Skip navigationen

Referat

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T)
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Bent Larsen spørger til containere til glas på Sydstranden. Borgmesteren svarer.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  2. behandling af budget 2020 - 2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2020-2023 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter 1. behandlingen har administrationen modtaget grundlag for skat, tilskud og udligning, som er indarbejdet i det korrigerede tekniske budgetforslag.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 5. november vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år. Den forlængede frist for vedtagelse af budget 2020 med overslagsår skyldes folketingsvalget i juni.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.

  2.

  at

  der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2020-2023,

  3.

  at

  der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,

  4.

  at

  udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2020,

  5.

  at

  grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2020,

  6.

  at

  dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 8,5; 8,75 og 12,235 promille i 2020,

  7.

  at

  kirkeskatsprocenten hæves med 0,01 pct. og fastsættes til 0,61 pct. i 2020,

  8.

  at

  taksterne godkendes jf. bilag 1,

  9.

  at

  administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Ad 2:

  Ændringsforslag fra C: C fremsætter eget budgetforslag som udsendt til kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2019:

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra A+O+T+V til anbefalingen fra ØU: Budgetforslag som udsendt til kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2019.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anbefalingen fra ØU ad 1 + 3-9 under ét

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2019-2022 den 10. oktober 2019 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2020-2023 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Siden 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner for udestående poster. Det drejer sig om:

  o Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

  o Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning

  o Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

  o Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

  o Lån, renter og afdrag

  o Aktivitetsbestemt medfinansiering

  o Reguleringer af budget som følge af ændringer af aktivitet

  I de medfølgende bilag er der redegjort nærmere for budgettering af skatter, tilskud og udligning (bilag 2), lån, renter og afdrag (bilag 3) samt aktivitetsbestemt medfinansiering (bilag 4) samt reguleringer korrektioner af det tekniske budget som følge af ændringer i aktivitet, jf. bilag 5.

  Der henvises endvidere til budgetmappen der er offentliggjort på dragoer.dk den 15. august 2019.

  Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. ovenstående korrektioner fremgår af tabel 1.

  Tabel 1: Korrigeret teknisk budget 2020-2023

  Mio. kr. i løbende priser

  2020

  2021

  2022

  2023

  Nettodriftsudgifter

  835,0

  854,8

  874,2

  894,2

  Skatter, tilskud og udligning

  -870,6

  -879,9

  -907,1

  -928,5

  Ordinær drift i alt

  -35,5

  -25,1

  -33,0

  -34,

  Anlægsudgifter

  17,7

  19,3

  12,8

  21,6

  Skattefinansieret område i alt

  -17,8

  -5,8

  -20,2

  -12,7

  Lån og øvrige finansforskydninger

  13,5

  13,3

  13,4

  13,6

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  -4,3

  7,6

  -6,8

  0,9

  + = udgift

  - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2020 et udgiftsbudget på 835,0 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -870,6 mio. kr. Dette medfører en driftsbalance (overskud) på -35,5 mio. kr. i 2019. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 17,7 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 13,5 mio. kr. Det samlede resultat er derfor en kasseforøgelse på 4,3 mio. kr. i 2020. Set over hele perioden 2020-2023 er der et samlet forøgelse på i alt 2,7 mio. kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2020.

  Dragør Kommune har d. 7. oktober modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om mulighed for dispensation for låneoptagelse på op til 20 mio.kr. samt mulighed for forhøjelse af kommunalt skatteindtægter på op til 5,8 mio.kr. uden ikrafttræden af individuelle sanktioner. Hvis kommunerne under ét beslutter en skatteforhøjelse, kan regeringen udløse en kollektiv sanktion.

  Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti, jf. bilag 2.

  Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

  o Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.

  o Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommes grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

  o Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til uændret 8,5.

  o Kirkeskatteprocent hæves med 0,01 pct. og fastsættes til 0,61 pct. i 2020, ifølge beslutning af provstiudvalget.

  Takster:

  Taksterne for 2020 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget. Taksterne vedr. renovation er genberegnet efter at indsamlingen er hjemtaget og overdraget til ARC, jf. notat af 13. august 2019 ”Sektor 1 – renovation, budget og takster 2020” i budgetmappen.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 10.10.2019. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 15. september 2019. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 4
  Anlægsregnskab Enggården
  Sagsid.: 19/4352

  RESUMÉ:

  Der aflægges regnskab for anlægsprojektet Enggården boliger og servicearealer, hvor Dragør Kommune nu har modtaget de endelige revisionspåtegninger fra BDO.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskab for Enggården boliger og servicearealer godkendes

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsprojekt Enggården omfatter etablering af 86 ældreboliger med tilhørende servicearealer.

