Skip navigationen

Referat

Torsdag den 29. august 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Meddelelse - Indførelse af indtægtsreguleret egenbetaling på MTO
  Sagsid.: 19/2123

  RESUMÉ:

  Udvalget informeres om, at Dragør Kommune på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse i en konkret klagesag indfører en indtægtsreguleret egenbetaling for midlertidigt ophold.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indtægtsreguleret egenbetaling for midlertidigt ophold på Enggården

  På Omsorgscentret Enggården kan borgere tilbydes et midlertidigt ophold efter Servicelovens § 84 stk. 1 og 2.

  På baggrund af en konkret klagesag vedr. egenbetaling for midlertidigt ophold på Enggården har Ankestyrelsen afgjort, at Dragør Kommune skal beregne egenbetaling ved midlertidige ophold efter Servicelovens § 84 ud fra borgers og eventuelle ægtefælles samlede indkomstgrundlag jf. Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen).

  Dragør Kommune har tidligere opkrævet alle borgere på midlertidigt ophold en ensartet fastlagte takst. Taksten har været fastlagt i forhold til kommunens faktiske gennemsnitslige og langsigtede omkostninger. I 2019 var den fastlagte takst 133 kr. pr. døgn.

  Ankestyrelsens afgørelse indebærer, at Dragør Kommune skal beregne taksten individuelt i forhold til den enkelte borgers økonomiske forhold jf. betalingsbekendtførelsen. Konsekvensen er, at Dragør Kommune skal vedtage den maksimale pris pr. døgn for midlertidigt ophold inden for de spænd som fremgår af betalingsbekendtgørelsen. Administrationen har beregnet den maksimale døgnpris til kr. 137 i 2019. Dette skal indarbejdes i takstbladet for 2020.

  Oplysningen om indkomstreguleret egenbetaling indarbejdes i kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 84, stk. 2.

  Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 83 og 84.

  Cirkulærebeskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt, men opfølgning på området indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger i Sundhed og Omsorg.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 4
  Revisionsberetning vedr. Regnskab 2018
  Sagsid.: 19/1232

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årsberetning (revisionsberetning nr. 24) vedrørende regnskabet 2018 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling 1 fra ØU:

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling 2 fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en konkret plan for hvilke tiltag forvaltningen vil gennemføre for at udbedre de forhold, som BDO beskriver i revisionsberetningen.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (A+V)

  Anbefales over for KB.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB med den tilføjelse, at regnskab 2018 også godkendes. Faktuelle fejl rettes inden endelig udgivelse.

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 2. maj 2019 årsregnskabet 2018 til revisionen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 674, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”


  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen,

  som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse     

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 22. august.

  Regnskab 2018 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2019 på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving. Uden et overblik over absolutte og relative udsving kan man ikke prioritere og iværksætte den nødvendige økonomistyring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 6
  2. budgetopfølgning 2019 på BFKUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving. Uden et overblik over absolutte og relative udsving kan man ikke prioritere og iværksætte den nødvendige økonomistyring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14-08-2019

  For stemte:

  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede børneområde.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 7
  2. budgetopfølgning 2019 på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug vedr. den private og kommunale hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården samt på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving. Uden et overblik over absolutte og relative udsving kan man ikke prioritere og iværksætte den nødvendige økonomistyring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  På SSAU’s område er der et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1. Særskilt notat om status på ældreområdet er vedlagt som bilag 2.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for ca. 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 8
  2. budgetopfølgning 2019 på SUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og det forventes overordnet at der er et forventet merforbrug til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving. Uden et overblik over absolutte og relative udsving kan man ikke prioritere og iværksætte den nødvendige økonomistyring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 15-08-2019

  For stemte:

  3 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes budgetoverholdelse. Administrationen har dog noteret sig, at der forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgift er til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for ca. 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 15. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 9
  2. budgetopfølgning på ØUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T finder ikke, at budgetopfølgningen på tværs af udvalgene er fyldestgørende og præcis nok. Dette gælder især for udviklingen i kommunens likviditet, som kommunalbestyrelsen burde følge på månedlig basis. Liste T efterlyser tillige en skarpere monitorering af de konti, der afviger mest negativt i regnskab år-til-dato. Dette gælder såvel absolutte som relative udsving. Uden et overblik over absolutte og relative udsving kan man ikke prioritere og iværksætte den nødvendige økonomistyring.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  Aktivitetsbilledet efter årets første halvår kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019

  Bilag

 • 10
  Bevilling vedr. udlodning af provenu efter salg af HMN GasNet P/S
  Sagsid.: 19/3048

  RESUMÉ:

  I forbindelse med salg af HMN GasNet P/S har Dragør Kommune pr. 27. maj 2019 modtaget 8.608.600 kr.i udlodning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget vælger muligheden for at betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse,
  1. at det udloddede provenu tilføres kassebeholdningen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  HMN GasNet P/S er pr. 29. marts 2019 solgt til Energinet. I den forbindelse er det på repræsentantskabsmøde den 29. april blevet besluttet, at der skal udloddes i alt 1,4 mia. kr. til interessentkommunerne.

  Dragør Kommunes andel af den samlede udlodning udgør 8.608.600 kr.

  Midlerne er omfattet af modregnings- og deponeringsregler, som betyder, at kommunen enten skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning af bloktilskud), eller betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift (modregning af bloktilskud) og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse af 1/10 af deponeringen årligt.

  Muligheden hvor der betales 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse er, set over tid, den løsning der vil være mest fordelagtig for Dragør Kommune.

  Denne model blev ligeledes anvendt i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S, jf. sagsid 18/1580.

  Ifølge HMN GasNet vil en del af det udloddede beløb vedrøre kommunens indskudskapital, og vil derfor kunne fratrækkes ved opgørelsen af nettoprovenuet og holdes uden for modregning.

  Det er på nuværende tidspunkt uafklaret om dele af udlodningen kan holdes ude af modregningen. KL er p.t. i gang med at afklare dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det udloddede provenu (efter modregning) tilføres kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner
  Sagsid.: 19/3166

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal årligt frem til og med 2020 årligt godkende budgetfordelingsnøglen mellem kommunerne i Hovedstadens beredskab. Budgetfordelingsnøglen 2020 er uændret for Dragør Kommune og den har således ingen økonomisk betydning. Fordelingen skal godkendes af kommunerne jf vedtægten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2020.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bidraget til tjenestemandspensioner justeres årligt som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på bestyrelsesmødet 20. juni 2018.

  Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020.

  På bestyrelsens møde den 26. juni 2019 blev forslag til budget 2020 indeholdende en justeret budgetfordelingsnøgle godkendt.

  Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

  Alle tal i pct.

  2019 B-nøgle

  2020 B-nøgle

  Albertslund

  1,79

  1,79

  Brøndby

  1,96

  1,96

  Dragør

  1,13

  1,13

  Frederiksberg

  8,33

  8,33

  Glostrup

  1,32

  1,32

  Hvidovre

  2,95

  2,96

  København

  80,33

  80,31

  Rødovre

  2,19

  2,20

  Total

  100

  100

  Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2020 til godkendelse.

  Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 26. juni 2019 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2020 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 

  Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Såfremt forslaget tillige godkendes af Ankestyrelsen i løbet af 2019, vil det være sidste gang, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

 • 12
  Salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/2156

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om der skal iværksættes salg af ejendommen Jægervej 30 og i givet fald på hvilke overordnede vilkår.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer,

  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Procedureforslag fra C:

  Sagen sendes tilbage til behandling i ØU:

  For stemte:

  7 (C+T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet. 

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at ejendommen - eller dele heraf - fremover huser hjemmeplejen. Derved kan der blive plads til et sundheds- og lægehus på Wiedergården.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra AOV:

  Det foreslås, at der igangsættes en proces inden salget af Jægervej 30, som gør det muligt for køber at opføre flere boligenheder på grunden - gerne mindre boliger for f.eks. seniorbofællesskab, ældreegnede boliger mv. og således, at højden mod Jægervej ikke overstiger eksisterende bygningshøjde og højden mod bagskel ikke overstiger den maksimale bygningshøjde på nabobebyggelsen mod bagskel.

