Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. december 2019 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C). Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Der var ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Borgmesteren takkede kommunaldirektøren for samarbejdet de sidste fem år.

 • 3
  3. budgetopfølgning på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SSAUs område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug vedr. den private og kommunale hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården samt på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker en 3. budgetopfølgning, der gennemføres i direkte sammenhæng med beslutning af næste års budget.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  På SSAU’s område er der et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Trods de igangsatte initiativer målrettet nedbringelse af sygefravær, samt at fastholde og rekruttere medarbejdere til stillingerne må det forventes, at der fortsat vil være et merforbrug på området. Dette skyldes en manglende balance mellem den demografiske udvikling for 80+ årige, stigning i komplekse opgaver, udfordringer med rekruttering af stabilt og kompetent personale, det nuværende høje serviceniveau, jf. Jakob Kjellberg´s oplæg på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2019, samt vanskeligheder med at imødekomme forventede besparelser grundet den generelle opgaveudvikling inden for området.

  Indtil denne balance er genoprettet må der forventes et merforbrug og

  administrationen vil derfor primo 2020 forelægge sag indeholdende forslag til handlemuligheder for kommunalbestyrelsen med det mål at arbejde i retning ad en mere balanceret økonomisk situation for området.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1. Særskilt notat om status på ældreområdet er vedlagt som bilag 2.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 4
  3. Budgetopfølgning på BEPUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BEPU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker en 3. budgetopfølgning, der gennemføres i direkte sammenhæng med beslutning af næste års budget.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFPUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set budgetoverholdelse

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 5
  3. budgetopfølgning på BFKU's område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede børneområde.

  Det indstilles at der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. Beløbet bevilges til modtage indtægter fra statslige puljemidler vedrørende kompetenceløft på dagtilbudsområdet og til at afholde udgifter i henhold til de betingelser, der knyttet hertil.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetopfølgningen tages til efterretning.

  2.

  at

  der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. til at modtage puljemidler og afholde udgifter hertil på dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker en 3. budgetopfølgning, der gennemføres i direkte sammenhæng med beslutning af næste års budget.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Ad 1-2

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Ad 1

  Udvalget med undtagelse af T anbefaler over for ØU/KB.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på BFKU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug inden for servicerammen på det specialiserede børneområde.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en forværring i forhold til 2. budgetopfølgning. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Siden 2. budgetopfølgning har Dragør kommune modtaget tilsagn om pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Puljen tildeles fra Socialstyrelsen (nu Børne- og Undervisningsministeriet), og Dragørkommunes andel er 315.284 kr. Det indstilles at der søges om en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -315.284 kr. og udgifter på 315.284 kr. Beløbet bevilges til modtage indtægter fra statslige puljemidler vedrørende kompetenceløft på dagtilbudsområdet og til at afholde udgifter i henhold til de betingelser, der knyttet hertil.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 6
  3. budgetopfølgning 2019 på SU's område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes overordnet et forventet merforbrug til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker en 3. budgetopfølgning, der gennemføres i direkte sammenhæng med beslutning af næste års budget.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Udvalget, med undtagelse af T, anbefaler over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgningen på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på SU’s område blevet gennemgået, og der forventes et merforbrug. Administrationen har således noteret sig, at der forventes et merforbrug på skoleområdet som følge af flere udgifter til specialundervisning, privatskoler, efterskole og mellemkommunale betalinger som følge af flere elever end forudsat i budgettet.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 7
  3. Budgetopfølgning på ØUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et mindreforbrug, primært indenfor forvaltningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T:

  Liste T ønsker en 3. budgetopfølgning, der gennemføres i direkte sammenhæng med beslutning af næste års budget.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Forslag fra Liste T:

  Administrationen fremlægger likviditetsopfølgning hver måned.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  Ved 3. budgetopfølgning er budgettet på ØUs område blevet gennemgået, og der forventes samlet set et mindreforbrug, som primært er indenfor integration og forvaltning.

  For hele Dragør Kommune er der efter 3. budgetopfølgning forventning om en samlet overskridelse på 17,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. I forhold til den udmeldte serviceramme ligger den fremskrevne overskridelse på 19,2 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019

  Bilag

 • 8
  Budgetudmøntning 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Udmøntning af budget 2020-2023 samt priser på frit-valg samt takster på dagtilbuds- og skoleområdet. Derudover indstilles frigivelse af rådighedsbeløb til genopretningspuljer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at plan for udmøntning af budget 2020-2023 tages til efterretning,

  2. at de beregnede fritvalgs-priser på ældreområdet tages til efterretning,

  3. at de beregnede takster vedr. dagtilbud og klubber tages til efterretning,

  4. at de beregnede takster vedr. SFO og fritidsklub tages til efterretning,

  5. at der gives en anlægsbevilling i 2020 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 8,5 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2020.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse fra Liste T

  Liste T ønsker, at budgetudmøntningen i højere grad beskriver hvilke aktiviteter, der skal gennemføres for at opnå de effekter partierne bag budgettet har haft med den politiske beslutning.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2019 budget 2020 – 2023. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen udarbejdet plan for udmøntningen af budgettet (vedhæftet som bilag). Formålet med udmøntningsplanen er at skabe tydelighed om, proces for udmøntning af budget 2020.