  De revisionspåtegnede regnskaber fra KAB er tidligere forelagt Kommunalbestyrelsen.

  Etape 1, 2 og 3 er godkendt henholdsvis 26. januar 2012, 19. september 2013 og 26. marts 2015.

  Ud over revisionspåtegningen fra KAB skal der i henhold til Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ for anlægsprojekter over 2 mio. kr. udarbejdes særskilt kommunalt anlægsregnskab, der skal revideres af kommunens revisionsfirma og forelægges politisk.

  Revisionen har nu afgivet revisionserklæringer af anlægsregnskaber for Enggården boliger og servicearealerne for perioden 17. december 2009 til 28. juni 2019 med påtegning om, at regnskaberne i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen.

  Anlægsregnskaberne viser en samlet anskaffelsessum på 126.497.915 kr. for boligdelen og 10.002.827 kr. for servicearealerne.

  Forvaltningen har i 2017, 2018 og 2019 afsluttet en længere række anlægsregnskaber fra tidligere år. Regnskabet for Enggården har været en del af denne oprydning. Det interne regnskab for Enggården har i sin kompleksitet været større og af en sådan karakter, at BDO har understøttet opgaven, og dermed er der dannet et retvisende grundlag for at revisionen har kunnet revidere og påtegne regnskabet.

  Revideringen af anlægsregnskabet for Enggården har samtidig været medvirkende til en reduktion i antallet af ikke afstemte statuskonti jf. revisionens bemærkninger til regnskab 2018.

  LOVE/REGLER:

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019

  Bilag

 • 5
  Igangsættelse af lokalt kystbeskyttelsesprojekt
  Sagsid.: 18/2957

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 og november 2018 besluttet

  principper for et kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune.

  I april 2019 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget efter henvendelse fra Sund og Bælt Holding A/S, at undersøge muligheden for et samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og evt. andre parter om kystbeskyttelse.

  Denne sag indeholder en delkonklusion på muligheder for samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S og eksterne parter. Denne sag lægger op til, at udvalget skal tage stilling til at igangsætte projektet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvikling af et lokalt kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune igangsættes, som tidligere besluttet, og på baggrund af vedlagte projektplan.

  2.

  at

  administrationen fortsætter dialogen og koordineringen af øvrige fremtidige kystbeskyttelsesprojekter på Amager.

  3.

  at

  der til udvikling af anlægsprojektet meddeles en indtægtstillægsbevilling på -1,5 mio. kr., at der meddeles en tillægsbevilling på 1,5 mio. og at beløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag indeholder delkonklusion om samarbejdsmuligheder om kystbeskyttelse omkring Dragør. Derudover ligger sagen i forlængelse af tidligere beslutning fra 22. november 2018 i kommunalbestyrelsen om at igangsætte projektudviklingen af et samlet kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune.

  Samarbejde om kystbeskyttelse

  Sund & Bælt Holding A/S har efter dialog med Dragør Kommune igangsat en screening af fælles løsninger på Amager. Konklusionen er, at Sund & Bælt Holding A/S ikke har nævneværdig gavn af den lokale beskyttelse, som Dragør Kommune arbejde med.

  Den planlagte beskyttelse til en 100 års hændelse (med klimafaktor og bølgetillæg) i Dragør Kommune vil primært betyde en mindre forsinkelse før en given oversvømmelse rammer Sund og Bælts anlæg. Denne konklusion gælder også, hvis Dragør havde besluttet at etablerede en højere beskyttelse til en 500 års eller 1000 år beskyttelse.

  Screeningen indeholder en beregning, som viser, at der på lang sigt måske kan være et perspektiv i at anlægge en ydre sikring (fx som strandpark) omkring Sydamager til beskyttelse af alle parter. Der er lavet en tidlig indledende beregning for en 2000 års sikring, og det vil formentlig kræve års teknisk forarbejde og koordinering af parternes behov og beslutninger før det kan konkluderes, om dette på sigt vil kunne supplere det planlagte lokale landdige i Dragør. Og et endnu længere perspektiv for anlæggelse.

  Screeningen har dog givet anledning til at Sund & Bælt Holding A/S og Dragør Kommune vil fortsætte samarbejdet og søge koordinering med infrastrukturselskaber og kommuner på Amager. Formålet vil være at fortsætte undersøgelser om en fælles beskyttelse af Amager i et væsentligt længere fremtidsperspektiv, hvor der stadig er flere usikkerheder omkring fremtidens klima.

