammenlignet med 2018.

  Dette er ikke tilsvarende foretaget for den kommunale hjemmepleje, hvor der tværtimod er overført en del af merforbruget svarende til 2,2 mio. kr. i 2019.

  På baggrund af forbruget på hjemmeplejeområdet i første kvartal 2019 forventes der et merforbrug på området for såvel den kommunale som den private hjemmepleje.

  Ældreområdet generelt er ramt af både en demografisk udvikling med 25% flere ældre over 80 år i den kommende budgetperiode, og udfordringer med rekruttering, som betyder brug af dyre vikarer. Der er derfor behov for at vurdere både kort- og langsigtede muligheder for at optimere driften og reducere udgifterne.

  Administrationen har udpeget en række initiativer, der samlet set vil virke udgiftsreducerende og øge omkostningseffektiviseringen i hjemmeplejen. Nogle af initiativerne retter sig mod det kommunale serviceniveau, og andre retter sig mod effektivisering af tilrettelæggelse af hjemmeplejens arbejde. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt præcist at opgøre den økonomiske gevinst ved det enkelte initiativ. Dette skyldes dels der endnu mangler viden og analyser på nogle af indsatserne og dels fordi det fx ikke vides hvor store besparelser et udbud vil medføre. Overordnet set er det væsentligt at understrege, at der arbejdes på mange fronter på samme tid for at dæmpe udgiftsudviklingen på hjemmeplejeområdet.

  1. Indsatser der kan have konsekvenser for serviceniveauet:

  Initiativerne i dette spor retter sig mod fokus på områder, hvor der ydes hjælp til praktisk bistand i hjemmet, og som optager en stor del af hjemmeplejens samlede tidsforbrug. De to indsatser, der er særligt fokus på er;

  · Effektivisering af tøjvask

  · Effektivisering af rengøring

  Forvaltningen anbefaler at udarbejdes en nye kvalitetsstandarder, som vil blive forelagt Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Der vil blive udarbejdet en sammenligning med andre kommuners serviceniveau i forbindelse med sagen.

  Sag forventes forlagt SSAU ultimo 2019.

  2. Indsatser med fokus på optimering af ressourceanvendelsen:

  Initiativerne i dette spor retter sig mod den interne tilrettelæggelse af hjemmeplejens rutiner, herunder at understøtte, at der er det rette antal medarbejdere til at løse opgaverne, således at vikarforbruget mindskes.

  De indsatser, der er særligt fokus på er;

  · Rekruttering, sygefravær, jobomsætning mv

  · Etablering af en velfærdsteknologisk sygeplejeklinik. A-skema er udarbejdet og udgør 250.000

  · Fuld implementering af revisitation, samt hverdagsrehabilitering

  · Skabe sammenhæng i indsatser på tværs af sundhedslovs- og servicelovsydelser, herunder kobling til genoptræning og hjælpemidler.

  · Intern rute- og ressourceplanlægning i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje

  Økonomiudvalget igangsatte en rekrutteringsstrategi, der gælder hele Dragør Kommune. Som aktivitet under strategien er Sundheds- og Omsorgsområdet udpeget til at iværksætte lokale initiativer, da det er særligt inde for dette område, der opleves store rekrutteringsudfordringer. Initiativerne vil bestå af en pallette af indsatser, hvor der både kikkes på arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads, på styrket samarbejde med uddannelsesstederne, samt incitamentsstrukturer for potentielle nye medarbejderes lyst til at vælge Dragør Kommune som arbejdsplads.

  Indsatsen vil strække sig over flere år, og SSAU vil få forelagt sager i det omfang der er behov for politisk stillingtagen – fx i fht. incitamentsfremmende initiativer.

  Etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik ligger klar som projekt, og der er udarbejdet a-skema til budgetforhandlingerne for 2020. SSAU kan vælge at anbefale igangsættelse allerede i 2019, og i givet fald anbefale tillægsbevilling på 250.000 kr.

  I forbindelse med budget 2019, blev det besluttet at borgere 80+ skulle revisiteres, da andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp i Dragør Kommune i den målgruppe er højere end landgennemsnittet. Forudsætningen var, at indsatsen kunne implementeres inden for visitationens ramme. Da der i 2018 og 2019 er arbejdet med implementering af nyt omsorgssystem (CURA) samt ny dokumentationsform (Fælles Sprog III) har det ikke været muligt at revisitere borgere i perioden. Med midlertidig anvendelse af midler fra forløbsprogrammer til visitationsområdet vil indsatsen sættes i gang i efteråret 2019. Der er indlagt en besparelse på revisitation i 2019 på 800.000 kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2020. Det vil på baggrund af en pilotindsats blive vurderet om det givne budgetmål kan nås. Indsatsen kombineres med en systematisk indsats på hverdagsrehabiliteringsområdet.

  SSAU vil få forelagt sager ved behov for politisk justering af mål for området.

  De øvrige indsatser er løbende tilpasninger, og justeringer

  3. Indsatser med fokus på prisniveau

  Initiativerne i dette spor retter sig mod at mindske udgiften til den enkelte hjemmeplejeydelse udført af privat hjemmepleje.

  Indsatsen der er er særligt fokus på er:

  · Udbud af §83 indsatser, med henblik på prissætning af ydelser udført af privat hjemmepleje som er mere konkurrencedygtige for kommunen. Herunder indførsel af differentierede takster på praktisk hjælp og personlig pleje.

  Udvalget skal beslutte, om der ønskes udbud på hjemmeplejeområdet. På baggrund af dette vil administrationen iværksætte proces for dette, og SSAU forelægges sag til endelig beslutning.

  4. Indsatser med fokus på tildeling af budget til området

  Initiativer i dette spor retter sig mod at have en mere gennemsigtig og retvisende model for hvilket budget, der skal tildeles området.

  Indsatser der særligt sætte fokus på:

  · Udarbejdelse af en ny tildelingsmodel på ældreområdet.

  Økonomiudvalget har besluttet, at er skal udarbejdes tildelingsmodeller på velfærdsområderne, der er robuste i forhold til demografiske og andre ændringer over tid. Første tildelingsmodel blev udarbejdet på daginstitutions og skoleområdet, hvorefter ældreområdet skulle i gang. Tildelingsmodellen skal tage højde for såvel demografi og sund aldring som udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen. Tildelingsmodellen forventes at kunne slå igennem til budget 2021.

  SSAU forelægges tildelingsmodel til godkendelse primo 2020.

  5. Indsatser med forslag til konkrete reduktioner

  Dette spor retter sig mod forslag til konkrete reduktioner, som udvalget kan beslutte som del af budgetprocessen for 2020

  Administrationen fremlægger konkrete forslag til budgetreduktion, der indgår i budgetmappen til Budget 2020.