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T beklager, at hjemmeplejen ikke tænkes ind i ejendommen Jægervej 30´s fremtidige anvendelse, da et mageskifte ville kunne have givet plads til et sundheds- og lægehus på Wiedergården.

  Ad 2

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  7 (C+T)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at ejendommen - eller dele heraf - fremover huser hjemmeplejen. Derved kan der blive plads til et sundheds- og lægehus på Wiedergården.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag til ad 1 fra A-gruppen:

  At det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer og gerne med flere boligenheder med respekt for omgivelserne.

  For stemte:

  6 (A+C+O+V+(Peter Læssøe (T))

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Ebbe Kyrø (T))

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag har tidligere været behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. maj 2019 at ”sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i ØU”.

  Fra tidligere sagsfremstilling:

  I budgetaftalen 2019-2022 indgået mellem A O og V er det forudsat at en optimering af ejendomsstrukturen indebærer salg af 3 institutionsejendomme: Høgevænget 5-7, Hovedgadens SFO samt Jægervejens SFO.

  Denne sag omhandler salget af Jægervejens SFO.

  Ejendommen er ikke omfattet af hverken lokalplan eller byplanvedtægt.

  Ejendommen er beliggende i kommuneplanens enkeltområde 4.01, hvor rammebestemmelser for lokalplanlægningen fastlægger, at anvendelsen fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx institutioner), og at bebyggelse til boligformål primært skal være åben, lav boligbebyggelse”.

  Grunden er 1716 m2 stor, og vil således kunne udstykkes før et udbud med henblik på salg af 2 parceller. Dette vil blive belyst senere når udbudsvilkårene skal godkendes.

  Administrationen anbefaler – såfremt salgsprocessen besluttes iværksat – at administrationen indhenter 3 tilbud fra uafhængige ejendomsmæglere på en gennemførelse af udbudsprocessen for Dragør Kommune.

  Administrationen antager det laveste tilbud og iværksætter udarbejdelsen af udbudsmateriale som vil blive forelagt til politisk godkendelse

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens hhv. regionens faste ejendomme.

  I henhold til reglerne i bekendtgørelse skal salg af kommunens faste ejendomme – med ganske få, specifikke undtagelser – ske gennem offentligt udbud.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Finansieringen af udgift til ejendomsmægler, annoncering m.v. fragår provenuet ved salget af ejendommen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

 • 13
  Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2019
  Sagsid.: 19/257

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2019, der er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. til handicapvenlige tiltag 2019, og at rådighedsbeløbet frigives,

  2.

  at

  beløbet anvendes til etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved 3 af 4 overgange ved signalanlæg Kirkevej / Møllegade.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Ændringsforslag fra Liste T til ad.1:

  der gives en anlægsbevilling på 104.100 kr. + 22.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2019, og at rådighedsbeløbet frigives. De 104.100 kr. finansieres af puljen for handicapvenlige tiltag og de resterende 22.000 kr. tages over vejkontoen.

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra Liste T til ad.2:

  beløbet anvendes til etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved alle 4 overgange ved signalanlæg Kirkevej / Møllegade.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har afsat 104.100 kr. i det reviderede anlægsbudget 2019 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2019.

  På møde i Handicaprådet den 18. juni 2019 blev følgende besluttet:

  Hvis det er muligt inden for den afsatte ramme, ønskes etableret vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved signalanlægget Kirkevej / Møllegade.

  Alternativt droppe tiltagene i fodgængerovergangen på krydsets nordlige side på tværs af Hovedgaden, hvis de samlede udgifter derved kan holdes inden for den afsatte ramme.

  Alternativt etablere vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved krydset Krudttårnsvej / Søndre Tangvej, hvis ingen af ovenstående ønsker er mulige inden for den afsatte ramme.

  Administrationen har modtaget tilbud på ændringer af signalanlægget Kirkevej / Møllegade. De samlede udgifter overstiger det til rådighed værende beløb på 133.200 kr. (se under Økonomi). Derimod kan alternativet holdes inden for budgettet, hvor tiltag på den nordlige side på tværs af Hovedgaden droppes. Administrationen anbefaler derfor at iværksætte dette alternativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 104.100 kr. til Handicapvenlige tiltag 2019 er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  Endvidere er der overført anlægsmidler fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2018, hvoraf 29.100 kr. ikke er disponeret og kan anvendes.

  I alt giver dette et rådighedsbeløb på 133.200 kr. (104.100+29.100).

  Dette kan finansiere etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved 3 af 4 overgange ved signalanlægget Kirkevej / Møllegade, der samlet beløber sig til 124.000 kr.

  Ændringerne i et fuldt ombygget signalanlæg på Kirkevej / Møllegade, inklusiv overgangen på tværs af Hovedgaden beløber sig til 155.000 kr. Dette overstiger rådighedsbeløbet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Anlægsønskerne har senest været drøftet på møde i Handicaprådet den 18. juni 2019, jf. vedhæftede referat.

  Administrationen har efter modtagelse af tilbud på signalændringerne på anlægget Kirkevej / Møllegade orienteret Handicaprådets formand om prisniveauet, der overstiger rådighedsbeløbet ved en fuld ombygning henholdsvis kan holdes inden for budget ved delvis ombygning, og at administrationen derfor indstiller til ombygning af signalanlægget på Kirkevej / Møllegade ved 3 af 4 overgange i henhold til aftalen på rådets møde i juni måned.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tiltagene er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 14
  Forslag til lokalplan 79 - Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne
  Sagsid.: 18/3772

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at udarbejde en temalokalplan, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal for samtlige villakvarterer/parcelhuskvarterer i kommunen.

  Formålet med planforslaget er, at begrænse indbliksgener i forhold til nabobebyggelser i forbindelse med opførelse af udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne, herunder altaner og tagterrasser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 79 ”Temalokalplan for udendørs opholdsarealer over stueplan i villaområderne” godkendes med henblik på en offentliggørelse med en høringsperiode på 8 uger.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  14 (Allan Holst (A)+ Nicolaj Riber (A)+C+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (Lisbeth Dam Larsen (A))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Dragør Kommune modtog en byggeansøgning til et enfamiliehus i 2 etager på Øresunds Alle 21 med en tagterrasse hele vejen rundt om 1. salen.  Ved høring fremsatte omboende indsigelser mod projektet, begrundet i indbliksgener, og forvaltningen vurderede at der er var tale om væsentlige indsigtsgener.

  På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen den 30. august 2018 at nedlægge et såkaldt § 14-forbud i henhold til planloven mod opførelsen af byggeriet og at udarbejde et lokalplanforslag, der regulerer placering og omfang af tagterrasser på 1. sal.

  Efterfølgende besluttede BEPU at gennemføre en 3 ugers indledende høring blandt grundejere i villakvartererne og godkendte administrationens forslag til overordnede principper for lokalplanen, som dette lokalplanforslag tage udgangspunkt i.

  Lokalplanforslagets indhold

  Temalokalplanen dækker størstedelen af kommunens åbent-lav boligområder og regulerer alene placering om omfanget af udendørs opholdsarealer over stueplan, som i lokalplanforslaget defineres som udendørs opholdsarealer placeret over 1,5 m over terræn, målt fra terræn til overkant gulv.

  Planforslaget bestemmer at udendørs opholdsarealerne må samlet set ikke være større end 15 m2 pr. ejendom, kun må opføres i direkte forbindelse med beboelsesbygninger og skal holde en minimums afstand til nabo- og stiskel på 5 m, medmindre de udføres med ugennemsigtig værn på mindst 1,2 m højde. Intentionen med bestemmelserne er at begrænse indbliksgener.