  Stormflodsrapport understøtter at Dragør har brug for kystbeskyttelse

  Kystkommuner i Region Hovedstaden fik offentliggjort rapporten Udredning om stormflod og havvandsstigning i sommeren 2019, og rapporten viser, at der er en positiv samfundsøkonomi ved at etablere en kystbeskyttelse i Dragør. Den viser også, at det nu er mest optimalt at sikre til en 100 års hændelse og på sigt (20-40 år) at supplere denne sikring. Tidspunktet for supplering afhænger bl.a. af udviklingen af den stigende vandstand.

  Hovedaktiviteter i kystbeskyttelsesprojektet

  Der er udarbejdet en overordnet plan med projektets hovedaktiviteter for de kommende år fra projektudvikling til udbud, se bilag 1. Denne vil blive justeret løbende blandt andet med en etapeplan. Planens fremdrift er bl.a. afhængig af myndighedsbehandling af naturbeskyttelsesforhold, beslutning om finansieringsmodel mv.

  Første aktivitet er en konkurrence/parallelopdrag i foråret 2020, og anden aktivitet er et dispositionsforslag og endelig udviklingsplan i efteråret 2020.

  Projektstøtte fra Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet

  og Kystdirektoratet

  Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at forvaltningen skulle søge støtte til projektet, og projektet har i september 2019 modtaget støtte på 1,5 mio. kr., til udvikling af projektet. Støtten kommer fra Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” og partnerskabet består af Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet. Se ansøgning i bilag 2.

  Støtten betyder, at forvaltningen vil kunne gennemføre projektet med inddragelse af tværfaglige kompetencer og med høj grad af borgerinddragelse. Det betyder også, at de midler, som ikke blev afsat i budget 2019-22 i forhold til behov opridset i A-skema, er tæt på at være hentet hjem. Forvaltningen vurderer derfor, at der er midler til de aktiviteter, som er kendte på nuværende tidspunkt fra projektudvikling og til og med udbud af anlæg.

  Det vil blive muligt at søge yderligere støtte hos Partnerskabet til realisering af anlæg blandt de 7 projekter, som har opnået støtte i Danmark. Tidsplanen herfor er ikke kendt endnu.

  Borgerinddragelse

  Repræsentanter for grundejerforeninger vil blive inddraget i processen med udvikling af projektet, og der vil bliver holdt åbne borgermøder og formidlet både på sociale medier og i byrummet. Forvaltningen udarbejder i øjeblikket en mere præcis projektbeskrivelse for aktiviteterne i 2019 og 2020.

  Næste udvalgsbehandling – hvornår ser vi sagen igen?
  By-, Erhvervs- og Planudvalget får sagen til behandling igen i forbindelse med godkendelse af konkurrenceprogrammet. Dette forventes ultimo 2019. Her vil også indgå orientering om forestående konkurrence og borgerinddragelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der søges i denne sag en indtægtsbevilling med henblik på at kunne modtage støtte fra Partnerskabet samt en bevilling og frigivelse af samme midler 1,5 mio. kr. Midlerne forventes anvendt, til medfinansiering i år 2020, til gennemførelse af parallelopdrag (konkurrence), udviklingsplan med etaper og dispositionsforslag.

  Der er vedhæftet status over økonomien til udvikling af kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der planlægges for borgerinddragelse i projektudviklingen i forhold til de formelle krav om høring jf. kystbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven, men også med yderligere inddragelse i den tidligere projektudvikling.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  At styrke kommunens samlede kystbeskyttelse er en del af indsatserne i kommuneplanstrategi 2019 samt gældende kommuneplan.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg
  Sagsid.: 17/766

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79 a) har været videresendt til høring i Ældrerådet, og fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg godkendes med Ældrerådets bemærkninger.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, jf. servicelovens § 79a til godkendelse med Ældrerådets bemærkninger. Ældrerådet har fremsendt høringssvar den 8. september 2019 samt den 10. september 2019, hvor der var vedlagt kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg med Ældrerådets synlige rettelser. (Der vedlægges derfor to bilag, dels Ældrerådets høringssvar af 8. september 2019 dels forslaget til kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg med Ældrerådets synlige bemærkninger af 10. september 2019).

  De forbyggende hjemmebesøg er et landsdækkende tilbud, som er forankret i Servicelovens § 79a.

  Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre. Indholdet af de forebyggende hjemmebesøg er bl.a. råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og støttemuligheder.

  De forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes som kollektive arrangementer eller individuelle besøg i borgernes hjem.

  Folketinget vedtog den 25. april 2019 forslag til Lov om ændring af lov om social service, målretning af de forebyggende hjemmebesøg.

  Lovændringen indebærer bl.a. at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der bor alene i kommunen i deres fyldte 70. år. Lovændringen er gældende fra 1. juli 2019. Formålet med forslaget er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension og derudover at styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem.