  For størstedelen af punkterne i udmøntningsplanen er budgetændringen allerede indarbejdet og aktiviteten tilpasset. Følgende forslag forventes at have særlig politisk interesse og kræver behandling i politisk udvalg inden den endelige udmøntning:

  - Politisk betjening (ØU/11)

  - Strukturprojektet, Økonomisk råderum (ØU/13)

  - Besøg af Kongehuset (ØU/23)

  - Projektpulje til Borgerrådgiver (ØU/26)

  - Renovering af Dragørs Skoler (SU/32)

  På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2020 har administrationen kunne foretage en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber samt fritvalgs-priser på ældreområdet. De opdaterede takster og priser er angivet i vedlagte bilag.

  Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2020 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 8,5 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør Nedenstående tabel). Frigivelsen ønskes så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet indenfor de enkelte genopretningspuljer.

  I mio. kr.

  (2020-prisniveau)

  2020

  Genopretning af bygninger pulje

  2,2

  Genopretning Hollænderhallen pulje

  0,2

  Genopretning af veje pulje

  3,0

  Genopretningspulje skoler pulje

  1,5

  Genopretning daginstitutioner, pulje

  0,6

  Genopretning, Enggården

  1,0

  I alt

  8,5

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 9
  Takster 2020 for vand og spildevand
  Sagsid.: 19/5113

  RESUMÉ:

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven.

  I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

  Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2020 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fremgår af skemaet herunder.

  Takster for 2020:

  Dragør

  Ramme

  Indstilling

  2019

  2020

  2020

  Vandafledningsbidrag

  31,99

  34,28

  31,16

  Vandpris

  11,42

  12,25

  12,25

  Afgifter til staten

  6,37

  6,37

  6,37

  Forbrugsafhængige takster inkl. moms & afgift

  62,23

  66,13

  62,23

  Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

  Vejbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr.

  Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

  De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

  Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/under-dækning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Godkendelse af vand- og spildevandstaksterne for 2019 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt at ”hvile i sig selv”- princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af Museum Amagers budget 2020
  Sagsid.: 16/3137

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til museet godkende budgettet for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Museum Amagers budget 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

  Dragør Kommune er museets tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes.

  Museum Amagers budget for 2020 er vedlagt sagen.

  En underskrift af et bestyrelsesmedlem fra Museum Amager mangler grundet sygdom. Et samlet underskrevet dokument eftersendes af Museum Amager til forvaltningen forud for at Slots- og Kulturstyrelsen modtager dette.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 11
  Revideret Kasse- og Regnskabsregulativ
  Sagsid.: 19/5106

  RESUMÉ:

  Administrationen har foretaget en revidering af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ efter dialog med kommunens revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det reviderede Kasse- og Regnskabsregulativ godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kasse- og Regnskabsregulativet beskriver overordnet, principperne for Dragør Kommunes økonomistyring samt hvordan kommunens kontroller skal udføres.

  Revisionen har gjort opmærksom på, at det Kasse- og Regnskabsregulativ der senest blev godkendt i januar 2016 har vist sig vanskeligst at efterleve i praksis. Dette har revisionen bemærket i flere revisionsberetninger. Revisionen har derfor anbefalet, at regulativet med fordel kan tydeliggøres, dels mht. ansvarsfordeling og dels mht. opdatering og opstramning af interne kontroller.

  Administrationen har, efter dialog med revisionen, derfor udviklet indholdet i Kasse- og Regnskabsregulativet, så det kan indgå i kommunens daglige styring. Ændringerne er sket på følgende områder:

  • Opbygning og rækkefølgen i regulativet er ændret, mens det grundlæggende indhold er bevaret.

  • Nuværende praksis er indføjet og opdateret, herunder er tilført opstramning af procedurer for interne kontroller.

  • Kasse- og Regnskabsregulativet er blevet komprimeret og gjort mere læsbart ved at kopi af lovtekst er udeladt og erstattet af henvisninger til relevant opdateret lovgivning.

  • De overordnede principper for økonomistyring/regnskab og præcisering af ansvarsfordeling og opgaver er fastlagt og tydeliggjort.

  • De administrative arbejdsprocesser og kriterier er trukket ud af hoveddokumentet. De indgår nu som selvstændige målrettede bilag, der er formidlet med højere præciserings- og detaljeringsgrad til brug for det daglige arbejde.
  • Revisionsregulativet er blevet tilpasset den nye revisionsaftale i forhold til uanmeldt kasse eftersyn – se bilaget revideret revisionsregulativ 2020 med kommentar

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven §42, stk. 7 om, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige opgaves forskrifter vedrørende forretningsgangen for kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet tilstilles for den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regulativet har været drøftet med kommunens revision.