  Denne sag går videre til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvis indstillingens ad 4 om en tillægsbevilling anbefales af udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service og Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 11
  Forslag til kommuneplanstrategi 2019
  Sagsid.: 18/2542

  RESUMÉ:

  I januar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen temaer og overordnet proces for kommuneplanstrategi 2019 og kommuneplan 2021. Der foreligger nu et udkast til kommuneplanstrategi 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at udkast til ”Kommuneplanstrategi 2019 – Dragør i verden” – med tilhørende ”Agenda 21 Strategi” udsendes i offentlig høring.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  V fremsætter ændringsforslag:

  Venstre foreslår, at de relevante af FNs verdensmål indarbejdes i Dragør Kommunes kommuneplanstrategi:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra Lisbeth Dam Larsen (A):

  At sagen udsættes til august mødet.

  For stemte:

  1 (Lisbeth Dam Larsen (A))

  Imod stemte:

  6 (C+O+T+V+Allan Holst (A))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommuneplanstrategi 2019

  Kommuneplanstrategi 2019 beskriver de emner og områder kommunalbestyrelsen vil sætte særlig fokus på i Kommuneplan 2021.

  Udkast til kommuneplanstrategi 2019 er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens valg af temaer på mødet d. 30. januar 2019. Temaerne i kommuneplanstrategien er ”Dragør på landkortet”, ”Den nære boligkvalitet”, ”Nye øjne på kulturarven” og ”Den robuste kystkommune”.

  Kommuneplanstrategi 2019 er Kommunalbestyrelsens strategi for

  Dragør Kommunes udvikling, og er det politiske dokument, som skal laves forud for kommuneplanen hver 4. år jf. planlovens § 23 a.

  Kommunalbestyrelsen skal godkende kommuneplanstrategi 2019 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring efter sommerferien 2019.

  Kommuneplanstrategi 2019 indeholder samtidig Dragør Kommunes Agenda 21-strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 betyder dagsorden for det 21. århundrede og er en international aftale om bæredygtig udvikling og brugernes inddragelse i udviklingen. Jf. planlovens § 33 a.

  Kommuneplan 2021

  Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en komplet revision af kommuneplanen og at der i forbindelse hermed sker en borgerinddragende proces.

  Sidst kommuneplanen blev revideret i sin helhed var i 2009. Herefter er kommuneplanen delvist blevet revideret i 2013 og 2017.

  Forvaltningen vil gå i gang med at udarbejde kommuneplan 2021 og vil gennemføre borgerrettede aktiviteter i efteråret 2019.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 287 af 16. april 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommuneplanstrategien har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Udkast til kommuneplanstrategi skal udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger, jf. planlovens § 23 a, stk. 5. Udkastet forventes at blive udsendt i offentlig høring efter sommerferien.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplanstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 12
  Dragør Sejlklub tilbygningsprojekt- frigivelse og evt. tillægsbevilling
  Sagsid.: 18/3335

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der kan gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. til Dragør Sejlklubs om- og tilbygning. Bevillingen forslås finansieret af kassebeholdningen.

  I forvejen er bevilget 2.650.000 kr. til forbedrede klubfaciliteter i Madsen Krog, dvs. nyt grejskur i Madsens Krog, tilbygning til sejlklubben med bad og toilet samt indvendig ombygning af Tolderhuset. Heraf anvendes 1.950.000 kr. dels til tilbygningen og dels til opførelse af et skur, som denne sag vedrører.

  Der skal tages stilling til en nødvendig arealoverførsel mellem kommunen og sejlklubben.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. frigives.

  2.

  at

  der tages stilling til om der kan gives en tillægsbevilling på 350.000 kr.

  3.

  at

  der sker samtidig frigivelse, såfremt tillægsbevillingen gives.

  4.

  at

  Tilsynet ansøges om tilladelse til mageskifte af 13 m2 mellem kommunen og sejlklubben samt spørges hvorvidt salget af yderligere 55 m2 areal til sejlklubben kan ske uden udbud og for et symbolsk beløb – f.eks. 1 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Ad 1:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Ad 2+3:

  For stemte:

  5 (A+O)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  6 (C+V)

  Godkendt.

  Ad 4:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra liste T:

  Liste T er meget positiv overfor om- og tilbygning af sejlklubben, men vil ikke forøge kommunens likviditetspåvirkning før der er opnået fuld klarhed over kommunens likviditet – herunder om Dragørs kommunes driftsbudget hænger sammen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2+3:

  For stemte:

  2 (A)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  5 (V+C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 4:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at punktet oversendes til ØU for prioritering.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2+3+4

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at ad 2+3+4 oversendes til ØU for prioritering.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. marts 2018 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget bl.a. at Dragør Sejlklub skulle have mulighed for at påbegynde realiseringen af tilbygningen til sejlklubben.

  Tilbygningen er en del af projektet som skal forbedre vilkårene for klubberne i Madsens Krog på havnen. Projektet omfatter offentlige toiletter og gæstesejlertoiletter i stueetage omklædningsrum på 1. sal og grejskur.

  Sejlklubbens tilbygning indebærer bl.a. at der i stueplan etableres to offentlige toiletter - handicaptoilet og gæstesejlertoilet.

  Siden 2017 er der bevilget 1.950.000 kr. dels til tilbygningen og dels til opførelse af et nyt grejskur i Madsens Krog.

  Sejlklubben oplyser, at tilbygningen har måttet justeres for at kunne overholde brandkravene i byggetilladelsen. Sejlklubben oplyser, at denne justering medfører en merudgift på op til 350.000 kr. som sejlklubben hermed ansøger kommunen om som en tillægsbevilling.

  Administrationen anbefaler, at der tages stilling til om der gives en tillægsbevilling på det ansøgte beløb, og at der – i bekræftende fald – sker samtidig frigivelse.

  Administrationen anbefaler også, at de allerede bevilgede midler 1.950.000 Kr. frigives.

  Sejlklubben forventer at påbegynde byggeriet umiddelbart efter sæsonafslutning som er omkring 1. oktober 2019.

  I forbindelse med realiseringen af projektet har det – grundet bygningstætheden på havnen - vist sig nødvendigt at gennemføre en arealoverførsel mellem kommunen og sejklubben.

  13 m2 kan gennemføres som et mageskifte hvor kommunen jf. vedlagte kortbilag på den ene side overfører 13m2 til sejklubben der modsvarende overfører andre 13 m2 til kommunen.

  Der ud over er det nødvendigt at overføre yderligere 55 m2 areal fra kommunen til sejlklubben.

  Denne overførsel kan ikke ske som et mageskifte men skal som udgangspunkt ske efter reglerne om kommuners salg af fast ejendom.

  Salget vil – grundet arealets størrelse – kunne ske uden udbud, men der skal som udgangspunkt oppebæres markedspris som i denne sag er skønnet at være ca. 804 kr. pr. m2. Den samlede pris for arealet vil derfor være 44.220 kr.

