Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Mandag den 13. april 2020 kl. 10:30

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Åbning af skoler og daginstitutioner
  Sagsid.: 20/1223

  RESUMÉ:

  Regeringen har besluttet, at Danmark skal starte sin genåbning efter nedlukning som følge af Coronakrisen ved, at skoler og daginstitutioner åbner for børn i vuggestue, børnehave og skole fra 0.-5. klasse

  Indstillingen i denne sag går ud på, at kommunalbestyrelsen principielt beslutter åbningen af institutioner og skoler.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  skoler, SFO’er, daginstitutioner og klub åbner fra fredagden 17. april, når de forvaltningsmæssigt erklæres parat hertil i henhold til de retningslinjer og bekendtgørelser, der er udstukket af Sundhedsstyrelsen, regeringen, KL og faglige organisationer som fx BUPL og DLF.

  2.

  at

  den praktiske tilrettelæggelse foretages på den enkelte institution og skole i henhold til de pågældende retningslinjer og lokale fysiske forhold.

  3.

  at

  evt. henvendelser fra borgere i forbindelse med håndteringen af åbningen rettes til institutions- eller skoleledelsen efter helt normale procedurer eller klagevejledninger, og at disse følger sædvanlige eskaleringsprocedurer, dvs. om nødvendigt videreføres til forvaltningsniveau.

  4.

  at

  der hver uge fra slutningen af uge 17 løbende statusorienteres fra forvaltningen til kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-04-2020

  Ad 1

  Godkendt

  Ad 2

  Godkendt

  Ad 3

  Godkendt

  Ad 4

  Godkendt med bemærkningen om, at forvaltningen er ekstra opmærksomme på problematikken omkring overgang fra institution til SFO og kommer med en specifik orientering til KB omkring dette.

  SAGSFREMSTILLING:

  Mandag den 6. april annoncerede regeringen, at Danmarks genåbning efter nedlukning som følge af Coronakrisen skal starte med, at de mindste børn skal tilbage til vuggestuer og børnehaver, samt at 0. – 5. klasserne igen skal i skole og SFO samt for 4. og 5. klassernes vedkommende også kunne gå i klub fra onsdag den 15. april.

  Årsagen til beslutningens indhold er, at det er den mest skånsomme åbning af det danske samfund. Ifølge formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, er børn mindre smittebærende. Og skulle de endelig blive smittede, bliver de mindre syge, end de gør af de normale infektionssygdomme i foråret. Når direktør for Statens Seruminstitut Kåre Mølbak udtrykker en matematisk forventning om, at smittetrykket skal stige fra 0,9 til 1,2, er det et udtryk for, at der generelt med åbningen af Danmark vil forekomme flere smittede med Covid-19. Det er ikke dermed sagt, at det er børnene eller personalet, der smitter, den kan lige så godt bæres af forældre, der igen får mulighed for at komme på arbejde eller lignende, når deres børn ikke skal være hjemme.

  De praktiske udfordringer med at følge retningslinjerne er store. Logistisk, økonomisk og hygiejnisk vil der være forhold, der skal løses lokalt på den enkelte institution. Forhold, der skal leve op til retningslinjerne, men som kan forekomme løst forskelligt fra institution til institution, og som nødvendigvis skal løses forskelligt for at kunne virke så godt som muligt.

  Det skal understreges, at børnene ikke vender tilbage til en normal hverdag i dagtilbuddet, og at eleverne får en anderledes skoledag, end de er vant til. Adfærden, hygiejnen og de vante lokaliteter er og skal være forandrede.

  Hyppig håndvask og oplæring i samme, værnemidler, rengøring af både lokaliteter, inventar og genstande som fx legetøj; tydelig information om både Covid-19, tiltag ift. symptomer osv. vil skulle være fælles og efterleves i så høj grad som overhovedet muligt.

  Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud”:

  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D 

  samt ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger”:

  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A 

  Kommunens forvaltninger og medarbejdere arbejder sammen om at få det hele til at lykkes. Der arbejdes på at få alt på plads fra den første dag, men det er tilrettelæggelsen lokalt og kommunikationen med forældrene på alle områder, der operationelt vil give mulighed for, at også Dragør kommune kan lykkes med en åbning. Vi ved fx ikke på nuværende tidspunkt, præcist hvor mange børn i daginstitutionerne, der vil blive afleveret mv. Det er vigtigt, at netop den praktiske opgave tilrettelægges og løses decentralt med central bistand og samarbejde. Og det er kun de ansatte, der kan løse opgaven i godt samarbejde med forældrene.

  En af de helt store udfordringer, der ikke er givet retningslinjer for, er hvordan børnene møder og går, bliver bragt og hentet, og hvordan personalet møder. Retningslinjerne og ledelsesbeslutninger for dette skal vi selv udarbejde, og dette pågår i øjeblikket. Lokalt skal vi finde løsninger indeholdende fx ”timeslots”, etaper, gruppeinddelinger, omfang af brug af SFO, skolebussen, brug af Klub Dragørs lokaler og evt. samarbejde med ungdomsskolen om brug af udearealer i Dragør mm.

  Alle scenarier skal i praksis tages hånd om lokalt ud fra en grundlæggende tilgang, der skal hjælpe børnene til at holde afstand og kun være sammen i mindre grupper. Og i forhold til forældrene gøre det muligt at hente og bringe børn uden at komme for tæt på andre forældre. Lokalt kan det fx resultere i, at der kun må være to voksne inde i en institution samtidig, at man ikke kan gå med ind på skolen for at aflevere sit barn osv. Disse forhold forventes løst i kommunikationen mellem forældre og institution/skole. Alle forældre er onsdag den 8. april blevet adspurgt, om de vil bruge tilbuddet i dagtilbud, klub, SFO, så det lige efter Påske vides, hvor mange børn der vil komme i tilbuddene, og det indgår i den konkrete planlægning.

  Rammerne for skoledagen skal stadig følge bekendtgørelsen for nødundervisning, men retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne kommer til at medføre, at der fx skal være afstand mellem eleverne i et klasseværelse, at man skal være ude så meget som muligt, at det er i små grupper undervisningen skal foregå, at frikvarterer vil være forskudt, så man kan holde sig til de små grupper, at SFO-lokalerne vil være i brug hele dagen, at bibliotek og ungdomsskole bliver en del af skoledagen, at klubbernes aktiviteter også kan inddrages i forbindelse med afvikling af skoledagen mm. Tilrettelæggelsen i praksis foretages af de enkelte skoleledelser, og generelt samarbejder forvaltningen med tillidsvalgte repræsentanter og samarbejdsudvalg om løsning af opgaven.

  Personalet og deres forhold er i det hele taget også en lokal ledelsesopgave at tage hånd om. Ikke mindst forhold omkring hygiejne og symptomer hos både børn og voksne skal håndteres og instrueres. I den forbindelse er det også klart, at der kan forekomme omkostninger, der ikke er budgetteret med. Alle institutionsledere er derfor instrueret om at udarbejde en oversigt over forbrug som følge af Coronakrisen. Derudover vil en løbende opdatering på antallet af børn og andet af relevans blive udarbejdet til en ugentlig orientering af kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Relevante bekendtgørelser og retningslinjer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ekstra tiltag og udgifter ifm. håndtering af åbningssituationen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 13. april 2020.