Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Nicolaj Bertel Riber (A)
Bemærkninger: C foreslår at optage medlemsforslag fra C fra ØU den 26. februar 2020.
Faldet.

Liste T foreslår at der under punkt 15 fremlægges et oplæg.
Faldet

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)
Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)
Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Kristine Bak spørger: Kan borgmesteren redegøre for hvorfor konkurrenceprogrammet for kystbeskyttelse er blevet behandlet som en lukket sag? Og hvordan borgmesteren vil sikre opbakning fra Dragørs borgere til konkurrenceprogrammet? Borgmesteren svarer.

  Kristian Hansen spørger om trafikforhold for skolerne samt visionen for skoleområdet i Dragør Kommune. Borgmesteren og udvalgsformand Lisbeth Dam Larsen svarer.

  Bent Larsen spørger om status på højresvingspil på Kringelsgade. Og om status for glascontainer ved Netto. Borgmesteren svarer.  

  Louise Wildi spørger til prognosen for børn på skoleområdet og mulighederne for udvidelse af skolerne. Borgmesteren svarer.  

  Torsten Kolby spørger om det er normalt for forvaltningen at overlevere mundtlige og ikke skriftlige svar fra ekstern jurist. Borgmesteren svarer.

  ? spørger om mulighederne for at lokalplanerne kan ændres til mulighed for privatskole. Borgmesteren svarer.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Der var ingen meddelelser.

 • 3
  Økonomisk politik 2020 - 2023
  Sagsid.: 20/658

  RESUMÉ:

  Den økonomiske politik for Dragør Kommune er revideret og forelægges til politisk behandling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til økonomisk politik 2020-2023 godkendes,
  1. at den økonomiske politik revideres politisk hvert år forud for budgetlægningen,
  1. at Dragør Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ konsekvensrettes efterfølgende, jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  C genfremsætter ændringsforslag fra ØU:

  C gr foreslår at det tilstræbes at der er en gennemsnitlig kassebeholdning på 60 mio. kr.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Ændringsforslag fra C til ad 1.

  C gr foreslår at det tilstræbes at der er en gennemsnitlig kassebeholdning på 60 mio. kr.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede på Økonomiudvalgsmøderne hhv. den 12.12.2019 og den 23.01.2020 at udsætte sagen vedrørende revision af Dragør Kommunes økonomiske politik. På baggrund af modtagne input fra Økonomiudvalgets medlemmer samt drøftelse i direktionen, fremlægges nyt redigeret forslag til økonomisk politik for Dragør Kommune for 2020-2023.

  Kommunalbestyrelsen vedtog ultimo 2014 Dragør Kommunes økonomiske politik. Politikken var gældende i 4 år hvorefter den opdateres.

  Ad 1:

  Den reviderede økonomiske politik er i forhold til den tidligere politik ændret på flere punkter, hvilket er gennemgået neden for, ligesom ændringer fremgår af bilag.

  Formålet med den økonomiske politik er, at den fastlægger Kommunalbestyrelsens mål og delmål for de kommende års budgetlægning og løbende budgetopfølgninger, dvs. at politikken bliver anvendt i styringen af kommunens løbende drift. Endelig bidrager den til det økonomiske grundlag, så Kommunalbestyrelsen kan realisere sine politikker og mål for kommunens drift og udvikling set over et flerårigt perspektiv.

  Politikken indeholder følgende overordnede målsætninger, idet det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  1. Sikre en bæredygtig økonomi

  2. Sikre budgetoverholdelse

  3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

  I forhold til den økonomiske politik for 2015-2018 er der i den Økonomiske politik for 2020-2023 foreslået en ændring i målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning, der er reduceret fra 80 mio. kr. til 40. mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning, jf. de politiske drøftelser på budgetseminaret i september 2019. Hertil kommer, at i forhold til de tidligere udkast indgår der nu et konkret måltal i forhold til overskud på driftsbalancen (60 mio. kr.).

  I forhold til den tidligere økonomiske politik, er der nu indarbejdet de ændrede decentraliseringsregler, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Endelig er der sket mindre redaktionelle tilretninger og præciseringer, jf. bilag.

  Når det politiske mål om stram budget- og rammestyring skal overholdes, vil den politiske udfordring i en række tilfælde bestå i, at skulle prioritere inden for området, eller, hvis det ikke skønnes realisabelt, at foretage tværgående prioriteringer, så tillægsbevillinger undgås. Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre driftsreduktioner og en løbende justering af serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet. Administrationen pålægges at tage nødvendige initiativer med henblik herpå så tidligt i budgetåret som muligt.

  Dette reviderede forslag til økonomisk politik fokuserer i højere grad end de tidligere versioner på politiske pejlemærker. Det betyder, at de afsnit der tidligere indgik i den økonomiske politik vedrørende den daglige administrative styring ikke længere er indskrevet i politikken (tidligere afsnit 2.6-2.8). Disse afsnit indgår i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ, som Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2019.

  Ad 2:

  Med henblik på, at holde den økonomiske politik opdateret indstilles desuden, at den økonomiske politik forelægges til politisk revision hvert år forud for budgetlægningen.

  Ad 3:

  Efter vedtagelse af ny økonomisk politik for 2020-2023 vil Kasse- og regnskabsregulativet konsekvensrettes og vil blive fremlagt til politisk genkendelse.

  Som følge af ændringerne i forslaget til ny økonomisk politik, vil der til Kasse- og regnskabsregulativets afsnit 3.1. ”Opfølgning på forbrug og budget” tilføjes et afsnit vedrørende Dragør Kommunes budgetopfølgning:

  ”Der gennemføres 4. årlige budgetopfølgninger, der tilgår fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Opfølgningerne er i hovedtal opgjort og præsenteret på udvalgsniveau. Sagen indeholder desuden samlet forbrug pr.  sektorområder, samlet oversigt over det forventede regnskab samt oversigt over det forventede regnskab for de decentrale enheder. Hertil kommer tabel der viser det samlede forbrug på anlæg sammenholdt med det budgetterede. Opfølgningerne indeholder desuden begrundelser for afvigelser og beskrivelse af iværksatte handlinger til budgetoverholdelse beskrives.

  Der udarbejde hver måned opfølgninger til brug for direktionen. På baggrund af disse opfølgninger orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om den økonomiske status mellem budgetopfølgningerne i forhold til det vedtagne budget.”

