Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 30. april 2020 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af regnskab 2019
  Sagsid.: 20/1145

  RESUMÉ:

  Regnskabet for 2019 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse, beslutte at oversende regnskabet for 2019 til revisionen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at regnskabet for 2019 oversendes til revisionen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-04-2020

  Anbefaling fra ØU:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 4. oktober 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2019 – 2022 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

  Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. Dette mål er i den økonomiske politik for 2020-23, der blev vedtaget i februar 2020, reduceret til 40 mio. kr.

  Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

  Tabel over Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2019

  mio. kr.

  Målsætning

  Udmeldt niveau

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Regnskab

  Servicerammen

  Overholdelse

  652,5

  652,6

  654,7

  675,3

  Anlægsrammen

  Overholdelse

  43,9

  43,9

  79,6

  65,0

  Driftsbalance overskud

  Skal dække anlæg, afdrag på lån og renter

  -

  -24,2

  -23,3

  -5,6

  Kassebeholdning

  80. mio. kr.

  80,0

  -

  -

  29,2

  Regnskabet viser, at serviceudgifterne i 2019 er 20,6 mio.kr. højere end den udmeldte ramme fra KL (korrigeret budget), jf. tabellen ovenfor.

  I forhold til de samlede driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) viser resultatet et merforbrug på 24,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Overskuddet på driftsbalancen er i regnskabet på 5,6 mio. kr., dvs. 18,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Overskuddet kan derfor ikke dække årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2019 på 65,0 mio. kr. Det er 21,1 mio. kr. over det oprindelige budget og tilsvarende over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2018, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal.

  Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort ved kassekreditreglen, var ved udgangen af 2019 på 29,2 mio.kr. hvilket er et fald på 73,5 mio.kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og årets resultat af den ordinære drift.

  Det økonomiske resultat – resultatopgørelsen

  Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  · Kommunens indtægter

  · Driftsudgifter

  · Finansielle poster

  · Anlægsudgifter

  Kommunens samlede resultat er et underskud på 59,2 mio.kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 5,6 mio.kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 65 mio.kr. og et overskud på det brugerfinansierede område på 0,2 mio.kr.

  Kommunens underskud er større end budgetteret, og viser et merforbrug på 24,1 mio.kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget.

  I forhold til andre årsregnskaber, har Dragør Kommune ændret publikationsformen for regnskab 2019 og valgt at følge BDO’s regnskabsskabelon. Det er intentionen, at publikationen fremstår mere læsevenlig, mere enkel og mere oplysende med en rød tråd mellem de obligatoriske tabeller for resultatopgørelse og balance og understøttende noter med forklarende afvigelser.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af §45 i lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2019 til revisionen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskab 2019 fremsendes til BDO, kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget 20. august 2020, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag