Skip navigationen

Referat

Torsdag den 7. maj 2020 kl. 20:00

Mødested:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Martin Wood Pedersen (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 20/1249

  RESUMÉ:

  Sagen handler om stillingtagen til ny styrelsesvedtægt som følge af politisk aftale mellem partierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren anbefaler,

  1. at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget reduceres fra 9 til 7 medlemmer,
  2. at formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget honoreres med 10,7 % af borgmestervederlaget,
  3. at formænd for de øvrige stående udvalg honoreres med 19 % af borgmestervederlaget 
  4. at vederlaget til viceborgmesteren ændres fra 8 % til 10 % og
  5. at ovenstående ændringer af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 07-05-2020

  Anbefaling fra KBs 1.behandling:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  C genfremsætter suppleringsforslag:

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Ad 1-5:

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-04-2020

  AOVT fremlægger ændringsforslag til ad 4:

  Ændringen til 10 procent for udvalgsformændene træder i kraft 1. januar 2021 og indtil da deles de otte procent ligeligt mellem de to viceborgmestre med fire procent til hver.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Oversendes til 2. behandling.

  Suppleringsforslag fra C:

  C gr foreslår;

  1) At nuværende honorarer til menige udvalgsmedlemmer (minus formænd) fastholdes.

  2) At der ikke finder honorering sted af formænd for §17,stk. 4 udvalg.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 1-5 med ovenstående præcisering af ad 4:

  Oversendes til 2. behandling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-04-2020

  Ad 1-5

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB.

  Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af politisk aftale mellem A, O, T og V er det aftalt, at der skal reduceres i antallet af medlemmer i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, formandshonoraret for de stående udvalg ændres, og vederlaget til viceborgmesteren ændres.

  Det følger af aftalen, at udvalgsstrukturen ændres således, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget reduceres fra 9 til 7 medlemmer. 

  Formænd for stående udvalg honoreres med 19 % af borgmestervederlaget. Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget honoreres med 10,7 % af borgmestervederlaget henset til mindre driftsbudget.

  Vederlaget til viceborgmesteren ændres fra 8 % til 10 % og partierne har aftalt, at vederlaget fordeles ligeligt med 5 % til de to viceborgmestre.

  Disse ændringer vil kræve, at kommunens styrelsesvedtægt ændres i henhold til reglerne i kommunestyrelsesloven.

  Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Såfremt de beskrevne ændringer besluttes, vil administrationen fortage de nødvendige ændringer i styrelsesvedtægten og offentliggøre den på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 7. maj 2020.