  Regulativet vil blive formidlet til de relevante medarbejdere og ledere, dels via kommunens intranet, dels via møder og workshops.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 12
  Frigivelse - Materiel til vintervedligehold - Traktorer
  Sagsid.: 19/4932

  RESUMÉ:

  Indkøb af to nye traktorer til vintervedligehold er en del af det reviderede anlægsbudget for 2019. Efter udbudsproces skal pengene frigives, så indkøb og levering kan effektueres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 890.000 kr. til indkøb af materiel til vintervedligehold, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Indkøb af vintermateriel i form af to traktorer til kommunens Vej- og Gartnerafdeling er en del af det vedtagne reviderede anlægsbudget for 2019. Udbudsprocessen er overstået, leverandør er valgt og de to traktorer er klar til levering i januar 2020, når anlægsbevillingen til indkøbet er frigivet.

  LOVE/REGLER:

  Indkøb af traktorerne er omfattet af udbudsreglerne og SKI aftalerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbudget på 1.000.000 kr. til materiel til vintervedligehold er afsat i det reviderede anlægsbudget 2019.

  Det vindende bud er på 830.000 kr. Det foreslås, at der frigives 890.000 kr. til indkøbet. Herved er der 30.000 kr. i reserve på begge traktorer til eventuel tilretning af materiel, hvis der efter levering viser sig behov. De ikke forbrugte midler tilgår kommunekassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 13
  Midlertidig planmedarbejder til Plan og Teknik
  Sagsid.: 19/4995

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til eventuel ansættelse af en midlertidig planmedarbejder til Plan og Teknik for 2 år, finansieret af uforbrugte driftsmidler 2019 og anlægsbudgettet til kystbeskyttelse 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der ansættes en midlertidig planlægger til Plan og Teknik i 2 år finansieret ved:

  a.

  ekstraordinær overførsel af uforbrugte driftsmidler på Plan og Tekniks område på i alt 400.000 kr.

  b.

  anlægsbudget til kystbeskyttelse 2021 på i alt 450.000 kr.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefaling fra BEPU:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ændringsforslag fra C:

  At sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

  For stemte:

  3 (C+T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen foreslår, at der gives mulighed for at afsøge muligheden for at ansætte en midlertidig planmedarbejder til at sikre fremdrift i de større planopgaver, som er igang i øjeblikket.

  Det drejer sig om udarbejdelse af projekt for kystbeskyttelse, gennemførsel af fuld revision af Kommuneplanen inden 2021, udarbejdelse af 5 lokalplaner, som er bestilt, samt helhedsplan for Hollænderhallens udearealer, UNESCO mv. Der er således ekstraordinært mange større planopgaver i gang end tidligere.

  Det kan oplyses, at der er 3 årsværk på planområdet til at håndtere alle opgaver.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vil være vanskeligt at levere de bestilte opgaver på planområdet uden yderligere ressourcer. En mulighed kunne være en midlertidig ansættelse af en planmedarbejder, som kan håndtere enten kystbeskyttelsesprojektet eller revision af Kommuneplanen over de næste 2 år.

  Der er pt mere end 400.000 kr. på driftsbudgettet for 2019, som kan prioriteres til finansiering af midlertidig stilling. Det skyldes bl.a., at der har været jobskifte i planafdelingen (generationsskifte) og dermed opgaver, som ikke er sat i gang.

  Den midlertidige stilling vil i givet fald blive slået op i januar, og besættelse vil kunne ske hurtigst muligt forventeligt pr. 1. marts 2020.

  Alternativt hertil er at benytte ekstern konsulenthjælp i større omfang kombineret med at udskyde en række planopgaver.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den midlertidige planmedarbejder søges finansieret over uforbrugte driftsmidler på Plan og Tekniks område samt over anlægsprojektet for kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Annoncering efter en midlertidig planmedarbejder vil kunne ske i løbet af januar måned med forventet opstart pr. 1. marts 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 14
  Indtægtsbevilling til læringstrappe på Dragør Skole
  Sagsid.: 19/2947

  RESUMÉ:

  Administrationen har i juni 2019 søgt fondsstøtte til etablering af en udendørs læringstrappe på Dragør Skole. Projektet har fået bevilliget 2.579.000 kr. til etablering af trappen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at fondsstøtte på 2.579.500 kr. fra Villum Fonden godkendes.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på
   -2.579.500 kr. og udgifter på 2.579.500 kr. til puljen.
  1. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af beløbet

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har i juni ansøgt Villum Fonden om støtte til etablering af en udendørs læringstrappe på Dragør Skole under særopslaget ”Mere dagslys og frisk luft ind i hverdagslivet”. I november har administrationen modtaget besked om, at Villum Fondens bestyrelse har besluttet at bevillige støtte til projektet. Der er blevet bevilliget 2.579.500 kr. til projektet, hvilket svarer til det fulde beløb, der er ansøgt om. Der er intet krav om egenfinansiering i projektet.