  LOVE/REGLER:

  Budget og regnskabssystemet for kommuner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske politik 2020-23 erstatter den økonomiske politik 2015-2018.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Den økonomiske politik indgår som bilag til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 4
  Genopretning af strukturel balance
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  I sagen forelægges forslag til budgetreduktioner mhp. at skabe balance i Dragør Kommunes budget 2020-23, mhp. af udsende forslagene i høring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det godkendes, at de foreliggende forslag sendes i høring,
  1. at høringen sker i perioden d. 28. februar til d. 13. marts kl. 12.00.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  C fremsætter tillægsforslag 1:

  C gr foreslår at forvaltningen sideløbende forelægger sag om reducering af udvalgsstrukturen til et eller to stående udvalg. Dette forslag sendes ikke i høring.

  For stemte:

  13 (A+C+T+V)

  Imod stemte:

  2 (O)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  C fremsætter tillægsforslag 2:

  C gr. Genfremsætter forslaget der vedtaget i ØU den 26. februar 2020:

  1) At der sideløbende i budgetprocessen frem til april måned, foretages en sammenligning af serviceniveauer mellem Dragør og Tårnby kommuner.

  2) At sammenligningen foretages på alle borgernære områder

  3) At der sideløbende med sammenligningen af serviceniveauer beskrives, hvad de økonomiske omkostninger vil være, hvis serviceniveauerne skal harmoniseres. Såfremt der på enkelte områder ikke kan foretages denne vurdering af ressourcemæssige årsager inden for tidsfristen, angives dette og hvad en forventet sagsbehandlingstid for opgørelse vil være.

  For stemte:

  6 (C+V)

  Imod stemte:

  6 (T+O)

  Undlod at stemme:

  3 (A)

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 26-02-2020

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Allan Holst (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomiudvalgets møde d. 3. februar 2020 besluttede udvalget bl.a., at ”administrationen bemyndiges til at udarbejde forslag der kan bringe balance i budgettet, der fremlægges på et ekstraordinært ØU den 26. februar 2020, med henblik på at der ikke genereres merforbrug i 2020.

  På Økonomiudvalgets møde d. 20. februar 2020 orienterede administrationen om forventet regnskab for 2019, udviklingen i den strukturelle balance i budgetperioden samt fremlagde prognose for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

  Af sagsfremstillingen fremgår, at Dragør Kommune har budgetteret med et overskud på den ordinære drift på 36 mio. kr. i 2020 stigende til 51 mio. kr. i 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt, at merudgifter for 2020 på i alt 22 mio. kr. vil fortsætte ind i 2021 og efterfølgende år. Det betyder, at den strukturelle balance bliver negativ i alle budgetårene. Dermed er der ikke overskud fra driften til at finansiere kommunens anlægsudgifter. Da Dragør Kommune i budgettet har et anlægsbudget på 20 til 26 mio. kr. i budgetperioden medfører det, at såfremt merforbruget fortsætter vil der være et træk på kassebeholdningen. Trækket på kassebeholdningen forventes at være 21 mio. kr. i 2020, 16 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 11. mio. kr. i 2023, jf. tabel 1.

  Tabel 1: Strukturel balance og forbrug af kassebeholdningen 2020-2023

  2020

  2021

  2022

  2023

  Resultat af ordinær drift

  -36.164

  -40.528

  -49.413

  -51.353

  Overløb fra regnskab 2019

  22.000

  22.000

  22.000

  22.000

  Renter og afdrag

  13.451

  13.279

  13.383

  13.561

  Strukturel balance

  -713

  -5.249

  -14.030

  -15.792

  Anlægsudgifter

  21.834

  21.586

  19.000

  26.615

  Drift- og anlægs kassefffekt

  21.121

  16.337

  4.970

  10.823

  Kilde: Budget 2020-23 og forventet regnskab 2019

  Note 1: Der er i tabellen ikke indregnet indtægter fra salg af bygninger, ligesom konsekvenserne af en eventuel udligningsordning m.v. ikke er medtaget.

  Såfremt merforbruget videreføres påvirker det også den gennemsnitlige kassebeholdning. Prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning (jf. 365-dages reglen) fra 2020-2023, er vedlagt i bilag og viser 4 forskellige scenarier.

  To af de udarbejdede scenarier viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning ved hhv. budgetoverholdelse og ved et merforbrug i budgetperioden, jf. tabel 1.

  Tabel 2: Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo året 2020-2023 jf. kassekreditreglen

  31-12-2020

  31-12-2021

  31-12-2022

  31-12-2023

  Scenarie 1

  6.618.077

  21.536.844

  30.309.086

  46.844.891

  Scenarie 2

  -4.286.407

  -11.463.156

  -24.660.777

  -30.034.891

  I scenarie 1, hvor budget 2020-23 overholdes kan det forventes, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved årets udgang udgør ca. 7 mio. kr. og derefter stiger til ca. 47 mio. kr. i slutningen af budgetperioden.

  I scenarie 2, hvor der indregnes et fortsat merforbrug på 22. mio. kr. i alle budgetårene, forventes den gennemsnitlige kassebeholdning, at være negativ med 4 mio. kr. ved årets udgang og faldende yderligere til et negativt niveau på 30 mio. kr. i slutningen af budgetperioden. Det er, jf. kassekreditreglen, ikke tilladt for kommuner at have en gennemsnitlig likviditet under 0 (nul). Såfremt dette sker vil kommunens blive sat under administration af Social- og Indenrigsministeriet.

  Oversigt over udarbejdede forslag

  Administrationen har på baggrund af beslutningen d. 3. februar 2020 udarbejdet forslag der kan bringe budgettet i balance. Forslagene er dels inspireret at tidligere fremlagte forslag (jf. bilag 3) samt suppleret med nye forslag (jf. bilag 4). Driftsbesparelsesforslagene er beskrevet i skemaer (de såkaldte R-skemaer). Hertil kommer, at administrationen har gennemgået kommunens anlægsplan. Der foreligger ligeledes et forslag til hvilke projekter, der kan stoppes og/eller udskydes.