  Dragør Kommune skal under alle omstændigheder søge Ankestyrelsen, Tilsynet om tilladelse til mageskiftet.

  Administrationen anbefaler derfor at Tilsynet samtidig kunne spørges om arealet på 55 m2 kan overdrages til sejlklubben for et symbolsk beløb – f.eks. en krone, eller om værdien af arealet må indgå som en del af kommunens støtte til dels foreningsformålet og dels forbedringen af faciliteterne til havnens øvrige brugere.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om salg af kommunens faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen).

  Udbudsbekendtgørelsen slår fast at kommunen skal søge Tilsynet om tilladelse til mageskifte.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen forudsættes finansieret af kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs– og Planudvalget den 4. juni 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 13
  Byggesagsbehandling og servicemål
  Sagsid.: 19/2591

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til hvordan ventetiden på byggetilladelser kan komme ned på servicemålene.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der meddeles en tillægsbevilling på 125.000 kr. til indkøb af supplerende hjælp til at afvikle efterslæbet på byggesager og at tillægsbevillingen frigives.

  2.

  at

  der afsættes 100.000 kr. i driftsbudgettet fra 2020 og i overslagsårene til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, hvis det ikke er muligt at holde servicemålene.

  3.

  at

  forvaltningen kvartalsvis fremlægger statusopgørelse over antal sager og fremdrift ift. servicemål.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  C genfremsætter ændringsforslag fra ØU:

  At udvalget anbefaler over for ØU at forvaltningen bemyndiges til at tilkøbe hjælp eller udvide byggesagsafdelingen inden for administrationens egen ramme.

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1:

  Anbefaling fra ØU:

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  Ad 2:

  Anbefaling fra ØU:

  At punktet medtages i budgetforhandlingerne

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C:

  C gr finder det bekymrende, at der gives tillægsbevillinger med den ene hånd og anlægsstop med den anden hånd, uden at AOV tager initiativ til at få genåbnet og revurderet det samlede budget 2019-2022. Det giver stor bekymring for Dragør økonomiske situation

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  C genfremsætter ændringsforslag fra BEPU:

  At udvalget anbefaler over for ØU at forvaltningen bemyndiges til at tilkøbe hjælp eller udvide byggesagsafdelingen inden for administrationens egen ramme.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1:

  Anbefaling fra BEPU: Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2:

  Anbefaling fra BEPU: At punktet medtages i budgetforhandlingerne

  For stemte:

  4 (A+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  Protokoltilføjelse fra C

  C gr finder det bekymrende, at der gives tillægsbevillinger med den ene hånd og anlægsstop med den anden hånd, uden at AOV tager initiativ til at få genåbnet og revurderet det samlede budget 2019-2022. Det giver stor bekymring for Dragør økonomiske situation

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Liste T foreslår, at punkt 1 fremsendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  At udvalget anbefaler over for ØU at forvaltningen bemyndiges til at tilkøbe hjælp eller udvide byggesagsafdelingen inden for administrationens egen ramme.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Administrationens indstilling:

  Ad 1

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2

  Ændringsforslag fra V:

  At punktet medtages i budgetforhandlingerne

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra C

  C gr finder det bekymrende, at der gives tillægsbevillinger med den ene hånd og anlægsstop med den anden hånd, uden at AOV tager initiativ til at få genåbnet og revurderet det samlede budget 2019-2022. Det giver stor bekymring for Dragør økonomiske situation

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  By- Erhverv- og Planudvalget har på mødet den 7. maj 2019 anmodet om en plan for hvordan ventetiden på byggetilladelser inden årets udgang kan bringes ned på et niveau svarende til de nationale servicemål.

  Ventetiden på en byggetilladelse ligger i øjeblikket på ca. 13-15 uger. Det svarer til ca. 90-100 dage i gennemsnit.

  Regeringen og KL har aftalt landsdækkende servicemål på byggesager i følgende kategorier:

  Kategori 1 - Simple Konstruktion = 40 dage

  Kategori 2 - Enfamiliehuse = 40 dage

  Kategori 3 - Industri og lagerbygninger = 50 dage

  Kategori 4 - Etagebyggeri Erhverv = 55 dage

  Kategori 5 - Etagebyggeri Bolig = 60 dage.

  Herudover er der et servicemål på, at sager inden 21 dage fra sagen er modtaget i forvaltningen er gennemgået første gang mht. at vurdere om der er indsendt fyldestgørende materiale, så byggesagsbehandling kan påbegyndes. Servicemålene opgøres som et samlet gennemsnit for alle sager.

  Forvaltningen modtager årligt i ca. 225 ansøgninger om byggetilladelser, hvoraf de ca. 2-5 er erhvervssager. Det seneste år har forvaltningen modtaget ca. 20 sager i kategori 3-5 og ca. 200 sager i kategori 1 og 2.

  Der er pr. 13. maj 2019 registreret følgende antal sager;

  Der er i alt 45 byggeansøgninger i gang. Heraf er der 7 erhvervssager.

  Herudover er der 15 klagesager under behandling og 20 lovliggørelsessager, hvor sagsbehandlingen ikke er i gang. Lovliggørelsessager omhandler byggerier der er udført uden tilladelse, og som skal lovliggøres enten ved at opnå en byggetilladelse, dispensation, ved nedrivning eller delvis nedrivning

  Opgørelsen over byggesager ser således ud:

  14 sager indgået til visitation, hvor ansøgningen gennemgås for mangler. Her er servicemålet 21 dage, og målet er overholdt.

  31 sager som er under byggesagsbehandling. 15 sager ligger inden for servicemålet og 16 sager har overskredet servicemålet pr. 13. maj 2019.

  I øjeblikket kan forvaltningen nå at ekspedere byggesager svarende til den aktuelle tilgang af nye byggesager. Det betyder, at vi ikke kan få afviklet efterslæbet uden hjælp udefra. Det er således vanskeligt at forbedre servicemålene.

  Forvaltningen indkøber pt hjælp til at nedbringe efterslæbet men der er ikke økonomisk råderum til at få afviklet hele efterslæbet inden for eksisterende driftsbudget.

  Det er forvaltningens vurdering, at efterslæbet kan reduceres ved at tilføre flere ressourcer i en begrænset periode. Forvaltningen skønner, at tilførsel af ca. 125.000 kr. til indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling vil kunne afvikle efterslæbet, og yderligere ca.100.000 kr. årligt til løbende indkøb af supplerende hjælp til byggesagsbehandling, når der er boom i antallet af ansøgninger, således at servicemålene løbende kan søges holdt.

  Det kan oplyses:

  - at der er en ressource på 2,5 årsværk til byggesagsbehandling, klagesager, lovliggørelsessager, vejledning om byggemuligheder, forhåndsdialog mv.