  Formålet med projektet er at forbedre de fysiske rammer på skolen, for at understøtte elevernes læring og trivsel. Læringstrappen vil blive etableret ved ”den grå bygning” på Dragør Skole og vil forbinde skolegården med det høje stueplan. Trappen vil kunne lukke op for omverden og lyset og give en hel ny fornemmelse af sammenhæng mellem ude og inde. De bagvedliggende mindre rum i bygningen vil visuelt blive forbundet med omverden, og de nye vinduesnicher i øjenhøjde vil skabe mulighed for fordybelse og ro. Herudover vil det blive muligt at trække en del af undervisningen med ud i frisk luft, da den direkte adgang ud til trappen vil gør det muligt for børnene at blive trygt i nærmiljøet i kontakt med den ansvarlige voksen. Herudover vil trappen ligeledes fungere som et sted, hvor man kan samle alle skolens elever til fælles formidling.

  Ansøgningen til Villum Fonden samt bevillingsbrevet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 15
  Serviceeftersyn af det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 19/4008

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler politisk stillingtagen til serviceeftersyn af det forpligtende kommunale samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner.

  INDSTILLING:

  Forvaltningerne i Dragør og Tårnby kommuner indstiller i fællesskab, at de foreslåede justeringer i aftalegrundlaget for forpligtende samarbejder mellem Dragør og Tårnby kommuner godkendes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttede den 23. maj 2019 at fremsætte følgende ønske: Administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling.

  Efterfølgende har de to kommuners forvaltninger i fællesskab foretaget et ”serviceeftersyn” af aftalerne om det forpligtende samarbejde. Aftalerne omfatter dels en hovedaftale med bilag og dels 7 delaftaler på følgende områder: Hjælpemidler, Genoptræning, Specialundervisning samt PPR, Natur og Miljø, Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område, Sociale Personsager og Beskæftigelse og integration. Delaftalerne tildeles ny nummerering i forbindelse med serviceeftersynet.

  Efterfølgende har de to kommuners forvaltninger i fællesskab foretaget et ”serviceeftersyn” af aftalerne om det forpligtende samarbejde. Aftalerne omfatter dels en hovedaftale med bilag og dels 7 delaftaler på følgende områder: Hjælpemidler, Genoptræning, Specialundervisning samt PPR, Natur og Miljø, Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område, Sociale Personsager og Beskæftigelse og integration. Delaftalerne tildeles ny nummerering i forbindelse med serviceeftersynet.

  Generelt opleves samarbejdet mellem Dragør og Tårnby kommuner af forvaltningerne i de to kommuner som velfungerende. De skriftlige aftaler er dog primært indgået i 2006 og enkelte af delaftalerne er justeret med mindre ændringer i 2010. Derfor har der været stort behov for at lade følgende elementer indgå i serviceeftersynet:

  • Opdatering til ny lovgivning
  • Opdatering til praksis og ny organisering i de to kommuner.

  I forbindelse med opdatering af materialet har det også været et formål at opdatere processen for dialog om serviceniveauer og ledelsesinformation.

  Væsentligste ændringer i aftalematerialet

  I bilagte notat er redegjort mere detaljeret for ændringer i aftalerne. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

  Lovgivning

  På de fleste områder er der indført ny lovgivning, som der ikke er taget højde for i de oprindelige aftaler. De enkelte delaftaler er således blevet gennemgået af fagpersoner fra de to kommuner og opdateret med henvisninger mv. til ny lovgivning, eksempelvis til nye opgaveområder på beskæftigelsesområdet.

  Opsplitning af delaftaler

  Tårnby Kommune har oprettet Ungecenter Tårnby som en fælles indgang i forhold til en sammenhængende indsats i forhold til uddannelse og job for 15-30-årige unge. Der er derfor enighed om at udskille ungeområdet fra delaftalen om beskæftigelse og etablere en ny delaftale med samme format og indhold.

  Tilsvarende er der enighed om at opdele den tidligere delaftale om socialt udsatte i en delaftale for børn og en delaftale for voksne, da dette lovgivningsmæssigt, organisatorisk og i forhold til tilbudsviften er to ganske forskellige områder.

  Dialog om serviceniveau og ledelsesinformation

  • I den hidtidige proces har der været en række uhensigtsmæssigheder: Politikerne i Dragør har begrænset adgang til ledelsesinformation, der desuden kommer sent i forhold til at foretage bestillinger for det kommende år på udvalgsmøder i maj.
  • Forvaltningen i Dragør har ikke faglige forudsætninger for at kunne vejlede politikerne i Dragør om bestillinger i det forpligtende samarbejde, fordi de faglige kompetencer blev overført til Tårnby i 2007.
  • Forvaltningen i Tårnby skal i princippet holde overblik over og udføre forskellige bestillinger fra henholdsvis Dragør og Tårnbys politikere. Dette er både vanskeligt og uhensigtsmæssigt i praksis på fx jobcentret, hvor borgerne gerne skal have en lige behandling uanset bopælskommune.