  Samlet set er der udarbejdet forslag, der reducerer driften med 12,8 mio.kr. i 2020 og 19,3 mio.kr. i 2021, jf. bilag 1. De foreliggende forslag vedrørende anlæg medfører en budgetforbedring på 13,2 mio.kr. i 2020 og 0,5 mio.kr. i 2021, jf. bilag 2

  Samlet set, vil der således være en budgetforbedring på i alt 26,0 mio.kr. 2020, såfremt alle forslagene gennemføres. Dette vil, isoleret set, medfører, at kasseeffekten i 2020 går fra et forbrug på ca. 21 mio.kr. til et kassetillæg på 4,9 mio.kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen indstiller, at de foreliggende forslag sendes i høring samt høringen sker i perioden d. 28. februar til d. 13. marts kl. 12.00

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 26. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020..

  Bilag

 • 5
  Optagelse af ekstraordinært lån
  Sagsid.: 20/656

  RESUMÉ:

  Stillingtagen til optagelse af ekstraordinært lån som Dragør Kommune fik mulighed for at optage forud for vedtagelsen af Budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der optages et lån på 20 mio. kr., jf. den givne dispensation,
  1. at der optages et fastforrentet 10 årig lån.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune søgte i forbindelse med udarbejdelse af budget 2020-23 om at få del i den samlede kommunale lånepulje til kommuner med lav likviditet. På baggrund af ansøgningen gav Social- og Indenrigsministeriet lånedispensation på 20 mio. kr. ud af den samlede pulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

  I forbindelse med dispensationen oplyser ministeriet, at lånedispensationen meddeles på særlige lånevilkår. Vilkårene er, at låntagning skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed og at lånedispensationen for 2020 udelukkende kan anvendes i kalenderåret 2020.

  KommuneKredit oplyser, at de indikative renter på nuværende tidspunkt er, at der kan optages et lån med fast rente i alle 10 år med en rente på minus 0,10% p.a. eller lån med variabel rente der p.t. ligger på minus 0,41% p.a.

  Administrationen har været i kontakt med kommunens kapitalrådgiver, der anbefaler, at optage det nye lån som et fastforrentet lån af hensyn til behovet for høj budgetsikkerhed. Der peges dog samtidig på, at Dragør Kommune har en relativ høj andel af fast forrentet gæld, der under normale omstændigheder, ville trække mod en anbefaling af et en variabel forrentning af dette nye lån.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

 • 6
  Høring - Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020
  Sagsid.: 19/5082

  RESUMÉ:

  Movia har sendt forslag til Trafikplan (nu kaldet Mobilitetsplan 2020) i politisk høring. Planen er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner. Planen viser, hvordan Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år. Planen udarbejdes hvert 4. år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Movias forslag til Mobilitetsplan 2020 tages til efterretning og meddeles Movia med bemærkninger i henhold til sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-02-2020

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker en evaluering af planen efter 2 år fra start.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har sendt forslag til Trafikplan (nu kaldet Mobilitetsplan 2020) i politisk høring. Planen er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner. Planen viser, hvordan Movia sammen med kommuner og regioner vil arbejde for at nå fælles mål i de kommende år. Planen skal blandt andet fastlægge det strategiske net samt klimamål. Movia har valgt at kalde planen en mobilitetsplan som følge af de seneste års fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet, herunder også hvordan brugerne kommer til og fra den kollektive transport.

  Mobilitetsplan 2020 indeholder fire strategiske temaer:

  1. Styrkelse af det strategiske net

  Det strategiske net består af 90 A-busser, C-busser, S-busser og R-busser (samt lokaltog) og er sammen med tog og metro grundstammen i den kollektive trafik på Sjælland.

  I Dragør Kommune er alene den regionale buslinje 250S en del af det strategiske net.

  Movia lægger op til at fastholde og styrke det strategiske net bl.a. ved at styrke S-busserne fx ved etablering af busbaner, trafiksignaler og tilpassede stoppesteder. Heri også ved forslag om at omdanne 4 S-linjer til egentlige BRT-baner. BRT står for Bus Rapid Transit og er busser, der kører i egne busbaner og derfor ikke er påvirket af biltrafikkens trængsel. Linje 250S er en af disse 4 linjer. Dog ikke den del af linjen, som kører på Amager. Movia foreslår en BRT-løsning for linjen på strækningen mellem Bagsværd og Nørrebro station. Det kan foreslås at fortsætte BRT-løsningen til Dragør Kommune. Alternativt kan foreslås, at opgradere linje 250S på den resterende delstrækning mellem Nørrebro og Dragør Stationsplads til en såkaldt +Way buslinje. +Way er en opgraderet buslinje, der ligesom A-busser i dag kører meget ofte, gerne i egen busbane og med bedre komfort på alle busstoppesteder.

  Herudover er der i Mobilitetsplan 2020 fokus på at forbedre busterminaler samt forbedre digital information ved stoppestederne.

  2. En grøn og bæredygtig omstilling

  I Trafikplan 2016 gav parterne håndslag på, at Movias busdrift skal være fossilfri i 2030. Dog med konkret vurdering fra udbud til udbud. Siden hen har flere kommuner sat mere ambitiøse klimamål og investeret i emissionsfri busdrift i form af elbusser, der allerede er i drift.

  Da kontrakterne løber over mange år, skal kommunerne og regionerne i fremtidige udbud som minimum stille krav om fossilfrihed for at leve op til fossilfri drift i 2030. Fossilfri busser er typisk busser, der kører på biobrændstof, og som ikke belaster klimaet med CO2. Emissionsfri busser er typisk elbusser (men kan også være brintbusser). Emissionsfri busser belaster hverken klimaet med CO2 eller det lokale miljø i form af partikler, NOx og er desuden støjsvage.

  Den teknologiske udvikling inden for elbusser går stærkt, og de bliver hvert år mere og mere effektive. Movia anbefaler derfor, at kommuner og regioner indgår korte kontrakter med fossilfri drift. Således kan der både tages højde for den teknologiske udvikling samt at nå målet i Trafikplan 2016 om fossilfri drift i 2030.

  Elbusser er i dag dyrere end dieselbusser, og Movia anbefaler ikke, at omstillingen til elbusser finansieres ved at det kollektive transportudbud reduceres. Movia foreslår, at kommuner og regioner sikrer en grøn og bæredygtig omstilling ved at sætte et fælles mål om, at alle busser i 2030 er fossilfri (samme mål som i Trafikplan 2016) og samtidig skærper målsætningen, så mindst halvdelen af driften sker med elbusser.