  - at vi lukker gamle sager, som ikke tidligere er lukket i byggesagsbehandlingssystemet og som betyder at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (141 dage i gennemsnit) er højere end det faktisk oplevede ventetid på byggesagsbehandling. Vi har stadig gamle sager liggende i systemet, hvor byggetilladelser for længst er meddelt men at sagen ikke er lukket korrekt. Disse sager tæller i statistikken, når vi lukker dem. Derfor fremgår en længere sagsbehandlingstid i statistikken end det er tilfældet i praksis.

  Opgørelse over byggesager ift. servicemål fremgår af vedlagte bilag.

  Sagen går videre til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvis indstillingens ad 1 og 2 om en tillægsbevilling anbefales af udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En evt. tillægsbevilling kan ikke håndters inden for Plan og Tekniks ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 14
  Udvidelse af gangsti langs Krudttårnsvej efter høring
  Sagsid.: 19/754

  RESUMÉ:

  Forslag om udvidelse af gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej, så stien kan omdannes til en fællessti, har været i høring hos Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det besluttes om gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej skal udvides til at være en kombineret cykel-gangsti.

  2.

  at

  anlægsarbejdet i så fald udføres af Vej- og Gartnerafdelingen og finansieret ved anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019 og at beløbet frigives.

  OG

  3.

  at

  det estimerede merforbrug i størrelsesordenen 9.000 kr. afholdes af anlægsprojektet Genopretning af veje 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad 1-3:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-06-2019

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. marts 2019, at sende forslag i høring hos Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2 om udvidelse af gangstien langs Krudttårnsvej på strækningen mellem Søndre Røsevej og Søndre Tangvej, så stien kan omdannes til en fællessti modsat i dag, hvor den alene må rumme fodgængertrafik. Høringsskrivelse ses i bilag 1.

  Den omfattede strækning ses af bilag 2, og anlægsarbejdet indebærer følgende arbejder:

  - Hækken på krudttårnsvej mellem kørebane og gangsti skal fjernes på strækningen.

  - Der skal graves ud i stiens nordlige side i ca. ½ meters bredde og i tilstrækkelig højde/dybde, så stien kan udvides med SF-sten. Stien ligger lavere end kørebanen på Krudttårnsvej.

  - Der skal sikres fortsat afvanding af stien. Eventuelt ved udgravning til trug nord for stien.

  - Der skal plantes solitære træer i rabatten på strækningen svarende til de plantede hvidtjørn på strækningen ud for grundejerforeningen Kålmarken. Herved sikres også et fremadrettet ensartet udtryk i byrummet i området.

  - Der skal fjernes/flyttes en brandhane.

  - Der skal foretages flytning af et el-skab samt eksisterende ledninger i jorden (sandsynligvis el- og telekabler, dette undersøges).

  Arbejdet tænkes udført i eget regi med udførelsestidspunkt i 2019 indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Høringssvarene er positive overfor tiltaget, se i øvrigt afsnittet Kommunikation/Høring og tilhørende bilag.

  Dog ønskes stien udvidet med en afstribning, så der er et areal for henholdsvis cyklende og gående. Dette er desværre ikke nogen god ide at efterkomme af følgende årsager:

  Stien i sin fulde længde er en SF-stensti. Der er dårlige erfaringer med at etablere afstribning på belægningssten som SF-sten. Afstribning på belægningssten holder sjældent længe og typisk kun frem til den næste vinterperiode, hvor afstribning slides af i forbindelse med vintervedligeholdelsen.

  Hertil kommer, at kommunens stisystem generelt er opbygget med fællesstier uden adskillelse, fx Englandsvej, Kirkevej, Fælledvej, Bachersmindevej, del af Lundestien mv. En fastholdelse af samme stiforløb vil være genkendeligt for trafikanterne i kommunen og derved understøttepræmissen om gensidig hensyntagen på stisystemerne i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Krav til fx bredde af fortove, cykelstier, kørebaner mv. er defineret i vedtagne vejregler. Disse er udarbejdet af Vejdirektoratet i samarbejde med kommuner, rådgivere og vejbranchens øvrige parter. Reglerne er udformet i medfør af Vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budget 2019 er der afsat anlægsbevilling på 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2019.

  Udvidelse af stien, så den kan fungere som en fællessti beløber sig til anslået 200.000 kr., hvis arbejdet udføres af Vej- og Gartnerafdelingen indpasset i forhold til afdelingens øvrige opgaveportefølje.

  Administrationen kan foreslå, at de afsatte penge til trafikdæmpende foranstaltninger 2019 afsættes til opgaven.

  Den anslåede meromkostning på ca. 9.000 kr. (191.000 – 200.000) kan foreslås afholdt af anlægsprojektet Genoopretning af veje 2019.

  Det er forudsat, at der ikke skal afholdes udgifter til ledningsomlægninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har hørt Strandparkens afdeling 1 og afdeling 2 om projektet.

  Strandparkens afdeling 1 vil støtte, at gangstien udvides til cykel og gangsti. Dog mener man, at det er nødvendigt at markere, hvor der må cykles, og hvor der må gås. Dette af hensynet til ældre langsomt gående beboere, der bliver overrasket over hurtigkørende cyklister. Se i øvrigt bilag 3.

  Strandparkens afdeling 2 ser frem til, at få lavet en cykel-gangsti, så cyklisterne ikke er henvist til kørebanen på Krudttårnsvej. De ser frem til, at udformningen bliver i lighed med stien fra Søndre Røsevej til Møllevejskrydset og videre ad Bachersmindevej til Fælledvej. Se i øvrigt bilag 4.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Udvidelse af stien til at kunne fungere som en fællessti vil være i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme transportformer som cyklisme, som alternativ til biler. Det vil også være i tråd med trafikpolitikken, at overstøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed, sikkerhed, tryghed, sundhed og miljø, hvilket en fællessti vil gøre.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 15
  Beskæftigelsesplan 2019 - 2023
  Sagsid.: 18/5246

  RESUMÉ:

  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune har udarbejdet en Beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for jobcenterets beskæftigelsesindsats for perioden 2019-2023. Beskæftigelsesplan 2019-2023 forelægges hermed til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplanen samt bilag (forbedringsforslag) tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for de kommende fire år (2019 – 2023). Beskæftigelsesplanen er politisk godkendt i Tårnbys Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 26. februar 2019.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Tårnby Jobcenter beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere fra Dragør.  Beskæftigelsesplanen omfatter derfor ledige og sygemeldte i begge kommuner, da indsatsen er ens i de to kommuner.

  Beskæftigelsesplanen indeholder konkrete og målbare succeskriterier, og endvidere er indsatsen over for de unge ledige prioriteret højere end de sygemeldte borgere.

