Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 30. april 2020 kl. 08:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Lånesag vedr. drift ØU april 2020
  Sagsid.: 20/1261

  RESUMÉ:

  Som følge af COVID-19 har kommunerne fået mulighed for at få dispensation fra lånereglerne og har dermed mulighed for at optage lån til driftsudgifter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der ikke ansøges om låneoptagelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-04-2020

  AOTV fremsætter ændringsforslag:

  AOTV foreslår, at Dragør Kommune optager et 10 årigt driftslån på 15 mio.kr. med henblik på at imødegå de forventede stigende udgifter som følge af større ledighed.

  Motivation

  I forlængelse af aftalen 26. marts mellem regeringen og KL har regeringen meldt ud, at kommunerne med stor sandsynlighed bliver ramt af stigende udgifter som følge af større ledighed. Særligt den markante udsigt til ledighed i erhverv relateret til aktiviteterne i Københavns lufthavn bekymrer AOTV. AOTV har noteret regeringens udmelding om at gennemføre en midtvejs­regulering i 2020, men ønsker via et driftslån på 15 mio. kr. at imødegå den forventede merudgift til dagpenge og andre ydelser for Dragør Kommune som følge af Corona-pandemien. AOTV vil placere driftslånet på de 15 mio. kr. på en særskilt konto til at imødegå de stigende udgifter til overførsler. Ligeledes forventes det, at afdrag på driftslånet sker via indestående på denne konto.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  C genfremsætter ændringsforslag:

  C gr. foreslår, at der ikke optages lån.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 28-04-2020

  Forslag fra C:

  C gr. foreslår, at der ikke optages lån.

  For stemte:

  1 (C)

  Imod stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Forslag fra AOTV:

  AOTV foreslår mht. SAS udmelding i dag, at man vurderer omfanget af behov for driftslån til beslutning torsdag på exo KB.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Forslag fra A+O+T+V

  Sagen udsættes til ekstraordinært ØU den 28. april 2020.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Indenrigsministeriet har i brev af 30. marts meddelt at ”med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af 26. marts 2020 mellem regeringen og KL sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.”

  Administrationen oplyste Kommunalbestyrelsen om muligheden for låneoptagelse på Budgetseminaret d. 31. marts 2020.

  Som en del af aftalen indgår, at for at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Jf. sagen ovenfor.

  Hertil kommer, at der med aftalen er en yderligere generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje er ikke knyttet op på eventuelle anlægsprojekter, men kan anvendes frit fx til fremrykning af betalinger til erhvervslivet, udskydelse af betaling af dækningsbidrag, driftsudgifter i forbindelse med coronakrisen osv. Der er ikke tilknyttet noget formål vedr. låneoptagelsen.

  Grundlaget for ministeriet vurdering af kommunens likviditet er de kvartalsvise likviditetsindberetninger. Det er således ved ansøgning alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses.

  Lånedispensationen kan udelukkede anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis

  blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

  Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. maj 2020, hvorefter

  ministeriet vil behandle de indkomne ansøgninger.

  Det skal bemærkes, at en låneoptagelse vil belaste kommunens udgifter fremadrettet. Et lån på fx 20 mio. kr. skal afdrages med 2. mio. kr. de efterfølgende 10 år. Hertil kommer renter og gebyrer, som dog på nuværende tidspunkt ligger tæt på 0 (nul).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstillingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 28. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.