  Også Flextrafikken, som Dragør Kommune er del af, skal omstilles bæredygtigt. Ikke mindst som følge af nye EU-regler, der foreskriver, at 37,4 % af alle personbiler indkøbt af offentlige myndigheder skal nedsætte CO2 udledningen fra 2021. Movia forventer, at alle flextrafik køretøjer er el-drevne senest i 2030.

  3. Styrkelse af pendling med kollektiv transport

  Movia vil gerne arbejde tættere sammen med kommunerne om, hvordan mobiliteten kan styrkes i nye og eksisterende erhvervsområder eksempelvis ved adgang til kollektiv transport, samkørsel, deleløsninger, cykler mm. Movia tilbyder at samle og udvikle erfaringer i en fælles vidensbank, som indeholder inspiration til, hvordan mobiliteten kan styrkes.

  4. Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer

  Uden for byerne falder indbyggertallet, og traditionel busdrift er ikke altid en økonomisk god løsning. Derfor arbejder Movia på at finde alternative mobilitetsløsninger i landområderne.

  Såvel de nuværende flextrafik ordninger, herunder den åbne flextur, som Dragør Kommune tilbyder, og andre nye løsninger vil Movia udvikle og udbrede. Herunder også det nye produkt Plustur, som Dragør Kommune sammen med Movia vil evaluere bl.a. efter Tårnby Kommunes 1. års brug af produktet.

  Forslag til bemærkninger til høringssvar til Movia:

  • Dragør Kommune støtter op om at styrke det strategiske net. Dragør Kommune skal opfordre til, at den foreslåede BRT-løsning på linje 250S fortsættes til Dragør ad Englandsvej og Kirkevej frem til Hartkornsvejskrydset, idet strækningen kort efter Hartkornsvej til Vestgrønningen formodentligt vil mangle plads til løsningen. Alternativt kan foreslås en +Way busløsning for linje 250S fra Nørrebro Station til Dragør Stationsplads.
  • Dragør Kommune støtter op om det fælles mål om, at alle busser er fossilfri i 2030. Dog konkret vurderet i forbindelse med de omtalte udbud. Omstillingen til elbusser skal lige som andre klimatiltag finansieres ved en kommunal prioritering inden for de samlede økonomiske rammer.
  • Dragør Kommune støtter op om en fælles vidensbank med mobilitetsfremmende initiativer.
  • Dragør Kommune støtter op om tiltag til forbedring af den kollektive mobilitet også uden for de større byområder.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber fastlægger, at Movia mindst hvert 4. år skal udarbejde en trafikplan.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mobilitetsplan 2020 forventes ikke at have direkte økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Dog kan indsatsområdet Grøn og Bæredygtig omstilling på sigt bevirke øgede udgifter til busdriften. Heri indgår omstilling til fossilfrihed blandt andet ved øget brug af el-busser i kontrakterne. I dag er el-busser mellem 6 og 22 % dyrere end dieselbusser. Og dieselbusser er bedre for klimaet end benzinbiler.

  Derfor anbefaler Movia, at kommuner og regioner aftaler med Movia, at der indkøbes på kortere kontrakter, når det handler om busser, som i dag kører på diesel.

  Fra 2021 vil nye EU-regler betyde, at det offentlige i sine udbud skal stille krav om, at 45% af busserne skal være fossilfri. Staten dækker kommuner og regioners merudgifter som følge af ændrede EU-regler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Movias Mobilitetsplan 2020 er sendt i politisk høring frem til den 20. marts 2020.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Mobilitetsplanens indsatsområder spiller fint ind i Dragør Kommunes formulerede trafikpolitik om opmærksomhed på sammenhæng på tværs af kommunegrænser med gode skiftemuligheder mellem transportformer samt at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt. Dette ved dialog og samarbejde med andre parter om transportløsninger, samt at understøtte initiativer som fremmer blandt andet tilgængelighed, sundhed og miljø.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 7
  Kommunalt tilsyn med de midlertidige pladser, MTO
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 2. december 2019 gennemført et uanmeldt kommunalt tilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO). Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Omsorgscentret Enggårdens (MTO) handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO et uanmeldt helhedstilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården, MTO.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. I forbindelse med at BDO gennemførte det lovpligtige tilsyn af hjemmeplejen og Enggården gennemførtes ligeledes et helhedstilsyn af de midlertidige pladser.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer og tilsynsbesøg hos 4 borgere. Tilsynet omfatter interview med de midlertidige pladsers ledelse og gruppeinterview af to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med de midlertidige pladser - 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO) er, at der er tale om et tilbud med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats (se evt. afsnit 1.1. og 4.3 i BDOs tilsynsrapport, hvor vurderingsskalaen er beskrevet).

  Tilsynet vurderer, at den personlige pleje inklusiv hverdagsrehabilitering leveres efter en god faglig standard og at borgerne er tilfredse med indsatsen, om end borgerne kunne medinddrages på bedre vis med henblik på øget synliggørelse af mål og plan for opholdet.

  Derudover er det vurderingen, at der er fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, hvor medarbejderne har stor faglig opmærksomhed og viden. Derudover peges der på en imødekommende og venlig omgangsform.

  Det er tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation er af varieret kvalitet, og at det ikke er muligt på en overskuelig og systematisk måde at se formål, mål, plan og træningsindsatser som er iværksat under opholdet, hvor træningsdokumentationen mangler i borgernes journal. Der mangler ligeledes oprettelse af relevante helbredstilstande, så der gives et tydeligt billede af borgers sundhedsmæssige tilstand. I alle tilfælde er der ikke angivet aftaler med behandlingsansvarlig læge/hospital. Der er imidlertid oprettet handlingsanvisninger på alle de visiterede sundhedslovsydelser, hvor disse generelt er af høj faglig kvalitet. 

  Besøgsplanerne fremstår veldokumenterede og overskueligt opbyggede med detaljerede og handlevejledende beskrivelser af den indsats som leveres. 

  Endelig er det tilsynets vurdering, at der er behov for bedre koordinering af den samlede tværfaglige indsats.

  Tilsynets anbefalinger og MTOs handleplan

  Tilsynet giver anledning til tre anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at få skabt systematik og overskuelighed over borgers MTO forløb. Hertil anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at få tydeliggjort formål, mål og plan for opholdet.
  1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne trænes i at få udarbejdet helbredstilstande på alle aktuelle behandlingsforløb, samt at de er opmærksomme på at få dokumenteret aftaler i forhold til den behandlingsansvarlige læge.
  1. Tilsynet anbefaler, at der skabes mulighed for bedre koordinering af den samlede tværfaglige indsats, herunder at der etableres faste møde med de trænede terapeuter. Hertil anbefaler tilsynet, at de trænede terapeuter gives mulighed for at dokumentere i borgers journal.