  Udgangspunktet for Tårnbys og Dragørs beskæftigelsessituation er godt. Sammenlignet med andre kommuner er beskæftigelsen høj, ledigheden lav og undersøgelser viser, at indsatsen er effektiv set i forhold til, hvad den koster. Dette udgangspunkt skal fastholdes.

  Imidlertid vidner den høje beskæftigelse og lave ledighed om, at Tårnby og Dragør er tættere på det man kalder det strukturelle minimumsniveau for ledigheden end mange andre kommuner. Det betyder, at de tilbageværende overførselsmodtagere kræver en mere målrettet og ”håndholdt” indsats, hvis de skal komme i beskæftigelse eller uddannelse.

  Set i dette lys anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at indsatsen ift. de respektive overførselsgrupper prioriteres således de kommende år:

  1. Unge uden uddannelse

  2. Sygemeldte borgere

  3. Voksne langtidsledige

  4. Personer på ledighedsydelse

  5. Voksne med kort ledighed

  For at underbygge ovenstående fokusområder skal Jobcentret have gode samarbejdspartnere i erhvervslivet, ikke mindst Lufthavnen, og derfor beskrives den virksomhedsrettede indsats som et særskilt fokuspunkt i Beskæftigelsesplanen.

  Samtidig er måden jobcenteret møder borgeren på helt afgørende. Tilgangen skal være anerkendende og præget af en tro på, at borgeren kommer i beskæftigelse, og indsatsen skal give mening, være rettidig og med så få sagsbehandlere som muligt.

  Som et bilag til Beskæftigelsesplanen er der redegjort for forbedringsforslag til indsatsen.

  Ressourcerne til en forbedret indsats fremkommer som afledt konsekvens af øget digitalisering af arbejdet i Jobcentret. Der er administrativt truffet beslutning om, at medarbejderne i Jobcentret skal overgå til bærbare PC’er og anvende digitale robotter til regningsbetaling. Det

  er de ressourcer, der frigives ved den øgede digitalisering, som der er forslag til anvendelsen af. Det skal nævnes, at det selvfølgelig er usikkert, hvad ressourcegevinsten ved digitaliseringen bliver, og at det må forventes, at der går lidt tid før den fulde gevinst ved digitaliseringen er realiseret.

  Som bilag vedlægges Beskæftigelsesplanen 2019 samt bilag til Beskæftigelsesplanen (forbedringsforslag).

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke merudgifter forbundet med beskæftigelsesplanen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 16
  Kvalitetsstandard for servicelovens § 95 (Kontanttilskud til nærtstående)
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden om støtte efter servicelovens § 95 (kontanttilskud til nærtstående), som efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2019 blev videresendt til høring i Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 95, kontanttilskud til nærtstående, godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Sagen går videre til KB. Anbefalet over for KB, med tilføjelse af redaktionelle rettelser fra Liste T.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Sagen udsættes til næste møde i juni.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag ”Kommentarer til kvalitetsstandard §95” er tilføjet efter behandling i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 6. maj 2019. 
  Nyt udkast til kvalitetsstandard § 95 med indarbejdede ændringer, på baggrund af de modtagne kommentarer, vedlægges ligeledes som bilag.

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 11. marts 2019 forelagt en tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og 96 fra 2011, som ikke længere er lovmedholdelig. Samtidig blev udvalget forelagt administrationens forslag til en ny kvalitetsstandard for servicelovens § 95. Denne blev videresendt til høring i Handicaprådet og fremlægges nu til endelig godkendelse.

  Handicaprådet eller andre har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 95 inden for svarfristen.

  Det vedlagte bilag er derfor udelukkende grammatisk redigeret. 

  Kvalitetsstandarden sætter følgende serviceniveau:

  1.

  sagsbehandlingen startes indenfor 10 hverdage efter ansøgning

  2.

  reglerne i servicelovens § 95 målrettet benyttes til dækning af behov for personlig pleje og praktisk bistand, afløsning og aflastning samt eventuelle rådighedstimer

  3.

  udmålingen af støtte til personlig pleje og praktisk bistand tager afsæt i den til enhver tid gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 83 i Dragør Kommune

  4.

  udmålingen af støtte i form af afløsning og aflastning tager afsæt i den til enhver tid gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 84 i Dragør Kommune

  5.

  der foretages et individuelt skøn af støttebehov i forhold til henholdsvis servicelovens § 83 og § 84 samt et eventuelt behov for rådighedstimer

  6.

  der ydes helhedsorienterede hjælp til borgere i en kombination mellem servicelovens § 95 og brug af anden lovgivning

  7.

  Dragør Kommune efter konkret, individuelt vurdering kan yde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet med afholdelse af ferie i op til to uger (fordelt på højst to ferieperioder) pr. år samt ekstra hjælp i forbindelse med op til to weekendophold pr. år

  8.

  der ikke ydes støtte efter servicelovens § 95 til borgere under hospitalsophold, skolegang, aflastning eller lignende, hvor der er afsat personale til at forestå den nødvendige støtte

  9.

  der udmåles:

  -   10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til oplæring

  -   10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til afholdelse af MUS og personalemøder

  -   3 timer pr. år pr. fuldtidsansat til gennemgang af APV

  10.

  Dragør Kommune betaler 6 kr. (2019) pr. bevilget time til dækning af administrationsomkostningerne, hvis arbejdsgiverrollen varetages af en forening eller en privat virksomhed

  11.

  beløbet til dækning af administrationsomkostningerne årligt reguleres med den af KL udmeldte løn og prisfremskrivning

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 95.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  Forslaget som stillet vil være en videreførelse af gældende praksis.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 17
  Kvalitetsstandard for servicelovens § 96 (Borgerstyret personlig assistance (BPA))
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden om støtte efter servicelovens § 96 (Borgerstyret personlig assistance (BPA)), som efter møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets 1. april 2019 blev videresendt til høring i Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 96, Borgerstyret personlig assistance, godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Sagen går videre til KB. Anbefalet over for KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde 1. april 2019 forelagt en tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og 96 fra 2011. Den er ikke længere lovmedholdelig. 

  1. april blev udkast til ny kvalitetsstandard på servicelovens § 96 videresendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet eller andre har ikke afgivet høringssvar inden for svarfristen. Det vedlagte bilag er derfor udelukkende grammatisk redigeret.

  Kvalitetsstandard på servicelovens § 96 fremlægges hermed til endelig godkendelse i udvalget.