  I fællesskab har forvaltningerne i Dragør og Tårnby således indarbejdet ændringer i aftalerne, der indebærer:

  • Hvor intet andet er anført, så er serviceniveauet det samme for Dragør og Tårnby. Dette forenkler administrationen i Tårnby og bringer aftalerne i overensstemmelse med nuværende praksis på de fleste områder.
  • Dragørs politikere og forvaltning får gennem tidligere og tættere dialoger mere reel, ikke blot formel, indflydelse på serviceniveauet, herunder mulighed for direkte politiske dialog om eksempelvis beskæftigelsesplan eller miljøtilsyn.
  • Dragørs politikere får tidligere og bedre ledelsesinformation med mulighed for uddybende forklaringer fra kompetente fagpersoner fra Tårnby ved gæstebesøg i fagudvalg på udvalgte områder, eksempelvis deltagelse af en jobcenterchef fra Tårnby på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør.

  Videre proces og evaluering

  Efter godkendelse af nyt aftalegrundlag for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby kommuner iværksættes justerede procedurer umiddelbart. Dette betyder dels at relevante chefer og medarbejdere vil blive orienteret om de justerede procedurer, og dels at den administrative styregruppe mødes i februar 2020 for i fællesskab at vurdere udkast til ledelsesinformation for år 2019.

  Desuden er det aftalt administrativt at evaluere erfaringerne i efteråret 2020, når budgetterne for 2021 er vedtaget. Input fra politikere i de to kommuner vil indgå, og der vil blive vurderet behov for justeringer, der i givet fald forelægges politisk.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 16
  Proces for ejendomsudvikling for salg af Jægervej 30
  Sagsid.: 19/4731

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om proces og økonomi for boligudvikling på Jægervej 30.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der træffes beslutning om igangsættelse af den i sagsfremstillingen og bilag 1 beskrevne proces for udviklingen af et boligprojekt på Jægervej 30, og

  2.

  at

  der træffes beslutning om en tillægsbevilling på i alt 400.000 kr. i 2020 til Plan og Teknik i driftsbudget 2020, der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU med præcisering af, at ejendommen udbydes til salg til højestbydende inden for gældende plangrundlag.

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ejendommen udbydes til salg til højestbydende inden for lokalplanens bestemmelser.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-12-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra C:

  C gr foreslår at ejendommen sættes til salg til boligudvikling inden for lokalplanens bestemmelser.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet

  Ændringsforslag fra AOV:

  AOV fremsætter forslag om, at Jægervej sælges til højestbydende med mulighed for flest antal boligenheder, inden for gældende plangrundlag.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 21. november 2019 at sende sagen tilbage til By-, Erhvervs- og Planudvalget.

  Mail med bilag som forvaltningen udsendte den 21. november 2019 er vedlagt som bilag 4 til denne sag.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-11-2019

  C fremsender procedureforslag om at sende sagen tilbage til By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  For stemte:

  8 (Lisbeth Dam (A)+C+T)

  Imod stemte:

  5 (V+O)

  Undlod at stemme:

  2 (Allan Holst (A)+Nicolaj Riber (A))

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 14-11-2019

  Liste T genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet.

  V genfremsatte forslag fra BEPU:

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  4 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen fremsendes til KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-11-2019

  Ændringsforslag fra T:

  Jægervejens SFO ændres til fremover at huse hjemmeplejens aktiviteter. Derved bliver hjemmeplejens nuværende lokaler på Wiedergårdens ledige og kan overdrages til et sundhed- og lægehus. Provenuet vil derved fremkomme fra sparet husleje på Wiedergården i stedet for salg af Jægervej.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ændringsforslag fra V:

  Indstillingen vedr. Jægervej 30 fra ØU i august vedtages:

  1. at det besluttes at udbyde ejendommen Jægervej 30 til salg i offentligt udbud med henblik på højest opnåelige provenu inden for de planmæssige rammer,

  2. at administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra 3 ejendomsmæglere på gennemførelse af udbuddet for kommunen samt at antage det laveste tilbud og iværksætte udarbejdelse af udbudsmateriale.

  Punktet 1 + 2 i ændringsforslaget blev behandlet under et.

  For stemte:

  1 (V)

  Imod stemte:

  3 (A+O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Ad 1 + 2

  For stemte:

  3 (A+O)

  Imod stemte:

  3 (T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Sagen fremsendes til ØU uden anbefaling.

  Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

  tidligere SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2019 ”at der igangsættes en proces inden salget af Jægervej 30, som gør det muligt for køber at opføre flere boligenheder på grunden - gerne mindre boliger for f.eks. seniorbofællesskab, ældreegnede boliger mv. og således, at højden mod Jægervej ikke overstiger eksisterende bygningshøjde og højden mod bagskel ikke overstiger den maksimale bygningshøjde på nabobebyggelsen mod bagskel.

  Nuværende bebyggelsesmulighed – ikke byggeret

  Jægervej 30 har et grundareal på 1.716 m2 og er bebygget med 371 m2 til daginstitution og et udhus på 35 m2, jf. BBR.

  Ejendommen er ikke lokalplanlagt og administreres efter bygningsreglementet og kommuneplanen. Efter plangrundlaget er det muligt at udstykke ejendommen i 2 grunde og bebygge dem i op til 30% for åbent-lav (fritliggende huse) eller i op til 40% for tæt-lav (dobbelthuse).