  MTO har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 8
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscentret Enggården
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 30. oktober 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 30. oktober 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med fire medarbejdere (social- og sundhedsassistenter).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården - 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Omsorgscentret Enggården er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene på Enggården generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats (se evt. afsnit 1.1. og 4.3 i BDOs tilsynsrapport, hvor vurderingsskalaen er beskrevet).

  Det er tilsynets vurdering, at der er mangler i den sundhedsfaglige dokumentation. Der mangler generelt visitation af plejehjemspakker, udfyldte funktionsevnetilstande og livshistorier. Der er generelt oprettet besøgsplaner og disse fremstår med fagligt fokus på blandt andet mad og ernæring.

  Der er ligeledes handlingsanvisninger i alle journaler. Dog mangler der henvisninger i besøgsplanerne til disse og der mangler opfølgning på konkrete handleanvisninger om beboernes vægt og det er generelt utydeligt, om der er fulgt op på handleanvisningerne.

  I forhold til hjælp til personlig pleje er vurderingen, at beboerne modtager den hjælp som de har behov for ligesom beboerne fremstår velsoignerede. Derudover er vurderingen, at der er rent i boligerne ved tilsynets besøg og beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp.

  Tilsynet vurderer, at der er fokus på måltiderne på omsorgscentret, der er dog enkelte beboere, der finder at måltiderne er stille og at medarbejderne ikke har tid til at sidde med.

  Der er fortsat udviklingsmuligheder i forhold til medarbejdernes roller,

  kommunikation og handskebrug.

  Beboerne er tilfredse med omgangsformen og medarbejdernes adfærd ligesom der er tilfredshed med tilbud om aktiviteter.

  I forhold til de fysiske rammer og omsorgscentrets indretning peger tilsynet på, at det fortsat er vanskeligt at finde rundt på omsorgscentret.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret sikrer en ensartet faglig kvalitet i dokumentationen. Herunder, at der sættes et særligt fagligt fokus på, at der udfyldes funktionsevnetilstande og livshistorier, samt at besøgsplanerne opnår en ensartet faglig kvalitet.

  2. Tilsynet anbefaler, at der sikres henvisning til handlingsanvisningerne i besøgsplanerne, samt at der systematisk følges op på disse.

  3. Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på beboernes selvbestemmelsesret både i forhold til måltider, medicin og daglige opgaver.

  4. Tilsynet anbefaler, at der implementeres arbejdsgange, så beboernes hjælpemidler rengøres ved behov.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Enggården har fortsat fokus på indretning og skiltning og arbejder i forhold til modeller for at gøre det lettere at orientere sig på Omsorgscentret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 9
  Tøjvask til hjemmeboende borgere
  Sagsid.: 19/4520

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Dragør Kommunes vaskeordning for hjemmeboende borgere skal ændres fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til vask hos eksterne leverandører.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at der sker en omlægning af tøjvaskeordningen, så alle borgere der af hjemmeplejen får vasket tøj hjemme eller på ejendomsvaskeri visiteres til en tøjvaskeordning hos eksterne leverandører.

  Såfremt udvalget beslutter at omlægge vasketøjsordningen, skal udvalget endvidere tage stilling til niveauet for egenbetaling: 

  a) En egenbetaling på 125 kr. måned for vask af 8 kg tøj hver 14. dag. (For par er der mulighed for vask hver 14. dag af 12 kg. Hertil foreslås en egenbetaling på 188 kr./måned). 

  eller

  b) En egenbetaling på 175 kr. måned for vask af 8 kg. tøj hver 14. dag.

  (For par er der mulighed for vask hver 14. dag af 12 kg. (hertil foreslås en egenbetaling på 263 kr./måned). 

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Indstillingen ad b fra ØU:

  For stemte:

  6 (C+V)

  Imod stemte:

  9 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra ØU:

  For stemte:

  9 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  6 (C+V)

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Indstillingen ad b fra SSAU:

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefaling fra SSAU:

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  2 (C+V)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad b

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet.

  Ad a

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker, at det undersøges, om der er mulighed for at fritage borgere, der kun har pension og ATP.   

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019, punkt 8, drøftede udvalget forslag til udgiftsreducerende initiativer i hjemmeplejen. Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes forslag til ændringer i kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, jf. Servicelovens § 83.

  Denne sag er en del af dette arbejde med fokus på udgiftsreducerende initiativer til at imødegå udfordringerne i forbindelse med den demografiske udvikling, kombineret med rekrutteringsudfordringer og nye komplekse opgaver.

  I henhold til Servicelovens § 83 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Området er omfattet af fritvalgsordningen, jævnfør Servicelovens § 91. Det frie valg kan bl.a. etableres via godkendelsesmodellen.

  Tøjvask er omfattet af Dragør Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter Servicelovens § 83. Hjælpen og støtten gives til tøjvask i hjemmet (maskinvask), til tøjvask på vaskeri i ejendommen eller ved deltagelse i en vaskeordning, hvor en ekstern leverandør afhenter, vasker og leverer tøjet. Nogle gange løses der også andre praktiske opgaver i hjemmet i forbindelse med tøjvask. Derudover vil det være muligt at få hjælp til at hænge tøj til tørre, sammenlægning af tøj og lægge på plads. Og endelig håndvask af specielle ting som f.eks. kompressionsstrømpe.

  I Dragør Kommune er der for nuværende 147 borgere, der får deres tøj vasket af den kommunale eller private hjemmepleje. Enten i hjemmet i egen vaskemaskine eller på ejendomsvaskeri. Derudover er der 5 borgere, der får vasket deres tøj af en ekstern leverandør.

  Hjælpen tildeles som udgangspunkt hver anden uge i dagtimerne på hverdage. Hjemmeplejen i Dragør peger på, at det særligt i forbindelse med vask i ejendomsvaskerier er vanskeligt at planlægge tøjvask, når vasketiden skal koordineres med rengøringen. I forhold til vasketid er det muligt at booke tider fra kl. 8 på ejendomsvaskerier. Dette tidspunkt er en del af spidsbelastningstiden i hjemmeplejen. Derudover skal der anvendes uhensigtsmæssigt meget tid til at gå frem og tilbage mellem lejlighed og vaskeri, ligesom der kan være tøj, som ikke kan tørres i tørretumbler og derfor senere skal hænges op/tages ned og lægges på plads. Sidstnævnte vil også være en udfordring for vask i hjemmet. Der peges på, at tøjvask tager tid fra kerneopgaven i hjemmeplejen. 