  Kvalitetsstandarden sætter følgende serviceniveau:

  1. Sagsbehandlingen startes inden for 10 hverdage efter ansøgning.
  1. Dragør Kommune tilbyder kun støtte til borgere, der er omfattet af personkredsen efter § 96 stk. 1
  1. Reglerne i servicelovens § 96 målrettet benyttes til dækning af behov for personlig pleje og praktisk bistand, overvågning og ledsagelse.
  1. Der ydes helhedsorienterede hjælp til borgere i en kombination mellem servicelovens § 96 og brug af anden lovgivning.
  1. Dragør Kommune efter konkret, individuelt vurdering kan yde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet med afholdelse af ferie i op til to uger (fordelt på højst to ferieperioder) pr. år samt ekstra hjælp i forbindelse med op til to weekendophold pr. år.
  1. Der ikke ydes støtte efter servicelovens § 96 til borgere under hospitalsophold, skolegang, aflastning eller lignende, hvor der er afsat personale til at forestå den nødvendige støtte.
  1. Der udmåles:

  · 10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til oplæring

  · 10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til afholdelse af MUS og personalemøder

  · 3 timer pr. år pr. fuldtidsansat til gennemgang af APV

  1. Dragør Kommune betaler 6 kr. (2019) pr. bevilget time til dækning af administrationsomkostningerne, hvis arbejdsgiverrollen varetages af en forening eller en privat virksomhed.
  1. Beløbet til dækning af administrationsomkostningerne årligt reguleres med den af KL udmeldte løn og prisfremskrivning.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 96.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget som stillet vil være en videreførelse af gældende praksis.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 18
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem
  Sagsid.: 19/1243

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem, som på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. april 2019 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem godkendes med de af Ældrerådets foreslåede mindre justeringer.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  Ældrerådet finder kvalitetsstandarderne for meget informative og anbefaler Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget at godkende dem med de af Ældrerådets mindre foreslåede justeringer.

  Ældrerådet har fremsendt forslag til en justeret udgave af de tre kvalitetsstandarder (bilag). Her har Ældrerådet blandt andet foreslået, at rækkefølgen på punkt 4 og 5 byttes rundt, da Ældrerådet finder det mest logisk, at det først fastslås hvem der kan modtage en ydelse som beskrevet under formålet, før der oplyses hvilke aktiviteter der indgår i ydelsen. Derudover har Ældrerådet foreslået mindre sproglige justeringer, som er fremhævet med rød skrift.

  Ældrerådet bemærker i sit høringssvar, at rådet ikke bekendt med, om der eksisterer tidligere versioner af de pågældende standarder. Ved fremtidige høringer ser Ældrerådet gerne, at eventuelle tidligere versioner medsendes, da det vil give rådet mulighed for at vurdere eventuelle ændringer.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Det er administrationens vurdering at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til styrket faglighed og bedre forventningsafstemning med borgere.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Almene Boliger § 5 og Lov om Social Service § 84, stk. 1 og stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 19
  Politisk godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023
  Sagsid.: 19/137

  RESUMÉ:

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-23 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Denne fremlægges til politisk godkendelse i Dragør kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Denne sag vedrører den politiske godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftale 2019-2023.

  Sundhedskoordinationsudvalget har tidligere haft udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i en bred høring fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019. Udkastet og tilhørende høringssvar har været på dagsorden i Social- og Sundhedsudvalget i Dragør Kommune den 4. februar 2019 og i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  I det endelige forslag til Sundhedsaftalen, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019 er der indarbejdet en del af de forslag, som der blev peget på gennem den brede høring til bl.a. alle kommuner i Regionen. I dette endelige forslag er der et endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 20
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2017
  Sagsid.: 19/2172

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget anbefaler sagen over for ØU/KB med den bemærkning, at forvaltningen er i gang med kvalitetskontrollen af personsager

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har 22. februar 2019 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2017.

  Revisor konkluderer, at Dragør Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

  Opfølgning for regnskabsåret 2016

  Ministeriet henstillede i decisionsskrivelse af 16. januar 2018, at Dragør Kommune lavede en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen fortsat ikke har etableret kvalitetskontrol. Ministeriet henstiller, at Dragør kommune udarbejder en aftale med Tårnby Kommune.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2018.

  Revision på det sociale område

  Der er ikke konstateret fejl eller mangler i administration af de omfattende ordninger på det sociale område.

  Fravalg af personsagsgennemgang

  Revisor har fravalgt personsagsgennemgang på refusionsberettigede udgifter til flygtninge, jf. dagtilbudslovens § 99 med begrundelsen, at kommunen ingen udgifter havde herefter i 2017.

  Derudover har revisor fravalgt personsagsgennemgang på servicelovens § 41 om merudgifter til børn, § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, § 100 om merudgifter til voksne samt §§ 109-110 om botilbud.

  Områderne er fravalgt med begrundelsen, at 1) der ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen, 2) revisor ved seneste års revision ikke har konstateret fejl på området, 3) kommunens forretningsgange på området er uændrede, 4) personalet er uændret og 4) IT-systemerne er uændrede.

  Ministeriet henstiller, at revisors begrundelse for fravalg fremadrettet tydeliggøres.

  Temarevision 2017: §181 om statsrefusion af udgifter til flygtninge

  Revisor vurderer, at Dragør Kommune har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for hjemtagelse af refusion efter servicelovens §181. Der er tiltrækkelig dokumentation i de sager, hvor kommunen har hjemtaget refusion, og refusionen er hjemtaget korrekt.

  Revisors gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete tiltag vedr. hjemtagelse af refusion efter servicelovens § 181.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 21
  Tilbage fra høring Svømmehal - åbningstider og pris-og takstpolitik
  Sagsid.: 19/1350

  RESUMÉ:

  I forbindelse med åbningen af den nye svømmehal i Dragør er det nødvendigt at tage stilling til principper for svømmehallens åbningstid og pris- samt takstpolitik.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 3. april 2019 principper for svømmehallens åbningstid og pris- og takstpolitik, der herefter er sendt i offentlig høring. Udvalget skal af denne grund tage stilling til i alt 9 høringsvar, der er opsummeret i dette dokument og som foreligger i dets fulde længde som bilag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget anbefaler overfor ØU og KB, at man godkender principperne for svømmehallens åbningstider og takst- samt prispolitik, der på BFKU møde d. 3. april blev korrigeret. 

  2.

  at

  Hollænderhallens ledelse i så vid udstrækning som muligt tager hensyn til de forhold der er udtrykt i høringssvarene i den konkrete planlægning af tider.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Ad. 1+2:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Ad. 1+2.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget besluttede, at hallinspektøren deltager på BFKU møderne i august og december 2019 og her giver udvalget en evaluering i forhold til planlægningen af tiderne mm.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  BFKU sendte d. 3. april principperne for åbningstid samt pris-og takstpolitik for den nye svømmehal i åben høring, og med direkte henvendelse til følgende: Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Hollænderhallens Brugerråd, Skolerne og Dragør Svømmeklub (se evt. vedlagte bilag).

