Skip navigationen

Referat

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Revisionsberetning vedrørende Regnskab 2018, september
  Sagsid.: 19/1232

  RESUMÉ:

  BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 2. maj 2019 årsregnskabet 2018 til revisionen. Revisionsberetning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 27. juni 2019.

  Årsregnskab og revisionsberetning blev behandlet på økonomiudvalgsmøde 22. august 2019, hvor der forudgående var mulighed for at kommunalbestyrelsen kunne stille spørgsmål til revisionen.

  Årsregnskab og revisionsberetning blev godkendt på møde i KB d. 29. august 2019 med bemærkning om at rette faktuelle fejl i årsregnskabs-publikationen inden udgivelse. Denne sag vedrører derfor alene opfølgning på generelle bemærkninger i revisionsberetningen.

  Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 674, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

  I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

  Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

  På ØU-møde 22. august 2019 blev der givet en mundtlig tilbagemelding på disse bemærkninger. I denne sag beskrives kommunens opfølgning i skriftlig form.

  Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

  Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2018, jf. afsnit 1.3.2

  Vedr. sagsrevision på sociale områder med statsrefusion (varetaget af Tårnby Jobcenter), jf. afsnit 1.3.2

  Revisionen konstaterer, at der er væsentlig tidsmæssig forsinkelse i opfølgning på sager vedr. sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse og forsikrede ledige samt fejl vedr. i Min Plan vedr. ledighedsydelse og forsikrede ledige. Det er ligeledes konstateret, at forelæggelse af sager vedr., jobafklaring for rehabiliteringsteamet ikke sker rettigdigt, dvs. senest 4 uger fra overgang til jobafklaringsforløb.

  Det bemærkes endvidere, at Tårnby har iværksat tiltag til at imødegå disse fejl og mangler, herunder skærpet ledelsestilsyn, kompetenceudvikling af medarbejdere omkring bl.a. Min Plan samt allokeret yderligere ressourcer til mødeaktivitet i rehabiliteringsteamet

  Revisionen henstiller, ”at der i Dragør Kommune iværksættes tiltag for opfølgning og tilsyn således, at Kommunalbestyrelsen løbende kan orienteres om effekten af de af Tårnby Jobcenter iværksatte tiltag

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Dragør Kommune indgår dialog med Tårnby Kommune om, hvorvidt de kan levere yderligere dokumentation i form af ledelsesinformation omhandlende svarfrister vedr. sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse, forsikrede ledige og Min Plan.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, (årsregnskab 2017), jf. afsnit 1.3.3.

  a.- Vedr. afstemning af status

  Revisionen har anbefalet, at der tilrettelægges et ledelsestilsyn, der sikrer afstemning af samtlige statuskonti, og som også dokumenterer ledelsens vurdering af kvaliteten af de udarbejdede afstemninger”.

  Ad a. I opfølgningen på dette punkt, har revisionen bemærket følgende (s. 678): ”Det kan konstateres, at der fortsat mangler afstemninger; men at der er etableret en forbedret forretningsproces omkring afstemningerne. Vi anser opfølgning på revisionsberetningen for afsluttet”

  Dragør Kommunes bemærkning:

  Dragør Kommune tager revisionens bemærkninger til efterretning, og vil fortsat have fokus på afstemning af statuskonti.

  b.- Rettidig opfølgning i forbindelse med sociale ydelser
  Revisionen har anbefalet, ”at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede”.

  Ad b. Ved revisionen i 2018 ses der fortsat at være fejl og mangler vedr. rettidig opfølgning, og der gives en ny bemærkning om rettidig opfølgning

  Dragør Kommunes bemærkning:
  Jobcenter Tårnby er administrator af disse sagsområder, og Dragør Kommune følger fortsat løbende op på sagsbehandlingen fra Tårnby Kommune. Der bliver fortsat afholdt møde med deltagelse af de respektive direktioner og fagchefer fra både Dragør og Tårnby Kommune’s side.

  Dialogen mellem ledelserne og medarbejdere i de to kommuner medvirker til, at der er fokus på at sikre overensstemmelse mellem bevilling og udbetaling af ydelser. Tårnby Kommune har på flere områder opprioriteret arbejdet og arbejdet aktivt med at forbedre rettidigheden. I 1. halvår 2019 opleves en forbedring i såvel opfølgningsfrekvens som generel sagsbehandling.

  c.- Sikring af udfærdigelse af Min Plan

  Revisionen har anbefalet endvidere, ”at der tages initiativer til sikring af, at der udfærdiges Min Plan i alle sager, samt at denne opdateres løbende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser”.

  Ad c. Ved revisionen i 2018 ses der fortsat at være fejl og mangler vedr. Min Plan, og der gives en ny bemærkning om rettidig opfølgning

  Dragør Kommunes bemærkning:

  I forbindelse med aftale om forenklet beskæftigelsesindsats er dele af dobbeltregistreringen af ledige afhjulpet. Dette vil formentlig have gennemslag ultimo 2019. De tidligere IT-mæssige problematikker er afhjulpet. I 1. halvår 2019 opleves en forbedring i såvel rettidig opfølgning som brug af Min Plan.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 22. august.

  Regnskab 2018 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. september 2019

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019

  Bilag

 • 4
  Vedtagelse af lokalplan 78 for Madsens Krog
  Sagsid.: 19/2512

  RESUMÉ:

  Efter den offentlige høring af forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog, skal planforslaget behandles med henblik på en endelig vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Lokalplan 78 vedtages endeligt, i henhold til planlovens § 27, med mindre tilretninger som fremgår af sagsfremstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-09-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalplanforslagets formål er, at fastlægge anvendelsen til fritidsmæssige og erhvervsmæssige havneformål, at muliggøre opførelsen af nye skure til havnerelaterede formål (byggefelt F og G), udvide Dragør Sejlklub, at fastholde den lokale byggeskik for de fredede og bevaringsværdige bygninger under hensyntagen til områdets karakter af offentligt tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. maj 2019, at forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 16. maj til 11. juli 2019 og der har været afholdt et orienteringsmøde i Madsens Krog d. 17 juni.

  Høringssvar

  Administrationen har modtaget 10 høringssvar, og indlæg i debatten kan læses i vedlagte bilag: Bilag 2 – sammenfatning af høringssvar, bilag 3 - alle høringssvar i fuld længde og bilag 4 – stikordsreferat fra orienteringsmøde.

  Høringssvarene viser en generel opbakning til de bevarende bestemmelser men bekymring/modstand mod byggefelterne F og G. Flere mener, at de historiske bygninger og byens profil, set fra nord, vil blive skæmmet af nye skure, at pladsen til arrangementer bliver for lille og at manglende udsyn vil medføre manglende sikkerhed for nye sejlere. Endelig ønsker Motorbådsklubben og Dragør Kajakklub at kunne fremrykke de udendørs opholdsarealer.

  Det er administrationens vurdering at:

  - De nye skure vil påvirke en del af udsynet til Madsens Krog fra Strandstien. Samtidig er de historiske bygninger friholdt og skurene er tilpasset omgivelserne gennem formsprog, materialer og højde. Nye skure i byggefelt F og G kan opføres med i alt 115 m² ud af samlet 190 m² i byggefelterne.

  - Der kan fortsat afholdes arrangementer under andre forudsætninger.

  - Udsynet til havet og dermed sikkerhed kan tilgodeses ved at give klubberne mulighed for at rykke deres opholdsarealer længere frem mod vandet (ved Tolderhuset og Kajakklubben). Lokalplanen hindrer ikke dette, da brugsret ikke reguleres i en lokalplan.

  Flere høringssvar peger på, at eventuelle nye skure til søsportsklubberne kan opføres på en anden del af havnen fx skurbyen. Administrationens vurdering er, at der ikke er tilstrækkelig rummelighed inden for eksisterende skurby, idet der i marts 2019 er givet plangodkendelse til sidste lod til sejlklubben.

  Tilretning af lokalplanforslaget

  På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at planen godkendes med mindre indholdsmæssige og redaktionelle tilretninger. Den væsentligste indholdsmæssige tilretning er:

  Byggeretten inde i byggefelt F udvides fra 50 til 65 m². Byggefeltets ydre afgrænsning ændres dog ikke. Det er roklubbens høringssvar om et arealbehov tilpasset de lange både, som er baggrund for forslag til ændringen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at lokalplanen ikke tildeler byggeret til bestemte klubber, men udelukkende udlægger rammer for muligt fremtidigt byggeri.

  Ændringen er begrænset, og planen skal derfor ikke i ny høring.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 27 - endelig vedtagelse af planer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Lokalplanforslaget har været i høring fra 16. maj til 11. juli 2019 med et orienteringsmøde i Madsens Krog d. 17. juni.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. september 2019.

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 5
  Busbestilling til 2020 for Dragør
  Sagsid.: 18/5268

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til busbestilling for 2020 i Dragør Kommune. By-, Erhvervs- og Planudvalget har senest på møde den 7. maj 2019 besluttet ikke at ændre i busdriften i Dragør Kommune i 2020 i forhold til 2019. Dette for at drage erfaringer efter de mange ændringer i den kollektive trafik, der opstår i forbindelse med åbningen af Metrocityringen og tilhørende nyt busnet (Nyt Bynet) her i efteråret 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune bestiller samme busdrift i 2020, som er besluttet for Dragør Kommune i forbindelse med Nyt Bynet 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-09-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der skal afgives busbestilling til Movia senest den 30. oktober 2019.

  Metrocityringen åbner ultimo september 2019, og de deraf besluttede mange ændringer også i busdriften idriftsættes fra søndag den 13. oktober (op til efterårsferien).

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har den 7. maj 2019 drøftet dette og besluttet at se tiden an og drage erfaringer og fastholde en uændret busdrift i Dragør Kommune i 2020 i forhold til den busdrift, der træder i kraft i efterårsferien 2019.

  Dette vil indebære følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2020:

  - Linje 33

  Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen.

  Linjens frekvens: 2 afgange/time i myldretiden, 1/time i dagtimerne og 1/time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretiden er udvidet til kl. 20.

  Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

  - Linje 35

  Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgange/time i myldretiden, 2 afgange/time i dagtimerne og 1/time i aftentimerne.

  Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgange/time i myldretiden, 4 afgange/time i dagtimerne og 2 afgange/time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretiden er udvidet til kl. 20.

  - Linje 250S (hidtidige linje 350S, der fra efterårsferien bliver omlagt og ændret til 250S, er finansieret af Region Hovedstaden)

  Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

  Linjens frekvens: 6 afgange/time i myldretiden, 4 afgange/time i dagtimerne, 3 afgange/time i aftentimerne og 1 afgang/time om natten.

  Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

  LOVE/REGLER:

  Busdrift er omfattet af Lov om trafikselskaber.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2020 beløber sig til 6,8 mio. kr. inklusiv den åbne flextur ordning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. september 2019.

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 6
  Godkendelse af vandforsyningsplan 2018-2027, Dragør
  Sagsid.: 18/4021

  RESUMÉ:

  Med baggrund i vandforsyningslovens § 14 har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny vandforsyningsplan for planperioden 2018-2027. Planen erstatter den tidligere vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanen har været i høring og der er ingen bemærkninger til sagen.

  Forvaltningen har, i henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at planforslaget ikke udløser krav om miljøvurdering.

  INDSTILLING:

  Forvaltningen indstiller, at Vandforsyningsplan 2018 – 2027 vedtages endeligt og offentliggøres.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Liste T foreslår, at vandforsyningsplanen opdateres, så den afspejler den virkelige situation for vandforsyninger i kommunen og at målsætningerne drøftes med Hofor, Tårnby Kommune og borgerne i Dragør Kommune.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  10 (A+C+V+Anne Funk (O))

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  1 Morten Dreyer (O)

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T forstår ikke, at et flertal i kommunalbestyrelsen beslutter en plan, som er ude af trit med virkeligheden og ikke giver præcise rammer for den retning, Hofor skal arbejde i for at sikre den vandforsyning, borgerne i Dragør ønsker.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Ændringsforslag fra Liste T:

  Forslag til forstærket målsætning – jf. planens side 4 – afsnit 2.1 ”Forsyningsstruktur og vandforbrug” – første mål: ”1. Vandforsyningen baseres på lokalindvinding i det omfang det er muligt under hensyntagen til vandkvalitet og pris” – foreslås omformuleret. Liste T foreslår, at mål 1 for Forsyningsstruktur og vandforbrug omformuleres til: Det prioriteres højt, at Dragør Kommune igen opnår at blive selvforsynende med drikkevand.

  Og efterfølgende afsnit – Handlinger – suppleres med følgende: ”Dragør Kommune undersøger i samarbejde med Tårnby Kommune, Hofor og CPH, hvordan Dragør og Tårnby Kommuner får adgang til mere grundvand – eksempelvis i et samarbejde med CPH, som råder over et stort areal, hvor der er mulighed for at indvinde mere drikkevand.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Faldet.

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  2 (T)

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10-09-2019

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Vandforsyningsplanen er kommunens og borgernes overblik over den nuværende og fremtidige forsyning med vand til drikkevand og andre formål. Samtidig er planen grundlaget for kommunens administration af vandforsyningsområdet og vandforsyningernes grundlag for udbygning af vandforsyningsanlæg og forsyningsstruktur.

  Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til at sikre borgerne godt og tilstrækkeligt vand inden for planperioden. Det indebærer, at vandforsyningen skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet renoveres og evt. udbygges, samt at der opnås god forsyningssikkerhed.

  Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. målsætninger for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af vandforsyningen, samt en plan for hvilke handlinger der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden.

  I planforslaget er der fastsat mål for:

  •        Forsyningsstruktur og vandforbrug

  •        Grundvandsressourcen

  •        Vandkvalitet

  •        Kapacitet og forsyningssikkerhed

  •        Miljø, klima og ressourcer

  Forvaltningen har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planen og vurderet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering. Afgørelsen bliver offentliggjort sammen med den endelige godkendte vandforsyningsplan.

  LOVE/REGLER:

  Lovhjemlen for udarbejdelse af en vandforsyningsplan er § 14 i Miljøministeriets Lov nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

  Lovhjemlen for screeningsafgørelsen af planforslaget er § 8, stk. 2 i bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vandforsyningsplanen har ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune. Dog kan indførelse af krav til drikkevandsbesparende tiltag i fremtidige kommunale bygninger og ved renovering af eksisterende kommunale bygninger i nogle tilfælde betyde øgede udførelses- og driftsomkostninger.

  Dragør kommune forpligter sig fortsat på ikke at anvende pesticider på pleje af kommunale arealer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planforslaget er udarbejdet med inddragelse af HOFOR A/S.

  Der er ikke kommet høringsbemærkninger til planen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. september 2019.

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 7
  Strandparken afd. 1 - godkendelse af afhændelse af erhvervsejendom
  Sagsid.: 19/3916

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 ønsker at afhænde den del af den faste ejendom hvor Meny er beliggende.

  Salget skal godkendes af kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afhændelsen godkendes på de vilkår som fremgår af sagen og sagens bilag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ekstraordinært ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-09-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU forud for KB den 26. september 2019.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 9 ”Notat om evt. økonomisk betydning for kommunen” er tilføjet efter behandling i ØU den 19. september 2019.

  Strandparken afd. 1 ansøger om kommunalbestyrelsens godkendelse af salg af erhvervsbygningen hvor Meny i dag er beliggende.

  Salget sker på baggrund af et udbud hvor der blev modtaget i alt 5 tilbud hvoraf det laveste lød på 7 mio. Kr.

  Organisationsbestyrelsen har besluttet at antage det højeste indkomne tilbud.

  Tilbuddet er fra COOP vedrørende opførelse af en Superbrugs som også vil tilbyde vareudbringning.

  Købstilbuddet lyder på 19.5 mio. Kr.

  Der er indgået betinget købsaftale mellem parterne med frist for berigtigelse af betingelserne den 30. september 2019.

  I henhold til reglerne i Almenboligloven § 27 skal afhændelse af en ejendom som tilhører en almen boligorganisation godkendes af kommunalbestyrelsen som tilsyn.

  Da der ikke er boliger i ejendommen skal Transport-bygnings-og boligministeriet ikke godkende salget.

  Det som kommunalbestyrelsen skal påse for at godkende salget er:

  • At beboerdemokratiet er iagttaget og
  • At ejendommen ikke afhændes til en pris som er lavere end den som er fastsat af vurderingsmyndigheden (den offentlige vurdering som fastsat af SKAT).

  Som bilag til sagen er et referat fra repræsentantskabsmødet som gav organisationsbestyrelsen mandat til at sælge ejendommen inden for nogle rammer, besluttet af repræsentantskabet.

  Udbudsmateriale og handelsdokumenterne afspejler at de rammer som blev besluttet af repræsentantskabet er iagttaget.

  På den baggrund kan det konkluderes, at beboerdemokratiet er iagttaget.

  Den offentlige vurdering af ejendommen var i 2018 8.6 mio. Kr. og da købstilbuddet lyder på 19.5 mio. Kr. er denne betingelse således også opfyldt.

  Administrationen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen godkender salget på de foreliggende vilkår.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 27.

  Der er i sagsfremstillingen redegjort for indholdet af reglen og omfanget af de forhold tilsynet skal påse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger,

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Ekstraordinært Økonomiudvalg den 26. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 8
  Strandparken afd. 9 - godkendelse af låneoptagelse
  Sagsid.: 19/3921

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 9 ansøger om tilladelse til låneoptagelse vedrørende en allerede gennemført rørudskiftning/gennemførte rørarbejder i afdelingen.

  Låneoptagelse og pantebrevsudstedelse forudsætter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Strandparken afd. 9 får tilladelse til at optage et 30-årigt lån på 3 mio. Kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 9 har for år tilbage gennemført en rørudskiftning/foretaget rørarbejder i afdelingen.

  I forbindelse med afslutningen af byggeregnskabet blev det konstateret, at der oprindeligt var sket en intern fejl i projektafdelingen hvor det fejlagtigt blev anført at arbejderne ville blive finansieret gennem et dispositionsfondslån på 3 mio. Kr.

  Det var imidlertid hele tiden meningen at der skulle optages et realkreditlån på 3 mio. Kr. og at ydelserne på lånet herefter skulle betales af dispositionsfonden.

  På grund af fejlen blev der ikke dengang indsendt ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til Dragør Kommune, og realkreditlånet er ikke optaget endnu.

  Afdelingen ansøger om tilladelse til at optage et 30-årigt realkreditlån med en rente på 1%. Til illustration vedlægges et lånetilbud fra januar 2019.

  Låneoptagelsen vil ikke medføre nogen huslejestigning da ydelserne på realkreditlånet som anført bliver betalt af dispositionsfonden.

  Administrationen anbefaler at låneoptagelsen godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29 som foreskriver at låneoptagelse og pantebrevsudstedelse skal godkendes at kommunalbestyrelsen som tilsyn.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 9
  Strandparken afd. 1 og 5 - Lånekonvertering og vedståelse af garanti
  Sagsid.: 19/4003

  RESUMÉ:

  Strandparken afd. 1 og afd. 5 ønsker at omlægge to ældre lån.

  Dragør Kommune har tidligere stillet garanti for det oprindelige lån i afd. 5 og garantien ønskes vedstået i forhold til konverteringen.

  Låneomlægningen og tinglysningen af nye pantebreve skal godkendes af kommunen som økonomisk tilsyn med boligselskabet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at de ansøgte låneomlægninger og tinglysningen af nye pantebreve i afd. 1 og 5 godkendes.
  2. at garantien for det konverterede lån i afd. 5 vedstås.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Realkredit Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 og 5 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af udstedelse af nye pantebreve i forbindelse med omlægningen af to ældre lån i de respektive afdelinger.

  Samtidig anmodes om, at kommunen vedstår en tidligere meddelt garanti for lånet i afd. 5.

  Ansøgningen for afd. 1 vedrører omlægningen af ét lån på 5.640.000 Kr. til et lån på 4.166.000 Kr. med samme restløbetid på 10 år og til en lavere ydelse.

  I afdeling 5 ønskes et lån på oprindelig 6.834.000 Kr. omlagt til et lån på 5.703.000 Kr. med samme restløbetid på 15 år og 3 måneder og til en lavere ydelse.

  Dragør Kommune har tidligere stillet garanti for det oprindelige lån og Realkredit Danmark beder formelt Dragør Kommune vedstå garantien i forhold til det konverterede lån.

  De lån der ønskes omlagt er i dag tinglyst i ejendommene, men reglen i almenboligloven § 29 foreskriver at udstedelse af pantebreve – herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering – i ejendomme der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Da dispositionen klart vurderes at være til fordel for afdelingerne, anbefaler administrationen at låneomlægningen og tinglysningen af de nye pantebreve godkendes.

  Administrationen anbefaler også at garantien vedstås da det beløb kommunen garanterer for mindskes i forbindelse med konverteringen.

  Der er tidligere givet samtykke til lignende pantebrevsudstedelser ved låneomlægninger i Boligselskabet Strandparken og i Engparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven § 29. der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. september 2019

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019

  Bilag

 • 10
  Køb af ejendommen Kalvebodvej 250, spørgsmål ved. driftsøkonomi
  Sagsid.: 18/1950

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har ved mødet i april 2019 protokolleret en række spørgsmål til mulige anvendelser af Kongelundslejren, i tilfælde af at Dragør Kommune køber området. I sagen gennemgås den forventede driftsøkonomi og anvendelsesmuligheder.   

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at Økonomiudvalget beslutter om man ønsker at gå videre med evt. køb af ejendommen Kalvebodvej 250, Center Kongelunden.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Genfremsat ændringsforslag fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-09-2019

  Dragør Kommune og DGI undersøger muligheden for - sammen med potentielle interessenter som f.eks. Naturpark Amager, Skov og Naturstyrelsen, Tårnby kommune, Københavns kommune, spejderorganisationer, Region Hovedstaden samt andre interesserede organisationer - at etablere en erhvervsdrivende fond, der skal drive et friluftscenter eller lignende på Kalvebodvej 250 (asylgrunden) i sammenhæng med det allerede eksisterende outdoorcenter på Kongelundsfortet. Dragør Kommune ser positivt på muligheden for inddragelse af eksterne fonde i en finansiering af projektet. Udlændingestyrelsen holdes orienteret om initiativet.

  Godkendt.

  Kenneth Gøtterup (C) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-08-2019

  Forslag fra A+O+V:

  Sagen udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har ved mødet i april 2019 protokolleret en række spørgsmål til mulige anvendelser af Kongelundslejren. Der henvises også til sagsfremstilling til ØU i april, hvor bl.a. forventede udgifter til vedligeholdelse og drift også er skitseret.

  ØU beslutning, april 2019

  Sagen udsættes mens forvaltningen undersøger følgende og fremlægger for Økonomiudvalget:

  Et overslag for mulige indtægter/udgifter vedrørende Kongelundscenteret (det tidligere asylcenter).

  En foreløbig businesscase skal bla. indeholde svar på følgende:

  · I hvilket omfang kan kommende/nuværende flygtninge boligplaceres i dele af pavillonerne på grunden, herunder muligheden for fællesrum. Hvad vil udgifterne være? Hvad vil kommunen spare på årsbasis ved at opsige pavillonerne ved Rødtjørnen/Halvejen?

  · Hvor mange m2 kan kommunen udleje til foreninger og andre?

  · Hvor mange m2 kan kommunen udleje til f.eks. Socialøkonomiske virksomheder mv.

  · Forvaltningen bedes lave en case på ovenstående.

  · Hvilke aktiviteter kan/vil ungdomsskolen og DGI lave på grunden?

  · Hvor mange m2 ønsker de at benytte?

  · Har Ungdomsskolen/DGI været i dialog med fonde om projekter og finansiering i Kongelunden (området generelt)? Er der kommet svar på disse?

  · Er der andre indtægtsmuligheder på grunden?

  Endvidere ønsker partierne at bygningerne (minus de allerede skimmelsvamp ramte) gennemgås af forvaltningen med henblik på afdækning af eventuelle skader/skimmelsvamp mv.

  AOV ønsker at se en eventuel anskaffelse af kongelundsgrunden i perspektivet af, at der skal være en positiv businesscase der både giver en økonomisk balance, samt mulighed for, at foreninger og andre borgere kan bruge området til aktiviteter. AOV ønsker generelt, at fokusere på, at nye projekter og investeringer fra kommunens side skal hænge sammen med en positiv businesscase.

  Svar på ØUs spørgsmål

  Indtægter og udgifter

  Det er vanskeligt at give et overslag over mulige indtægter vedrørende Kongelundscenteret. På kort sigt kan der forventes meget begrænsede indtægter. På længere sigt kan der muligvis udvikles et outdoor-center, som kan indbringe indtægter i form af husleje og andre typer kontrakter.

  Fondsmidler gives typisk ikke til drift, men til udviklingsaktivteter og anlæg.

  Udgifterne er beregnet ud fra drift og vedligehold af bygninger, herunder el, vand og varme, men uden rengøring og evt opsynsmand.

  Til ibrugtagning i år 1 bør afsættes min. 1 mio. kr., samt 0,7 mio. til fuld drift og vedligehold. Ved opstart i et mindre antal bygninger kan denne udgift reduceres til 0,4 mio. kr. pr år i de første år.

  Udlejning af m2

  Alle ca 2.000 m2 kan i princippet udlejes. Det er ikke muligt at fastslå et lejeniveau, da det typisk afhænger af det konkrete formål.

  Centeret rummer følgende anvendelig bebyggelse:

  Hovedbygning, 380 m2

  Store pavilloner, i alt 460 m2

  Mindre pavilloner, 5 x 230 m2

  Dertil garager og cykelskure.

  Hvis eksempelvis halvdelen af hovedbygningen og begge de store pavilloner udlejes til gennemsnitligt 100 kr. pr. m2 pr år, vil det give en indtægt på 65.000 kr. pr år.

  Hvis udlejning af bygninger som eneste indtægt skulle dække udgifter til drift og vedligehold, skal samtlige 2.000 m2 udlejes til 350 kr. pr. m2 pr år. Det vurderes ikke at være realistisk.

  En driftsøkonomi i balance vil derfor forudsætte indtægter også fra aktiviteter, udleje afgrund o.l.

  Administrationen gør opmærksom på at udlejning til foreninger kan medføre øget tilskud efter folkeoplysningsloven.

  Aktiviteten på området vil være begrænset til fritids- og rekreative formål, med meget begrænset mulighed for erhverv.

  Midlertidig boligplacering af flygtninge

  Det er administrationens vurdering at kommunen ikke har mulighed for selv at give dispensation til at placere flygtninge i midlertidige boliger på området. Der kan muligvis søges en dispensation fra staten.

  Fraflytning og opsigelse af de lejede pavilloner på Rødtjørnen og ved Halvejen vil give en besparelse på ca. 2 mio. kr. pr år.

  Centeret kan muligvis anvendes til fremtidig placering af flygtninge. Hvis der opstår en ny flygtningekrise (dvs. at antallet af nyankomne flygtninge er markant større end i 2018 og hidtil i 2019) og hvis kommunen på det tidspunkt ikke kan anvise andre steder at placere midlertidige boliger, vil man således kunne ansøge erhvervsministeriet (som ansvarlig for Planloven) om dispensation til at placere de nye flygtninge, som vil ankomme på det tidspunkt, på området. Denne dispensation kan ikke forventes at omfatte tidligere ankomne flygtninge.

  Aktiviteter i regi af Ungdomsskolen og DGI

  Ungdomsskolen og DGI vurderer at Kongelundslejren kan blive et vigtigt supplement til Kongelundsfortet. Fortet er begrænset ved sin fysiske afgrænsning og strenge fredninger, og der er derfor aktiviteter som eks. mountainbike, forskellige typer løb eller andet, som med fordel kan ske på et større areal som Kongelundslejren. Aktiviteter bør først og fremmest tage udgangspunkt i rekreative formål og understøttelsen heraf. Det kan være klubfaciliteter, grejbank, arealer til udøvelse af forskellige former for friluftsliv, som supplerer fortet, hallen og de nærliggende kystområder.

  Kontakt til fonde

  Det igangværende projekt: Outdoor Kongelunden er et 3-årigt projekt, etableret i samarbejde mellem Dragør Kommune og DGI Hovedstaden. Projektet har til en 3-årig opstartsfase modtaget 5 mio. kr. i støtte fra Nordeafonden. Der er fra fondens side indikeret, at hvis opstartsprojektet er vellykket, kan der i en efterfølgende fase søges om op til 150 mio. kr.

  Der har ikke været kontakt til Nordeafonden eller andre fonde i relation til Kongelundslejren.

  I regi af Outdoor Kongelundens styregruppe er fremtidig finansiering aftalt drøftet i efteråret 2019. Oprindelig ansøgning til Nordeafonden er vedlagt som bilag. 

  Gennemgang af bygninger

  Forvaltningen har gennemgået bygningerne ved rent visuelt eftersyn. Der er ikke foretaget indgribende undersøgelser.

  Generelt har bygningerne været under opsyn og der har været varme på om vinteren. Området femtræder derfor i rimelig stand. De vedlagte beregninger for drift og ibrugtagning baserer sig på gennemgangen af bygningerne.

  Uddybning af plangrundlag mm.

  Vedhæftede notat uddyber muligheder og begrænsninger ift forskellige typer anvendelse, samt udgifter til drift. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Jf. sagens gennemgang af driftsøkonomi.
  Forventet udgift til ibrugtagning, min. 1 mio. kr. i år 1.

  Forventet udgift til fuld drift ca. 0,7 mio. kr. pr. år, + udgifter til rengøring og evt opsyn/vagttjeneste.  

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 11
  Udpegning til bestyrelsen i FGU
  Sagsid.: 19/4155

  RESUMÉ:

  Efter vedtægterne for FGU Hovedstaden skal kommunalbestyrelsen udpege et stemmeberettiget medlem til FGU Hovedstadens bestyrelse.

  Der skal endvidere udpeges et medlem i forening af de deltagende kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til den ordinære bestyrelse i FGU-Hovedstaden, og

  2. at kommunalbestyrelsen godkender, at repræsentanten som er valgt af dækningsområdets kommuner i forening Louise Pihl fra Dansk Byggeri udpeges til bestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Ad 1:

  Nicolaj Bertel Riber (A) blev valgt.

  Ad 2:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det fremgår af vedtægterne for FGU Hovedstaden § 2, stk. 2, at bestyrelsen sammensættes af 10 udefrakommende stemmeberettigede medlemmer, en fra Københavns Kommune, en fra Frederiksberg Kommune, en fra Tårnby Kommune, en fra Dragør Kommune, et medlem udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommune, to udpeget af FH Hovedstaden, to fra Dansk Erhverv og Dansk Industri og en udpeget i forening af bestyrelserne for Hotel- og Restaurantskolen, UV Diakonissestiftelsen, TEC, NEXT-uddannelse København, SOSU H. og Niels Brock.

  Der afholdes seks årlige møder i bestyrelsen.

  Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2018, at udpege Nicolaj Bertel Riber (A) som bestyrelsesmedlem i den midlertidige bestyrelse.

  Den midlertidige bestyrelse har peget på, at Louise Phil fra Dansk Byggeri udpeges som stemmeberettiget medlem af kommunalbestyrelserne i forening jf. vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 1.

  Bestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for bestyrelsesarbejdet som er fastsat af Undervisningsministeriet:

  55.500 kr. pr. år til bestyrelsens formand

  27.500 kr. pr. år til bestyrelsens næstformand

  4.100 kr. pr. år til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

  Bilag

 • 12
  Ny repræsentant i bestyrelsen i Børnehaven Sansehuset
  Sagsid.: 19/3855

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler udpegning af ny kommunal repræsentant i bestyrelsen i Børnehaven Sansehuset.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Kim Dupont (V) udpeges til bestyrelsen i Børnehaven Sansehuset.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev Anne Funk (O) udpeget til forældrebestyrelsen i Børnehaven Sansehuset.

  Anne Funk (O) vil gerne træde ud af bestyrelsen og overlade pladsen til Kim Dupont (V).

  Det følger af styrelsesloven, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af en bestyrelse eller lignende, hvori hun er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

  Det er valggruppe 1 (A+O+V) som udpegede Anne Funk (O) ved konstitueringen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

 • 13
  Forslag fra O - Dragør fastholder Lokalplan 27 som erhvervsområde
  Sagsid.: 19/3763

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Sagen sendes til BEPU:

  For stemte:    13 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   2 (O)

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Morten Dreyer (O) har i mail af 22. august 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden:

  ”Ønsker Dragør Kommune at ændre lokalplan og kommuneplan ved AP Møllers Allé? Med henblik på oprettelse af en privatskole i Dragørs erhvervsområde.

  Begrundelsen for forslaget er et enkelt ønske om af afdække de praktiske muligheder for privatskolens placering på erhvervsgrunden, inden ansøgere og administration bruger flere ressourcer på projektet. Hvis Achilles punktet alligevel er, at vi ikke vil ændre erhvervsområdet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2019.

 • 14
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2019

  Der var ingen spørgsmål.