  Af de borgere, der får vasket hjemme, er det ca. halvdelen af borgerne, der får vasket tøj på ejendomsvaskeri. Den anden halvdel får vasket tøj i egne maskiner. Der er derudover 5 personer, der får vasket tøj hos ekstern leverandør.

  I fald udvalget beslutter, at hjemmeboende borgere skal have vasket tøj af eksterne leverandører, og ikke længere i borgernes eget hjem eller på ejendomsvaskeri, skal der ændres i kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, Servicelovens § 83.

  Nedenstående oversigt viser, hvordan vaskeordningen ser ud i udvalgte andre kommuner, som Dragør Kommune normalt sammenligner sig med (2019):

  Kommune

  Kvalitetsstandard for tøjvask

  Egenbetaling

  København

  Der vaskes tøj af eksterne leverandører (tøjvaskeordning).

  145 kr./måned for vask hver anden uge -  8 kg. (også mulighed for 12 kg. for par, 235 kr./måned)

  Tårnby

  Der vaskes tøj af eksterne leverandører (tøjvaskeordning).

  102 kr./måned for vask hver anden uge 8 kg. (også mulighed for vask op til 12 kg 153 kr./måned for par)

  Vallensbæk

  Tøjvask foregår i hjemmet eller på fællesvaskeri i Vallensbæk

  Borgers eget vaskekort anvendes på fællesvaskeri

  Allerød

  Tøjvask udføres i hjemmet. Hvis der ikke er vaske- og tørremulighed i borgerens egen bolig, er der mulighed for  tøjvaskeordning af eksterne leverandører.

  Enlige 184 kr./måned vask 8 kg. hver 14. dag

  Enlige 207 kr./måned vask 8 kg. hver uge

  Par 188 kr./måned, vask 12 kg. hver 14. dag.

  Par 311 kr./måned vask 12 kg. hver uge. 

  Furesø

  Tøjvask foretages i hjemmet og af eksterne leverandører

  163 kr/måned hver anden uge – 8 kg.

  Lyngby-Taarbæk

  Der vaskes tøj i hjemmet af hjemmeplejen. Der er en omlægning af ordning undervejs, således at tøjvask skal foretages af eksterne leverandører.

  Administrationen har foretaget et foreløbigt skøn af økonomi ved forskellige scenarier i fald der sker ændringer i vask af tøj. Skønnet er foretaget ved skift fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til at alle borgere får vasketøjet vasket af ekstern leverandør.

  Der er indregnet en række forudsætninger. En af disse er, at der vil være et frafald af halvdelen af borgere tilknyttet tøjvaskeordningen, når denne ændres fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til vask hos ekstern leverandør. Skønnet er foretaget på baggrund af to uforpligtende tilbud fra eksterne leverandører.

  Udgangspunktet er, at der vaskes tøj hver 14. dag og at dette tilbageleveres efter en uge. Det tøj der vaskes skal kunne tåle at blive vasket og tumblet. Der vaskes 8 kg. tøj. (I fald der vaskes tøj for par vil der være mulighed for større vaskeposer)

  Der er udarbejdet to scenarier med egenbetaling. Egenbetalingen dækker ikke hele udgiften til tøjvaskeordningen, og Dragør Kommune vil fortsat have en udgift til tøjvask hos hjemmeboende borgere.

  En omlægning af vaskeordning vil betyde en mindreudgift til tøjvaskeordning for Dragør Kommune og en merudgift for den enkelte Dragør borger, der i dag får vasket tøj i eget hjem eller på ejendomsvaskeri. Der er i dag ligeledes egenbetaling for de 5 borgere, der får vasket tøj af ekstern leverandør. 

  2 scenarier med to forskellige niveauer for egenbetaling

  Dragør Borgere, der er visiteret til vasketøjsordning overgår til ekstern leverandør:

  Scenarie 1

  Scenarie 2

  Egenbetaling - kr./måned

                          125

                          175

  Besparelse Dragør Kommune (anslået)  - kr./år

                 555.000

                 600.000

  Merudgift for borgere der anvender vasker - (anslået) - kr./år

                          500

                      1.100

  Merudgift for borgere der har en vaskemaskine (anslået) - kr./år

                      1.100

                      1.700

  Forudsætninger:

  • Der er indregnet et frafald på 50% af borgerne i overgangen fra vask i hjem eller på ejendomsvaskeri.
  • Vask hver 14. dag / 8 kg
  • At borgerne, der får vasket af hjemmeplejen får vasket to maskiner pr gang hver 14. dag.
  • I fald borgeren kun får vasket én maskine hver 14. dag er egenbetalingen højere
  • Pris fra Engparkens vaskeri og Bolius er anvendt ved beregning af omkostninger ved vask i eget hjem.
  • Der er ikke indregnet eventuelle omkostninger for hjemmeplejen i fald borgeren skal have hjælp til at lægge tøj på plads. Ej heller de indirekte omkostninger der måtte være i forbindelse med eventuel omlægning (indgåelse af kontrakt med mere).

  I fald en omlægning af tøjvaskeordningen besluttes vil det bl.a. betyde at hjemmeplejen aflastes arbejdsmiljømæssigt og der i højere grad kan prioriteres borgernære opgaver. For borgeren vil det betyde en ensartet standard for tøjvask. 

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §83, §91 og §161.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der forventes en mindreudgift for Dragør Kommune i fald udvalget beslutter, at omlægge vasketøjsordningen, jævnfør sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

 • 10
  Status på skoleindskrivning til skoleåret 20/21
  Sagsid.: 15/1858

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om fordelingen af de kommende skolebørn, der skal starte i 0. klasse til skoleåret 2020/2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager orienteringen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget fastholder skoledistrikterne, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2019.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Anbefaling fra SU ad 1+2

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-02-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+O+V+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Katrine Tholstrup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

  Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Skoleindskrivningen for 0. klasse til skoleåret 2020/2021 er overstået, og der er i alt 169 børn, der er indskrevet.