  På mødet d. 3. april godkendte udvalget, at materialet sendes i høring med følgende justeringer:

  • Skolernes rådighedstid reguleres så den er retvisende
  • At der tirsdag og torsdag mellem 10.30-14.00 lukkes 3 baner for offentlighed således, at handicappede, institutioner og ”aktiviteter for voksne” kan få plads.
  • At der holdes offentligt åben søndag frem til kl. 17.00.
  • At der i høringsmaterialet gøres opmærksom på, at svømmeforeninger kan ansøge om særlige indskrænkninger i den offentlige åbningstid til at afholde svømmestævner
  • At månedskortet fjernes, at ½ års kort hæves til 1700 kr., at 1 årskort hæves til 2500
  • At der holdes åbent i påske, pinse og den sidste uge i skolernes sommerferie.

  Høringsvar

  På baggrund heraf er der kommet i alt 9 høringsvar. Alle høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde. I nedenstående opsummeres høringssvarene kort.

  1. HBR (Hollænderhallens Brugerråd)

  Det pointeres at der skal være rimelige ansættelsesforhold for svømmeklubbens ansatte og svømmehallens personale. Rådet opfordrer derfor at udvise omtanke i forhold til hvem der bruger svømmehallen, sådan at fordelingen af svømmehallens brugere også tiltænkes i forhold til de ansætte for kontinuerlige intervaller, og dermed rimelige og mere attraktive ansættelsesvilkår.
  Der gives et eksempel i forhold til forslaget om at Dragør Svømmeklub tildeles søndag kl. 17-19, hvilket Rådet mener er uhensigtsmæssigt for Svømmeklubbens ansatte samt, ifølge rådet, rammer forkert i forhold til målgruppen som vil benytte svømmehallen i dette tidsrum.

  Rådet anbefaler at svømmehallens åbningstider søndag eftermiddag deles mellem offentlig åbningstid og Svømmeklubbens tilbud, men gør alligevel opmærksom på den fleksibilitet der må tiltænkes, da behov for brugen af svømmehallen ikke vides før denne tages i brug.

  1. DH Dragør og Handicaprådet 

  Rådet gør opmærksom på at der ikke er afsat tid i varmvandsbassinet til handicapsvømning, hvilket undrer rådet da det skulle være en fordel for personer med forskellige handicap at komme i varmtvandsbassin.

  Der fremsættes ønske om 2x2 timer i varmvandsbassinet i et tidsrum ml. 8-16 tirsdag og torsdag, samt 2x2 timer i varmtvandsbassinet i et tidsrum 16-21 om mandagen.

  Rådet gør opmærksom på, at man bør indtænke at handicap svømning og mor/barn- samt babysvømning ikke ligger for tæt op ad hinanden, da det ifølge DH Dragør og Handicaprådet kan give problemer i brugen af handicap/familierummene.

  Der gives desuden ønske om, at svømmehallen har åbent i ferier sådan at personer med funktionsnedsættelse kunne anvende varmtvandsbassinet.

  1. Dragør Svømmeklub

  I samarbejde med DGI har Dragør svømmeklub, på baggrund af demografi, befolkningssammensætning, erfaringer og feedback fra næsten 300 kommende svømmere, sammensat et program der skal tilgodese alle borgergrupper i Dragør. Af denne undersøgelse, anses der at være særlige behov, der omfatter mange borgere:

  - Børn og unge som ikke kan svømme, børn helt op til 12 år.

  - Pensionister, der ønsker reelle vandtilbud, er ikke bare er ”fri svømning”.

  - Forældre interesseret i vandtilbud samtidig med at deres børn svømmer.

  - Stigende interesse for vandsport hos voksne, herunder særligt mastersvømning på eliteplan, TRI, medley svømning, vandgymnastik og varmtvandstilbud.


  Svømmeklubben har desuden allerede 300 forhåndstilmeldinger, lavet en fastholdelses politik der får unge til at blive i deres sport, samt er ekstra opmærksom på at være fleksibel det første år.

  Svømmeklubben anmoder udvalget om at inddrage følgende synspunkter uddybet i forhold til tildeling af vandtid til Dragør Svømmeklub: Pensionister bryder sig sjældent om at blive ”blandet” med børn, ekstraordinært stort behov for svømmetid for børn op til 12 år, i forhold til ansættelse af trænere ønskes der kontinuerte tidsintervaller sådan at Dragør Svømmeklubs ansatte kan ansættes under anstændige rammer og ikke arbejde i korte tidsrum ad gangen, Svømmeklubbens forelagte tidsrum kl. 17-19 om søndagen anses problematisk i forhold til at få personalle samt at tiltrække børnefamilier. Der gives i stedet ønske om at få det lille bassin fra kl. 14 eller 15 i stedet, samt 3 baner i det store bassin til forældre.

  Det opfordres desuden at udvalget har tillid til og tildeler halinspektøren, samt Hollænderhallens personale og brugerråd, de fornødne beføjelser til at administrere haltiden til glæde for flest muligt.

  1. Ældrerådet i Dragør


  Ældrerådet konstater at foreningens synspunkter er blevet fremført i Folkeoplysningsudvalget (FOU) af Renee Schwaner.

  1. Skolebestyrelsen for Store Magleby Skole

  Skolebestyrelsen for Store Magleby skole ønsker at sikre elevernes mulighed for svømmeundervisning, hvilket forstås som én årgang på skolen enten mandag, tirsdag eller fredag (koordineret ift. de øvrige Dragør skolers ønsker for tidspunkt).

  I forbindelse med ibrugtagningen af svømmehallen, udtrykker skolebestyrelsen bekymring for skolens økonomi, da svømmeundervisning kræver én voksen til 15 elever, hvorfor der skal planlægges med to lærer til hvert hold. Som alternativ til ekstra lærerpersonale fra skolens side kunne det overvejes at gøre brug af svømmehallens personale, hvilket dog også nævnes som en merudgift som potentielt er dyrere.

  1. Skolebestyrelsen for Dragør Skole

  Skolebestyrelsen på Dragør Skole gør opmærksom på at skolernes rådighedstid, der ligger fra 8.00-16.00, bør tilpasses sådan at skoledagen slutter kl. 15.00. Skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer, så længe der er afsat den fornødne tid og baner til at afvikle undervisningen.

  1. Privat person A

  Der fremstilles ønske om at svømmehallen åbner kl. 6.00 om morgenen på hverdage. Det foreslås samtidig at svømmehallen ikke behøver at være åben til kl. 21.00, men at kl. 20.00 anses ideelt. Som morgensvømmer gør borgeren opmærksom på, at der i Sundby Badet og Frankrigsgade svømmehal var mange svømmere kl. 6.00 om morgenen.

  1. Privat person B

  Det påskønnes at svømmehallen har åbent for offentligheden i hele svømmehallens åbningstid. Der fremsættes ønske om, at svømmehallen åbner kl. 6.00 og evt. lukker kl. 20 i stedet for kl. 21. Morgensvømning fremhæves som populært, for mange inden de skal på arbejde.