  Det eksisterende hus kan f. eks. udvides til 515 m2 såfremt ejendommen ikke udstykkes, eller op til 600 m2 hvis det udstykkes til to dobbelthuse.

  Alternativt kan det eksisterende hus rives ned, matriklen kan udstykkes til f.eks. 2 grunde på 858 m2 og bebygges med enten et fritliggende hus 257 m2 eller et dobbelthus på 300 m2, på hver grund.

  På hvert enkelt énfamiliehus vil der kunne indrettes et mindre ’bofællesskab’ med op til 6 beboere. Se bilag 2.

  Der er ikke foretaget en servitutgennemgang af ejendommen, så ovenstående er udtryk for bebyggelsesmuligheden efter plangrundlaget og ikke byggeretten, som er grundejeres ret til at opføre et bestemt antal etagemetre når alle byggeretlige indskrænkninger er taget i betragtning.

  Bebyggelsesmulighed ved lokalplanlægning

  Såfremt kommunalbestyrelsens beslutning af 29. august 2019 indebærer opførelse af bofælleskaber med flere end 6 beboere og udstykning af ejendommen i flere matrikler end 2, vil dette kræve en lokalplan som muliggør denne type anvendelse og som evt. giver mulighed for at udstykke ejendommen i mindre grunde og/eller boligenheder. Afhængig af det ønskede antal boligenheder, kan det blive nødvendigt at øge bebyggelsesprocenten, stille krav til parkering på egen grund, regulere antal af overkørsler og udlægge friarealer, m.m.

  Hvis bebyggelsesprocenten hæves fra 35 til 40, svarende til nabobebyggelsen i lokalplanområde 35 ’for en boligbebyggelse ved Lundestien/ Hartkornsvej’ ("Den kvarte lagkage"), vil bebyggelsesmuligheden øges fra 601 m2 til 686 m2. På baggrund af kommuneplanens boligpolitiske målsætning i Kommuneplan 2009, s. 86, om at satse på opførelse af mindre boliger, herunder prioritere tilvejebringelse af ungdomsboliger og ældreegnede boliger meget højt, vil det dog være muligt at argumentere for en højere bebyggelsestæthed. Se bilag 3.

  Hvad grunden og området kan bære forudsætter et nærmere studie.

  Udviklingsproces

  Forvaltningen foreslår følgende proces for udviklingen af ejendommen:

  1. Planlægning – ca. 3½-4 uger
  2. Indkaldelse af idéer og forslag – ca. 6-7 mdr.
  3. Udbud til konkrete byggeprojekter – ca. 9-11 mdr.
  4. Lokalplanlægning til et udvalgt byggeprojekt, herunder miljøvurdering – ca. 9-10 mdr.
  5. Endelig handel med frigivelse af købesummen– ca. ½-1 uge.

  Den skitserede proces er ”hvis alt går vel”. Dvs. at der i tidsplanen ikke er taget højde for evt. ændrede prioriteringer, genudbud, klager mv.

  I alt vil det tage minimum 2 år og snarere 2½-3 år før købesummen kan frigives.

  Det er ikke muligt at afkorte processen ved at lave parallelle forløb, da dette ville foregribe kommunalbestyrelsens beslutninger i den efterfølgende fase, hvilket er ulovligt for så vidt angår plangrundlaget. Se aktivitetsliste med vejledende tidspunkter i bilag 1.

  Økonomi

  Administrationen vurderer, ikke at have tilstrækkelige interne ressourcer til at løfte projekt- og planopgaven alene, fordi forvaltningen i forvejen har mange og store planopgaver som for eksempel planstrategi, kommuneplan, helheds– og lokalplaner, kystbeskyttelse mv.

  Derfor forudsætter processen, at der gives en tillægsbevilling på 250.000.- kr. til indkøb af supplerende planressourcer.

  Forud for et udbud skal der endvidere gennemføres miljøtekniske undersøgelser, og på den baggrund indstiller administrationen også at der gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til dette formål.

  De i alt 400.000 kr. i tillægsbevilling tilføres Plan og Teknik i driftsbudget 2020 og finansieres af kassen.

  Det skal understreges, at der ikke foreligger en aktuel valuarvurdering på matriklen. Der er således ikke foretaget en faglig vurdering af om, og i givet fald hvor meget, et projektsalg som det beskrevne kan indbringe en merindtægt i forhold til et ordinært salg af matriklen gennem offentligt udbud.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens §§ 13, stk. 2 og 23c.

  Bygningsreglement 2018, kapitel 8.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien i projektet er beskrevet i sagsfremstillingen. Kommunalbestyrelsen skal godkende en tillægsbevilling på 400.000 kr., som tilføres driftsbudget for Plan og Teknik i år 2020, der finansieres af kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. december 2019.

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 17
  Skoledistrikter tilbage fra høring
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Skoleudvalget besluttede på møde den 7. november 2019, at sende forslag til nye distrikter i høring, som behandles i denne sagsfremstilling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  udvalget vedtager nye skoledistrikter.