  Tabel 1 i vedlagte bilag viser fordelingen af kommende 0. klasses børn ud fra forældrenes ønsker. Som det fremgår af tabellen, vil en fordeling, ud fra ønsker, betyde, at der vil være mellem 16 og 26 børn i 0. klasserne.

  Jævnfør styrelsesvedtægten og kriterierne for indskrivning punkt nr. 5, kan der indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune, hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende klasse. Dette betyder, at administrationen ikke kan tilgodese de elever, som har søgt St. Magleby Skole af anden grund, da der er over 22 elever i de pågældende klasser.

  Der er således overensstemmelse mellem Styrelsesvedtægten og de allerede godkendte skoledistrikter, hvorfor der ikke er basis for at foretage ændringer i disse.

  Fordelingen af de kommende elever fremgår af Tabel 2 i det vedlagte bilag.

  Skoleudsættelse og privatskole/specialskole

  Som det fremgår af Tabel 3 i det vedlagte bilag, er der i alt 13 børn, der har søgt om skoleudsættelse, og 4 børn der har søgt om privatskole/specialskole.

  Forbehold for fordeling

  Fordelingen af de kommende elever, som fremgår af Tabel 2, er afhængig af, at der ikke sker ændringer i form af til- eller fraflyttere for Dragør. På nuværende tidspunkt er skolerne bekendte med 4 familier, der flytter til Dragør, som skal have deres børn skrevet op til skolestart.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Skoleudvalget den 6. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 11
  Nyt brugerråd til Dragør Bibliotekerne
  Sagsid.: 19/5470

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal dannes et nyt biblioteksråd, samt drøfte og godkende nye vedtægter for biblioteksrådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender at der dannes et nyt biblioteksråd for Dragør Bibliotekerne.

  2.

  at

  udvalget godkender de nye vedtægter for biblioteksrådet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Anbefaling fra BFKU ad 1+2

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2020

  Ad 1

  Anbefales over for KB.

  Ad 2

  Udvalget ønsker følgende ændret i vedtægterne:

  5 medlemmer vælges ved simpelt flertal blandt brugerne af biblioteket på et valgmøde, der er annonceret mindst 4 uger i forvejen.

  • Valgbare med stemmeret til brugerrådet er alle fra 16 år og opefter med bopæl i Dragør Kommune.
  • Repræsentanterne vælges for en 4-årig periode, således at 3 og 2 er på valg hvert andet år.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 15. januar 2020, blev udvalget præsenteret for et forslag til revidering af vedtægter for biblioteksrådet i Dragør Kommune. Udvalget sendte sagen tilbage til administrationen med tilføjelser til de reviderede vedtægter. De tilføjelser er nu indarbejdet.

  I forbindelse med omorganiseringen på biblioteksområdet vedrørende arkivets overflytning til Museum Amager og ikke mindst af hensyn til det igangsatte arbejde med en biblioteksstrategi, er der brug for at vedtægterne til biblioteksrådet revideres, hvilket nærværende vedtægtsforslag er et resultat af.

  Rådets vedtægter afspejler, at biblioteket ikke længere varetager arkivfunktioner, og rådet skal udpeges, så det kan være en aktiv medspiller i den kommende visionsproces vedrørende en ny biblioteksstrategi. Samtidig foreslår forvaltningen, at udvalget godkender de nye, reviderede vedtægter for biblioteksrådets formål og virke (forslag til nye vedtægter vedlagt som bilag).

  LOVE/REGLER:

  Brugerrådet fungerer inden for rammerne af biblioteksloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 12
  Strandparken afd.1 ansøgning om låneoptagelse
  Sagsid.: 20/600

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Strandparken afd. 1 om låneoptagelse til udskiftning af entre- og cykelkældredøre.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at Strandparken afd. 1 får tilladelse til at optage et 30-årigt kreditforeningens lån på 3.466.300 Kr. til udskiftning af entre- og cykelkælderdøre.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Strandparken afd. 1 ønsker at udskifte hoveddøre og cykelkælderdøre i afdelingen.

  Begrundelsen er, at det vil medføre bedre lydisolering, beskyttelse mod brand og indbrud samt varmeisolering.

  Udskiftning af mellemdøre vil yde beskyttelse mod brandsmitte mellem opgangene.

  Udgiften til udskiftningen ønskes finansieret ved optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på 3. 466.300 Kr.

  Låneoptagelsen vil medføre en lejestigning på 45 kr. pr. bolig pr. måned svarende til en lejestigning på 0,90%.

  Da der er tale om dispositioner der vil medføre en forbedring af indeklimaet og sikkerheden i ejendommen anbefaler administrationen at der gives tilladelse til låneoptagelsen.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne i almenboligloven som foreskriver at Kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed skal godkende låneoptagelse og pantebrevsudstedelse i almene boligafdelinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der søges ikke om kommunal garanti for lånet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020

  Bilag

 • 13
  Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 19/1768

  RESUMÉ:

  Denne sag omhandler stillingtagen til udtræden og ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen beslutter at træde ud af Taxinævnet med henblik på ophævelse af dette.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  SAGSFREMSTILLING:

  I december 2017 trådte en ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i Taxinævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle.

  Da opgaverne er flyttet til staten har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses.

  Derfor skal samtlige medlemskommuner i Taxinævnet formelt beslutte, at kommunalbestyrelserne træder ud af nævnet med henblik på ophævelse af dette.

  For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtræden skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser.

  Medlemskommunerne forventes at orientere nævnets administrationskommune, Frederiksberg, om udtræden senest den 15. april 2020.

  Herefter kan nedlukningssagen og regnskaberne forelægges for Den Kommunale Tilsynsmyndighed i Ankestyrelsen.

  På den baggrund anbefales det, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udtræden af Taxinævnet og ophævelse af dette.

  LOVE/REGLER:

  Lov om kommunernes styrelse § 60.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det fremgår af regnskabet fra 2018, at der var et akkumuleret overskud på ca. 3 millioner kroner.

  I foråret 2019 blev størstedelen af overskuddet afregnet til medlemskommunerne (2,5 millioner kroner). Dragør Kommune modtog 20.143 kr.