  Det betyder, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i deres fyldte 70., 75. og 80. år samt fra det fyldte 82. år. Der er dog undtagelser som eksempelvis hvis borgere er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service af 1. maj 2019 (målretning af de forebyggende hjemmebesøg). Lov nr. 504.

  Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a (BEK nr. 304 af 20/03/2016).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De forebyggende hjemmebesøg varetages af medarbejdere i hjemmeplejen med relevant baggrund og lovændringen forventes at kunne varetages inden for den afsatte økonomiske ramme til området.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 7
  Ældrepolitikken
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Ældrepolitikken har nu været i høring og indstilles til endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ældrepolitikken indstilles til endelig godkendelse.
  1. at der afholdes ældretopmøde den 27. november 2019 med det foreslåede program, herunder paneldebat.
  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, hvem fra udvalget der skal sidde i panelet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Udvalget ønsker at hele SSAU deltager i panelet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Høringsperioden for ældrepolitikken er nu slut. Ældrepolitikken har været dels i offentlig høring dels i høring hos Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Brugerrådet Wiedergården og endelig ledelse og medarbejdere på ældreområdet.

  Der er indkommet et høringssvar fra Ældrerådet (se bilag).

  Administrationen anbefaler derfor, at ældrepolitikken indstilles til endelig godkendelse. Den endelige godkendelse af politikken skal ske i Kommunalbestyrelsen.

  Det forventes, at politikken vil ligge i trykt form ved det forestående ældretopmøde. Med inspiration fra ældretopmødet vil der blive udarbejdet en handlingsplan.

  Ældretopmødet

  Ældretopmødet afholdes i aktivitetshuset Wiedergården den 27. november 2019 fra kl. 15 til kl. 17.

  Der vedlægges et foreløbigt program.

  I programmet er der indlagt en paneldebat med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Af hensyn til den forestående planlægning bedes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegive, hvorvidt de ønsker at deltage i panelet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 8
  Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården
  Sagsid.: 18/2124

  RESUMÉ:

  Ældrerådet har anmodet om repræsentation i Beboer- og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Ældrerådet kan repræsenteres i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  2.

  at

  vedtægterne for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården skal ændres, således at der sker en tilføjelse til § 7, stk. 1 ”I Rådets møder deltager Centerlederen, samt et medlem af Kommunalbestyrelsen og et medlem af Ældrerådet, alle uden stemmeret”. (Tilføjelsen er angivet med fed).

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Anbefaling fra SSAU:

  Godkendt.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har i brev af 31. juli 2019 henvendt sig til Dragør kommune, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at søge repræsentation i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Baggrunden for ønsket har blandt andet været, at en repræsentation vil styrke Ældrerådets kontakt til baglandet, de ældre i Dragør Kommune, jf. Socialministeriets vejledning om ældreråd.

  Anmodningen om repræsentation i Beboer- og Pårørenderådet har været drøftet på møde i Beboer- og Pårørenderådet den 20. august 2019. På mødet var der generel stemning for, at det var en god ide, at Ældrerådet er repræsenteret i Beboer- og Pårørenderådet.

  I fald Ældrerådet skal repræsenteres i Beboer- og Pårørenderådet kræver det en vedtægtsændring af rådets vedtægter. Disse blev senest besluttet på møde i kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Socialministeriet: Vejledning om ældreråd, VEJ nr. 40 af 11/5-2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 9
  Mødekalender 2020
  Sagsid.: 19/4099

  RESUMÉ:

  Mødekalenderen for 2020 indstilles til godkendelse.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 24-10-2019

  Godkendt for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  Ebbe Kyrø (T) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 08-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødekalender 2020

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 29. januar 2020 er en onsdag.

  Mødet den 1. oktober 2020 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00. Temamøde revision ligger før ØU den 20. august 2020.

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 19. maj 2020 er en tirsdag.

  Mødet den 24. september 2020 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Miniseminar:

  I 2020 er der indlagt 3 miniseminarer. Tirsdag den 10. marts, tirsdag den 26. maj og tirsdag den 24. november 2020.

  Budgetseminar, infomøde om budget og budgethøringsmøder:

  Møder om budget 2021 afklares senere.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. januar og fredag den 10. januar 2020.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 30. januar og fredag den 31. januar 2020.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2020.

  Teknik og Miljø ’20:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 16. april og fredag den 17. april 2020.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum ’20 torsdag den 14. maj og fredag den 15. maj 2020.

  Kultur- og Fritidskonference 2020:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 10
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2019

  Bent Larsen spørger om forslag til skilt ved Sdr. Kinkelgade. Borgmesteren svarer.

  Poul Erik Gjerka spørger om kantstene i Søvang. Borgmesteren svarer.

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).