  1. Privat person C

  Der udtrykkes ønske om, at man kan svømme før arbejde i tidsrummet 6.30-8.00 (inkl. bad før og efter), at familiens børn om muligt vil benytte svømmehallen ml. 14.15-17.00 mandag-fredag.
  Der gøres opmærksom på at ingen andre svømmehaller på Amager har åbent fredag eftermiddag, og dette ville derfor være et ønske, ligesom weekendåbningstider foreslås at kunne være ml. 9.00-14.00. Prissætningen som i Københavns Kommune synes rimelig.

  Generelt giver høringssvarene udtryk for, at der ønskes mulighed for svømning tidligt om morgenen. Der er ingen videre kommentarer i forhold til takst- og prispolitik for svømmehallen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 22
  Revision af Regulativ for udlejning af skurgrunde på Dragør Havn
  Sagsid.: 18/3646

  RESUMÉ:

  Administrationen har revideret Regulativ for udlejning af skurgrunde på Dragør Havn.

  Der skal tages stilling til, om det reviderede regulativ kan godkendes til ikrafttræden pr. 1. juli 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede regulativ godkendes til ikrafttræden pr. 1. juli 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 11-06-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde i februar 2019 hvor sagen blev besluttet udsat.

  Beslutningen blev taget bl.a. på baggrund af et ønske om en uddybning af sagen.

  I sagen fra februar 2019 var oplyst følgende:

  • Ændringerne er overvejende af redaktionel karakter, hvor ”Brugerbestyrelsen for Havnen (BBH) er udskiftet med ”Havneadministrationen”, og ”Økonomi- og Planudvalget” er erstattet af ”Økonomiudvalget”.

  I øvrigt er der følgende indholdsmæssige ændringer:

  • Der er ikke krav om fartøj med plads i havnen for erhvervsdrivende med erhvervsmæssig tilknytning til havnen; dog således at skure fremadrettet ikke tildeles erhverv på havnen som allerede er etableret i egne lejemål.
  • Behov for skurgrund skal vurderes ved ansøgning om skur nr. 2, hvor det før var ved skur nr. 3.
  • Der er ikke længere mulighed for fremleje.
  • Årlig dokumentation for ret til opretholdelse af lejemål erstattes af dokumentation på forlangende.”

  Administrationen kan supplerende oplyse, at ændringerne er begrundet i, at BBH er nedlagt og at udlejning af arealer i øvrigt hører under Økonomiudvalgets område.

  Grunden til at det foreslås, at erhvervsdrivende med egne lejemål på havnen ikke kan leje et skur er, at skurene ønskes anvendt til oprindeligt formål – opbevaring af grej til fiskeriformål og lignende, men ikke til rene lagerformål.

  Ventelisten til skure er lang, og derfor foreslås der en behovsvurdering ved ansøgning om skur nr. 2 for om muligt at tilgodese flest på ventelisten der ikke allerede har et skur/en skurgrund.

  Forbuddet mod fremleje har afsæt i et ønske om at havneadministrationen skal vide hvem der er lejer og bruger – og dermed kan kontaktes ved behov herfor.

  Havneadministrationen har ikke ressourcer til at foretage opfølgning på, om den fornødne dokumentation foreligger. Derfor foreslås årlig dokumentation erstattet af ”dokumentation på forlangende”.

  Der ud over kan administrationen oplyse, at ventelisten administreres på dén måde, at når en skurejer ønsker at afhænde sit skur, så opsiger den pågældende lejer lejeaftalen vedrørende grunden.

  Såfremt der er et skur på grunden vurderes dette ud fra hvilken stand det er i - og ud fra om der er indlagt strøm.

  Det er de faktorer som indgår i vurderingen – og anvendelse af ekstra dyre materialer – eller f.eks. installation af varmekilde eller isolering af skuret udløser ikke en højere vurdering; herunder fordi skurene ikke må anvendes til ophold.

  Den der står først på ventelisten tilbydes herefter skuret/grunden. Takker den pågældende nej til skuret, tilbydes dette til den der står næst på ventelisten. Den der har takket nej til skuret/grunden bevarer sin position på ventelisten og vil således som den første få tilbudt det skure/den grund der bliver ledig næste gang.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 23
  Orientering om demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/2331

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalget har afsluttet deres arbejde med at give anbefalinger til styrket borgerinddragelse og lokaldemokrati i Dragør Kommune. Økonomiudvalget godkendte den 11.juni anbefalingerne, og de fremlægges hermed som orientering for Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at demokratiudvalgets anbefalinger tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Demokratiudvalget er et §17,4 udvalg med reference til Økonomiudvalget. Udvalget tiltrådte i september 2018, efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommissoriet den 24.05.2018, samt udvælgelse af repræsentanter fra administrationen og borgerne den 30.08.2018.

  I kommissoriet for demokratiudvalget fremgår det, at udvalgets formål er: ”(…) at levere anbefalinger om metoder til at styrke lokaldemokratiet og borgerinddragelsen.” Vedlagt som bilag er demokratiudvalgets anbefalinger. Til slut i anbefalingerne fremgår også udvalgets kommissorium.

  På Økonomiudvalgsmødet den 11.06.2019 godkendte Økonomiudvalget anbefalingerne. I henhold til kommissoriet fremlægges anbefalingerne til orientering i Kommunalbestyrelsen.

  Videre proces:

  I august fremlægger administrationen en sag for ØU og efterfølgende KB, med konkrete forslag til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger. Sagen tager udgangspunkt i de anbefalinger til implementering, som demokratiudvalget fremlagde i maj måned for ØU, og som ØU godkendte den 11.juni:

  • Der oprettes en pulje til borgerinddragelse (konkret forslag hertil fremlægges i budgetprocessen)
  • Hvert fagudvalg iværksætter 1 borgerinddragelsesprojekt det næste år
  • Demokratiudvalget fortsætter som frivillige ‘ambassadører’
  • Der gennemgøres en evaluering om 1 år
  • Der oprettes en side på www.dragoer.dk med anbefalingerne, interviews med demokratiudvalget og løbende erfaringer/projekter

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

 • 24
  Forslag fra V - Temamøde med orientering om FN's verdensmål
  Sagsid.: 19/2679

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af 23. maj 2019, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Det foreslås at kommunalbestyrelsen afholder et temamøde hvor forvaltningen orienterer om FN"s verdensmål og redegør for hvor der allerede arbejdes med områder der imødekommer verdensmålenes målsætninger, samt forslag til hvordan vi kan arbejde med verdensmålene i relation til de allerede eksisterende arbejdsområder.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

 • 25
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2019

  Der var ingen spørgsmål.