  Det resterende overskud på 324 tusinde kroner. jf. regnskab 2019, vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter at alle 28 medlemskommuner har behandlet og accepteret udtræden af nævnet, og efter afsluttet godkendelse hos Tilsynet (Ankestyrelsen).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

 • 14
  Indstilling af kandidat til vurderingsankenævn
  Sagsid.: 19/5514

  RESUMÉ:

  Sagen handler om indstilling af én kandidat til vurderingsankenævn. Ved indstilling af kandidaten er der en række betingelser, forhold og hensyn som skal være opfyldt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der indstilles én kandidat til vurderingsankenævn.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Liste T indstiller Jytte Bandolowski som kandidat til vurderingsankenævn.

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2020, hvor der ikke blev indstillet en kandidat. Administrationen har af Skatteankestyrelsen fået udsættelse af fristen for at indstille en kandidat til den 28. februar 2020.

  Kandidaten som indstilles vælges ved flertalsvalg efter § 25 i lov om kommunernes styrelse.

  Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at den indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan for eksempel bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

  Generelt skal kandidaten opfylde visse krav for at kunne udnævnes.

  Kandidaten skal være valgbar til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

  Kandidaten skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at personen for eksempel ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

  Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau.

  I det udsendte bilag ”Nærmere om betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af personer til medlemskab af ankenævn” er ovennævnte uddybet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 15
  Udeservering på Dragør Havn - Café Havslapning
  Sagsid.: 20/36

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om Café Havslapning skal have tilladelse til at foretage udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på den hidtidige placering, eller om det allerede eksisterende udeserveringsareal langs butiksfacaden tilbydes udvidet med 4-5 m2.  

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler at det besluttes,

  1. om der gives Café Havslapning tilladelse til udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på hidtidig placering og vilkår med tilkendegivelse af, at tilladelsen alene gives for sæson 2020,

  2. om der skal gives tilbud om, at det allerede eksisterende udeserveringsareal ved butiksfacaden udvides med ca. 4-5 m2 og at denne tilladelse ikke gøres tidsbestemt men følger gældende kontraktvilkår for butikken.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  O fremsætter ændringsforslag:

  O foreslå, at der gives tilladelse til Café Havslapning til udeservering langs kajkanten i 5 år.

  For stemte:

  2 (O)

  Imod stemte:

  13 (A+C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Liste T fremsætter ændringsforslag:

  Liste T foreslår, at forvaltningen beder havnefogeden undersøge mulighederne for, at Café Havslapning kan anvende dele af havnekontorets baggård (inkl. arealet hvor det lille skur ligger i dag) til udendørs-servering (på sydsiden af caféen).

  For stemte:

  4 (T)

  Imod stemte:

  6 (A+V)

  Undlod at stemme:

  5 (C+O)

  Faldet.

  Ændringsforslag fra V til ad 1:

  At der gives Café Havslapning tilladelse til udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på hidtidig placering og vilkår med tilkendegivelse af, at tilladelsen alene gives for sæson 2020.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  Underændringsforslag fra C til ændringsforslag ad 2 fra V (At administrationen indleder en undersøgelse af kommunens handlemuligheder i forhold til realiseringen af det vestlige byggefelt på baggrund af eksisterende forhold og kontraktlige forpligtelser).

  C gr foreslår at ændringsforslaget udsættes til Cafe Espersen har påbegyndt sit byggeri.

  For stemte:

  11 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Beslutning fra ØU (Administrationens indstilling ad 2):

  For stemte:

  8 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A)

  Undlod at stemme:

  4 (T)

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

  Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T)

  Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A)

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-02-2020

  Ændringsforslag fra V til ad 1:

  1. At der gives Café Havslapning tilladelse til udeservering langs kajkanten i sæson 2020 på hidtidig placering og vilkår med tilkendegivelse af, at tilladelsen alene gives for sæson 2020.

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Underændringsforslag fra C til ændringsforslag ad 2 fra V (At administrationen indleder en undersøgelse af kommunens handlemuligheder i forhold til realiseringen af det vestlige byggefelt på baggrund af eksisterende forhold og kontraktlige forpligtelser).

  C gr foreslår at ændringsforslaget udsættes til Cafe Espersen har påbegyndt sit byggeri.

  For stemte:

  4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (O+T)

  Godkendt.

  Administrationens indstilling ad 2:

  For stemte:

  3 (C+O+V)

  Imod stemte:

  2 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 23. januar 2020 besluttede Økonomiudvalget:

  ” Forvaltningen undersøger alternative placeringer af udeservering på kort sigt. Dette fremlægges på mødet i februar 2020.”

  Administrationen har undersøgt sagen.

  Konklusionen er, at der ikke er andre arealer til udeservering i nærheden af Café Havslapning som kan anvises på kort sigt uden at dette medfører en udgift for Dragør Kommune. Udgiften vil ikke kunne afholdes inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.

  Gården bag caféen benyttes af Havnekontor og værksted til opbevaring af materialer og parkering af maskiner og porten skal være aflåst når havnekontoret er lukket.

  Der kan ikke peges på andre steder som på kort sigt kan benyttes af havnen/værkstedet.

  En mulig placering vil være den ansøgte – og hidtil benyttede – langs kajkanten.

  Såfremt denne løsning vælges er det administrationens anbefaling at tilladelsen alene gives for 2020 og at det tilkendegives at den ikke kan forventes imødekommet for efterfølgende år.

  Vilkår for brug og leje anbefales at være identisk med de hidtil gældende.

  Caféen disponerer allerede i dag over et areal ude langs butiksfacaden hvor det er muligt at foretage udeservering.

  Arealet fremgår af vedhæftede kortbilag og er opmålt til ca. 29 m2 hvoraf nogle m2 er beliggende ud for indgangsdøren og således næppe kan anvendes til udeservering.

  Det ville være muligt at udvide dette areal en smule ved at udvide området til også at omfatte gavlen på handicaptoilettet; dog således at udeservering dér skal indrettes og afgrænses så cafédriften ikke forhindrer fri adgang til handicaptoiletterne. Løsningen er skitseret på kortbilaget og ville medføre en udvidelse af det allerede eksisterende udeserveringsareal med ca. 4- 5 m2.

  Såfremt denne løsning besluttes er det administrationens anbefaling at vilkårene følger det som allerede gælder for øvrigt areal langs butiksfacaden for så vidt angår lejeniveau og ophør. Det skal særskilt reguleres at brugen ikke må hindre adgangen til handicaptoilettet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 16
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2020

  Der var ingen spørgsmål.