  Planforslaget indeholder en planredegørelse med beskrivelse af bl.a. lokalplanens baggrund, resumé af indholdet samt en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

  Miljøvurdering

  Der er foretaget en såkaldt miljøscreening af planforslaget, som skal offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Det er vurderet, at lokal-planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  Planprocessen

  Lokalplanforslaget skal, efter godkendelse i kommunalbestyrelsen, offentliggøres i henhold til planlovens regler i minimum 4 uger. Hvis der modtages indsigelser kan den endelige vedtagelse – med eventuelle ændringer – først ske tidligst en måned efter høringsfristen. Endelig vedtagelse skal også ske i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra BEPU og ØU.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og miljøvurderingsloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget skal sendes i høring i henhold til planlovens regler.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanforslaget relaterer sig temaet ”Den nære boligkvalitet” i forslag til Kommuneplanstrategi 2019, jf. pkt. 11 af referat til Kommunalbestyrelsens møde af 20. juni 2019.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 15
  Ansøgning om dispensation til tagterrasse på A. P. Møllers Allé 55
  Sagsid.: 18/5560

  RESUMÉ:

  Dragør kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til etablering af en tagterrasse samt trappetårn på et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55, Dragør. Udvalget har på mødet i juni 2019 besluttet at sendes sagen i naboorientering og der er modtaget 4 bemærkninger fra naboer til byggeriet. Der skal tages stilling til, om der skal meddeles dispensation fra lokalplanens § 6. stk. 6.8 vedr. højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m eller afslag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation fra lokalplan 27, § 6. stk. 6.7 vedr. at bebyggelsen ikke må opføres i mere end 2 etager.

  2.

  at

  udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation fra lokalplan 27, § 6. stk. 6.8 vedr. højdebegrænsninger på maksimalt 8,5 m eller om der skal meddeles afslag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Ændringsforslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at der dispenseres for en tagterrasse mod vilkår af

  - at der opsættes et støjhegn mod A. P. Møllers Alle

  - at der ikke må være musikanlæg eller anden støjende adfærd på tagterrassen

  En tagterrasse kan være med til at etablere attraktive arbejdspladser i Dragør.

  For stemte:

  4 (A+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  11 (C+Anne Funk (O)+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13-08-2019

  Ad 1+2, at der meddeles dispensation:

  For stemte:

  2 (A+Morten Dreyer (O))

  Imod stemte:

  5 (C+T+V+Anne Funk (O))

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Allan Holst (A) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens §23.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4 og 5 er tilføjet efter behandling i BEPU den 13. august 2019.

  Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til etablering af en tagterrasse samt trappetårn på et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55, Dragør. Udvalget har på mødet i juni 2019 besluttet at sende sagen i naboorientering før der tages stilling til om udvalget vil meddele dispensation til byggeriet eller afslag på dispensationsansøgningen.

  Naboorienteringen er gennemført og forvaltningen har modtaget 4 bemærkninger. Bemærkningerne omhandler:

  · Indbliksgener. Etableringen af tagterrassen i tredje sals højde vil medføre indblikgener hovedsagelig mod syd og øst, der vil overstige den naboretlige tålegrænse

  · Støjgener. En tagterrasse af ansøgte størrelse og med et stort ophold af mange personer kan give anledning til støjproblemer, ved f.eks. større samlinger af personer i form af tale udover normalt niveau, samt ved f.eks. personalesammenkomster og fester i form af høj musik.

  Forvaltningen har sendt bemærkninger til ansøger, og ansøger har oplyst at de ønsker at fastholde deres ansøgning om dispensation. I tilbagemeldingen oplyser ansøger bl.a. følgende:

  · At som udgangspunkt går de fleste høringssvar på indblikgener, hvorfor der afskærmes med en 1,7 m høj hæk mod villakvarteret.

  Angående eksisterende beplantningsbælte mod syd, har ansøger indsendt en plan for reetablering af beplantningsbæltet.

  · Med hensyn til støjgener, gøres der opmærksom på at erhvervsejendommen har været i brug med væsentligt mere støjende aktivitet end det fremadrettet er påtænkt.

  Det er forvaltningens vurdering, at udvalget har mulighed for at meddele dispensation eller afslag i den konkrete sag. Udvalgets beslutning vurderes alene at få betydning for eventuelt lignende ansøgninger om dispensation til tagterrasser i lokalplanens område.

  Baggrund

  Dragør Kommune har den 29. april 2019 meddelt byggetilladelse til et erhvervsbyggeri på A. P. Møllers Allé 55.

  Ansøger har efterfølgende den 15. maj 2019 indsendt en begrundet dispensationsansøgning fra lokalplanens højdebestemmelser på maksimalt 8,5 m, idet værn og trappetårn til tagterrassen ikke kan holdes inden for højdebestemmelsen på 8,5 meter.

  Trappetårnet har en højde på 10,95 meter og værn på ca. 10 meter. Overskridelsen er på hhv. 2,45 for trappetårn og ca. 1,5 meter for værnene. Ansøgningen med tegninger er vedlagt i bilag 1.

  Det kan oplyses, at tagterrassen er på 125 m2, og er beliggende på en mindre del af erhvervsbyggeriet.

  Der er krav i lokalplanen om at bygningen ikke må fremtræde i mere end 2 etager, en tagterrasse vil udgøre en selvstændig etage og bygningen vil derfor fremstå i 3 etager hvis der etableres en tagterrasse.

  Tagterrassen er placeret på bygningens længst væk fra villakvarteret på D.B Dirchsens Allé og bygherre oplyser at der vil ske afskærmning med hæk ift indblik til villakvarteret. Bygherre oplyser endvidere at terrassen samt trappetårnet er placeret således, at det i videst muligt omfang ikke ses fra A.P. Møllers Allé. Placeringen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Planloven og Lokalplan 27 samt tillæg til lokalplan 27.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ansøgningen om dispensation har været i nabohøring og bemærkninger har været forelagt ansøger med henblik på hvorvidt ansøger ønsker at tilpasse sit projekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 13.august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 16
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 19/3693

  RESUMÉ:

  Efter styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen bemyndige et antal embedsmænd til at skrive under på dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at direktør Asger Villemoes Nielsen bemyndiges til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  Det er kutyme i Dragør Kommune, at direktionens medlemmer, økonomichef og chefjurist er bemyndiget til at underskrive de nævnte dokumenter, og det anbefales derfor, at direktør Asger Villemoes Nielsen også bemyndiges efter styrelseslovens § 32.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  I forvejen er kommunaldirektør Kenneth Kristensen, direktør Mette Jeppesen, økonomichef Morten Højbjerg Vestergaard og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

 • 17
  Engparken - årsregnskab 2018
  Sagsid.: 19/3606

  RESUMÉ:

  I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

  Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2018 for Engparken.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2018 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 19. september 2019 godkendes med følgende hovedindhold:

  A. Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  B. Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og

       det videre arbejde; herunder stop for genudlejning.

  C.  Afledning af regnvand.

  D. Beboersammensætning og anvisning; herunder orientering  

       af anviste beboere om indeklima.

  E. Evt. muligheder for samarbejde om parkerings- og trafikfor-

       hold.

  F.  Status på affaldssortering.

  G.  Eventuelt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har ultimo juni 2019 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2018.

  Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

  Boligorganisationen har realiseret et overskud på 5.656 Kr. i regnskabsperioden som er begrundet i færre mødeudgifter.

  Organisationens egenkapital er på 12.094.533 Kr., og den samlede disponible egenkapital 3.479.854 Kr.

  Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. 580.000Kr. Kr.

  Dispositionsfonden udgjorde 11.659.482 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 3.228.342 Kr. disponibel dispositionsfond.

  Den samlede disponible egenkapital udgør ca. 12.270 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfonde 11.383 kr. og den disponible arbejdskapital 887 kr. pr. lejemålsenhed.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2018 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 19. september 2019 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-G.

  Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

  Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 18
  Godkendelse af implementering af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/2331

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger blev af ØU godkendt den 11.juni 2019. Denne sag vedrører godkendelse af implementering af anbefalingerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstillinger, at forslag til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget godkendte den 11.juni demokratiudvalgets anbefalinger. Kommunalbestyrelsen tog dem den 20.juni til efterretning. Med i juni-måned sagerne lå også en godkendelse af formanden for demokratiudvalgets overskrifter til implementering, herunder at administrationen ville fremlægge en ny sag med en konkretisering heraf.

  Denne sag omhandler dermed en konkretisering af de godkendte overskrifter; til implementering af demokratiudvalgets anbefalinger.

  Implementering af anbefalingerne

  1. Overskrift: Der oprettes en pulje til borgerinddragelse:
   1. Konkretisering: Eftersom dette forslag indeholder en økonomisk prioritering, vil den endelige behandling af forslaget ske i forbindelse med budgetproces 2020-2023, hvor der vil blive fremlagt et D-skema.

  B. Overskrift: Hvert fagudvalg iværksætter 1 borgerinddragelsesprojekt det næste år:

  Konkretiseringer:

  a. Formål: Formålet er at udvikle og blive mere bevidste om valg af metoder til borgerinddragelse i Dragør Kommune. 

  b. Valg af projekt: Hvert fagudvalg udvælger, på indstilling fra administrationen, i oktober 2019 minimum ét projekt, hvor man ønsker at udvikle eller afprøve metoder til borgerinddragelse. Fordi det er et ’test-år’, skal der tages udgangspunkt i projekter, hvor man alligevel skal eller har planlagt en form for borgerinddragelse. Hvert fagudvalg vælger selv projektet.

  c. Kommunikation: Hvert projekt beskrives med en kort præsentation (fx projektets formål og plan for aktiviteter), som kan komme på Dragør Kommunes hjemmeside.

  d. Afslutning og opsamling: Borgerinddragelsen i projektet skal starte således, at det kan nå at afsluttes med en opsamling i marts 2020. Opsamlingerne fra alle fagudvalgene fremlægges som en samlet evaluering for ØU/KB i juni 2020. 

  1. Overskrift: Demokratiudvalget fortsætter som frivillige ‘ambassadører’:

  Konkretiseringer:

   1. Hvis fagudvalget i deres valg af projekt vurderer, at der kunne være nytte af at inddrage et af de tidligere medlemmer af demokratiudvalget, har nogle af disse tilbudt at stille op frivilligt. I så fald sker det efter konkret aftale med de af demokratiudvalgets tidligere medlemmer, som har ønsket at fortsætte som frivillige ’ambassadører’, og som der vil være kontaktinformation til på hjemmesiden.
   2. Det er frivilligt for de tidligere medlemmer af demokratiudvalget at deltage. Deres opgave kan fx være at give sparring til eller at følge et projekt til brug i evalueringen.
  1. Overskrift: Der gennemføres en evaluering om 1 år:
   1. Konkretisering: Implementeringsåret er et ’test-år’, hvor ØU/KB til juni 2020 vil få fremlagt en evaluering. Evalueringen tager form som administrationens opsamling på fagudvalgenes projekter, fx med deltagelse fra frivillige ambassadører. 
  2. Overskrift: Der oprettes en side på www.dragoer.dk med anbefalingerne, interviews med demokratiudvalget og løbende erfaringer/projekter:

  Konkretiseringer:

   1. Sammen med anbefalingerne vil der på hjemmesiden være et par interviews med tidligere medlemmer, som fortæller om deres arbejde med anbefalinger og hvad de vil fremhæve.
   2. På hjemmesiden vil der være kontaktinformationer på de tidligere medlemmer, som gerne vil fortsætte som frivillige ’ambassadører’.
   3. Der er mulighed for løbende at lægge erfaringer og øvrigt inspirationsmateriale op på siden, fx fra fagudvalgenes projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22.august

  Kommunalbestyrelsen den 29.august

 • 19
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2019

  Der var ingen spørgsmål.