  2.

  at

  udvalget anbefaler de nye skoledistrikter over for Kommunalbestyrelsen

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Forslag fra Liste T (bilag 7):

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  8 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Faldet.

  Anbefaling fra SU (bilag 2):

  For stemte:

  8 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 05-12-2019

  Ad 1 + 2

  Ændringsforslag fra T:

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  4 (A+O+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Faldet

  Ændringsforslag fra AOV:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 7 – til forslag fra T er tilføjet ved behandling i KB den 19. december 2019.

  Bilag 2 – Skoledistrikter 2020 udkast 3 til ændringsforslag fra AOV er tilføjet ved behandling på SU den 5. december 2019.

  Bilag 3 – T forslag skoledistrikter 2020 - kort til ændringsforslag fra T er tilføjet ved behandling på SU den 5. december 2019.

  Bilag 4, 5 og 6 – Skolernes høringssvar til skoledistrikterne er tilføjet ved behandling på SU den 5. december 2019.

  Skoleudvalget besluttede på mødet den 7. november 2019, at sende nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. Udvalget diskuterede bilaget til udsendelse og havde flere ændringsforslag, der efter høringsperioden vil indgå i den endelige inddeling af skoledistrikter.

  Høringsfristen er tirsdag den 3. december, hvorfor høringssvarene eftersendes til udvalget efter dagsordenens udsendelse. Administrationen har således ikke haft mulighed for at behandle høringssvarene, som en del af sagsfremstillingen.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 5. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 18
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 19/267

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal i 2019 uddele 22.163 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Beslutning fra SSAU med undtagelse af de 1.000 kr. til ansøgning nr. 9 som går tilbage i kassen.

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2019

  Forslag fra O:

  Ansøgning fra:

   O-Forslag

  Besøgstjenesten ved Dragørs aktivitetshus

                 2.000

  Aktivitetshuset - Frimærkeholdet

                    600

  Aktivitetshuset - Billardholdet

                 1.000

  Aktivitetshuset - Glasholdet

                 1.000

  Aktivitetshuset - Havegruppen

                 1.000

  Aktivitetshuset - Smidighedstræning for seniorer

  Aktivitetshuset - Musikforståelse og klaverspil

                    419

  Aktivitetshuset - Svømmehold

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

  Aktivitetshuset - PR-gruppen

                 1.000

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

                 1.000

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

                 5.000

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens Alsanhold

                 1.000

  Aktivitetshuset - Aktivitetsleder Jytte Zaar

                 8.144

   kr.      22.163,00

  For stemte:

  3 (O+V)

  Imod stemte:

  4 (A+C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Forslag fra A:

  Ansøgning fra:

   A-Forslag

  Besøgstjenesten ved Dragørs aktivitetshus

   kr.      2.500,00

  Aktivitetshuset - Frimærkeholdet

   kr.          600,00

  Aktivitetshuset - Billardholdet

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Glasholdet

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Havegruppen

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Smidighedstræning for seniorer

  Aktivitetshuset - Musikforståelse og klaverspil

   kr.          419,00

  Aktivitetshuset - Svømmehold

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - PR-gruppen

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens pensionistorkester

   kr.      5.000,00

  Aktivitetshuset - Wiedergårdens Alsanhold

   kr.      1.000,00

  Aktivitetshuset - Aktivitetsleder Jytte Zaar

   kr.      6.644,00

   kr.    22.163,00

  For stemte:

  4 (A+C+T)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens §23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 31. oktober 2019. Der er indkommet 14 ansøgninger, hvoraf 12, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond (se bilag).

  Der er 22.163 kr. til uddeling i 2019.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte legat og Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersens og hustru Ingers fond den 7. november 2019, fremgår af bilag med oversigten over indkomne ansøgninger. De ansøgninger, der har fået midler svarende til den fulde ansøgning, figurere ikke af nedenstående. Det vil sige, at der skal tages stilling til de 12 nedenstående ansøgninger, der i alt beløber sig til 74.241 kr.

  Der vedlægges fundats for mindelegatet som bilag, ligesom alle indscannede ansøgninger vedlægges i et lukket bilag.

  Ansøgninger til behandling:

  Ansøgning nr. 1. Aktivitetshuset, Besøgstjenesten

  Der søges om midler til drift af besøgstjenesten, herunder studietur til Demenslandsbyen i Svendborg. Midlerne skal sikre, at besøgsvennerne ikke skal lide økonomisk nød på grund af det særlige læringsinitiativ som studieturen til demenslandsbyen udgør. Besøgstjenestens økonomi er baseret på legatmidler. Besøgstjenesten har pt. 38 besøg.

  Antal brugere: 36 besøgsvenner.

  Ansøgt beløb: 6.000 kr.

  Besøgstjenesten er tildelt 2.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 2. Aktivitetshuset, Frimærkeholdet

  Frimærkeholdet søger midler til indkøb af en elektrisk vandmærkesøger.

  Antal brugere: 7 deltagere.

  Ansøgt beløb: 1.600 kr.

  Frimærkeholdet er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 3. Aktivitetshuset, Billardholdet

  Billardholdet søger midler til nye bander og klæde til bordene.

  Antal brugere: ca. 70 deltagere.

  Ansøgt beløb: 9.940 kr.

  Billardholdet er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 4. Aktivitetshuset, Glasholdet

  Glasholdet søger midler til forskelligt udstyr og materialer.

  Antal brugere: 15 deltagere.

  Ansøgt beløb: 8.700 kr.

  Glasholdet er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 5. Aktivitetshuset, Havegruppen

  Havegruppen søger midler til at holde foredrag med en havekyndig.

  Antal brugere: 16 deltagere.

  Ansøgt beløb: 4.200 kr.

  Havegruppen er tildelt 2.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 7. Aktivitetshuset, Musikforståelse og klaverspil

  Musikforståelse og klaverspil søger midler til indkøb af nyt yamaha-keyboard/elektrisk klaver.

  Antal brugere: 4 deltagere.

  Ansøgt beløb: 1.531 kr.

  Musikforståelse og klaverspil er tildelt 1.112 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 9. Aktivitetshuset, Arrangementsgruppen

  Arrangementsgruppen søger midler til foredrag med Özlem Cekic.

  Antal brugere:  ca. 30 deltagere.

  Ansøgt beløb: 5.000 kr.

  Arrangementsgruppen er tildelt 2.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 10. Aktivitetshuset, PR-gruppen.

  PR-gruppen søger midler til afholdelse af reception i anledningen af Aktivitetshusets 30 års fødselsdag.

  Antal brugere:  Alle wiedergårdens brugere.

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  PR-gruppen er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 11. Aktivitetshuset, Wiedergårdens pensionistorkester

  Wiedergårdens pensionistorkester søger midler til indkøb af printerblæk, mikrofonkabler og –sender, stativer og nodepapir.

  Antal brugere:  9 deltagere.

  Ansøgt beløb: 2.000 kr.

  Wiedergårdens pensionistorkester er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 12. Aktivitetshuset, Wiedergårdens pensionistorkester

  Wiedergårdens pensionistorkester søger midler til erstatning af stjålne instrumenter m.v. som blev fjernet fra deres lokaler sommeren 2018. Det drejer sig om en trækharmonika (13.700 kr.), to mikrofoner (2.500 kr.), et stativ (570 kr.) og en forstærker (4.500 kr.).

  Antal brugere:  9 deltagere.

  Ansøgt beløb: 21.270 kr.

  Ansøgning nr. 13. Aktivitetshuset, Wiedergårdens Alsanghold

  Wiedergårdens Alsanghold søger midler til at dække udgiften til bus i forbindelse med besøg hos venskabskommunens sanghold, Ljungens Seniorkör i marts/april 2020.

  Antal brugere: 85 deltagere.

  Ansøgt beløb: 6.000 kr.

  Wiedergårdens Alsanghold er tildelt 1.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 14. Aktivitetshuset, Aktivitetsleder Jytte Zaar

  Aktivitetsleder Jytte Zaar søger midler opstart af nyt projekt: Aktiviteter og udflugter for ældre borgere med begrænset netværk. Der søges tilskud til entré og eventuel forplejning i forbindelse med udflugter samt støtte til at afholde maddage sidste søndag hver måned.

  Antal brugere: Vides endnu ikke.

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Aktivitetsleder Jytte Zaar har også ansøgt §18-puljen om midler til projektet.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991 (bilag vedlagt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  Bilag

 • 19
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 19/5167

  RESUMÉ:

  Efter styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen bemyndige et antal embedsmænd til at skrive under på dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tiltrædende kommunaldirektør Henrik Harder bemyndiges fra den 2. januar 2020 til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

  Det er kutyme i Dragør Kommune, at direktionens medlemmer, økonomichef og chefjurist er bemyndiget til at underskrive de nævnte dokumenter, og det anbefales derfor, at tiltrædende kommunaldirektør Henrik Harder også bemyndiges efter styrelseslovens § 32.

  Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  I forvejen er direktør Asger Villemoes Nielsen, økonomichef Morten Højbjerg Vestergaard og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen personligt udpeget af kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 20
  Ansættelse af direktør
  Sagsid.: 19/3815

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal godkende ansættelse af ny direktør pr. 1. februar 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat ansættes som ny direktør på kontraktvilkår,

  2. at administrationen bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Godkendt.

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

  Uffe Jacobsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-12-2019

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Genitor opslået stillingen som direktør til forventet besættelse 1. februar 2019.

  Ansøgningsfristen udløb den 24. november 2019, og der var indkommet 26 ansøgninger.

  Ansættelsesudvalget valgte den 27. november 2019 8 kandidater til første samtalerunde, som blev afholdt den 6. december 2019. Anden samtalerunde afholdes den 12. december 2019.

  Ansættelsesudvalgets anbefalede kandidat vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 12. december 2019.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 12. december 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

 • 21
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2019

  Der var ingen spørgsmål.